Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Věra Kolínová Vypracovala: Klára Pospíšilová Čelákovice 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. ČELÁKOVICE, 1. srpna

3 O B S A H ÚVOD CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE HLAVNÍ CÍL DÍLČÍ CÍL TEORETICKÁ ČÁST NERVOVÝ SYSTÉM Nervová buňka Myelinová pochva Nervový vzruch Synapse Neurotransmitery Centrální nervový systém (CNS) Hematoencefalická bariéra IMUNITNÍ SYSTÉM Lymfatické tkáně a orgány Funkce IS Nespecifická imunita Buněčná složka nespecifické imunity Humorální složka nespecifické imunity Specifická imunita Antigen Buněčná složka specifické imunity Humorální složka specifické imunity Autoimunitní onemocnění Zánět ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Faktory ovlivňující vznik RS Příčiny vzniku RS Příznaky RS Průběh onemocnění Typy průběhu nemoci Farmakoterapie, její nežádoucí účinky a prevence Kortikosteroidy Léky 1. volby Interferon beta Glatiramer acetát Natalizumab Léky 2. volby Intravenózní imunoglobuliny (IVIG) Mitoxantron Cyklofosfamid Imunosupresiva Novinky v terapii RS - Fingolimod (FTY720) SEZÓNNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH LÉČBA Onemocnění respiračního traktu Chřipka (influenza) Onemocnění podobná chřipce (ILI) Rýma (rhinitis) Kašel (tussis) Bolest v krku Prevence a podpora léčby respiračních onemocnění Echinacea sp Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides)

4 Beta glukany Bakteriální lyzáty Nukleotidy Zinek Vitamin C (Acidum ascorbicum) Omega nenasycené mastné kyseliny Průjmová onemocnění Léčba průjmových onemocnění Prevence a podpora léčby průjmových onemocnění PRAKTICKÁ ČÁST LÉČBA ONEMOCNĚNÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU Léčba kašle Léčba rýmy Léčba bolesti v krku Léčba chřipky a nachlazení LÉČBA PRŮJMOVÉHO ONEMOCNĚNÍ PŘÍPRAVKY POUŽÍVANÉ V PREVENCI A LÉČBĚ Echinacea sp Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides) Beta glukany Bakteriální lyzáty Nukleotidy Probiotika Zinek Vitamin C (Acidum ascorbicum) Omega nenasycené mastné kyseliny VLASTNÍ VÝZKUM Cíl Výzkumná metoda Skupina respondentů Zhodnocení odpovědí DISKUSE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

5 Ú V O D Tématem mé absolventské práce je Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou. Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Její příčina není dosud přesně známá, takže jí nelze předcházet, a zatím nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby. Ve světě je tímto nevyléčitelným onemocněním postiženo cca 2,5 mil. lidí. V České republice statistiky uvádějí přibližně nemocných. Tato nemoc postihuje častěji ženy než muže, a to v poměru 3:2. Více než dvě třetiny nemocných se pohybují ve věkové hranici 20 až 40 let. O tuto problematiku jsem se začala zajímat poté, co jsem se dozvěděla, že mně velmi blízký člověk touto nemocí trpí. Chtěla bych nejen jemu, ale i dalším takto postiženým pacientům alespoň částečně usnadnit orientaci ve volně prodejných léčivých přípravcích. Mojí snahou bude shromáždit na jednom místě poznatky, které mohou pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, případně i zdravotnickým pracovníkům, při léčbě běžných infekčních onemocnění. Vycházela jsem z toho, že imunosupresivní léčba, která je součástí farmakoterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou, v podstatě vylučuje užití celé řady volně prodejných léčivých přípravků ovlivňujících imunitu, které jsou jinak v těchto indikacích běžně používány. V teoretické části se budu nejprve věnovat nervovému a imunitnímu systému člověka se zvláštním důrazem na ty oblasti, do nichž RS zasahuje. Výstupem mé práce bude seznam volně prodejných léčivých přípravků doporučených, případně zakázaných při terapii běžných infekčních onemocnění u nemocných s RS. 5

