Endokrinní soustava - Diabetes mellitus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Endokrinní soustava - Diabetes mellitus"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Endokrinní soustava - Diabetes mellitus Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Fotbal s cukrovkou Pomůcky: červené a ţluté karty (viz. Příloha), text v PL Rozdělte se na 2 stejně velké týmy, které spolu budou hrát "fotbal". Kaţdý tým si zvolí kapitána. A/ Trénink Úspěch týmu bude záviset na tréninku celého týmu. Trénink znamená zapamatovat si co nejvíce informací o onemocnění Diabetes mellitus (cukrovka). Z následujícího textu vyberte podstatné informace k zapamatování a ještě před zápasem ověřte, ţe všichni hráči látce rozumí. Současně máte za úkol připravit otázek pro vaše spoluhráče. Po skončení tréninku ukliďte z lavic všechny učebnice, sešity a jiné zdroje informací. Diabetes mellitus Diabetes mellitus (cukrovka) je chronické onemocnění, při kterém se hromadí glukóza v krvi. Mellitus znamená v latině "slazený medem", ale v této souvislosti vyjadřuje příliš velké mnoţství nevyuţitého cukru v krvi. Buňky potřebují glukózu pro výţivu a energii a získávají ji pomocí inzulinu, který se tvoří v B-buňkách pankreatu (slinivky břišní). Inzulin reguluje hladinu glukózy v krvi a řídí metabolismus uhlovodíků. Obr. 1 Langerhansovy ostrůvky pankreatu (červeně A-buňky, produkující glukagon, modře B-buňky, produkující inzulin, žlutě ostatní typy enteroendokrinních buněk) Onemocnění postihuje asi 5 % populace, avšak pouze kaţdý druhý nebo třetí diabetik o své nemoci ví. Dělí se na typ I a typ II.

3 Diabetes mellitus typu I (juvenilní diabetes) je autoimunitní onemocnění vznikající na základě kombinace genetických faktorů a faktorů prostředí. T-lymfocyty imunitního systému několik let poškozují B-buňky pankreatu, aţ nakonec tvorba inzulinu ustává. Na tomto poškozování se podílí určitý gen a v krvi byly také nalezeny některé protilátky. Typ I se často rozvíjí v době sezónních virových infekcí. Příčinou mohou být příušnice, zarděnky, coxsackie virózy, cytomegalovirové a retrovirové infekce (např. AIDS). Diabetes mellitus typu II nejčastěji postihuje obézní lidi středního věku. Diabetici typu II sice tvoří inzulin, ale v některých případech z neznámých příčin tkáně na jeho působení nereagují. V jiných případech je tvorba inzulinu sníţena nebo je narušena. Někteří lidé mají patrně genetickou predispozici ke vzniku tohoto diabetu. Špatná výţiva během nitroděloţního ţivota můţe být rizikovým faktorem a někdy také zvyšuje sklon k obezitě. Asi 90 % případů cukrovky je druhého typu. U některých žen se objeví zvýšená hladina cukru v krvi během těhotenství. Jde o tzv. gestační diabetes (těhotenskou cukrovku). Po narození dítěte většinou vymizí. Příznaky U obou typů cukrovky se objevují poruchy odbourávání bílkovin a tuků. Navíc jsou často poškozeny drobné cévy zásobující srdce, ledviny, sítnici a nervový systém. Diabetikům hrozí zvýšené riziko srdečních chorob, mozkových příhod, selhání ledvin, onemocnění jater, vředů na nohou aţ ztráty končetiny (způsobené poruchou krevního oběhu) a slepoty. Jsou u nich časté těţké infekce a přes 40 % muţů s cukrovkou postihne impotence. Typickými příznaky diabetu I. typu jsou: polyurie - tvorba velkého mnoţství řídké moči v noci i ve dne (někdy kaţdou hodinu) extrémní ţízeň a hlad únava hubnutí rozostřené vidění Nástup diabetu II. typu nebývá tak jasně vymezený, ale při prvním záchytu si někteří pacienti stěţují na časté močení a ţízeň trvající měsíce, někdy i roky. U ţen bývají častá onemocnění kvasinkovou infekcí (svědění zevních pohlavních orgánů), záněty močového měchýře, někdy vynechání menstruace. Konečnou diagnózu cukrovky lze stanovit jen na základě laboratorních krevních testů. Nález hladiny glukózy nad 7,9 mmol/l je pro nemoc průkazný. U mnoha pacientů určí diagnózu preventivní testy, u jiných se na cukrovku přijde, aţ kdyţ se rozvinou její komplikace, např. infarkt myokardu, choroby očí nebo vředy nohou. Léčba Cílem léčby je zbavit pacienta příznaků a zabránit dlouhodobým komplikacím tím, ţe se hladina glukózy v krvi a krevní tlak udrţují v normálních mezích. Důleţité je zdravě jíst, redukovat hmotnost, nekouřit a pravidelně se pohybovat. U diabetu typu II mohou tato opatření udrţet chorobu v mezích bez potřeby inzulinu. Celoţivotní léčba pravidelným podáváním injekcí inzulinu je nutná u diabetu typu I. Inzulin potřebují i někteří diabetici typu II. Mnoho pacientů pouţívá jednorázové plastové stříkačky nebo předem naplněná inzulinová pera s více dávkami. Dávkování závisí na stravě,

