JIZVÍCÍ VARIANTA BULÓZNÍHO PEMFIGOIDU U 82LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA A PØEHLED LITERATURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIZVÍCÍ VARIANTA BULÓZNÍHO PEMFIGOIDU U 82LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA A PØEHLED LITERATURY"

Transkript

1 JIZVÍCÍ VARIANTA BULÓZNÍHO PEMFIGOIDU U 82LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA A PØEHLED LITERATURY E. TOPINKOVÁ, D. PELÍŠKOVÁ, P. BRUNCLÍKOVÁ, I. DOLE ELOVÁ SOUHRN Bulózní pemfigoid (BP) je nejčastější autoimunitní puchýřnaté kožní onemocnění ve stáří. Incidence se pohybuje mezi 4 14 případy/milion osob starších 65 let a roční mortalita dosahuje 25 %. V článku je popsána kazuistika 82leté nemocné postižené jizvící slizniční variantou bulózního pemfigoidu Brunsting-Perry prezentující se rozsáhlým mnohočetným postižením sliznic. Oční postižení vyústilo v oboustrannou amaurózu. Chronické slizniční puchýře postihující GIT, hojící se jizevnatými lézemi vedly ke vzniku striktury jícnu s chronickou dysfagií a nehojící se perianální a perineální erozí. Postižení sliznice genitálu vedlo k závažným komplikacím zajizvení vulvy a atrézii uretry. V diskusi jsou rozebrány patogenetické mechanizmy vedoucí ke kožním a slizničním lézím a shrnuty současné možnosti diagnostiky a léčby. ABSTRACT Cicatricious variant of bullous pemhigoid in 82years old patient: a case study and literature overview. Bullous pemphigoid (BP) is the most common blistering diseases in old age. Its incidence varies between 4 14 cases per million over 65 and yearly mortality reaches 25 %. In the article we describe the case of a 82 years old lady with mucous membranes pemphigoid, cicatricious variant of pemphigoid Brunsting-Perry presenting with multiple mucous membranes involvement. Ocular involvement resulted in bilateral amaurosis. Chronic mucosal blistering of GI tract led to esophageal stricture accompanied by dysphagia and non-healing perianal and perineal erosion. Genital involvement resulted in severe complications synechia vulvae and atresia uretrae. In the discussion we describe pathogenetic mechanisms leading to skin and mucosal involvement in BP and summarize current diagnosis and treatment options. KLÍÈOVÁ SLOVA bulózní pemfigoid (BP) jizvící varianta puchýřnaté dermatózy diferenciální diagnóza bulózního pemfigoidu terapie bulózního pemfigoidu KEY WORDS bullous pemphigoid (BP) cicatricious variant mucous membrane pemphigoid (MMP) differential diagnosis treatment ÚVOD Bulózní pemfigoid (BP) je řazen mezi vzácnější puchýřnaté dermatózy autoimunitní etiologie. Postihuje nejčastěji starší osoby a jeho incidence narůstá strmě po 80 letech. Jen vzácně se vyskytuje v dětském věku, častější je jeho výskyt v graviditě (pemphigoid gestationis). Statisticky významně častěji se vyskytuje u nemocných s jiným autoimunitním onemocněním (např. u sclerosis multiplex, u lupus erythematodes, revmatoidní artritidy a u střevních zánětlivých onemocnění), u Parkinsonovy choroby a nemocných s maligním onemocněním (viscerální malignity, lymfoproliferativní choroby). Průběh choroby bývá častěji chronický, remitující a kožní léze mají tendenci ke spontánnímu hojení [4]. Samostatnou variantou BP je forma postihující pouze sliznice tzv. pemfigoid mukózních membrán. Puchýřky se vytvářejí na sliznicích úst, ale i spojivkového vaku a dalších sliznicích. Pro sklon k hojení slizničních lézí jizvou je tato forma označována také jako jizvící pemfigoid (pemphigoid cicatricans); při této formě může docházet k závažnému postižení sliznice oka, jizvení spojivky až ke srůstu víček a následné slepotě nemocného. V našem sdělení popisujeme případ pacientky s několikaletým trváním jizvícího pemfigoidu, u které nebylo onemocnění správně diagnostikováno ani léčeno, a došlo k závažnému postižení sliznic oka, jícnu, genitálu a anu. incidence frekventní koincidence symtomatologie 17

