3. Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13"

Transkript

1 Zapamatujte si Rychlý průvodce evropskými institucemi a procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a lidem s problémy v oblasti duševního zdraví

2 Small text MHE-SME?

3 Obsah 1. Evropské instituce...2 Evropská rada... 2 Rada Evropské unie... 3 Rada EPSCO... 4 Evropská komise... 5 Evropský parlament... 5 Soudní dvůr Evropské unie... 8 Výbor regionů... 9 Evropský hospodářský a sociální výbor Proces rozhodování v EU Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13 Strategie Evropa Otevřená metoda koordinace v sociální oblasti...14 Výbor pro sociální ochranu...15 Evropský semestr: Roční analýza růstu a přezkum národních programů reforem...16 Evropský semestr pro koordinaci politik...17 Evropské roky...18 Veřejné zdraví...19 Základní práva v EU Užitečné internetové stránky...27 Stručné shrnutí Více informací Zapojte se 1

4 2 1. Evropské instituce Stručný popis institucí EU Evropskou unii řídí šest institucí: Evropská rada, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie a Evropský účetní dvůr, jejichž pravomoci a odpovědnosti vyplývají ze Smluv o EU. Jako poradenské orgány působí několik dalších institucí jako Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Evropská rada Evropská rada sdružuje hlavy států a vlád ze všech členských zemí EU. Evropská rada se schází nejméně jednou za šest měsíců. Současným předsedou Evropské rady je Herman Van Rompuy, který bude této instituci předsedat do 31. května Jejím hlavním úkolem je určovat všeobecné politické zaměření a priority EU. Proto může hlasovat o změnách Smluv o Evropské unii nebo přijetí nových zemí za členy. Přestože však má vliv na určování agendy EU, nemá Evropská rada žádné pravomoci pro předkládání zákonů. Proto neexistuje praktický důvod k ovlivňování Evropské rady.

5 3 Rada Evropské unie Rada Evropské unie (dříve známá jako Rada ministrů, nezaměňovat s Evropskou radou) sdružuje ministry členských států EU pověřené různými oblastmi politiky. Proto složení Rady závisí na momentálních úkolech a celkově existuje deset konfigurací Rady. Práce Rady jako hlavního legislativního orgánu EU je mnohotvárná. Spolu s Evropským parlamentem schvaluje legislativní akty a rozpočet Unie a rovněž připravuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a uzavírání mezinárodních smluv. Podle předem určené rotace předsedá Radě každý členský stát po dobu šesti měsíců. Země, která vykonává předsednictví, spolu s předsedou Rady organizuje zasedání a předsedá jim a vypracovává smlouvy. Tři předsednictví společně tvoří Trio předsednictví, což znamená, že vzájemně spolupracují při navrhování všeobecného programu na období 18 měsíců. Časové rozvržení předsednictví EU: Leden - červen 2012: Dánsko Červenec - prosinec 2012: Kypr Leden - červen 2013: Irsko Červenec - prosinec 2013: Litva Leden - červen 2014: Řecko Červenec - prosinec 2014: Itálie Leden - červen 2015: Lotyšsko Červenec - prosinec 2015: Lucembursko

6 4 Bude-li vaše země v nejbližší budoucnosti pověřena předsednictvím, obraťte se na svá ministerstva a snažte se, aby se duševní zdraví dostalo na pořad jednání nebo se podílejte na organizaci nějaké konference nebo semináře. Rada EPSCO Pro tvůrce politik v oblasti veřejného zdraví je Rada EPSCO konfigurací, na kterou by se měli zaměřit. Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) tvoří ministři pro zaměstnanost, sociální ochranu, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti, kteří se scházejí přibližně čtyřikrát do roka. Rada schvaluje evropské směrnice, které směřují k harmonizaci nebo koordinaci národních legislativ v otázkách, jako jsou například pracovní podmínky, posílení národních politik v oblasti prevence nemocí, boj proti hlavním zdravotním hrozbám a ochrana práv spotřebitele. Vzhledem k tomu, že jsou politiky zaměstnanosti a sociální ochrany vlastní odpovědností členských států, může EU pouze schvalovat nezávazná doporučení nebo stanovit všeobecné cíle pro členské státy. Přesvědčte se, co je na programu: Podejte vlastní návrhy tak, že se obrátíte na své kompetentní národní ministerstvo.