6 1 C ÍLE A B S O L V E N T S K É P R Á C E 1.1. Hlavní cíl Hlavním cílem mé práce je zjistit, které z volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků jsou vhodné pro léčbu sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Dílčí cíl Dílčím cílem bude zmapovat u konkrétních pacientů, jaké léčivé přípravky a potravinové doplňky jsou zvyklí používat pro předcházení a léčení virových onemocnění. 6

7 2 T E O R E T I C K Á Č Á S T 2.1. Nervový systém Nervový systém (NS) spolu s imunitním a endokrinním patří k hlavním řídícím systémům lidského těla. Tyto systémy zabezpečují homeostázu - stálost vnitřního prostředí organizmu. Zajišťují přenos informací uvnitř organizmu a zároveň komunikaci s vnějším prostředím. Nervový systém se z anatomického hlediska dělí na centrální (CNS) a periferní (PNS). Do CNS patří mozek (encefalon) a mícha hřbetní (medulla spinalis). Nervová vlákna a neurony v periferních gangliích, pleteních a nervech tvoří PNS. Hlavní činností NS je jednak přenos vzruchů z jedné nervové buňky na druhou, jednak přenos vzruchů z nervové buňky na cílový orgán. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; HAVRDOVÁ, 2001] Nervová buňka Základní stavební a funkční jednotkou nervové tkáně je nervová buňka (neuron), specializovaná na rychlý přenos informace. Neurony se dělí podle funkce. Motorické (eferentní) inervují vlákna kosterních svalů - vedou vzruch z CNS do efektorů, somatosenzorické (aferentní), vedou vzruch z receptorů do CNS a autonomní (inervují hladké svaly a žlázy). Obr.č.1: Neuron [www. medicalpicturesinfo.com, 15; vlastní] Neuron se skládá z buněčného těla (perikarya) a výběžků - jednoho axonu (neuritu) a několika dendritů. Tyto výběžky se liší podle směru vedení vzruchů. Dendrity přijímají podněty a vedou vzruchy do těla buňky (dostředivě). Axon vede vzruch odstředivě - směrem 7

8 od těla buňky k dalším nervovým či svalovým buňkám, svalovým vláknům, žlázám atp. Axony důležitých neuronů jsou většinou obaleny myelinovou pochvou. [ČIHÁK, 2004; DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011] Myelinová pochva Myelin je ochranný lipoproteinový obal axonů, uspořádaný do segmentů oddělených Ranvierovými zářezy. Na myelinizovaných vláknech se vzruch šíří pouze v místech těchto zářezů, tzv. saltatorně. Tento způsob šíření vzruchu je rychlejší, než na vláknech bez myelinu. V CNS je myelin tvořen podpůrnými (gliovými) buňkami-oligodendrocyty. V PNS vytvářejí myelinovou pochvu Schwannovy buňky. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; HAVRDOVÁ, 2001] Nervový vzruch Nervový vzruch je fyzikálně - chemická změna, přenášená membránou nervového vlákna. Je to reakce na určité podráždění. Podnět k podráždění může být elektrický, chemický nebo mechanický. Přenos vzruchů z jedné nervové buňky na druhou probíhá na synapsích. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011] Synapse Obr.č.2: Synapse [www.scienceblogs.com, 17; vlastní] Vzájemné spojení dvou neuronů se nazývá synapse (synapsis interneuronalis). Na synapsích probíhá předávání informací z neuronu na další neuron, z neuronu na cílový orgán (sval, žláza) a přenos trofických signálů, které v těle buňky ovlivňují proteosyntézu. 8

