TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE

2 Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání Název materiálu (česky s diakritikou) Jméno autora Název školy KOŘENY EVROPSKÉ UNIE Mgr. Martin Vonášek Gymnázium Hladnov Datum vzniku Vzdělávací oblast Tematický okruh Předpokládaný časový nárok Nutné pomůcky, doporučené SW a HW prostředky... Klíčová slova Očekávané výstupy z RVP G Učivo z RVP G Rozvíjené klíčové kompetence Integrace průřezových témat Mezioborové přesahy a vazby Použitá literatura a zdroje Stručná anotace Způsob použití materiálu Vlastní obsah materiálu Metodika pro učitele Evaluace výstupů Hotové řešení a e-learning Zadání pro žáky Člověk a společnost - dějepis Předpoklady vzniku Evropské unie. 2 vyučovací hodiny Základ: PC, OS, MS Office PowerPoint, dataprojektor Doporučené: ActivStudioViewer, AdobeAcrobatReader, Interaktivní tabule. Evropská unie, Panevropa, ideje, ideologie, křesťanský socialismus, konzervatismus Porovnávání pozitiv a negativ zakládajících idejí, charakteristika historických událostí, které stojí na počátku Evropské unie. Tvorba medailonků historických postav zakladatelů Evropské unie. Vznik Evropské unie Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní. ano Mediální výchova, Výtvarná výchova, Anglický jazyk ano Prezentace obsahuje základní informace k tématu a řadu textů, popřípadě hypertextových odkazů. Cílem prezentace je motivovat žáky k hledání správných odpovědí, rozdílů a správně přiřazovat získané informace z přípravy konkrétních úloh. Prezentace slouží jednak k prezentování tématu a po jejím vytištění je rozdána žákům jako pracovní list do kterého si podle potřeb doplňují získané informace. Texty, hypertextové odkazy, otázky a úlohy. Učitel využívá materiál k rozvíjení klíčových kompetencí na základě prezentování a práce s vytištěnou prezentace jako pracovním listem s úlohami. Žák pochopí souvislosti, příčiny a důsledky konkrétních historických procesů a zároveň je dokáže srozumitelně prezentovat, respektive je na základě pracovního sešitu schopný obecněji charakterizovat vývoj určitých historických událostí. ANO/NE Doplňte správné odpovědi do pracovních sešitů na základě teoretických, prezentovaných a přečtených informací.

3 METODICKÝ MANUÁL PRO VÝUKOVÝ OBJEKT KOŘENY EVROPSKÉ UNIE Celá prezentace není příliš rozsáhlá a proto ji doporučujeme dopředu vytisknout pro každého žáka a nebo do lavice. Prezentace po vytištění slouží jako pracovní list pro žáky, neboť jednotlivé slide obsahují jednak prostor pro zapisování a dále řadu úloh k řešení (přiřazování, definování a vysvětlování daných pojmů). Součástí celého výukového objektu proto není samostatný soubor s pracovními listy. Zároveň je nutno zdůraznit, že je prezentace poskytována ve formátu pdf a v interaktivním formátu flipchart. Pro formát pdf jsme se rozhodli z důvodů snadnějšího a přehlednějšího tisku pro běžného uživatele ICT technologií než z formátu ppt/pptx. Formát pdf je samozřejmě možné použít jako klasickou prezentaci, ale veškeré hypertextové odkazy a přiložené texty jsou odkazovány v tomto kompetenčním listu. Naopak interaktivní formát jednotlivé odkazy a texty automaticky obsahuje jako vnořené a zároveň umožňuje snadnější úpravy, dopisování, přepisování, pořizování záznamu činnosti a přeskupování objektů. Možnosti interaktivní prezentace jsou v kompetenčním listě zvýrazněny touto barvou. Cílem prezentace je rozvíjet klíčové kompetence přenesením řady učitelových činností na žáky. Konkrétně jde zvláště o prezentování přiložených textů skupinami žáků jejich analyzování a dopisování stěžejních pojmů do prezentace/pracovního listu. Další skupiny pracují buď na počítači a nebo si celý úkol připraví doma jde o vyhledávání, zpracování a porovnání informací přístupných na internetu a týkajících se vybraných témat z prezentace (viz. dále). Popis jednotlivých slide poskytuje přehled o hypertextových odkazech, přiložených textech a dále se věnuje možnostem práce, tj. metodikou. Náplň konkrétních částí je však možné výrazně proměňovat podle rozhodnutí učitele a proto se věnujeme hlavně popisu určitých možností a jejich obměnám. Popis není vyčerpávající charakteristikou jednoho slide a všech jeho možností.

4 OBSAH KOŘENY EVROPSKÉ UNIE... 1 METODICKÝ MANUÁL... 3 slide úvod a cíle prezentace... 5 slide kořeny evropské unie... 6 slide ideje... 7 slide ideje?... 8 slide kameny... 9 slide kameny? slide postavy Slide postavy?... 12

5 SLIDE 1-2 ÚVOD A CÍLE PREZENTACE

6 SLIDE 3 KOŘENY EVROPSKÉ UNIE Slide slouží jako jednoduchý rozcestník (obsah) na jednotlivá témata Ideje/Postavy/Kameny na které se kliknutím přemístíme. Zároveň přibližuje několik plakátů na Den Evropské unie (kliknutím na ně je možné je zvětšit), které zajímavým způsobem znázorňují určitá témata často v rámci Evropské unie diskutovaná. Žáky je důležité motivovat k odhalení těchto diskutovaných témat a hlavně k interpretaci plakátů, zároveň je možné diskutovat o podobách dalších plakátů pro další roky, co by měli obsahovat a co je podle nich důležité Evropské unii připomínat.

