Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. Václav Stehlík Ondrej Hamuľák Robert Zbíral (eds)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. Václav Stehlík Ondrej Hamuľák Robert Zbíral (eds)"

Transkript

1

2 Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie Václav Stehlík Ondrej Hamuľák Robert Zbíral (eds) Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

3 3

4 Obsah ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE EU SE ZEMĚMI ACP (Ludmila Čechová, Michaela Šviková)... 5 ROZVOJOVÁ POLITIKA EU - STÁTY ACP (Petra Nováková, Eva Plívová) VZTAHY EU A TURECKA (Denisa Krejčí, Veronika Hromková) VZTAHY EU TURECKO (Kateřina Grygarová, Jana Vilášková) VZTAHY EU A ZEMÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU (Radomír Věntus) VZTAHY EU A ZÁPADNÍHO BALKÁNU (Romana Skácelová, Šárka Vyroubalová) VZTAHY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A UKRAJINOU (Kateřina Antonínová, Hana Syrovátková) VZTAH UKRAJINY A EVROPSKÉ UNIE (Michaela Zdřálková) VZTAHY EU A RUSKA (Martina Tichá, Lucie Vránová) VNĚJŠÍ VZTAHY EVROPSKÉ UNIE K RUSKÉ FEDERACI (Jan Mojžíšek, Šachrová Alena) EU A WTO ROZVOJOVÉ KOLO Z DOHA (Marian Kebísek, Pavlína Rohová) OBCHODNÍ SPORY USA A EU (Marie Luková, Jakub Lysek) HUMANITÁRNÍ POMOC EU (Ondřej Ferdus, Dalibor Kusina) EURO-STŘEDOZEMNÍ PARTNERSTVÍ,UNIE PRO STŘEDOMOŘÍ (Martina Hašková, Tereza Schilbergerová) LIDSKOPRÁVNÍ PRAVOMOCI EU VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH (Michaela Nečasová) LIDSKO-PRÁVNÍ PRAVOMOCI EU VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH (Klára Blechová, Petra Šupíková) SUSPENSIVNÍ LIDSKOPRÁVNÍ KLAUZULE VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH EVROPSKÉ UNIE (KATEGORIE, PRAXE, VYUŽITÍ) (Martin Kozák, Radek Viliš)

5 EDITORIAL Tento sborník je souborem prací studentů, které připravili pro kurz Právo vnějších vztahů Evropské unie a prezentovali je v tomto předmětu v letním semestru akademického roku 2011/2012. Tento předmět by zaveden na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jakožto realizace Jean Monnet Modulu, ref. číslo Editoři vyučující v tomto kurzu vydáním sborníků zamýšlejí jednak zvýšit motivaci studentů při zpracování jimi zvoleného tématu, jednak doplnit studijní materiál pro frekventanty kurzu v dalších letech. Editoři oceňují, že studenti vzhledem k malému množství materiálů v češtině byli schopni zpracovat i cizojazyčné prameny, a to nejen vědeckopedagogického charakteru, ale i dokumenty publikované na oficiálních stránkách unijních orgánů. To vyžadovalo dobré seznámení se s činností těchto institucí a obecně se strukturací aktivit Evropské unie. Za kvalitu formálního zpracování odpovídají studenti, kteří jsou povinni své výstupy zpracovávat v souladu s požadavky vnitřních předpisů Univerzity Palackého vztahující se k formální podobě prací. Jednotlivé práce neprošly jazykovou korekturou. V Olomouci, srpen 2012 Editoři Jean Monnet Modul: Právo vnějších vztahů EU 5