2 OCULAR CICA TRICIOUS PEM PHIGOID RIGHT EYE DETAIL IN MARCH 2004 OCULAR CICA TRICIOUS PEM PHIGOID LEFT EYE DETAIL IN MARCH 2003 Obr. 1. Jizvící pemfigoid oční postižení (detail pravého oka, březen 2004). Obr. 2. Jizvící pemfigoid oční postižení (detail levého oka, březen 2004). údaje o pacientce klinický nález nález při hospitalizaci anamnéza hodnocení dle škály ADL výsledky fyzikálního vyšetření KAZUISTIKA Pacientka ve věku 82 let byla koncem roku 2004 přeložena z Chirurgické kliniky VFN, kde byla hospitalizována 10 dnů pro subkapitální až mediocervikální nedislokovanou zaklíněnou frakturu krčku femuru vpravo, která byla léčena konzervativně, na Geriatrickou kliniku. Při přijetí byly konstatovány další diagnózy: povšechná aterogenní choroba, asymptomatická ICHS, osteoporóza s kompresivními frakturami L1 3 staršího data, chronická žilní insuficience, hypakuze mírně omezující komunikaci. Dále byla zjištěna středně významná kognitivní porucha verum simile na podkladě Alzheimerovy choroby (MMSE-test pro nespolupráci nebyl dokončen, pouze orientace 2 body/10, výbavnost 3/3, paměť 1/3 ostatní nemocná odmítla, nebo pro poruchu vizu nebyla schopna). Již při hospitalizaci na chirurgii i u nás vykazovala poruchy chování se stavy zmatenosti a odmítáním péče v rámci behaviorálních poruch u demence. Z dalších diagnóz přítomny kachexie pro snížený příjem potravy v důsledku déle trvajících dysfagických potíží a sklon k dehydrataci s nutností trvalého monitorování P+V, eventuálně i podávání tekutin parenterálně. Pacientka vykazovala ztrátu soběstačnosti v instrumentálních i sebeobslužných činnostech již před úrazem. Na našem oddělení byla již trvale upoutána na lůžko, posadit se, najíst se a vykonat základní osobní hygienu byla schopna jen s cizí pomocí, byla tedy plně závislá na ošetřovatelské péči (skóre testu ADL dle Bartelové činilo při přijetí 10 bodů; výsledek testu byl ovlivněn praktickou slepotou). U pacientky jsme při fyzikálním vyšetření nalezli mnohočetné postižení sliznic oka, urogenitálního traktu a pravděpodobně i GIT. Došlo u ní k závažným očním komplikacím (vpravo amauróza, levé oko rozlišovalo pouze světlo a tmu a hrubé obrysy, obr. 3) a urologickým komplikacím (synechie vulvy a uretry s nutností zevní drenáže močového měchýře epicystostomií, obr. 5). Bylo vysloveno podezření na bulózní pemfigoid, a to jizvící variantu s postižením sliznic. Z dalších nálezů: výška 168 cm, hmotnost 48 kg, známky malnutrice, sarkopenie, lehká sideropenická anémie (hemoglobin 110 g/l stacionární); sedimentace erytrocytů zvýšena 50/78, CRP 28 mmol/l; biochemické nálezy mineralogramu, renálních a jaterních funkcí v normě, pouze hraničně snížené hodnoty albuminu, celková bílkovina v normě; EKG: pouze nespecifické změny repolarizační fáze, RTG hrudníku: senilní plicní emfyzém, lehké rozšíření srdce oběma směry. Validní anamnestické údaje o průběhu postižení sliznic se nepodařilo získat. První informace je z roku 2000, kdy byla pacientce zavedena epicystostomie údajně pro zánět močového měchýře, suspekce na zhoubný novotvar vulvy, který však neprokázán. Koncem roku 2001 byla pacientka hospitalizována na interní klinice pro dysfagii horního typu a udávaný hmotnostní úbytek 30 kg, aktuální hmotnost činila 49 kg. Při vyšetření byla nalezena těsná stenóza (průměr 2 3 mm) proximálního jícnu pod Killiánovým svěračem, za niž se endoskopem nepodařilo dále proniknout; bioptický nález z jícnu s útržky dlaždicového epitelu sliznice jícnu. USG a CT krku, hrudníku, břicha a malé pánve byly bez klinicky významné patologie, gynekologické vyšetření potvrdilo vaginální synechie, kolposkopicky nativně atrofii sliznice, po aplikaci kyseliny octové pak ložiska bělavého epitelu vystupující nad niveau. Pacientka další gynekologické vyšetření odmítla. Během této hospitalizace se vyskytly nově eroze na velkých stydkých pyscích, dále by- 18

3 TAB. KLASIFIKACE PROGRESE KONJUNKTIVÁLNÍ FIBRÓZY U OÈNÍHO JIZVÍCÍHO PEMFIGOIDU DLE FOSTERA. stadium I stadium II stadium III stadium IV chronická konjunktivitida s mírnou konjunktivální a/nebo korneální epiteliopatií s konjunktivální subepiteliální fibrózou, která je nejlépe patrná na tarzální spojivce jako jemné bílé strie jizvení se svráštěním spojivky a změlčováním a deformací fornixů přítomnost symblefar, subepiteliální jizvení narušuje anatomii víček a víčkových adnex, architekturu víčka a postavení víčka k bulbu, výrazná fibróza může způsobit jizevnaté entropium suché oko s keratinizací rohovky a vznikem ankyloblefaron; keratopatie vznikne sekundárně v důsledku víčkových poruch, nedostatku slz či expozice rohovky; může být přítomna epiteliopatie, perzistující eroze, ulcerace a neovaskularizace; bakteriální superinfekce může končit perforací a slepotou oka nebo je rohovka kompletně zjizvená, vaskularizovaná a keratinizovaná THE CLASSI FICATION OF CONJUNCTIVAL FIBROSIS PRO GRESSION IN OCULAR CICA TRICIOUS PEMPHIGOID BY FOSTER Obr. 3. Jizvící pemfigoid oční postižení (stav v listopadu 2004). la přítomna i nehojící se kožní eroze perianálně šířící se i na perineum (obr. 4). Současně se objevily slizniční léze