Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. Václav Stehlík Ondrej Hamuľák Robert Zbíral (eds)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. Václav Stehlík Ondrej Hamuľák Robert Zbíral (eds)"

Transkript

1

2 Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie Václav Stehlík Ondrej Hamuľák Robert Zbíral (eds) Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

3 3

4 Obsah ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE EU SE ZEMĚMI ACP (Ludmila Čechová, Michaela Šviková)... 5 ROZVOJOVÁ POLITIKA EU - STÁTY ACP (Petra Nováková, Eva Plívová) VZTAHY EU A TURECKA (Denisa Krejčí, Veronika Hromková) VZTAHY EU TURECKO (Kateřina Grygarová, Jana Vilášková) VZTAHY EU A ZEMÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU (Radomír Věntus) VZTAHY EU A ZÁPADNÍHO BALKÁNU (Romana Skácelová, Šárka Vyroubalová) VZTAHY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A UKRAJINOU (Kateřina Antonínová, Hana Syrovátková) VZTAH UKRAJINY A EVROPSKÉ UNIE (Michaela Zdřálková) VZTAHY EU A RUSKA (Martina Tichá, Lucie Vránová) VNĚJŠÍ VZTAHY EVROPSKÉ UNIE K RUSKÉ FEDERACI (Jan Mojžíšek, Šachrová Alena) EU A WTO ROZVOJOVÉ KOLO Z DOHA (Marian Kebísek, Pavlína Rohová) OBCHODNÍ SPORY USA A EU (Marie Luková, Jakub Lysek) HUMANITÁRNÍ POMOC EU (Ondřej Ferdus, Dalibor Kusina) EURO-STŘEDOZEMNÍ PARTNERSTVÍ,UNIE PRO STŘEDOMOŘÍ (Martina Hašková, Tereza Schilbergerová) LIDSKOPRÁVNÍ PRAVOMOCI EU VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH (Michaela Nečasová) LIDSKO-PRÁVNÍ PRAVOMOCI EU VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH (Klára Blechová, Petra Šupíková) SUSPENSIVNÍ LIDSKOPRÁVNÍ KLAUZULE VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EVROPSKÉ UNIE (KATEGORIE, PRAXE, VYUŽITÍ) (Martin Kozák, Radek Viliš)

5 EDITORIAL Tento sborník je souborem prací studentů, které připravili pro kurz Právo vnějších vztahů Evropské unie a prezentovali je v tomto předmětu v letním semestru akademického roku 2011/2012. Tento předmět by zaveden na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jakožto realizace Jean Monnet Modulu, ref. číslo Editoři vyučující v tomto kurzu vydáním sborníků zamýšlejí jednak zvýšit motivaci studentů při zpracování jimi zvoleného tématu, jednak doplnit studijní materiál pro frekventanty kurzu v dalších letech. Editoři oceňují, že studenti vzhledem k malému množství materiálů v češtině byli schopni zpracovat i cizojazyčné prameny, a to nejen vědeckopedagogického charakteru, ale i dokumenty publikované na oficiálních stránkách unijních orgánů. To vyžadovalo dobré seznámení se s činností těchto institucí a obecně se strukturací aktivit Evropské unie. Za kvalitu formálního zpracování odpovídají studenti, kteří jsou povinni své výstupy zpracovávat v souladu s požadavky vnitřních předpisů Univerzity Palackého vztahující se k formální podobě prací. Jednotlivé práce neprošly jazykovou korekturou. V Olomouci, srpen 2012 Editoři Jean Monnet Modul: Právo vnějších vztahů EU 5