4 aktivitě a celkovém zdravotním stavu a můţe se upravovat, např. při infekčním onemocnění nebo v těhotenství. Častým vedlejším účinkem při léčbě inzulinem je hypoglykémie. Vzniká, pokud hladina glukózy v krvi klesne nebezpečně nízko. Pacientům hrozí poškození mozku nebo dokonce smrt. Můţe jim být zima, mohou se potit a třást, buší jim srdce. Později se stávají neobratnými, podráţděnými nebo agresivními. Objeví se křeče či upadají do kómatu a mohou vypadat jako opilí. Léčba jakoukoli formou rychle vstřebatelného uhlovodanu (cukru, sladkosti, sladkého nápoje) rychle odstraní příznaky. Pacienti v bezvědomí potřebují neprodleně nemocniční léčbu s nitroţilně podávanou glukózou. Oproti tomu hyperglykémie je zvýšení hladiny cukru v krvi a projevuje se následujícími příznaky: rozostřené vidění ţízeň hlad nucení na močení Je-li hladina cukru výrazně vyšší neţ normálně, je nutné se obrátit na lékaře. Ke zvýšení hladiny cukru v krvi mohou přispívat některé léky proti astmatu, chřipce, některé bylinné čaje a kofein. Otázky pro spoluhráče:

5 B/ Pravidla zápasu: 1. Kapitáni předstoupí a hodí si mincí (či jinak rozhodnou), kdo provede první výkop. 2. Tým, který začíná, klade první otázku soupeřům. 3. Kterýkoliv hráč z týmu můţe odpovědět během 5-10 sekund. Důleţité pravidlo ale zní, ţe kaţdý hráč smí odpovědět pouze jednou. Jakmile jeden ţák odpoví správně na jednu otázku, nesmí odpovídat do té doby, neţ odpoví na další otázky všichni ostatní hráči z týmu. V týmu se nesmí napovídat! Je odpovědností kapitána, aby sledoval, zda se postupně zapojí celý tým. 4. Pokud tým odpověděl správně, drţí míč a dostává další otázku. Jestliţe tým odpoví třikrát za sebou správně, dává GÓL. Pokud tým odpoví špatně, ztrácí míč a dává otázku druhému týmu. 5. Dodrţujte pravidla fair-play. Hráč, který odpoví špatně, nemá být svým týmem trestán, ale podpořen. Příště bude mít další šanci. 6. Hlídejte si fauly (hlavně nedovolené nápovědy uvnitř týmu). Za porušení pravidel bude udělena ţlutá karta a za opakované porušení karta červená. 7. Vyhrává tým, který dá více gólů. 2. Diskuze a reflexe Jak se vám hrálo? Dokázali jste těţit z různých předností (znalostí) svých hráčů? Dodrţovali všichni pravidla fair-play? Panoval ve skupině týmový duch? Metodou "volného psaní" zaznamenejte bez dalšího studování textu, co jste si zapamatovali z dnešní hodiny o nemoci zvané cukrovka.

