Stránka 1 z 8. Základní škola a Mateřská škola, Mendelova, Karviná, příspěvková organizace. Organizační řád. I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stránka 1 z 8. Základní škola a Mateřská škola, Mendelova, Karviná, příspěvková organizace. Organizační řád. I. Základní ustanovení"

Transkript

1 Stránka 1 z 8 Základní škola a Mateřská škola, Mendelova, Karviná, příspěvková organizace Organizační řád Na základě zákona č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění vydávám tento organizační řád, který upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti zaměstnanců školy. I. Základní ustanovení 1. Základní škola, Mendelova byla zřízena jako samostatný právní subjekt ve formě příspěvkové organizace k 1. lednu 1995 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 298 ze dne Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace (dále ZŠ a MŠ Mendelova) vznikla sloučením tří do konce roku 2015 samostatných subjektů: Základní školy, Mendelova, Mateřské školy, Slovenská 2872 a Mateřské školy, Žižkova. 3. Předmět hlavního účelu a činnosti příspěvkové organizace je vymezen zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 165 ze dne Statutárním orgánem ZŠ a MŠ Mendelova je ředitel školy, jmenovaný Radou města Karviné. II. Postavení a poslání školy 1. Zřizovatelem ZŠ a MŠ Mendelova je Statutární město Karviná 2. Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení od , datum zahájení činnosti: , identifikátor právnické osoby: Organizace má sídlo na adrese: Einsteinova 2871/8, Karviná Hranice. IČO organizace je Organizace má tato odloučená pracoviště zařazená v rejstříku škol a školských zařízení: Einsteinova 2866/2, Karviná Hranice (zájmové vzdělávání žáků ve školní družině a školské služby školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní ZŠ), Slovenská 2872, Karviná Hranice (předškolní vzdělávání a školské služby školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní MŠ) a Divišova 2806/2, Karviná Hranice (předškolní vzdělávání a školské služby školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní MŠ). 5. Kapacita ZŠ je 600 žáků, kapacita školní jídelny na adrese Einsteinova je 500 strávníků, kapacita školní družiny je 120 žáků, kapacita mateřské školy je 200 dětí. 6. Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti ZŠ a MŠ Mendelova ředitel školy. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy od pondělí do čtvrtku od 10:00 12:00 hod. Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá ekonomka školy. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných informací. 7. ZŠ a MŠ se organizačně člení na třídy. 8. Činnost školy je vymezena příslušnými ustanoveními školského zákona a příslušnými prováděcími právními předpisy. 9. Spolupráce s rodiči je organizována prostřednictvím Spolků rodičů a přátel školy, které pracují samostatně při základní škole i obou mateřských školách. Všechny tři spolky úzce spolupracují.

2 Stránka 2 z 8 II. Všeobecné povinnosti zaměstnanců školy Povinnosti zaměstnanců ZŠ a MŠ Mendelova vyplývají z platných předpisů (zákoníku práce, školského zákona a pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení), z obecně závazných právních norem a jsou upřesněny v pracovních náplních. Každý zaměstnanec školy 1. plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, pracovního řádu a školního řádu, dodržuje všechny obecně závazné předpisy vztahující se k poslání a činnosti školy i všechny směrnice vydané ředitelem školy 2. plní pokyny nadřízených pracovníků 3. je si plně vědom toho, že svým příkladem ovlivňuje výchovu žáků a podle toho také jedná, vědomě usiluje o vytváření dobrých mezilidských vztahů na pracovišti i dobrých vztahů k ostatním členům školního společenství žákům a jejich rodičům 4. průběžně se stále vzdělává, z nabídky vzdělávacích aktivit si vybírá ty, které jsou v intencích koncepce rozvoje školy 5. průběžně sleduje všechny předpisy týkající se jeho činnosti na škole 6. v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: se účastní školení a výcviku prováděného či zajišťovaného ředitelstvím školy a podrobuje se předepsaným zkouškám, dodržuje předpisy a pokyny k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen /zanedbání těchto pokynů a předpisů se posuzuje jako porušení pracovní kázně/, oznamuje ředitelství školy nebo orgánům dozoru nad BOZP nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP, podle svých možností se podílí na jejich odstraňování, v řádných termínech navštěvuje preventivní prohlídky 7. při veškeré své činnosti si počíná tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku, ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu na úkor jednotlivců či školy, dbá na plnění všech opatření k ochraně majetku školy, včetně zamykání všech vchodů do školy 8. vede žáky k dodržování školního řádu 9. předvídanou nepřítomnost hlásí ředitelství školy nejpozději den předem, nepředvídanou do stejného dne telefonicky, do dvou dnů pak doručí ředitelství školy řádně vyplněné potvrzení o pracovní neschopnosti 10. za použití školního telefonu a kopírky k soukromým účelům platí stanovený poplatek 11. ve dnech pracovního klidu pobývá ve škole pouze s vědomím ředitele školy 1. Ředitel školy III. Vedoucí pracovníci školy 1. jedná jménem školy ve všech právních vztazích a rozhoduje o delegování svých pravomocí na své podřízené 2. uzavírá a rozvazuje s pracovníky pracovní poměr 3. jmenuje a odvolává své zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol, určuje vedoucí školní družiny, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku, výchovného poradce a každoročně i třídní učitele 4. vypracovává náplně práce vedoucích pracovníků školy zodpovídá za koncepci výuky a výchovy na škole i za celkový rozvoj školy a) zodpovídá za vypracovávání školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání b) zodpovídá za vypracování dlouhodobé koncepce rozvoje školy. c) zodpovídá za vypracování ročního plánu práce školy, který konkretizuje v měsíčních plánech d) vypracovává výroční zprávy školy (podklady)

