Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. i stres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. i stres. www.healthy-workplaces.eu"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres Průvodce kampaní Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

2 Průvodce kampaní Zvládne i stres Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Fotografie použité v této publikaci zobrazují řadu pracovních aktivit. Nemusí vždy ukazovat příklady správné praxe nebo být souladu s požadavky právních předpisů. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2013 Návrh a design: ROS, Španělsko Fotografie: EU-OSHA, Shutterstock Printed in Luxembourg Reprodukce 2 EU-OSHA povolena Evropská pod agentura podmínkou pro uvedení bezpečnost zdroje. a ochranu zdraví při práci

3 Zdravé pracoviště zvládne i stres Obsah Úvod 4 Co znamená stres při práci a psychosociální rizika? 4 Proč je řízení stresu a psychosociálních rizik tak důležité? 5 Proč agentura EU-OSHA pořádá tuto kampaň? 6 Jaký je rozsah problému? 8 Řízení psychosociálních rizik 10 Úloha vedení při zlepšování psychosociálního prostředí 11 Význam účasti zaměstnanců 12 Zásady prevence 15 Co vytváří dobré psychosociální pracovní prostředí? 16 Jaké jsou výhody prevence psychosociálních rizik? 16 Kampaň : Zdravé pracoviště zvládne i stres 19 O této kampani 19 Praktické nástroje a podpora pro snižování stresu 20 Kdo se může zúčastnit kampaně? 20 Praktické způsoby, jak se zapojit 20 Soutěž Evropské ceny za správnou praxi 23 Naše stávající síť partnerů 25 Úspěch předcházejících kampaní 26 Další informace a zdroje 28 Síť kontaktních míst agentury EU-OSHA 29 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 3

4 Průvodce kampaní Úvod Efektivní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je cenné pro zaměstnance, přínosné pro firmu i pro společnost jako celek. Pamatovat na tuto skutečnost je zvláště důležité v době ekonomické nejistoty, kdy je pro podniky nezbytné udržet produktivitu, a při práci pod tlakem ve snaze dodržet termíny, kdy existuje největší pravděpodobnost výskytu chyb a úrazů. Mohlo by být lákavé odsunout problém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na moderním pracovišti zatíženém tlakem jakožto administrativní zátěž, která slouží pouze k splnění zákonných povinností, bylo by to však kontraproduktivní. Je vždy důležité uvědomovat si rizika na pracovišti a tato rizika řídit. Tato brožura je hlavním průvodcem kampaní Zdravé pracoviště zvládne i stres na období , kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Jejím hlavním cílem je pomoci zaměstnavatelům, manažerům, zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců rozpoznávat a řídit stres a psychosociální rizika na pracovišti. Efektivní zvládání psychosociálních rizik vytváří zdravé pracovní prostředí, v němž se zaměstnanci cítí oceňováni, kultura na pracovišti je pozitivnější, a v důsledku toho se zlepšuje výkonnost podniku. Co znamená stres při práci a psychosociální rizika? Stres při práci vzniká v případě, že nároky na vykonávanou práci přesahují schopnost pracovníka tyto nároky splnit. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dopadů špatného psychosociálního pracovního prostředí mimo jiné proto, že u zaměstnanců, kteří zažívají dlouhodobý stres při práci, se mohou časem objevit závažné zdravotní duševní a tělesné obtíže. Psychosociální rizika se týkají negativních psychologických, fyzických a sociálních důsledků, které vyplývají z nevhodné organizace a řízení na pracovišti, jakož i špatných sociálních podmínek při práci, mezi něž mimo jiné patří: nadměrně náročná práce a/nebo nedostatek času na plnění úkolů, rozporuplné požadavky a nedostatečně jasně vymezená úloha pracovníka, nesoulad mezi nároky na vykonávanou práci a kvalifikací pracovníka nedostatečné využití dovedností pracovníka může být zdrojem stresu stejně tak, jako jeho přetěžování, nedostatečné zapojení při přijímání manažerských rozhodnutí, která mají na pracovníka dopad, a nedostatečný vliv na způsob výkonu dané práce, osamocená či samostatná práce, například při jednání s veřejností a klienty, a/nebo vystavení násilí od třetí strany, které může mít podobu slovní agrese, nežádoucí sexuální pozornosti či hrozby násilím nebo skutečného fyzického násilí, Stres při práci vzniká v případě, že nároky na vykonávanou práci přesahují schopnost pracovníka tyto nároky splnit. 4 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

