3. Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13"

Transkript

1 Zapamatujte si Rychlý průvodce evropskými institucemi a procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a lidem s problémy v oblasti duševního zdraví

2 Small text MHE-SME?

3 Obsah 1. Evropské instituce...2 Evropská rada... 2 Rada Evropské unie... 3 Rada EPSCO... 4 Evropská komise... 5 Evropský parlament... 5 Soudní dvůr Evropské unie... 8 Výbor regionů... 9 Evropský hospodářský a sociální výbor Proces rozhodování v EU Procesy vytváření politiky EU vztahující se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví...13 Strategie Evropa Otevřená metoda koordinace v sociální oblasti...14 Výbor pro sociální ochranu...15 Evropský semestr: Roční analýza růstu a přezkum národních programů reforem...16 Evropský semestr pro koordinaci politik...17 Evropské roky...18 Veřejné zdraví...19 Základní práva v EU Užitečné internetové stránky...27 Stručné shrnutí Více informací Zapojte se 1

4 2 1. Evropské instituce Stručný popis institucí EU Evropskou unii řídí šest institucí: Evropská rada, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie a Evropský účetní dvůr, jejichž pravomoci a odpovědnosti vyplývají ze Smluv o EU. Jako poradenské orgány působí několik dalších institucí jako Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Evropská rada Evropská rada sdružuje hlavy států a vlád ze všech členských zemí EU. Evropská rada se schází nejméně jednou za šest měsíců. Současným předsedou Evropské rady je Herman Van Rompuy, který bude této instituci předsedat do 31. května Jejím hlavním úkolem je určovat všeobecné politické zaměření a priority EU. Proto může hlasovat o změnách Smluv o Evropské unii nebo přijetí nových zemí za členy. Přestože však má vliv na určování agendy EU, nemá Evropská rada žádné pravomoci pro předkládání zákonů. Proto neexistuje praktický důvod k ovlivňování Evropské rady.

5 3 Rada Evropské unie Rada Evropské unie (dříve známá jako Rada ministrů, nezaměňovat s Evropskou radou) sdružuje ministry členských států EU pověřené různými oblastmi politiky. Proto složení Rady závisí na momentálních úkolech a celkově existuje deset konfigurací Rady. Práce Rady jako hlavního legislativního orgánu EU je mnohotvárná. Spolu s Evropským parlamentem schvaluje legislativní akty a rozpočet Unie a rovněž připravuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a uzavírání mezinárodních smluv. Podle předem určené rotace předsedá Radě každý členský stát po dobu šesti měsíců. Země, která vykonává předsednictví, spolu s předsedou Rady organizuje zasedání a předsedá jim a vypracovává smlouvy. Tři předsednictví společně tvoří Trio předsednictví, což znamená, že vzájemně spolupracují při navrhování všeobecného programu na období 18 měsíců. Časové rozvržení předsednictví EU: Leden - červen 2012: Dánsko Červenec - prosinec 2012: Kypr Leden - červen 2013: Irsko Červenec - prosinec 2013: Litva Leden - červen 2014: Řecko Červenec - prosinec 2014: Itálie Leden - červen 2015: Lotyšsko Červenec - prosinec 2015: Lucembursko

6 4 Bude-li vaše země v nejbližší budoucnosti pověřena předsednictvím, obraťte se na svá ministerstva a snažte se, aby se duševní zdraví dostalo na pořad jednání nebo se podílejte na organizaci nějaké konference nebo semináře. Rada EPSCO Pro tvůrce politik v oblasti veřejného zdraví je Rada EPSCO konfigurací, na kterou by se měli zaměřit. Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) tvoří ministři pro zaměstnanost, sociální ochranu, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti, kteří se scházejí přibližně čtyřikrát do roka. Rada schvaluje evropské směrnice, které směřují k harmonizaci nebo koordinaci národních legislativ v otázkách, jako jsou například pracovní podmínky, posílení národních politik v oblasti prevence nemocí, boj proti hlavním zdravotním hrozbám a ochrana práv spotřebitele. Vzhledem k tomu, že jsou politiky zaměstnanosti a sociální ochrany vlastní odpovědností členských států, může EU pouze schvalovat nezávazná doporučení nebo stanovit všeobecné cíle pro členské státy. Přesvědčte se, co je na programu: Podejte vlastní návrhy tak, že se obrátíte na své kompetentní národní ministerstvo.

