Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. prosince 2005 (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rakouská a finská delegace Delegace Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím Delegace naleznou v příloze operační program Rady pro rok 2006 předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím /05 lr,eh/dh,gr/ij 1

2 OBSAH 1. BUDOUCÍ FINANČNÍ VÝHLED ÚSTAVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ RŮST A ZAMĚSTNANOST - OBNOVENÁ LISABONSKÁ STRATEGIE OBECNÝ HOSPODÁŘSKÝ RÁMEC/KOORDINACE POLITIKY...9 Pakt o stabilitě a růstu...9 Případná aktualizace hlavních směrů hospodářské politiky...10 Rozšíření eurozóny...10 Přezkum přechodných opatření...10 Poskytnutí přiměřených rozpočtových prostředků EU...11 Financování transevropských dopravních a energetických sítí...11 Úvěrový mandát EIB...11 Statistika POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...12 Zlepšení právních předpisů...12 Inovace a podniky...13 Výzkum...15 Vzdělávání...16 Práva duševního vlastnictví VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU...17 Služby...17 Volný pohyb zboží...17 Finanční služby...18 Daně...18 Právo obchodních společností...19 Technická harmonizace...19 Hnojiva...19 Potraviny...20 Spotřebitelé...20 Cla /05 lr,eh/dh,gr/ij 2

3 7. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, ENERGETIKA, DOPRAVA, POLITIKA V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK...21 Informační společnost a elektronické komunikace...21 Energetika...22 Doprava...24 Politika v oblasti chemických látek ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ PRÁVO, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ A ROVNOST ŽEN A MUŽŮ...28 Zaměstnanost...28 Pracovní právo, zdraví a bezpečnost při práci...28 Sociální politika...29 Zdraví...30 Rovnost žen a mužů a nediskriminace...30 Mládež, kultura a audiovizuální odvětví ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...32 Probíhající legislativní práce...34 Změna klimatu...34 Biologická rozmanitost...35 Environmentální technologie...35 Řízení životního prostředí na celosvětové úrovni Udržitelný rozvoj SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA A SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA ROZŠÍŘENÍ VNĚJŠÍ VZTAHY LIDSKÁ PRÁVA /05 lr,eh/dh,gr/ij 3

4 Úvod Obecné informace V tomto programu jsou stanoveny hlavní cíle práce Rady v roce Sestavilo jej nastupující rakouské a finské předsednictví na základě víceletého programu pro roky Nedávné diskuse zdůraznily, že je důležité, aby se Unie zaměřila na otázky, jež mají význam pro občany v jejich každodenním životě. Tato dvě předsednictví budou úzce spolupracovat s cílem zajistit, aby Rada svou činností během roku 2006 přispěla k dobrým hospodářským a sociálním podmínkám, ochraně životního prostředí, svobodě a bezpečnosti občanů Evropy, jakož i k posílení úlohy Unie ve světě. Bude se pokračovat v pracích probíhajících v řadě oblastí stanovených jako klíčové s cílem zajistit, aby EU úspěšně reagovala na výzvy a příležitosti, jež přináší globalizace. Za tímto účelem budou tato předsednictví spolupracovat se všemi členskými státy v rámci Rady, jakož i s Evropským parlamentem a Komisí s cílem zlepšit celkovou účinnost a kontinuitu činnosti Unie. Rakousko i Finsko budou věnovat zvláštní pozornost zajištění hladké a účinné činnosti Rady a co nejvyšší průhlednosti při výkonu funkce předsednictví. Diskuse o budoucnosti Evropské unie Evropská rada se na svém zasedání konaném v červnu 2005 rozhodla zahájit období reflexe o budoucnosti Evropy, na níž se podílejí jak členské státy prostřednictvím vnitrostátní diskuse, tak orgány Evropské unie. Jedním z hlavních cílů je podnítit široký dialog, na jehož základě by bylo možné určit problémové oblasti a oblasti politik, kde je k tomu, aby Evropa mohla čelit budoucím výzvám, nezbytné přijmout opatření na úrovni Unie. Diskuse by se rovněž měla zaměřit na hledání způsobů a prostředků, jak je možno přijímat rozhodnutí na nejnižší možné úrovni a přitom zajistit účinnost opatření. Dále by měla pokračovat diskuse o evropském způsobu života a jeho hodnotách /05 lr,eh/dh,gr/ij 4