v dutině ústní a na patrových obloucích, které byly léčeny symptomaticky Solcoserylem dent. pastou, bórglycerinem a výplachy šalvějovým extraktem. Stomatology bylo vysloveno podezření na kandidovou infekci, eventuálně i erythema multiforme. Další stomatologické vyšetření se již neuskutečnilo a nemocná byla propuštěna domů, dále byla sledována praktickým lékařem. V roce 2002 byla nemocná opět hospitalizována na interní klinice pro dysfagie, udávala též suchost očních sliznic. Podrobněji již vyšetřována nebyla, po realimentaci a rehydrataci byla propuštěna do péče rodiny. Postupně se zhoršovala její soběstačnost. Docházela na pravidelné výměny epicystostomického katétru. Poslední 2 roky pozorovala nemocná zhoršování zraku se zánětem spojivek s hnisavou sekrecí, vředová léze kolem anu se nehojí. Byla ošetřována doma. Pro výrazný pokles zrakové ostrosti pravého oka byla vyšetřena v březnu 2004 ambulantním oftalmologem. Ten diagnostikoval rozsáhlý vřed rohovky pravého oka a srůsty spojivky obou očí. Pacientka byla odeslána k vyšetření na rohovkovou a imunologickou ambulanci Oční kliniky VFN. Při vyšetření byl zjištěn vizus pravého oka: prsty s jistou světelnou projekcí, vlevo 6/24 nat. Na pravém oku výrazná hlenohnisavá sekrece, nahoře změlčení spojivkového vaku, entropium s trichiázou, dole srůst víčka s dolním okrajem rohovky a nad tímto srůstem hluboký, téměř perforovaný vřed rohovky (obr. 1). Na levém oku byly přítomny spojivkové srůsty, tzv. symblefara (obr. 2) a nondum maturní katarakta. Oftalmologové vyslovili podezření na jizvící pemfigoid s postižením oka (stadium IV vpravo a stadium III vlevo dle Fostera) a dalších sliznic (tab. 1). V plánu bylo provedení biopsie ze spojivky pravého oka k potvrzení diagnózy a nasazení imunosupresivní terapie. Pacientka i přes poučení odmítá hospitalizaci a na další kontroly očního nálezu se nedostavila. Oftalmologem byla opětovně vyšetřena až v listopadu 2004 při hospitalizaci na naší klinice. V této době již bylo pravé oko nevyšetřitelné pro kompletní srůst víček, vlevo vymizel pro rozsáhlé srůsty spojivky dolní spojivkový vak, horní spojivkový vak byl výrazně změlčený až vymizelý, rohovka byla obtížně hodnotitelná (obr. 3). První podezření na systémové postižení sliznic jizvící formu bulózního pemfigoidu bylo vysloveno až během hospitalizace na Geriatrické klinice po konzultaci s oftalmologem. Bohužel onemocnění nemohlo být diagnostikováno, neboť pacientka i syn nemocné odmítli jakékoli další vyšetřování, včetně provedení biopsie z kožního defektu perianálně a spojivkového vaku. Pokračovali jsme proto v symptomatické léčbě. Pro dysfagické potíže jí byla podávána mletá strava a perorální suplementace formou sippingu (Nutridrink) s dohledem na příjem tekutin. Byla jí poskytnuta komplexní ošetřovatelská péče a pasivní rehabilitace. Léčba bolesti, lokálních kožních defektů a očního postižení byla symptomatická. Průběh hospitalizace byl cel- OCULAR CICA TRICIOUS PEM PHIGOID THE CONDITION IN NOVEMBER 2004 anamnéza diagnostikování choroby léčba na GK VFN 19

4 CICATRICIOUS PEMPHIGOID EROSION IN PERIANAL AREA AND PERINEUM CICATRICIOUS PEMPHIGOID UROGENITAL DISEASE Obr. 4. Jizvící pemfigoid eroze perianálně a na perineu. Obr. 5. Jizvící pemfigoid urogenitální postižení. incidence mortalita kově nepříznivý. Spolupráce s pacientkou byla pro kognitivní i behaviorální symptomy a závažné smyslové poruchy obtížná. Bolesti DK a kloubů omezovaly možnosti rehabilitace. Nepodařilo se zlepšit soběstačnost, postupně se stav nemocné zhoršoval a po měsíční hospitalizaci došlo k úmrtí nemocné. DISKUSE Bulózní pemfigoid popsal jako samostatnou klinickou jednotku v roce 1953 Lever, který definoval hlavní klinické znaky odlišující BP od pemphigus vulgaris. EPIDEMIOLOGIE BP BP patří mezi nejčastější puchýřnaté kožní dermatózy vyššího věku. Novější práce popisují incidenci 4 14 případů onemocnění/milion obyvatel za rok. Častější výskyt je v Evropě. V arabském etniku byl nejčastější puchýřnatou dermatózou pemphigus vulgaris (u 50 % sledovaných), bulózní pemfigoid u 22 %, gestační pemfigoid u 20 % a u zbývajících 10 % se jednalo o puchýřnaté onemocnění s lineárními IgA-depozity, epidermolysis bulosa a lichen planus pemphigoides. Incidence BP nepřevýšila 4 případy/milion osob ročně [24]. Incidence narůstá především ve věku nad 65 let a v nejvyšších věkových skupinách nad 80 let. Průměrný věk nemocných v jedné studii byl 82 let [11]. I když samotné kožní postižení ve většině případů probíhá benigně, je