JIZVÍCÍ VARIANTA BULÓZNÍHO PEMFIGOIDU U 82LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA A PØEHLED LITERATURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIZVÍCÍ VARIANTA BULÓZNÍHO PEMFIGOIDU U 82LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA A PØEHLED LITERATURY"

Transkript

1 JIZVÍCÍ VARIANTA BULÓZNÍHO PEMFIGOIDU U 82LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA A PØEHLED LITERATURY E. TOPINKOVÁ, D. PELÍŠKOVÁ, P. BRUNCLÍKOVÁ, I. DOLE ELOVÁ SOUHRN Bulózní pemfigoid (BP) je nejčastější autoimunitní puchýřnaté kožní onemocnění ve stáří. Incidence se pohybuje mezi 4 14 případy/milion osob starších 65 let a roční mortalita dosahuje 25 %. V článku je popsána kazuistika 82leté nemocné postižené jizvící slizniční variantou bulózního pemfigoidu Brunsting-Perry prezentující se rozsáhlým mnohočetným postižením sliznic. Oční postižení vyústilo v oboustrannou amaurózu. Chronické slizniční puchýře postihující GIT, hojící se jizevnatými lézemi vedly ke vzniku striktury jícnu s chronickou dysfagií a nehojící se perianální a perineální erozí. Postižení sliznice genitálu vedlo k závažným komplikacím zajizvení vulvy a atrézii uretry. V diskusi jsou rozebrány patogenetické mechanizmy vedoucí ke kožním a slizničním lézím a shrnuty současné možnosti diagnostiky a léčby. ABSTRACT Cicatricious variant of bullous pemhigoid in 82years old patient: a case study and literature overview. Bullous pemphigoid (BP) is the most common blistering diseases in old age. Its incidence varies between 4 14 cases per million over 65 and yearly mortality reaches 25 %. In the article we describe the case of a 82 years old lady with mucous membranes pemphigoid, cicatricious variant of pemphigoid Brunsting-Perry presenting with multiple mucous membranes involvement. Ocular involvement resulted in bilateral amaurosis. Chronic mucosal blistering of GI tract led to esophageal stricture accompanied by dysphagia and non-healing perianal and perineal erosion. Genital involvement resulted in severe complications synechia vulvae and atresia uretrae. In the discussion we describe pathogenetic mechanisms leading to skin and mucosal involvement in BP and summarize current diagnosis and treatment options. KLÍÈOVÁ SLOVA bulózní pemfigoid (BP) jizvící varianta puchýřnaté dermatózy diferenciální diagnóza bulózního pemfigoidu terapie bulózního pemfigoidu KEY WORDS bullous pemphigoid (BP) cicatricious variant mucous membrane pemphigoid (MMP) differential diagnosis treatment ÚVOD Bulózní pemfigoid (BP) je řazen mezi vzácnější puchýřnaté dermatózy autoimunitní etiologie. Postihuje nejčastěji starší osoby a jeho incidence narůstá strmě po 80 letech. Jen vzácně se vyskytuje v dětském věku, častější je jeho výskyt v graviditě (pemphigoid gestationis). Statisticky významně častěji se vyskytuje u nemocných s jiným autoimunitním onemocněním (např. u sclerosis multiplex, u lupus erythematodes, revmatoidní artritidy a u střevních zánětlivých onemocnění), u Parkinsonovy choroby a nemocných s maligním onemocněním (viscerální malignity, lymfoproliferativní choroby). Průběh choroby bývá častěji chronický, remitující a kožní léze mají tendenci ke spontánnímu hojení [4]. Samostatnou variantou BP je forma postihující pouze sliznice tzv. pemfigoid mukózních membrán. Puchýřky se vytvářejí na sliznicích úst, ale i spojivkového vaku a dalších sliznicích. Pro sklon k hojení slizničních lézí jizvou je tato forma označována také jako jizvící pemfigoid (pemphigoid cicatricans); při této formě může docházet k závažnému postižení sliznice oka, jizvení spojivky až ke srůstu víček a následné slepotě nemocného. V našem sdělení popisujeme případ pacientky s několikaletým trváním jizvícího pemfigoidu, u které nebylo onemocnění správně diagnostikováno ani léčeno, a došlo k závažnému postižení sliznic oka, jícnu, genitálu a anu. incidence frekventní koincidence symtomatologie 17

