Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. i stres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. i stres. www.healthy-workplaces.eu"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres Průvodce kampaní Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

2 Průvodce kampaní Zvládne i stres Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Fotografie použité v této publikaci zobrazují řadu pracovních aktivit. Nemusí vždy ukazovat příklady správné praxe nebo být souladu s požadavky právních předpisů. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa ( Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2013 Návrh a design: ROS, Španělsko Fotografie: EU-OSHA, Shutterstock Printed in Luxembourg Reprodukce 2 EU-OSHA povolena Evropská pod agentura podmínkou pro uvedení bezpečnost zdroje. a ochranu zdraví při práci

3 Zdravé pracoviště zvládne i stres Obsah Úvod 4 Co znamená stres při práci a psychosociální rizika? 4 Proč je řízení stresu a psychosociálních rizik tak důležité? 5 Proč agentura EU-OSHA pořádá tuto kampaň? 6 Jaký je rozsah problému? 8 Řízení psychosociálních rizik 10 Úloha vedení při zlepšování psychosociálního prostředí 11 Význam účasti zaměstnanců 12 Zásady prevence 15 Co vytváří dobré psychosociální pracovní prostředí? 16 Jaké jsou výhody prevence psychosociálních rizik? 16 Kampaň : Zdravé pracoviště zvládne i stres 19 O této kampani 19 Praktické nástroje a podpora pro snižování stresu 20 Kdo se může zúčastnit kampaně? 20 Praktické způsoby, jak se zapojit 20 Soutěž Evropské ceny za správnou praxi 23 Naše stávající síť partnerů 25 Úspěch předcházejících kampaní 26 Další informace a zdroje 28 Síť kontaktních míst agentury EU-OSHA 29 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 3

4 Průvodce kampaní Úvod Efektivní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je cenné pro zaměstnance, přínosné pro firmu i pro společnost jako celek. Pamatovat na tuto skutečnost je zvláště důležité v době ekonomické nejistoty, kdy je pro podniky nezbytné udržet produktivitu, a při práci pod tlakem ve snaze dodržet termíny, kdy existuje největší pravděpodobnost výskytu chyb a úrazů. Mohlo by být lákavé odsunout problém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na moderním pracovišti zatíženém tlakem jakožto administrativní zátěž, která slouží pouze k splnění zákonných povinností, bylo by to však kontraproduktivní. Je vždy důležité uvědomovat si rizika na pracovišti a tato rizika řídit. Tato brožura je hlavním průvodcem kampaní Zdravé pracoviště zvládne i stres na období , kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Jejím hlavním cílem je pomoci zaměstnavatelům, manažerům, zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců rozpoznávat a řídit stres a psychosociální rizika na pracovišti. Efektivní zvládání psychosociálních rizik vytváří zdravé pracovní prostředí, v němž se zaměstnanci cítí oceňováni, kultura na pracovišti je pozitivnější, a v důsledku toho se zlepšuje výkonnost podniku. Co znamená stres při práci a psychosociální rizika? Stres při práci vzniká v případě, že nároky na vykonávanou práci přesahují schopnost pracovníka tyto nároky splnit. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dopadů špatného psychosociálního pracovního prostředí mimo jiné proto, že u zaměstnanců, kteří zažívají dlouhodobý stres při práci, se mohou časem objevit závažné zdravotní duševní a tělesné obtíže. Psychosociální rizika se týkají negativních psychologických, fyzických a sociálních důsledků, které vyplývají z nevhodné organizace a řízení na pracovišti, jakož i špatných sociálních podmínek při práci, mezi něž mimo jiné patří: nadměrně náročná práce a/nebo nedostatek času na plnění úkolů, rozporuplné požadavky a nedostatečně jasně vymezená úloha pracovníka, nesoulad mezi nároky na vykonávanou práci a kvalifikací pracovníka nedostatečné využití dovedností pracovníka může být zdrojem stresu stejně tak, jako jeho přetěžování, nedostatečné zapojení při přijímání manažerských rozhodnutí, která mají na pracovníka dopad, a nedostatečný vliv na způsob výkonu dané práce, osamocená či samostatná práce, například při jednání s veřejností a klienty, a/nebo vystavení násilí od třetí strany, které může mít podobu slovní agrese, nežádoucí sexuální pozornosti či hrozby násilím nebo skutečného fyzického násilí, Stres při práci vzniká v případě, že nároky na vykonávanou práci přesahují schopnost pracovníka tyto nároky splnit. 4 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