6 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE EU SE ZEMĚMI ACP Ludmila Čechová, Michaela Šviková 1. Úvod V moderních dějinách lidstva nalezneme dlouholetou tradici jednostranné pomoci lidí v příznivé ekonomické situaci směřující k jednotlivcům či skupinám žijících v chudobných podmínkách. Takováto pomoc souvisí nejen s válečnými krizemi a přírodními katastrofami, ale stále častěji je potřeba také v období míru. Tradice pomoci se v průběhu staletí formovala na základě etnických hodnot nejrůznorodějších světových náboženstvích, moderních filozofických směrů humanismu a osvícenství, tradice odborů, hnutí za politické a sociální reformy, kampaní proti otroctví, myšlenek pacifismu a dalších ideových zdrojů. 1 Zaměříme-li se však na pojem rozvojová spolupráce, dojdeme ke zjištění, že jeho kořeny nesahají do tolik vzdálené minulosti. Tento termín se zrodil v období po 2. sv. válce jako výraz modernější formy humanitární tradice. Zjednodušeně jej můžeme definovat jako obecnější a šířeji pojatý lidský rozvoj a partnerský postoj zúčastněných stran. Předmětem rozvojové spolupráce je především monitoring dlouhodobých socioekonomických podmínek, v nichž se lidé v méně rozvinutých zemích světa ocitají, a rovněž hledání způsobu, jak by se tyto podmínky daly globálně odstranit, respektive zmírnit. 2 Na základě uvedených poznatků můžeme aktéry rozvojové spolupráce jednoduše rozdělit do dvou hlavních kategorií. První z nich představují vlády rozvinutých zemí jakožto poskytovatelé pomoci. Do druhé skupiny pak spadají konkrétní příjemci pomoci v terénu. Aby však nebylo členění příliš jednoduché, objevují se na scéně také další aktéři, jež sehrávají v této oblasti významnou roli. Ačkoliv může být jejich konkrétní vliv na celou situaci rozlišný, každý z nich představuje pro rozvojovou spolupráci určitý přínos. Na mysli máme nejrůznější mezinárodní finanční instituce, agentury OSN, občanská hnutí, nevládní neziskové organizace a veřejnost obecně, v neposlední řadě pak Evropskou unii. Bez nadsázky lze říci, že právě poslední ze jmenovaných aktérů, tedy EU, je spolu se svými členskými zeměmi globálně největším donorem, poskytující více než polovinu celosvětové rozvojové spolupráce a pomoci 3. Na mezinárodním poli politiky rozvojové spolupráce tak Evropská unie vystupuje v roli zásadního aktéra, přičemž význam rozvojové problematiky v její agendě neustále vzrůstá. 1 Dostupné na: 2 Tamtéž. 3 Pomoc rozvojovým zemím, za niž se považují toky peněz, materiálu, či technické pomoci do rozvojových zemí, které jsou poskytovány oficiálními vládními institucemi dárcovské země, s cílem udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje, mají konfesionální charakter (tzn., že jsou skutečnou pomocí ve formě nevratného grantu či alespoň půjčky, která má podmínky výhodnější než půjčka poskytnutá za podmínek tržních). 6

7 Úsilí Unie směřuje do zemí celého světa. Nejrozsáhlejší pozornost je však soustředěna spolupráci se zeměmi ACP, nebo-li státům Afriky, Karibiku a Tichomoří, což rovněž představuje ústřední téma předkládané studie. 2. Evropská unie jako aktér rozvojové spolupráce a pomoci Rozvojová politika patří do oblasti vnějších vztahů EU. Evropskému společenství je hraniční rozvojová spolupráce známá od samého počátku evropského integračního procesu a její vývoj je velmi úzce spjatý s dekolonizačním procesem. Pro pořádek je však nutné zmínit, že Římská smlouva o založení EHS pojem rozvojová spolupráce neznala. Tato činnost byla v minulosti Evropským společenstvím prováděna pod hlavičkou politiky obchodní a asociační. Do primárního práva byla zahraniční rozvojová spolupráce začleněna až Maastrichtskou smlouvou, která vešla v platnost 1. ledna Spadala do tzv. prvního pilíře, který představoval komunitární politiky řízené na nadnárodní úrovni. Kromě vymezení společných cílů, můžeme v Maastrichtské smlouvě dohledat také principy, na jejichž základě má být spolupráce uskutečňována, a v neposlední řadě také rozhodovací mechanismy. 4 I přesto, že se následující revize 5 Smlouvy o EU oblasti rozvojové spolupráce dotýkaly, zásadní změnu přinesla až Lisabonská smlouva, která svým vstupem v platnost 1. prosince 2009 odbourala pilířovou strukturu EU. Nicméně status rozvojové spolupráce coby komunitární politiky byl zachován a potvrzeno bylo také zařazení této politiky do oblasti sdílených pravomocí. To znamená, že se jedná o oblast, v níž se realizuje jak Evropská unie jako celek, tak i jednotlivé členské státy. Důležité je zde dodržování zásad subsidiarity a proporcionality. 6 Politika rozvojové spolupráce a pomoci obecně je upravena v článcích 177 až 181 SEU a také v článcích 208 až 211 SFEU. Kromě primárního práva nalezneme v rámci EU úpravu rozvojové spolupráce rovněž v sekundární legislativě, mezinárodních dohodách, obchodních dohodách Za zmínku stojí především politická prohlášení, jež sice nemají právní závaznost, disponují však vysokým stupněm politické odpovědnosti. Konkrétně se jedná o Prohlášení o rozvojové politice Evropských společenství, které mimo jiné ustavilo priority rozvojové spolupráce. 7 V roce 2005 byl tento dokument posílen Evropským konsenzem o rozvoji. Hlavním přínosem této revize byla skutečnost, že se jednalo o první dokument EU, který představoval společný pohled na věc všech členských států a zaváděl v oblasti rozvojové spolupráce jednotlivé kroky její realizace Principy, zásady a cíle rozvojové spolupráce 4 Meislová Brusembauch, M. Evropeizace české zahraniční rozvojové spoluprácei. s Jedná se o Amsterodamskou smlouvu a Smlouvu z Nice. 6 Viz čl. 4 odst. 4 Smlouvy o fungování EU 7 Dostupné na: 8 Dostupné na: 7