7 5 Evropská komise Evropská komise je politicky nezávislá instituce, která reprezentuje všeobecné zájmy Evropské unie. Jako výkonný orgán Evropské unie iniciuje legislativu, implementuje usnesení a prosazuje Smlouvy o EU. Evropská komise sestává z 27 evropských komisařů, po jednom každého členského státu, vybraných se seznamu kandidátů navržených zeměmi EU. Komisaři musejí jednat nezávisle, protože zastupují Evropskou unii a nikoli své jednotlivé členské státy. Kolegium komisařů se schází jednou týdně, obvykle ve středu, v Bruselu. Komisaři se ve své práci opírají o administrativní oddělení nazývaná generální ředitelství (DG). Tato DG odpovídají za konkrétní politické oblasti, vypracovávají návrhy zákonů, které se stávají oficiálními poté, co je Kolegium komisařů schválí na svém týdenním zasedání. Sepište prohlášení position paper, tiskovou zprávu nebo otevřený dopis, zašlete jej předsedovi Evropské komise a/nebo kompetentnímu komisaři, např. komisaři pro zdraví, zaměstnanost a sociální věci atd. Seznam evropských komisařů: index_en.htm. Reagujte na otevřené konzultace o legislativních návrzích; odkaz: Evropský parlament Evropský parlament je jedinou institucí Evropské hnise, jejíž členové jsou přímo voleni občany EU. V současné době jej tvoří 736 členů evropského parlamentu (MEP) a má stejné legislativní a rozpočtové pravomoci jako Rada Evropské unie. Jako instituce zastupující evropské občany je jedním z hlavních pilířů demokracie v EU. Volby se konají každých pět let a křes-

8 6 la jsou obsazována podle podílu počtu obyvatel každého členského státu. Stávajícím předsedou Evropského parlamentu je Jerzy Buzek. Parlament je organizován podle politických skupin. Politická skupina by měla mít alespoň 20 MEP z nejméně 6 členských států EU. V Evropském parlamentu je sedm politických skupin: Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté). Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Zelení Evropská svobodná aliance. Skupina evropských konzervativců a reformistů. Evropská sjednocená levice Severská zelená levice. Skupina Evropa svobody a demokracie. Evropský parlament přispívá k vytváření evropské legislativy a zajištění hladké funkce Evropské unie spolu s Radou Evropské unie a Komisí. Význam úlohy Evropského parlamentu se zvýšil poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která v mnoha oblastech přisuzuje Evropskému parlamentu (EP) stejné postavení zákonodárce jako Radě, zejména při vytváření rozpočtu EU, zemědělské politiky a v otázkách soudnictví a vnitřních záležitostí. Členové Evropského parlamentu provádějí svou práci prostřednictvím systému specializovaných výborů, z nichž tři jsou pro členy MHE obzvláště důležité. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Výbor odpovídá za: Politiku zaměstnanosti a všechny aspekty sociální politiky, jako jsou pracovní podmínky, sociální zabezpečení a sociální ochrana. Opatření pro zdraví a bezpečnost na pracovišti. Evropský sociální fond. Politiku profesního vzdělávání včetně profesní kvalifikace. Volný pohyb pracovníků a důchodců.

9 Sociální dialog. Všechny formy diskriminace na pracovišti a na trhu práce, včetně těch, které mají genderový základ. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Tento výbor je odpovědný za: Politiku v oblasti životního prostředí a opatření na ochranu životního prostředí. Veřejné zdraví, zejména: a. programy a specifické akce v oblasti veřejného zdraví; b. farmaceutické a kosmetické výrobky; c. zdravotní aspekty bioterorismu; d. Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Otázky bezpečnosti potravin. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Tento výbor odpovídá za: Ochranu práv občanů EU, lidských práv a základních práv, včetně ochrany menšin, jak je to stanoveno ve Smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie. Opatření potřebná v boji proti všem formám diskriminace, jiné než té, která je založena na genderových stereotypech nebo k níž dochází na pracovišti a na trhu práce. Vytváření a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (azyl, migrace, otázky hranic, součinnost policie). Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislosti. Určete MEP, kteří mají zájem o otázky duševního zdraví. Udržujte pravidelné kontakty s MEP z vaší země, zejména těmi, kteří se podílejí na činnosti výborů související s duševním zdravím, například EMPL, ENVI, LIBE. Udržujte pravidelné kontakty s členy parlamentu vaší země, protože určité legislativní návrhy jsou konzultovány s národními parlamenty. 7