2 OCULAR CICA TRICIOUS PEM PHIGOID RIGHT EYE DETAIL IN MARCH 2004 OCULAR CICA TRICIOUS PEM PHIGOID LEFT EYE DETAIL IN MARCH 2003 Obr. 1. Jizvící pemfigoid oční postižení (detail pravého oka, březen 2004). Obr. 2. Jizvící pemfigoid oční postižení (detail levého oka, březen 2004). údaje o pacientce klinický nález nález při hospitalizaci anamnéza hodnocení dle škály ADL výsledky fyzikálního vyšetření KAZUISTIKA Pacientka ve věku 82 let byla koncem roku 2004 přeložena z Chirurgické kliniky VFN, kde byla hospitalizována 10 dnů pro subkapitální až mediocervikální nedislokovanou zaklíněnou frakturu krčku femuru vpravo, která byla léčena konzervativně, na Geriatrickou kliniku. Při přijetí byly konstatovány další diagnózy: povšechná aterogenní choroba, asymptomatická ICHS, osteoporóza s kompresivními frakturami L1 3 staršího data, chronická žilní insuficience, hypakuze mírně omezující komunikaci. Dále byla zjištěna středně významná kognitivní porucha verum simile na podkladě Alzheimerovy choroby (MMSE-test pro nespolupráci nebyl dokončen, pouze orientace 2 body/10, výbavnost 3/3, paměť 1/3 ostatní nemocná odmítla, nebo pro poruchu vizu nebyla schopna). Již při hospitalizaci na chirurgii i u nás vykazovala poruchy chování se stavy zmatenosti a odmítáním péče v rámci behaviorálních poruch u demence. Z dalších diagnóz přítomny kachexie pro snížený příjem potravy v důsledku déle trvajících dysfagických potíží a sklon k dehydrataci s nutností trvalého monitorování P+V, eventuálně i podávání tekutin parenterálně. Pacientka vykazovala ztrátu soběstačnosti v instrumentálních i sebeobslužných činnostech již před úrazem. Na našem oddělení byla již trvale upoutána na lůžko, posadit se, najíst se a vykonat základní osobní hygienu byla schopna jen s cizí pomocí, byla tedy plně závislá na ošetřovatelské péči (skóre testu ADL dle Bartelové činilo při přijetí 10 bodů; výsledek testu byl ovlivněn praktickou slepotou). U pacientky jsme při fyzikálním vyšetření nalezli mnohočetné postižení sliznic oka, urogenitálního traktu a pravděpodobně i GIT. Došlo u ní k závažným očním komplikacím (vpravo amauróza, levé oko rozlišovalo pouze světlo a tmu a hrubé obrysy, obr. 3) a urologickým komplikacím (synechie vulvy a uretry s nutností zevní drenáže močového měchýře epicystostomií, obr. 5). Bylo vysloveno podezření na bulózní pemfigoid, a to jizvící variantu s postižením sliznic. Z dalších nálezů: výška 168 cm, hmotnost 48 kg, známky malnutrice, sarkopenie, lehká sideropenická anémie (hemoglobin 110 g/l stacionární); sedimentace erytrocytů zvýšena 50/78, CRP 28 mmol/l; biochemické nálezy mineralogramu, renálních a jaterních funkcí v normě, pouze hraničně snížené hodnoty albuminu, celková bílkovina v normě; EKG: pouze nespecifické změny repolarizační fáze, RTG hrudníku: senilní plicní emfyzém, lehké rozšíření srdce oběma směry. Validní anamnestické údaje o průběhu postižení sliznic se nepodařilo získat. První informace je z roku 2000, kdy byla pacientce zavedena epicystostomie údajně pro zánět močového měchýře, suspekce na zhoubný novotvar vulvy, který však neprokázán. Koncem roku 2001 byla pacientka hospitalizována na interní klinice pro dysfagii horního typu a udávaný hmotnostní úbytek 30 kg, aktuální hmotnost činila 49 kg. Při vyšetření byla nalezena těsná stenóza (průměr 2 3 mm) proximálního jícnu pod Killiánovým svěračem, za niž se endoskopem nepodařilo dále proniknout; bioptický nález z jícnu s útržky dlaždicového epitelu sliznice jícnu. USG a CT krku, hrudníku, břicha a malé pánve byly bez klinicky významné patologie, gynekologické vyšetření potvrdilo vaginální synechie, kolposkopicky nativně atrofii sliznice, po aplikaci kyseliny octové pak ložiska bělavého epitelu vystupující nad niveau. Pacientka další gynekologické vyšetření odmítla. Během této hospitalizace se vyskytly nově eroze na velkých stydkých pyscích, dále by- 18