8 Smlouva o Evropské unii, nebo-li Maastrichtská smlouva, zavedla tři významné principy rozvojové spolupráce. Bývají označovány jako 3K (v angličtině 3C) a zahrnují: koordinaci, koherenci, komplementaritu. Koordinace (čl. 210 SFEU) představuje potřebu vytvářet rozvojové politiky, jež se vzájemně neduplikují. Jinak řečeno spočívá v povinnosti EU a členských států slaďovat a koordinovat vzájemné aktivity. Koherence (čl. 208 SFEU) se týká především nutnosti sladit politiky EU, jež mají dopad na rozvojové země a to tak, aby neodporovaly cílům rozvojové politiky. Komplementarita (čl. 208 SFEU) v podstatě znamená, že rozvojová politika EU doplňuje politiky členských států, čímž nedochází k překrývání programů pomoci. 9 Jakožto čtvrtý princip byla Amsterodamskou smlouvou přidána konzistence. Jedná se potřebu zajistit soudržnosti vnějších aktivit EU, především v kontextu externích vztahů, bezpečnosti a rozvoje, přičemž za implementaci politik, které jsou v souladu s tímto principem, odpovídá Rada EU a Evropská komise. 10 Obecné cíle a zásady rozvojové spolupráce nalezneme v platných smlouvách a to konkrétně ve Smlouvě o Evropské unii (Hlava III.) a Smlouvě o fungování Evropské unie (Hlava V.). Důraz je kladen na soulad rozvojové spolupráce s cíli a zásadami vnějších vztahů. Konkrétní zásady a cíle rozvojové spolupráce pak nalezneme ve článku 21 SEU. Mezi respektované zásady vnější činnosti a tím i rozvojové spolupráce patří: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, respekt k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita. Oblast cílů zahrnuje ochranu hodnot, podporu demokracie a míru, předcházení konfliktům, udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby, odstraňování obchodních bariér a řádnou správu věcí veřejných. Cíle rozvojové spolupráce EU jsou rovněž úzce spjaty s tzv. Rozvojovými cíly tisíciletí (2000), jež pod hlavičkou OSN Unie přijala. Jedná se o jakýsi souhrn cílů, které byly postupně přijímány na různých mezinárodních konferencích a summitech v průběhu 90. let minulého století. 11 Do oblasti cílů zasahuje i Lisabonská smlouva, která za prioritu číslo jedna ustanovila boj proti chudobě Institucionální zabezpečení rozvojové spolupráce Pokud jde o instituce, podílí se na prosazování rozvojové spolupráci orgány přijímající opatření legislativním postupem, tedy Rada a Evropský parlament. Jelikož jde o vnější činnost, vytváří Rada formaci Rada pro zahraniční věci. Evropský parlament disponuje odborným orgánem pro oblast rozvojové spolupráce tzv. Výborem pro rozvoj. Také Komise je aktivní, jelikož je jejím hlavním úko- 9 Dostupné na: 10 Viz Amsterodamská smlouva. 11 Dostpné na: 12 Dostupné na: 8

9 lem koordinační činnost mezi Unií a členskými státy dle čl. 210 odst. 2 SFEU. 13 K tomu je vybavena poměrně novou odbornou složkou v podobě zřízeného Generálního ředitelství EuropeAid, které vzniklo v roce 2001 při reorganizaci vnější služby Komise. Právě toto generální ředitelství je zodpovědné za spolupráci se zeměmi ACP. Mimo to dohlíží na implementaci projektů a programů ve všech regionech světa kromě kandidátů na vstup do EU. 14 V neposlední řadě se na rozvojové spolupráci významně podílí také Evropská investiční banka, která poskytuje zvýhodněné úvěry rozvojovým zemím. 5. Země ACP 5.1 Rozšiřování spolupráce Při zkratce ACP (Africa - Caribbean - Pacific) si obecně můžeme představit skupinu rozvojových států, jenž mají zvláštní multilaterální vztah s Evropskou unií 15. Tento vztah se vyvíjí řadu let a postupně zahrnuje stále více zemí v oblasti Afriky, Karibiku a Tichomoří, jak naznačují mapky v Příloze 1. Spolupráce však nevznikla na základě ad hoc rozhodnutí a při vzniku Římské smlouvy navíc v podstatě neexistoval žádný důvod, aby do ní byly zahrnuty vztahy s Afrikou a dalšími oblastmi. Pokud si prohlédneme státy, které spolupráce zahrnuje, zjistíme, že se jedná především o bývalé evropské kolonie. Lze se proto domnívat, že rozhodnutí vzniklo z potřeby bývalých kolonialistů udržet si co nejužší vztah s dříve podmaněnými územími pomocí jakýchkoli prostředků. Počáteční kroky učinila Francie, která v Římské smlouvě navrhla rezervovat místo pro Dohodu o přidružení pro zámořské země a území 16, zejména francouzská. Je nutné zdůraznit, že se z počátku nejednalo o země používající zkratku ACP, k proměně v toto uskupení došlo až později. Během 60. let 20. století mnohá z přidružených zámořských území získala nezávislost díky které se následně rozhodovala, zda-li i nadále zůstanou jeho součástí. Jelikož se již nejednalo pouze o zámořská území a zámořské země, dostalo uskupení název Associated African States and Madagascar 17 (AASM), Římská smlouva však i nadále platila také pro zámořská území, která nezávislost nezískala (například Nová Kaledonie v rámci Francie). Z uskupení nakonec v roce 1958 vystoupila pouze Guinea, aby následně při Dohodě z Georgetown členství obnovila 18. V 70. letech se muselo Evropské společenství vyrovnat s dalším problémem: s nařčením nově vzniklých anglicky mluvících států z nespravedlnosti, kterou shledaly při vzniku AASM. V tomto sdružení totiž viděly pouze ochranu vzta- 13 Dostupné na: 14 Dostupné na: 15 EUABC THE COURIER 2008 (Březen), s THE COURIER 2008 (Březen), s THE COURIER 2008 (Březen) 9

