Evropská unie (EU) Znak Evropské unie Luboš částek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská unie (EU) Znak Evropské unie Luboš částek"

Transkript

1 Evropská unie (EU) { Znak Evropské unie Luboš částek

2 Evropská unie Vznik Vznikla roku 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces probíhající od padesátých let. Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů.

3 Co je Evropská unie? Je to politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření tvoří 28 Evropských států s 507,7 miliony obyvatel Podle čl. 3 Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochraně životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro. Podle smlouvy přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji planety, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva.

4 Evropská unie Historie Snaha o prevenci hrůz druhé světové války, ale také jako prostředek dohledu nad dalším případným německým zbrojením, uzavřelo šest západoevropských států v dubnu 1951 Pařížskou smlouvu, která založila Evropské společenství uhlí a oceli. Tato dohoda vstoupila v platnost v roce 1952 V březnu 1957 pak tyto státy uzavřely další tzv. Římské smlouvy, kterými vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Jelikož se koncepce nadstátního řízení osvědčila v rámci činnosti ESUO, byl stejný model zvolen i pro práci v nově vzniklých organizacích Po 1. červenci 1967 se po sloučení tří společenství (ESUO, EHS a Euratom) začalo hovořit o Evropských společenstvích (ES). Počátkem sedmdesátých let, v době ropné krize, se ES poprvé rozšiřují. K Spolkové republice Německo (SRN), Francii, Itálii, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku se k 1. lednu 1973 přidalo Spojené království, Irsko a Dánsko. Desátým členem je od 1. ledna 1981 Řecko a k 1. lednu 1986 přistoupilo Španělsko a Portugalsko.

5 V roce 1985 byla přijata Schengenská dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. V roce 1990 byla podepsána i druhá Schengenská dohoda (Schengenská prováděcí úmluva), jež vstoupila v platnost v roce Tyto dvě dohody a jejich další prováděcí předpisy jsou souhrnně označovány za Schengenské acquis. Byl tak vytvořen Schengenský prostor, v němž se zboží a osoby mohou pohybovat v zásadě bez omezení.

6 Maastrichtská smlouva oficiálně zavedla pojem Evropská unie pro zastřešení tří Společenství bez založení její právní subjektivity a zavedla tři pilíře EU 1.pilíř-zahrnoval otázky komunitární mající v zásadě vztah ke třem Společenstvím 2.pilíř-představoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí policejní a justiční spolupráci. 3.pilíř-Druhý a třetí pilíř byly nekomunitární, což znamenalo, že komunitární orgány v těchto oblastech nemohly přijímat sekundární právo. Maastrichtská smlouva nastavila novou proceduru přijímání předpisů, spolurozhodování, zavedla nové politiky a institut občanství EU. Přinesla také změnu do fungování EHS, když došlo k vypuštění slova hospodářské.

7 V roce 1995 došlo k rozšíření EU o Rakousko, Finsko a Švédsko. S ohledem na blížící se přistoupení dalších států byla přijata Smlouva z Nice (2001), která měla přizpůsobit instituce EU novému počtu členů. Předpokládalo se snížení počtu komisařů, posílení pozic větších států, rozšíření oblastí rozhodovaných kvalifikovanou většinou. Všechny předchozí smlouvy měla nahradit Smlouva o Ústavě pro Evropu. Ta počítala s nahrazením Evropského společenství Evropskou unií, jež by měla právní subjektivitu. Smlouva o Ústavě pro Evropu měla státoprávní charakter: počítala se zavedením termínů blízkých vnitrostátnímu právu (zákony, rámcové zákony) a vytvořením funkcí typických pro stát (prezident). Smlouva byla však odmítnuta referendy ve Francii a Nizozemsku.

8 Seznam členů vznik Švédské Království Španělské Království Spojené království Velké Británie a Severního Irska Slovinská republika Slovenská republika Řecká republika Rumunsko Rakouská republika Polská republika Portugalská republika Nizozemské Království Spolková republika Německo Maltská republika Maďarsko Lucemburské velkovévodství Lotyšská republika Litevská republika Kyperská republika Italská republika Irská republika Francouzská republika Finská republika Estonská republika Dánské království Česká republika Chorvatská republika Bulharská republika Belgické království

9 Kandidátské země V současné době je pět kandidátských zemí (stav k 16. březnu 2015): Albánie (přihláška 2009), Makedonie (přihláška 2004), Černá Hora (přihláška 2008), Srbsko (přihláška 2009) a Turecko (přihláška 1987). Island (přihláška 2009) v roce 2015 svoji přihlášku stáhl.