5 Zdravé pracoviště zvládne i stres nedostatečná podpora ze strany vedení a kolegů a špatné mezilidské vztahy, psychologické nebo sexuální obtěžování na pracovišti pronásledující, ponižující, znevažující nebo zastrašující chování nadřízených či kolegů vůči zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců, nespravedlivé jednání při rozdělování práce, udělování odměn, povyšování nebo poskytování kariérních příležitostí, neefektivní komunikace, špatně řízené organizační změny a nejistota zaměstnání, problémy při kombinování povinností v práci a v rodině. Zde je důležité zdůraznit, že psychosociální rizika by neměla být zaměňována se zdravým, náročným, ale podporu zajišťujícím pracovním prostředím, které zaměstnance stimuluje a povzbuzuje jejich rozvoj a výkonnost v rámci jejich nejlepších schopností. Proč je řízení stresu a psychosociálních rizik tak důležité? špatné psychosociální pracovní prostředí může mít na zdraví zaměstnanců významný negativní vliv. Z hlediska jednotlivce zahrnují negativní účinky špatně řízených psychosociálních rizik pociťování stresu při práci, špatné duševní zdraví, vyhoření, problémy se soustředěním a větším počtem chyb při práci, problémy doma, užívání drog a alkoholu a špatné fyzické zdraví, zejména kardiovaskulární onemocnění a muskuloskeletální obtíže. Z hlediska organizace negativní účinky zahrnují špatné celkové výsledky podniku, zvýšenou míru pracovní neschopnosti, přítomnost na pracovišti i v době nemoci (angl. presenteeism, situace, kdy zaměstnanci docházejí do práce i v době, kdy jsou nemocní a nejsou schopni efektivního výkonu) a zvýšení počtu úrazů a zranění. Absence jsou spíše delší než absence vyvolané jinými příčinami ( 1 ) a stres při práci může přispívat ke zvýšené míře předčasného odchodu do důchodu, zejména u administrativních pracovníků ( 2 ). Odhady nákladů pro podniky a společnost jsou značné a na vnitrostátní úrovni členských států EU dosahují miliard eur. Ačkoli duševní zdraví a pohodu zaměstnanců ovlivňuje mnoho faktorů, existují důkazy o významném vlivu prostředí na pracovišti. V dobrém psychosociálním prostředí může být práce pro duševní zdraví zaměstnanců velmi prospěšná tím, že jejich životu dává určitou strukturu a zajišťuje silnější pocit sociálního začlenění, identity a statusu, poskytuje příležitosti k rozvoji a přispívá ke zvýšené sebedůvěře. Naopak ( 1 ) Health and Safety Executive, K dispozici na adrese ( 2 ) Rakouský monitorovací průzkum zdraví zaměstnanců, Komora práce spolkové země Horní Rakousko (AK OÖ) a Rakouský institut empirických sociálních studií (IFES), Vídeň. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 5