5 Na svém červnovém zasedání se Evropská rada shodla na tom, že celkové hodnocení vnitrostátních diskusí bude provedeno v první polovině roku Průběžná zpráva o období reflexe předložená Evropské radě v prosinci roku 2005 poskytuje pro toto hodnocení užitečný výchozí bod. Na základě této zprávy a s ohledem na pokračující diskuse provede Evropská rada na svém červnovém zasedání přezkum procesu reflexe a měla by usilovat o stanovení jasnějšího výhledu do budoucna a dohodnout se na dalším postupu. V závislosti na výsledku tohoto přezkumu zajistí tato dvě předsednictví během zbývající části roku odpovídající následná opatření. Budoucí financování Unie Platnost stávajícího finančního výhledu vyprší na konci roku Dohoda dosažená na zasedání Evropské rady v prosinci roku 2005 poskytuje rámec pro finance Unie na příští finanční období. Tuto dohodu je nyní potřeba v úzké spolupráci s Evropským parlamentem přenést do nezbytných právních nástrojů. Tato dvě předsednictví musí zajistit, aby tyto právní akty byly co nejdříve přijaty, s cílem poskytnout základ pro financování politik Unie během období let Pracovat pro růst a zaměstnanost Lisabonská strategie vypracovaná v roce 2000 i nadále významným způsobem napomáhá Evropské unii a členským státům reagovat na výzvy, jež představuje stárnutí a globalizace. Zvládnutí těchto výzev bude pro Unii během příštích několika let jednou z hlavních priorit. V roce 2005 byla Lisabonská strategie upravena tak, aby pomohla reagovat na zásadní výzvu, kterou představuje zajištění růstu a tvorby pracovních míst v rámci celkového cíle posílení konkurenceschopnosti evropského hospodářství a zajištění udržitelnosti evropského modelu sociálního státu. V roce 2006 bude kladen důraz na zajištění úspěchu nového systému správy a řízení, a zejména na provádění prvních národních reformních programů vypracovaných a dohodnutých s příslušnými zúčastněnými stranami, jakož i opatření na úrovni Unie zaměřených na doplnění národních programů. Rada se zájmem očekává přezkum pokroku dosaženého ve stávajícím mnohostranném rámci. Další úsilí bude věnováno tomu, aby veřejnosti byla vysvětlena potřeba reformy /05 lr,eh/dh,gr/ij 5

6 Další práce na úrovni EU by se měla zaměřit na opatření podporující růst a zaměstnanost. Předsednictví budou věnovat zvláštní pozornost dotvoření vnitřního trhu, zejména pokud jde o oblast služeb, telekomunikací, energetiky a finančních služeb, protože se jedná o zásadní prvek pro zlepšení dynamiky hospodářství v Evropě. Zvláštní důraz bude rovněž kladen na péči o podpůrný rámec pro výzkum a vývoj, jakož i na vytváření prostředí, jež podněcuje inovace a posiluje hospodářství založené na znalostech a dovednosti. Jako prostředek pro zvýšení míry zaměstnanosti bude kladen důraz na přitažlivost a kvalitu pracovního života. V rámci cíle posílení konkurenceschopnosti Unie bude zvláštní pozornost věnována provádění programu zlepšení právních předpisů. Udržitelný rozvoj Hospodářsky, sociálně a ekologicky udržitelný rozvoj je klíčovým cílem opatření a politik Unie. Na zasedání Evropské rady v červnu roku 2006 bude obnovena strategie Unie pro udržitelný rozvoj. Evropská unie bude i nadále bojovat proti změně klimatu, a to na mezinárodní úrovni i na úrovni Unie. Posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva Zajištění svobody, bezpečnosti a práva je jednou z hlavních otázek, na nichž záleží evropským občanům. Haagský program přijatý v roce 2004 představuje rámec pro řešení těchto otázek. Provádění tohoto programu tak bude jednou z priorit v roce Úsilí se zaměří na provádění vnějších aspektů programu, na zvýšení úsilí Unie v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti, na zlepšení výměny důležitých informací, na podporu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a na vytvoření společné azylové politiky, jakož i na společné řízení migrace. Přezkum Haagského programu v polovině období, vycházející z hodnotící zprávy Komise, umožňuje vyhodnotit program a posoudit, jaké změny by bylo možno provést tak, aby byly jeho cíle účinněji splněny /05 lr,eh/dh,gr/ij 6