3 TAB. KLASIFIKACE PROGRESE KONJUNKTIVÁLNÍ FIBRÓZY U OÈNÍHO JIZVÍCÍHO PEMFIGOIDU DLE FOSTERA. stadium I stadium II stadium III stadium IV chronická konjunktivitida s mírnou konjunktivální a/nebo korneální epiteliopatií s konjunktivální subepiteliální fibrózou, která je nejlépe patrná na tarzální spojivce jako jemné bílé strie jizvení se svráštěním spojivky a změlčováním a deformací fornixů přítomnost symblefar, subepiteliální jizvení narušuje anatomii víček a víčkových adnex, architekturu víčka a postavení víčka k bulbu, výrazná fibróza může způsobit jizevnaté entropium suché oko s keratinizací rohovky a vznikem ankyloblefaron; keratopatie vznikne sekundárně v důsledku víčkových poruch, nedostatku slz či expozice rohovky; může být přítomna epiteliopatie, perzistující eroze, ulcerace a neovaskularizace; bakteriální superinfekce může končit perforací a slepotou oka nebo je rohovka kompletně zjizvená, vaskularizovaná a keratinizovaná THE CLASSI FICATION OF CONJUNCTIVAL FIBROSIS PRO GRESSION IN OCULAR CICA TRICIOUS PEMPHIGOID BY FOSTER Obr. 3. Jizvící pemfigoid oční postižení (stav v listopadu 2004). la přítomna i nehojící se kožní eroze perianálně šířící se i na perineum (obr. 4). Současně se objevily slizniční léze v dutině ústní a na patrových obloucích, které byly léčeny symptomaticky Solcoserylem dent. pastou, bórglycerinem a výplachy šalvějovým extraktem. Stomatology bylo vysloveno podezření na kandidovou infekci, eventuálně i erythema multiforme. Další stomatologické vyšetření se již neuskutečnilo a nemocná byla propuštěna domů, dále byla sledována praktickým lékařem. V roce 2002 byla nemocná opět hospitalizována na interní klinice pro dysfagie, udávala též suchost očních sliznic. Podrobněji již vyšetřována nebyla, po realimentaci a rehydrataci byla propuštěna do péče rodiny. Postupně se zhoršovala její soběstačnost. Docházela na pravidelné výměny epicystostomického katétru. Poslední 2 roky pozorovala nemocná zhoršování zraku se zánětem spojivek s hnisavou sekrecí, vředová léze kolem anu se nehojí. Byla ošetřována doma. Pro výrazný pokles zrakové ostrosti pravého oka byla vyšetřena v březnu 2004 ambulantním oftalmologem. Ten diagnostikoval rozsáhlý vřed rohovky pravého oka a srůsty spojivky obou očí. Pacientka byla odeslána k vyšetření na rohovkovou a imunologickou ambulanci Oční kliniky VFN. Při vyšetření byl zjištěn vizus pravého oka: prsty s jistou světelnou projekcí, vlevo 6/24 nat. Na pravém oku výrazná hlenohnisavá sekrece, nahoře změlčení spojivkového vaku, entropium s trichiázou, dole srůst víčka s dolním okrajem rohovky a nad tímto srůstem hluboký, téměř perforovaný vřed rohovky (obr. 1). Na levém oku byly přítomny spojivkové srůsty, tzv. symblefara (obr. 2) a nondum maturní katarakta. Oftalmologové vyslovili podezření na jizvící pemfigoid s postižením oka (stadium IV vpravo a stadium III vlevo dle Fostera) a dalších sliznic (tab. 1). V plánu bylo provedení biopsie ze spojivky pravého oka k potvrzení diagnózy a nasazení imunosupresivní terapie. Pacientka i přes poučení odmítá hospitalizaci a na další kontroly očního nálezu se nedostavila. Oftalmologem byla opětovně vyšetřena až v listopadu 2004 při hospitalizaci na naší klinice. V této době již bylo pravé oko nevyšetřitelné pro kompletní srůst víček, vlevo vymizel pro rozsáhlé srůsty spojivky dolní spojivkový vak, horní spojivkový vak byl výrazně změlčený až vymizelý, rohovka byla obtížně hodnotitelná (obr. 3). První podezření na systémové postižení sliznic jizvící formu bulózního pemfigoidu bylo vysloveno až během hospitalizace na Geriatrické klinice po konzultaci s oftalmologem. Bohužel onemocnění nemohlo být diagnostikováno, neboť pacientka i syn nemocné odmítli jakékoli další vyšetřování, včetně provedení biopsie z kožního defektu perianálně a spojivkového vaku. Pokračovali jsme proto v symptomatické léčbě. Pro dysfagické potíže jí byla podávána mletá strava a perorální suplementace formou sippingu (Nutridrink) s dohledem na příjem tekutin. Byla jí poskytnuta komplexní ošetřovatelská péče a pasivní rehabilitace. Léčba bolesti, lokálních kožních defektů a očního postižení byla symptomatická. Průběh hospitalizace byl cel- OCULAR CICA TRICIOUS PEM PHIGOID THE CONDITION IN NOVEMBER 2004 anamnéza diagnostikování choroby léčba na GK VFN 19

4 CICATRICIOUS PEMPHIGOID EROSION IN PERIANAL AREA AND PERINEUM CICATRICIOUS PEMPHIGOID UROGENITAL DISEASE Obr. 4. Jizvící pemfigoid eroze perianálně a na perineu. Obr. 5. Jizvící pemfigoid urogenitální postižení. incidence mortalita kově nepříznivý. Spolupráce s pacientkou byla pro kognitivní i behaviorální symptomy a závažné smyslové poruchy obtížná. Bolesti DK a kloubů omezovaly možnosti rehabilitace. Nepodařilo se zlepšit soběstačnost, postupně se stav nemocné zhoršoval a po měsíční hospitalizaci došlo k úmrtí nemocné. DISKUSE Bulózní pemfigoid popsal jako samostatnou klinickou jednotku v roce 1953 Lever, který definoval hlavní klinické znaky odlišující BP od pemphigus vulgaris. EPIDEMIOLOGIE BP BP patří mezi nejčastější puchýřnaté kožní dermatózy vyššího věku. Novější práce popisují incidenci 4 14 případů onemocnění/milion obyvatel za rok. Častější výskyt je v Evropě. V arabském etniku byl nejčastější puchýřnatou dermatózou pemphigus vulgaris (u 50 % sledovaných), bulózní pemfigoid u 22 %, gestační pemfigoid u 20 % a u zbývajících 10 % se jednalo o puchýřnaté onemocnění s lineárními IgA-depozity, epidermolysis bulosa a lichen planus pemphigoides. Incidence BP nepřevýšila 4 případy/milion osob ročně [24]. Incidence narůstá především ve věku nad 65 let a v nejvyšších věkových skupinách nad 80 let. Průměrný věk nemocných v jedné studii byl 82 let [11]. I když samotné kožní postižení ve většině případů probíhá benigně, je celková prognóza závažná. Mortalita je vysoká skotská studie mapující 10leté období 1991 až 2001 uvádí, že do 2 let od stanovení diagnózy zemřelo 48 % nemocných [11]. To koresponduje i s údaji dalších studií uvádějících 6měsíční mortalitu ve výši 14 % a roční mortalitu pak 24 26% [17,19]. Multicentrická studie publikovaná v červnu 2005, v níž bylo zapojeno 20 dermatologických oddělení ve Francii a která sledovala 341 nemocných, prokázala jako nejvýznamnější nezávislé prediktory úmrtí vyšší věk (nad 83 let) a nepříznivý celkový funkční stav (hodnoceno Karnofského indexem) [17]. Rozsah kožního postižení neměl vliv na celkovou mortalitu. Oproti tomu vysoké titry autoprotilátek anti BP180 byly spojeny s nepříznivou mortalitní prognózou [3]. ETIOPATOGENEZE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Pemfigoid patří mezi autoimunitní onemocnění s tvorbou vysoce specifických autoprotilátek. V séru pacientů jsou přítomny cirkulující autoprotilátky proti 2 nonkolagenním hemidesmozomálním glykoproteinům dermoepidermální bazální membrány: proteinu BPAg2, nověji označovaný též BP180 antigen o velikosti 180 kda a proteinu BPAg1 (BP230) o velikosti 230 kda. Podrobněji prozkoumán je antigen BP180. Autoprotilátky IgG a IgE jsou namířeny proti nekolagenní ektodoméně BP180 označované jako NC16a. Tyto protilátky jsou přítomny v séru až 90 % nemocných s BP [26]. Byli však popsáni i nemocní, v jejichž séru byla přítomna autoprotilátka nereagující s touto oblastí. Onemocnění jsou zřejmě heterogenní skupinou a klinický význam různých typů autoprotilátek je dosud nejasný [31,5]. U nemocných se slizniční variantou BP lze až v 75 % prokázat cirkulující autoprotilátky IgG proti jinému typu antigenu dermoepidermání zóny bazální membrány lamininu-5 (LN5) [1].Tento antigen prokazujeme i u části (40 %) nemocných s klasickou kožní variantou BP. Titr 20