celková prognóza závažná. Mortalita je vysoká skotská studie mapující 10leté období 1991 až 2001 uvádí, že do 2 let od stanovení diagnózy zemřelo 48 % nemocných [11]. To koresponduje i s údaji dalších studií uvádějících 6měsíční mortalitu ve výši 14 % a roční mortalitu pak 24 26% [17,19]. Multicentrická studie publikovaná v červnu 2005, v níž bylo zapojeno 20 dermatologických oddělení ve Francii a která sledovala 341 nemocných, prokázala jako nejvýznamnější nezávislé prediktory úmrtí vyšší věk (nad 83 let) a nepříznivý celkový funkční stav (hodnoceno Karnofského indexem) [17]. Rozsah kožního postižení neměl vliv na celkovou mortalitu. Oproti tomu vysoké titry autoprotilátek anti BP180 byly spojeny s nepříznivou mortalitní prognózou [3]. ETIOPATOGENEZE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Pemfigoid patří mezi autoimunitní onemocnění s tvorbou vysoce specifických autoprotilátek. V séru pacientů jsou přítomny cirkulující autoprotilátky proti 2 nonkolagenním hemidesmozomálním glykoproteinům dermoepidermální bazální membrány: proteinu BPAg2, nověji označovaný též BP180 antigen o velikosti 180 kda a proteinu BPAg1 (BP230) o velikosti 230 kda. Podrobněji prozkoumán je antigen BP180. Autoprotilátky IgG a IgE jsou namířeny proti nekolagenní ektodoméně BP180 označované jako NC16a. Tyto protilátky jsou přítomny v séru až 90 % nemocných s BP [26]. Byli však popsáni i nemocní, v jejichž séru byla přítomna autoprotilátka nereagující s touto oblastí. Onemocnění jsou zřejmě heterogenní skupinou a klinický význam různých typů autoprotilátek je dosud nejasný [31,5]. U nemocných se slizniční variantou BP lze až v 75 % prokázat cirkulující autoprotilátky IgG proti jinému typu antigenu dermoepidermání zóny bazální membrány lamininu-5 (LN5) [1].Tento antigen prokazujeme i u části (40 %) nemocných s klasickou kožní variantou BP. Titr 20

5 aktivita onemocnění mírná (+1) střední (+2) výrazná (+3 až +4) THE ALGORITHM OF OCP IMMUNO SUPPRESSIVE THERAPY BY FOSTER dapson azathioprin nebo metotrexát cyklofosfamid + prednison aktivita 0 aktivita + aktivita 0 aktivita + aktivita 0 aktivita + dapson + azathioprin nebo metotrexát snížit prednison i.v. imunoglobulin aktivita 0 aktivita + Schéma. Algoritmus imunosupresivní léčby očního jizvícího pemfigoidu podle Fostera. anti-ln5 koreluje se závažností slizničního postižení [20]. Black et al popsali i přítomnost autoreaktivních T-lymfocytů proti antigenu NC16A [2]. Detekce cirkulujících autoprotilátek i NC16Aspecifických T-lymfocytů se využívá při stanovení diagnózy BP. U pemfigoidu s postižením sliznice ústní dutiny byl zjištěn výskyt autoprotilátek proti integrinu 6 [28]. Jde o antigen alfa 6/beta 4 heterodimeru patřícího do rodiny integrinů adhezivních receptorů, které zprostředkují vazbu bazální membrány k matrix. V in vitro orgánových kulturách byla potvrzena úloha těchto protilátek při tvorbě slizničních puchýřnatých lézí. Při vazbě autoprotilátky na antigenní doménu NC16a v místě bazální membrány dojde k aktivaci komplementu (C3) s atrakcí neutrofilních a eozinofilních granulocytů. Mediátory autoimunitní reakce a uvolnění proteolytických enzymů způsobí rozvolnění dermoepidermální junkce s tvorbou subepidermálních puchýřů [34]. In vitro bylo možné zabránit kožnímu postižení přidáním inhibitorů proteáz leukocytární elastázy a gelatinázy. Předpokládá se, že tyto enzymy hrají významnou úlohu v etiopatogeneze kožních lézí. U pemfigoidu slizničních membrán však nebyla tato intervence účinná [30]. Diagnostický pro BP je průkaz autoprotilátek depozit IgG a C3 podél dermoepidermální junkce přímou fluorescencí v bioptických vzorcích nebo nepřímou imunofluorescencí po přidání séra pacientů ke kožním vzorkům vystavených NaCl (tzv. salt split skin). U očního jizvícího pemfigoidu využíváme pro diagnózu přímé imunofluorescence a imunoperoxidázové reakce v bioptických vzorcích sliznice spojivky. Pro průkaz cirkulujících autoprotilátek lze využít i metodu imunoblottingu na extraktech značených lidských keratinocytů nebo normální lidské kůže. Nově je k dispozici komerčně dostupná imunoasssay pro sérologickou diagnostiku BP využívající enzymu s vazbou na NC16a oblast antigenu BP180 zachycovaného imunosorbentem (ELISA). Senzitivita i specificita vyšetření je vysoká (v obou případech 96 %) a umožňuje odlišit BP od jiných puchýřnatých dermatóz [26]. KLINICKÝ OBRAZ Klinický obraz je rozhodující pro stanovení diagnózy. U pacientů s běžnou kožní variantou BP dochází k tvorbě povrchních pevných subepi- mechanizmus vzniku choroby 21