3 Stránka 3 z 8 e) zodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy f) řídí a kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost učitelů, výchovného poradce a vychovatelek ŠD g) určuje předsedy metodických orgánů, správce odborných učeben a správce sbírek h) přiděluje předměty jednotlivým učitelům i) schvaluje rozvrh hodin, povoluje v něm změny schvaluje organizačního zajištění provozu j) pečuje o odborný růst pedagogických i ostatních pracovníků školy k) vypracovává hodnocení pracovníků l) předsedá pedagogické radě a řídí její jednání m) řídí pracovní porady a formuluje úkoly a závěry (respektive deleguje tuto povinnost na konkrétního pracovníka) n) bezprostředně pečuje o předměty: ČJ, CJ, D, Z, VV, HV, PRV, VL, OV a další předměty humanitního zaměření (na obou stupních ZŠ) 5. rozhoduje o mzdových otázkách a hospodaření s FKSP a) určuje výši platu a jeho pohyblivých složek b) vypracovává návrh kritérií k udělování osobních příplatků a ostatních nadtarifních složek platu 6. spolupracuje podle zákona se školskou radou, odborovými a rodičovskými organizacemi na škole a) spolupracuje se školskou radou b) podepisuje kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi c) zodpovídá za dodržování předpisů souvisejících s hospodařením s FKSP d) spolupracuje s rodičovskou organizací na škole 7. podepisuje objednávky i příkazy k bankovním operacím 8. odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole 9. odpovídá za smluvní, finanční, rozpočtovou a evidenční kázeň a) rozhoduje o návrhu rozpočtu školy b) rozhoduje o záměrech údržby na škole a o rozvoji materiálních podmínek školy c) schvaluje rozbor hospodaření d) vydává směrnice týkající se zabezpečení majetku, účetnictví a hospodaření školy 10. odpovídá za průběh správního řízení na škole 11. sestavuje statistické výkazy o škole 12. plní další úkoly stanovené náplní práce 2. Zástupce ředitele školy pro pedagogickou oblast 1. zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí 2. řídí pedagogický úsek základní školy 3. řeší otázky spojené s operativním řízením výchovně vzdělávacího procesu v základní škole, sestavuje rozvrh hodin, zajišťuje suplování v základní škole, určuje dozory a zástupy na dozorech a) vypracovává rozvrh hodin tělocvičny, a to i pro odpolední hodiny. b) bezprostředně pečuje o předměty: M, CH, F, Př, Přv, TV, PV a další předměty přírodovědného charakteru na obou stupních ZŠ c) dává podněty a podklady k rozvoji informačních technologií na škole d) v plném rozsahu pečuje o školy v přírodě, LVVZ a o plavání žáků e) pečuje o zajišťování kulturních pořadů f) sleduje a řídí úsek BOZP, provádí poučení pracovníků /vede Knihu poučení/ g) zodpovídá za požární ochranu na škole, přímo řídí činnost požárního preventisty h) pracuje jako předseda inventarizační komise na škole i) podílí se na zajišťování vhodných materiálních podmínek na škole 4. kontroluje vedení pedagogické dokumentace na škole a) zajišťuje vedení evidence pracovní doby pedagogických zaměstnanců školy b) sestavuje podklady k přesčasové práci pedagogů a k individuální péči o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přitom měsíčně kontroluje třídní knihy c) kontroluje dokumentaci volitelných a nepovinných předmětů i kroužků na škole 5. plní další úkoly stanovené náplní práce