6 Průvodce kampaní Proč agentura EU-OSHA pořádá tuto kampaň? Ve věci psychosociálních rizik na pracovišti existuje mnoho nedorozumění a citlivých otázek a duševní zdraví stále nese určité stigma. Z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) vyplynulo, že více než 40 % zaměstnavatelů se domnívá, že psychosociální rizika lze řídit obtížněji nežli tradiční rizika v oblasti BOZP. Hlavní uváděné překážky jsou citlivost problému a nedostatek odborných zkušeností ( 3 ). Kromě toho průzkum provedený mezi manažery zjistil, že téměř polovina z nich je přesvědčena, že žádný z jejich zaměstnanců během svého pracovního života nikdy nebude trpět problémem v oblasti duševního zdraví ( 4 ). Skutečnost je taková, že zhoršení duševního zdraví pocítí už každý šestý člověk. Zaměstnanci s problémy v oblasti duševního zdraví jsou někdy považováni za rizikové pro danou organizaci. Při tom i osoby mající obtíže v oblasti duševního zdraví, které nesouvisejí s prací, mohou na pracovišti s dobrým psychosociálním prostředím pracovat efektivně. a zaměstnavatele a prosazováním používání praktických, uživatelsky přívětivých nástrojů. Zaměstnavatelé v Evropě mají zákonnou povinnost hodnotit a řídit psychosociální rizika na pracovišti ( 5 ). Kromě toho Evropská dohoda o duševním zdraví a životní harmonii ( 6 ) uznává měnící se nároky a zvyšující se tlak na pracovišti a vyzývá zaměstnavatele k provádění dodatečných dobrovolných opatření s cílem podpořit duševní pohodu. Pokud jde o zaměstnavatele, cílem této kampaně je přesvědčit je o tom, že jejich zákonné povinnosti jsou relevantní pro úspěšné podnikání a udržování motivované a zdravé pracovní síly a že řízení stresu a psychosociálních rizik vyžaduje zavedení organizačních opatření. Pokud jde o zaměstnance, je cílem znovu je ubezpečit o tom, že stres při práci je problémem organizace. Neměli by se bát takový stres hlásit, ani by se neměli obávat, že by takové jednání mohlo být vnímáno jako známka jejich slabé stránky. Tato kampaň hodlá zlepšit porozumění této problematice a překlenout existující mezeru poskytováním podpory a pokynů pro zaměstnance Stres při práci je problémem organizace, a nikoli selháním jednotlivce. ( 3 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). K dispozici na adrese https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management. ( 4 ) The Shaw Trust, Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, Londýn. ( 5 ) Rámcová směrnice 89/391/EHS. Rámcová dohoda o stresu při práci (2004) a rámcová dohoda proti obtěžování a násilí v práci (2007) poskytují zaměstnavatelům pokyny pro řešení uvedených otázek. ( 6 ) Evropská dohoda o duševním zdraví a životní harmonii, K dispozici na adrese ( 7 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Celoevropský průzkum veřejného mínění zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 21. března K dispozici na adrese https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures. 6 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

7 Co si evropští zaměstnanci myslí o stresu při práci? Nedávný celoevropský průzkum veřejného mínění ( 7 ) odhalil, že: 72 % zaměstnanců se domnívá, že reorganizace práce nebo nejistota zaměstnání je jednou z nejčastějších příčin stresu při práci, 66 % spojuje stres s odpracovanými hodinami nebo pracovní zátěží, 59 % přikládá stres vystavení nepřijatelnému chování, jako je šikana či obtěžování, 51 % všech zaměstnanců uvádí, že stres při práci je na jejich pracovišti obvyklý, přibližně 4 zaměstnanci z 10 mají za to, že otázka stresu není na jejich pracovišti dobře řešena. EU-OSHA/Michel Wielick

8 Průvodce kampaní Jaký je rozsah problému? EU-OSHA/Cristina Vatielli EU-OSHA/Luigi Lauria Statistické údaje nutí k zamyšlení. Ze studií vyplývá, že % všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu při práci a psychosociálním rizikům ( 8 ). Jedná se o druhý v Evropě nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací po muskuloskeletálních poruchách. Za období devíti let téměř 28 % evropských zaměstnanců uvádělo expozici psychosociálním rizikům, která ovlivnila jejich duševní pohodu ( 9 ). Výzkum naznačuje, že psychosociální rizika a stres při práci působí organizacím i národním ekonomikám významné škody. Je pravděpodobné, že zaměstnanci, kteří trpí stresem při práci a jinými psychickými problémy, budou v práci po značně dlouhou dobu nepřítomni. Rovněž je běžné, že pracovníci docházejí do zaměstnání i v době, kdy nejsou schopni podat plný výkon (jev označovaný v angličtině jako presenteeism). Celkové náklady vyplývající z poruch duševního zdraví v Evropě (jak související, tak nesouvisející s prací) se odhadují na 240 miliard EUR ročně ( 10 ). Méně než polovina této částky jsou přímé náklady, jako jsou náklady na léčbu, dále 136 miliard EUR připadá na ztrátu produktivity, včetně absencí z důvodu pracovní neschopnosti. ( 8 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Výzkum stresu při práci. K dispozici na adrese reports/203/view. ( 9 ) Evropské společenství, Health and Safety at Work in Europe ( ): A Statistical Portrait. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě ( ): Statistický portrét), Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. K dispozici na adrese KS /EN/KS EN.PDF. ( 10 ) Evropská síť pro podporu ochrany zdraví na pracovišti (ENWHP, z angl. European Network for Workplace Health Promotion). A guide to the business case for mental health (Průvodce vlivy problematiky duševního zdraví na podnikání), K dispozici na adrese downloads/8th_initiative/mentalhealth_broschuere_businesscase.pdf. ( 11 ) Trontin C., Lassagne M., Boini S. and Rinal S., Le coût du stress professionnel en France en Institut National de Recherche et de Sécurité, Paříž. ( 12 ) Health and Safety Executive, K dispozici na adrese ( 13 ) Rakouský monitorovací průzkum zdraví zaměstnanců, Komora práce spolkové země Horní Rakousko (AK OÖ) a Rakouský institut empirických sociálních studií (IFES), Vídeň. 8 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

