Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Věra Kolínová Vypracovala: Klára Pospíšilová Čelákovice 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. ČELÁKOVICE, 1. srpna

3 O B S A H ÚVOD CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE HLAVNÍ CÍL DÍLČÍ CÍL TEORETICKÁ ČÁST NERVOVÝ SYSTÉM Nervová buňka Myelinová pochva Nervový vzruch Synapse Neurotransmitery Centrální nervový systém (CNS) Hematoencefalická bariéra IMUNITNÍ SYSTÉM Lymfatické tkáně a orgány Funkce IS Nespecifická imunita Buněčná složka nespecifické imunity Humorální složka nespecifické imunity Specifická imunita Antigen Buněčná složka specifické imunity Humorální složka specifické imunity Autoimunitní onemocnění Zánět ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Faktory ovlivňující vznik RS Příčiny vzniku RS Příznaky RS Průběh onemocnění Typy průběhu nemoci Farmakoterapie, její nežádoucí účinky a prevence Kortikosteroidy Léky 1. volby Interferon beta Glatiramer acetát Natalizumab Léky 2. volby Intravenózní imunoglobuliny (IVIG) Mitoxantron Cyklofosfamid Imunosupresiva Novinky v terapii RS - Fingolimod (FTY720) SEZÓNNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH LÉČBA Onemocnění respiračního traktu Chřipka (influenza) Onemocnění podobná chřipce (ILI) Rýma (rhinitis) Kašel (tussis) Bolest v krku Prevence a podpora léčby respiračních onemocnění Echinacea sp Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides)

4 Beta glukany Bakteriální lyzáty Nukleotidy Zinek Vitamin C (Acidum ascorbicum) Omega nenasycené mastné kyseliny Průjmová onemocnění Léčba průjmových onemocnění Prevence a podpora léčby průjmových onemocnění PRAKTICKÁ ČÁST LÉČBA ONEMOCNĚNÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU Léčba kašle Léčba rýmy Léčba bolesti v krku Léčba chřipky a nachlazení LÉČBA PRŮJMOVÉHO ONEMOCNĚNÍ PŘÍPRAVKY POUŽÍVANÉ V PREVENCI A LÉČBĚ Echinacea sp Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides) Beta glukany Bakteriální lyzáty Nukleotidy Probiotika Zinek Vitamin C (Acidum ascorbicum) Omega nenasycené mastné kyseliny VLASTNÍ VÝZKUM Cíl Výzkumná metoda Skupina respondentů Zhodnocení odpovědí DISKUSE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

5 Ú V O D Tématem mé absolventské práce je Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou. Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Její příčina není dosud přesně známá, takže jí nelze předcházet, a zatím nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby. Ve světě je tímto nevyléčitelným onemocněním postiženo cca 2,5 mil. lidí. V České republice statistiky uvádějí přibližně nemocných. Tato nemoc postihuje častěji ženy než muže, a to v poměru 3:2. Více než dvě třetiny nemocných se pohybují ve věkové hranici 20 až 40 let. O tuto problematiku jsem se začala zajímat poté, co jsem se dozvěděla, že mně velmi blízký člověk touto nemocí trpí. Chtěla bych nejen jemu, ale i dalším takto postiženým pacientům alespoň částečně usnadnit orientaci ve volně prodejných léčivých přípravcích. Mojí snahou bude shromáždit na jednom místě poznatky, které mohou pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, případně i zdravotnickým pracovníkům, při léčbě běžných infekčních onemocnění. Vycházela jsem z toho, že imunosupresivní léčba, která je součástí farmakoterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou, v podstatě vylučuje užití celé řady volně prodejných léčivých přípravků ovlivňujících imunitu, které jsou jinak v těchto indikacích běžně používány. V teoretické části se budu nejprve věnovat nervovému a imunitnímu systému člověka se zvláštním důrazem na ty oblasti, do nichž RS zasahuje. Výstupem mé práce bude seznam volně prodejných léčivých přípravků doporučených, případně zakázaných při terapii běžných infekčních onemocnění u nemocných s RS. 5

6 1 C ÍLE A B S O L V E N T S K É P R Á C E 1.1. Hlavní cíl Hlavním cílem mé práce je zjistit, které z volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků jsou vhodné pro léčbu sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Dílčí cíl Dílčím cílem bude zmapovat u konkrétních pacientů, jaké léčivé přípravky a potravinové doplňky jsou zvyklí používat pro předcházení a léčení virových onemocnění. 6