6 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE EU SE ZEMĚMI ACP Ludmila Čechová, Michaela Šviková 1. Úvod V moderních dějinách lidstva nalezneme dlouholetou tradici jednostranné pomoci lidí v příznivé ekonomické situaci směřující k jednotlivcům či skupinám žijících v chudobných podmínkách. Takováto pomoc souvisí nejen s válečnými krizemi a přírodními katastrofami, ale stále častěji je potřeba také v období míru. Tradice pomoci se v průběhu staletí formovala na základě etnických hodnot nejrůznorodějších světových náboženstvích, moderních filozofických směrů humanismu a osvícenství, tradice odborů, hnutí za politické a sociální reformy, kampaní proti otroctví, myšlenek pacifismu a dalších ideových zdrojů. 1 Zaměříme-li se však na pojem rozvojová spolupráce, dojdeme ke zjištění, že jeho kořeny nesahají do tolik vzdálené minulosti. Tento termín se zrodil v období po 2. sv. válce jako výraz modernější formy humanitární tradice. Zjednodušeně jej můžeme definovat jako obecnější a šířeji pojatý lidský rozvoj a partnerský postoj zúčastněných stran. Předmětem rozvojové spolupráce je především monitoring dlouhodobých socioekonomických podmínek, v nichž se lidé v méně rozvinutých zemích světa ocitají, a rovněž hledání způsobu, jak by se tyto podmínky daly globálně odstranit, respektive zmírnit. 2 Na základě uvedených poznatků můžeme aktéry rozvojové spolupráce jednoduše rozdělit do dvou hlavních kategorií. První z nich představují vlády rozvinutých zemí jakožto poskytovatelé pomoci. Do druhé skupiny pak spadají konkrétní příjemci pomoci v terénu. Aby však nebylo členění příliš jednoduché, objevují se na scéně také další aktéři, jež sehrávají v této oblasti významnou roli. Ačkoliv může být jejich konkrétní vliv na celou situaci rozlišný, každý z nich představuje pro rozvojovou spolupráci určitý přínos. Na mysli máme nejrůznější mezinárodní finanční instituce, agentury OSN, občanská hnutí, nevládní neziskové organizace a veřejnost obecně, v neposlední řadě pak Evropskou unii. Bez nadsázky lze říci, že právě poslední ze jmenovaných aktérů, tedy EU, je spolu se svými členskými zeměmi globálně největším donorem, poskytující více než polovinu celosvětové rozvojové spolupráce a pomoci 3. Na mezinárodním poli politiky rozvojové spolupráce tak Evropská unie vystupuje v roli zásadního aktéra, přičemž význam rozvojové problematiky v její agendě neustále vzrůstá. 1 Dostupné na: 2 Tamtéž. 3 Pomoc rozvojovým zemím, za niž se považují toky peněz, materiálu, či technické pomoci do rozvojových zemí, které jsou poskytovány oficiálními vládními institucemi dárcovské země, s cílem udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje, mají konfesionální charakter (tzn., že jsou skutečnou pomocí ve formě nevratného grantu či alespoň půjčky, která má podmínky výhodnější než půjčka poskytnutá za podmínek tržních). 6

7 Úsilí Unie směřuje do zemí celého světa. Nejrozsáhlejší pozornost je však soustředěna spolupráci se zeměmi ACP, nebo-li státům Afriky, Karibiku a Tichomoří, což rovněž představuje ústřední téma předkládané studie. 2. Evropská unie jako aktér rozvojové spolupráce a pomoci Rozvojová politika patří do oblasti vnějších vztahů EU. Evropskému společenství je hraniční rozvojová spolupráce známá od samého počátku evropského integračního procesu a její vývoj je velmi úzce spjatý s dekolonizačním procesem. Pro pořádek je však nutné zmínit, že Římská smlouva o založení EHS pojem rozvojová spolupráce neznala. Tato činnost byla v minulosti Evropským společenstvím prováděna pod hlavičkou politiky obchodní a asociační. Do primárního práva byla zahraniční rozvojová spolupráce začleněna až Maastrichtskou smlouvou, která vešla v platnost 1. ledna Spadala do tzv. prvního pilíře, který představoval komunitární politiky řízené na nadnárodní úrovni. Kromě vymezení společných cílů, můžeme v Maastrichtské smlouvě dohledat také principy, na jejichž základě má být spolupráce uskutečňována, a v neposlední řadě také rozhodovací mechanismy. 4 I přesto, že se následující revize 5 Smlouvy o EU oblasti rozvojové spolupráce dotýkaly, zásadní změnu přinesla až Lisabonská smlouva, která svým vstupem v platnost 1. prosince 2009 odbourala pilířovou strukturu EU. Nicméně status rozvojové spolupráce coby komunitární politiky byl zachován a potvrzeno bylo také zařazení této politiky do oblasti sdílených pravomocí. To znamená, že se jedná o oblast, v níž se realizuje jak Evropská unie jako celek, tak i jednotlivé členské státy. Důležité je zde dodržování zásad subsidiarity a proporcionality. 6 Politika rozvojové spolupráce a pomoci obecně je upravena v článcích 177 až 181 SEU a také v článcích 208 až 211 SFEU. Kromě primárního práva nalezneme v rámci EU úpravu rozvojové spolupráce rovněž v sekundární legislativě, mezinárodních dohodách, obchodních dohodách Za zmínku stojí především politická prohlášení, jež sice nemají právní závaznost, disponují však vysokým stupněm politické odpovědnosti. Konkrétně se jedná o Prohlášení o rozvojové politice Evropských společenství, které mimo jiné ustavilo priority rozvojové spolupráce. 7 V roce 2005 byl tento dokument posílen Evropským konsenzem o rozvoji. Hlavním přínosem této revize byla skutečnost, že se jednalo o první dokument EU, který představoval společný pohled na věc všech členských států a zaváděl v oblasti rozvojové spolupráce jednotlivé kroky její realizace Principy, zásady a cíle rozvojové spolupráce 4 Meislová Brusembauch, M. Evropeizace české zahraniční rozvojové spoluprácei. s Jedná se o Amsterodamskou smlouvu a Smlouvu z Nice. 6 Viz čl. 4 odst. 4 Smlouvy o fungování EU 7 Dostupné na: 8 Dostupné na: 7