5 Zdravé pracoviště zvládne i stres nedostatečná podpora ze strany vedení a kolegů a špatné mezilidské vztahy, psychologické nebo sexuální obtěžování na pracovišti pronásledující, ponižující, znevažující nebo zastrašující chování nadřízených či kolegů vůči zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců, nespravedlivé jednání při rozdělování práce, udělování odměn, povyšování nebo poskytování kariérních příležitostí, neefektivní komunikace, špatně řízené organizační změny a nejistota zaměstnání, problémy při kombinování povinností v práci a v rodině. Zde je důležité zdůraznit, že psychosociální rizika by neměla být zaměňována se zdravým, náročným, ale podporu zajišťujícím pracovním prostředím, které zaměstnance stimuluje a povzbuzuje jejich rozvoj a výkonnost v rámci jejich nejlepších schopností. Proč je řízení stresu a psychosociálních rizik tak důležité? špatné psychosociální pracovní prostředí může mít na zdraví zaměstnanců významný negativní vliv. Z hlediska jednotlivce zahrnují negativní účinky špatně řízených psychosociálních rizik pociťování stresu při práci, špatné duševní zdraví, vyhoření, problémy se soustředěním a větším počtem chyb při práci, problémy doma, užívání drog a alkoholu a špatné fyzické zdraví, zejména kardiovaskulární onemocnění a muskuloskeletální obtíže. Z hlediska organizace negativní účinky zahrnují špatné celkové výsledky podniku, zvýšenou míru pracovní neschopnosti, přítomnost na pracovišti i v době nemoci (angl. presenteeism, situace, kdy zaměstnanci docházejí do práce i v době, kdy jsou nemocní a nejsou schopni efektivního výkonu) a zvýšení počtu úrazů a zranění. Absence jsou spíše delší než absence vyvolané jinými příčinami ( 1 ) a stres při práci může přispívat ke zvýšené míře předčasného odchodu do důchodu, zejména u administrativních pracovníků ( 2 ). Odhady nákladů pro podniky a společnost jsou značné a na vnitrostátní úrovni členských států EU dosahují miliard eur. Ačkoli duševní zdraví a pohodu zaměstnanců ovlivňuje mnoho faktorů, existují důkazy o významném vlivu prostředí na pracovišti. V dobrém psychosociálním prostředí může být práce pro duševní zdraví zaměstnanců velmi prospěšná tím, že jejich životu dává určitou strukturu a zajišťuje silnější pocit sociálního začlenění, identity a statusu, poskytuje příležitosti k rozvoji a přispívá ke zvýšené sebedůvěře. Naopak ( 1 ) Health and Safety Executive, K dispozici na adrese ( 2 ) Rakouský monitorovací průzkum zdraví zaměstnanců, Komora práce spolkové země Horní Rakousko (AK OÖ) a Rakouský institut empirických sociálních studií (IFES), Vídeň. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 5

6 Průvodce kampaní Proč agentura EU-OSHA pořádá tuto kampaň? Ve věci psychosociálních rizik na pracovišti existuje mnoho nedorozumění a citlivých otázek a duševní zdraví stále nese určité stigma. Z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) vyplynulo, že více než 40 % zaměstnavatelů se domnívá, že psychosociální rizika lze řídit obtížněji nežli tradiční rizika v oblasti BOZP. Hlavní uváděné překážky jsou citlivost problému a nedostatek odborných zkušeností ( 3 ). Kromě toho průzkum provedený mezi manažery zjistil, že téměř polovina z nich je přesvědčena, že žádný z jejich zaměstnanců během svého pracovního života nikdy nebude trpět problémem v oblasti duševního zdraví ( 4 ). Skutečnost je taková, že zhoršení duševního zdraví pocítí už každý šestý člověk. Zaměstnanci s problémy v oblasti duševního zdraví jsou někdy považováni za rizikové pro danou organizaci. Při tom i osoby mající obtíže v oblasti duševního zdraví, které nesouvisejí s prací, mohou na pracovišti s dobrým psychosociálním prostředím pracovat efektivně. a zaměstnavatele a prosazováním používání praktických, uživatelsky přívětivých nástrojů. Zaměstnavatelé v Evropě mají zákonnou povinnost hodnotit a řídit psychosociální rizika na pracovišti ( 5 ). Kromě toho Evropská dohoda o duševním zdraví a životní harmonii ( 6 ) uznává měnící se nároky a zvyšující se tlak na pracovišti a vyzývá zaměstnavatele k provádění dodatečných dobrovolných opatření s cílem podpořit duševní pohodu. Pokud jde o zaměstnavatele, cílem této kampaně je přesvědčit je o tom, že jejich zákonné povinnosti jsou relevantní pro úspěšné podnikání a udržování motivované a zdravé pracovní síly a že řízení stresu a psychosociálních rizik vyžaduje zavedení organizačních opatření. Pokud jde o zaměstnance, je cílem znovu je ubezpečit o tom, že stres při práci je problémem organizace. Neměli by se bát takový stres hlásit, ani by se neměli obávat, že by takové jednání mohlo být vnímáno jako známka jejich slabé stránky. Tato kampaň hodlá zlepšit porozumění této problematice a překlenout existující mezeru poskytováním podpory a pokynů pro zaměstnance Stres při práci je problémem organizace, a nikoli selháním jednotlivce. ( 3 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). K dispozici na adrese ( 4 ) The Shaw Trust, Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, Londýn. ( 5 ) Rámcová směrnice 89/391/EHS. Rámcová dohoda o stresu při práci (2004) a rámcová dohoda proti obtěžování a násilí v práci (2007) poskytují zaměstnavatelům pokyny pro řešení uvedených otázek. ( 6 ) Evropská dohoda o duševním zdraví a životní harmonii, K dispozici na adrese ( 7 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Celoevropský průzkum veřejného mínění zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 21. března K dispozici na adrese 6 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