7 2 T E O R E T I C K Á Č Á S T 2.1. Nervový systém Nervový systém (NS) spolu s imunitním a endokrinním patří k hlavním řídícím systémům lidského těla. Tyto systémy zabezpečují homeostázu - stálost vnitřního prostředí organizmu. Zajišťují přenos informací uvnitř organizmu a zároveň komunikaci s vnějším prostředím. Nervový systém se z anatomického hlediska dělí na centrální (CNS) a periferní (PNS). Do CNS patří mozek (encefalon) a mícha hřbetní (medulla spinalis). Nervová vlákna a neurony v periferních gangliích, pleteních a nervech tvoří PNS. Hlavní činností NS je jednak přenos vzruchů z jedné nervové buňky na druhou, jednak přenos vzruchů z nervové buňky na cílový orgán. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; HAVRDOVÁ, 2001] Nervová buňka Základní stavební a funkční jednotkou nervové tkáně je nervová buňka (neuron), specializovaná na rychlý přenos informace. Neurony se dělí podle funkce. Motorické (eferentní) inervují vlákna kosterních svalů - vedou vzruch z CNS do efektorů, somatosenzorické (aferentní), vedou vzruch z receptorů do CNS a autonomní (inervují hladké svaly a žlázy). Obr.č.1: Neuron [www. medicalpicturesinfo.com, 15; vlastní] Neuron se skládá z buněčného těla (perikarya) a výběžků - jednoho axonu (neuritu) a několika dendritů. Tyto výběžky se liší podle směru vedení vzruchů. Dendrity přijímají podněty a vedou vzruchy do těla buňky (dostředivě). Axon vede vzruch odstředivě - směrem 7

8 od těla buňky k dalším nervovým či svalovým buňkám, svalovým vláknům, žlázám atp. Axony důležitých neuronů jsou většinou obaleny myelinovou pochvou. [ČIHÁK, 2004; DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011] Myelinová pochva Myelin je ochranný lipoproteinový obal axonů, uspořádaný do segmentů oddělených Ranvierovými zářezy. Na myelinizovaných vláknech se vzruch šíří pouze v místech těchto zářezů, tzv. saltatorně. Tento způsob šíření vzruchu je rychlejší, než na vláknech bez myelinu. V CNS je myelin tvořen podpůrnými (gliovými) buňkami-oligodendrocyty. V PNS vytvářejí myelinovou pochvu Schwannovy buňky. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; HAVRDOVÁ, 2001] Nervový vzruch Nervový vzruch je fyzikálně - chemická změna, přenášená membránou nervového vlákna. Je to reakce na určité podráždění. Podnět k podráždění může být elektrický, chemický nebo mechanický. Přenos vzruchů z jedné nervové buňky na druhou probíhá na synapsích. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011] Synapse Obr.č.2: Synapse [www.scienceblogs.com, 17; vlastní] Vzájemné spojení dvou neuronů se nazývá synapse (synapsis interneuronalis). Na synapsích probíhá předávání informací z neuronu na další neuron, z neuronu na cílový orgán (sval, žláza) a přenos trofických signálů, které v těle buňky ovlivňují proteosyntézu. 8

9 Předávání vzruchů v synapsi je jednosměrné a probíhá vždy z axonu na následující neuron. Předávání trofických signálů může být obousměrné a může tedy ovlivňovat perikaryon jak následujícího, tak předchozího neuronu. Synapse se skládá z: presynaptické membrány, rozvětveného konce axonu se synaptickými váčky, ve kterých je uložen neurotransmiter, který do synapse přivádí vzruchy; synaptické štěrbiny, prostoru mezi pre a postsynaptickou membránou, ve kterém se nacházejí mimo jiné enzymy, které odbourávají neurotransmitery; postsynaptické membrány - membrány dendritu nebo perikarya neuronu, který podněty v synapsi přijímá. Na postsynaptické membráně jsou uloženy receptory pro navázání neurotransmiteru. Podle mechanizmu přenosů informace se synapse dělí na elektrické a chemické. Elektrická synapse umožňuje přímý, obousměrný elektrický přenos nervového vzruchu na další neuron. Většina synapsí u člověka jsou synapse chemické. V chemických synapsích dochází k přenosu informací pouze jedním směrem (z pre na postsynaptickou membránu). Jejich úkolem je přeměnit elektrický signál na chemický, pomocí chemického mediátoru - neurotransmiteru. [ČIHÁK, 2004; HAVRDOVÁ, 2001] Neurotransmitery Do synaptické štěrbiny, široké cca nm, jsou na podkladě elektrického signálu uvolňovány látky různé chemické povahy - neurotransmitery, které se následně vážou na odpovídající receptory na postsynaptické membráně. Některé neurotransmitery se vážou na více než jeden typ receptoru. Podle své povahy neurotransmiter vyvolává excitační nebo inhibiční reakci a přenos signálu je tak buď aktivován, nebo utlumen. Mezi nejběžnější neurotransmitery patří acetylcholin, noradrenalin, dopamin, serotonin, kyselina glutamová, kyselina gama - aminomáselná (GABA) a glycin. [ČIHÁK, 2004; DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011] 9

