3. Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13"

Transkript

1 Zapamatujte si Rychlý průvodce evropskými institucemi a procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a lidem s problémy v oblasti duševního zdraví

2 Small text MHE-SME?

3 Obsah 1. Evropské instituce...2 Evropská rada... 2 Rada Evropské unie... 3 Rada EPSCO... 4 Evropská komise... 5 Evropský parlament... 5 Soudní dvůr Evropské unie... 8 Výbor regionů... 9 Evropský hospodářský a sociální výbor Proces rozhodování v EU Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13 Strategie Evropa Otevřená metoda koordinace v sociální oblasti...14 Výbor pro sociální ochranu...15 Evropský semestr: Roční analýza růstu a přezkum národních programů reforem...16 Evropský semestr pro koordinaci politik...17 Evropské roky...18 Veřejné zdraví...19 Základní práva v EU Užitečné internetové stránky...27 Stručné shrnutí Více informací Zapojte se 1

4 2 1. Evropské instituce Stručný popis institucí EU Evropskou unii řídí šest institucí: Evropská rada, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie a Evropský účetní dvůr, jejichž pravomoci a odpovědnosti vyplývají ze Smluv o EU. Jako poradenské orgány působí několik dalších institucí jako Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Evropská rada Evropská rada sdružuje hlavy států a vlád ze všech členských zemí EU. Evropská rada se schází nejméně jednou za šest měsíců. Současným předsedou Evropské rady je Herman Van Rompuy, který bude této instituci předsedat do 31. května Jejím hlavním úkolem je určovat všeobecné politické zaměření a priority EU. Proto může hlasovat o změnách Smluv o Evropské unii nebo přijetí nových zemí za členy. Přestože však má vliv na určování agendy EU, nemá Evropská rada žádné pravomoci pro předkládání zákonů. Proto neexistuje praktický důvod k ovlivňování Evropské rady.

5 3 Rada Evropské unie Rada Evropské unie (dříve známá jako Rada ministrů, nezaměňovat s Evropskou radou) sdružuje ministry členských států EU pověřené různými oblastmi politiky. Proto složení Rady závisí na momentálních úkolech a celkově existuje deset konfigurací Rady. Práce Rady jako hlavního legislativního orgánu EU je mnohotvárná. Spolu s Evropským parlamentem schvaluje legislativní akty a rozpočet Unie a rovněž připravuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a uzavírání mezinárodních smluv. Podle předem určené rotace předsedá Radě každý členský stát po dobu šesti měsíců. Země, která vykonává předsednictví, spolu s předsedou Rady organizuje zasedání a předsedá jim a vypracovává smlouvy. Tři předsednictví společně tvoří Trio předsednictví, což znamená, že vzájemně spolupracují při navrhování všeobecného programu na období 18 měsíců. Časové rozvržení předsednictví EU: Leden - červen 2012: Dánsko Červenec - prosinec 2012: Kypr Leden - červen 2013: Irsko Červenec - prosinec 2013: Litva Leden - červen 2014: Řecko Červenec - prosinec 2014: Itálie Leden - červen 2015: Lotyšsko Červenec - prosinec 2015: Lucembursko

6 4 Bude-li vaše země v nejbližší budoucnosti pověřena předsednictvím, obraťte se na svá ministerstva a snažte se, aby se duševní zdraví dostalo na pořad jednání nebo se podílejte na organizaci nějaké konference nebo semináře. Rada EPSCO Pro tvůrce politik v oblasti veřejného zdraví je Rada EPSCO konfigurací, na kterou by se měli zaměřit. Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) tvoří ministři pro zaměstnanost, sociální ochranu, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti, kteří se scházejí přibližně čtyřikrát do roka. Rada schvaluje evropské směrnice, které směřují k harmonizaci nebo koordinaci národních legislativ v otázkách, jako jsou například pracovní podmínky, posílení národních politik v oblasti prevence nemocí, boj proti hlavním zdravotním hrozbám a ochrana práv spotřebitele. Vzhledem k tomu, že jsou politiky zaměstnanosti a sociální ochrany vlastní odpovědností členských států, může EU pouze schvalovat nezávazná doporučení nebo stanovit všeobecné cíle pro členské státy. Přesvědčte se, co je na programu: Podejte vlastní návrhy tak, že se obrátíte na své kompetentní národní ministerstvo.