7 Co si evropští zaměstnanci myslí o stresu při práci? Nedávný celoevropský průzkum veřejného mínění ( 7 ) odhalil, že: 72 % zaměstnanců se domnívá, že reorganizace práce nebo nejistota zaměstnání je jednou z nejčastějších příčin stresu při práci, 66 % spojuje stres s odpracovanými hodinami nebo pracovní zátěží, 59 % přikládá stres vystavení nepřijatelnému chování, jako je šikana či obtěžování, 51 % všech zaměstnanců uvádí, že stres při práci je na jejich pracovišti obvyklý, přibližně 4 zaměstnanci z 10 mají za to, že otázka stresu není na jejich pracovišti dobře řešena. EU-OSHA/Michel Wielick

8 Průvodce kampaní Jaký je rozsah problému? EU-OSHA/Cristina Vatielli EU-OSHA/Luigi Lauria Statistické údaje nutí k zamyšlení. Ze studií vyplývá, že % všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu při práci a psychosociálním rizikům ( 8 ). Jedná se o druhý v Evropě nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací po muskuloskeletálních poruchách. Za období devíti let téměř 28 % evropských zaměstnanců uvádělo expozici psychosociálním rizikům, která ovlivnila jejich duševní pohodu ( 9 ). Výzkum naznačuje, že psychosociální rizika a stres při práci působí organizacím i národním ekonomikám významné škody. Je pravděpodobné, že zaměstnanci, kteří trpí stresem při práci a jinými psychickými problémy, budou v práci po značně dlouhou dobu nepřítomni. Rovněž je běžné, že pracovníci docházejí do zaměstnání i v době, kdy nejsou schopni podat plný výkon (jev označovaný v angličtině jako presenteeism). Celkové náklady vyplývající z poruch duševního zdraví v Evropě (jak související, tak nesouvisející s prací) se odhadují na 240 miliard EUR ročně ( 10 ). Méně než polovina této částky jsou přímé náklady, jako jsou náklady na léčbu, dále 136 miliard EUR připadá na ztrátu produktivity, včetně absencí z důvodu pracovní neschopnosti. ( 8 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Výzkum stresu při práci. K dispozici na adrese reports/203/view. ( 9 ) Evropské společenství, Health and Safety at Work in Europe ( ): A Statistical Portrait. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě ( ): Statistický portrét), Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. K dispozici na adrese KS /EN/KS EN.PDF. ( 10 ) Evropská síť pro podporu ochrany zdraví na pracovišti (ENWHP, z angl. European Network for Workplace Health Promotion). A guide to the business case for mental health (Průvodce vlivy problematiky duševního zdraví na podnikání), K dispozici na adrese downloads/8th_initiative/mentalhealth_broschuere_businesscase.pdf. ( 11 ) Trontin C., Lassagne M., Boini S. and Rinal S., Le coût du stress professionnel en France en Institut National de Recherche et de Sécurité, Paříž. ( 12 ) Health and Safety Executive, K dispozici na adrese ( 13 ) Rakouský monitorovací průzkum zdraví zaměstnanců, Komora práce spolkové země Horní Rakousko (AK OÖ) a Rakouský institut empirických sociálních studií (IFES), Vídeň. 8 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