10 hů mezi Francií a jejími teritorii 19, přičemž ke kritice se přidaly i některé s členských států ES (především Německo) 20. Výsledkem kritiky byl vznik speciální dohody v roce 1969 z Arushy, se zeměmi mimo AASM Keňou, Ugandou a Tanzanií, mající podobný význam jako přidružení pro AASM 21. K dalšímu výraznému rozšiřování, tentokrát již také o státy z oblasti Karibiku a Tichomoří, došlo v roce 1975, kdy se AASM spojilo africkými zeměmi, které podepsaly smlouvu z Arushy, v ACP. Toto rozšíření souviselo zejména s přijetím Velké Británie do Evropského společenství, jelikož království tlačilo na zahrnutí zemí Commonwealthu do přidružení 22. Oficiálně ACP vzniklo na základě Dohody z Georgetown z 6. června Dohoda neměla zřetelné cíle rozvojové politiky ES, ale právě díky ní dochází ke změně vztahů mezi přidruženými členy a Evropským společenstvím: nově se nejedná pouze o rozvoj vztahů přidružené státy evropští partneři, ale rovněž o rozvoj vzájemných vztahů mezi zeměmi ACP, které začínají vytvářet společné priority a cíle prosazované vůči ES. Nyní tvoří ACP 79 členů, z nichž se 48 nachází na africkém kontinentě, 16 v Karibiku a 15 v tichomořské oblasti 23. Jeden ze členů, Kuba, je sice v ACP od roku 2002, ale nepodepsala dohodu o spolupráci s EU Mezinárodně-právní rámec spolupráce Spolupráce s vyvíjejícím se sdružením vznikla na základě několika smluv a dohod. Klíčovou smlouvou se stala Římská smlouva z roku 1957, kde byla do části IV zahrnuta Dohoda o přidružení zámořských zemí a teritorií, avšak další části smlouvy se již týkaly pouze Evropského společenství. Ve smlouvě se mimo jiné řešila i otázka finanční pomoci, přičemž tato pomoc se poskytla z Prvního evropského rozvojového fondu, který tvořil základ následné Evropské rozvojové pomoci 25. Dohody z Yaoundé 1963 a 1969 se zaměřují na zavedení zóny volného obchodu a rozvoj infrastruktury (stejně jako Dohoda z Arushy). Rozvoj byl podporován i finančně z dalších rozvojových fondů (s pořadovými čísly dvě a tři), avšak i nadále panovaly nejasnosti ve směru rozvojové pomoci. Rozpory byly zaznamenány především mezi státy velkými a malými, frankofonními a anglofonními popř. v souvislosti s jejich geografickou polohou 26. Od roku 1975 byly vytvořeny čtyři Dohody z Lomé, v pravidelných pětiletých intervalech. První z nich (1975) zdůrazňovala respekt suverenity a poli- 19 THE COURIER 2008 (Březen), s Tamtéž. 21 Tamtéž. 22 THE COURIER 2008 (Březen) 23 THE COURIER 2008 (Únor) 24 Tamtéž. 25 EUROPA THE COURIER 2008 (Březen) 10