10 8 Soudní dvůr Evropské unie Sídlo Soudního dvora Evropské unie je v Lucembursku. Úlohou Soudního dvora Evropské unie je zajistit, aby bylo respektováno evropské právo a aby byly Smlouvy náležitě interpretovány a uplatňovány. Po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost se jurisdikce Soudního dvora rozšířila. Soudní dvůr má tři součásti: Soudní dvůr, Tribunál (Soud prvního stupně) a Soud pro veřejnou službu. Soud pro veřejnou službu řeší určité kauzy týkající se pracovněprávních vztahů a sociální ochrany zaměstnanců uvnitř institucí EU a rovněž spory mezi určitými orgány EU. Do jurisdikce Tribunálu spadají žaloby podané fyzickými nebo právnickými osobami směřující proti aktům nebo opomenutím institucí, orgánů, úřadů nebo agentur EU, žaloby podané členskými státy proti Komisi, žaloby směřující k náhradě škod způsobených institucemi EU, žaloby týkající se ochranných známek Společenství a odvolání proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu. Soudní dvůr vynáší předběžná rozhodnutí a může provádět přezkum odvolání, která projednal Tribunál. Soudní dvůr rovněž rozhoduje v otázkách vztahujících se k Listině základních práv, která stanoví základní lidská práva pro všechny občany členských států. Soudci jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států. Současný počet generálních advokátů (soudní poradci, kteří poskytují veřejná, nezávazná právní stanoviska) je 11.

11 9 Jiné instituce a orgány Evropské unie Výbor regionů Výbor regionů EU sestává z regionálních a místních zástupců. Byl zřízen Smlouvou o Evropské unii a tvoří jej představitelé regionálních a místních samospráv. Posláním jeho členů je zapojení regionálních a místních orgánů a společenství, která zastupují, do procesu rozhodování, a jejich informování o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada mají povinnost konzultovat s Výborem v otázkách politik majících vliv na regiony a města. Výbor regionů může podávat žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie v případě, že jsou porušována jeho práva nebo se domnívá, že právo EU porušuje princip subsidiarity nebo nerespektuje regionální či místní pravomoci. Výbor regionů může rovněž vydávat stanoviska z vlastní iniciativy a předkládat je Komisi, Parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) je poradní orgán, který zastupuje různé organizace z oblasti hospodářského a společenského života, jako zaměstnavatele, odbory nebo spotřebitele. EESC hájí zájmy občanské společnosti v politických diskusích s Radou, Parlamentem a Komisí. Je nedílnou součástí evropského procesu rozhodování: musí být konzultován před jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se sociálních nebo hospodářských politik. Může rovněž vydávat stanoviska k jiným tématům, buď z vlastní iniciativy nebo na požádání jiné instituce EU.

12 10 2. Proces rozhodování v EU V Radě Evropské unie se podle Lisabonské smlouvy stalo všeobecným pravidlem hlasování kvalifikovanou většinou (QMV). Aby bylo schváleno jakékoli opatření, je potřebná dvojí většina 55 % zástupců států EU reprezentujících 65 % obyvatelstva Unie. Čtyřicet významných položek bylo převedeno z jednomyslného hlasování na QMV, včetně všech záležitostí soudnictví a vnitřních věcí. Jednomyslné hlasování bylo ponecháno pouze u nejcitlivějších oblastí: daně, sociální ochrana, práva občanů, jazyky, sídla institucí a hlavní linie společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Legislativní pravomoc Evropského parlamentu se využívá podle čtyř odlišných procedur, v závislosti na typu daného návrhu: Konzultační procedura: Parlament poskytuje poradní stanovisko, avšak toto stanovisko není právně závazné. Procedura spolurozhodování: jestliže Rada nevzala ve svém společném postoji v úvahu stanovisko Parlamentu, může Parlament zabránit schválení návrhu. Procedura souhlasu nebo schválení (od vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost): v tomto případě je stanovisko Parlamentu právně závazné a musí být tudíž respektováno.