9 Předávání vzruchů v synapsi je jednosměrné a probíhá vždy z axonu na následující neuron. Předávání trofických signálů může být obousměrné a může tedy ovlivňovat perikaryon jak následujícího, tak předchozího neuronu. Synapse se skládá z: presynaptické membrány, rozvětveného konce axonu se synaptickými váčky, ve kterých je uložen neurotransmiter, který do synapse přivádí vzruchy; synaptické štěrbiny, prostoru mezi pre a postsynaptickou membránou, ve kterém se nacházejí mimo jiné enzymy, které odbourávají neurotransmitery; postsynaptické membrány - membrány dendritu nebo perikarya neuronu, který podněty v synapsi přijímá. Na postsynaptické membráně jsou uloženy receptory pro navázání neurotransmiteru. Podle mechanizmu přenosů informace se synapse dělí na elektrické a chemické. Elektrická synapse umožňuje přímý, obousměrný elektrický přenos nervového vzruchu na další neuron. Většina synapsí u člověka jsou synapse chemické. V chemických synapsích dochází k přenosu informací pouze jedním směrem (z pre na postsynaptickou membránu). Jejich úkolem je přeměnit elektrický signál na chemický, pomocí chemického mediátoru - neurotransmiteru. [ČIHÁK, 2004; HAVRDOVÁ, 2001] Neurotransmitery Do synaptické štěrbiny, široké cca nm, jsou na podkladě elektrického signálu uvolňovány látky různé chemické povahy - neurotransmitery, které se následně vážou na odpovídající receptory na postsynaptické membráně. Některé neurotransmitery se vážou na více než jeden typ receptoru. Podle své povahy neurotransmiter vyvolává excitační nebo inhibiční reakci a přenos signálu je tak buď aktivován, nebo utlumen. Mezi nejběžnější neurotransmitery patří acetylcholin, noradrenalin, dopamin, serotonin, kyselina glutamová, kyselina gama - aminomáselná (GABA) a glycin. [ČIHÁK, 2004; DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011] 9

10 Centrální nervový systém (CNS) CNS, tedy mozek a mícha, je tvořen šedou hmotou (substantia grisea) a bílou hmotou (substantia alba). Šedá hmota obsahuje neurony a výběžky neuronů. Bílou hmotu tvoří množství axonů s myelinovými pochvami. Obr.č.3: CNS [www.sensory-systems.ethz.ch, 8; vlastní] Mícha (medulla spinallis) je umístěna v páteřním kanálu. Její délka je 40-45cm a je chráněna třemi mozkomíšními obaly-tvrdou plenou (dura mater), pavučnicí (arachnoidea) a měkkou plenou (pia mater). Šedá hmota míšní má tvar písmene H a je obklopena bílou hmotou. Z míchy vystupují a do míchy vstupují míšní nervy (nervi spinales), které zajišťují její spojení s ostatními částmi těla. Podle místa výstupu rozlišujeme 31 párů míšních nervů (8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční). Mozek (encefalon) je řídící centrum nervové soustavy. Z anatomického hlediska se rozděluje na mozkový kmen (truncus encephalicus), mozeček (cerebellum), mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon). Součástí mozkového kmene je prodloužená mícha (medulla oblongata), Varolův most (pons Varoli) a střední mozek (mesencephalon). V mozkovém kmeni jsou integrační a řídící centra motorických reakcí, centra přenosu senzorických informací a centra autonomního nervstva. Hlavní funkcí mozečku je nejen regulace a koordinace pohybů, ale i zajištění mentálních schopností včetně plynulé řeči. Mezimozek se rozděluje na thalamus a hypothalamus. Hlavní funkcí thalamu je integrovat a převádět signály z míchy, mozkového kmene, mozečku a bazálních ganglií do mozkové kůry. Hypothalamus je považován za nejvyšší centrum autonomního nervového systému, podílí se na vytváření emočních reakcí, reguluje základní životní funkce - kardiovaskulární, termoregulační, růstové a sexuální. Z hypothalamu je řízena tvorba hor- 10