7 Během tohoto roku budou provedeny další kroky směrem k rozšíření volného pohybu osob prostřednictvím aktualizace Schengenského informačního systému a provedením komplexního vyhodnocení toho, zda členské státy splňují podmínky pro plné uplatnění schengenského acquis. Rozšíření Rozšíření umožňuje, aby se stabilita a prosperita Unie rozšířila na vyšší počet evropských zemí. Proto je důležité jak pro Unii, tak pro přistupující země, aby proces přistoupení probíhal za co nejlepších podmínek. V roce 2006 bude posíleno monitorování Bulharska a Rumunska v rámci příprav na jejich přístup plánovaný na rok Kromě toho budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem v souladu s dohodnutými rámci pro jednání. Posílení úlohy Unie ve světě Unii, která má téměř půl miliardy obyvatel a čtvrtinový podíl na světovém obchodu a která je světově největším poskytovatelem rozvojové pomoci, přísluší významná mezinárodní úloha. Hlavními cíli Unie v oblasti vnějších vztahů je zlepšení bezpečnosti, stability a demokracie, zmírnění chudoby, zejména v Africe, řešení jiných příčin nestability a přispění k účinnému mnohostrannému systému. Unie bude v roce 2006 pokračovat v plnění těchto cílů prostřednictvím soudržného a integrovaného využívání různých dostupných nástrojů. Na celý rok je naplánována řada důležitých zasedání v na nejvyšší úrovni. Tato zasedání pomohou zlepšit strategická partnerství Unie s USA i s Ruskem, jakož i se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a s partnery ASEM z Asie. Unie se rovněž zaměří na posílení stability za svými hranicemi prostřednictvím uplatňování stabilizační politiky vůči západnímu Balkánu a rozvíjením svých vztahů s východními a středomořskými sousedy tím, že poskytne hlubší obsah Evropské politice sousedství a posílí Severní dimenzi. Unie bude v roce 2006 rovněž pracovat se svými partnery na dosažení výsledků při jednáních o obchodu v rámci rozvojového programu z Dohá /05 lr,eh/dh,gr/ij 7

8 1. BUDOUCÍ FINANČNÍ VÝHLED Budou přijata opatření navazující na dohodu o finančním výhledu na období let , jíž bylo dosaženo v prosinci roku Na základě návrhu Komise zahájí Rada jednání o nové interinstitucionální dohodě s cílem dosáhnout co nejdříve v roce 2006 její uzavření. Tato dohoda bude odpovídat příslušným závěrům Evropské rady z prosince roku Současně budou pokračovat práce na různých právních aktech, jež poskytnou základ pro financování politik Unie během příštího finančního období. Tyto práce budou probíhat jak s ohledem na výsledek prosincového zasedání Evropské rady, tak na návrhy Komise týkající se rozdělení výdajů podle jednotlivých nástrojů. Cílem bude dokončit interinstitucionální dohodu nejpozději do června roku 2006 a všechny jednotlivé právní akty nejpozději do konce roku ÚSTAVNÍ SMLOUVA V červnu 2005, po jednání hlav států nebo předsedů vlád o procesu ratifikace ústavní smlouvy, panovala shoda v tom, že je potřeba uspořádat v rámci období reflexe vnitrostátní diskuse a v první polovině roku 2006 provést celkové vyhodnocení těchto diskusí a dohodnout se na dalším postupu. Budou provedeny nezbytné přípravy, aby bylo možno provést toto vyhodnocení. To bude v závislosti na výsledku podle potřeby pokračovat během druhé poloviny roku VYŠŠÍ RŮST A ZAMĚSTNANOST - OBNOVENÁ LISABONSKÁ STRATEGIE Zvládnutí výzev vyplývajících z globalizace a demografické změny zůstává v roce 2006 jednou z priorit evropského programu. Evropská rada v březnu roku 2005 potvrdila, že Lisabonská strategie nadále zůstává v platnosti a shodla se na tom, že by se měla zaměřit na zlepšení udržitelného hospodářského růstu a na vytvoření většího počtu pracovních míst a zlepšení jejich kvality. Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovace a co nejlepší zhodnocení lidského kapitálu. Strategie, jež je založena na partnerském přístupu, tedy musí nyní být tímto způsobem účinně provedena ve všech svých rozměrech /05 lr,eh/dh,gr/ij 8