9 Důsledky pro podnikání příklady Národní náklady na stres při práci ve Francii byly v roce 2007 odhadnuty na 2 až 3 miliardy EUR ( 11 ). Ve Spojeném království se odhaduje, že v letech bylo zameškáno přibližně 9,8 milionu pracovních dnů z důvodu stresu při práci a zaměstnanci vykazovali v průměru 22,6 dne absencí ( 12 ). V Rakousku jsou psychosociální poruchy uváděny jako hlavní důvod předčasného odchodu administrativních pracovníků do důchodu, přičemž u této kategorie zaměstnanců vedly k více než 42 % všech předčasných odchodů do důchodu ( 13 ). Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi

10 Průvodce kampaní Řízení psychosociálních rizik Všechny organizace musí zvažovat stres při práci a psychosociální rizika. V průměru 51 % zaměstnanců považuje stres při práci na svém pracovišti za obvyklý a toto číslo je vysoké v organizacích všech velikostí. Ve velmi malých (mikro) organizacích o devíti či méně zaměstnancích považuje stres při práci za obvyklý 45 % zaměstnanců a ve větších organizacích toto číslo vzrůstá na % zaměstnanců ( 14 ). Z průzkumu ESENER provedeného agenturou EU- OSHA vyplynulo, že 79 % manažerů v Evropě se zabývá otázkou stresu při práci ( 15 ). Současně méně než 30 % organizací v Evropě přijalo postupy pro řešení stresu, obtěžování a násilí třetích stran na pracovišti. Průzkum ESENER ukázal, že zatímco % větších organizací (s 250 a více zaměstnanci) má zavedena opatření pro řešení psychosociálních rizik, z menších organizací (s zaměstnanci) má taková opatření jen %. Informace o nedostatečné podpoře a pokynech nebo o nedostatku odborných znalostí byly časté zvláště mezi menšími organizacemi. řídit. Přínosy řízení stresu při práci v menších organizacích převažují nad náklady na zavedení příslušných opatření ( 16 ). Klíčem je zapojit každého do prosazování dobrého psychosociálního pracovního prostředí. To bude znamenat, že manažeři a zaměstnanci budou mít prostředky k efektivnímu řešení obtížné situace, pokud nastane. Odborné psychologické znalosti budou pravděpodobně nutné jen za výjimečných okolností. EU-OSHA/Emmanuel Biard Avšak i s omezenými zdroji lze v malých organizacích psychosociální rizika hodnotit a ( 14 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Celoevropský průzkum veřejného mínění zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 21. března K dispozici na adrese https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures. ( 15 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). K dispozici na adrese https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management. ( 16 ) Health and Safety Executive, The Suitability of HSE s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. K dispozici na adrese 10 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

11 Zdravé pracoviště zvládne i stres EU-OSHA/Adam Skrzypczak Úloha vedení při zlepšování psychosociálního prostředí Zaměstnavatel je povinen zavést systém prevence/ snižování psychosociálních rizik, umožnit zaměstnancům, aby se na něm podíleli, a vytvořit vhodné psychosociální pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci svojí přístupností, citlivým přístupem a prosazováním povzbudivého prostředí na pracovišti umožní zaměstnancům nejen poukazovat na problémy, ale také je stimulují k tomu, aby pomohli hledat řešení. Pochopení problémů, které mají zaměstnanci v soukromí, ačkoli toto není součástí zákonné odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, také napomůže podporovat stimulující pracovní prostředí a rovněž vytvoří příležitosti k sociální interakci mimo zaměstnání. Zde hrají zásadní úlohu vedoucí pracovníci na střední úrovni managementu, protože jsou se zaměstnanci v každodenním styku: je třeba je motivovat k rozvíjení schopností vytvářet dobré psychosociální pracovní prostředí. Správné vedení může pomoci snižovat stres při práci a psychosociální rizika. Není tomu vždy tak, že dobrým vůdcem se člověk musí narodit. Stejně jako ostatní dovednosti i správné vedení a dovednosti v oblasti řízení lidí se lze naučit a lze je rozvíjet. Dobrý vůdce slouží jako vzor, který zaměstnance inspiruje a motivuje je, aby plně využívali svůj potenciál. Chová se otevřeně a přístupně a chápe silné a slabé stránky členů týmu. Dobrý vůdce vybízí a povzbuzuje členy týmu, aby usilovali o společné cíle a zájmy a aby přejímali odpovědnost za svou práci. Posiluje týmového ducha a vysokou morálku týmu a dostává z týmu to nejlepší. Psychosociální nebezpečí existují na každém pracovišti. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11