7 5 Evropská komise Evropská komise je politicky nezávislá instituce, která reprezentuje všeobecné zájmy Evropské unie. Jako výkonný orgán Evropské unie iniciuje legislativu, implementuje usnesení a prosazuje Smlouvy o EU. Evropská komise sestává z 27 evropských komisařů, po jednom každého členského státu, vybraných se seznamu kandidátů navržených zeměmi EU. Komisaři musejí jednat nezávisle, protože zastupují Evropskou unii a nikoli své jednotlivé členské státy. Kolegium komisařů se schází jednou týdně, obvykle ve středu, v Bruselu. Komisaři se ve své práci opírají o administrativní oddělení nazývaná generální ředitelství (DG). Tato DG odpovídají za konkrétní politické oblasti, vypracovávají návrhy zákonů, které se stávají oficiálními poté, co je Kolegium komisařů schválí na svém týdenním zasedání. Sepište prohlášení position paper, tiskovou zprávu nebo otevřený dopis, zašlete jej předsedovi Evropské komise a/nebo kompetentnímu komisaři, např. komisaři pro zdraví, zaměstnanost a sociální věci atd. Seznam evropských komisařů: index_en.htm. Reagujte na otevřené konzultace o legislativních návrzích; odkaz: Evropský parlament Evropský parlament je jedinou institucí Evropské hnise, jejíž členové jsou přímo voleni občany EU. V současné době jej tvoří 736 členů evropského parlamentu (MEP) a má stejné legislativní a rozpočtové pravomoci jako Rada Evropské unie. Jako instituce zastupující evropské občany je jedním z hlavních pilířů demokracie v EU. Volby se konají každých pět let a křes-

8 6 la jsou obsazována podle podílu počtu obyvatel každého členského státu. Stávajícím předsedou Evropského parlamentu je Jerzy Buzek. Parlament je organizován podle politických skupin. Politická skupina by měla mít alespoň 20 MEP z nejméně 6 členských států EU. V Evropském parlamentu je sedm politických skupin: Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté). Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Zelení Evropská svobodná aliance. Skupina evropských konzervativců a reformistů. Evropská sjednocená levice Severská zelená levice. Skupina Evropa svobody a demokracie. Evropský parlament přispívá k vytváření evropské legislativy a zajištění hladké funkce Evropské unie spolu s Radou Evropské unie a Komisí. Význam úlohy Evropského parlamentu se zvýšil poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která v mnoha oblastech přisuzuje Evropskému parlamentu (EP) stejné postavení zákonodárce jako Radě, zejména při vytváření rozpočtu EU, zemědělské politiky a v otázkách soudnictví a vnitřních záležitostí. Členové Evropského parlamentu provádějí svou práci prostřednictvím systému specializovaných výborů, z nichž tři jsou pro členy MHE obzvláště důležité. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Výbor odpovídá za: Politiku zaměstnanosti a všechny aspekty sociální politiky, jako jsou pracovní podmínky, sociální zabezpečení a sociální ochrana. Opatření pro zdraví a bezpečnost na pracovišti. Evropský sociální fond. Politiku profesního vzdělávání včetně profesní kvalifikace. Volný pohyb pracovníků a důchodců.