13 11 Procedura spolurozhodování probíhá následujícím způsobem: Evropská komise předloží legislativní návrh. Evropský parlament poskytne první stanovisko schválené prostou většinou hlasů na základě zprávy vypracované jednou z jeho parlamentních komisí. Komise může svůj návrh pozměnit s přihlédnutím k návrhům Parlamentu na změny. Rada Evropské unie vydává první postoj. Jestliže Rada schválí všechny změny doporučené Evropským parlamentem, nebo jestliže Parlament žádné změny nenavrhoval, může být akt schválen. Jinak Rada přijímá společný postoj v souladu se zásadami kvalifikované většiny (vyjma určitých případů jako je volný pohyb osob nebo kultura, kde se požaduje jednomyslný souhlas). Komise poskytuje své stanovisko k tomuto společnému postoji. Evropský parlament vydává druhé stanovisko. Existuje několik možností: Evropský parlament akceptuje společný postoj Rady a dokument je schválen. Evropský parlament vypracuje pozměňovací návrh ke společnému postoji, který je pak vrácen Radě. Evropský parlament zamítne společný postoj a návrh není schválen. Rada Evropské unie vydává druhý postoj k pozměňovacím návrhům Parlamentu. Pokud jej tento schválí, je akt přijat; jinak se schází Dohodovací výbor. Pokud nesouhlas přetrvává, je akt zkoumán Dohodovacím výborem. V Dohodovacím výboru se scházejí jak členové Rady, tak Parlamentu, za přítomnosti Komise. Pokud dosáhne kompromisu, je akt předložen Parlamentu a Radě ke schválení. Jinak je odložen.

14 12 Akt je přijat, když jej Rada i Parlament schválily za stejných podmínek. Vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná-li se o nařízení, je právně závazné a vztahuje se okamžitě na všechny členské státy. Pokud se jedná o směrnici, je rovněž právně závazná, ale členské státy mají časový rámec, ve kterém ji mají začlenit do svého národní právního systému. Jedná-li se o rozhodnutí, je určeno pouze pro konkrétní případ a je závazné pouze pro instituci, jíž je určeno (například členský stát nebo jednotlivá společnost).

15 3. Procesy vytváření politik EU vztahujících se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví Strategie Evropa 2020 Strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst byla zveřejněna v roce 2010 a je to evropská strategie směřující k roku Tato strategie přináší určité změny priorit a procesů v oblasti sociálního začlenění a sociální ochrany. V souladu se Sdělením Evropské komise Evropská strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a zasedáním Evropské rady dne 26. března 2010 rámec této strategie vyjadřuje sedm vlajkových iniciativ : Sedm vlajkových iniciativ se v různé míře vztahuje k oblasti duševního zdraví a sociálního začlenění: 1. Unie inovací pro zlepšení podmínek a přístupu k finančním zdrojům pro převedení výsledků výzkumu a inovací do výrobků a služeb, které generují růst a pracovní příležitosti. Inovační partnerství v oblasti aktivního stárnutí, sociální inovace. 2. Mládež v pohybu pro zlepšení výkonnosti vzdělávacího systému a usnadnění vstupu mladých lidí na trh práce. 13

16 14 3. Digitální agenda pro Evropu (vysokorychlostní internet) ezdraví 4. Efektivní nakládání se zdroji v Evropě na pomoc oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, větší využití obnovitelných zdrojů energie. 5. Průmyslová politika pro éru globalizace pro zlepšení podnikatelského prostředí, především pro SME, zvýšení globální konkurenceschopnosti. 6. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa pro modernizaci trhů práce a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností, zvýšení účasti pracovní síly na trhu práce, lepší vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce také prostřednictvím mobility pracovních sil. Začlenění osob s problémy v oblasti duševního zdraví do trhu práce. 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě pro zajištění sociální a územní soudržnosti, umožnění důstojného života a aktivní účasti ve společnosti osobám pociťujícím chudobu a sociální vyloučení. Sociální začlenění a soudržnost, individuální blahobyt (wellbeing). Otevřená metoda koordinace v sociální oblasti V rámci Otevřené metody koordinace (OMC) členské státy dobrovolně koordinují své politiky a správnou praxi v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění zahrnující důchody, zdravotní a dlouhodobou péči se zapojením místních a regionálních orgánů a rovněž sociálních partnerů a nevládních organizací. Komise rovněž vypracuje své stanovisko k budoucnosti OMC v sociální oblasti.