7 SLIDE 4 IDEJE Pod nadpisy jednotlivých ideových směrů se nachází stručný text (ve formátech pdf), který by měli zpracovat vhodnou formou vybrané skupiny žáků a následně je prezentovat. Popřípadě můžeme předložené texty zpracovávat průběžně po lavicích (každá lavice, přečte a následně rychle prezentuje vybranou část textu). Další žáci můžou hlavní pojmy zapisovat do určených částí na slide (pozitiva/negativa jednotlivých idejí). Texty jsou jednak součástí interaktivní prezentace a jednak volně ke stažení ve formátu pdf (v případě že používáte pdf prezentaci) na stránkách v sekci Dějepis v balíčku IDEJE.

8 SLIDE 5 IDEJE? Žáci se v práci s tímto slide zaměří na současné otázky a sporná témata týkající se Evropské unie. Pomocí běžných vyhledávačů (Google, Seznam, Yahoo ad.) vyhledají informace o těchto tématech z alespoň dvou na sobě nezávislých zdrojů a vzájemně je porovnají tj. co v jednom je a v druhém ne, co chybí a proč, popřípadě kde hledat další informace. Na slide opět vypíšeme hlavní pojmy, v čem spočívá hlavní spor apod. Lze pracovat rovnou v multimediální učebně nebo se žáci připraví doma (rozdělení na skupiny). Nadpis slide odkazuje na možné webové stránky, které lze použít jako základní vodítko. V případě pdf formátu najdete seznam webových stránek v dokumentu ODKAZY

9 SLIDE 6 KAMENY Interaktivní prezentace umožňuje postupné odkrývání vybraných motivací, které vedly k otevření debaty o nezbytnosti vytvořit Evropskou unii. Jednou z mnoha příčin je otázka existence několika národností v různých státech Evropy (např. v éře Rakouské monarchie). Dále jde o vliv dvou světových válek na proměnu celé společnosti v Evropě. V neposlední řadě upozorňujeme na systém aliancí, který Evropu několikrát přivedl nejen na pokraj války a proti kterému mají být vlastně základy Evropské unie zacíleny. S žáky je možné otevřít diskuzi na daná témata a zároveň ověřovat jejich znalosti ze světových válek, meziválečných dějin a systému aliancí (smlouvy, dohody ad.)

10 SLIDE 7 KAMENY? Žáci mají ve správném pořadí přiřadit jednak pojmy Destabilizace/Války/Systém aliancí tak jak šly v našem případě historicky za sebou (první je destabilizace Evropy způsobená růstem nacionalismu/druhé jsou systémy aliancí, které Evropu přivedly do velkých válek/třetí jsou samotné války). Dále mají správně charakterizovat a přiřadit pojmy Revize/Malá dohoda/železná opona. Samotné pojmy odkazují na texty a webové adresy, které by žákům měli pomoci najít správné odpovědi. Texty a odkazy jsou opět součástí samostatného balíčku KAMENY ke stažení. Destabilizace Evropy způsobená nacionalismem je spojitelná s pojmem Revize a to z několika možných pohledů jednak jde o snahu revidovat například Versailleský mírový systém a nebo řadu smluv týkajících se národů na území Balkánu (Berlínský kongres) ad. Systém aliancí se logicky dotýká termínu Malá dohoda a celá tato dohoda je vlastně důsledkem mezinárodního systému aliancí, kterému Beneš věřil. Železná opona je pojmem, který je logickým důsledkem druhé světové války. Práce s tímto slide je opět velmi různorodá, už při samotném zpracování se ukáže, že historii není možné jednoduše dělit na příčiny a důsledky a že ani časová osa není jednoznačná (od startu k cíli), protože daná témata lze vzájemně prohazovat a jednotlivé důsledky lze aplikovat na více částí.

11 SLIDE 8 POSTAVY Můžeme postupně odkrývat jednotlivé postavy, které stály na počátku Evropské unie. Pod nadpisem se skrývá dokument ZAKALADATELE (k dispozici i volně ke stažení), který obsahuje velmi stručné medailonky k jednotlivým postavám. Celý dokument můžeme volně upravovat, rozstříhat a rozdělit mezi žáky, zakrývat jména (v textu jsou např. zabílena jména jednotlivých postav). Cílem je motivovat žáky k objevení jména dané postavy, stručně ji charakterizovat a prezentovat ostatním.

12 SLIDE 9 POSTAVY? Společně s žáky definujeme a zapíšeme, které znaky jsou pro generaci zakladatelů společné a které naopak rozdílné. Opět je možné věnovat se diskuzi, připojit další informace, zapojit vyhledávání na internetu ad.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Ztráty 1945

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Ztráty 1945 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Ztráty 1945 Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

Více

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Základní škola Kovářov, okres Písek Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Absolventská práce Mgr. Libor Mandovec 9. třída školní rok 2014-2015 Obsah Úvod..... 3 Teoretická část...

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY ŘEŠENÉ PŘÍKLADY UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk (11 15 let) výukové materiály PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ Vzděláváme dotykem TESTY 1 Obsah Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Hodina češtiny s ICT technologiemi...6

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková 27 ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ RVP 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce

backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00146 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více