10 Centrální nervový systém (CNS) CNS, tedy mozek a mícha, je tvořen šedou hmotou (substantia grisea) a bílou hmotou (substantia alba). Šedá hmota obsahuje neurony a výběžky neuronů. Bílou hmotu tvoří množství axonů s myelinovými pochvami. Obr.č.3: CNS [www.sensory-systems.ethz.ch, 8; vlastní] Mícha (medulla spinallis) je umístěna v páteřním kanálu. Její délka je 40-45cm a je chráněna třemi mozkomíšními obaly-tvrdou plenou (dura mater), pavučnicí (arachnoidea) a měkkou plenou (pia mater). Šedá hmota míšní má tvar písmene H a je obklopena bílou hmotou. Z míchy vystupují a do míchy vstupují míšní nervy (nervi spinales), které zajišťují její spojení s ostatními částmi těla. Podle místa výstupu rozlišujeme 31 párů míšních nervů (8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční). Mozek (encefalon) je řídící centrum nervové soustavy. Z anatomického hlediska se rozděluje na mozkový kmen (truncus encephalicus), mozeček (cerebellum), mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon). Součástí mozkového kmene je prodloužená mícha (medulla oblongata), Varolův most (pons Varoli) a střední mozek (mesencephalon). V mozkovém kmeni jsou integrační a řídící centra motorických reakcí, centra přenosu senzorických informací a centra autonomního nervstva. Hlavní funkcí mozečku je nejen regulace a koordinace pohybů, ale i zajištění mentálních schopností včetně plynulé řeči. Mezimozek se rozděluje na thalamus a hypothalamus. Hlavní funkcí thalamu je integrovat a převádět signály z míchy, mozkového kmene, mozečku a bazálních ganglií do mozkové kůry. Hypothalamus je považován za nejvyšší centrum autonomního nervového systému, podílí se na vytváření emočních reakcí, reguluje základní životní funkce - kardiovaskulární, termoregulační, růstové a sexuální. Z hypothalamu je řízena tvorba hor- 10

11 monů v předním laloku hypofýzy (somatotropin, thyrotropin, kortikotropin, folitropin, lutropin, prolaktin a melanostimulační hormon). Do zadního laloku hypofýzy jsou z hypothalamu transportovány hormony oxytocin a antidiuretický hormon vazopresin. Koncový mozek se svými oddíly, mozkovou kůrou, bazálními ganglii a limbickým systémem, je rozdělen na dvě funkčně specializované hemisféry - pravou a levou. V levé hemisféře se nachází centrum pro motorickou a senzitivní složku řeči, převládá v ní analytické zpracování smyslových podnětů a verbální paměť. Je sídlem pro matematické a logické myšlení. Pravá hemisféra umožňuje vnímání složitých zrakových a sluchových podnětů (hudba, výtvarné umění) a je sídlem neverbální paměti (paměť na obličeje a jejich emoční výrazy). CNS je od ostatního těla oddělen systémem bariér, které umožňují průchod pouze některých látek oběma nebo jedním směrem. Jsou to bariéry hematoencefalická (HEB), encefalolikvorová a hematolikvorová. HEB, respektive její propustnost hraje důležitou roli v rozvoji RS. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; ELIŠKOVÁ, NAŇKA, 2006] Hematoencefalická bariéra Rozhraní mezi mozkovou tkání a krví tvoří hematoencefalická bariéra (HEB). Hematoencefalická bariéra zajišťuje stálost vnitřního prostředí mozku, které je mimořádně důležité pro optimální průběh mozkových funkcí. [DRUGA, GRIM, DUBO- VÝ, 2011, s. 172] Přes HEB volně procházejí voda, O 2, CO 2 a lipofilní látky, jako jsou např. barbituráty, alkohol a nikotin. Proteiny, lipidy a většina antibiotik HEB neprocházejí. Látky rozpustné ve vodě jako např. glukóza a některé aminokyseliny přes HEB procházejí pouze aktivním transportem, ke kterému je zapotřebí určitá energie. Za normálních okolností HEB brání průchodu imunitních buněk do CNS, který je tak oddělen od ostatních částí těla, tedy i od imunitního systému. V případech celkových infekčních onemocnění, která postihují i nervový systém, dochází k rozsáhlému narušení HEB a imunokompetentní buňky mohou do CNS prostoupit a zahájit imunitní reakci. [DRUGA, GRIM, DUBOVÝ, 2011; HAVRDOVÁ, 2001] 11