10 Instituce Základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států. Za tímto účelem vznikly společné instituce. Jádro institucionálního rámce tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou vyjmenovány v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii. Jedná se o Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou centrální banku a o Účetní dvůr. Kromě toho existují poradní a další instituce.

11 Kde sídlí Evropská komise má sídlo v Bruselu (budova Berlaymont), ačkoliv některá oddělení jsou umístěny v Lucembursku. V Bruselu sídlí rovněž Rada Evropské unie (budova Justus Lipsius), s výjimkou dubna, června a října, kdy se schůze rady koná v Lucemburku, dále zde sídlí Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku (budova Louise Weiss) a hostuje dvanáct měsíčních plenárních zasedání (včetně rozpočtového zasedání). Evropský soudní dvůr, hlavní soud, účetní dvůr a Evropská investiční banka mají sídlo v Lucemburku. Lucemburk také hostí Sekretariát Evropského parlamentu. Evropská centrální banka má sídlo ve Frankfurtu.

12 Evropská komise Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie jako celku. Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Komise má výlučné právo iniciovat návrhy legislativy a dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU. Vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění. Dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody.

13 Jazyk Každý z úředních jazyků 28 členských zemí má status oficiálního jazyku Evropské unie. V současnosti tak má EU celkem 24 úředních jazyků (nejnovějšími úředními jazyky jsou irština, bulharština, rumunština a úplně poslední chorvatština). Nejvíce používaným jazykem EU je angličtina, kterou hovoří na 51 % obyvatel unie. Tento vysoký podíl je dán tím, že 38 % občanů EU používá angličtinu jinak než jako svůj mateřský jazyk (tj. buď druhý jazyk nebo cizí jazyk). Nejvíce používaným mateřským jazykem je němčina, kterou mluví 18 % obyvatel EU.

14 Evropská měnová unie Devatenáct zemí EU (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) je navíc členy eurozóny, což znamená, že na jejich území platí společná měna euro; další země ho plánují zavést. Podmínkou pro přijetí eura jsou tzv. konvergenční nebo Maastrichtská kritéria

15 Ekonomika Evropská unie je největší světovou ekonomikou s HDP 11,8 biliónu euro (v paritě kupní síly, 2009). EU má dlouhodobě aktivní saldo běžného účtu platební bilance a nízkou inflaci (zvláště v zemích bývalé patnáctky ); finanční krize roku 2008 ji však vážně postihla. Mezi starými a novými zeměmi existují významné rozdíly v ekonomické vyspělosti i ostatních ekonomických ukazatelích. Většina hospodářských aktivit je buď koordinována (např. sociální politika) nebo je zcela v pravomoci institucí Evropské unie (např. obchodní politika). Všechny státy Evropské unie jsou zapojeny do jednotného vnitřního trhu

16 Děkuji za pozornost

17 Zdroje unie https://www.google.cz/search?q=evropsk%c3% A1+unie&biw=1745&bih=849&source=lnms&tb m=isch&sa=x&ei=mxfqvfksochcut3hgyaj& sqi=2&ved=0cayq_auoaq

18

19 Evropská unie byla vytvořena v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, hovoří-li se však o historii Evropské unie, uvažují se i předchozí evropské integrační aktivity, jejichž počátek sahá do 50. let 20. století.

20 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Spojené království (Velká Británie) Španělsko Švédsko

21 Evropský parlament Evropská rada Rada Evropské unie Evropská komise Soudní dvůr Evropské unie Evropská centrální banka Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů

22 Evropský parlament je zde vymezen jako subjekt, jenž vykonává společně s Radou legislativní a rozpočtovou funkci. Skládá se ze zástupců občanů Unie.

23 Zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Její hlavní pravomocí je společně s Evropským parlamentem přijímání legislativy.

24 Evropská rada se skládá z hlav států a předsedů vlád členských států, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise

25 Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie jako celku. Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí.