8 Smlouva o Evropské unii, nebo-li Maastrichtská smlouva, zavedla tři významné principy rozvojové spolupráce. Bývají označovány jako 3K (v angličtině 3C) a zahrnují: koordinaci, koherenci, komplementaritu. Koordinace (čl. 210 SFEU) představuje potřebu vytvářet rozvojové politiky, jež se vzájemně neduplikují. Jinak řečeno spočívá v povinnosti EU a členských států slaďovat a koordinovat vzájemné aktivity. Koherence (čl. 208 SFEU) se týká především nutnosti sladit politiky EU, jež mají dopad na rozvojové země a to tak, aby neodporovaly cílům rozvojové politiky. Komplementarita (čl. 208 SFEU) v podstatě znamená, že rozvojová politika EU doplňuje politiky členských států, čímž nedochází k překrývání programů pomoci. 9 Jakožto čtvrtý princip byla Amsterodamskou smlouvou přidána konzistence. Jedná se potřebu zajistit soudržnosti vnějších aktivit EU, především v kontextu externích vztahů, bezpečnosti a rozvoje, přičemž za implementaci politik, které jsou v souladu s tímto principem, odpovídá Rada EU a Evropská komise. 10 Obecné cíle a zásady rozvojové spolupráce nalezneme v platných smlouvách a to konkrétně ve Smlouvě o Evropské unii (Hlava III.) a Smlouvě o fungování Evropské unie (Hlava V.). Důraz je kladen na soulad rozvojové spolupráce s cíli a zásadami vnějších vztahů. Konkrétní zásady a cíle rozvojové spolupráce pak nalezneme ve článku 21 SEU. Mezi respektované zásady vnější činnosti a tím i rozvojové spolupráce patří: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, respekt k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita. Oblast cílů zahrnuje ochranu hodnot, podporu demokracie a míru, předcházení konfliktům, udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby, odstraňování obchodních bariér a řádnou správu věcí veřejných. Cíle rozvojové spolupráce EU jsou rovněž úzce spjaty s tzv. Rozvojovými cíly tisíciletí (2000), jež pod hlavičkou OSN Unie přijala. Jedná se o jakýsi souhrn cílů, které byly postupně přijímány na různých mezinárodních konferencích a summitech v průběhu 90. let minulého století. 11 Do oblasti cílů zasahuje i Lisabonská smlouva, která za prioritu číslo jedna ustanovila boj proti chudobě Institucionální zabezpečení rozvojové spolupráce Pokud jde o instituce, podílí se na prosazování rozvojové spolupráci orgány přijímající opatření legislativním postupem, tedy Rada a Evropský parlament. Jelikož jde o vnější činnost, vytváří Rada formaci Rada pro zahraniční věci. Evropský parlament disponuje odborným orgánem pro oblast rozvojové spolupráce tzv. Výborem pro rozvoj. Také Komise je aktivní, jelikož je jejím hlavním úko- 9 Dostupné na: 10 Viz Amsterodamská smlouva. 11 Dostpné na: 12 Dostupné na: 8