7 5 Evropská komise Evropská komise je politicky nezávislá instituce, která reprezentuje všeobecné zájmy Evropské unie. Jako výkonný orgán Evropské unie iniciuje legislativu, implementuje usnesení a prosazuje Smlouvy o EU. Evropská komise sestává z 27 evropských komisařů, po jednom každého členského státu, vybraných se seznamu kandidátů navržených zeměmi EU. Komisaři musejí jednat nezávisle, protože zastupují Evropskou unii a nikoli své jednotlivé členské státy. Kolegium komisařů se schází jednou týdně, obvykle ve středu, v Bruselu. Komisaři se ve své práci opírají o administrativní oddělení nazývaná generální ředitelství (DG). Tato DG odpovídají za konkrétní politické oblasti, vypracovávají návrhy zákonů, které se stávají oficiálními poté, co je Kolegium komisařů schválí na svém týdenním zasedání. Sepište prohlášení position paper, tiskovou zprávu nebo otevřený dopis, zašlete jej předsedovi Evropské komise a/nebo kompetentnímu komisaři, např. komisaři pro zdraví, zaměstnanost a sociální věci atd. Seznam evropských komisařů: index_en.htm. Reagujte na otevřené konzultace o legislativních návrzích; odkaz: Evropský parlament Evropský parlament je jedinou institucí Evropské hnise, jejíž členové jsou přímo voleni občany EU. V současné době jej tvoří 736 členů evropského parlamentu (MEP) a má stejné legislativní a rozpočtové pravomoci jako Rada Evropské unie. Jako instituce zastupující evropské občany je jedním z hlavních pilířů demokracie v EU. Volby se konají každých pět let a křes-

8 6 la jsou obsazována podle podílu počtu obyvatel každého členského státu. Stávajícím předsedou Evropského parlamentu je Jerzy Buzek. Parlament je organizován podle politických skupin. Politická skupina by měla mít alespoň 20 MEP z nejméně 6 členských států EU. V Evropském parlamentu je sedm politických skupin: Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté). Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Zelení Evropská svobodná aliance. Skupina evropských konzervativců a reformistů. Evropská sjednocená levice Severská zelená levice. Skupina Evropa svobody a demokracie. Evropský parlament přispívá k vytváření evropské legislativy a zajištění hladké funkce Evropské unie spolu s Radou Evropské unie a Komisí. Význam úlohy Evropského parlamentu se zvýšil poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která v mnoha oblastech přisuzuje Evropskému parlamentu (EP) stejné postavení zákonodárce jako Radě, zejména při vytváření rozpočtu EU, zemědělské politiky a v otázkách soudnictví a vnitřních záležitostí. Členové Evropského parlamentu provádějí svou práci prostřednictvím systému specializovaných výborů, z nichž tři jsou pro členy MHE obzvláště důležité. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Výbor odpovídá za: Politiku zaměstnanosti a všechny aspekty sociální politiky, jako jsou pracovní podmínky, sociální zabezpečení a sociální ochrana. Opatření pro zdraví a bezpečnost na pracovišti. Evropský sociální fond. Politiku profesního vzdělávání včetně profesní kvalifikace. Volný pohyb pracovníků a důchodců.

9 Sociální dialog. Všechny formy diskriminace na pracovišti a na trhu práce, včetně těch, které mají genderový základ. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Tento výbor je odpovědný za: Politiku v oblasti životního prostředí a opatření na ochranu životního prostředí. Veřejné zdraví, zejména: a. programy a specifické akce v oblasti veřejného zdraví; b. farmaceutické a kosmetické výrobky; c. zdravotní aspekty bioterorismu; d. Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Otázky bezpečnosti potravin. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Tento výbor odpovídá za: Ochranu práv občanů EU, lidských práv a základních práv, včetně ochrany menšin, jak je to stanoveno ve Smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie. Opatření potřebná v boji proti všem formám diskriminace, jiné než té, která je založena na genderových stereotypech nebo k níž dochází na pracovišti a na trhu práce. Vytváření a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (azyl, migrace, otázky hranic, součinnost policie). Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislosti. Určete MEP, kteří mají zájem o otázky duševního zdraví. Udržujte pravidelné kontakty s MEP z vaší země, zejména těmi, kteří se podílejí na činnosti výborů související s duševním zdravím, například EMPL, ENVI, LIBE. Udržujte pravidelné kontakty s členy parlamentu vaší země, protože určité legislativní návrhy jsou konzultovány s národními parlamenty. 7