26 Soudní dvůr Evropské unie dbá nad jednotným výkladem evropského práva. Má sídlo v Lucemburku.

27 Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, která spolu s národními centrálními bankami tvoří Evropský systém centrálních bank, je měnovou bankou pro Eurozónu.

28 Evropský účetní dvůr kontroluje hospodaření Unie. Má sídlo v Lucemburku.

29 Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů jsou poradní a konzultativní orgány Evropské unie. Jsou nápomocny Evropskému parlamentu, Radě a Komisi

30 Evropská unie je největší světovou ekonomikou s HDP 11,8 biliónu euro (v paritě kupní síly, 2009). EU má dlouhodobě aktivní saldo běžného účtu platební bilance a nízkou inflaci (zvláště v zemích bývalé patnáctky ); finanční krize roku 2008 ji však vážně postihla

31

32 %A1_unie#Ekonomika https://www.google.cz/search?q=evrops k%c3%a1+unie&biw=1920&bih=911&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=xl9qvabl M8zSUdTVgegM&sqi=2&ved=0CAYQ_AU oaq#tbm=isch&q=hospod%c3%a1%c5 %99sk%C3%BD+a+soci%C3%A1ln%C3%A D+v%C3%BDbor+a+V%C3%BDbor+region %C5%AF

33 *

34 *Právo EU *Standardní rozhodovací proces, podle kterého orgány EU postupují, se nazývá řádný legislativní postup (dříve známý pod názvem spolurozhodování). Ten spočívá v tom, že *přímo volení poslanci Evropského parlamentu schvalují navrhované předpisy spolu s Radou (tj. zástupci vlád všech 27 zemí EU). Návrhy předpisů předkládá Evropská komise a ta také odpovídá za jejich provádění v členských státech. *

35 *Smlouvy EU Evropská unie používá vlastní soubor právních norem. Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy Unie. *

36 *Uplatňování práva EU *Právo EU ukládá práva a povinnosti nejen členským státům, ale i občanům a podnikům, na něž se přímo vztahuje velké množství předpisů. Je nedílnou součástí právního systému členských států, které nesou zodpovědnost především za provádění a správné používání těchto předpisů. Vašim právem je tedy od vnitrostátních orgánů v celé Evropské unii očekávat, že budou evropské předpisy používat správně. *

37 *Jak orgány EU přijímají rozhodnutí Standardní rozhodovací proces, podle kterého orgány EU postupují, se nazývá řádný legislativní postup (dříve známý pod názvem spolurozhodování). Ten spočívá v tom, že přímo volení poslanci Evropského parlamentu schvalují navrhované předpisy spolu s Radou (tj. zástupci vlád všech 28 zemí EU). *

38 *Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace). EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces probíhající od padesátých let. Unie nahrazuje Evropské společenství a je jeho nástupkyní. Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů. *

39 *Dějiny evropské unie Základem této smlouvy byl tzv.schumanův plán, který 9. květen 1950 předložil francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman. V březnu 1957 pak tyto státy uzavřely další tzv.římské smlouvy, kterými vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro Atomovou energii (Euratom). Jelikož se koncepce nadstátního řízení osvědčila v rámci činnosti ESUO, byl stejný model zvolen i pro práci v nově vzniklých organizacích. *

40 *Po 1. červenci 1967 se po sloučení tří společenství (ESUO, EHS a Euratom) začalo hovořit o Evropských společenstvích (ES). Počátkem sedmdesátých let, v doběropné krize, se ES poprvé rozšiřují. K Spolkové republice Německo (SRN), Francii, Itálii, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku se k 1. lednu 1973 přidalo Spojené království, Irsko a Dánsko. Desátým členem je od 1. ledna 1981 Řecko a k 1. lednu 1986 přistoupilo Španělsko a Portugalsko. *

41 *MaMaastrichtská smlouva oficiálně zavedla pojem Evropská unie pro zastřešení tří Společenství bez založení její právní subjektivity a zavedla tři pilíře EU první pilíř zahrnoval otázky komunitární mající v zásadě vztah ke třem Společenstvím, druhý pilíř představoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí policejní a justiční spolupráci. Druhý a třetí pilíř byly nekomunitární, což znamenalo, že komunitární orgány v těchto oblastech nemohly přijímat sekundární právo. *