9 Sociální dialog. Všechny formy diskriminace na pracovišti a na trhu práce, včetně těch, které mají genderový základ. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Tento výbor je odpovědný za: Politiku v oblasti životního prostředí a opatření na ochranu životního prostředí. Veřejné zdraví, zejména: a. programy a specifické akce v oblasti veřejného zdraví; b. farmaceutické a kosmetické výrobky; c. zdravotní aspekty bioterorismu; d. Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Otázky bezpečnosti potravin. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Tento výbor odpovídá za: Ochranu práv občanů EU, lidských práv a základních práv, včetně ochrany menšin, jak je to stanoveno ve Smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie. Opatření potřebná v boji proti všem formám diskriminace, jiné než té, která je založena na genderových stereotypech nebo k níž dochází na pracovišti a na trhu práce. Vytváření a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (azyl, migrace, otázky hranic, součinnost policie). Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislosti. Určete MEP, kteří mají zájem o otázky duševního zdraví. Udržujte pravidelné kontakty s MEP z vaší země, zejména těmi, kteří se podílejí na činnosti výborů související s duševním zdravím, například EMPL, ENVI, LIBE. Udržujte pravidelné kontakty s členy parlamentu vaší země, protože určité legislativní návrhy jsou konzultovány s národními parlamenty. 7

10 8 Soudní dvůr Evropské unie Sídlo Soudního dvora Evropské unie je v Lucembursku. Úlohou Soudního dvora Evropské unie je zajistit, aby bylo respektováno evropské právo a aby byly Smlouvy náležitě interpretovány a uplatňovány. Po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost se jurisdikce Soudního dvora rozšířila. Soudní dvůr má tři součásti: Soudní dvůr, Tribunál (Soud prvního stupně) a Soud pro veřejnou službu. Soud pro veřejnou službu řeší určité kauzy týkající se pracovněprávních vztahů a sociální ochrany zaměstnanců uvnitř institucí EU a rovněž spory mezi určitými orgány EU. Do jurisdikce Tribunálu spadají žaloby podané fyzickými nebo právnickými osobami směřující proti aktům nebo opomenutím institucí, orgánů, úřadů nebo agentur EU, žaloby podané členskými státy proti Komisi, žaloby směřující k náhradě škod způsobených institucemi EU, žaloby týkající se ochranných známek Společenství a odvolání proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu. Soudní dvůr vynáší předběžná rozhodnutí a může provádět přezkum odvolání, která projednal Tribunál. Soudní dvůr rovněž rozhoduje v otázkách vztahujících se k Listině základních práv, která stanoví základní lidská práva pro všechny občany členských států. Soudci jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států. Současný počet generálních advokátů (soudní poradci, kteří poskytují veřejná, nezávazná právní stanoviska) je 11.

11 9 Jiné instituce a orgány Evropské unie Výbor regionů Výbor regionů EU sestává z regionálních a místních zástupců. Byl zřízen Smlouvou o Evropské unii a tvoří jej představitelé regionálních a místních samospráv. Posláním jeho členů je zapojení regionálních a místních orgánů a společenství, která zastupují, do procesu rozhodování, a jejich informování o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada mají povinnost konzultovat s Výborem v otázkách politik majících vliv na regiony a města. Výbor regionů může podávat žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie v případě, že jsou porušována jeho práva nebo se domnívá, že právo EU porušuje princip subsidiarity nebo nerespektuje regionální či místní pravomoci. Výbor regionů může rovněž vydávat stanoviska z vlastní iniciativy a předkládat je Komisi, Parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) je poradní orgán, který zastupuje různé organizace z oblasti hospodářského a společenského života, jako zaměstnavatele, odbory nebo spotřebitele. EESC hájí zájmy občanské společnosti v politických diskusích s Radou, Parlamentem a Komisí. Je nedílnou součástí evropského procesu rozhodování: musí být konzultován před jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se sociálních nebo hospodářských politik. Může rovněž vydávat stanoviska k jiným tématům, buď z vlastní iniciativy nebo na požádání jiné instituce EU.