9 lem koordinační činnost mezi Unií a členskými státy dle čl. 210 odst. 2 SFEU. 13 K tomu je vybavena poměrně novou odbornou složkou v podobě zřízeného Generálního ředitelství EuropeAid, které vzniklo v roce 2001 při reorganizaci vnější služby Komise. Právě toto generální ředitelství je zodpovědné za spolupráci se zeměmi ACP. Mimo to dohlíží na implementaci projektů a programů ve všech regionech světa kromě kandidátů na vstup do EU. 14 V neposlední řadě se na rozvojové spolupráci významně podílí také Evropská investiční banka, která poskytuje zvýhodněné úvěry rozvojovým zemím. 5. Země ACP 5.1 Rozšiřování spolupráce Při zkratce ACP (Africa - Caribbean - Pacific) si obecně můžeme představit skupinu rozvojových států, jenž mají zvláštní multilaterální vztah s Evropskou unií 15. Tento vztah se vyvíjí řadu let a postupně zahrnuje stále více zemí v oblasti Afriky, Karibiku a Tichomoří, jak naznačují mapky v Příloze 1. Spolupráce však nevznikla na základě ad hoc rozhodnutí a při vzniku Římské smlouvy navíc v podstatě neexistoval žádný důvod, aby do ní byly zahrnuty vztahy s Afrikou a dalšími oblastmi. Pokud si prohlédneme státy, které spolupráce zahrnuje, zjistíme, že se jedná především o bývalé evropské kolonie. Lze se proto domnívat, že rozhodnutí vzniklo z potřeby bývalých kolonialistů udržet si co nejužší vztah s dříve podmaněnými územími pomocí jakýchkoli prostředků. Počáteční kroky učinila Francie, která v Římské smlouvě navrhla rezervovat místo pro Dohodu o přidružení pro zámořské země a území 16, zejména francouzská. Je nutné zdůraznit, že se z počátku nejednalo o země používající zkratku ACP, k proměně v toto uskupení došlo až později. Během 60. let 20. století mnohá z přidružených zámořských území získala nezávislost díky které se následně rozhodovala, zda-li i nadále zůstanou jeho součástí. Jelikož se již nejednalo pouze o zámořská území a zámořské země, dostalo uskupení název Associated African States and Madagascar 17 (AASM), Římská smlouva však i nadále platila také pro zámořská území, která nezávislost nezískala (například Nová Kaledonie v rámci Francie). Z uskupení nakonec v roce 1958 vystoupila pouze Guinea, aby následně při Dohodě z Georgetown členství obnovila 18. V 70. letech se muselo Evropské společenství vyrovnat s dalším problémem: s nařčením nově vzniklých anglicky mluvících států z nespravedlnosti, kterou shledaly při vzniku AASM. V tomto sdružení totiž viděly pouze ochranu vzta- 13 Dostupné na: 14 Dostupné na: 15 EUABC THE COURIER 2008 (Březen), s THE COURIER 2008 (Březen), s THE COURIER 2008 (Březen) 9

10 hů mezi Francií a jejími teritorii 19, přičemž ke kritice se přidaly i některé s členských států ES (především Německo) 20. Výsledkem kritiky byl vznik speciální dohody v roce 1969 z Arushy, se zeměmi mimo AASM Keňou, Ugandou a Tanzanií, mající podobný význam jako přidružení pro AASM 21. K dalšímu výraznému rozšiřování, tentokrát již také o státy z oblasti Karibiku a Tichomoří, došlo v roce 1975, kdy se AASM spojilo africkými zeměmi, které podepsaly smlouvu z Arushy, v ACP. Toto rozšíření souviselo zejména s přijetím Velké Británie do Evropského společenství, jelikož království tlačilo na zahrnutí zemí Commonwealthu do přidružení 22. Oficiálně ACP vzniklo na základě Dohody z Georgetown z 6. června Dohoda neměla zřetelné cíle rozvojové politiky ES, ale právě díky ní dochází ke změně vztahů mezi přidruženými členy a Evropským společenstvím: nově se nejedná pouze o rozvoj vztahů přidružené státy evropští partneři, ale rovněž o rozvoj vzájemných vztahů mezi zeměmi ACP, které začínají vytvářet společné priority a cíle prosazované vůči ES. Nyní tvoří ACP 79 členů, z nichž se 48 nachází na africkém kontinentě, 16 v Karibiku a 15 v tichomořské oblasti 23. Jeden ze členů, Kuba, je sice v ACP od roku 2002, ale nepodepsala dohodu o spolupráci s EU Mezinárodně-právní rámec spolupráce Spolupráce s vyvíjejícím se sdružením vznikla na základě několika smluv a dohod. Klíčovou smlouvou se stala Římská smlouva z roku 1957, kde byla do části IV zahrnuta Dohoda o přidružení zámořských zemí a teritorií, avšak další části smlouvy se již týkaly pouze Evropského společenství. Ve smlouvě se mimo jiné řešila i otázka finanční pomoci, přičemž tato pomoc se poskytla z Prvního evropského rozvojového fondu, který tvořil základ následné Evropské rozvojové pomoci 25. Dohody z Yaoundé 1963 a 1969 se zaměřují na zavedení zóny volného obchodu a rozvoj infrastruktury (stejně jako Dohoda z Arushy). Rozvoj byl podporován i finančně z dalších rozvojových fondů (s pořadovými čísly dvě a tři), avšak i nadále panovaly nejasnosti ve směru rozvojové pomoci. Rozpory byly zaznamenány především mezi státy velkými a malými, frankofonními a anglofonními popř. v souvislosti s jejich geografickou polohou 26. Od roku 1975 byly vytvořeny čtyři Dohody z Lomé, v pravidelných pětiletých intervalech. První z nich (1975) zdůrazňovala respekt suverenity a poli- 19 THE COURIER 2008 (Březen), s Tamtéž. 21 Tamtéž. 22 THE COURIER 2008 (Březen) 23 THE COURIER 2008 (Únor) 24 Tamtéž. 25 EUROPA THE COURIER 2008 (Březen) 10