11 monů v předním laloku hypofýzy (somatotropin, thyrotropin, kortikotropin, folitropin, lutropin, prolaktin a melanostimulační hormon). Do zadního laloku hypofýzy jsou z hypothalamu transportovány hormony oxytocin a antidiuretický hormon vazopresin. Koncový mozek se svými oddíly, mozkovou kůrou, bazálními ganglii a limbickým systémem, je rozdělen na dvě funkčně specializované hemisféry - pravou a levou. V levé hemisféře se nachází centrum pro motorickou a senzitivní složku řeči, převládá v ní analytické zpracování smyslových podnětů a verbální paměť. Je sídlem pro matematické a logické myšlení. Pravá hemisféra umožňuje vnímání složitých zrakových a sluchových podnětů (hudba, výtvarné umění) a je sídlem neverbální paměti (paměť na obličeje a jejich emoční výrazy). CNS je od ostatního těla oddělen systémem bariér, které umožňují průchod pouze některých látek oběma nebo jedním směrem. Jsou to bariéry hematoencefalická (HEB), encefalolikvorová a hematolikvorová. HEB, respektive její propustnost hraje důležitou roli v rozvoji RS. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; ELIŠKOVÁ, NAŇKA, 2006] Hematoencefalická bariéra Rozhraní mezi mozkovou tkání a krví tvoří hematoencefalická bariéra (HEB). Hematoencefalická bariéra zajišťuje stálost vnitřního prostředí mozku, které je mimořádně důležité pro optimální průběh mozkových funkcí. [DRUGA, GRIM, DUBO- VÝ, 2011, s. 172] Přes HEB volně procházejí voda, O 2, CO 2 a lipofilní látky, jako jsou např. barbituráty, alkohol a nikotin. Proteiny, lipidy a většina antibiotik HEB neprocházejí. Látky rozpustné ve vodě jako např. glukóza a některé aminokyseliny přes HEB procházejí pouze aktivním transportem, ke kterému je zapotřebí určitá energie. Za normálních okolností HEB brání průchodu imunitních buněk do CNS, který je tak oddělen od ostatních částí těla, tedy i od imunitního systému. V případech celkových infekčních onemocnění, která postihují i nervový systém, dochází k rozsáhlému narušení HEB a imunokompetentní buňky mohou do CNS prostoupit a zahájit imunitní reakci. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; HAVRDOVÁ, 2001] 11

12 2.2. Imunitní systém Zásadní význam při obraně organizmu má neporušený povrch kůže a sliznic, který tvoří bariéry a brání vstupu cizorodých látek do tkání. Imunitní systém (IS) netvoří přesně ohraničená anatomická struktura, ale vzájemné působení mnoha různých druhů buněk, molekul a tkání. Obrana organismu je výsledkem elegantního spojení buněčných a molekulárních interakcí v rámci imunitního systému a spojení mezi imunitním systémem a ostatními částmi organismu. [HAVRDOVÁ, 2001, s. 67] Buňky IS tvoří spolu s buňkami pojivovými a ostatními strukturami funkční a anatomické celky - lymfatickou tkáň a lymfatické orgány. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001] Lymfatické tkáně a orgány Obr.č.4: Lymfatické tkáně a orgány [www.allergydot.com, 14; vlastní] Kostní dřeň (medulla ossea) a brzlík (thymus) patří mezi primární lymfatické orgány člověka. Jsou místem, kde vznikají, diferencují se a zrají buňky imunitního systému. V sekundárních lymfatických orgánech, slezině, lymfatických uzlinách a slizničních lymfatických tkáních, probíhá vlastní imunitní reakce. S ostatními orgány člověka jsou lymfatické orgány propojeny sítí lymfatických a krevních cév. [FUČÍKOVÁ et al., 1994] 12

13 Funkce IS Základní funkcí IS je nejen schopnost organizmu rozlišit látky tělu vlastní od cizorodých, ale také rozlišení a zásah proti patologicky změněným buňkám vlastního těla. Mezi nejdůležitější úkoly IS patří: obranyschopnost - obrana před parazity a patogenními mikroorganizmy (bakterie, viry, plísně a jejich toxické produkty); autotolerance - rozpoznání vlastních tkání a buněk a udržování tolerance vůči nim; imunitní dohled - rozpoznání vnitřních škodlivin a jejich průběžné odstraňování (staré, poškozené a některé změněné buňky). IS likviduje nejen cizorodé, ale i patologicky přeměněné tělu vlastní látky jednak rychlou, nespecifickou cestou, jednak pomalejší cestou specifickou. V obou případech je imunita zprostředkována mechanizmy humorálními a buněčnými. [HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Nespecifická imunita Nespecifická imunita je evolučně starší, je vrozená a není vázána na dřívější zkušenost. Složky nespecifické imunity nemají tzv. imunologickou paměť - nejsou ovlivněny předchozím setkáním s cizorodou látkou a na podnět reagují rychle, řádově v minutách. Všechny buňky IS se vyvíjejí z kmenových buněk kostní dřeně, které mají schopnost se množit a diferencovat v buňky různých funkcí. Rozdělují se na dvě základní linie - myeloidní (granulocyty, monocyty, makrofágy, trombocyty, erytrocyty) a lymfoidní (T a B lymfocyty a NK buňky). Většina buněk podílejících se na vrozené imunitě pochází z myeloidní řady (kromě NK buněk). [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Buněčná složka nespecifické imunity Buňky nespecifické neboli přirozené imunity se částečně překrývají se složkami specifické imunity. Mezi buňky přirozené imunity patří fagocytující a antigen prezentující buňky (krevní monocyty, tkáňové makrofágy, neutrofily, eosinofily) a pomocné buňky (NK buňky, bazofily, žírné buňky a destičky). 13