10 8 Soudní dvůr Evropské unie Sídlo Soudního dvora Evropské unie je v Lucembursku. Úlohou Soudního dvora Evropské unie je zajistit, aby bylo respektováno evropské právo a aby byly Smlouvy náležitě interpretovány a uplatňovány. Po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost se jurisdikce Soudního dvora rozšířila. Soudní dvůr má tři součásti: Soudní dvůr, Tribunál (Soud prvního stupně) a Soud pro veřejnou službu. Soud pro veřejnou službu řeší určité kauzy týkající se pracovněprávních vztahů a sociální ochrany zaměstnanců uvnitř institucí EU a rovněž spory mezi určitými orgány EU. Do jurisdikce Tribunálu spadají žaloby podané fyzickými nebo právnickými osobami směřující proti aktům nebo opomenutím institucí, orgánů, úřadů nebo agentur EU, žaloby podané členskými státy proti Komisi, žaloby směřující k náhradě škod způsobených institucemi EU, žaloby týkající se ochranných známek Společenství a odvolání proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu. Soudní dvůr vynáší předběžná rozhodnutí a může provádět přezkum odvolání, která projednal Tribunál. Soudní dvůr rovněž rozhoduje v otázkách vztahujících se k Listině základních práv, která stanoví základní lidská práva pro všechny občany členských států. Soudci jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států. Současný počet generálních advokátů (soudní poradci, kteří poskytují veřejná, nezávazná právní stanoviska) je 11.

11 9 Jiné instituce a orgány Evropské unie Výbor regionů Výbor regionů EU sestává z regionálních a místních zástupců. Byl zřízen Smlouvou o Evropské unii a tvoří jej představitelé regionálních a místních samospráv. Posláním jeho členů je zapojení regionálních a místních orgánů a společenství, která zastupují, do procesu rozhodování, a jejich informování o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada mají povinnost konzultovat s Výborem v otázkách politik majících vliv na regiony a města. Výbor regionů může podávat žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie v případě, že jsou porušována jeho práva nebo se domnívá, že právo EU porušuje princip subsidiarity nebo nerespektuje regionální či místní pravomoci. Výbor regionů může rovněž vydávat stanoviska z vlastní iniciativy a předkládat je Komisi, Parlamentu a Radě. Evropský hospodářský a sociální výbor Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) je poradní orgán, který zastupuje různé organizace z oblasti hospodářského a společenského života, jako zaměstnavatele, odbory nebo spotřebitele. EESC hájí zájmy občanské společnosti v politických diskusích s Radou, Parlamentem a Komisí. Je nedílnou součástí evropského procesu rozhodování: musí být konzultován před jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se sociálních nebo hospodářských politik. Může rovněž vydávat stanoviska k jiným tématům, buď z vlastní iniciativy nebo na požádání jiné instituce EU.

12 10 2. Proces rozhodování v EU V Radě Evropské unie se podle Lisabonské smlouvy stalo všeobecným pravidlem hlasování kvalifikovanou většinou (QMV). Aby bylo schváleno jakékoli opatření, je potřebná dvojí většina 55 % zástupců států EU reprezentujících 65 % obyvatelstva Unie. Čtyřicet významných položek bylo převedeno z jednomyslného hlasování na QMV, včetně všech záležitostí soudnictví a vnitřních věcí. Jednomyslné hlasování bylo ponecháno pouze u nejcitlivějších oblastí: daně, sociální ochrana, práva občanů, jazyky, sídla institucí a hlavní linie společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Legislativní pravomoc Evropského parlamentu se využívá podle čtyř odlišných procedur, v závislosti na typu daného návrhu: Konzultační procedura: Parlament poskytuje poradní stanovisko, avšak toto stanovisko není právně závazné. Procedura spolurozhodování: jestliže Rada nevzala ve svém společném postoji v úvahu stanovisko Parlamentu, může Parlament zabránit schválení návrhu. Procedura souhlasu nebo schválení (od vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost): v tomto případě je stanovisko Parlamentu právně závazné a musí být tudíž respektováno.