11 tického směřování každého z nově vzniklých států 27. Ať už v nich panoval jakýkoli režim, neměl mít tento fakt žádný vliv na poskytování rozvojové pomoci a spolupráci s ES. Přístup je zcela logický pokud zvážíme vyhraněné soupeření mezi zeměmi východního a západního bloku, jež se snažily i o svoji popularitu a tím vliv na státy v tomto střetu spíše neutrálních. Díky smlouvě byly následně vybrané produkty ACP na trhu ES cenově zvýhodněné (např. banány, hovězí maso, cukr) 28. Platilo totiž pravidlo, podle kterého ES zaplatila vyšší výkupní cenu za tyto produkty, než byla průměrná cena ve světovém obchodě. Dále vznikl systém STABEX (Stabilisation of Export) fungující do roku Mechanismus měl v případě ztrát při příjmech z exportu způsobených kolísavou cenou na světovém trhu ztráty kompenzovat 29. Nadále se také rozvíjelo zemědělství, infrastruktura a instituční propojenost mezi ACP a ES 30. Druhá dohoda (1980) byla výrazná především zavedením dalšího mechanismu, SYSMIN, který rovněž fungoval do roku System for Mineral Products pro změnu napomáhal zemím, které byly ziskově závislé na těžbě jedné suroviny. Z fondu SYSMIN mohly čerpat v případě krize nebo při snaze o diverzifikaci vlastní ekonomiky 31. V roce 2000 však byly oba zmíněné systémy zrušeny z důvodu neefektivnosti 32. V následujících letech, především po uzavření třetí dohody (1985) se začaly projevovat nesrovnalosti a neochota občanů rozvinutých států podporovat chaotický vývoj v zemích postkoloniální doby. Důraz začal být více kladen na debaty okolo politického zřízení, lidských práv a lidské důstojnosti. Plně se tyto debaty však projevily až po pádu SSSR a uzavření dohody z roku 1990, která stejně jako její revize o pět let později kladla důraz na kontrolu užívání fondů a nutnost strukturálních změn. Za cíle byl nově zvolen růst soukromého sektoru, stabilizace spolupráce v regionech a decentralizace moci v jednotlivých zemích 33. Dohoda z Cotonou z roku 2000 (revize 2005 a 2010) zrušila systémy STABEX a SYSMIN a nahradila je systémem klouzavého programování 34, díky kterému je finanční programování flexibilnější, ale zároveň roste nutnost zodpovědnosti ze strany členských států ACP. Oproti dřívějšímu jednání je nyní také kladen větší důraz na zapojení občanské společnosti, soukromých aktérů i různých nestátních sdružení pro zvýšení efektivity pomoci 35. Za hlavní cíl je považován boj proti chudobě v souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí 36. Boj proti chudobě následně zahrnuje podcíle, pro každou zemi popř. region specifické, 27 Tamtéž. 28 EUROPA THE COURIER 2008 (Březen) 30 Tamtéž. 31 Tamtéž. 32 Tamtéž. 33 Tamtéž. 34 THE COURIER 2008 (Březen), s THE COURIER 2008 (Březen) 36 Tamtéž. 11

12 související s přírodními podmínkami, politickou a ekonomickou stabilitou a sociálními problémy společnosti. Všechny dohody a smlouvy jsou vždy tvořené preambulí, ve kterých je kladen důraz na principy Charty OSN, Deklaraci LP, roli OECD a na ekonomický, sociální a kulturní rozvoj ACP. V následujících kapitolách jsou popsány cíle principy a aktéři; institucionální dispozice; strategie spolupráce; spolupráce v oblasti financování a dispozice jednotlivých států. 5.3 Financování na základě dohod Členové ACP mohou získávat peníze ze strany Evropské unie různými způsoby. Nejdůležitějším nástrojem pro poskytování pomoci je Evropský rozvojový fond. Tento fond nespadal a ani nyní nespadá do rozpočtu Evropského společenství, ale je financován členskými státy, podle populačního kritéria 37. Největšími přispěvateli jsou Německo, Francie a Velká Británie. Evropská komise v souvislosti s problematikou začlenění do rozpočtu tento krok již několikrát doporučila, avšak Evropská rada byla vždy proti 38. V současné době spočívají rozdíly v rozpočtech v různosti správních pravidel a rozhodovacích struktur; zatímco Evropský rozvojový fond se řídí dohodou z Cotonou, pro rozpočet ES platí obecné finanční nařízení 39. Finanční plánování rozvojového fondu je shodné s dobou platnosti dohod, tzn. většinou pět let. Výjimkou byl 9. rozvojový fond s platností na léta Vývoj objemu prostředků a rozdělení na následující roky ukazují grafy v příloze 2 a 3. Nástroji fondu jsou granty, rizikový kapitál a úvěry v soukromém sektoru 40. Dalším důležitým nástrojem je Instrument pro rozvojovou spolupráci, který zahrnuje tematické a zeměpisné programy určené především pro země Latinské Ameriky, Asie a ze zemí ACP z něj čerpá Jihoafrická republika 41. Ta využívá především financí z tematického programu souvisejícího s cukerným protokolem, kdy Evropská unie platí za cukr více než je běžná cena na světovém trhu. Evropská investiční banka přispívá ve financování správou úvěrů a rizikových kapitálů, i uvolňováním vlastních prostředků půjček, bez ohledu na zisky žadatelů 42. V neposlední řadě jsou stejně důležité i specifické nástroje, například výjimečná podpora vysoce zadlužených států ACP, africký mírový projekt popř. usnadňování vzniku vodohospodářských zařízení v zemích ACP Orgány zemí ACP 37 THE COURIER 2008 (Březen) 38 Tamtéž. 39 Tamtéž. 40 EUROPA Tamtéž. 42 Tamtéž. 43 Tamtéž. 12