11 tického směřování každého z nově vzniklých států 27. Ať už v nich panoval jakýkoli režim, neměl mít tento fakt žádný vliv na poskytování rozvojové pomoci a spolupráci s ES. Přístup je zcela logický pokud zvážíme vyhraněné soupeření mezi zeměmi východního a západního bloku, jež se snažily i o svoji popularitu a tím vliv na státy v tomto střetu spíše neutrálních. Díky smlouvě byly následně vybrané produkty ACP na trhu ES cenově zvýhodněné (např. banány, hovězí maso, cukr) 28. Platilo totiž pravidlo, podle kterého ES zaplatila vyšší výkupní cenu za tyto produkty, než byla průměrná cena ve světovém obchodě. Dále vznikl systém STABEX (Stabilisation of Export) fungující do roku Mechanismus měl v případě ztrát při příjmech z exportu způsobených kolísavou cenou na světovém trhu ztráty kompenzovat 29. Nadále se také rozvíjelo zemědělství, infrastruktura a instituční propojenost mezi ACP a ES 30. Druhá dohoda (1980) byla výrazná především zavedením dalšího mechanismu, SYSMIN, který rovněž fungoval do roku System for Mineral Products pro změnu napomáhal zemím, které byly ziskově závislé na těžbě jedné suroviny. Z fondu SYSMIN mohly čerpat v případě krize nebo při snaze o diverzifikaci vlastní ekonomiky 31. V roce 2000 však byly oba zmíněné systémy zrušeny z důvodu neefektivnosti 32. V následujících letech, především po uzavření třetí dohody (1985) se začaly projevovat nesrovnalosti a neochota občanů rozvinutých států podporovat chaotický vývoj v zemích postkoloniální doby. Důraz začal být více kladen na debaty okolo politického zřízení, lidských práv a lidské důstojnosti. Plně se tyto debaty však projevily až po pádu SSSR a uzavření dohody z roku 1990, která stejně jako její revize o pět let později kladla důraz na kontrolu užívání fondů a nutnost strukturálních změn. Za cíle byl nově zvolen růst soukromého sektoru, stabilizace spolupráce v regionech a decentralizace moci v jednotlivých zemích 33. Dohoda z Cotonou z roku 2000 (revize 2005 a 2010) zrušila systémy STABEX a SYSMIN a nahradila je systémem klouzavého programování 34, díky kterému je finanční programování flexibilnější, ale zároveň roste nutnost zodpovědnosti ze strany členských států ACP. Oproti dřívějšímu jednání je nyní také kladen větší důraz na zapojení občanské společnosti, soukromých aktérů i různých nestátních sdružení pro zvýšení efektivity pomoci 35. Za hlavní cíl je považován boj proti chudobě v souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí 36. Boj proti chudobě následně zahrnuje podcíle, pro každou zemi popř. region specifické, 27 Tamtéž. 28 EUROPA THE COURIER 2008 (Březen) 30 Tamtéž. 31 Tamtéž. 32 Tamtéž. 33 Tamtéž. 34 THE COURIER 2008 (Březen), s THE COURIER 2008 (Březen) 36 Tamtéž. 11

12 související s přírodními podmínkami, politickou a ekonomickou stabilitou a sociálními problémy společnosti. Všechny dohody a smlouvy jsou vždy tvořené preambulí, ve kterých je kladen důraz na principy Charty OSN, Deklaraci LP, roli OECD a na ekonomický, sociální a kulturní rozvoj ACP. V následujících kapitolách jsou popsány cíle principy a aktéři; institucionální dispozice; strategie spolupráce; spolupráce v oblasti financování a dispozice jednotlivých států. 5.3 Financování na základě dohod Členové ACP mohou získávat peníze ze strany Evropské unie různými způsoby. Nejdůležitějším nástrojem pro poskytování pomoci je Evropský rozvojový fond. Tento fond nespadal a ani nyní nespadá do rozpočtu Evropského společenství, ale je financován členskými státy, podle populačního kritéria 37. Největšími přispěvateli jsou Německo, Francie a Velká Británie. Evropská komise v souvislosti s problematikou začlenění do rozpočtu tento krok již několikrát doporučila, avšak Evropská rada byla vždy proti 38. V současné době spočívají rozdíly v rozpočtech v různosti správních pravidel a rozhodovacích struktur; zatímco Evropský rozvojový fond se řídí dohodou z Cotonou, pro rozpočet ES platí obecné finanční nařízení 39. Finanční plánování rozvojového fondu je shodné s dobou platnosti dohod, tzn. většinou pět let. Výjimkou byl 9. rozvojový fond s platností na léta Vývoj objemu prostředků a rozdělení na následující roky ukazují grafy v příloze 2 a 3. Nástroji fondu jsou granty, rizikový kapitál a úvěry v soukromém sektoru 40. Dalším důležitým nástrojem je Instrument pro rozvojovou spolupráci, který zahrnuje tematické a zeměpisné programy určené především pro země Latinské Ameriky, Asie a ze zemí ACP z něj čerpá Jihoafrická republika 41. Ta využívá především financí z tematického programu souvisejícího s cukerným protokolem, kdy Evropská unie platí za cukr více než je běžná cena na světovém trhu. Evropská investiční banka přispívá ve financování správou úvěrů a rizikových kapitálů, i uvolňováním vlastních prostředků půjček, bez ohledu na zisky žadatelů 42. V neposlední řadě jsou stejně důležité i specifické nástroje, například výjimečná podpora vysoce zadlužených států ACP, africký mírový projekt popř. usnadňování vzniku vodohospodářských zařízení v zemích ACP Orgány zemí ACP 37 THE COURIER 2008 (Březen) 38 Tamtéž. 39 Tamtéž. 40 EUROPA Tamtéž. 42 Tamtéž. 43 Tamtéž. 12