12 2.2. Imunitní systém Zásadní význam při obraně organizmu má neporušený povrch kůže a sliznic, který tvoří bariéry a brání vstupu cizorodých látek do tkání. Imunitní systém (IS) netvoří přesně ohraničená anatomická struktura, ale vzájemné působení mnoha různých druhů buněk, molekul a tkání. Obrana organismu je výsledkem elegantního spojení buněčných a molekulárních interakcí v rámci imunitního systému a spojení mezi imunitním systémem a ostatními částmi organismu. [HAVRDOVÁ, 2001, s. 67] Buňky IS tvoří spolu s buňkami pojivovými a ostatními strukturami funkční a anatomické celky - lymfatickou tkáň a lymfatické orgány. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001] Lymfatické tkáně a orgány Obr.č.4: Lymfatické tkáně a orgány [www.allergydot.com, 14; vlastní] Kostní dřeň (medulla ossea) a brzlík (thymus) patří mezi primární lymfatické orgány člověka. Jsou místem, kde vznikají, diferencují se a zrají buňky imunitního systému. V sekundárních lymfatických orgánech, slezině, lymfatických uzlinách a slizničních lymfatických tkáních, probíhá vlastní imunitní reakce. S ostatními orgány člověka jsou lymfatické orgány propojeny sítí lymfatických a krevních cév. [FUČÍKOVÁ et al., 1994] 12

13 Funkce IS Základní funkcí IS je nejen schopnost organizmu rozlišit látky tělu vlastní od cizorodých, ale také rozlišení a zásah proti patologicky změněným buňkám vlastního těla. Mezi nejdůležitější úkoly IS patří: obranyschopnost - obrana před parazity a patogenními mikroorganizmy (bakterie, viry, plísně a jejich toxické produkty); autotolerance - rozpoznání vlastních tkání a buněk a udržování tolerance vůči nim; imunitní dohled - rozpoznání vnitřních škodlivin a jejich průběžné odstraňování (staré, poškozené a některé změněné buňky). IS likviduje nejen cizorodé, ale i patologicky přeměněné tělu vlastní látky jednak rychlou, nespecifickou cestou, jednak pomalejší cestou specifickou. V obou případech je imunita zprostředkována mechanizmy humorálními a buněčnými. [HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Nespecifická imunita Nespecifická imunita je evolučně starší, je vrozená a není vázána na dřívější zkušenost. Složky nespecifické imunity nemají tzv. imunologickou paměť - nejsou ovlivněny předchozím setkáním s cizorodou látkou a na podnět reagují rychle, řádově v minutách. Všechny buňky IS se vyvíjejí z kmenových buněk kostní dřeně, které mají schopnost se množit a diferencovat v buňky různých funkcí. Rozdělují se na dvě základní linie - myeloidní (granulocyty, monocyty, makrofágy, trombocyty, erytrocyty) a lymfoidní (T a B lymfocyty a NK buňky). Většina buněk podílejících se na vrozené imunitě pochází z myeloidní řady (kromě NK buněk). [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Buněčná složka nespecifické imunity Buňky nespecifické neboli přirozené imunity se částečně překrývají se složkami specifické imunity. Mezi buňky přirozené imunity patří fagocytující a antigen prezentující buňky (krevní monocyty, tkáňové makrofágy, neutrofily, eosinofily) a pomocné buňky (NK buňky, bazofily, žírné buňky a destičky). 13