4 Stránka 4 z 8 3. Zástupce ředitele školy pro ekonomickou oblast 1. řídí správní úsek základní školy, zodpovídá za administrativní činnost školy 2. zpracovává příkazy ředitele školy v oblasti ekonomiky, a to jak ZŠ, tak obou MŠ 3. koordinuje činnost sekretářek - pokladních na obou mateřských školách 4. zajišťuje financování organizace, připravuje návrh rozpočtu školy, průběžně konzultuje s ředitelem školy stav finančního hospodaření 5. připravuje rozbory hospodaření dle osnovy pro krajský úřad a pro Magistrát města Karviné 6. zajišťuje a organizuje údržbu většího rozsahu a opravy majetku včetně ekonomického vyhodnocování vynakládaných prostředků 7. sestavuje kalkulace nákladů, materiálů a cen 8. obstarává osobní agendu pracovníků školy, včetně podkladů ke mzdám 9. je nápomocna při provádění inventarizace školního majetku, eviduje majetek v rejstřících (a v počítačové evidenci) 10. provádí vyúčtování stanovených poplatků za LVVZ a školy v přírodě 10. plní další úkoly stanovené náplní práce. 4. Další vedoucí pracovníci 1. dalšími vedoucími zaměstnanci školy (na 1. stupni řízení), kteří řídí práci podřízených zaměstnanců, jsou vedoucí učitelky mateřských škol, vedoucí školní družiny, vedoucí školní jídelny při ZŠ a školník (ZŠ), 2. oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců školní jídelny příslušné školy a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny mají vedoucí kuchařka školní jídelny při ZŠ a vedoucí školní jídelny v příslušné MŠ Vedoucí učitelka mateřské školy 1. vypracovává náplně práce pracovníků mateřské školy, jejich podobu konzultuje s ředitelem školy 2. zodpovídá za koncepci výuky a výchovy v mateřské škole i za její celkový rozvoj, tyto oblasti konzultuje s ředitelem školy tak, aby byla zajištěna návaznost mateřské a základní školy a) zodpovídá za vypracovávání školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jeho podobu konzultuje s ředitelem školy b) zodpovídá za vypracování dlouhodobé koncepce rozvoje mateřské školy, konzultuje ji s ředitelem školy c) za mateřskou školu připravuje podklady k výroční zprávě školy d) zodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce mateřské školy e) řídí a kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost učitelek mateřské školy f) připravuje návrh organizačního zajištění provozu mateřské školy na školní rok či jeho určité období g) připravuje podklady pro personální agendu mateřské školy h) dává podněty k průběžnému zajištění odborného růstu pedagogických i ostatních pracovníků mateřské školy i) vypracovává hodnocení pracovníků mateřské školy j) vede pedagogické rady a provozní porady mateřské školy a řídí jejich jednání, formuluje úkoly a závěry (případně deleguje tuto povinnost na konkrétního pracovníka) 3. spolurozhoduje o mzdových otázkách v mateřské škole a o hospodaření s FKSP a) spolupracuje při přípravě kritérií k udělování osobních příplatků a ostatních nadtarifních složek platu pracovníků mateřské školy b) dává řediteli školy podklady a návrhy k určení výše platu a jeho pohyblivých složek pracovníků mateřské školy c) spolupracuje při přípravě zásad FKSP, jejího rozpočtu a jeho vyhodnocení 4. spolupracuje s rodičovskou organizací v mateřské škole 5. odpovídá za vedení předepsané dokumentace v mateřské škole 6. odpovídá za smluvní, finanční, rozpočtovou a evidenční kázeň v mateřské škole a) dává řediteli školy návrh rozpočtu mateřské školy, včetně návrhu na využití úplaty za školské služby b) konzultuje s ředitelem školy záměry údržby mateřské školy a návrh rozvoje materiálních podmínek školy c) sleduje hlavní ekonomické parametry hospodaření mateřské školy d) konzultuje s ředitelem školy přípravu směrnic týkajících se zabezpečení majetku, účetnictví a hospodaření mateřských škol 7. odpovídá za průběh správního řízení v mateřské škole, připravuje potřebné podklady řediteli školy