13 11 Procedura spolurozhodování probíhá následujícím způsobem: Evropská komise předloží legislativní návrh. Evropský parlament poskytne první stanovisko schválené prostou většinou hlasů na základě zprávy vypracované jednou z jeho parlamentních komisí. Komise může svůj návrh pozměnit s přihlédnutím k návrhům Parlamentu na změny. Rada Evropské unie vydává první postoj. Jestliže Rada schválí všechny změny doporučené Evropským parlamentem, nebo jestliže Parlament žádné změny nenavrhoval, může být akt schválen. Jinak Rada přijímá společný postoj v souladu se zásadami kvalifikované většiny (vyjma určitých případů jako je volný pohyb osob nebo kultura, kde se požaduje jednomyslný souhlas). Komise poskytuje své stanovisko k tomuto společnému postoji. Evropský parlament vydává druhé stanovisko. Existuje několik možností: Evropský parlament akceptuje společný postoj Rady a dokument je schválen. Evropský parlament vypracuje pozměňovací návrh ke společnému postoji, který je pak vrácen Radě. Evropský parlament zamítne společný postoj a návrh není schválen. Rada Evropské unie vydává druhý postoj k pozměňovacím návrhům Parlamentu. Pokud jej tento schválí, je akt přijat; jinak se schází Dohodovací výbor. Pokud nesouhlas přetrvává, je akt zkoumán Dohodovacím výborem. V Dohodovacím výboru se scházejí jak členové Rady, tak Parlamentu, za přítomnosti Komise. Pokud dosáhne kompromisu, je akt předložen Parlamentu a Radě ke schválení. Jinak je odložen.

14 12 Akt je přijat, když jej Rada i Parlament schválily za stejných podmínek. Vstupuje v platnost po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná-li se o nařízení, je právně závazné a vztahuje se okamžitě na všechny členské státy. Pokud se jedná o směrnici, je rovněž právně závazná, ale členské státy mají časový rámec, ve kterém ji mají začlenit do svého národní právního systému. Jedná-li se o rozhodnutí, je určeno pouze pro konkrétní případ a je závazné pouze pro instituci, jíž je určeno (například členský stát nebo jednotlivá společnost).

15 3. Procesy vytváření politik EU vztahujících se k duševnímu zdraví a osobám s problémy v oblasti duševního zdraví Strategie Evropa 2020 Strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst byla zveřejněna v roce 2010 a je to evropská strategie směřující k roku Tato strategie přináší určité změny priorit a procesů v oblasti sociálního začlenění a sociální ochrany. V souladu se Sdělením Evropské komise Evropská strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a zasedáním Evropské rady dne 26. března 2010 rámec této strategie vyjadřuje sedm vlajkových iniciativ : Sedm vlajkových iniciativ se v různé míře vztahuje k oblasti duševního zdraví a sociálního začlenění: 1. Unie inovací pro zlepšení podmínek a přístupu k finančním zdrojům pro převedení výsledků výzkumu a inovací do výrobků a služeb, které generují růst a pracovní příležitosti. Inovační partnerství v oblasti aktivního stárnutí, sociální inovace. 2. Mládež v pohybu pro zlepšení výkonnosti vzdělávacího systému a usnadnění vstupu mladých lidí na trh práce. 13

16 14 3. Digitální agenda pro Evropu (vysokorychlostní internet) ezdraví 4. Efektivní nakládání se zdroji v Evropě na pomoc oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, větší využití obnovitelných zdrojů energie. 5. Průmyslová politika pro éru globalizace pro zlepšení podnikatelského prostředí, především pro SME, zvýšení globální konkurenceschopnosti. 6. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa pro modernizaci trhů práce a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností, zvýšení účasti pracovní síly na trhu práce, lepší vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce také prostřednictvím mobility pracovních sil. Začlenění osob s problémy v oblasti duševního zdraví do trhu práce. 7. Evropská platforma pro boj proti chudobě pro zajištění sociální a územní soudržnosti, umožnění důstojného života a aktivní účasti ve společnosti osobám pociťujícím chudobu a sociální vyloučení. Sociální začlenění a soudržnost, individuální blahobyt (wellbeing). Otevřená metoda koordinace v sociální oblasti V rámci Otevřené metody koordinace (OMC) členské státy dobrovolně koordinují své politiky a správnou praxi v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění zahrnující důchody, zdravotní a dlouhodobou péči se zapojením místních a regionálních orgánů a rovněž sociálních partnerů a nevládních organizací. Komise rovněž vypracuje své stanovisko k budoucnosti OMC v sociální oblasti.