14 Granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily) jsou polymorfonukleární leukocyty účastnící se akutní zánětlivé odpovědi. Monocyty - mononukleární buňky, které se vyvíjejí v kostní dřeni a po krátkém čase pobytu v krvi se přeměňují na makrofágy (intenzivně fagocytující buňky, schopné efektivní protinádorové aktivity). NK (natural killers) buňky tvoří důležitou část přirozené imunity. Mají schopnost zničit antigenně odlišné buňky bez předchozího kontaktu s antigenem. Chrání organizmus před nádorovými buňkami a viry. Buňky prezentující antigen (APC - antigen presenting cells) jsou fagocytující buňky, které jsou schopny zpracovat a předkládat antigen T lymfocytům. Patří mezi ně dendritické buňky (buňky kůže - Langerhansovy buňky), monocyty a makrofágy. Krevní destičky (trombocyty) a červené krvinky (erytrocyty) mají v IS pomocnou funkci (např. produkují cytokiny, či jiné mediátory, usnadňují plnění funkce buňkám IS). [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Humorální složka nespecifické imunity Kromě řady bariér (neporušená kůže a sliznice chráněné mukózním sekretem s řasinkami) se na humorální složce nespecifické imunity podílí systém asi 30 tkáňových a membránových bílkovin (komplement) a interferony. Interferony (alfa, beta, gama) jsou imunoregulační proteiny patřící do skupiny cytokinů. Tvoří je různé buňky IS (T lymfocyty, makrofágy, NK buňky) jako odpověď na stimulaci viry. Mají antivirové, antiproliferativní a imunomodulační vlastnosti. Interferony beta se pro své imunomodulační vlastnosti používají k léčbě roztroušené sklerózy. Komplement se nachází v krevním séru nebo na povrchu buněk v neaktivním stavu. Po setkání s patogenním mikrobem nebo imunokomplexem tvořeným antigenem s protilátkou se aktivuje a postupným štěpením (komplementovou kaskádou) dochází k rozrušení membrány mikroorganizmu a jeho zániku. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] 14

15 Specifická imunita Specifická imunita je získaná během života jedince, aktivuje se až po setkání s příslušným antigenem. K úplnému rozvoji imunitní reakce je zapotřebí dnů až týdnů. Vyznačuje se imunologickou pamětí. Setkání s konkrétním antigenem vyvolává stále silnější a rychlejší reakci Antigen Jakákoli makromolekula (nejčastěji bílkovinné povahy), která má schopnost vyvolat imunitní odpověď, se nazývá antigen. Nejčastěji pocházejí z vnějšího prostředí (viry, bakterie, plísně), případně to mohou být i patologicky pozměněné tělu vlastní struktury (autoantigeny vyvolávající autoimunitní, respektive autoagresivní reakce). Antigeny jsou v organizmu rozpoznávány T a B lymfocyty. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Buněčná složka specifické imunity T lymfocyty a B lymfocyty spolu se všemi pomocnými buňkami IS zajišťují specifickou imunitu organizmu. T lymfocyty jsou základní buňky specifické imunity, vznikají v kostní dřeni. Hlavní část jejich vývoje probíhá v thymu, kde se učí rozeznávat všechny antigeny, které jsou tělu vlastní a které by měly tolerovat. Převážná většina T lymfocytů s nedostatečnou rozlišovací schopností je zničena apoptózou, malá část z nich však thymem prochází a dostává se do periferie. Po určitém signálu, kterým může být např. virové onemocnění nebo dlouhotrvající stres, se začnou množit a v případě RS napadat myelin a nervová vlákna v CNS. Nazývají se autoagresivní lymfocyty. B lymfocyty jsou odpovědné za tvorbu protilátek proti konkrétnímu antigenu. Jejich vývoj probíhá v kostní dřeni a dokončuje se po setkání s antigenem v sekundárních lymfoidních orgánech (uzliny, slezina). Některé T a B lymfocyty se po setkání s antigenem přeměňují na paměťové buňky, které jsou odpovědné za tzv. imunologickou paměť. Jejich schopnosti pamatovat si se využívá např. při očkování. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] 15