13 Vrcholným orgánem na úrovni států ACP je tzv. summit, který se schází ve formaci hlav jednotlivých států. Jsou zde diskutovány politické otázky a vývoj dalšího směřování. Realizací dílčích závěrů je pověřen další z orgánů, kterým je Rada ministrů. Ta se skládá z představitelů jednotlivých vlád států ACP. V jejím čele stojí prezident. V případě této funkce je uplatňován tzv. rotační princip, který má zajistit, že se ve funkci postupně vystřídají reprezentanti všech šesti regionů ACP. Rada se schází nejméně 2x ročně, úkony vzešlé z těchto setkání mají podobu rozhodnutí, rezolucí či doporučení. 44 Třetím a zároveň posledním rozhodovacím orgánem je Výbor velvyslanců. Schází se zde zástupci států ACP, vždy jeden za každou zemi, kteří jménem Rady jednají mezi jednotlivými ministerskými zasedáními. Z toho také vyplývá nejzásadnější funkce tohoto tělesa a to asistence Radě a dohled nad implementací cílů a závazků, jež vzešly z dohod mezi EU a ACP. Výbor velvyslanců má šest technických podvýborů, které se starají o otázky: politické, sociální, humanitární a kulturní vztahy, dále o obchod a komodity, investice a soukromý sektor, udržitelný rozvoj, finance a rozvoj, ustanovení (založení, instituce, organizace) a finance. 45 Na závěr tohoto výčtu je nutné zmínit rovněž Sekretariát ACP se sídlem v Bruselu. Jedná se o administrativní orgán v jehož čele stojí generální tajemník jmenovaný Radou ministrů na čtyřleté funkční období. Od března 2010 funkci vykonává Dr. Mohamed Ibn Chambas Společné orgány EU a zemí ACP Nejdůležitějšími rozhodovacími orgány, jež byly založeny dohodou z Cotonu, jsou Rada ministrů, Výbor velvyslanců a Společné parlamentní shromáždění. Rada ministrů ACP-EU (Council of Ministers) je společným orgánem představitelů zemí Evropské unie a ACP. Skládá se jak ze členů Rady Evropské unie, členů Evropské komise, tak i ze členů vlád jednotlivých zemí ACP. Funkce prezidenta je rotační. Stává se jim střídavě člen Rady EU a člen vlády jednoho státu ACP. Jeho hlavním úkolem je svolávat Radu - jedenkrát ročně. V případě nutnosti může celou či část Rady svolat vícekrát. Rada disponuje značnými pravomocemi mezi něž patří např.: vést politický dialog, přijímat opatření a rozhodnutí důležitá pro uskutečňování dohod, přezkoumávat a řešit problémy, které brání efektivní implementaci dohod, zajišťovat fungování poradních institucí, má klíčovou úlohu při určování priorit finanční spolupráce a rovněž při dozoru nad jejich implementací... Rada ministrů má konečnou rozhodovací pravomoc. Její rozhodnutí jsou pro obě strany závazná. Dále také zkou- 44 Dostupné na: 45 Tamtéž. 46 Dostupné na: 13