17 Kolegiální hodnocení (peer review) Kolegiální hodnocení (peer review) v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění je klíčovým nástrojem Otevřené metody koordinace (OMC) v sociální oblasti. Podporuje spolupráci při modernizaci sociální ochrany a v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropské unii procesem dobrovolného vzájemného učení mezi jednotlivými zeměmi. Hostitelská země prezentuje svůj přístup k politice, cíl: učit se ze správné praxe v jiných zemích a stanovit, zda by mohla být efektivně převedena do jiných členských států. Hostitelská země může rovněž využívat schůzky kolegiálního hodnocení za účelem získávání odborných rad z jiných zemích s cílem poskytování informací v procesu přípravy významné politické reformy v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění (nebo nového programu nebo institucionálního opatření). Cílem by bylo využití předností správné praxe existující v jiných zemích EU pro zlepšení efektivity vlastních reforem. Kolegiální hodnocení se uskutečňuje formou workshopů expertů, kde si především vládní specialisté z vybraných zúčastněných zemí vyměňují nejlepší praxi z oblasti vytváření politik a reforem. Základní součástí Otevřené metody koordinace je výměna informací, zkušeností a příkladů nejlepší praxe. Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC) slouží jako platforma pro diskusi mezi členskými státy. Výbor pro sociální ochranu Monitoruje implementaci Otevřené metody koordinace. Hodnotí efektivitu probíhajících reforem. Reaguje na iniciativy Komise a požadavky Rady, protože má poradenskou funkci. Schvaluje Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění. Rozhoduje o kolegiálním hodnocení (peer reviews). 15

18 Kontaktujte člena/členy SPC z vaší země a informujte je pravidelně o duševním zdraví a zvyšujte jejich povědomí a citlivost vůči otázkám týkajícím se duševního zdraví. Obraťte se na svého člena/členy SPC a vyzvěte je, aby přednesli návrh na kolegiální hodnocení v oblasti duševního zdraví (pro získání informací o předchozích kolegiálních hodnoceních navštivte: -inclusion.eu). Evropský semestr: Roční analýza růstu a přezkum národních programů reforem Po přijetí Strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst Evropská unie uplatňuje pro členské státy EU nový mechanismus reportingu. Významnou změnou je skutečnost, že členské státy již nepředkládají Evropské komisi samostatné Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. Tyto zprávy jsou nyní součástí širších Národních programů reforem, které členské státy EU vypracovávají každoročně od roku Národní programy reforem obsahují sociální složku a složku zaměstnanosti. V předchozích letech se členové MHE podíleli na aktivitách prosazujících lepší začlenění aspektů duševního zdraví a sociálního začlenění do Národních zpráv o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování; stávající a budoucí strategie lobování se nyní budou vztahovat k Národním programům reforem. Nový politický cyklus, takzvaný Evropský semestr funguje následujícím způsobem: Nový šestiměsíční cyklus započne každoročně v lednu, kdy Komise zveřejní Roční analýzu růstu (AGS), která bude projednána útvary Rady a Evropským parlamentem před březnovým jarním zasedáním Evropské rady. Na jarním zasedání Rady členské státy, především na základě Roční analýzy růstu, stanoví hlavní úkoly EU a vydají strategická doporučení k politikám.

19 Členské státy s přihlédnutím k těmto doporučením předloží a projednají své střednědobé rozpočtové strategie prostřednictvím Programů stability a Konvergenčních programů a zároveň vypracují Národní programy reforem, v nichž stanoví činnost, kterou budou uskutečňovat v oblastech jako je zaměstnanost, výzkum, inovace, energetika nebo sociální začlenění. Tyto dva dokumenty budou zaslány v dubnu Evropské komisi k hodnocení. Na základě hodnocení Komise vydá Rada pokyny pro jednotlivé země a vždy v červenci, než členské státy dokončí své návrhy rozpočtu pro příští rok, Evropská rada a Rada ministrů poskytne politická doporučení. Evropský semestr pro koordinaci politik leden únor březen duben květen červen červenec Evropská komise Rada ministrů Analýza ročního růstu Debata a orientace Politické pokyny včetně případných doporučení Dokončení a přijetí pokynů Podzim: Tématické kolegiální hodnocení na úrovni EU Evropský parlament Debata a orientace Evropská rada Výroční hospodářský a sociální summit Schválení pokynů Členské státy Přijetí Programů národních reforem (NRP) a Programů stability a konvergence (SCP) Podzim: follow-up na národní úrovni 17