16 Humorální složka specifické imunity Z prekurzorových B lymfocytů se vyvíjejí plazmatické buňky, které jsou jako jediné buňky v těle schopné sekrece protilátek. Protilátky jsou základní molekuly IS, patří mezi imunoglobuliny. Nacházejí se převážně v plazmě, ale i v tělních tekutinách a tkáních. Vytvářejí se při specifické imunitní reakci na antigen. Po navázání na antigen vytváří komplex antigen - protilátka a aktivují komplementovou kaskádu, v jejímž výsledku dochází ke zničení patogenního organizmu. Podle stavby molekuly se rozdělují do pěti tříd (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE). Jsou součástí specifické i systémové imunitní reakce, účastní se alergických reakcí, chrání organizmus proti infekci, mají imunologický dozor nad vlastními tkáněmi. Imunoglobuliny se používají v terapii roztroušené sklerózy. Cytokiny jsou proteiny IS, produkované leukocyty (lymfocyty, monocyty), případně jinými typy buněk. Působí prostřednictvím specifických receptorů a jejich hlavní funkcí je regulace imunitních reakcí (směr, rozsah a doba trvání), zajišťování vzájemné komunikace mezi buňkami a modifikace biologické odpovědi. Koordinují interakce buněčné a látkové imunity. Cytokiny se dělí podle funkce a podle buněk, které je uvolňují nebo na které působí. Většina z nich zajišťuje široké spektrum účinku. Mezi cytokiny jsou řazeny interleukiny, tumor nekrotizující faktory (TNF) a interferony. [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Autoimunitní onemocnění Ztráta tolerance vůči vlastním buňkám a tkáním vede ke vzniku autoimunitních onemocnění. Důsledkem je poškození organizmu jeho vlastními mechanizmy. Na tomto selhání se podílejí faktory vnější (infekce, stres, UV záření, léky a jiné chemikálie) i vnitřní (genetická predispozice, hormonální faktory, buněčná imunodeficience, porucha procesu apoptózy), respektive jejich kombinace. Autoimunitní choroby mohou postihovat jakýkoliv orgán nebo tkáň a dělí se na systémové (např. systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, systémová 16

17 sklerodermie nebo Sjögrenův syndrom) a orgánově specifické (např. Graves-Basedowova choroba, Hashimotova choroba, myasthenia gravis). Roztroušená skleróza (sclerosis multiplex) patří mezi orgánově specifická autoimunitní onemocnění. Vzhledem k tomu, že zánět je hlavním rysem autoimunitních chorob, používá se v současné době označení IMID (immune mediated inflammatory disorders). [FERENČÍK et al., 2005; HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] Zánět Zánět je základní obrannou reakcí organizmu na poškození a je součástí vrozené imunity. Vzniká koordinovaným působením buněk a humorálních faktorů. Klasickými projevy lokálního zánětu jsou: zčervenání (rubor), zvýšená teplota (calor), otok (tumor) a bolestivost (dolor). Typickým příznakem systémového zánětu je horečka. Podle délky trvání může být zánět akutní (odezní bez následků) nebo chronický (dochází k destrukci tkáně a jejímu nahrazení vazivem). Hlavním cílem zánětlivé reakce je odstranění poškozujícího agens z tkáně, udržení infekce v místě vzniku, podpora specifické imunitní reakce a regenerace poškozené tkáně. Příčinou zánětu mohou být živé mikroorganizmy (bakterie, paraziti, viry, houby) nebo fyzikální a chemické vlivy (trauma, tepelná a radiační energie, chemické látky). [HAVRDOVÁ, 2001; HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2002] 2.3. Roztroušená skleróza Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační autoimunitní onemocnění postihující CNS. Cílem útoku vlastního imunitního systému je nejen myelin v CNS, autoagresivní lymfocyty napadají i samotná nervová vlákna - axony. Buňky CNS dokáží poškozený myelin částečně nahradit, poškození nervových vláken je nevratné a odpovědné za nevratné zhoršení zdravotního stavu. [HAVRDOVÁ, 2009] 17