5 Stránka 5 z 8 8. připravuje příslušné podklady k statistickým výkazům o škole 9. navrhuje řediteli školy učitelku, která by ji v případě její nepřítomnosti v mateřské škole (z důvodu absence) zastupovala 10. plní další úkoly stanovené náplní práce 1. Mateřské školy IV. Provoz školy a jejich úseků 1. za činnost v mateřské škole zodpovídá vedoucí učitelka mateřské školy 2. vedoucí učitelka mateřské školy je přímo podřízena řediteli školy, řídí mateřskou školu, zodpovídá za její provoz a plynulý chod 3. vedoucí učitelka mateřské školy je nadřízena všem zaměstnancům příslušné mateřské školy 2. Školní družina 1. za činnost ve školní družině zodpovídá vedoucí školní družiny 2. vedoucí školní družiny je přímo podřízena zástupci pro pedagogickou oblast, řídí školní družinu, zodpovídá za její provoz a plynulý chod 3. vedoucí školní družiny je nadřízena vychovatelům školní družiny 3. Školní stravování 1. za oblast školního stravování i všechny další aktivity školní jídelny při ZŠ zodpovídá vedoucí školní jídelny 2. vedoucí školní jídelny při ZŠ je podřízena zástupci ředitele pro věci ekonomické, řídí školní jídelnu, zodpovídá za její provoz a plynulý chod 3. vedoucí školní jídelny při ZŠ je přímo nadřízená vedoucí kuchařce a celému personálu školní jídelny 4. vedoucí kuchařka organizuje, řídí a kontroluje práci kuchařek a provozních pracovnic jídelny 5. za oblast školního stravování i všechny další aktivity školních jídelen při MŠ zodpovídají vedoucí školních jídelen 6. vedoucí školní jídelny při MŠ je podřízena vedoucí učitelce MŠ, řídí školní jídelnu, zodpovídá za její provoz a plynulý chod 7. vedoucí školní jídelny MŠ organizuje, řídí a kontroluje práci kuchařek a provozních pracovnic jídelny 4. Údržba a opravy 1. všeobecná údržba je prováděná školníky ZŠ a MŠ v rámci stanoveného rozpočtu 2. o opravách většího rozsahu rozhoduje ředitel školy po projednání se zástupcem pro ekonomickou oblast, který zodpovídá za řádné sjednání smluv, při opravách v hodnotě nad ,- Kč je povinno ředitelství školy oslovit minimálně tři firmy, tuto veřejnou zakázku předkládá příslušným odborům Magistrátu města Karviné. 5. Úklid 1. za oblast úklidu v ZŠ, včetně zajišťování zástupů za chybějící uklizečky zodpovídá plně školník, který je přímo podřízen zástupci pro ekonomickou oblast 2. školník je přímo nadřízen všem uklizečkám 4. za oblast úklidu v MŠ, včetně zajišťování zástupů za chybějící uklizečky zodpovídají příslušné vedoucí učitelky MŠ, které řídí školníka/školnici a uklizečky 4. Školy v přírodě a další dlouhodobější výjezdy 1. školy v přírodě a dlouhodobější žákovské výjezdy ZŠ organizačně zajišťuje zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost ve spolupráci s vedoucími učiteli pověřenými ředitelem školy