42 *Členove evropské unie *politická kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin *ekonomická kritéria: země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie *kritérium přijetí acquis communautaire: země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie *

43 *Rozšíření EU *Rozšířila se celkem sedmkrát: Poprvé v roce 1973 o Dánsko, Irsko a Spojené království. Řecko se připojilo v roce 1981, následováno Španělskem a Portugalskem v roce (V roce 1985 vystoupilo Grónsko, když v referendu 52 % obyvatel hlasovalo proti setrvání v ES.) Roku 1995 se členy staly dosud neutrální Finsko, Rakousko a Švédsko. V květnu 2004 bylo přijato 10 zemí:česko,estonsko,kypr,litva,lotyšsko,madarsko, Malta,Polsko, Slovensko a Slovinsko. Od ledna 2007 jsou členy Rumunsko a Bulharsko. 1. července 2013 se stalo členem Chorvatsko. *

44 *Rada Evropské unie *Rada Evropské Unie (dříve Rada ministrů) zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Její hlavní pravomocí je společně s Evropským parlamentem přijímání legislativy. *

45 *Evropská rada *Evropská rada se skládá z hlav států a předsedů vlád členských států, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti. Lisabonská smlouva zřídila stálého předsedu Evropské rady, který je volen na 2,5 roku. Prvním předsedou byl Herman ValRompuy, kterého 1. prosince 2014 nahradil Donald Tusk. *

46 * Evropská komise *Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie jako celku. Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Komise má výlučné právo iniciovat návrhy legislativy a dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU. Vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění. Dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody.

47 *Děkuji za pozornost %A1_unie

48

49 Konáse v Praze a Ostravě od 1. do 17. května 2015 Již 79. ročník turnaje a bude se jej účastnit 16 týmů rozdělených do dvou základních skupin Skupina A odehraje své zápasy v Pražské O2 Aréně, skupina B v Ostravské ČEZ Aréně

50 Skupina A Z V VP PP P Skóre Body 1.Kanada :4 9 2.Švédsko :7 8 3.Švýcarsko :5 7 4.Česko : Francie :5 3 6.Německo : Rakousko : Lotyšsko :18 0

51 Skupina B Z V VP PP P Skóre Body 1.USA :4 9 2.Bělorusko :5 7 3.Slovensko :5 7 4.Rusko :9 6 5.Finsko :5 6 6.Dánsko : Slovinsko : Norsko :13 0

52 :15ČT sport Česko Švédsko 5:6 (po sn) 20:15 O2 Arena :15ČT sport Lotyšsko Česko 2:4 20:15 O2 Arena :15ČT sport Kanada Česko 6:3 20:15 O2 Arena :15ČT sport Česko Francie -:- 16:15 O2 Arena :15ČT sport Česko Rakousko -:- 16:15 O2 Arena :15ČT sport Německo Česko -:- 16:15 O2 Arena :15ČT sport Česko Švýcarsko -:- 20:15 O2 Arena

53 Prodej vstupenek byl zahájen 4. listopadu V první fázi se prodávají pouze tzv. balíčky denních vstupenek (tj. 2 utkání v 1 dni). V únoru se v druhé fázi budou prodávat vstupenky na jednotlivé zápasy. Lístky v levnějších cenových relacích byly vyprodány již za několik hodin od spuštění prodeje. V současné době je jedinou možností nákupu vstupenek tzv. druhá fáze, která bude spuštěna v únoru Cena vstupenek na zápas v základní skupině se pohybuje od 190 Kč do Kč. Čtvrtfinálové zápasy se pohybují v rozmezí Kč do Kč. Cena vstupenky na zápas o 3. místo je Kč nebo Kč. Lístek na finálový zápas lze zakoupit za Kč nebo Kč

54 Letos hostí Praha hokejové mistrovství po desáté. V minulosti se konalo MS v Praze v letech 1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992 a 2004 Kromě roku 2004 se nám vždy podařilo získat některý cenný kov. Jako pořádající stát jsme získali celkem 3 zlaté medaile, 1 stříbrnou a 4 bronzové Vůbec první zlatou medaili jsme získali v roce 1947