20 Snažte se zapojit do procesu vypracování návrhů v rámci formálního nebo neformálního procesu konzultací ve vaší zemi. Snažte se každoročně do poloviny dubna vypracováním doporučení ovlivnit návrh Národního programu reforem, který předkládá vaše vláda EU. Evropské roky Evropské roky vyhlašuje EU s cílem zvýšení povědomí o určitých tématech, velmi často v sociálním kontextu. V rámci Evropských roků je organizováno několik akcí na národní úrovni ve spolupráci s národními ministerstvy. Nevládní organizace mají rovněž příležitost sehrát aktivní úlohu a mohou upozornit na problémy jejich příslušné klientely. Několik příkladů dřívějších a budoucích Evropských roků: 2010 Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Rok dobrovolnictví Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Přehled Evropských roků: staticdisplay.do?language=en&id=1005. Téma Evropského roku má oficiálně navrhovat Evropská komise, Evropský parlament nebo Evropská rada. Za účelem jejich ovlivnění s cílem navržení určitého tématu: A- Přesvědčte zemi, která momentálně je nebo v brzké době bude pověřena předsednictvím Rady. Je však důležité získat podporu několika členských států EU a proto by bylo ideální jednat v rámci aliance několika zemí. B- Ze strany Evropského parlamentu: obraťte se na MEP z vašich zemí. 18 C- Přesvědčte Evropskou komisi (GŘ EMPL nebo GŘ SANCO): Členové MHE a také členové Výboru pro sociální ochranu by se mohli obrátit na svá ministerstva, která by mohla předložit návrh.

21 19 Veřejné zdraví I když je legislativní kompetence EU v oblasti veřejného zdraví omezená, existují dva dokumenty, které se snaží vytvářet evropskou politiku veřejného zdraví: Společná strategie v oblasti zdraví nazvaná Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU ( ) a Druhý akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví ( ), poskytující finanční nástroj pro realizaci cílů EU v této oblasti. Program EU pro veřejné zdraví je založen na Article 168 of the Lisbon Treaty a je nástrojem činnosti na úrovni Společenství v oblasti duševního zdraví. Cíle Programu EU pro veřejné zdraví jsou následující: zlepšovat zdravotní zabezpečení občanů; podporovat zdraví včetně snižování zdravotních nerovností; vytvářet a šířit znalosti a informace o zdraví občanů. I když otázky duševního zdraví nabyly v rámci politik Společenství týkajících se zdraví a jiných politik po roce 1997 na významu, teprve po Konferenci ministrů zdravotnictví členských států Světové zdravotnické organizace k otázkám duševního zdraví v roce 2005 Evropská komise zveřejnila Zelenou knihu: Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii. Evropská komise zahájila otevřenou konzultaci, která měla vést k debatě o možném rozvoji návrhu Evropské komise na strategii EU v oblasti duševního zdraví. Tento proces vedl k uzavření Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu. Pakt byl uzavřen na Konferenci EU na vysoké úrovni na téma Společně za duševní zdraví a pohodu dne 13. června 2008, pod vedením Evropské komise ve spolupráci se Slovinským předsednictvím a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