9 Důsledky pro podnikání příklady Národní náklady na stres při práci ve Francii byly v roce 2007 odhadnuty na 2 až 3 miliardy EUR ( 11 ). Ve Spojeném království se odhaduje, že v letech bylo zameškáno přibližně 9,8 milionu pracovních dnů z důvodu stresu při práci a zaměstnanci vykazovali v průměru 22,6 dne absencí ( 12 ). V Rakousku jsou psychosociální poruchy uváděny jako hlavní důvod předčasného odchodu administrativních pracovníků do důchodu, přičemž u této kategorie zaměstnanců vedly k více než 42 % všech předčasných odchodů do důchodu ( 13 ). Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi

10 Průvodce kampaní Řízení psychosociálních rizik Všechny organizace musí zvažovat stres při práci a psychosociální rizika. V průměru 51 % zaměstnanců považuje stres při práci na svém pracovišti za obvyklý a toto číslo je vysoké v organizacích všech velikostí. Ve velmi malých (mikro) organizacích o devíti či méně zaměstnancích považuje stres při práci za obvyklý 45 % zaměstnanců a ve větších organizacích toto číslo vzrůstá na % zaměstnanců ( 14 ). Z průzkumu ESENER provedeného agenturou EU- OSHA vyplynulo, že 79 % manažerů v Evropě se zabývá otázkou stresu při práci ( 15 ). Současně méně než 30 % organizací v Evropě přijalo postupy pro řešení stresu, obtěžování a násilí třetích stran na pracovišti. Průzkum ESENER ukázal, že zatímco % větších organizací (s 250 a více zaměstnanci) má zavedena opatření pro řešení psychosociálních rizik, z menších organizací (s zaměstnanci) má taková opatření jen %. Informace o nedostatečné podpoře a pokynech nebo o nedostatku odborných znalostí byly časté zvláště mezi menšími organizacemi. řídit. Přínosy řízení stresu při práci v menších organizacích převažují nad náklady na zavedení příslušných opatření ( 16 ). Klíčem je zapojit každého do prosazování dobrého psychosociálního pracovního prostředí. To bude znamenat, že manažeři a zaměstnanci budou mít prostředky k efektivnímu řešení obtížné situace, pokud nastane. Odborné psychologické znalosti budou pravděpodobně nutné jen za výjimečných okolností. EU-OSHA/Emmanuel Biard Avšak i s omezenými zdroji lze v malých organizacích psychosociální rizika hodnotit a ( 14 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Celoevropský průzkum veřejného mínění zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 21. března K dispozici na adrese ( 15 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). K dispozici na adrese ( 16 ) Health and Safety Executive, The Suitability of HSE s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. K dispozici na adrese 10 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

11 Zdravé pracoviště zvládne i stres EU-OSHA/Adam Skrzypczak Úloha vedení při zlepšování psychosociálního prostředí Zaměstnavatel je povinen zavést systém prevence/ snižování psychosociálních rizik, umožnit zaměstnancům, aby se na něm podíleli, a vytvořit vhodné psychosociální pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci svojí přístupností, citlivým přístupem a prosazováním povzbudivého prostředí na pracovišti umožní zaměstnancům nejen poukazovat na problémy, ale také je stimulují k tomu, aby pomohli hledat řešení. Pochopení problémů, které mají zaměstnanci v soukromí, ačkoli toto není součástí zákonné odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, také napomůže podporovat stimulující pracovní prostředí a rovněž vytvoří příležitosti k sociální interakci mimo zaměstnání. Zde hrají zásadní úlohu vedoucí pracovníci na střední úrovni managementu, protože jsou se zaměstnanci v každodenním styku: je třeba je motivovat k rozvíjení schopností vytvářet dobré psychosociální pracovní prostředí. Správné vedení může pomoci snižovat stres při práci a psychosociální rizika. Není tomu vždy tak, že dobrým vůdcem se člověk musí narodit. Stejně jako ostatní dovednosti i správné vedení a dovednosti v oblasti řízení lidí se lze naučit a lze je rozvíjet. Dobrý vůdce slouží jako vzor, který zaměstnance inspiruje a motivuje je, aby plně využívali svůj potenciál. Chová se otevřeně a přístupně a chápe silné a slabé stránky členů týmu. Dobrý vůdce vybízí a povzbuzuje členy týmu, aby usilovali o společné cíle a zájmy a aby přejímali odpovědnost za svou práci. Posiluje týmového ducha a vysokou morálku týmu a dostává z týmu to nejlepší. Psychosociální nebezpečí existují na každém pracovišti. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11