55 Česká hokejová reprezentace se může pochlubit 6 zlatými medailemi (MS 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010), jednou stříbrnou (MS 2006) a čtyřmi bronzovými (MS 1993, 1997, 1998 a 2011)

56 Kanada je držitelem nejvyššího počtu medailí, má jich celkem 47 Druhým státem v počtu medailí je ČR/ČSSR s počtem 46 medailí. Švédsko získalo 45, Rusko/SSSR má celkem 43 medailí a USA 17 Další v pořadí je Finsko s celkovým počtem 12 medailí. V žebříčku pořadí národních týmů je první Švédsko, druhé Finsko, následované Ruskem a čtvrtá je Česká republika Naše reprezentace se nemohla zúčastnit mistrovství v roce 1950 v Londýně. Hráči byli zadrženi kvůli podezření ze špionáže a tehdejší režim je poslal do dolů v Jáchymově V roce 1953 musel náš tým odstoupit ze šampionátu kvůli úmrtí tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda

57 Konečné pořadí týmů 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. Česká republika, 5. Kanada, 6. USA, 7. Bělorusko, 8. Francie, 9. Slovensko, 10. Švýcarsko, 11. Lotyšsko, 12. Norsko, 13. Dánsko, 14. Německo, 15. Itálie, 16. Kazachstán., 17. Rakousko, 18. Slovinsko

58 3 Brankaři: Jakub Kovář, Ondřej Pavelec a Alexander Salák 9 Obránců: Petr Čáslava, Jan Hejda, Michal Jordán, Vojtěch Mozík, Jakub Nakládal, Ondřej Němec, Michal Kempný, Jan Kolář, Jakub Krejčík 15 Útočníků: Roman Červenka, Martin Erat, Tomáš Hertl, Jaromír Jágr, Jakub Klepiš, Petr Koukal, Jiří Novotný, Lukáš Radil, Lukáš Radil, Jan Kovář, Radek Smoleňák, Vladimír Sobotka, Michal Vondrka, Jakub Voráček, Martin Zaťovič

59 :15ČT sport A1 B4 -:- 15:15ČEZ Arena :15ČT sport B2 A3 -:- 16:15 O2 Arena :15ČT sport B1 A4 -:- 19:15ČEZ Arena :15ČT sport A2 B3 -:- 20:15 O2 Arena

60 datum vysílací čas soupeři výsledek start / aréna :15ČT sport VČF1 VČF2 -:- 15:15 O2 Arena :15ČT sport VČF3 VČF4 -:- 19:15 O2 Arena

61 datum vysílací čas soupeři výsledek start / aréna :15ČT sport PSF1 PSF2 -:- 16:15 O2 Arena

62 datum vysílací čas soupeři výsledek start / aréna :45ČT sport VSF1 VSF2 -:- 20:45 O2 Arena

63 TÝMOVÉ STATISTIKY ÚSPĚŠNOST HRY V OSLABENÍ poř. země Z nev. ink.br. čas celk. čas na gól úspěšnost 1. Bělorusko ,00% 2. Kanada ,00% 3. Finsko ,00% 4. Německo ,00% 5. Švýcarsko ,00% 6. USA ,00% 7. Rakousko ,86% 8. Dánsko ,31% 9. Francie ,71% 10. Rusko ,71% 11. Slovensko ,82% 12. Slovinsko ,00% 13. Švédsko ,57% 14. Norsko ,23% 15. Česko ,29% 16. Lotyšsko ,85%

64 TÝMOVÉ STATISTIKY EFEKTIVITA STŘELBY poř. země Z B STŘELY ÚSPĚŠNOST STŘELBY 1. Švédsko ,61% 2. Kanada ,30% 3. Rusko ,77% 4. Česko ,64% 5. USA ,41% 6. Bělorusko ,66% 7. Finsko ,91% 8. Lotyšsko ,51% 9. Slovinsko ,45% 10. Slovensko ,18% 11. Švýcarsko ,78% 12. Rakousko ,69% 13. Dánsko ,56% 14. Francie ,41% 15. Norsko ,84% 16. Německo ,28%