12 10 2. Proces rozhodování v EU V Radě Evropské unie se podle Lisabonské smlouvy stalo všeobecným pravidlem hlasování kvalifikovanou většinou (QMV). Aby bylo schváleno jakékoli opatření, je potřebná dvojí většina 55 % zástupců států EU reprezentujících 65 % obyvatelstva Unie. Čtyřicet významných položek bylo převedeno z jednomyslného hlasování na QMV, včetně všech záležitostí soudnictví a vnitřních věcí. Jednomyslné hlasování bylo ponecháno pouze u nejcitlivějších oblastí: daně, sociální ochrana, práva občanů, jazyky, sídla institucí a hlavní linie společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Legislativní pravomoc Evropského parlamentu se využívá podle čtyř odlišných procedur, v závislosti na typu daného návrhu: Konzultační procedura: Parlament poskytuje poradní stanovisko, avšak toto stanovisko není právně závazné. Procedura spolurozhodování: jestliže Rada nevzala ve svém společném postoji v úvahu stanovisko Parlamentu, může Parlament zabránit schválení návrhu. Procedura souhlasu nebo schválení (od vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost): v tomto případě je stanovisko Parlamentu právně závazné a musí být tudíž respektováno.

13 11 Procedura spolurozhodování probíhá následujícím způsobem: Evropská komise předloží legislativní návrh. Evropský parlament poskytne první stanovisko schválené prostou většinou hlasů na základě zprávy vypracované jednou z jeho parlamentních komisí. Komise může svůj návrh pozměnit s přihlédnutím k návrhům Parlamentu na změny. Rada Evropské unie vydává první postoj. Jestliže Rada schválí všechny změny doporučené Evropským parlamentem, nebo jestliže Parlament žádné změny nenavrhoval, může být akt schválen. Jinak Rada přijímá společný postoj v souladu se zásadami kvalifikované většiny (vyjma určitých případů jako je volný pohyb osob nebo kultura, kde se požaduje jednomyslný souhlas). Komise poskytuje své stanovisko k tomuto společnému postoji. Evropský parlament vydává druhé stanovisko. Existuje několik možností: Evropský parlament akceptuje společný postoj Rady a dokument je schválen. Evropský parlament vypracuje pozměňovací návrh ke společnému postoji, který je pak vrácen Radě. Evropský parlament zamítne společný postoj a návrh není schválen. Rada Evropské unie vydává druhý postoj k pozměňovacím návrhům Parlamentu. Pokud jej tento schválí, je akt přijat; jinak se schází Dohodovací výbor. Pokud nesouhlas přetrvává, je akt zkoumán Dohodovacím výborem. V Dohodovacím výboru se scházejí jak členové Rady, tak Parlamentu, za přítomnosti Komise. Pokud dosáhne kompromisu, je akt předložen Parlamentu a Radě ke schválení. Jinak je odložen.

14 12 Akt je přijat, když jej Rada i Parlament schválily za stejných podmínek. Vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná-li se o nařízení, je právně závazné a vztahuje se okamžitě na všechny členské státy. Pokud se jedná o směrnici, je rovněž právně závazná, ale členské státy mají časový rámec, ve kterém ji mají začlenit do svého národní právního systému. Jedná-li se o rozhodnutí, je určeno pouze pro konkrétní případ a je závazné pouze pro instituci, jíž je určeno (například členský stát nebo jednotlivá společnost).

15 3. Procesy vytváření politik EU vztahujících se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví Strategie Evropa 2020 Strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst byla zveřejněna v roce 2010 a je to evropská strategie směřující k roku Tato strategie přináší určité změny priorit a procesů v oblasti sociálního začlenění a sociální ochrany. V souladu se Sdělením Evropské komise Evropská strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a zasedáním Evropské rady dne 26. března 2010 rámec této strategie vyjadřuje sedm vlajkových iniciativ : Sedm vlajkových iniciativ se v různé míře vztahuje k oblasti duševního zdraví a sociálního začlenění: 1. Unie inovací pro zlepšení podmínek a přístupu k finančním zdrojům pro převedení výsledků výzkumu a inovací do výrobků a služeb, které generují růst a pracovní příležitosti. Inovační partnerství v oblasti aktivního stárnutí, sociální inovace. 2. Mládež v pohybu pro zlepšení výkonnosti vzdělávacího systému a usnadnění vstupu mladých lidí na trh práce. 13