5 aktivita onemocnění mírná (+1) střední (+2) výrazná (+3 až +4) THE ALGORITHM OF OCP IMMUNO SUPPRESSIVE THERAPY BY FOSTER dapson azathioprin nebo metotrexát cyklofosfamid + prednison aktivita 0 aktivita + aktivita 0 aktivita + aktivita 0 aktivita + dapson + azathioprin nebo metotrexát snížit prednison i.v. imunoglobulin aktivita 0 aktivita + Schéma. Algoritmus imunosupresivní léčby očního jizvícího pemfigoidu podle Fostera. anti-ln5 koreluje se závažností slizničního postižení [20]. Black et al popsali i přítomnost autoreaktivních T-lymfocytů proti antigenu NC16A [2]. Detekce cirkulujících autoprotilátek i NC16Aspecifických T-lymfocytů se využívá při stanovení diagnózy BP. U pemfigoidu s postižením sliznice ústní dutiny byl zjištěn výskyt autoprotilátek proti integrinu 6 [28]. Jde o antigen alfa 6/beta 4 heterodimeru patřícího do rodiny integrinů adhezivních receptorů, které zprostředkují vazbu bazální membrány k matrix. V in vitro orgánových kulturách byla potvrzena úloha těchto protilátek při tvorbě slizničních puchýřnatých lézí. Při vazbě autoprotilátky na antigenní doménu NC16a v místě bazální membrány dojde k aktivaci komplementu (C3) s atrakcí neutrofilních a eozinofilních granulocytů. Mediátory autoimunitní reakce a uvolnění proteolytických enzymů způsobí rozvolnění dermoepidermální junkce s tvorbou subepidermálních puchýřů [34]. In vitro bylo možné zabránit kožnímu postižení přidáním inhibitorů proteáz leukocytární elastázy a gelatinázy. Předpokládá se, že tyto enzymy hrají významnou úlohu v etiopatogeneze kožních lézí. U pemfigoidu slizničních membrán však nebyla tato intervence účinná [30]. Diagnostický pro BP je průkaz autoprotilátek depozit IgG a C3 podél dermoepidermální junkce přímou fluorescencí v bioptických vzorcích nebo nepřímou imunofluorescencí po přidání séra pacientů ke kožním vzorkům vystavených NaCl (tzv. salt split skin). U očního jizvícího pemfigoidu využíváme pro diagnózu přímé imunofluorescence a imunoperoxidázové reakce v bioptických vzorcích sliznice spojivky. Pro průkaz cirkulujících autoprotilátek lze využít i metodu imunoblottingu na extraktech značených lidských keratinocytů nebo normální lidské kůže. Nově je k dispozici komerčně dostupná imunoasssay pro sérologickou diagnostiku BP využívající enzymu s vazbou na NC16a oblast antigenu BP180 zachycovaného imunosorbentem (ELISA). Senzitivita i specificita vyšetření je vysoká (v obou případech 96 %) a umožňuje odlišit BP od jiných puchýřnatých dermatóz [26]. KLINICKÝ OBRAZ Klinický obraz je rozhodující pro stanovení diagnózy. U pacientů s běžnou kožní variantou BP dochází k tvorbě povrchních pevných subepi- mechanizmus vzniku choroby 21