6 Stránka 6 z 8 2. školy v přírodě MŠ organizačně zajišťuje vedoucí učitelka MŠ ve spolupráci s vedoucími učiteli pověřenými ředitelem školy 3. finanční vypořádání škol v přírodě a lyžařských zájezdů provádí zástupce pro ekonomickou oblast V. Důležité orgány školy 1. základním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada základní školy, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy 2. pedagogickou radu ZŠ svolává ředitel školy, zpravidla pětkrát do roka 3. poradními orgány ředitele školy pro skupiny ročníků na 1. stupni ZŠ a skupiny předmětů, resp. předměty jsou metodické orgány, na prvním stupni pracují metodická sdružení organizovaná po (více) ročnících, na druhém stupni předmětové komise sdružující učitele příbuzných předmětů, resp. předmětu jednoho 4. pro koordinaci jednotlivých oblastí a realizaci průřezových témat jsou z řad pedagogů školy určeni jejich koordinátoři, pro koordinaci některých vybraných vzdělávacích oborů jsou určeni oboroví koordinátoři a garanti 5. strukturu metodických orgánů na škole a jejich vedoucí, strukturu koordinátorů, oborových koordinátorů a garantů a jejich personální zajištění určuje ředitel školy a projednává je pedagogická rada 6. pedagogické rady mateřské školy, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci mateřské školy, vede příslušná vedoucí učitelka MŠ, zpravidla za přítomnosti ředitele školy VI. Dokumentace školy 1. zřizovací listinu, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a doklady o jeho změnách shromažďuje ředitel školy 2. školní matriku vedou příslušní třídní učitelé 3. školní vzdělávací programy ZŠ i MŠ schvaluje a uschovává ředitel školy, vyjadřuje se k nim školská rada 4. výroční zprávy o činnosti školy zpracovává a uschovává ředitel školy (schvaluje je pedagogická rada a školská rada) 5. za vedení jednacího protokolu (podacího deníku) zodpovídá sekretářka 6. třídní knihy, třídní výkazy včetně katalogových listů žáka, dokumentaci pro volitelné předměty, nepovinné předměty, zdravotní tělesnou výchovu a další pravidelně vykonávané pedagogické činnosti vedou na předepsaných tiskopisech příslušní vyučující podle pokynů vedení školy, v MŠ za jejich správné vedení zodpovídají vedoucí učitelky MŠ 7. protokoly o opravných a jiných zkouškách vyplňují příslušní učitelé (předsedové zkušební komise) 8. návrh školní řádu sestavuje ředitel školy, posléze jej schvaluje pedagogická rada a školská rada 9. zápisy z pedagogických rad vede a uschovává ředitel školy, v MŠ vedoucí učitelky MŠ 10. knihu úrazů vyplňuje pracovník školy svědek úrazu, evidenci (včetně záznamů o úrazech) zpracovává sekretářka školy, v MŠ jsou vedeny samostatně 11. protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy uschovává ředitel školy a zástupce ředitele pro ekonomickou oblast 12. rozvrh hodin vypracovávají na 1. stupni třídní učitelé za koordinace zástupce ředitele pro věci pedagogické, na 2. stupni zástupce ředitele pro pedagogickou oblast, schvaluje ředitel školy 13. za personální a mzdovou dokumentaci a za hospodářskou a účetní evidenci zodpovídá zástupce ředitele pro ekonomickou oblast VII. Předávání a přejímání funkcí 1. veškeré funkce se předávají písemně, předávací protokol viduje ředitel školy 2. převzetí majetku školy i peněžních hotovostí se předává vždy písemně

7 Stránka 7 z 8 VIII. Administrativa školy 1. za zajišťování administrativních činností plně zodpovídá zástupce pro ekonomickou oblast; korespondenci školy a podací deník vede sekretářka školy; korespondenci na MŠ vyřizují sekretářky škol 2. za archivaci zodpovídá zástupce pro ekonomickou oblast; archivní materiál přejímá, třídí a ukládá, popřípadě jej se souhlasem ředitele školy zapůjčuje, o čemž vede zápis, sekretářka školy; v MŠ zajišťují archivaci sekretářky škol 3. za evidenci majetku zodpovídá zástupce pro ekonomickou oblast, eviduje počet, stav a rozmístění učebních pomůcek, hmotného majetku, strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla; v MŠ zpracovávají inventarizační seznamy a připravují potřebné podklady pro inventarizaci sekretářky mateřských škol 4. za účetní evidenci zodpovídá zástupce pro ekonomickou oblast, sestavuje podklady pro výběr hotovosti na mzdy, sestavuje účetní výkazy o mzdách, provádí jejich rozbory, eviduje finanční operace a prostředky na bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, podle pokynů ředitele školy sestavuje rozpočtovou rozvahu, zpracovává a kontroluje účetní statistická hlášení; sekretářky-pokladní MŠ vedou knihu závazků příslušné MŠ 5. výplatou mezd pracovníkům školy je pověřena sekretářka; v MŠ vyplácí výplaty sekretářky MŠ 6. pokladní službou je pověřena sekretářka školy, pokladní služba je v souladu s vnitřní směrnicí ředitele školy O účetnictví, v MŠ vedou pokladnu sekretářky-pokladní MŠ 7. knihu cenin vede sekretářka školy 8. za vedení předepsané pedagogické dokumentace odpovídají příslušní pedagogové, dokumentaci vedou podle pokynů vedení školy, dokumentace je uložena ve sborovně školy, třídní knihy tříd 1. stupně zůstávají v příslušných kmenových učebnách, vedení pedagogické dokumentace průběžně kontroluje zástupce ředitele školy pro pedagogickou oblast.