12 Průvodce kampaní Význam účasti zaměstnanců Ačkoli mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost zajistit, aby byla rizika na pracovišti řádně hodnocena a kontrolována, je nezbytné zapojit i zaměstnance. Zaměstnanci a jejich zástupci nejlépe rozumí problémům, které mohou na jejich pracovišti nastat. Sdílením těchto znalostí s manažery a zaměstnavateli mohou pomoci formovat plán opatření a přijímat řešení. Účast zaměstnanců však vyžaduje více než jen zpětnou vazbu zdola nahoru. Potřebuje obousměrný dialog mezi zaměstnavateli a pracovníky, který znamená, že obě strany: spolu hovoří, vzájemně naslouchají svým obavám, sdílejí stanoviska a informace a rozhodují společně ( 17 ). Zapojení zaměstnanců má pro úspěšné řešení problematiky stresu a psychosociálních rizik na pracovišti zvlášť zásadní význam, protože prostřednictvím konzultací se zaměstnanci pomáhají manažeři vytvořit ovzduší důvěry, v němž se zaměstnanci neobávají vyjádřit své obavy. Zapojení manažerů do přípravy preventivních opatření také zlepší celkovou morálku a zajistí, aby byla zavedena opatření, která jsou přiměřená i efektivní. EU-OSHA/Marcos Oliveira EU-OSHA/Tomas Bertelsen ( 17 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: praktický průvodce. K dispozici na adrese 12 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

13 Zdravé pracoviště zvládne i stres PŘÍPADOVÁ STUDIE: Rigshospitalet, Kodaň Pozitivní účinky spolupráce a zapojení zaměstnanců do zlepšování pracovního prostředí jasně prokazuje případová studie z Dánska ( 18 ). S počtem přibližně zaměstnanců je Rigshospitalet, státní nemocnice, jedním z největších dánských zaměstnavatelů. Z průzkumu spokojenosti s prací v roce 2011 však vyplynulo, že významnými problémy na pracovišti jsou stres, šikana a sexuální obtěžování. Zlepšování pracovního prostředí se stalo pro vrcholové vedení nejvyšší prioritou. Avšak namísto toho, aby se uplatňoval přístup shora dolů, pracovalo se plošně se skupinami, které přezkoumávaly pracovní prostředí v jednotlivých odděleních v celé nemocnici, jakož i ve spolupráci se zástupci odborů a zaměstnanců s cílem zavést nové postupy zaměřené na snížení stresu při práci, šikany a sexuálního obtěžování. Byla zdůrazňována důležitost sdílení znalostí a poskytování zpětné vazby. Práce stávajících pracovních týmů byla přeorganizována s cílem zlepšit oba tyto faktory. Zástupci zaměstnanců se podíleli na přípravě příruček a politik prevence šikany a sexuálního obtěžování a snižování stresu, byla zřízena kontrolní síť managementu, aby se zabránilo zneužívání zaměstnanců, a nemocniční elektronický zpravodaj uvedl příklady toho, jak jednotlivá oddělení zlepšila své pracovní prostředí. Byly prokázány konkrétní výsledky v podobě celkového zlepšení spokojenosti s prací a značně snížené míry stresu u sekretářek a zdravotních sester. ( 18 ) Oceněno v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na téma Partnerství při prevenci rizik. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 13 Hay que poner el pie de foto