18 Faktory ovlivňující vznik RS RS postihuje převážně lidi v mladém věku (mezi 20. a 40. rokem), dvakrát více ženy než muže. U malého procenta populace se první příznaky projevují již v dětství, případně v pozdním dospělém věku. Na vzniku onemocnění se podílejí faktory zevní, i vnitřní a celá řada z nich dosud není známa. Jedním z faktorů, které mají vliv na výskyt RS, se zdá být zeměpisná šířka. Mezi oblasti naší zeměkoule s vysokým rizikem výskytu onemocnění (více než 30 nemocných na 100 tis. obyvatel) patří severní Evropa, severní část USA, jižní Kanada, jižní Austrálie a Nový Zéland. Jižní státy USA, jižní Evropa a většina území Austrálie patří mezi oblasti se středním rizikem výskytu onemocnění RS (5-29 nemocných na 100 tis. obyvatel). Naopak mezi oblasti, kde se RS téměř nevyskytuje, patří Asie, Latinská Amerika, většina území Afriky a Středního východu. V České republice je postiženo zhruba osob na obyvatel. Další faktor, který může mít vliv na vznik RS, je genetická predispozice. Nedědí se onemocnění jako takové, nelze vypočítat procento pravděpodobnosti, s jakou se choroba přenese do další generace. Dědí se pouze určitá genetická náchylnost k RS a teprve vzájemné působení s dalšími faktory vede k rozvoji onemocnění. Nedostatek vitaminu D se uvádí jako jeden z hlavních faktorů podílejících se na vzniku RS. S přihlédnutím k výše uvedeným údajům o zeměpisné šířce existuje předpoklad, že výskyt RS může souviset se slunečním zářením, které tvorbu vitaminu D v kůži vyvolává. Rozvoj RS ovlivňuje také kouření. Vyskytuje se prokazatelně 2x častěji u kuřáků než u nekuřáků. Jedním ze spouštěcích faktorů může být i porod a s ním související změny hladin pohlavních hormonů. Je obecně známo, že pohlavní hormony ovlivňují funkce IS. U žen se často první příznaky RS objevují v prvních měsících po porodu, kdy je žena pod dlouhodobým stresem. Hormon prolaktin, důležitý v období kojení, je sám schopen aktivovat lymfocyty, které mohou zahájit agresivní útok vůči vlastní tkáni. Kromě výše uvedených příčin se na vzniku onemocnění podílejí dlouhodobý stres, neléčené virové infekce a kvalita výživy. [HAVRDOVÁ, 2000; 2001] 18

19 Příčiny vzniku RS K původcům nemoci patří převážně autoagresivní T lymfocyty. Po překročení porušené HEB způsobují ničení myelinu a nervových vláken v bílé hmotě mozku a míchy a vytvářejí tak řadu zánětlivých ložisek. V těchto ložiscích lze nalézt také B lymfocyty a makrofágy, které se na destrukci myelinu podílejí Příznaky RS Podle toho, jaká nervová dráha v CNS je postižena narušením myelinu či ztrátou axonu, se odvíjí i neurologické příznaky nemoci, mezi které nejčastější patří: poruchy citlivosti - mohou být spojené s nepříjemným brněním, mravenčením, pálením nebo svěděním. Může dojít ke ztrátě vnímání tepla, chladu nebo bolesti. poruchy hybnosti - postihují častěji dolní končetiny a jsou provázeny zvýšením svalového tonu spasticitou. optická neuritida - je způsobena poruchou jednoho nebo obou zrakových nervů. Projevuje se výpadky zrakového pole, dvojitým nebo zamlženým viděním až ztrátou zraku a bolestivostí při pohybu bulbu. postižení drah mozečku - může způsobit intenční třes končetin nebo trupu, poruchy koordinace chůze a může být spojena s poruchou rovnováhy. sfinkterové poruchy - vznikají postižením nervových drah vedoucích k močovému měchýři a střevům. Poruchy močení (inkontinence, retence a imperativní mikce) jsou spojeny s poruchou hybnosti dolních končetin, protože jde o postižení velmi dlouhých drah. Ke sfinkterovým poruchám patří poruchy vyprazdňování a sexuální poruchy. Velmi častým příznakem je únava, deprese a další psychické problémy, které se projevují ve všech fázích nemoci. [HAVRDOVÁ, 2000; 2001] Průběh onemocnění Onemocnění RS probíhá buď ve vývojových nárazech - atakách, střídaných remisemi nebo trvalým zhoršováním zdravotního stavu (bez typických atak). 19