14 Granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily) jsou polymorfonukleární leukocyty účastnící se akutní zánětlivé odpovědi. Monocyty - mononukleární buňky, které se vyvíjejí v kostní dřeni a po krátkém čase pobytu v krvi se přeměňují na makrofágy (intenzivně fagocytující buňky, schopné efektivní protinádorové aktivity). NK (natural killers) buňky tvoří důležitou část přirozené imunity. Mají schopnost zničit antigenně odlišné buňky bez předchozího kontaktu s antigenem. Chrání organizmus před nádorovými buňkami a viry. Buňky prezentující antigen (APC - antigen presenting cells) jsou fagocytující buňky, které jsou schopny zpracovat a předkládat antigen T lymfocytům. Patří mezi ně dendritické buňky (buňky kůže - Langerhansovy buňky), monocyty a makrofágy. Krevní destičky (trombocyty) a červené krvinky (erytrocyty) mají v IS pomocnou funkci (např. produkují cytokiny, či jiné mediátory, usnadňují plnění funkce buňkám IS). [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Humorální složka nespecifické imunity Kromě řady bariér (neporušená kůže a sliznice chráněné mukózním sekretem s řasinkami) se na humorální složce nespecifické imunity podílí systém asi 30 tkáňových a membránových bílkovin (komplement) a interferony. Interferony (alfa, beta, gama) jsou imunoregulační proteiny patřící do skupiny cytokinů. Tvoří je různé buňky IS (T lymfocyty, makrofágy, NK buňky) jako odpověď na stimulaci viry. Mají antivirové, antiproliferativní a imunomodulační vlastnosti. Interferony beta se pro své imunomodulační vlastnosti používají k léčbě roztroušené sklerózy. Komplement se nachází v krevním séru nebo na povrchu buněk v neaktivním stavu. Po setkání s patogenním mikrobem nebo imunokomplexem tvořeným antigenem s protilátkou se aktivuje a postupným štěpením (komplementovou kaskádou) dochází k rozrušení membrány mikroorganizmu a jeho zániku. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] 14

15 Specifická imunita Specifická imunita je získaná během života jedince, aktivuje se až po setkání s příslušným antigenem. K úplnému rozvoji imunitní reakce je zapotřebí dnů až týdnů. Vyznačuje se imunologickou pamětí. Setkání s konkrétním antigenem vyvolává stále silnější a rychlejší reakci Antigen Jakákoli makromolekula (nejčastěji bílkovinné povahy), která má schopnost vyvolat imunitní odpověď, se nazývá antigen. Nejčastěji pocházejí z vnějšího prostředí (viry, bakterie, plísně), případně to mohou být i patologicky pozměněné tělu vlastní struktury (autoantigeny vyvolávající autoimunitní, respektive autoagresivní reakce). Antigeny jsou v organizmu rozpoznávány T a B lymfocyty. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Buněčná složka specifické imunity T lymfocyty a B lymfocyty spolu se všemi pomocnými buňkami IS zajišťují specifickou imunitu organizmu. T lymfocyty jsou základní buňky specifické imunity, vznikají v kostní dřeni. Hlavní část jejich vývoje probíhá v thymu, kde se učí rozeznávat všechny antigeny, které jsou tělu vlastní a které by měly tolerovat. Převážná většina T lymfocytů s nedostatečnou rozlišovací schopností je zničena apoptózou, malá část z nich však thymem prochází a dostává se do periferie. Po určitém signálu, kterým může být např. virové onemocnění nebo dlouhotrvající stres, se začnou množit a v případě RS napadat myelin a nervová vlákna v CNS. Nazývají se autoagresivní lymfocyty. B lymfocyty jsou odpovědné za tvorbu protilátek proti konkrétnímu antigenu. Jejich vývoj probíhá v kostní dřeni a dokončuje se po setkání s antigenem v sekundárních lymfoidních orgánech (uzliny, slezina). Některé T a B lymfocyty se po setkání s antigenem přeměňují na paměťové buňky, které jsou odpovědné za tzv. imunologickou paměť. Jejich schopnosti pamatovat si se využívá např. při očkování. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] 15