6 klinický obraz ad casuisticam jizvící pemfigoid léčba akutní formy dermálních puchýřů o průměru 1 cm a více, které se symetricky vysévají nejčastěji v intertriginózních oblastech, na postranních partiích trupu a na flexorových plochách paží, vnitřní straně stehen a na břiše. Někdy mohou být postiženy i dlaně a plosky nohou nebo obličej, častěji u nemocných, u nichž se BP objevil před 65. rokem věku. Makroskopicky jde o tenkostěnné větší puchýře či buly na erytematózní spodině. Obsah puchýřů je čirý až jantarový, v některých případech i hemoragický. Po stržení mohou přetrvávat povrchní špatně se hojící eroze někdy i splývající erozivní plochy. Většinou se však hojí, aniž by zanechaly jizvy. U klasické kožní varianty nebývají sliznice postiženy. Průběh onemocnění bývá chronický s remisemi a vzplanutími. Pacienty může obtěžovat pruritus, který se objevuje před erupcí nebo přetrvává i po zhojení kožních lézí. Vzácněji se objevují atypické formy nodulární (prurigo nodularis až několik let předcházející výsevu puchýřů), forma erytrodermická či erozivní. BP se vyskytuje častěji v koincidenci s dalšími chorobami autoimunitní etiologie: colitis ulcerosa [29], sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba [32] a nádorovými chorobami (lymfoproliferativní onemocnění z B- buněk atd) [15]. Častější je i výskyt s jinými kožními autoimunitními chorobami s primárním postižením bazální membrány psoriasis vulgaris, lichen planus, atopická dermatitida [3]. U jizvící varianty pemfigoidu tzv. jizvící pemfigoid (také pemphigoid Brunstingův-Perryho) bývají různou měrou postiženy sliznice, na nichž dochází k tvorbě puchýřků. Tato varianta BP je pro postižení sliznic označována v anglosaském literatuře jako mucous membrane pemphigoid MMP. U ní je zvláště nebezpečné oční postižení. Na sliznici spojivky vznikají puchýřky, které rychle praskají a vytvářejí se povrchové eroze. Ty se hojí jizvami a způsobují srůsty spojivkového vaku (symblepharon), keratitidu, ektropium nebo entropium, vrůstání řas (trichiasis), ztrátu řas a srůstání víček (ankyloblepharon). K této závažné komplikaci vedoucí k praktické amauróze došlo i u naší pacientky (obr. 1 3), avšak až po několikaletém průběhu onemocnění. Oční postižení se může vyskytnout samostatně (oční varianta jizvícího pemfigoidu) nebo jako součást postižení dalších slizničních oblastí především úst. Tvorba povrchních puchýřů na sliznici úst vede k deskvamativní bolestivé gingivitidě, v jícnu se mohou vytvářet striktury se symptomy dysfagie, u některých nemocných je postižena i sliznice hltanu, hrtanu nebo trachey. Postižení urogenitální způsobuje bolestivé eroze až vředy na sliznici vulvy, pochvy a uretry (obr. 5). U této pacientky došlo k závažným jizvícím komplikacím ve všech uvedených lokalizacích. Hlavním důvodem byla pozdní diagnóza. Iniciální postižení sliznice genitálu bylo netypické a nespecifické a odmítavý postoj pacientky k dalšímu gynekologickému vyšetření neumožnil podrobnější diagnózu. Bohužel v dalších letech, kdy byly již zřetelně vyjádřeny nejen urogenitální projevy, ale objevila se dysfagie signalizující postižení jícnu, nález v dutině ústní a na genitálu, se nepomýšlelo na společný etiologický faktor autoimunitní jizvící slizniční onemocnění, jizvící pemfigoid. Teprve další postižení zasahující oči a konzultace s oftalmologem vedla k vyslovení podezření na tuto diagnózu. Vzhledem k pokročilosti onemocnění a celkově špatnému stavu pacientky i odmítání jakéhokoli vyšetření a intervence pacientkou a jejím synem (a tedy nemožnosti potvrzení diagnózy) jsme ustoupili od zahájení imunosupresivní léčby. LÉÈBA BP Vzhledem ke vzácnějšímu výskytu onemocnění jsou naše současné znalosti týkající se léčebných postupů u BP založeny pouze na malém počtu klinických studií. V Cochrane databázi (2003 a doplněné 2005) bylo nalezeno a analyzováno pouze 7 randomizovaných kontrolovaných studií splňující kritéria EBM zahrnujících celkem 634 nemocných s BP potvrzeným imunofluorescencí. Vzhledem k heterogenitě léčebných intervencí nebylo možno provést statistickou metaanalýzu klinických dat. Navíc žádná z těchto studií nezahrnovala podání placeba [18]. DOPORUÈENÍ EBM PRO LÉÈBU: U akutních rozsáhlejších kožních postižení a především u varianty BP postihující sliznice je indikováno systémové podání kortikosteroidů s cílem zabránit progresi utlumením autoimunitní reakce. Jsou doporučovány systémově kortikosteroidy ve střední dávce (prednison, metylprednisolon, prednisolon metylsulfobenzoát). Nepřesahujeme dávku 0,4 0,7 mg/kg hmotnosti prednisolonu denně, neboť léčba vyššími dávkami nebyla účinnější avšak zvyšovala celkovou mortalitu léčených [19]. Srovnání účinnosti systémově podávaných kortikosteroidů s jejich topickou kožní aplikací neprokázalo významnější odlišnosti v účinnosti, topická aplikace však by- 22