12 Průvodce kampaní Význam účasti zaměstnanců Ačkoli mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost zajistit, aby byla rizika na pracovišti řádně hodnocena a kontrolována, je nezbytné zapojit i zaměstnance. Zaměstnanci a jejich zástupci nejlépe rozumí problémům, které mohou na jejich pracovišti nastat. Sdílením těchto znalostí s manažery a zaměstnavateli mohou pomoci formovat plán opatření a přijímat řešení. Účast zaměstnanců však vyžaduje více než jen zpětnou vazbu zdola nahoru. Potřebuje obousměrný dialog mezi zaměstnavateli a pracovníky, který znamená, že obě strany: spolu hovoří, vzájemně naslouchají svým obavám, sdílejí stanoviska a informace a rozhodují společně ( 17 ). Zapojení zaměstnanců má pro úspěšné řešení problematiky stresu a psychosociálních rizik na pracovišti zvlášť zásadní význam, protože prostřednictvím konzultací se zaměstnanci pomáhají manažeři vytvořit ovzduší důvěry, v němž se zaměstnanci neobávají vyjádřit své obavy. Zapojení manažerů do přípravy preventivních opatření také zlepší celkovou morálku a zajistí, aby byla zavedena opatření, která jsou přiměřená i efektivní. EU-OSHA/Marcos Oliveira EU-OSHA/Tomas Bertelsen ( 17 ) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: praktický průvodce. K dispozici na adrese https://osha.europa.eu/en/publications/reports/workers-participation-in-osh_guide. 12 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

13 Zdravé pracoviště zvládne i stres PŘÍPADOVÁ STUDIE: Rigshospitalet, Kodaň Pozitivní účinky spolupráce a zapojení zaměstnanců do zlepšování pracovního prostředí jasně prokazuje případová studie z Dánska ( 18 ). S počtem přibližně zaměstnanců je Rigshospitalet, státní nemocnice, jedním z největších dánských zaměstnavatelů. Z průzkumu spokojenosti s prací v roce 2011 však vyplynulo, že významnými problémy na pracovišti jsou stres, šikana a sexuální obtěžování. Zlepšování pracovního prostředí se stalo pro vrcholové vedení nejvyšší prioritou. Avšak namísto toho, aby se uplatňoval přístup shora dolů, pracovalo se plošně se skupinami, které přezkoumávaly pracovní prostředí v jednotlivých odděleních v celé nemocnici, jakož i ve spolupráci se zástupci odborů a zaměstnanců s cílem zavést nové postupy zaměřené na snížení stresu při práci, šikany a sexuálního obtěžování. Byla zdůrazňována důležitost sdílení znalostí a poskytování zpětné vazby. Práce stávajících pracovních týmů byla přeorganizována s cílem zlepšit oba tyto faktory. Zástupci zaměstnanců se podíleli na přípravě příruček a politik prevence šikany a sexuálního obtěžování a snižování stresu, byla zřízena kontrolní síť managementu, aby se zabránilo zneužívání zaměstnanců, a nemocniční elektronický zpravodaj uvedl příklady toho, jak jednotlivá oddělení zlepšila své pracovní prostředí. Byly prokázány konkrétní výsledky v podobě celkového zlepšení spokojenosti s prací a značně snížené míry stresu u sekretářek a zdravotních sester. ( 18 ) Oceněno v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na téma Partnerství při prevenci rizik. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 13 Hay que poner el pie de foto