16 Humorální složka specifické imunity Z prekurzorových B lymfocytů se vyvíjejí plazmatické buňky, které jsou jako jediné buňky v těle schopné sekrece protilátek. Protilátky jsou základní molekuly IS, patří mezi imunoglobuliny. Nacházejí se převážně v plazmě, ale i v tělních tekutinách a tkáních. Vytvářejí se při specifické imunitní reakci na antigen. Po navázání na antigen vytváří komplex antigen - protilátka a aktivují komplementovou kaskádu, v jejímž výsledku dochází ke zničení patogenního organizmu. Podle stavby molekuly se rozdělují do pěti tříd (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE). Jsou součástí specifické i systémové imunitní reakce, účastní se alergických reakcí, chrání organizmus proti infekci, mají imunologický dozor nad vlastními tkáněmi. Imunoglobuliny se používají v terapii roztroušené sklerózy. Cytokiny jsou proteiny IS, produkované leukocyty (lymfocyty, monocyty), případně jinými typy buněk. Působí prostřednictvím specifických receptorů a jejich hlavní funkcí je regulace imunitních reakcí (směr, rozsah a doba trvání), zajišťování vzájemné komunikace mezi buňkami a modifikace biologické odpovědi. Koordinují interakce buněčné a látkové imunity. Cytokiny se dělí podle funkce a podle buněk, které je uvolňují nebo na které působí. Většina z nich zajišťuje široké spektrum účinku. Mezi cytokiny jsou řazeny interleukiny, tumor nekrotizující faktory (TNF) a interferony. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Autoimunitní onemocnění Ztráta tolerance vůči vlastním buňkám a tkáním vede ke vzniku autoimunitních onemocnění. Důsledkem je poškození organizmu jeho vlastními mechanizmy. Na tomto selhání se podílejí faktory vnější (infekce, stres, UV záření, léky a jiné chemikálie) i vnitřní (genetická predispozice, hormonální faktory, buněčná imunodeficience, porucha procesu apoptózy), respektive jejich kombinace. Autoimunitní choroby mohou postihovat jakýkoliv orgán nebo tkáň a dělí se na systémové (např. systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, systémová 16

17 sklerodermie nebo Sjögrenův syndrom) a orgánově specifické (např. Graves-Basedowova choroba, Hashimotova choroba, myasthenia gravis). Roztroušená skleróza (sclerosis multiplex) patří mezi orgánově specifická autoimunitní onemocnění. Vzhledem k tomu, že zánět je hlavním rysem autoimunitních chorob, používá se v současné době označení IMID (immune mediated inflammatory disorders). [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Zánět Zánět je základní obrannou reakcí organizmu na poškození a je součástí vrozené imunity. Vzniká koordinovaným působením buněk a humorálních faktorů. Klasickými projevy lokálního zánětu jsou: zčervenání (rubor), zvýšená teplota (calor), otok (tumor) a bolestivost (dolor). Typickým příznakem systémového zánětu je horečka. Podle délky trvání může být zánět akutní (odezní bez následků) nebo chronický (dochází k destrukci tkáně a jejímu nahrazení vazivem). Hlavním cílem zánětlivé reakce je odstranění poškozujícího agens z tkáně, udržení infekce v místě vzniku, podpora specifické imunitní reakce a regenerace poškozené tkáně. Příčinou zánětu mohou být živé mikroorganizmy (bakterie, paraziti, viry, houby) nebo fyzikální a chemické vlivy (trauma, tepelná a radiační energie, chemické látky). [HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] 2.3. Roztroušená skleróza Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační autoimunitní onemocnění postihující CNS. Cílem útoku vlastního imunitního systému je nejen myelin v CNS, autoagresivní lymfocyty napadají i samotná nervová vlákna - axony. Buňky CNS dokáží poškozený myelin částečně nahradit, poškození nervových vláken je nevratné a odpovědné za nevratné zhoršení zdravotního stavu. [HAVRDOVÁ, 2009] 17