8 Stránka 8 z 8 X. Schéma organizačního řádu ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná Ředitel ZŠ a MŠ Mendelova (ŘŠ) Zástupce ŘŠ pro věci ekonomické Školní jídelna při ZŠ Správní úsek ZŠ Ekonomický úsek ZŠ i MŠ Vedoucí ŠJ při ZŠ Školník ZŠ Sekretářka ZŠ Vedoucí kuchařka Kuchařky a provozní pracovnice Uklizečky Zástupce ŘŠ pro věci pedagogické 1. a 2. stupeň ZŠ Školní poradenské pracoviště Školní družina Další ped. pracovníci ZŠ, včetně externích Učitelé 1. a 2. stupně Školní psycholožka Vedoucí vychovatelka ŠD např. instruktoři LVVZ, Vychovatelé ŠD nebo vychovatelé Švp apod. Vedoucí učitelka MŠ Slovenská Pedagogové MŠ Slovenská Správní úsek MŠ Slovenská Školní jídelna při MŠ Slovenská sekretářkapokladní MŠ Slovenská Školnice a uklizečky Vedoucí ŠJ při MŠ Kuchařka Vedoucí učitelka MŠ Žižkova Pedagogové MŠ Žižkova Správní úsek MŠ Žižkova Školní jídelna při MŠ Žižkova sekretářkapokladní MŠ Žižkova Školnice a uklizečky Vedoucí ŠJ při MŠ Kuchařka 1. tento organizační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2016 XI. Závěrečné ustanovení V Karviné 31. března 2016 Mgr. Bohumil Zmrzlík ředitel ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhláškou

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY

ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY Organizační řád je zpracováván souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne 31. 8. 2015 Mgr. Monika Gelnarová, zást. statut. org. Směrnice nabývá účinnosti

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 Právní normy: - 27 až 37 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Změny: aktualizace 3. 9. 2012, 30.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Vnitřní směrnice Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 Organizační řád školy Číslo jednací 122/2012/GV V Brně dne 1.2. 2012 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Vydal

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1554/2016/GV Brno 30. 8. 2016 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel školy Vydal Mgr. David Andrle, ředitel školy Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 15, Dolní Životice 747 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Dolní Životice, okres Opava, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/127/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Platný od 1. 9. 2008 RNDr. Jana Adamcová v.r. ředitelka školy

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: MAL 01/2016 Vypracoval: Schválil: Monika Čacká RMČ Pedagogická rada projednala dne 31.8.2016 Řád nabývá platnosti ode dne: 1.9.2016 Řád nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2016 Změny v řádu jsou prováděny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Organizační řád Základní školy Osek, okres Teplice

Organizační řád Základní školy Osek, okres Teplice Základní školy Osek, okres Teplice Vypracoval a schválil: Mgr. Luboš Čapek, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 1. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 17. 1. 2007 Směrnice nabývá

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah 1. Obecná ustanovení... 1 2. Působnost a zásady směrnice... 1 3. Předmět činnosti... 1 4. Organizační členění... 1 5. Vnitřní předpisy a směrnice...

Více

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 444/2008 Vypracoval: Mgr.Pavel Kropík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Organizační řád Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia

Organizační řád Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia Organizační řád Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia I. Základní ustanovení 1. Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium (dále jen LŠ) je školskou právnickou osobou, kterou zřídila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více