65 TÝMOVÉ STATISTIKY ÚSPĚŠNOST PŘESILOVÝCH HER poř. země Z výhod branky čas celk. čas na gól úspěšnost 1. Česko ,71% 2. Švédsko ,33% 3. Finsko ,00% 4. Rusko ,22% 5. Kanada ,00% 6. Lotyšsko ,00% 7. Slovinsko ,29% 8. Slovensko ,29% 9. Dánsko ,50% 10. USA ,00% 11. Německo ,09% 12. Francie ,69% 13. Švýcarsko ,14% 14. Rakousko ,00% 15. Bělorusko ,00% 16. Norsko ,00%

66 Mistrovství světa v hokeji 2015 Petr Bloudíček

67 Kdy a kde 79. mistrovství světa v hokeji mužů pořádá Česko od 1. do 17. května Rozhodl o tom kongres IIHF v Kolíně nad Rýnem 21. května Turnaj se odehrává v Praze a Ostravě

68 Maskoti šampionátu

69 O2 Aréna Nachází se v Praze Kapacita:

70 ČEZ Aréna

71 Týmy Zápasit bude 16 týmů, 14 z minulého mistrovství a 2 postupující z minulého ročníku

72 Soupiska Každý národní tým musí mít družstvo složené z nejméně 17 hráčů (15 bruslařů a 2 brankáři) a nejvíce z 25 hráčů (22 bruslařů a 3 brankáři)

73 Herní systém 16 týmu je rozděleno do dvou skupin po 8 týmech. V rámci skupiny se utká každý s každým. Za vítězství v základní hrací době se udělují 3 body, za vítězství po prodloužení či samostatných nájezdech 2 body, za prohru po prodloužení či samostatných nájezdech 1 bod a za prohru 0 bodů

74 Skupiny Skupina A-Praha Česko Kanada Švýcarsko Švédsko Německo Francie Rakousko Lotyšsko Skupina B-Ostrava USA Slovensko Bělorusko Rusko Finsko Dánsko Slovinsko Norsko

75 Rozhodčí Mezinárodní hokejová federace nominovala na mistrovství světa 16 hlavních rozhodčí a stejný počet čárových sudích. Největší zastoupení rozhodčích na šampionátu má Česko se Švédskem.

76 Rozhodčí Hlavní rozhodčí Tobias Björk Vjačeslav Bulanov Roman Gofman Pavel Hodek Josef Kubuš Timothy Mayer Mikael Nord Konstantin Olenin Daniel Piechaczek Aleksi Rantala Jyri Rönn Maxim Sidorenko Daniel Stricker Vladimír Šindler Marcus Vinnerborg Tobias Wehrli Čárový rozhodčí Paul Carnathan Jimmy Dahmén Nicolas Fluri Jon Kilian Gleb Lazarev Vít Lederer Miroslav Lhotský Fraser McIntyre Bevan Mills Henrik Philblad Masi Puolakka André Schrader Peter Šefčík Anton Semjonov Sakari Suominen Rudolf Tošenovjan

77 Kanadské bodování Poř. Hráč Záp. G A Body +/- PTM Poz. 1. Taylor Hall Ú 2. Jevgenij Dadonov Ú Matt Duchene Ú 4. Filip Forsberg Ú 5. Loui Eriksson Ú 6. Joonas Kemppainen Ú Vadim Šipačov Ú Oliver Ekman-Larsson O 8. Andrej Kosticyn Ú Artěmij Panarin Ú

78 Mistroství světa v ledním hokeji 2015 Pavla Brázdová 8.Třída 2015

79 79. mistroství světa v ledním hokeji mužů pořádá Česko od 1.května do 17. května 2015 Rozhodl o tom kongres IIHF v Kolíně nad Rýnem 21.května 2015 Turnaj se odehrává v Praze a Ostravě Turnaje se účastní 16 týmu

80 Hráči České republiky : Hlavní trenér : Vladimír Růžička Další hráči : Jágr, Plekanec, Sobotka, Hertl, Pavelec, Salák atd. Rozhodčí je osoba která dbá na dodržení pravidel předepsaných pro utkání v tomto sportu. V ledním hokeji se vyskytují rozhodčí : Hlavní Čároví Videorozhodčí Brankoví rozhodčí Časoměřič Trestoměřiči

81 Hlavní rozhodčí: V zápase se na hrací ploše pohybuje buď jeden nebo dva hlavní rozhodčí. Rozhodčí jsou oděni do podélně pruhovaného černobílého dresu a černých kalhot na hlavě mají černou helmu a na nohách brusle. Na obou rukávech mají pásek oranžové barvy a v ruce píšťalku. Během zápasu dohlížejí na průběh hry a v případě nutnosti i udílení tresty provinivším se hráčům. Jejich rozhodnutí je v jakémkoliv sporu konečné.