7 la spojena s menším výskytem komplikací [16]. Proto se u klasické kožní varianty BP jako léčba první volby doporučuje topické podání vysoce potentních kortikosteroidů ve formě krému, masti nebo lotio. Nejčastěji je v literatuře uváděn klobetazol propionát. Je-li třeba i systémového podání, dávku nezvyšujeme nad 0,75 mg prednisolonu/kg hmotnosti/den. Alternativou je podání kombinace kortikosteroidů a imunosupresiva, nejčastěji s azathioprinem. Někteří autoři uvádějí i další imunosupresivně působící cytostatika, např. chlorambucil [14]. Kombinovaná léčba umožňuje snížení dávky steroidů na polovinu. Přesvědčivě však nebyl prokázán větší efekt na hojení než při monoterapii steroidy a zatížení nežádoucími účinky léčby je značné. U jizvícího pemfigoidu s očním postižením vycházíme z Fosterovy klasifikace (schéma 1): u stadia I je indikována léčba dapsonem, v pokročilejších stadiích imunosupresiva, např. azathioprin, metotrexát a cytostatika cyklofosfamid nebo mitomycin C [6,10,22]. Byl popsán i příznivý efekt sulfasalazinu v dávce 2,5 4 g/den, avšak léčeni byli pouze 3 nemocní [21]. Další alternativní terapeutickou modalitou u BP je provedení plazmaferézy současně se steroidní léčbou. Tento postup byl v jedné studii účinnější než samostatné podání kortikosteroidů, následnou studií však nebyla vyšší účinnost potvrzena [18]. Ve starších studiích bylo současně s kortikosteroidy podáváno antibiotikum tetracyklin 500 mg po 6 hodinách v kombinaci s nikotinamidem 500 mg 3krát denně [8]. Pro účinnost této kombinace dosud chybí dostatečná evidence. V jedné novější studii němečtí autoři popsali příznivý efekt tryptofanové imunoadsorpce u 2 nemocných nereagujících na steroidní léčbu [12]. Došlo k rychlému klinickému zlepšení, snížení dávky steroidů na polovinu. Laboratorně bylo potvrzeno i snížení hladin cirkulujících anti-bp180 autoprotilátek. Sami et al hodnotili efekt monoterapie intravenózními imunoglobuliny u 7 nemocných se slizničním postižením dutiny ústní s kontraindikacemi k systémovému podání kortikosteroidů. U všech 7 léčených nemocných došlo po 4 měsících léčby ke klinické remisi, která se udržela i dalších 29 měsíců. Léčba významně zlepšila kvalitu života pacientů. Laboratorně bylo prokázáno snížení titru autoprotilátek proti integrinu 6 [28]. Retrospektivní studie z Mayo kliniky studující účinnost léčby intravenózními imunoglobuliny u puchýřnatých kožních onemocnění však zaznamenala efekt léčby pouze u části léčených, u bulózního a jizvícího pemfigoidu bylo dosaženo kompletní remise pouze u 1 ze 4 léčených [35]. Podobně jako u dalších autoimunitních chorob se zvažuje možnost biologické léčby pomocí monoklonálních protilátek, v posledním roce byla publikována studie s podáváním daklizumabu u závažné kožní formy BP s příznivým účinkem [23]. Symptomatická léčba zahrnuje analgetika, antihistaminika při výraznějším pruritu, u sekundární infekce celkově antibiotika. U nehojících se kožních erozí je standardem technika vlhkého hojení ran. Vzhledem k povrchnímu charakteru vředových lézí doporučujeme hydroaktivní krytí např. Tenderwet nebo hydrokoloidy. U očního postižení symptomaticky umělé slzy, pečlivá hygiena oka k prevenci bakteriální superinfekce. ZÁVÌR V kazuistice se referuje o pacientce se slizniční variantou jizvícího pemfigoidu. Přestože se jedná o vzácné autoimunitní systémové onemocnění, mělo současné remitující mnohočetné postižení sliznic u staré pacientky vést k podezření na systémové onemocnění. Opoždění správné diagnózy mělo za následek progredující slizniční jizvení s těžkými komplikacemi. Onemocnění však nebylo rozpoznáno po dlouhou dobu 5 let, přestože pacientka byla vyšetřena opakovaně internistou, gastroenterologem, stomatologem, gynekologem a urologem. Přestože byla odebrána biopsie při endoskopickém vyšetření jícnu, nebylo pomýšleno na tuto diagnózu a vzorek nebyl vyšetřen imunofluorescencí. Až v posledním roce života pacientky bylo vysloveno podezření na možnou diagnózu očního jizvícího pemfigoidu a později při hospitalizaci na Geriatrické klinice VFN bylo rozpoznáno postižení dalších sliznic jako systémová manifestace jizvícího pemfigoidu. V té době však již nemocná odmítala vyšetření i léčbu očních komplikací, a proto nemohla být diagnóza pemfigoidu mukózních membrán jednoznačně stanovena imunofluorescenčním vyšetřením. I když je podle literatury uváděn výskyt kožních a slizničních postižení u očního pemfigoidu až u 3/4 nemocných, naše zkušenosti ze specializované oční poradny potvrzují mnohem nižší výskyt pouze u necelé 1/3. Neobvyklá u této pacientky byla i rychlost progrese očního postižení, během 7 měsíců došlo k praktické slepotě, a rozsah postižení dalších sliznic. léčba klasické kožní formy kombinační terapie symptomatická léčba plazmaferéza tryptofanová imunoadsorpce monoterapie imunoglobuliny iv 23