14 Průvodce kampaní 14 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA/Mário Marques

15 Zdravé pracoviště zvládne i stres Zásady prevence Nejúčinnějším způsobem, jak řídit psychosociální rizika na pracovišti, je být proaktivní a mít zaveden plán pro předcházení problémům. Zkušenosti ukazují, že v době, kdy narůstá stres při práci, zhoršuje se zdravotní stav a roste míra pracovní neschopnosti, již produktivita a inovace klesají, což bude mít významný dopad na výkonnost podniku. Psychosociální rizika lze hodnotit a řídit stejně systematicky jako jiná rizika v oblasti BOZP pomocí modelu hodnocení rizik a na základě participačního přístupu: Identifikujte nebezpečí a osoby, které by mohly být vystaveny riziku. Klíčem je dobré povědomí: zajistěte, aby si manažeři i zaměstnanci byli vědomi psychosociálních rizik a časných varovných známek stresu při práci a aby se obě tyto skupiny podílely na hodnocení rizik. Vyhodnocujte rizika a určujte jejich priority. Plánujte preventivní opatření: jestliže se rizikům nelze vyhnout, jak je lze minimalizovat? Přijměte plán: specifikujte opatření, která by měla být přijata, požadované zdroje, zúčastněné osoby a časový rámec. Provádějte průběžné monitorování a přezkumy a v reakci na výsledky monitorování plán upravujte. Je dobré mít na paměti, že jednotliví lidé mohou na stejné okolnosti reagovat rozdílně, například někteří lidé se budou lépe než ostatní vyrovnávat s obdobími vysokých nároků nebo napjatými lhůtami. Je-li to možné, mělo by hodnocení psychosociálních rizik přihlížet k psychickým schopnostem a potřebám zaměstnanců (např. k těm, které souvisejí s pohlavím, věkem nebo zkušenostmi). V mikroorganizacích jsou manažeři obvykle v pravidelném kontaktu se zaměstnanci a mohou je lépe poznat. Ve větších organizacích budou mít důležitou úlohu vedoucí pracovníci na střední úrovni managementu, protože jsou s řadovými zaměstnanci v každodenním styku. Tato kampaň poskytuje podporu zaměstnavatelům, manažerům a zaměstnancům prosazováním používání jednoduchých, uživatelsky přívětivých nástrojů a přístupů pro hodnocení a řízení psychosociálních rizik na pracovišti. Takový přístup by mohl začínat hodnocením stávajícího pracovního prostředí za pomoci průzkumů a rozhovorů se zaměstnanci a následně by prostřednictvím diskuse identifikoval praktická zlepšení. Dodržování takového procesu zajišťuje účast zaměstnanců a soustředí pozornost na řešení základních příčin stresu při práci a ostatních psychosociálních problémů. To, že budou mít rámec pro strukturování procesu, také organizacím umožní monitorovat úspěch preventivních opatření. Je důležité, aby řízení psychosociálních rizik bylo součástí celkového řízení BOZP a nebylo prováděno jako samostatná činnost. Model hodnocení rizik lze okamžitě uplatnit na řízení stresu při práci. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 15

16 Průvodce kampaní Co vytváří dobré psychosociální pracovní prostředí? V dobrém pracovním prostředí zaměstnanci uvádějí vysokou spokojenost s prací a jsou podněcováni a motivováni k tomu, aby plně využívali svůj potenciál. Z hlediska organizace to pak vede k dobré výkonnosti podniku a nízké míře pracovní neschopnosti a fluktuace zaměstnanců. Klíčové faktory, které přispívají k dobrému psychosociálnímu pracovnímu prostředí, jsou tyto: Zaměstnanci jsou dobře vyškoleni a mají dostatek času a autonomie pro organizaci a plnění svých úkolů. Monotónní úkoly jsou minimalizovány nebo sdíleny a zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby se ztotožnili se svou prací. Zaměstnanci přesně chápou, co se od nich očekává, a pravidelně získávají konstruktivní zpětnou vazbu (pozitivní i negativní). Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování týkajícího se jejich práce a jsou povzbuzováni k tomu, aby přispívali například k vývoji pracovních metod či harmonogramů plnění úkolů. Rozdělování práce, udělování odměn, povyšování nebo poskytování kariérních příležitostí je spravedlivé. Pracovní prostředí je přátelské a povzbudivé a v nejnáročnějších obdobích jsou k dispozici další zdroje. Komunikace je otevřená a obousměrná a zaměstnanci jsou průběžně informováni o vývoji v organizaci, zvláště v době organizační změny. Existují opatření, která mají zabránit stresu při práci, obtěžování a násilí třetích stran a zaměstnanci cítí, že veškeré problémy, na které poukáží, budou citlivě řešeny. Zaměstnanci jsou schopni efektivně skloubit svůj soukromý a pracovní život. Na podporu duševní pohody zaměstnanců mohou zaměstnavatelé zavádět další, dobrovolná opatření. Jaké jsou výhody prevence psychosociálních rizik? Důvody jsou přesvědčivé: z hlediska zaměstnanců lepší pohoda a spokojenost s prací, z hlediska manažerů zdravá, motivovaná a produktivní pracovní síla, z hlediska organizací lepší celková výkonnost, nižší míra pracovní neschopnosti či přítomnosti na pracovišti i v době nemoci, nižší počet úrazů a zranění a větší míra udržení si kvalitních zaměstnanců, z hlediska společnosti nižší náklady a zátěž pro jednotlivce i společnost jako celek. V dobrém pracovním prostředí zaměstnanci uvádějí vysokou spokojenost s prací a jsou podněcováni a motivováni k tomu, aby plně využívali svůj potenciál. ( 19 ) Světová zdravotnická organizace. K dispozici na adrese 16 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