9 V souvislosti s obnovením strategie byly v červnu roku 2005 schváleny nové integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost , tvořené hlavními směry hospodářské politiky a hlavními směry politiky zaměstnanosti. Reformovaný rámec řízení zlepší podmínky pro dosažení skutečného pokroku na úrovni členských států, jakož i na úrovni Společenství. Bude zapotřebí výrazné politické odhodlanosti k provedení opatření, které jsou součástí národních reformních programů a Lisabonského programu Společenství. V návaznosti na pokrok dosažený předchozími předsednictvími a na základě první výroční zprávy o pokroku předložené Komisí pokročí předsednictví v rámci Evropské rady i v příslušných složeních Rady v práci podle Lisabonské agendy. Předsednictví budou podporovat makroekonomické podmínky napomáhající stabilitě a udržitelnému rozvoji a zároveň všemožně usilovat o dosažení konkrétního pokroku v klíčových oblastech Lisabonské strategie (tj. v oblasti strukturální a mikroekonomické politiky a politiky zaměstnanosti) a v jiných oblastech přispívajících k jejímu úspěšnému provádění (viz kapitola 4 až 9 níže). Další práce v oblasti výzkumu a vývoje, univerzit, demografických problémů a energetiky budou prováděny na základě průběžné zprávy Komise o opatřeních navazujících na neformální zasedání hlav států nebo předsedů vlád v Hampton Courtu. 4. OBECNÝ HOSPODÁŘSKÝ RÁMEC/KOORDINACE POLITIKY Pakt o stabilitě a růstu Rada bude pokračovat v provádění Paktu o stabilitě a růstu na základě zprávy Rady ze dne 20. března 2005, nových nařízení přijatých Radou dne 27. června 2005 a revidovaného kodexu chování finalizovaného Hospodářským a finančním výborem na podzim roku Rok 2006 bude zásadním pro řadu členských států, které mají podle doporučení již vydaných Radou srovnat svůj schodek rozpočtu /05 lr,eh/dh,gr/ij 9

10 Případná aktualizace hlavních směrů hospodářské politiky V úzké spolupráci s Komisí Rada přezkoumá provádění hlavních směrů hospodářské politiky a rozhodne o případné potřebné aktualizaci. Tento krok bude poprvé proveden v rámci integrovaných hlavních směrů a na základě národních akčních programů, jež vypracují všechny členské státy. Tato práce se zaměří na hlavní pilíře hospodářské a rozpočtové politiky v Evropě: Zajištění veřejných financí zaměřených na stabilitu, zlepšení jejich udržitelnosti a kvality a urychlení hospodářských a strukturálních reforem. Konečné znění jakýchkoliv navrhovaných úprav hlavních směrů hospodářské politiky připraví Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a společně s dokumentem o klíčových otázkách je předloží Evropské radě na jarním zasedání. Rozšíření eurozóny Komise a Evropská centrální banka oznámily, že v červnu 2006 předloží konvergenční zprávy o členských státech, na něž se vztahuje výjimka. Některé státy již oznámily, že chtějí euro přijmout do roku Tato dvě předsednictví zajistí, aby co nejdříve proběhl důkladný přezkum na základě odpovídajících kritérií, včetně stabilního makroekonomického vývoje a vysokého stupně udržitelné konvergence. Přezkum přechodných opatření Rada přezkoumá zprávu Komise o použití vnitrostátních opatření členských států, která upravují přístup maďarských, litevských, polských, slovenských, českých, estonských, slovinských a lotyšských státních příslušníků na trhy práce, podle příloh V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII a XIV aktu o přistoupení k Evropské unii z roku /05 lr,eh/dh,gr/ij 10

11 Poskytnutí přiměřených rozpočtových prostředků EU Pokud jde o rozpočet EU na rok 2007, budou tato dvě předsednictví uplatňovat nový finanční rámec a rozpočtové zásady stanovené Radou. Během přípravy rozpočtu na rok 2007 bude vyvíjeno úsilí o co nejlepší využití všech podstatných informací o provádění rozpočtu na rok 2006 a o dodržování rozpočtových zásad nového finančního nařízení. Při zlepšování rozpočtového procesu EU se zohlední výsledky hodnocení a postup sestavování výkazu o činnosti. Bude se pokračovat v práci na postupu dohodovacího jednání s Evropským parlamentem. A konečně, důležitým aspektem práce Rady bude kontrola a boj proti podvodům s cílem ještě více zlepšit finanční řízení. Financování transevropských dopravních a energetických sítí Předpokládá se, že Rada přijme nařízení stanovující pravidla pro udělení finanční podpory Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Cílem tohoto návrhu je poskytnout účinnější řízení finanční podpory Společenství a rovněž napomoci dokončení transevropské sítě infrastruktur. Podnítí obchod a podpoří jednotný trh, posílí soudržnost a přispěje k udržitelnému rozvoji. Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost začátkem roku Mohlo by být přijato do července roku Úvěrový mandát EIB Rada přijme nové rozhodnutí Rady o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (střední a východní Evropa, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická republika). Komise má svůj návrh předložit v první polovině roku Tento obnovený mandát jasně stanoví částky záruk, jež mají být přiděleny pro jednotlivé zeměpisné oblasti, v nichž EIB působí. Rovněž by mohl zahrnovat nové zeměpisné oblasti, jež by měly být pokryty s ohledem na rozšíření a novou politiku sousedství. Toto nařízení by mělo být přijato do konce roku 2006, aby mohlo vstoupit v platnost začátkem roku /05 lr,eh/dh,gr/ij 11