17 Kolegiální hodnocení (peer review) Kolegiální hodnocení (peer review) v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění je klíčovým nástrojem Otevřené metody koordinace (OMC) v sociální oblasti. Podporuje spolupráci při modernizaci sociální ochrany a v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropské unii procesem dobrovolného vzájemného učení mezi jednotlivými zeměmi. Hostitelská země prezentuje svůj přístup k politice, cíl: učit se ze správné praxe v jiných zemích a stanovit, zda by mohla být efektivně převedena do jiných členských států. Hostitelská země může rovněž využívat schůzky kolegiálního hodnocení za účelem získávání odborných rad z jiných zemích s cílem poskytování informací v procesu přípravy významné politické reformy v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění (nebo nového programu nebo institucionálního opatření). Cílem by bylo využití předností správné praxe existující v jiných zemích EU pro zlepšení efektivity vlastních reforem. Kolegiální hodnocení se uskutečňuje formou workshopů expertů, kde si především vládní specialisté z vybraných zúčastněných zemí vyměňují nejlepší praxi z oblasti vytváření politik a reforem. Základní součástí Otevřené metody koordinace je výměna informací, zkušeností a příkladů nejlepší praxe. Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC) slouží jako platforma pro diskusi mezi členskými státy. Výbor pro sociální ochranu Monitoruje implementaci Otevřené metody koordinace. Hodnotí efektivitu probíhajících reforem. Reaguje na iniciativy Komise a požadavky Rady, protože má poradenskou funkci. Schvaluje Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění. Rozhoduje o kolegiálním hodnocení (peer reviews). 15

18 Kontaktujte člena/členy SPC z vaší země a informujte je pravidelně o duševním zdraví a zvyšujte jejich povědomí a citlivost vůči otázkám týkajícím se duševního zdraví. Obraťte se na svého člena/členy SPC a vyzvěte je, aby přednesli návrh na kolegiální hodnocení v oblasti duševního zdraví (pro získání informací o předchozích kolegiálních hodnoceních navštivte: -inclusion.eu). Evropský semestr: Roční analýza růstu a přezkum národních programů reforem Po přijetí Strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst Evropská unie uplatňuje pro členské státy EU nový mechanismus reportingu. Významnou změnou je skutečnost, že členské státy již nepředkládají Evropské komisi samostatné Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. Tyto zprávy jsou nyní součástí širších Národních programů reforem, které členské státy EU vypracovávají každoročně od roku Národní programy reforem obsahují sociální složku a složku zaměstnanosti. V předchozích letech se členové MHE podíleli na aktivitách prosazujících lepší začlenění aspektů duševního zdraví a sociálního začlenění do Národních zpráv o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování; stávající a budoucí strategie lobování se nyní budou vztahovat k Národním programům reforem. Nový politický cyklus, takzvaný Evropský semestr funguje následujícím způsobem: Nový šestiměsíční cyklus započne každoročně v lednu, kdy Komise zveřejní Roční analýzu růstu (AGS), která bude projednána útvary Rady a Evropským parlamentem před březnovým jarním zasedáním Evropské rady. Na jarním zasedání Rady členské státy, především na základě Roční analýzy růstu, stanoví hlavní úkoly EU a vydají strategická doporučení k politikám.

19 Členské státy s přihlédnutím k těmto doporučením předloží a projednají své střednědobé rozpočtové strategie prostřednictvím Programů stability a Konvergenčních programů a zároveň vypracují Národní programy reforem, v nichž stanoví činnost, kterou budou uskutečňovat v oblastech jako je zaměstnanost, výzkum, inovace, energetika nebo sociální začlenění. Tyto dva dokumenty budou zaslány v dubnu Evropské komisi k hodnocení. Na základě hodnocení Komise vydá Rada pokyny pro jednotlivé země a vždy v červenci, než členské státy dokončí své návrhy rozpočtu pro příští rok, Evropská rada a Rada ministrů poskytne politická doporučení. Evropský semestr pro koordinaci politik leden únor březen duben květen červen červenec Evropská komise Rada ministrů Analýza ročního růstu Debata a orientace Politické pokyny včetně případných doporučení Dokončení a přijetí pokynů Podzim: Tématické kolegiální hodnocení na úrovni EU Evropský parlament Debata a orientace Evropská rada Výroční hospodářský a sociální summit Schválení pokynů Členské státy Přijetí Programů národních reforem (NRP) a Programů stability a konvergence (SCP) Podzim: follow-up na národní úrovni 17