6 Za domácí úkol znovu prostudujte text a opravte případné nepřesnosti. Můţete přidat další informace, které jste vynechali a teď se vám zdají důleţité. Svůj zápis vyhotovte v bodech, poznámkách, celých větách apod. tak, aby vám to co nejlépe usnadnilo zapamatování.

7 Příloha - Ţluté a červené karty

8

9 Poznámky: 1. ČECHOVÁ, Barbara a kol. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. 1. vyd. Praha : s.r.o., s. ISBN ČIHÁK, Radomír. Anatomie vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X. 3. ABRAHAMS, Peter. Rodinná encyklopedie zdraví. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, s. ISBN Praktický rodinný lékař. 2. vyd. Praha : Práh, s. ISBN

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Kožní soustava Pro potřeby projektu

Více

Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická

Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická Katedra tělesné a sportovní výchovy Problematika cvičení při cukrovce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. červen 2000

Více

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O CUKROVCE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 8/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Jak se bránit cukrovce Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750 850 tisíc diabetiků

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI Fakulta zdravotnických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Eliška Norková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI Fakulta zdravotnických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Eliška Norková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI Fakulta zdravotnických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Eliška Norková Studijní obor:

Více

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky Tiskové materiály k tiskové konferenci Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky 4. května 2010 v 10:00 hod La Veranda Elišky Krásnohorské 2/10, Praha 1 Obsah Tichý zabiják Rekapitulace na úvod

Více

Co nebolí, není třeba léčit? OMYL! Hyperglykémie sice nebolí, avšak má na tělo z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv. Komplikace diabetu

Co nebolí, není třeba léčit? OMYL! Hyperglykémie sice nebolí, avšak má na tělo z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv. Komplikace diabetu Aktivní diabetik Komplikace diabetu Co je diabetes Diabetes mellitus, nazývaný též zkráceně diabetes či cukrovka, je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet koncentraci krevního cukru

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

ONEMOCNĚNÍ INFORMACE LEDVIN PRO PACIENTY

ONEMOCNĚNÍ INFORMACE LEDVIN PRO PACIENTY ONEMOCNĚNÍ LEDVIN INFORMACE PRO PACIENTY Vážená paní, vážený pane, léčíte se s onemocněním ledvin, což s sebou přináší kromě nutnosti pravidelného kontaktu se zdravotníky i spoustu dalších zásahů do Vašeho

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

SUPPLEMENTUM CVIČÍME S CUKROVKOU VYROBENO VE SPOLUPRÁCI A ZA PODPORY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR

SUPPLEMENTUM CVIČÍME S CUKROVKOU VYROBENO VE SPOLUPRÁCI A ZA PODPORY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 0 8 SUPPLEMENTUM CVIČÍME S CUKROVKOU VYROBENO VE SPOLUPRÁCI A ZA PODPORY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR Obsah Co je to vlastně cukrovka......................................

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Inzulínová rezistence a cílové parametry

Inzulínová rezistence a cílové parametry INFORMACE PRO DIABETIKY ČÍSLO 48. ČERVEN 2008 Inzulínová rezistence a cílové parametry MALÉ ZAMYŠLENÍ. ACCU-CHEK SMART PIX. INZULÍNOVÁ REZISTENCE A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ CÍLOVÉ PARAMETRY KOMPENZACE.

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

Chronicky nemocné dítě na základní škole

Chronicky nemocné dítě na základní škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Chronicky nemocné dítě na základní škole Vypracovala: Pavla Haršániová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Imunitní systém člověka

Imunitní systém člověka Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Imunitní systém člověka Dohled: Hana Černá, Mgr. Odborný konzultant: Pavla Šídlová, diplomovaná sestra Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Požívání alkoholu a tabákových výrobků u žáků druhého stupně ZŠ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: PaedDr. Libuše

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI 7 / 2013 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // POVÍDÁNÍ O TICHÉM NEBEZPEČÍ / VYSOKÝ KREVNÍ TLAK / CHOĎTE PĚŠKY / JAK VZNIKÁ DIABETES? / RECEPT Obezita a energie

Více