14 Průvodce kampaní 14 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA/Mário Marques

15 Zdravé pracoviště zvládne i stres Zásady prevence Nejúčinnějším způsobem, jak řídit psychosociální rizika na pracovišti, je být proaktivní a mít zaveden plán pro předcházení problémům. Zkušenosti ukazují, že v době, kdy narůstá stres při práci, zhoršuje se zdravotní stav a roste míra pracovní neschopnosti, již produktivita a inovace klesají, což bude mít významný dopad na výkonnost podniku. Psychosociální rizika lze hodnotit a řídit stejně systematicky jako jiná rizika v oblasti BOZP pomocí modelu hodnocení rizik a na základě participačního přístupu: Identifikujte nebezpečí a osoby, které by mohly být vystaveny riziku. Klíčem je dobré povědomí: zajistěte, aby si manažeři i zaměstnanci byli vědomi psychosociálních rizik a časných varovných známek stresu při práci a aby se obě tyto skupiny podílely na hodnocení rizik. Vyhodnocujte rizika a určujte jejich priority. Plánujte preventivní opatření: jestliže se rizikům nelze vyhnout, jak je lze minimalizovat? Přijměte plán: specifikujte opatření, která by měla být přijata, požadované zdroje, zúčastněné osoby a časový rámec. Provádějte průběžné monitorování a přezkumy a v reakci na výsledky monitorování plán upravujte. Je dobré mít na paměti, že jednotliví lidé mohou na stejné okolnosti reagovat rozdílně, například někteří lidé se budou lépe než ostatní vyrovnávat s obdobími vysokých nároků nebo napjatými lhůtami. Je-li to možné, mělo by hodnocení psychosociálních rizik přihlížet k psychickým schopnostem a potřebám zaměstnanců (např. k těm, které souvisejí s pohlavím, věkem nebo zkušenostmi). V mikroorganizacích jsou manažeři obvykle v pravidelném kontaktu se zaměstnanci a mohou je lépe poznat. Ve větších organizacích budou mít důležitou úlohu vedoucí pracovníci na střední úrovni managementu, protože jsou s řadovými zaměstnanci v každodenním styku. Tato kampaň poskytuje podporu zaměstnavatelům, manažerům a zaměstnancům prosazováním používání jednoduchých, uživatelsky přívětivých nástrojů a přístupů pro hodnocení a řízení psychosociálních rizik na pracovišti. Takový přístup by mohl začínat hodnocením stávajícího pracovního prostředí za pomoci průzkumů a rozhovorů se zaměstnanci a následně by prostřednictvím diskuse identifikoval praktická zlepšení. Dodržování takového procesu zajišťuje účast zaměstnanců a soustředí pozornost na řešení základních příčin stresu při práci a ostatních psychosociálních problémů. To, že budou mít rámec pro strukturování procesu, také organizacím umožní monitorovat úspěch preventivních opatření. Je důležité, aby řízení psychosociálních rizik bylo součástí celkového řízení BOZP a nebylo prováděno jako samostatná činnost. Model hodnocení rizik lze okamžitě uplatnit na řízení stresu při práci. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 15

16 Průvodce kampaní Co vytváří dobré psychosociální pracovní prostředí? V dobrém pracovním prostředí zaměstnanci uvádějí vysokou spokojenost s prací a jsou podněcováni a motivováni k tomu, aby plně využívali svůj potenciál. Z hlediska organizace to pak vede k dobré výkonnosti podniku a nízké míře pracovní neschopnosti a fluktuace zaměstnanců. Klíčové faktory, které přispívají k dobrému psychosociálnímu pracovnímu prostředí, jsou tyto: Zaměstnanci jsou dobře vyškoleni a mají dostatek času a autonomie pro organizaci a plnění svých úkolů. Monotónní úkoly jsou minimalizovány nebo sdíleny a zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby se ztotožnili se svou prací. Zaměstnanci přesně chápou, co se od nich očekává, a pravidelně získávají konstruktivní zpětnou vazbu (pozitivní i negativní). Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování týkajícího se jejich práce a jsou povzbuzováni k tomu, aby přispívali například k vývoji pracovních metod či harmonogramů plnění úkolů. Rozdělování práce, udělování odměn, povyšování nebo poskytování kariérních příležitostí je spravedlivé. Pracovní prostředí je přátelské a povzbudivé a v nejnáročnějších obdobích jsou k dispozici další zdroje. Komunikace je otevřená a obousměrná a zaměstnanci jsou průběžně informováni o vývoji v organizaci, zvláště v době organizační změny. Existují opatření, která mají zabránit stresu při práci, obtěžování a násilí třetích stran a zaměstnanci cítí, že veškeré problémy, na které poukáží, budou citlivě řešeny. Zaměstnanci jsou schopni efektivně skloubit svůj soukromý a pracovní život. Na podporu duševní pohody zaměstnanců mohou zaměstnavatelé zavádět další, dobrovolná opatření. Jaké jsou výhody prevence psychosociálních rizik? Důvody jsou přesvědčivé: z hlediska zaměstnanců lepší pohoda a spokojenost s prací, z hlediska manažerů zdravá, motivovaná a produktivní pracovní síla, z hlediska organizací lepší celková výkonnost, nižší míra pracovní neschopnosti či přítomnosti na pracovišti i v době nemoci, nižší počet úrazů a zranění a větší míra udržení si kvalitních zaměstnanců, z hlediska společnosti nižší náklady a zátěž pro jednotlivce i společnost jako celek. V dobrém pracovním prostředí zaměstnanci uvádějí vysokou spokojenost s prací a jsou podněcováni a motivováni k tomu, aby plně využívali svůj potenciál. ( 19 ) Světová zdravotnická organizace. K dispozici na adrese 16 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