16 14 3. Digitální agenda pro Evropu (vysokorychlostní internet) ezdraví 4. Efektivní nakládání se zdroji v Evropě na pomoc oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, větší využití obnovitelných zdrojů energie. 5. Průmyslová politika pro éru globalizace pro zlepšení podnikatelského prostředí, především pro SME, zvýšení globální konkurenceschopnosti. 6. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa pro modernizaci trhů práce a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností, zvýšení účasti pracovní síly na trhu práce, lepší vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce také prostřednictvím mobility pracovních sil. Začlenění osob s problémy v oblasti duševního zdraví do trhu práce. 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě pro zajištění sociální a územní soudržnosti, umožnění důstojného života a aktivní účasti ve společnosti osobám pociťujícím chudobu a sociální vyloučení. Sociální začlenění a soudržnost, individuální blahobyt (wellbeing). Otevřená metoda koordinace v sociální oblasti V rámci Otevřené metody koordinace (OMC) členské státy dobrovolně koordinují své politiky a správnou praxi v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění zahrnující důchody, zdravotní a dlouhodobou péči se zapojením místních a regionálních orgánů a rovněž sociálních partnerů a nevládních organizací. Komise rovněž vypracuje své stanovisko k budoucnosti OMC v sociální oblasti.

17 Kolegiální hodnocení (peer review) Kolegiální hodnocení (peer review) v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění je klíčovým nástrojem Otevřené metody koordinace (OMC) v sociální oblasti. Podporuje spolupráci při modernizaci sociální ochrany a v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropské unii procesem dobrovolného vzájemného učení mezi jednotlivými zeměmi. Hostitelská země prezentuje svůj přístup k politice, cíl: učit se ze správné praxe v jiných zemích a stanovit, zda by mohla být efektivně převedena do jiných členských států. Hostitelská země může rovněž využívat schůzky kolegiálního hodnocení za účelem získávání odborných rad z jiných zemích s cílem poskytování informací v procesu přípravy významné politické reformy v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění (nebo nového programu nebo institucionálního opatření). Cílem by bylo využití předností správné praxe existující v jiných zemích EU pro zlepšení efektivity vlastních reforem. Kolegiální hodnocení se uskutečňuje formou workshopů expertů, kde si především vládní specialisté z vybraných zúčastněných zemí vyměňují nejlepší praxi z oblasti vytváření politik a reforem. Základní součástí Otevřené metody koordinace je výměna informací, zkušeností a příkladů nejlepší praxe. Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC) slouží jako platforma pro diskusi mezi členskými státy. Výbor pro sociální ochranu Monitoruje implementaci Otevřené metody koordinace. Hodnotí efektivitu probíhajících reforem. Reaguje na iniciativy Komise a požadavky Rady, protože má poradenskou funkci. Schvaluje Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění. Rozhoduje o kolegiálním hodnocení (peer reviews). 15