13 Vrcholným orgánem na úrovni států ACP je tzv. summit, který se schází ve formaci hlav jednotlivých států. Jsou zde diskutovány politické otázky a vývoj dalšího směřování. Realizací dílčích závěrů je pověřen další z orgánů, kterým je Rada ministrů. Ta se skládá z představitelů jednotlivých vlád států ACP. V jejím čele stojí prezident. V případě této funkce je uplatňován tzv. rotační princip, který má zajistit, že se ve funkci postupně vystřídají reprezentanti všech šesti regionů ACP. Rada se schází nejméně 2x ročně, úkony vzešlé z těchto setkání mají podobu rozhodnutí, rezolucí či doporučení. 44 Třetím a zároveň posledním rozhodovacím orgánem je Výbor velvyslanců. Schází se zde zástupci států ACP, vždy jeden za každou zemi, kteří jménem Rady jednají mezi jednotlivými ministerskými zasedáními. Z toho také vyplývá nejzásadnější funkce tohoto tělesa a to asistence Radě a dohled nad implementací cílů a závazků, jež vzešly z dohod mezi EU a ACP. Výbor velvyslanců má šest technických podvýborů, které se starají o otázky: politické, sociální, humanitární a kulturní vztahy, dále o obchod a komodity, investice a soukromý sektor, udržitelný rozvoj, finance a rozvoj, ustanovení (založení, instituce, organizace) a finance. 45 Na závěr tohoto výčtu je nutné zmínit rovněž Sekretariát ACP se sídlem v Bruselu. Jedná se o administrativní orgán v jehož čele stojí generální tajemník jmenovaný Radou ministrů na čtyřleté funkční období. Od března 2010 funkci vykonává Dr. Mohamed Ibn Chambas Společné orgány EU a zemí ACP Nejdůležitějšími rozhodovacími orgány, jež byly založeny dohodou z Cotonu, jsou Rada ministrů, Výbor velvyslanců a Společné parlamentní shromáždění. Rada ministrů ACP-EU (Council of Ministers) je společným orgánem představitelů zemí Evropské unie a ACP. Skládá se jak ze členů Rady Evropské unie, členů Evropské komise, tak i ze členů vlád jednotlivých zemí ACP. Funkce prezidenta je rotační. Stává se jim střídavě člen Rady EU a člen vlády jednoho státu ACP. Jeho hlavním úkolem je svolávat Radu - jedenkrát ročně. V případě nutnosti může celou či část Rady svolat vícekrát. Rada disponuje značnými pravomocemi mezi něž patří např.: vést politický dialog, přijímat opatření a rozhodnutí důležitá pro uskutečňování dohod, přezkoumávat a řešit problémy, které brání efektivní implementaci dohod, zajišťovat fungování poradních institucí, má klíčovou úlohu při určování priorit finanční spolupráce a rovněž při dozoru nad jejich implementací... Rada ministrů má konečnou rozhodovací pravomoc. Její rozhodnutí jsou pro obě strany závazná. Dále také zkou- 44 Dostupné na: 45 Tamtéž. 46 Dostupné na: 13