17 Zdravé pracoviště zvládne i stres Podpora duševního zdraví Duševní pohoda je nepostradatelná pro dobré zdraví a kvalitu života. Lze ji chápat jako stav pohody, který jednotlivcům umožňuje využít jejich potenciál, vyrovnávat se s běžným stresem v životě, produktivně pracovat a hrát pozitivní úlohu ve své komunitě ( 19 ). Podpora duševní pohody může mít významný přínos pro zdravé pracoviště. K příkladům možných opatření patří: umožňování pružných pracovních režimů, zajišťování podpory z hlediska problémů každodenního života, například přístupu k péči o děti, poskytování školení zaměřeného na povědomí o problematice duševního zdraví pro manažery a zaměstnance, nabízení bezplatného psychologického poradenství a podpory, poskytování podpory pro fyzickou aktivitu zaměstnanců. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 17 EU-OSHA/David Tijero Osorio

18 Průvodce kampaní Věděli jste to? Přibližně polovina zaměstnanců považuje stres při práci na svém pracovišti za obvyklý. Jedná se o druhý v Evropě nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací % všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu při práci a psychosociálním rizikům. Každý šestý zaměstnanec bude během svého pracovního života trpět problémem v oblasti duševního zdraví. Na vnitrostátní úrovni jdou náklady na psychosociální rizika do milionů eur. Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci se vyplatí přínosy pro podnik převažují nad náklady na zavedení příslušných opatření. 18 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Shutterstock, Inc./wavebreakmedia

19 Zdravé pracoviště zvládne i stres Kampaň : Zdravé pracoviště zvládne i stres O této kampani Psychosociální rizika mohou vznikat na každém pracovišti a kvalita jakéhokoli pracoviště významně souvisí s mírou stresu, který zaměstnanci pociťují. Ačkoli se zvládání psychosociálních rizik a stresu při práci může zdát náročné, cílem této kampaně je ukázat, že lze tato rizika řídit stejně logicky a systematicky jako jakýkoli jiný problém v oblasti BOZP. Vzhledem k této skutečnosti má kampaň Zdravé pracoviště tyto hlavní cíle: zvyšovat povědomí o narůstajícím problému stresu při práci a psychosociálních rizik, poskytovat jednoduché praktické nástroje a pokyny pro řízení psychosociálních rizik a stresu na pracovišti a prosazovat jejich využívání, upozorňovat na pozitivní účinky řízení psychosociálních rizik a stresu na pracovišti, včetně vlivu na podnikání. Pro spuštění této kampaně agentura EU-OSHA vypracovala řadu materiálů s cílem pomoci zvýšit povědomí o stresu při práci a psychosociálních rizicích a zlepšit chápání této problematiky. Ve druhém roce kampaně bude výjimečnou událostí zveřejnění mnohojazyčné příručky pro zaměstnavatele a manažery v mikropodnicích a malých podnicích, která přinese jednoduché a na důkazech založené informace o psychosociálních rizicích. Cílem příručky je motivovat zaměstnavatele k řešení psychosociálních rizik při práci tím, že názorně ukáže, že řízení psychosociálních rizik v mikropodnicích a malých podnicích je nejen možné, ale také se velmi vyplácí. Příručka povzbuzuje malé podniky v celé Evropě k tomu, aby prováděly systematické a efektivní řízení psychosociálních rizik za pomoci národních nebo odvětvových nástrojů. Tato kampaň navazuje na kampaň Zdravé pracoviště nazvanou Partnerství při prevenci rizik, která zdůrazňuje důležitost kombinování kvalitního vedení s účastí zaměstnanců. Tento přístup se znovu objevuje i v kampani , která prosazuje sdělení, že jak zaměstnanci, tak management musí hrát aktivní úlohu a spolupracovat, aby efektivně zvládli psychosociální rizika a stres při práci. Společnou prací mohou zaměstnavatelé, manažeři a zaměstnanci řídit stres při práci a psychosociální rizika ku prospěchu všech. Důležitá data Zahájení kampaně: duben 2014 Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2014 a říjen 2015 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi: duben 2015 Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2015 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 19