20 Snažte se zapojit do procesu vypracování návrhů v rámci formálního nebo neformálního procesu konzultací ve vaší zemi. Snažte se každoročně do poloviny dubna vypracováním doporučení ovlivnit návrh Národního programu reforem, který předkládá vaše vláda EU. Evropské roky Evropské roky vyhlašuje EU s cílem zvýšení povědomí o určitých tématech, velmi často v sociálním kontextu. V rámci Evropských roků je organizováno několik akcí na národní úrovni ve spolupráci s národními ministerstvy. Nevládní organizace mají rovněž příležitost sehrát aktivní úlohu a mohou upozornit na problémy jejich příslušné klientely. Několik příkladů dřívějších a budoucích Evropských roků: 2010 Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Rok dobrovolnictví Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Přehled Evropských roků: staticdisplay.do?language=en&id=1005. Téma Evropského roku má oficiálně navrhovat Evropská komise, Evropský parlament nebo Evropská rada. Za účelem jejich ovlivnění s cílem navržení určitého tématu: A- Přesvědčte zemi, která momentálně je nebo v brzké době bude pověřena předsednictvím Rady. Je však důležité získat podporu několika členských států EU a proto by bylo ideální jednat v rámci aliance několika zemí. B- Ze strany Evropského parlamentu: obraťte se na MEP z vašich zemí. 18 C- Přesvědčte Evropskou komisi (GŘ EMPL nebo GŘ SANCO): Členové MHE a také členové Výboru pro sociální ochranu by se mohli obrátit na svá ministerstva, která by mohla předložit návrh.

21 19 Veřejné zdraví I když je legislativní kompetence EU v oblasti veřejného zdraví omezená, existují dva dokumenty, které se snaží vytvářet evropskou politiku veřejného zdraví: Společná strategie v oblasti zdraví nazvaná Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU ( ) a Druhý akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví ( ), poskytující finanční nástroj pro realizaci cílů EU v této oblasti. Program EU pro veřejné zdraví je založen na Article 168 of the Lisbon Treaty a je nástrojem činnosti na úrovni Společenství v oblasti duševního zdraví. Cíle Programu EU pro veřejné zdraví jsou následující: zlepšovat zdravotní zabezpečení občanů; podporovat zdraví včetně snižování zdravotních nerovností; vytvářet a šířit znalosti a informace o zdraví občanů. I když otázky duševního zdraví nabyly v rámci politik Společenství týkajících se zdraví a jiných politik po roce 1997 na významu, teprve po Konferenci ministrů zdravotnictví členských států Světové zdravotnické organizace k otázkám duševního zdraví v roce 2005 Evropská komise zveřejnila Zelenou knihu: Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii. Evropská komise zahájila otevřenou konzultaci, která měla vést k debatě o možném rozvoji návrhu Evropské komise na strategii EU v oblasti duševního zdraví. Tento proces vedl k uzavření Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu. Pakt byl uzavřen na Konferenci EU na vysoké úrovni na téma Společně za duševní zdraví a pohodu dne 13. června 2008, pod vedením Evropské komise ve spolupráci se Slovinským předsednictvím a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

22 20 Hlavním cílem Paktu je zvýšení povědomí o otázkách duševního zdraví a zlepšení partnerství mezi členskými státy a zúčastněnými stranami ze sektorů veřejného zdraví, vzdělávání, otázek pracovišť, sociálních záležitostí a občanské společnosti. Uskutečnilo se pět tématických konferencí, které poukázaly na pět různých klíčových oblastí Paktu. Pět klíčových oblastí Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu: Předcházení sebevraždám a depresi. Duševní zdraví mládeže a vzdělávání. Duševní zdraví na pracovišti. Duševní zdraví u starších lidí. Boj proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. Pakt poskytl mechanismus pro výměnu informací, Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody, a stanovil výčet priorit, doporučení a akčních plánů. Maďarské předsednictví přijalo Závěry Rady o Evropském paktu za duševní zdraví a pohodu uvádějící závěry a požadavek vypracování Společné akce pro duševní zdraví a pohodu v rámci Programu EU v oblasti veřejného zdraví Společná akce pro duševní zdraví a pohodu by měla pokrývat následující oblasti: řešení duševních poruch prostřednictvím zdravotních a sociálních systémů; přijetí důkazně podložených opatření proti depresi; budování inovativních partnerství mezi zdravotnictvím a dalšími souvisejícími sektory; řízení hodnocení komunitních a sociálně začleňujících přístupů k duševnímu zdraví; zlepšení údajů a dokladů o stavu duševního zdraví obyvatelstva.