6 klinický obraz ad casuisticam jizvící pemfigoid léčba akutní formy dermálních puchýřů o průměru 1 cm a více, které se symetricky vysévají nejčastěji v intertriginózních oblastech, na postranních partiích trupu a na flexorových plochách paží, vnitřní straně stehen a na břiše. Někdy mohou být postiženy i dlaně a plosky nohou nebo obličej, častěji u nemocných, u nichž se BP objevil před 65. rokem věku. Makroskopicky jde o tenkostěnné větší puchýře či buly na erytematózní spodině. Obsah puchýřů je čirý až jantarový, v některých případech i hemoragický. Po stržení mohou přetrvávat povrchní špatně se hojící eroze někdy i splývající erozivní plochy. Většinou se však hojí, aniž by zanechaly jizvy. U klasické kožní varianty nebývají sliznice postiženy. Průběh onemocnění bývá chronický s remisemi a vzplanutími. Pacienty může obtěžovat pruritus, který se objevuje před erupcí nebo přetrvává i po zhojení kožních lézí. Vzácněji se objevují atypické formy nodulární (prurigo nodularis až několik let předcházející výsevu puchýřů), forma erytrodermická či erozivní. BP se vyskytuje častěji v koincidenci s dalšími chorobami autoimunitní etiologie: colitis ulcerosa [29], sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba [32] a nádorovými chorobami (lymfoproliferativní onemocnění z B- buněk atd) [15]. Častější je i výskyt s jinými kožními autoimunitními chorobami s primárním postižením bazální membrány psoriasis vulgaris, lichen planus, atopická dermatitida [3]. U jizvící varianty pemfigoidu tzv. jizvící pemfigoid (také pemphigoid Brunstingův-Perryho) bývají různou měrou postiženy sliznice, na nichž dochází k tvorbě puchýřků. Tato varianta BP je pro postižení sliznic označována v anglosaském literatuře jako mucous membrane pemphigoid MMP. U ní je zvláště nebezpečné oční postižení. Na sliznici spojivky vznikají puchýřky, které rychle praskají a vytvářejí se povrchové eroze. Ty se hojí jizvami a způsobují srůsty spojivkového vaku (symblepharon), keratitidu, ektropium nebo entropium, vrůstání řas (trichiasis), ztrátu řas a srůstání víček (ankyloblepharon). K této závažné komplikaci vedoucí k praktické amauróze došlo i u naší pacientky (obr. 1 3), avšak až po několikaletém průběhu onemocnění. Oční postižení se může vyskytnout samostatně (oční varianta jizvícího pemfigoidu) nebo jako součást postižení dalších slizničních oblastí především úst. Tvorba povrchních puchýřů na sliznici úst vede k deskvamativní bolestivé gingivitidě, v jícnu se mohou vytvářet striktury se symptomy dysfagie, u některých nemocných je postižena i sliznice hltanu, hrtanu nebo trachey. Postižení urogenitální způsobuje bolestivé eroze až vředy na sliznici vulvy, pochvy a uretry (obr. 5). U této pacientky došlo k závažným jizvícím komplikacím ve všech uvedených lokalizacích. Hlavním důvodem byla pozdní diagnóza. Iniciální postižení sliznice genitálu bylo netypické a nespecifické a odmítavý postoj pacientky k dalšímu gynekologickému vyšetření neumožnil podrobnější diagnózu. Bohužel v dalších letech, kdy byly již zřetelně vyjádřeny nejen urogenitální projevy, ale objevila se dysfagie signalizující postižení jícnu, nález v dutině ústní a na genitálu, se nepomýšlelo na společný etiologický faktor autoimunitní jizvící slizniční onemocnění, jizvící pemfigoid. Teprve další postižení zasahující oči a konzultace s oftalmologem vedla k vyslovení podezření na tuto diagnózu. Vzhledem k pokročilosti onemocnění a celkově špatnému stavu pacientky i odmítání jakéhokoli vyšetření a intervence pacientkou a jejím synem (a tedy nemožnosti potvrzení diagnózy) jsme ustoupili od zahájení imunosupresivní léčby. LÉÈBA BP Vzhledem ke vzácnějšímu výskytu onemocnění jsou naše současné znalosti týkající se léčebných postupů u BP založeny pouze na malém počtu klinických studií. V Cochrane databázi (2003 a doplněné 2005) bylo nalezeno a analyzováno pouze 7 randomizovaných kontrolovaných studií splňující kritéria EBM zahrnujících celkem 634 nemocných s BP potvrzeným imunofluorescencí. Vzhledem k heterogenitě léčebných intervencí nebylo možno provést statistickou metaanalýzu klinických dat. Navíc žádná z těchto studií nezahrnovala podání placeba [18]. DOPORUÈENÍ EBM PRO LÉÈBU: U akutních rozsáhlejších kožních postižení a především u varianty BP postihující sliznice je indikováno systémové podání kortikosteroidů s cílem zabránit progresi utlumením autoimunitní reakce. Jsou doporučovány systémově kortikosteroidy ve střední dávce (prednison, metylprednisolon, prednisolon metylsulfobenzoát). Nepřesahujeme dávku 0,4 0,7 mg/kg hmotnosti prednisolonu denně, neboť léčba vyššími dávkami nebyla účinnější avšak zvyšovala celkovou mortalitu léčených [19]. Srovnání účinnosti systémově podávaných kortikosteroidů s jejich topickou kožní aplikací neprokázalo významnější odlišnosti v účinnosti, topická aplikace však by- 22