18 Kontaktujte člena/členy SPC z vaší země a informujte je pravidelně o duševním zdraví a zvyšujte jejich povědomí a citlivost vůči otázkám týkajícím se duševního zdraví. Obraťte se na svého člena/členy SPC a vyzvěte je, aby přednesli návrh na kolegiální hodnocení v oblasti duševního zdraví (pro získání informací o předchozích kolegiálních hodnoceních navštivte: -inclusion.eu). Evropský semestr: Roční analýza růstu a přezkum národních programů reforem Po přijetí Strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst Evropská unie uplatňuje pro členské státy EU nový mechanismus reportingu. Významnou změnou je skutečnost, že členské státy již nepředkládají Evropské komisi samostatné Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. Tyto zprávy jsou nyní součástí širších Národních programů reforem, které členské státy EU vypracovávají každoročně od roku Národní programy reforem obsahují sociální složku a složku zaměstnanosti. V předchozích letech se členové MHE podíleli na aktivitách prosazujících lepší začlenění aspektů duševního zdraví a sociálního začlenění do Národních zpráv o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování; stávající a budoucí strategie lobování se nyní budou vztahovat k Národním programům reforem. Nový politický cyklus, takzvaný Evropský semestr funguje následujícím způsobem: Nový šestiměsíční cyklus započne každoročně v lednu, kdy Komise zveřejní Roční analýzu růstu (AGS), která bude projednána útvary Rady a Evropským parlamentem před březnovým jarním zasedáním Evropské rady. Na jarním zasedání Rady členské státy, především na základě Roční analýzy růstu, stanoví hlavní úkoly EU a vydají strategická doporučení k politikám.

19 Členské státy s přihlédnutím k těmto doporučením předloží a projednají své střednědobé rozpočtové strategie prostřednictvím Programů stability a Konvergenčních programů a zároveň vypracují Národní programy reforem, v nichž stanoví činnost, kterou budou uskutečňovat v oblastech jako je zaměstnanost, výzkum, inovace, energetika nebo sociální začlenění. Tyto dva dokumenty budou zaslány v dubnu Evropské komisi k hodnocení. Na základě hodnocení Komise vydá Rada pokyny pro jednotlivé země a vždy v červenci, než členské státy dokončí své návrhy rozpočtu pro příští rok, Evropská rada a Rada ministrů poskytne politická doporučení. Evropský semestr pro koordinaci politik leden únor březen duben květen červen červenec Evropská komise Rada ministrů Analýza ročního růstu Debata a orientace Politické pokyny včetně případných doporučení Dokončení a přijetí pokynů Podzim: Tématické kolegiální hodnocení na úrovni EU Evropský parlament Debata a orientace Evropská rada Výroční hospodářský a sociální summit Schválení pokynů Členské státy Přijetí Programů národních reforem (NRP) a Programů stability a konvergence (SCP) Podzim: follow-up na národní úrovni 17

20 Snažte se zapojit do procesu vypracování návrhů v rámci formálního nebo neformálního procesu konzultací ve vaší zemi. Snažte se každoročně do poloviny dubna vypracováním doporučení ovlivnit návrh Národního programu reforem, který předkládá vaše vláda EU. Evropské roky Evropské roky vyhlašuje EU s cílem zvýšení povědomí o určitých tématech, velmi často v sociálním kontextu. V rámci Evropských roků je organizováno několik akcí na národní úrovni ve spolupráci s národními ministerstvy. Nevládní organizace mají rovněž příležitost sehrát aktivní úlohu a mohou upozornit na problémy jejich příslušné klientely. Několik příkladů dřívějších a budoucích Evropských roků: 2010 Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Rok dobrovolnictví Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Přehled Evropských roků: staticdisplay.do?language=en&id=1005. Téma Evropského roku má oficiálně navrhovat Evropská komise, Evropský parlament nebo Evropská rada. Za účelem jejich ovlivnění s cílem navržení určitého tématu: A- Přesvědčte zemi, která momentálně je nebo v brzké době bude pověřena předsednictvím Rady. Je však důležité získat podporu několika členských států EU a proto by bylo ideální jednat v rámci aliance několika zemí. B- Ze strany Evropského parlamentu: obraťte se na MEP z vašich zemí. 18 C- Přesvědčte Evropskou komisi (GŘ EMPL nebo GŘ SANCO): Členové MHE a také členové Výboru pro sociální ochranu by se mohli obrátit na svá ministerstva, která by mohla předložit návrh.