14 má a zvažuje rezoluce a doporučení přijatá Společným parlamentním shromážděním. Část svých pravomocí může delegovat na Výbor velvyslanců. 47 Výbor velvyslanců ACP- EU (Committee of Ambassadors) byl ustanoven jako pomocný orgáne Rady ministrů. Jeho stálým sídlem je Brusel. Skládá se ze zástupců každého členského státu EU, Evropské komise a šéfů misí každého ACP státu při EU. Výbor má dvě základní funkce. Jednak pomáhá Radě ministrů při plnění jejích úkolů (připravuje i jednotlivá zasedání), zároveň však také vykonává její nařízení. Mimo to sleduje, zda jsou dohody správně implementovány a zda je v zemích ACP dosaženo v rámci spolupráce stanovených cílů. Schází se nejméně jednou za tři měsíce. 48 Společné parlamentní shromáždění ACP-EU (SPS, Joint Parilamentary Assembly) je jakýmsi diskuzním fórem v jehož rámci se setkávají členové Evropského parlamentu a parlamentů zemí ACP. Jsou zde diskutována nejrůznější témata, např. nerespektování lidských práv či iniciativy na posílení a zlepšení spolupráce, které se pak stávají předmětem jednání Rady. Společné parlamentní shromáždění se schází dvakrát ročně na týdenní plenárních zasedáních dle aktuální předsednické země. Během roku zasedá v Bruselu. Funkce Shromáždění je poradní. Společné parlamentní shromáždění se skládá ze tří výborů. Při své činnosti využívají instituce odborné poradní orgány: Centrum pro průmyslový rozvoj, Technické centrum pro zemědělskou pomoc a rozvoj venkova. 5.6 Praktické příklady spolupráce Haiti: stát označovaný jako nejchudší země západní polokoule se potýká s mnoha problémy v oblasti politické a ekonomické, navíc je často postihována přírodními katastrofami. Problémy s vládnutím v předchozích letech také narušovaly čerpání z Evropských rozvojových fondů, kvůli čemuž začala být mnohem více zapojována občanská společnost 51. Pro čerpání z Evropského rozvojového fondu přímo touto zemí byl vypracován tzv. Country strategy paper na léta , který hodnotí zemi a vysvětluje, proč bude investováno do určitých sektorů a jaké jsou cíle země. Počátek tvoří obecné ustanovení o financování a platbách a resumé hodnotící stav země v posledních letech. První část strategický dokument hodnotí vztahy poskytovatele a příjemce financí, zemi a společnou spolupráci mezi EU a Haiti, harmonizaci cílů. Druhá část je vyjádřením ke strategii, které společně zpracovali zástupci Evropské komise, reprezentanti států na Haiti, haitská vláda a nestátní aktéři. Následující část je oznámením o konečném programu na léta Nalezneme v ní finanční instrumenty, 47 Dostupné na: 48 Tamtéž. 49 Jedná se o Výbor pro politické záležitosti, Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod a třetím je Výbor pro sociální záležitosti a životní prostředí. 50 Dostupné na: 51 République d Haïti Communauté euroéenne: Document de stratégie pays et programme indicatif national,

15 domény spolupráce, kalendář financování a akcí; následné přílohy jsou především tvořené výsledky různých analýz o zemi. Pro desátý rámec Evropského rozvojového fondu bylo na základě Country strategy paper uvolněno pro stát Haiti 291 mil., ze kterých je 60 % určeno na zlepšení infrastruktury (z důvodu pouze 10% dobrého stavu silnic), 16,5 % na obecnou rozpočtovou podporu, 12,4 % na politickou stabilitu (tzn. decentralizaci a reformu justičního systému), 4,1 % tvoří program spolupráce Haiti-Dominikánská republika (mimo hlavní sektory), 3 % jsou přidělená nevládním organizacím), 2,6 % putují na zlepšení technické spolupráce a 1,3 % kulturním iniciativám 52. Mimo těchto finančních prostředků však může země získat další ze specifických projektů určených regionu či konkrétnímu problému v zemi. Tichomoří: tak jako jsou v rámci Evropských rozvojových fondů vyčleněny peníze pro jednotlivé státy, existuje zároveň vyčlenění financí i pro regiony. Tichomoří, jehož 15 států jsou členy ACP, se dlouhodobě potýká s hrozbou přírodních katastrof v důsledku klimatických změn. Nelze se proto divit, že v rámci domén tvoří tato problematika jednu ze základních sfér finančních příjmů. Stejně jako u států i regiony vypracují před přijmutím financí Strategický program, nyní však regionální, fungující na stejném principu. I zde najdeme obecná ustanovení, analýzu regionu a regionální integrace, výsledky dosavadní spolupráce, hlavní domény na nynější období a přílohy. Regionu bylo celkově vyčleněno pro období mil., z nichž 47 % putuje do regionální ekonomické integrace, 42 % na udržitelné řízení přírodních zdrojů a životního prostředí a 11 % na organizační posílení a větší zapojení občanské společnosti 53. Nutno podotknout, že pod udržitelným řízením přírodních zdrojů si kromě ochrany ekosystému a redukci znečištění pomocí obnovitelných zdrojů, či snahu o potlačení jiných katastrof musíme také představit např. bezpečnost obyvatel. 6. Závěr Co se spolupráce EU a zemí ACP týče lze konstatovat, že i nadále zůstává ve vývoji z hlediska finančního růstu i z hlediska zlepšování programů rozvoje. Programy jsou nadále zlepšovány tak, aby byly pro jednotlivé státy a regiony co nejvíce efektivní. Zájem o tuto spolupráci je oboustranný, protože EU i ACP přináší výhody v podobě utužování vztahů mezi regiony respektive je prostředkem, jak zamezit oslabení spolupráce poté, co země ACP získaly nezávislost. Zároveň je však nutné zamyslet se nad rostoucí globalizací a všeobecným propojováním světa, které tuto spolupráci řadí na místo jednoho z mnoha možných prostředků, jenž je na výběr, avšak pro jednotlivé státy nemusí být nejvyšší dosažitelnou prioritou při zajišťování vlastního růstu. 52 Tamtéž. 53 European Community Pacific region: Regional Strategy Paper and Regional Indicative Programme ,