20 Ataka je náhlé zhoršení hybnosti, vidění nebo citlivosti, trvající déle než 24 hodin. Může následovat po infekčním onemocnění, nadměrné fyzické námaze, úrazu, oslunění nebo naopak podchlazení, případně po velkém duševním vypětí. Remise je úprava a ústup neurologických změn. V tomto období dochází ke zlepšení průběhu choroby, částečně se obnovuje vedení nervových vláken a zmírňují se klinické příznaky choroby. [HAVRDOVÁ, 2000; 2009] Typy průběhu nemoci a) relaps - remitentní Asi u 80% pacientů se tento typ objevuje na počátku onemocnění. V tomto stadiu se střídají ataky s různě dlouhými obdobími remise. Druhou ataku může od první oddělovat i několik let. Neurologické změny, k nimž po atakách dochází, mohou být dočasné nebo trvalé. Toto období trvá přibližně 5-15 let. b) relaps - progresivní U tohoto typu průběhu dochází po atakách k minimálnímu zlepšení. Kromě neúplného uzdravení z atak je toto stadium charakterizováno zhoršením zdravotního stavu i mezi atakami. Každý relaps zanechává trvalé neurologické poškození a během několika málo let vede k invaliditě. c) sekundárně chronicko progresivní Po období atak a remisí nemoc pozvolna přechází do chronicko progresivní fáze. Počet atak se snižuje a nejsou zpravidla tak nápadné. Převažují degenerativní pochody v CNS a dochází spíše k pomalému nárůstu invalidity. d) primárně progresivní Charakteristické pro tento poněkud odlišný typ choroby je pozvolný vznik invalidity bez typických atak, s menší přítomností zánětu. Ve větší míře dochází k degenerativním změnám na nervových strukturách i oligodendrocytech. Postihuje asi 15% pacientů, více muže než ženy, a začíná v pozdějším věku než remitentní forma. [HAVRDOVÁ, 2000; 2009] 20

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Imunitní systém.

Imunitní systém. Imunitní systém Karel.Holada@LF1.cuni.cz Klíčová slova Imunitní systém Antigen, epitop Nespecifická, vrozená Specifická, adaptivní Buněčná a humorální Primární a sekundární lymfatické orgány Myeloidní

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Radka Benešová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Hormony jsou produkty

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského

Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského kraje dne 11. června 2007) MUDr. Eva Krasulová, 1. LF UK

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Nervová soustává č love ká, neuron r es ení

Nervová soustává č love ká, neuron r es ení Nervová soustává č love ká, neuron r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0110 Nervová soustava člověka je pravděpodobně nejsložitěji organizovaná hmota na Zemi. 1 cm 2 obsahuje 50 miliónů

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

KAŠEL. Kašel se vyskytuje ve dvou formách, které se liší klinickými projevy a vyžadují odlišný léčebný postup. Jedná se o kašel suchý a vlhký:

KAŠEL. Kašel se vyskytuje ve dvou formách, které se liší klinickými projevy a vyžadují odlišný léčebný postup. Jedná se o kašel suchý a vlhký: KAŠEL Kašel je velmi častý zdravotní problém, se kterým pacienti samoléčitelé přicházejí pro radu do lékárny. Pro úspěšnou léčbu je důležité hned zpočátku určit, o jaký druh kašle se jedná, a následně

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět Veřejné zdravotnictví Doporučená literatura Jílek : Základy imunologie, Anyway s.r.o., 2002 Stites : Základní a klinická imunologie,

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

ČLENĚNÍ IMUNOLOGIE. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 19

ČLENĚNÍ IMUNOLOGIE. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 19 zkoumá činnost, funkci význam imunitního systému vykonává tyto funkce rozpoznat - vlastní, cizí (vlastní toleruje a na cizí odpovídá ) udržuje imunologickou rovnováhu vykonává imunologickou kontrolu (vyhledává

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému CNS NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému Opakování - organizace nervstva Centrální nervová soustava Chráněno kostí, integrační funkce Mozek mícha Periferní nervová soustava Efektorová

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Léčba kašle v zimním období

Léčba kašle v zimním období » Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Ilike/Fotky&Foto Léčba kašle v zimním období V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění,

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

ZÁZRAČNÉ HOUBY V KOSTCE - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicín

ZÁZRAČNÉ HOUBY V KOSTCE - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicín REISHI-MRL T90, REISHI-MRL P250, REISHI VŠE - Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, reishi lingzhi, 灵 芝. Velmi vhodné pro podporu imunity, k posílení kloubů, šlach a kostí, obnovuje síly po fyzickém či

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více