12 Statistika V oblasti statistiky budou tato dvě předsednictví pracovat na základě iniciativ, jež jsou v současné době v jednání nebo jsou očekávány, které se mimo jiné vztahují na použití cenových statistik pro parity kupní síly, statistickou klasifikaci hospodářských činností v EU, strukturální statistiky podnikání a předávání údajů z národních účtů. Tato dvě předsednictví rovněž přikládají zásadní význam provádění Evropského kodexu osvědčených statistických postupů a omezení administrativního a regulačního zatížení národních statistických úřadů. 5. POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Tato dvě předsednictví se budou snažit přispět k vytvoření podmínek příznivých pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Předsednictví se proto budou věnovat práci v následujících oblastech, z nichž všechny byly uznány za důležité prvky obnovené Lisabonské strategie: zlepšení právních předpisů, politiky týkající se vnitřního trhu, inovace, podnikání, výzkumu, vzdělávání a výcviku. Rada ve složení pro konkurenceschopnost zvýší úsilí Evropské unie v oblasti růstu a zaměstnanosti tím, že účinně přispěje k úspěšnému provedení Lisabonské strategie. Rada se zaměří na právní odpovědnost, která jí přísluší v oblastech, jimž přikládá zásadní důležitost, na svou horizontální úlohu týkající se právních předpisů s významným dopadem na konkurenceschopnost, jakož i na příslušné otázky mikroekonomické a strukturální politiky obnovené Lisabonské strategie. Proto má v úmyslu připravit dokument o klíčových otázkách zabývající se tématy, jimž přikládá prvořadý význam. Zlepšení právních předpisů Tato dvě předsednictví budou v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem pokračovat v programu reformy právních předpisů, jak ji předpokládá mimo jiné společné prohlášení o reformě právních předpisů /05 lr,eh/dh,gr/ij 12

13 Tato předsednictví budou prosazovat horizontální využití posouzení dopadu v legislativním postupu a podpoří Komisi v jejím úsilí o další zlepšení postupu posuzování dopadu prostřednictvím posílení rozměru konkurenceschopnosti při současném zachování cílů na podporu stability životního prostředí a sociální soudržnosti. V této souvislosti budou pozorně sledovat externí hodnocení systému Komise na posuzování dopadu, který bude zahájen počátkem roku Předsednictví dále vítají odhodlání Komise začlenit do revidovaných pokynů pro posouzení dopadu společnou metodu pro měření administrativního zatížení. Předsednictví v úzké spolupráci s Komisí dále postoupí v přezkumu stávajících evropských právních předpisů prostřednictvím aktivního pokroku v provádění programu zjednodušení. V této souvislosti budou předsednictví rovněž usilovat o zlepšení pracovních postupů pro vypracovávání návrhů týkajících se zjednodušení. Na základě prací zahájených během předsednictví Spojeného království budou předsednictví usilovat o dosažení dohody o reformě postupu projednávání ve výborech s cílem zajistit přiměřenější zapojení Evropského parlamentu. Inovace a podniky Obě předsednictví se budou snažit dosáhnout konečného rozhodnutí ve věci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) ( ) do konce roku Tento program, jenž má za cíl podnítit vyšší investice do inovací, zejména na úrovni malých a středních podniků, úzce souvisí s jinými oblastmi politik (energetika, informační technologie, výzkum a životní prostředí). V oblasti inovace a podniků Rada pečlivě posoudí tyto iniciativy, jež budou během roku 2006 pravděpodobně zahájeny nebo se bude pokračovat v jejich provádění: sdělení o regulačním rámci pro automobilový průmysl (CARS 21), nové aspekty politiky týkající se malých a středních podniků zaměřené na růst a zaměstnanost, nové sdělení o průmyslové politice, akční plán pro výzkum a inovace /05 lr,eh/dh,gr/ij 13