82 Čároví rozhodčí: Čároví rozhodčí se během zápasu pohybují po ledové ploše. Mají totožné oblečení i vybavení jako hlavní rozhodčí. Jedinou výjimku, jímž se od hlavních rozhodčích rozlišují, je absence oranžových pásek na rukávech. V zápase kontrolují nedovolené přechody puků přes čáry a v případě pranic mezi hráči od sebe oddělují peroucí se čáry.

83 Videorozhodčí: Úkolem videorozhodčích, kteří sedí před televizními obrazovkami. Je pravidly přesně definovaných případech pomoci hlavnímu rozhodčímu v jeho rozhodování. (například v otázce dosažení vstřelení branky).

84 Brankoví rozhodčí: Brankoví rozhodčí sledují, zda puk přešel přes brankovou čáru a byla tak dosažena branka. Pokud ano, pak rozsvítí červené světlo umístěné za brankou, do níž puk vletěl. Tím je signalizován gól.

85 Časoměřič: Časoměřič sleduje čas v průběhu utkání

86 Trestoměřič: Úkolem trestoměřičů je evidence uložených trestů a opětovné vpouštění provinivších se hráčů zpět na ledovou plochu. V případě, že uplyne celková doba uděleného trestu nebo je trest ukončen inkasováním branky celku. Z něhož pochází potrestaný hráč.

87 Hra ledního hokeje: Lední hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách celkem tedy 60 minut čistého času (čas se při přerušení zastavuje). Hraje se na hokejovém hřišti kde nastoupí na lední plochu 6 hráčů za každý tým všichni hráči mají brusle a hokejky. Cílem hry je vystřelit více gólu než soupeř. Hraje se malým, tvrdým gumovým kotoučem který se nazývá puk. Hráči kontrolují puk dlouhými holemi s čepelí tzv. hokejkami.

88 Hokejka je na svém dolním konci zahnutá. Hráči také mohou měnit směr pohybu puku svým tělem, včetně rukou či bruslí. Platné jsou dvě výjimky. První je zákaz přihrát rukou puk svému spoluhráči mimo obranné pásmo. A za druhé nesmějí vstřelit puk do branky úmyslně čímkoliv jiným než hokejkou. Jeden z šesti hráčů je brankář, jehož hlavním úkolem je nepustit puk do branky. Brankář má speciální vybavení a má zvláštní práva, jako je možnost přikrýt puk a tím zastavit hru. Každý tým může mít v zápise (na soupisce jich může mít ovšem neomezeně) maximálně 22 hráčů, z nichž 2 jsou brankáři.

89 Čísla hokejistů: Jaromír Jágr má číslo 68 Tomáš Plekanec má číslo 14 Vladimír Sobotka má číslo 17 Tomáš Hertl má číslo 48 Ondřej Pavelec je brankář Alexandr Salák je brankař

90 Obrázky:

91 Zdoje: stv%c3%ad_sv%c4%9bta_v_ledn%c3 %ADm_hokeji_2015

92 Děkuji za pozornost

93 Hanzálková Žaneta 8. ročník rok 2015

94 Základní informace Mistrovství světa v ledním hokeji mužů května 2015 V České republice (Praha a Ostrava) Celkem 16 týmů, 14 nejlepších z minulého mistrovství a 2 postupující z minulého ročníku skupiny A divize 1 - Slovinsko a Rakousko. Tyto dvě mužstva nahradí týmy Itálie a Kazachstánu, které se účastnily minulého šampionátu v Minsku. Obhájcem mistrovské trofeje je výběr Ruska.

95 Výběr pořadatelské země O pořádání 79. ročníku Mistrovství světa v ledním hokeji právě v Česku bylo rozhodnuto na základě hlasování kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF) 21. května 2010 v Kolíně nad Rýnem. Jediným protikandidátem Česka v kandidatuře byla Ukrajina, která ovšem prohrála výrazným poměrem hlasů 84 ku 22.