14 má a zvažuje rezoluce a doporučení přijatá Společným parlamentním shromážděním. Část svých pravomocí může delegovat na Výbor velvyslanců. 47 Výbor velvyslanců ACP- EU (Committee of Ambassadors) byl ustanoven jako pomocný orgáne Rady ministrů. Jeho stálým sídlem je Brusel. Skládá se ze zástupců každého členského státu EU, Evropské komise a šéfů misí každého ACP státu při EU. Výbor má dvě základní funkce. Jednak pomáhá Radě ministrů při plnění jejích úkolů (připravuje i jednotlivá zasedání), zároveň však také vykonává její nařízení. Mimo to sleduje, zda jsou dohody správně implementovány a zda je v zemích ACP dosaženo v rámci spolupráce stanovených cílů. Schází se nejméně jednou za tři měsíce. 48 Společné parlamentní shromáždění ACP-EU (SPS, Joint Parilamentary Assembly) je jakýmsi diskuzním fórem v jehož rámci se setkávají členové Evropského parlamentu a parlamentů zemí ACP. Jsou zde diskutována nejrůznější témata, např. nerespektování lidských práv či iniciativy na posílení a zlepšení spolupráce, které se pak stávají předmětem jednání Rady. Společné parlamentní shromáždění se schází dvakrát ročně na týdenní plenárních zasedáních dle aktuální předsednické země. Během roku zasedá v Bruselu. Funkce Shromáždění je poradní. Společné parlamentní shromáždění se skládá ze tří výborů. Při své činnosti využívají instituce odborné poradní orgány: Centrum pro průmyslový rozvoj, Technické centrum pro zemědělskou pomoc a rozvoj venkova. 5.6 Praktické příklady spolupráce Haiti: stát označovaný jako nejchudší země západní polokoule se potýká s mnoha problémy v oblasti politické a ekonomické, navíc je často postihována přírodními katastrofami. Problémy s vládnutím v předchozích letech také narušovaly čerpání z Evropských rozvojových fondů, kvůli čemuž začala být mnohem více zapojována občanská společnost 51. Pro čerpání z Evropského rozvojového fondu přímo touto zemí byl vypracován tzv. Country strategy paper na léta , který hodnotí zemi a vysvětluje, proč bude investováno do určitých sektorů a jaké jsou cíle země. Počátek tvoří obecné ustanovení o financování a platbách a resumé hodnotící stav země v posledních letech. První část strategický dokument hodnotí vztahy poskytovatele a příjemce financí, zemi a společnou spolupráci mezi EU a Haiti, harmonizaci cílů. Druhá část je vyjádřením ke strategii, které společně zpracovali zástupci Evropské komise, reprezentanti států na Haiti, haitská vláda a nestátní aktéři. Následující část je oznámením o konečném programu na léta Nalezneme v ní finanční instrumenty, 47 Dostupné na: 48 Tamtéž. 49 Jedná se o Výbor pro politické záležitosti, Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod a třetím je Výbor pro sociální záležitosti a životní prostředí. 50 Dostupné na: 51 République d Haïti Communauté euroéenne: Document de stratégie pays et programme indicatif national,

15 domény spolupráce, kalendář financování a akcí; následné přílohy jsou především tvořené výsledky různých analýz o zemi. Pro desátý rámec Evropského rozvojového fondu bylo na základě Country strategy paper uvolněno pro stát Haiti 291 mil., ze kterých je 60 % určeno na zlepšení infrastruktury (z důvodu pouze 10% dobrého stavu silnic), 16,5 % na obecnou rozpočtovou podporu, 12,4 % na politickou stabilitu (tzn. decentralizaci a reformu justičního systému), 4,1 % tvoří program spolupráce Haiti-Dominikánská republika (mimo hlavní sektory), 3 % jsou přidělená nevládním organizacím), 2,6 % putují na zlepšení technické spolupráce a 1,3 % kulturním iniciativám 52. Mimo těchto finančních prostředků však může země získat další ze specifických projektů určených regionu či konkrétnímu problému v zemi. Tichomoří: tak jako jsou v rámci Evropských rozvojových fondů vyčleněny peníze pro jednotlivé státy, existuje zároveň vyčlenění financí i pro regiony. Tichomoří, jehož 15 států jsou členy ACP, se dlouhodobě potýká s hrozbou přírodních katastrof v důsledku klimatických změn. Nelze se proto divit, že v rámci domén tvoří tato problematika jednu ze základních sfér finančních příjmů. Stejně jako u států i regiony vypracují před přijmutím financí Strategický program, nyní však regionální, fungující na stejném principu. I zde najdeme obecná ustanovení, analýzu regionu a regionální integrace, výsledky dosavadní spolupráce, hlavní domény na nynější období a přílohy. Regionu bylo celkově vyčleněno pro období mil., z nichž 47 % putuje do regionální ekonomické integrace, 42 % na udržitelné řízení přírodních zdrojů a životního prostředí a 11 % na organizační posílení a větší zapojení občanské společnosti 53. Nutno podotknout, že pod udržitelným řízením přírodních zdrojů si kromě ochrany ekosystému a redukci znečištění pomocí obnovitelných zdrojů, či snahu o potlačení jiných katastrof musíme také představit např. bezpečnost obyvatel. 6. Závěr Co se spolupráce EU a zemí ACP týče lze konstatovat, že i nadále zůstává ve vývoji z hlediska finančního růstu i z hlediska zlepšování programů rozvoje. Programy jsou nadále zlepšovány tak, aby byly pro jednotlivé státy a regiony co nejvíce efektivní. Zájem o tuto spolupráci je oboustranný, protože EU i ACP přináší výhody v podobě utužování vztahů mezi regiony respektive je prostředkem, jak zamezit oslabení spolupráce poté, co země ACP získaly nezávislost. Zároveň je však nutné zamyslet se nad rostoucí globalizací a všeobecným propojováním světa, které tuto spolupráci řadí na místo jednoho z mnoha možných prostředků, jenž je na výběr, avšak pro jednotlivé státy nemusí být nejvyšší dosažitelnou prioritou při zajišťování vlastního růstu. 52 Tamtéž. 53 European Community Pacific region: Regional Strategy Paper and Regional Indicative Programme ,