20 Průvodce kampaní Praktické nástroje a podpora pro snižování stresu Psychosociální rizika lze měřit, řešit a snižovat pomocí praktických nástrojů. Na internetu je k dispozici řada uživatelsky přívětivých a efektivních praktických nástrojů pro hodnocení a snižování stresu a psychosociálních rizik na pracovišti: Příručka Mezinárodní organizace práce Stress Prevention at Work Checkpoints (Kontrolní body k prevenci stresu při práci) obsahuje snadno použitelné kontrolní zjištění k identifikaci stresorů a zmírňování jejich škodlivých účinků. Normy Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Health and Safety Executive) Spojeného království týkající se řízení stresu při práci ukazují správnou praxi v šesti klíčových oblastech a poskytují srovnávací měřítko, podle něhož mohou organizace hodnotit svou výkonnost. Dokument INRS, francouzského národního institutu pro výzkum a bezpečnost, s názvem Faire le Point obsahuje základní parametry pro hodnocení psychosociálních rizik v malých podnicích a praktické tipy, jak se těchto rizik vyvarovat. Belgická strategie SOBANE uplatňuje participační strategii SOBANE o čtyřech krocích na hodnocení a prevenci psychosociálních rizik. Ve Slovinsku byly spuštěny webové stránky SOS na pracovišti průvodce zlepšováním zdraví a pohody zaměstnanců na pracovišti. Další národní nástroje pro řízení stresu a psychosociálních rizik jsou poskytovány kontaktními místy agentury EU-OSHA a jsou k dispozici na webových stránkách kampaně. Kdo se může zúčastnit kampaně? Do kampaně se mohou zapojit všechny organizace a jednotlivci: zaměstnavatelé všech velikostí ve veřejném i soukromém sektoru, manažeři všech stupňů řízení i řadoví zaměstnanci, odborníci na BOZP, odborové organizace a zástupci zaměstnanců pro BOZP, sdružení zaměstnavatelů, profesní organizace, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, služby prevence rizik v oblasti BOZP a pojišťovací služby. Praktické způsoby, jak se zapojit Jednotlivci a organizace se mohou do kampaně zapojit řadou způsobů: šířením a zveřejňováním materiálů kampaně, organizováním akcí a aktivit, jako jsou semináře a workshopy, využíváním a propagováním praktických nástrojů, které jsou k dispozici pro řízení stresu při práci a psychosociálních rizik, účastí v soutěži Evropské ceny za správnou praxi, účastí na Evropských týdnech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v letech 2014 a 2015, tím, že se stanou oficiálním unijním partnerem kampaně nebo národním partnerem kampaně. 20 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PREAMBULE. Cílem tohoto textu je:

PREAMBULE. Cílem tohoto textu je: EVROPSKÁ RADA ZAMĚSTNANCŮ CHARTA O KVALITĚ PROFESNÍHO ŽIVOTA A O PREVENCI PRACOVNÍHO STRESU ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY V EVROPĚ 27. července 2010 Za Užší výbor Evropské rady zaměstnanců PPR: Paní BOYER-KEMPF

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii

Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii Shrnutí výroční zprávy agentury za rok 2004 ISSN 1725-7840 2. 1. CS Shrnutí

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Představení projektu seznámení s materiály

Představení projektu seznámení s materiály Představení projektu seznámení s materiály Posouzení psychosociálních rizik Kampaň 2012 Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ Obsah prezentace: Právní rámec EU, ČR Psychosociální rizika

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise Nábor pracovních sil ze zahraničí pokyny pro zaměstnavatele Evropská komise Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Ludmila Kožená Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví Státní zdravotní ústav l.kozena@szu.cz Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma Pracovní podmínky a problematika zdraví a bezpečnosti pro hasiče, 10.-12. června 2010, Vídeň

Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma Pracovní podmínky a problematika zdraví a bezpečnosti pro hasiče, 10.-12. června 2010, Vídeň ETUI aisbl finančně podporuje Evropské společenství Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma Pracovní podmínky a problematika zdraví a bezpečnosti pro hasiče, 10.-12. června 2010, Vídeň 1) Úvod Tato

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více