8 LITERATURA 1. Bekou V, Thoma-Uszynski S, Wendler O et al. Detection of laminin 5-specific auto-antibodies in mucous membrane and bullous pemphigoid sera by ELISA. J Invest Dermatol 2005; 124(4): Black AP, Seneviratne SL, Jones L et al. Rapid effector function of circulating NC16A-specific T cells in individuals with mucous membrane pemphigoid. Br J Dermatol 2004; 151(6): Bourdon-Lanoy E, Roujeau JC, Joly P et al. Bullous pemphigoid in young patients: a retrospective study of 74 cases. Ann Dermatol Venereol 2005; 132(2): De Quatrebarbes J, Joly P. Bullous pemphigoid. Rev Prat 2005; 55(11): Fairley JA, Fu CL, Giudice GJ. Mapping the binding sites of anti BP180 immunoglobulin E autoantibodies in bullous pemphigoid. J Invest Dermatol 2005; 125(3): Filipec M. Imunologicky podmíněné konjunktivitidy. In: Kompendium očního lékařství. Praha: Grada Publishing 1997: Fiore PM, Jacobs IH, Goldberg DB. Drug induced pemphigoid. A spectrum of diseases. Arch Ophthalmol 1987; 105(12): Fivenson DP, Breneman DL, Rosen GB et al. Nicotinamide and tetracycline therapy of bullous pemphigoid. Arch Dermatol 1994; 130(6): Foster CS, Wilson LA, Ekins MB. Immunosuppressive therapy for progressive ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1982; 89(4): Foster CS, Ahmed AR. Intravenous imunoglobulin therapy for ocular cicatricial pemphigoid. A preliminary study. Ophtalmology 1999; 106: Gudi VS, White MI, Cruickshank N et al. Annual incidence and mortality of bullous pemphigoid in the Grampian Region of North-east Scotland. Br J Dermatol 2005; 153(2): Herrero-Gonzalez JE, Sitaru C, Klinker E et al. Successful adjuvant treatment of severe bullous pemphigoid by tryptophan immunoadsorption. Clin Exp Dermatol 2005; 30(5): Chan LS, Yancey KB, Hammerberg C et al. Immune mediated subepithelial blistering diseases of mucous membranes. Pure ocular cicatricial pemphigoid is a unique clinical and immunopathological entity distinct from bullous pemphigoid and other subsets identified by antigenic specificity of autoantibodies. Arch Dermatol 1993; 129(4): Chave TA, Mortimer NJ, Shah DS, Hutchinson PE. Chlorambucil as a steroid-sparing agent in bullous pemphigoid.br J Dermatol 2004; 151(5): Iranzo P, Lopez I, Robles MT et al. Bullous pemphigoid associated with mantle cell lymphoma. Arch Dermatol 2004; 140(12): Joly P, Roujeau JC, Benichou J, Bullous Diseases French Study Group et al. A comparison of oral and topical corticosteroids in patients with bullous pemphigoid. New Eng J Med 2002, 346(5): Joly P, Benichou J, Lok C et al. Prediction of survival for patients with bullous pemphigoid: a prospective study. Arch Dermatol 2005; 141(6): Khumalo N, Kirtschig G, Middleton P et al. Interventions for bullous pemphigoid. Cochrane Database Syst Rev 2003; (3): CD Kirtschig G, Khumalo NP. Management of bullous pemphigoid: recommendations for immunomodulatory treatments. Am J Clin Dermatol 2004; 5(5): Lazarova Z, Sitaru C, Zillikens D, Yancey KB. Comparative analysis of methods for detection of anti-laminin 5 autoantibodies in patients with anti-epiligrin cicatricial pemphigoid. J Am Acad Dermatol 2004; 51(6): Le Rouic JF, Robin H, Doan S et al. Treatment of ocular cicatricial pemphigoid with sulfasalazine. J Francais Opthalmol 1999; 22(4): Miserocchi W, Baltatzis S, Manolette RR et al. The effect of treatment and its related side effects in patients with severe ocular cicatricial pemphigoid. Ophtalmology 2002; 109: Mockenhaupt M, Grosber M, Norganer J. Daclizumab: a novel therapeutic option in severe bullous pemphigoid. Acta Derm Venereol 2005; 85(1): Nanda A, Dvorak R, Al-Saeed K et al. Spectrum of autoimmune bullous diseases in Kuwait. Int J Dermatol 2004; 43(12): Pleyer U, Bruckner-Tuderman L, Friedmann A et al. The immunology of bullous oculo-muco-cutaneous disorders. Immunol Today 1996; 17(3): Powell