16 Zdroje Knižní publikace a studie Baar, Vladimír. Vnější vztahy Evropské unie. Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN Meislová Brusenbouch, Monika. Evropeizace české zahraniční rozvojové spolupráce (Disertační práce). Olomouc, s. Dostupné na: Odborné texty Amsterodamská smlouva Maastrichtská smlouva Smlouva o Evropské unii Smlouva o fungování Evropské unie Časopisy The Courier: The magazíne of Africa-Caribbean-Pacific and European Union Cooperation and Relations. Únor 2008, č. 4. ISSN The Courier: The magazíne of Africa-Caribbean-Pacific and European Union Cooperation and Relations. Březen 2008, speciální vydání. ISSN X. Internetové zdroje ACP. African, Caribbean, and PacificmGroup of States. [Online] c2011, [cit ]. Dostupné na: ALEJ. Slepé mapy. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: EUABC. Země ACP. [Online] c , [cit ]. Dostupné na: EUROPA. Africké, karibské a tichomořské státy (AKT). [Online] c , [cit ]. Dostupné na: states/index_cs.htm. EUROSKOP.CZ. Rozvojová politika. [Online] c , [cit ]. Dostupné na: Evropská komise. ROZVOJ A SPOLUPRÁCI EUROPEAID. [Online] c2009, [cit ]. Dostupné na: Evropský parlament. Všeobecný přehled rozvojové politiky. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: 16

17 53_cs.htm. European Community Pacific region: Regional Strategy Paper and Regional Indicative Programme [Online] c2008, [cit ]. Dostupné na: _en.pdf. Osobní stránky Mudr. Zuzany Rothové, poslankyně Evropského parlamentu. Rozvojová politika, Instituce Partnerství ACP EU. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: République d Haïti Communauté euroéenne: Document de stratégie pays et programme indicatif national, [Online] c2009, [cit ]. Dostupné na: ROZVOJOVKA. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: 17

18 Přílohy Příloha 1: Vývoj členství podle jednotlivých regionů Úprava autorky 18

19 Příloha 2: Evropský rozvojový fond vývoj objemu prostředků v mil Vytvořeno autorkami 19

20 Vynaložené prostředky Objem prostředku EDF (mil. ); 1969; Objem prostředku EDF (mil. ); 1957; Objem prostředku EDF (mil. ); 1980; 4,207.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 1975; 3,053.3 Objem prostředku EDF (mil. ); 1995; 13,151.1 Objem prostředku EDF (mil. ); 1985; 7,882.6 Objem prostředku EDF (mil. ); 1990; 11,583.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 2000; 14,300.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 2005; 22,682.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 1963; Rok Příloha 3: Evropský rozvojový fond rozdělení finančních prostředků na období Řady1; Zámořská území -286 mil ; 286; 1% Řady1; EK - podpora pro plánování a implementaci ERF mil ; 430; 2% Řady1; ACP -21,966 mld ; 21,966; 97% ACP -21,966 mld Zámořská území -286 mil EK -podpora pro plánování a implementaci ERF -430 mil Rozdělení prostředků ERF na období Vytvořeno autorkami 20

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Evropská rozvojová politika

Evropská rozvojová politika Evropská rozvojová politika Obsah Jak funguje rozvojová politika Evropské unie?... 2 Vývoj evropské rozvojové politiky... 2 Charakteristika evropské rozvojové politiky... 4 Instituce a subjekty spravující

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, F.CON., s. r. o Globální změna klimatu fikce a fakta 4.5. 2010, Brno, Česká republika

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.10.2012 COM(2012) 612 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU (ERF) K UDRŽITELNÉ SILNIČNÍ SÍTI V SUBSAHARSKÉ

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více