7 la spojena s menším výskytem komplikací [16]. Proto se u klasické kožní varianty BP jako léčba první volby doporučuje topické podání vysoce potentních kortikosteroidů ve formě krému, masti nebo lotio. Nejčastěji je v literatuře uváděn klobetazol propionát. Je-li třeba i systémového podání, dávku nezvyšujeme nad 0,75 mg prednisolonu/kg hmotnosti/den. Alternativou je podání kombinace kortikosteroidů a imunosupresiva, nejčastěji s azathioprinem. Někteří autoři uvádějí i další imunosupresivně působící cytostatika, např. chlorambucil [14]. Kombinovaná léčba umožňuje snížení dávky steroidů na polovinu. Přesvědčivě však nebyl prokázán větší efekt na hojení než při monoterapii steroidy a zatížení nežádoucími účinky léčby je značné. U jizvícího pemfigoidu s očním postižením vycházíme z Fosterovy klasifikace (schéma 1): u stadia I je indikována léčba dapsonem, v pokročilejších stadiích imunosupresiva, např. azathioprin, metotrexát a cytostatika cyklofosfamid nebo mitomycin C [6,10,22]. Byl popsán i příznivý efekt sulfasalazinu v dávce 2,5 4 g/den, avšak léčeni byli pouze 3 nemocní [21]. Další alternativní terapeutickou modalitou u BP je provedení plazmaferézy současně se steroidní léčbou. Tento postup byl v jedné studii účinnější než samostatné podání kortikosteroidů, následnou studií však nebyla vyšší účinnost potvrzena [18]. Ve starších studiích bylo současně s kortikosteroidy podáváno antibiotikum tetracyklin 500 mg po 6 hodinách v kombinaci s nikotinamidem 500 mg 3krát denně [8]. Pro účinnost této kombinace dosud chybí dostatečná evidence. V jedné novější studii němečtí autoři popsali příznivý efekt tryptofanové imunoadsorpce u 2 nemocných nereagujících na steroidní léčbu [12]. Došlo k rychlému klinickému zlepšení, snížení dávky steroidů na polovinu. Laboratorně bylo potvrzeno i snížení hladin cirkulujících anti-bp180 autoprotilátek. Sami et al hodnotili efekt monoterapie intravenózními imunoglobuliny u 7 nemocných se slizničním postižením dutiny ústní s kontraindikacemi k systémovému podání kortikosteroidů. U všech 7 léčených nemocných došlo po 4 měsících léčby ke klinické remisi, která se udržela i dalších 29 měsíců. Léčba významně zlepšila kvalitu života pacientů. Laboratorně bylo prokázáno snížení titru autoprotilátek proti integrinu 6 [28]. Retrospektivní studie z Mayo kliniky studující účinnost léčby intravenózními imunoglobuliny u puchýřnatých kožních onemocnění však zaznamenala efekt léčby pouze u části léčených, u bulózního a jizvícího pemfigoidu bylo dosaženo kompletní remise pouze u 1 ze 4 léčených [35]. Podobně jako u dalších autoimunitních chorob se zvažuje možnost biologické léčby pomocí monoklonálních protilátek, v posledním roce byla publikována studie s podáváním daklizumabu u závažné kožní formy BP s příznivým účinkem [23]. Symptomatická léčba zahrnuje analgetika, antihistaminika při výraznějším pruritu, u sekundární infekce celkově antibiotika. U nehojících se kožních erozí je standardem technika vlhkého hojení ran. Vzhledem k povrchnímu charakteru vředových lézí doporučujeme hydroaktivní krytí např. Tenderwet nebo hydrokoloidy. U očního postižení symptomaticky umělé slzy, pečlivá hygiena oka k prevenci bakteriální superinfekce. ZÁVÌR V kazuistice se referuje o pacientce se slizniční variantou jizvícího pemfigoidu. Přestože se jedná o vzácné autoimunitní systémové onemocnění, mělo současné remitující mnohočetné postižení sliznic u staré pacientky vést k podezření na systémové onemocnění. Opoždění správné diagnózy mělo za následek progredující slizniční jizvení s těžkými komplikacemi. Onemocnění však nebylo rozpoznáno po dlouhou dobu 5 let, přestože pacientka byla vyšetřena opakovaně internistou, gastroenterologem, stomatologem, gynekologem a urologem. Přestože byla odebrána biopsie při endoskopickém vyšetření jícnu, nebylo pomýšleno na tuto diagnózu a vzorek nebyl vyšetřen imunofluorescencí. Až v posledním roce života pacientky bylo vysloveno podezření na možnou diagnózu očního jizvícího pemfigoidu a později při hospitalizaci na Geriatrické klinice VFN bylo rozpoznáno postižení dalších sliznic jako systémová manifestace jizvícího pemfigoidu. V té době však již nemocná odmítala vyšetření i léčbu očních komplikací, a proto nemohla být diagnóza pemfigoidu mukózních membrán jednoznačně stanovena imunofluorescenčním vyšetřením. I když je podle literatury uváděn výskyt kožních a slizničních postižení u očního pemfigoidu až u 3/4 nemocných, naše zkušenosti ze specializované oční poradny potvrzují mnohem nižší výskyt pouze u necelé 1/3. Neobvyklá u této pacientky byla i rychlost progrese očního postižení, během 7 měsíců došlo k praktické slepotě, a rozsah postižení dalších sliznic. léčba klasické kožní formy kombinační terapie symptomatická léčba plazmaferéza tryptofanová imunoadsorpce monoterapie imunoglobuliny iv 23