18 Faktory ovlivňující vznik RS RS postihuje převážně lidi v mladém věku (mezi 20. a 40. rokem), dvakrát více ženy než muže. U malého procenta populace se první příznaky projevují již v dětství, případně v pozdním dospělém věku. Na vzniku onemocnění se podílejí faktory zevní, i vnitřní a celá řada z nich dosud není známa. Jedním z faktorů, které mají vliv na výskyt RS, se zdá být zeměpisná šířka. Mezi oblasti naší zeměkoule s vysokým rizikem výskytu onemocnění (více než 30 nemocných na 100 tis. obyvatel) patří severní Evropa, severní část USA, jižní Kanada, jižní Austrálie a Nový Zéland. Jižní státy USA, jižní Evropa a většina území Austrálie patří mezi oblasti se středním rizikem výskytu onemocnění RS (5-29 nemocných na 100 tis. obyvatel). Naopak mezi oblasti, kde se RS téměř nevyskytuje, patří Asie, Latinská Amerika, většina území Afriky a Středního východu. V České republice je postiženo zhruba osob na obyvatel. Další faktor, který může mít vliv na vznik RS, je genetická predispozice. Nedědí se onemocnění jako takové, nelze vypočítat procento pravděpodobnosti, s jakou se choroba přenese do další generace. Dědí se pouze určitá genetická náchylnost k RS a teprve vzájemné působení s dalšími faktory vede k rozvoji onemocnění. Nedostatek vitaminu D se uvádí jako jeden z hlavních faktorů podílejících se na vzniku RS. S přihlédnutím k výše uvedeným údajům o zeměpisné šířce existuje předpoklad, že výskyt RS může souviset se slunečním zářením, které tvorbu vitaminu D v kůži vyvolává. Rozvoj RS ovlivňuje také kouření. Vyskytuje se prokazatelně 2x častěji u kuřáků než u nekuřáků. Jedním ze spouštěcích faktorů může být i porod a s ním související změny hladin pohlavních hormonů. Je obecně známo, že pohlavní hormony ovlivňují funkce IS. U žen se často první příznaky RS objevují v prvních měsících po porodu, kdy je žena pod dlouhodobým stresem. Hormon prolaktin, důležitý v období kojení, je sám schopen aktivovat lymfocyty, které mohou zahájit agresivní útok vůči vlastní tkáni. Kromě výše uvedených příčin se na vzniku onemocnění podílejí dlouhodobý stres, neléčené virové infekce a kvalita výživy. [HAVRDOVÁ, 2000; 2001] 18

19 Příčiny vzniku RS K původcům nemoci patří převážně autoagresivní T lymfocyty. Po překročení porušené HEB způsobují ničení myelinu a nervových vláken v bílé hmotě mozku a míchy a vytvářejí tak řadu zánětlivých ložisek. V těchto ložiscích lze nalézt také B lymfocyty a makrofágy, které se na destrukci myelinu podílejí Příznaky RS Podle toho, jaká nervová dráha v CNS je postižena narušením myelinu či ztrátou axonu, se odvíjí i neurologické příznaky nemoci, mezi které nejčastější patří: poruchy citlivosti - mohou být spojené s nepříjemným brněním, mravenčením, pálením nebo svěděním. Může dojít ke ztrátě vnímání tepla, chladu nebo bolesti. poruchy hybnosti - postihují častěji dolní končetiny a jsou provázeny zvýšením svalového tonu spasticitou. optická neuritida - je způsobena poruchou jednoho nebo obou zrakových nervů. Projevuje se výpadky zrakového pole, dvojitým nebo zamlženým viděním až ztrátou zraku a bolestivostí při pohybu bulbu. postižení drah mozečku - může způsobit intenční třes končetin nebo trupu, poruchy koordinace chůze a může být spojena s poruchou rovnováhy. sfinkterové poruchy - vznikají postižením nervových drah vedoucích k močovému měchýři a střevům. Poruchy močení (inkontinence, retence a imperativní mikce) jsou spojeny s poruchou hybnosti dolních končetin, protože jde o postižení velmi dlouhých drah. Ke sfinkterovým poruchám patří poruchy vyprazdňování a sexuální poruchy. Velmi častým příznakem je únava, deprese a další psychické problémy, které se projevují ve všech fázích nemoci. [HAVRDOVÁ, 2000; 2001] Průběh onemocnění Onemocnění RS probíhá buď ve vývojových nárazech - atakách, střídaných remisemi nebo trvalým zhoršováním zdravotního stavu (bez typických atak). 19