AM, Sakuma-Oyama Y, Oyama N et al. Usefulness of BP180 NC16a enzyme-linked immunosorbent assay in the serodiagnosis of pemphigoid gestationis and in differentiating between pemphigoid gestationis and pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy. Arch Dermatol 2005; 141(6): Rivas Jara L, Celis Sanchez J. Mitomycin C treatment for ocular cicatricial pemphigoid. Arch Soc Esp Oftalmol 2002; 77(9): Sami N, Bhol KC, Ahmed AR. Treatment of oral pemphigoid with intravenous immunoglobulin as monotherapy. Long-term follow-up: influence of treatment on antibody titres to human alpha6 integrin. Clin Exp Immunol 2002; 129(3): Selby L, De Castro F, De Villiers WJ. The association of bullous pemphigoid and ulcerative colitis. Dig Dis Sci 2004; 49(11 12): Shimanovich I, Mihai S, Oostingh GJ et al. Granulocyte-derived elastase and gelatinase B are required for dermal-epidermal separation induced by autoantibodies from patients with epidermolysis bullosa acquisita and bullous pemphigoid. J Pathol 2004; 204(5):

9 31. Shinojima Y, Ochiai T, Kawamura A et al. A case of bullous pemphigoid associated with autoantibodies targeting antigenic sites other than the NC16a domain of BP180. Clin Exp Dermatol 2005; 30(5): Stinco G, Codutti R, Scarbolo M et al. A retrospective epidemiological study on the association of bullous pemphigoid and neurological diseases. Acta Derm Venerol 2005; 85(2): Verret JL. Treatment of bullous pemphigoid: general corticosteroid therapy or local corticosteroid therapy? Ann. Dermatol Venereol 1999; 126(1): Walsh SR, Hogg D, Mydlarski PR. Bullous pemphigoid: from bench to bedside. Drugs 2005; 65(7): Wetter DA, Davis MD, Yiannias JA et al. Effectiveness of intravenous immunoglobulin therapy for skin disease other than toxic epidermal necrolysis: a retrospective review of Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc 2005; 80(1): do redakce doručeno dne přijato k otištění dne PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ 1,2 MUDR. DAGMAR PELÍŠKOVÁ 1 MUDR. PETRA BRUNCLÍKOVÁ 3 MUDR. IVANA DOLE ELOVÁ 1,2 1 GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA 2 SUBKATEDRA GERONTOLOGIE A GERIATRIE INSTITUTU PRO DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ LÉKAØÙ A FARMACEUTÙ, PRAHA 3 OÈNÍ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. (1953) Promovala na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze (1977). Po promoci působila nejprve jako aspirantka v Biologickém ústavu FVL UK a sekundární lékařka na III. interní klinice 1. LF UK a VFN, po ukončení aspirantury pak jako odborná asistentka; je vedoucí katedry geriatrie IPVZ (od 1998) a v současnosti je přednostkou Geriatrické kliniky 1. LF UK v Praze (od 2001). Svou disertační práci věnovala oblasti genetiky. Získala atestace 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství a geriatrie. Habilitovala prací v oboru vnitřní lékařství (1996) a posléze byla jmenována profesorkou sociálního lékařství na LF UK v Praze (2001). Profesně se věnuje vnitřnímu lékařství se specializací na geriatrii a gerontologii. Má rozhodující podíl na zavedení výuky sociální gerontologie a geriatrie na 1. LF UK. Předsedá atestační komisi pro geriatrii IPVZ, komisi pro státní závěrečné zkoušky 1. LF UK a oborové radě postgraduálního doktorandského studia gerontologie. Je vědeckou sekretářkou České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, členkou INCOFORA, členkou výboru European Forum on Aging and Research Management, expertkou EC pro oblast Aging and Disability, členkou Mezinárodní gerontopsychiatrické asociace (IPA), International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP), mezinárodního konsorcia pro výzkum v gerontologii interrai, členkou Task Force International Society of Geriatric Oncology (SIOG) a dalších organizací. Reprezentuje ČR v sekci geriatrické medicíny lékařů specialistů EU. Je řešitelkou a koordinátorkou národních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti epidemiologie, dysability, klinických, sociálních a etických aspektů geriatrické péče a její efektivity. Je autorkou monografie Geriatrie pro praxi (Galén 2005) a spoluautorkou 16 monografií a vysokoškolských učebnic a více než 300 odborných a vědeckých publikací. Předsedá redakční radě časopisu Česká geriatrická revue. 25

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D.

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno, *Ústav informatiky AV ČR, Praha

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více