8 LITERATURA 1. Bekou V, Thoma-Uszynski S, Wendler O et al. Detection of laminin 5-specific auto-antibodies in mucous membrane and bullous pemphigoid sera by ELISA. J Invest Dermatol 2005; 124(4): Black AP, Seneviratne SL, Jones L et al. Rapid effector function of circulating NC16A-specific T cells in individuals with mucous membrane pemphigoid. Br J Dermatol 2004; 151(6): Bourdon-Lanoy E, Roujeau JC, Joly P et al. Bullous pemphigoid in young patients: a retrospective study of 74 cases. Ann Dermatol Venereol 2005; 132(2): De Quatrebarbes J, Joly P. Bullous pemphigoid. Rev Prat 2005; 55(11): Fairley JA, Fu CL, Giudice GJ. Mapping the binding sites of anti BP180 immunoglobulin E autoantibodies in bullous pemphigoid. J Invest Dermatol 2005; 125(3): Filipec M. Imunologicky podmíněné konjunktivitidy. In: Kompendium očního lékařství. Praha: Grada Publishing 1997: Fiore PM, Jacobs IH, Goldberg DB. Drug induced pemphigoid. A spectrum of diseases. Arch Ophthalmol 1987; 105(12): Fivenson DP, Breneman DL, Rosen GB et al. Nicotinamide and tetracycline therapy of bullous pemphigoid. Arch Dermatol 1994; 130(6): Foster CS, Wilson LA, Ekins MB. Immunosuppressive therapy for progressive ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1982; 89(4): Foster CS, Ahmed AR. Intravenous imunoglobulin therapy for ocular cicatricial pemphigoid. A preliminary study. Ophtalmology 1999; 106: Gudi VS, White MI, Cruickshank N et al. Annual incidence and mortality of bullous pemphigoid in the Grampian Region of North-east Scotland. Br J Dermatol 2005; 153(2): Herrero-Gonzalez JE, Sitaru C, Klinker E et al. Successful adjuvant treatment of severe bullous pemphigoid by tryptophan immunoadsorption. Clin Exp Dermatol 2005; 30(5): Chan LS, Yancey KB, Hammerberg C et al. Immune mediated subepithelial blistering diseases of mucous membranes. Pure ocular cicatricial pemphigoid is a unique clinical and immunopathological entity distinct from bullous pemphigoid and other subsets identified by antigenic specificity of autoantibodies. Arch Dermatol 1993; 129(4): Chave TA, Mortimer NJ, Shah DS, Hutchinson PE. Chlorambucil as a steroid-sparing agent in bullous pemphigoid.br J Dermatol 2004; 151(5): Iranzo P, Lopez I, Robles MT et al. Bullous pemphigoid associated with mantle cell lymphoma. Arch Dermatol 2004; 140(12): Joly P, Roujeau JC, Benichou J, Bullous Diseases French Study Group et al. A comparison of oral and topical corticosteroids in patients with bullous pemphigoid. New Eng J Med 2002, 346(5): Joly P, Benichou J, Lok C et al. Prediction of survival for patients with bullous pemphigoid: a prospective study. Arch Dermatol 2005; 141(6): Khumalo N, Kirtschig G, Middleton P et al. Interventions for bullous pemphigoid. Cochrane Database Syst Rev 2003; (3): CD Kirtschig G, Khumalo NP. Management of bullous pemphigoid: recommendations for immunomodulatory treatments. Am J Clin Dermatol 2004; 5(5): Lazarova Z, Sitaru C, Zillikens D, Yancey KB. Comparative analysis of methods for detection of anti-laminin 5 autoantibodies in patients with anti-epiligrin cicatricial pemphigoid. J Am Acad Dermatol 2004; 51(6): Le Rouic JF, Robin H, Doan S et al. Treatment of ocular cicatricial pemphigoid with sulfasalazine. J Francais Opthalmol 1999; 22(4): Miserocchi W, Baltatzis S, Manolette RR et al. The effect of treatment and its related side effects in patients with severe ocular cicatricial pemphigoid. Ophtalmology 2002; 109: Mockenhaupt M, Grosber M, Norganer J. Daclizumab: a novel therapeutic option in severe bullous pemphigoid. Acta Derm Venereol 2005; 85(1): Nanda A, Dvorak R, Al-Saeed K et al. Spectrum of autoimmune bullous diseases in Kuwait. Int J Dermatol 2004; 43(12): Pleyer U, Bruckner-Tuderman L, Friedmann A et al. The immunology of bullous oculo-muco-cutaneous disorders. Immunol Today 1996; 17(3): Powell AM, Sakuma-Oyama Y, Oyama N et al. Usefulness of BP180 NC16a enzyme-linked immunosorbent assay in the serodiagnosis of pemphigoid gestationis and in differentiating between pemphigoid gestationis and pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy. Arch Dermatol 2005; 141(6): Rivas Jara L, Celis Sanchez J. Mitomycin C treatment for ocular cicatricial pemphigoid. Arch Soc Esp Oftalmol 2002; 77(9): Sami N, Bhol KC, Ahmed AR. Treatment of oral pemphigoid with intravenous immunoglobulin as monotherapy. Long-term follow-up: influence of treatment on antibody titres to human alpha6 integrin. Clin Exp Immunol 2002; 129(3): Selby L, De Castro F, De Villiers WJ. The association of bullous pemphigoid and ulcerative colitis. Dig Dis Sci 2004; 49(11 12): Shimanovich I, Mihai S, Oostingh GJ et al. Granulocyte-derived elastase and gelatinase B are required for dermal-epidermal separation induced by autoantibodies from patients with epidermolysis bullosa acquisita and bullous pemphigoid. J Pathol 2004; 204(5):