96 Stadiony Pořadatelé šampionátu v roce 2015 vybrali pro pořádání pražskou O 2 Arenu a ČEZ Arénu v Ostravě stejně jako při pořádání MS Praha O2 Arena Ostrava ČEZ Aréna kapacita: kapacita: 8 812

97 Stadiony MS se v Praze pořádá už po desáté (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004), v Ostravě potřetí (1959, 2004).

98 Maskoti šampionátu Maskoty turnaje jsou králíci z klobouku Bob a Bobek. Populární večerníčkovou dvojici poprvé představili zástupci Českého svazu ledního hokeje 9. září 2014 na tiskové konferenci v hotelu Clarion v Praze.

99 Přehled skupin Pořadatelé šampionátu měli možnost, využít přesunutí jedno z týmů z jeho původní přidělené skupiny do druhé. Tuhle možnost využili hned po oznámení složení skupin, když záměrně zařadili Slovensko do ostravské skupiny, protože zde to slovenští fanoušci mají daleko blíže, zatímco do Prahy se namísto nich přesunuli Švýcaři. Slovensko totiž původně mělo být ve skupině s Českem, což pořadatelé nechtěli připustit hlavně z ekonomických důvodů, ale i pro atraktivitu celého turnaje.

100 Nasazení týmů (čísla v závorkách) vzniklo podle žebříčku IIHF, vydaného po mistrovství světa v Bělorusku Švédsko (1) Finsko (2) Kanada (4) Rusko (3) Česko (5) USA (6) Švýcarsko (7) Slovensko (8) Lotyšsko (9) Norsko (10) Francie (12) Bělorusko (11) Německo (13) Slovinsko (14) Rakousko (16) Dánsko (15)

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank

Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank obsah Úvodní slovo prezidenta Evropské centrální banky 3 1. Vývoj Hospodářské a měnové unie 1.1 Evropská integrace 4 1.2 Hospodářská

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII POČÁTKY INTEGRACE EVROPSKÉ UNIE Evropské společenství uhlí a oceli (1950-1951) 9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil plán hlubší

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce EVROPSKÁ KOMISE Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce Současné rozšiřování EU Obsah 20 2., upravené vydání 1. Vznik EU 2. Instituce EU 3. Rozhodování

Více

101 OTÁZEK pro Evropskou unii

101 OTÁZEK pro Evropskou unii 101 OTÁZEK pro Evropskou unii 1 Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a její ministerstva obraz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY Vyučovací

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Brusel jako sídlo evropských institucí

Brusel jako sídlo evropských institucí Brusel jako sídlo evropských institucí Hana HŘÍVOVÁ Evropská unie Evropská unie je ekonomická a politická unie, kterou v současné době tvoří 28 evropských států. Oficiální vznik EU se datuje do roku 1993

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE Vlasta Adámková PRAHA 2011 Evropská unie Název: Evropská unie Autor: Vlasta Adámková

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571;

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA - HISTORIE, ROLE A FUNKCE HISTORIE, ROLE A FUNKCE HANSPETER K.SCHELLER DRUHÉ UPRAVENÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE Z ROKU 2006 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu...

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu... OBSAH A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu...

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 47 tschechischer Vertagstext (Normativer Teil) 1 von 251 OBSAH A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím,

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

MODUL 4 - Evropská unie

MODUL 4 - Evropská unie MODUL 4 - Evropská unie Úvod V roce 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie. To s sebou přineslo řadu změn a nároků. Žijeme tedy v Evropské unii déle než 5 let a budeme žít i nadále.

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

Úřední věstník Evropské unie AKT

Úřední věstník Evropské unie AKT 33 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko

Více

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE CS Ústava pro Evropu Řím 29.10. 2004 EVROPSKÁ UNIE Další doplňující informace o Evropské unii jsou dostupné na Internetu prostřednictvím serveru Evropa (http://europa.eu.int). Lucemburk: Úřad pro úřední

Více

Úřední věstník Evropské unie EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Úřední věstník Evropské unie EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ C 321 E/1 EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ C 321 E/2 CS 29.12.2006 ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace obsahuje konsolidovaná znění Smlouvy

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více