20 Ataka je náhlé zhoršení hybnosti, vidění nebo citlivosti, trvající déle než 24 hodin. Může následovat po infekčním onemocnění, nadměrné fyzické námaze, úrazu, oslunění nebo naopak podchlazení, případně po velkém duševním vypětí. Remise je úprava a ústup neurologických změn. V tomto období dochází ke zlepšení průběhu choroby, částečně se obnovuje vedení nervových vláken a zmírňují se klinické příznaky choroby. [HAVRDOVÁ, 2000; 2009] Typy průběhu nemoci a) relaps - remitentní Asi u 80% pacientů se tento typ objevuje na počátku onemocnění. V tomto stadiu se střídají ataky s různě dlouhými obdobími remise. Druhou ataku může od první oddělovat i několik let. Neurologické změny, k nimž po atakách dochází, mohou být dočasné nebo trvalé. Toto období trvá přibližně 5-15 let. b) relaps - progresivní U tohoto typu průběhu dochází po atakách k minimálnímu zlepšení. Kromě neúplného uzdravení z atak je toto stadium charakterizováno zhoršením zdravotního stavu i mezi atakami. Každý relaps zanechává trvalé neurologické poškození a během několika málo let vede k invaliditě. c) sekundárně chronicko progresivní Po období atak a remisí nemoc pozvolna přechází do chronicko progresivní fáze. Počet atak se snižuje a nejsou zpravidla tak nápadné. Převažují degenerativní pochody v CNS a dochází spíše k pomalému nárůstu invalidity. d) primárně progresivní Charakteristické pro tento poněkud odlišný typ choroby je pozvolný vznik invalidity bez typických atak, s menší přítomností zánětu. Ve větší míře dochází k degenerativním změnám na nervových strukturách i oligodendrocytech. Postihuje asi 15% pacientů, více muže než ženy, a začíná v pozdějším věku než remitentní forma. [HAVRDOVÁ, 2000; 2009] 20

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského

Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského kraje dne 11. června 2007) MUDr. Eva Krasulová, 1. LF UK

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA GLUKAN» výrazně zvyšuje imunitu» účinně chrání před virovými a bakteriálními nemocemi» pomáhá organizmu ve stresu a při pocitu vyčerpání» chrání organizmus proti záření z mobilních

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Houby při podpoře imunity organismu člověka

Houby při podpoře imunity organismu člověka Houby při podpoře imunity organismu člověka Pojmem imunomodulace rozumíme medicínskou intervenci do imunitního systému zaměřenou pozitivním směrem, tj. ve smyslu ochrany organizmu, reparace odchylek případně

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Roztroušená skleróza a centrální závrať. MUDr. Silvie Glogarová

Roztroušená skleróza a centrální závrať. MUDr. Silvie Glogarová Roztroušená skleróza a centrální závrať MUDr. Silvie Glogarová DEFINICE chronické zánětlivé demyelinizační chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému EPIDEMIOLOGIE, PREVALENCE

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

neurit axon: vede vzruchy od středu (myelinová pochva, Ranvierovi zářezy = urychlení přenosu vzruchů)

neurit axon: vede vzruchy od středu (myelinová pochva, Ranvierovi zářezy = urychlení přenosu vzruchů) Otázka: Psychická a neurologická onemocnění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): B. Anatomie nervového systému. Mentální anorexie a bulimie. CMP. Základní jednotku tvoří neuron. neuron -> tělo

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Q CARE LEONARDO DA VINCI

Q CARE LEONARDO DA VINCI I. OBECNÉ ASPEKTY RS 1. RS... co to je? RS je nemoc centrálního nervového systému, která postihuje mozek a míchu. Tato nemoc zasahuje mozek, míchu a také řídící funkce, jako např. zrak, chůzi, řeč. Než

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

ATC urogenitální trakt a respirační systém. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ATC urogenitální trakt a respirační systém. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ATC urogenitální trakt a respirační systém Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Listopad 2010 Mgr. Helena Kollátorová Lékopis je státem

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více