22 20 Hlavním cílem Paktu je zvýšení povědomí o otázkách duševního zdraví a zlepšení partnerství mezi členskými státy a zúčastněnými stranami ze sektorů veřejného zdraví, vzdělávání, otázek pracovišť, sociálních záležitostí a občanské společnosti. Uskutečnilo se pět tématických konferencí, které poukázaly na pět různých klíčových oblastí Paktu. Pět klíčových oblastí Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu: Předcházení sebevraždám a depresi. Duševní zdraví mládeže a vzdělávání. Duševní zdraví na pracovišti. Duševní zdraví u starších lidí. Boj proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. Pakt poskytl mechanismus pro výměnu informací, Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody, a stanovil výčet priorit, doporučení a akčních plánů. Maďarské předsednictví přijalo Závěry Rady o Evropském paktu za duševní zdraví a pohodu uvádějící závěry a požadavek vypracování Společné akce pro duševní zdraví a pohodu v rámci Programu EU v oblasti veřejného zdraví Společná akce pro duševní zdraví a pohodu by měla pokrývat následující oblasti: řešení duševních poruch prostřednictvím zdravotních a sociálních systémů; přijetí důkazně podložených opatření proti depresi; budování inovativních partnerství mezi zdravotnictvím a dalšími souvisejícími sektory; řízení hodnocení komunitních a sociálně začleňujících přístupů k duševnímu zdraví; zlepšení údajů a dokladů o stavu duševního zdraví obyvatelstva.

23 Podívejte se na specifické dokumenty týkající se duševního zdraví v oblasti veřejného zdraví: index_en.htm. a/nebo zaveďte do vlastní správné praxe Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody: eu_compass/index_en.htm. Základní práva v EU Listina základních práv Evropské unie Listina základních práv Evropské unie (také Charta základních práv EU), poskytuje právní rámec pro zajištění celého okruhu občanských, politických, hospodářských a sociálních práv evropských občanů a občanů třetích zemí, kteří oficiálně pobývají v EU. Práva obsažená v této listině se dělí do šesti kapitol: důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanská práva a spravedlnost. Listina působí jako vodítko pro činnost EU, protože instituce EU a členské státy budou muset při uplatňování práva EU všechna tato práva respektovat. Evropský soudní dvůr je pověřen zajištěním toho, že budou ustanovení Listiny respektována. Listina doplňuje jiné mezinárodní dokumenty jako je Evropská úmluva o lidských právech. Agentura Evropské unie pro základní práva Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je agenturou Evropské unie, která byla vytvořena ve Vídni 1. března Je centrem odborných znalostí o otázkách základních práv a k jejím čtyřem hlavním úkolům patří shromažďování informací, analýza, poskytování poradenství a informace a komunikace. FRA plní své úkoly nezávisle. Má právo formulovat stanoviska pro instituce EU i jednotlivé členské státy při zavádění komunitárního práva, buď z vlastní iniciativy nebo na žádost Evropského parlamentu, rady Evropské unie nebo Evropské komise. Nemá mandát k prošetřování individuálních 21

24 22 stížností, ani jakoukoli regulatorní či rozhodovací pravomoc. Agentura Evropské unie pro základní práva zřídila Platformu pro základní práva tvořenou organizacemi občanské společnosti s cílem umožnit občanské společnosti vyjadřovat se k hodnocení práce a programu Agentury. Orgány pro rovnost Orgány pro rovnost jsou specializované národní orgány prosazující rovné zacházení. Jejich úkolem je prosazovat rovné zacházení v souvislosti s některou, případně s několika, z následujících okolností: náboženství nebo přesvědčení, rasový nebo etnický původ, věk, zdravotní postižení, pohlaví, sexuální orientace, sociální původ, národnost a jiné. Mají zásadní význam při zajišťování efektivní implementace nediskriminačního práva poskytováním pomoci obětem a monitorováním a oznamováním případů diskriminace. Spolupráci a výměně informací mezi orgány pro rovnost v rámci Evropy napomáhá Equinet. Úkolem této sítě je pomáhat orgánům pro rovnost při plnění jejich poslání vytvářením dlouhodobě působící sítě a základny pro výměnu zkušeností z oblasti práva, strategií jeho prosazování, školení a nejlepší praxe a také poskytovat platformu pro dialog s evropskými institucemi. Smyslem toho je podpora jednotné implementace nediskriminačního práva Evropské unie a zvýšení právní ochrany obětí diskriminace. Rada Evropy Rada Evropy je mezinárodní organizace, která byla založena v poválečném období v roce 1949 s cílem podpoření demokratických principů na kontinentu na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V současné době má 47 členských států, což jsou prakticky všechny země na evropském kontinentu s jedinou výjimkou Běloruska. Jejím hlavním cílem je vytvářet v Evropě společný právní prostor, kde jsou respektovány základní hodnoty: lidská práva, demokracie a právní řád.

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více