17 Zdravé pracoviště zvládne i stres Podpora duševního zdraví Duševní pohoda je nepostradatelná pro dobré zdraví a kvalitu života. Lze ji chápat jako stav pohody, který jednotlivcům umožňuje využít jejich potenciál, vyrovnávat se s běžným stresem v životě, produktivně pracovat a hrát pozitivní úlohu ve své komunitě ( 19 ). Podpora duševní pohody může mít významný přínos pro zdravé pracoviště. K příkladům možných opatření patří: umožňování pružných pracovních režimů, zajišťování podpory z hlediska problémů každodenního života, například přístupu k péči o děti, poskytování školení zaměřeného na povědomí o problematice duševního zdraví pro manažery a zaměstnance, nabízení bezplatného psychologického poradenství a podpory, poskytování podpory pro fyzickou aktivitu zaměstnanců. EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 17 EU-OSHA/David Tijero Osorio

18 Průvodce kampaní Věděli jste to? Přibližně polovina zaměstnanců považuje stres při práci na svém pracovišti za obvyklý. Jedná se o druhý v Evropě nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací % všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu při práci a psychosociálním rizikům. Každý šestý zaměstnanec bude během svého pracovního života trpět problémem v oblasti duševního zdraví. Na vnitrostátní úrovni jdou náklady na psychosociální rizika do milionů eur. Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci se vyplatí přínosy pro podnik převažují nad náklady na zavedení příslušných opatření. 18 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Shutterstock, Inc./wavebreakmedia

19 Zdravé pracoviště zvládne i stres Kampaň : Zdravé pracoviště zvládne i stres O této kampani Psychosociální rizika mohou vznikat na každém pracovišti a kvalita jakéhokoli pracoviště významně souvisí s mírou stresu, který zaměstnanci pociťují. Ačkoli se zvládání psychosociálních rizik a stresu při práci může zdát náročné, cílem této kampaně je ukázat, že lze tato rizika řídit stejně logicky a systematicky jako jakýkoli jiný problém v oblasti BOZP. Vzhledem k této skutečnosti má kampaň Zdravé pracoviště tyto hlavní cíle: zvyšovat povědomí o narůstajícím problému stresu při práci a psychosociálních rizik, poskytovat jednoduché praktické nástroje a pokyny pro řízení psychosociálních rizik a stresu na pracovišti a prosazovat jejich využívání, upozorňovat na pozitivní účinky řízení psychosociálních rizik a stresu na pracovišti, včetně vlivu na podnikání. Pro spuštění této kampaně agentura EU-OSHA vypracovala řadu materiálů s cílem pomoci zvýšit povědomí o stresu při práci a psychosociálních rizicích a zlepšit chápání této problematiky. Ve druhém roce kampaně bude výjimečnou událostí zveřejnění mnohojazyčné příručky pro zaměstnavatele a manažery v mikropodnicích a malých podnicích, která přinese jednoduché a na důkazech založené informace o psychosociálních rizicích. Cílem příručky je motivovat zaměstnavatele k řešení psychosociálních rizik při práci tím, že názorně ukáže, že řízení psychosociálních rizik v mikropodnicích a malých podnicích je nejen možné, ale také se velmi vyplácí. Příručka povzbuzuje malé podniky v celé Evropě k tomu, aby prováděly systematické a efektivní řízení psychosociálních rizik za pomoci národních nebo odvětvových nástrojů. Tato kampaň navazuje na kampaň Zdravé pracoviště nazvanou Partnerství při prevenci rizik, která zdůrazňuje důležitost kombinování kvalitního vedení s účastí zaměstnanců. Tento přístup se znovu objevuje i v kampani , která prosazuje sdělení, že jak zaměstnanci, tak management musí hrát aktivní úlohu a spolupracovat, aby efektivně zvládli psychosociální rizika a stres při práci. Společnou prací mohou zaměstnavatelé, manažeři a zaměstnanci řídit stres při práci a psychosociální rizika ku prospěchu všech. Důležitá data Zahájení kampaně: duben 2014 Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2014 a říjen 2015 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi: duben 2015 Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2015 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 19