16 Zdroje Knižní publikace a studie Baar, Vladimír. Vnější vztahy Evropské unie. Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN Meislová Brusenbouch, Monika. Evropeizace české zahraniční rozvojové spolupráce (Disertační práce). Olomouc, s. Dostupné na: Odborné texty Amsterodamská smlouva Maastrichtská smlouva Smlouva o Evropské unii Smlouva o fungování Evropské unie Časopisy The Courier: The magazíne of Africa-Caribbean-Pacific and European Union Cooperation and Relations. Únor 2008, č. 4. ISSN The Courier: The magazíne of Africa-Caribbean-Pacific and European Union Cooperation and Relations. Březen 2008, speciální vydání. ISSN X. Internetové zdroje ACP. African, Caribbean, and PacificmGroup of States. [Online] c2011, [cit ]. Dostupné na: ALEJ. Slepé mapy. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: EUABC. Země ACP. [Online] c , [cit ]. Dostupné na: EUROPA. Africké, karibské a tichomořské státy (AKT). [Online] c , [cit ]. Dostupné na: states/index_cs.htm. EUROSKOP.CZ. Rozvojová politika. [Online] c , [cit ]. Dostupné na: Evropská komise. ROZVOJ A SPOLUPRÁCI EUROPEAID. [Online] c2009, [cit ]. Dostupné na: Evropský parlament. Všeobecný přehled rozvojové politiky. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: 16

17 53_cs.htm. European Community Pacific region: Regional Strategy Paper and Regional Indicative Programme [Online] c2008, [cit ]. Dostupné na: _en.pdf. Osobní stránky Mudr. Zuzany Rothové, poslankyně Evropského parlamentu. Rozvojová politika, Instituce Partnerství ACP EU. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: République d Haïti Communauté euroéenne: Document de stratégie pays et programme indicatif national, [Online] c2009, [cit ]. Dostupné na: ROZVOJOVKA. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. [Online] c2012, [cit ]. Dostupné na: 17

18 Přílohy Příloha 1: Vývoj členství podle jednotlivých regionů Úprava autorky 18

19 Příloha 2: Evropský rozvojový fond vývoj objemu prostředků v mil Vytvořeno autorkami 19

20 Vynaložené prostředky Objem prostředku EDF (mil. ); 1969; Objem prostředku EDF (mil. ); 1957; Objem prostředku EDF (mil. ); 1980; 4,207.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 1975; 3,053.3 Objem prostředku EDF (mil. ); 1995; 13,151.1 Objem prostředku EDF (mil. ); 1985; 7,882.6 Objem prostředku EDF (mil. ); 1990; 11,583.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 2000; 14,300.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 2005; 22,682.0 Objem prostředku EDF (mil. ); 1963; Rok Příloha 3: Evropský rozvojový fond rozdělení finančních prostředků na období Řady1; Zámořská území -286 mil ; 286; 1% Řady1; EK - podpora pro plánování a implementaci ERF mil ; 430; 2% Řady1; ACP -21,966 mld ; 21,966; 97% ACP -21,966 mld Zámořská území -286 mil EK -podpora pro plánování a implementaci ERF -430 mil Rozdělení prostředků ERF na období Vytvořeno autorkami 20

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII POČÁTKY INTEGRACE EVROPSKÉ UNIE Evropské společenství uhlí a oceli (1950-1951) 9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil plán hlubší

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE Vlasta Adámková PRAHA 2011 Evropská unie Název: Evropská unie Autor: Vlasta Adámková

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky

Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky Bc. Petr Dvořák Plzeň 2014 Západočeská univerzita v

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je Eva Cihelková Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity? * Abstrakt: Evropská politika sousedství (ENP), jež má posilovat bezpečnost, stabilitu a prosperitu

Více

101 OTÁZEK pro Evropskou unii

101 OTÁZEK pro Evropskou unii 101 OTÁZEK pro Evropskou unii 1 Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a její ministerstva obraz

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Hana Dvorníková 0 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně ZDROJE STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Regionální politika v EU a ČR

Regionální politika v EU a ČR Regionální politika v EU a ČR Jiří Vystoupil, René Wokoun Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie a vnitřní otevřenost pro její obyvatele

Více

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít

Více

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Obsah: I. Úvod 2 II. Konvent a příprava ústavní smlouvy.. 2 III. Mezivládní

Více