21 19 Veřejné zdraví I když je legislativní kompetence EU v oblasti veřejného zdraví omezená, existují dva dokumenty, které se snaží vytvářet evropskou politiku veřejného zdraví: Společná strategie v oblasti zdraví nazvaná Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU ( ) a Druhý akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví ( ), poskytující finanční nástroj pro realizaci cílů EU v této oblasti. Program EU pro veřejné zdraví je založen na Article 168 of the Lisbon Treaty a je nástrojem činnosti na úrovni Společenství v oblasti duševního zdraví. Cíle Programu EU pro veřejné zdraví jsou následující: zlepšovat zdravotní zabezpečení občanů; podporovat zdraví včetně snižování zdravotních nerovností; vytvářet a šířit znalosti a informace o zdraví občanů. I když otázky duševního zdraví nabyly v rámci politik Společenství týkajících se zdraví a jiných politik po roce 1997 na významu, teprve po Konferenci ministrů zdravotnictví členských států Světové zdravotnické organizace k otázkám duševního zdraví v roce 2005 Evropská komise zveřejnila Zelenou knihu: Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii. Evropská komise zahájila otevřenou konzultaci, která měla vést k debatě o možném rozvoji návrhu Evropské komise na strategii EU v oblasti duševního zdraví. Tento proces vedl k uzavření Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu. Pakt byl uzavřen na Konferenci EU na vysoké úrovni na téma Společně za duševní zdraví a pohodu dne 13. června 2008, pod vedením Evropské komise ve spolupráci se Slovinským předsednictvím a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

22 20 Hlavním cílem Paktu je zvýšení povědomí o otázkách duševního zdraví a zlepšení partnerství mezi členskými státy a zúčastněnými stranami ze sektorů veřejného zdraví, vzdělávání, otázek pracovišť, sociálních záležitostí a občanské společnosti. Uskutečnilo se pět tématických konferencí, které poukázaly na pět různých klíčových oblastí Paktu. Pět klíčových oblastí Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu: Předcházení sebevraždám a depresi. Duševní zdraví mládeže a vzdělávání. Duševní zdraví na pracovišti. Duševní zdraví u starších lidí. Boj proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. Pakt poskytl mechanismus pro výměnu informací, Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody, a stanovil výčet priorit, doporučení a akčních plánů. Maďarské předsednictví přijalo Závěry Rady o Evropském paktu za duševní zdraví a pohodu uvádějící závěry a požadavek vypracování Společné akce pro duševní zdraví a pohodu v rámci Programu EU v oblasti veřejného zdraví Společná akce pro duševní zdraví a pohodu by měla pokrývat následující oblasti: řešení duševních poruch prostřednictvím zdravotních a sociálních systémů; přijetí důkazně podložených opatření proti depresi; budování inovativních partnerství mezi zdravotnictvím a dalšími souvisejícími sektory; řízení hodnocení komunitních a sociálně začleňujících přístupů k duševnímu zdraví; zlepšení údajů a dokladů o stavu duševního zdraví obyvatelstva.

23 Podívejte se na specifické dokumenty týkající se duševního zdraví v oblasti veřejného zdraví: index_en.htm. a/nebo zaveďte do vlastní správné praxe Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody: eu_compass/index_en.htm. Základní práva v EU Listina základních práv Evropské unie Listina základních práv Evropské unie (také Charta základních práv EU), poskytuje právní rámec pro zajištění celého okruhu občanských, politických, hospodářských a sociálních práv evropských občanů a občanů třetích zemí, kteří oficiálně pobývají v EU. Práva obsažená v této listině se dělí do šesti kapitol: důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanská práva a spravedlnost. Listina působí jako vodítko pro činnost EU, protože instituce EU a členské státy budou muset při uplatňování práva EU všechna tato práva respektovat. Evropský soudní dvůr je pověřen zajištěním toho, že budou ustanovení Listiny respektována. Listina doplňuje jiné mezinárodní dokumenty jako je Evropská úmluva o lidských právech. Agentura Evropské unie pro základní práva Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je agenturou Evropské unie, která byla vytvořena ve Vídni 1. března Je centrem odborných znalostí o otázkách základních práv a k jejím čtyřem hlavním úkolům patří shromažďování informací, analýza, poskytování poradenství a informace a komunikace. FRA plní své úkoly nezávisle. Má právo formulovat stanoviska pro instituce EU i jednotlivé členské státy při zavádění komunitárního práva, buď z vlastní iniciativy nebo na žádost Evropského parlamentu, rady Evropské unie nebo Evropské komise. Nemá mandát k prošetřování individuálních 21