9 31. Shinojima Y, Ochiai T, Kawamura A et al. A case of bullous pemphigoid associated with autoantibodies targeting antigenic sites other than the NC16a domain of BP180. Clin Exp Dermatol 2005; 30(5): Stinco G, Codutti R, Scarbolo M et al. A retrospective epidemiological study on the association of bullous pemphigoid and neurological diseases. Acta Derm Venerol 2005; 85(2): Verret JL. Treatment of bullous pemphigoid: general corticosteroid therapy or local corticosteroid therapy? Ann. Dermatol Venereol 1999; 126(1): Walsh SR, Hogg D, Mydlarski PR. Bullous pemphigoid: from bench to bedside. Drugs 2005; 65(7): Wetter DA, Davis MD, Yiannias JA et al. Effectiveness of intravenous immunoglobulin therapy for skin disease other than toxic epidermal necrolysis: a retrospective review of Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc 2005; 80(1): do redakce doručeno dne přijato k otištění dne PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ 1,2 MUDR. DAGMAR PELÍŠKOVÁ 1 MUDR. PETRA BRUNCLÍKOVÁ 3 MUDR. IVANA DOLE ELOVÁ 1,2 1 GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA 2 SUBKATEDRA GERONTOLOGIE A GERIATRIE INSTITUTU PRO DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ LÉKAØÙ A FARMACEUTÙ, PRAHA 3 OÈNÍ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. (1953) Promovala na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze (1977). Po promoci působila nejprve jako aspirantka v Biologickém ústavu FVL UK a sekundární lékařka na III. interní klinice 1. LF UK a VFN, po ukončení aspirantury pak jako odborná asistentka; je vedoucí katedry geriatrie IPVZ (od 1998) a v současnosti je přednostkou Geriatrické kliniky 1. LF UK v Praze (od 2001). Svou disertační práci věnovala oblasti genetiky. Získala atestace 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství a geriatrie. Habilitovala prací v oboru vnitřní lékařství (1996) a posléze byla jmenována profesorkou sociálního lékařství na LF UK v Praze (2001). Profesně se věnuje vnitřnímu lékařství se specializací na geriatrii a gerontologii. Má rozhodující podíl na zavedení výuky sociální gerontologie a geriatrie na 1. LF UK. Předsedá atestační komisi pro geriatrii IPVZ, komisi pro státní závěrečné zkoušky 1. LF UK a oborové radě postgraduálního doktorandského studia gerontologie. Je vědeckou sekretářkou České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, členkou INCOFORA, členkou výboru European Forum on Aging and Research Management, expertkou EC pro oblast Aging and Disability, členkou Mezinárodní gerontopsychiatrické asociace (IPA), International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP), mezinárodního konsorcia pro výzkum v gerontologii interrai, členkou Task Force International Society of Geriatric Oncology (SIOG) a dalších organizací. Reprezentuje ČR v sekci geriatrické medicíny lékařů specialistů EU. Je řešitelkou a koordinátorkou národních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti epidemiologie, dysability, klinických, sociálních a etických aspektů geriatrické péče a její efektivity. Je autorkou monografie Geriatrie pro praxi (Galén 2005) a spoluautorkou 16 monografií a vysokoškolských učebnic a více než 300 odborných a vědeckých publikací. Předsedá redakční radě časopisu Česká geriatrická revue. 25

Nádory vycházející z melanocytů. Pigmentové névy. Dysplastický névus. Všechny věkové skupiny Kdekoliv na těle Symetrické, ohraničené Různá pigmentace

Nádory vycházející z melanocytů. Pigmentové névy. Dysplastický névus. Všechny věkové skupiny Kdekoliv na těle Symetrické, ohraničené Různá pigmentace UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY a návštěvníky www Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Zdeněk Adam FN Brno a LF MU Brno Definice ostenokrózy čelisti (ONČ) Nehojící se ložisko v čelisti s nebo bez bolesti po dobu nejméně

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Kateřina Novosádová Ivana Brlková Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc Definice Raynaudův syndrom z vibrací onemocnění drobných cév prstů rukou

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Stanislav Voháňka. XVI. Vejvalkův myastenický den, Praha 16. ledna 2008

Stanislav Voháňka. XVI. Vejvalkův myastenický den, Praha 16. ledna 2008 Prognostické faktory myastenie Kdy selhává terapie? Stanislav Voháňka FN Brno XVI. Vejvalkův myastenický den, Praha 16. ledna 2008 Které faktory jsou ve hře Věk Charakter a tíže choroby Přirozený průběh

Více

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z.

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. Copaxon - spouštěcí faktor ulcerózní kolitidy? hypotéza: může copaxon indukovat ulcerózní kolitidu?

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164200/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164200/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164200/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BELODERM Mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Betamethasoni dipropionas

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg. 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg. Pomocné látky: benzalkonium-chlorid 0,05 mg Úplný seznam

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Nový 3-měsíční algoritmus léčby atopické dermatitidy pimecrolimem 1%

Nový 3-měsíční algoritmus léčby atopické dermatitidy pimecrolimem 1% Nový 3-měsíční algoritmus léčby atopické dermatitidy pimecrolimem 1% Proč vznikla potřeba vyvinout nový algoritmus léčby? 1. TCS představují hlavní léčbu pro AD, mají ovšem svá omezení, jako např.: Kožní

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Chronická spontánní kopřivka Iva Karlová Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LFUP Olomouc Definice kopřivky Kopřivka je onemocnění

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě

Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě Lubušký M. 1, Lubušká L. 2, Procházka M. 1, Hejtmánek P. 1, Machač Š. 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci, přednosta prof. MUDr. Milan

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více