20 Průvodce kampaní Praktické nástroje a podpora pro snižování stresu Psychosociální rizika lze měřit, řešit a snižovat pomocí praktických nástrojů. Na internetu je k dispozici řada uživatelsky přívětivých a efektivních praktických nástrojů pro hodnocení a snižování stresu a psychosociálních rizik na pracovišti: Příručka Mezinárodní organizace práce Stress Prevention at Work Checkpoints (Kontrolní body k prevenci stresu při práci) obsahuje snadno použitelné kontrolní zjištění k identifikaci stresorů a zmírňování jejich škodlivých účinků. Normy Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Health and Safety Executive) Spojeného království týkající se řízení stresu při práci ukazují správnou praxi v šesti klíčových oblastech a poskytují srovnávací měřítko, podle něhož mohou organizace hodnotit svou výkonnost. Dokument INRS, francouzského národního institutu pro výzkum a bezpečnost, s názvem Faire le Point obsahuje základní parametry pro hodnocení psychosociálních rizik v malých podnicích a praktické tipy, jak se těchto rizik vyvarovat. Belgická strategie SOBANE uplatňuje participační strategii SOBANE o čtyřech krocích na hodnocení a prevenci psychosociálních rizik. Ve Slovinsku byly spuštěny webové stránky SOS na pracovišti průvodce zlepšováním zdraví a pohody zaměstnanců na pracovišti. Další národní nástroje pro řízení stresu a psychosociálních rizik jsou poskytovány kontaktními místy agentury EU-OSHA a jsou k dispozici na webových stránkách kampaně. Kdo se může zúčastnit kampaně? Do kampaně se mohou zapojit všechny organizace a jednotlivci: zaměstnavatelé všech velikostí ve veřejném i soukromém sektoru, manažeři všech stupňů řízení i řadoví zaměstnanci, odborníci na BOZP, odborové organizace a zástupci zaměstnanců pro BOZP, sdružení zaměstnavatelů, profesní organizace, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, služby prevence rizik v oblasti BOZP a pojišťovací služby. Praktické způsoby, jak se zapojit Jednotlivci a organizace se mohou do kampaně zapojit řadou způsobů: šířením a zveřejňováním materiálů kampaně, organizováním akcí a aktivit, jako jsou semináře a workshopy, využíváním a propagováním praktických nástrojů, které jsou k dispozici pro řízení stresu při práci a psychosociálních rizik, účastí v soutěži Evropské ceny za správnou praxi, účastí na Evropských týdnech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v letech 2014 a 2015, tím, že se stanou oficiálním unijním partnerem kampaně nebo národním partnerem kampaně. 20 EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Využití projektu SLIC 2012

Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012 Jaké je psychosociální klima ve vašem podniku? MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ, Santé s.r.o. Obsah prezentace: Psychosociální rizika Metodika, materiály Zkušenosti z výrobního podniku

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Ludmila Kožená Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví Státní zdravotní ústav l.kozena@szu.cz Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

PODPORA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

PODPORA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ PODPORA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Přístup k informacím je základním právem každého žáka, ať už s postižením či speciálními vzdělávacími potřebami, nebo bez nich. Ve společnosti, která

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2008 Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika ČSN EN ISO 15743 83 3547 Prosinec idt ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly... 12

Řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly... 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Průvodce kampaní #EUhealthyworkplaces

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více