24 22 stížností, ani jakoukoli regulatorní či rozhodovací pravomoc. Agentura Evropské unie pro základní práva zřídila Platformu pro základní práva tvořenou organizacemi občanské společnosti s cílem umožnit občanské společnosti vyjadřovat se k hodnocení práce a programu Agentury. Orgány pro rovnost Orgány pro rovnost jsou specializované národní orgány prosazující rovné zacházení. Jejich úkolem je prosazovat rovné zacházení v souvislosti s některou, případně s několika, z následujících okolností: náboženství nebo přesvědčení, rasový nebo etnický původ, věk, zdravotní postižení, pohlaví, sexuální orientace, sociální původ, národnost a jiné. Mají zásadní význam při zajišťování efektivní implementace nediskriminačního práva poskytováním pomoci obětem a monitorováním a oznamováním případů diskriminace. Spolupráci a výměně informací mezi orgány pro rovnost v rámci Evropy napomáhá Equinet. Úkolem této sítě je pomáhat orgánům pro rovnost při plnění jejich poslání vytvářením dlouhodobě působící sítě a základny pro výměnu zkušeností z oblasti práva, strategií jeho prosazování, školení a nejlepší praxe a také poskytovat platformu pro dialog s evropskými institucemi. Smyslem toho je podpora jednotné implementace nediskriminačního práva Evropské unie a zvýšení právní ochrany obětí diskriminace. Rada Evropy Rada Evropy je mezinárodní organizace, která byla založena v poválečném období v roce 1949 s cílem podpoření demokratických principů na kontinentu na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V současné době má 47 členských států, což jsou prakticky všechny země na evropském kontinentu s jedinou výjimkou Běloruska. Jejím hlavním cílem je vytvářet v Evropě společný právní prostor, kde jsou respektovány základní hodnoty: lidská práva, demokracie a právní řád.

Příručka školení o potírání diskriminace

Příručka školení o potírání diskriminace Příručka školení o potírání diskriminace Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Łukasz Bojarski, Isabelle

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

101 OTÁZEK pro Evropskou unii

101 OTÁZEK pro Evropskou unii 101 OTÁZEK pro Evropskou unii 1 Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a její ministerstva obraz

Více

Zpráva o situaci v České republice. ke studii. o politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením

Zpráva o situaci v České republice. ke studii. o politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Zpráva o situaci v České republice ke studii o politikách

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII POČÁTKY INTEGRACE EVROPSKÉ UNIE Evropské společenství uhlí a oceli (1950-1951) 9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil plán hlubší

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2008 2010: Čím může přispět v místní praxi?

EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2008 2010: Čím může přispět v místní praxi? EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 2008 2010: Čím může přispět v místní praxi? Obsah 1 Úvod.................................. 1 2 Co je sociální OMK?......................... 2 3

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren

250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren Didac Garcia Carreté Jonatan Henriksson Miriam Schneider Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OPČNÍ PROTOKOL CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OPČNÍ PROTOKOL CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OPČNÍ PROTOKOL - CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL Praha 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN

Více

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jménem České

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE CS Ústava pro Evropu Řím 29.10. 2004 EVROPSKÁ UNIE Další doplňující informace o Evropské unii jsou dostupné na Internetu prostřednictvím serveru Evropa (http://europa.eu.int). Lucemburk: Úřad pro úřední

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více