23 Podívejte se na specifické dokumenty týkající se duševního zdraví v oblasti veřejného zdraví: index_en.htm. a/nebo zaveďte do vlastní správné praxe Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody: eu_compass/index_en.htm. Základní práva v EU Listina základních práv Evropské unie Listina základních práv Evropské unie (také Charta základních práv EU), poskytuje právní rámec pro zajištění celého okruhu občanských, politických, hospodářských a sociálních práv evropských občanů a občanů třetích zemí, kteří oficiálně pobývají v EU. Práva obsažená v této listině se dělí do šesti kapitol: důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanská práva a spravedlnost. Listina působí jako vodítko pro činnost EU, protože instituce EU a členské státy budou muset při uplatňování práva EU všechna tato práva respektovat. Evropský soudní dvůr je pověřen zajištěním toho, že budou ustanovení Listiny respektována. Listina doplňuje jiné mezinárodní dokumenty jako je Evropská úmluva o lidských právech. Agentura Evropské unie pro základní práva Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je agenturou Evropské unie, která byla vytvořena ve Vídni 1. března Je centrem odborných znalostí o otázkách základních práv a k jejím čtyřem hlavním úkolům patří shromažďování informací, analýza, poskytování poradenství a informace a komunikace. FRA plní své úkoly nezávisle. Má právo formulovat stanoviska pro instituce EU i jednotlivé členské státy při zavádění komunitárního práva, buď z vlastní iniciativy nebo na žádost Evropského parlamentu, rady Evropské unie nebo Evropské komise. Nemá mandát k prošetřování individuálních 21

24 22 stížností, ani jakoukoli regulatorní či rozhodovací pravomoc. Agentura Evropské unie pro základní práva zřídila Platformu pro základní práva tvořenou organizacemi občanské společnosti s cílem umožnit občanské společnosti vyjadřovat se k hodnocení práce a programu Agentury. Orgány pro rovnost Orgány pro rovnost jsou specializované národní orgány prosazující rovné zacházení. Jejich úkolem je prosazovat rovné zacházení v souvislosti s některou, případně s několika, z následujících okolností: náboženství nebo přesvědčení, rasový nebo etnický původ, věk, zdravotní postižení, pohlaví, sexuální orientace, sociální původ, národnost a jiné. Mají zásadní význam při zajišťování efektivní implementace nediskriminačního práva poskytováním pomoci obětem a monitorováním a oznamováním případů diskriminace. Spolupráci a výměně informací mezi orgány pro rovnost v rámci Evropy napomáhá Equinet. Úkolem této sítě je pomáhat orgánům pro rovnost při plnění jejich poslání vytvářením dlouhodobě působící sítě a základny pro výměnu zkušeností z oblasti práva, strategií jeho prosazování, školení a nejlepší praxe a také poskytovat platformu pro dialog s evropskými institucemi. Smyslem toho je podpora jednotné implementace nediskriminačního práva Evropské unie a zvýšení právní ochrany obětí diskriminace. Rada Evropy Rada Evropy je mezinárodní organizace, která byla založena v poválečném období v roce 1949 s cílem podpoření demokratických principů na kontinentu na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V současné době má 47 členských států, což jsou prakticky všechny země na evropském kontinentu s jedinou výjimkou Běloruska. Jejím hlavním cílem je vytvářet v Evropě společný právní prostor, kde jsou respektovány základní hodnoty: lidská práva, demokracie a právní řád.

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků KOMISE EU STRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů nejužší okruh Kabinety osobní administrativní servis

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1 Předmět: Smlouva o Ústavě pro Evropu CIG 87/1/04 REV 1 CS OBSAH PREAMBULE ČÁST I HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE HLAVA II

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 1.

EVROPSKÝ PARLAMENT 1. EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí závisí na počtu obyvatel, přičemž menší země jsou

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více