14 Rada ve složení pro konkurenceschopnost projedná provádění Evropské charty pro malé podniky, protože uznává, že malé podniky hrají při zvyšování růstu a zaměstnanosti důležitou roli. Jednání se budou opírat o informace poskytnuté členskými státy v rámci jejich národních reformních programů, v návaznosti na racionalizaci systémů podávání zpráv. V rámci obnovené Lisabonské strategie má Komise v úmyslu začlenit do jediného balíčku konkurenceschopnost zprávu o konkurenceschopnosti, přehled ukazatelů v oblasti inovací a přehled ukazatelů v oblasti politiky podnikání. Tento balíček by mohl během druhé poloviny roku 2006 poskytnout celkové vyhodnocení toho, jak strategie funguje, a posloužit jako základ pro přípravná jednání, jejichž výsledky budou předloženy Radě na jejím zasedání, které se má konat na jaře roku Předsednictví projednají aspekty cestovního ruchu související s růstem a zaměstnaností. Klíčovými otázkami budou nové informační a komunikační technologie, jakož i cestovní ruch a kultura. V oblasti zadávání veřejných zakázek zahájí Rada práce na návrhu nové směrnice týkající se právních prostředků v oblasti zadávání veřejných zakázek a tento návrh by měl být předložen v roce Směrnice je přepracována s cílem zaručit postup pro účinný a včasný přezkum v oblasti k zadávání veřejných zakázek v členských státech. Rovněž by mohly být zahájeny práce na sdělení Komise, jež se týká veřejně-soukromých partnerství a zadávání zakázek v oblasti obrany. V oblasti hospodářské soutěže a státní podpory bude Rada dále provádět nebo zahájí práce na návrhu revize nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 o uplatnění pravidel hospodářské soutěže ES na námořní dopravu. Ačkoli otázky státní podpory jsou předmětem jednání Rady pouze v omezeném rozsahu, akční plán Komise o státní podpoře obsahuje dva body, které jsou pro Radu důležité: změnu nařízení č. 994/98, jež umožňuje udělovat skupinové výjimky (2005/6), a změnu nařízení č. 659/99, procesní nařízení (2002/8). Přednostní pozornost bude věnována rychlému urovnání těchto problémů v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v akčním plánu Komise o státní podpoře, přičemž toto urovnání má probíhat podle zásad snižování administrativního zatížení při kontrole státní podpory a umožnit Komisi zaměřit se na případy skutečného narušování hospodářské soutěže /05 lr,eh/dh,gr/ij 14

15 Obě předsednictví uznávají, že politika v oblasti vesmíru může hrát v Evropě důležitou úlohu v oblasti průmyslové politiky a politiky inovací. Bude se aktivně pokračovat v práci na dalším rozvoji a provádění celkové evropské politiky v oblasti vesmíru vycházející z rámcové dohody mezi ES a ESA. Další pokrok v roce 2006 mají zajistit pokračující zasedání Rady pro vesmír, přičemž je třeba řádně zohlednit činnosti v oblasti výzkumu vesmíru navržené v rámci sedmého rámcového programu a provádění systému Galileo a GMES. Výzkum Předsednictví v úzké spolupráci s Evropským parlamentem vyvinou co nejvyšší úsilí k zajištění včasného zahájení sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj. Aby nedošlo k narušení návaznosti mezi stávajícím rámcovým programem, jehož platnost vyprší koncem roku 2006, a novým programem, musí být všechna rozhodnutí, jež se vztahují k vlastnímu rámcovému programu, i doprovodná prováděcí rozhodnutí (zvláštní programy, pravidla pro účast, společné výzkumné centrum a činnosti plánované podle článků 169 a 171 Smlouvy o ES) přijata s dostatečným předstihem před koncem roku Obě předsednictví budou nadále monitorovat a podporovat provádění 3% akčního plánu. Tento proces bude následovat po projednání této věci v Radě. Ve věci mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), jenž má být postaven v Cadarache ve Francii, Komise má začátkem roku 2006 předložit návrhy týkající se uzavření mezinárodní dohody mezi zúčastněnými stranami a vytvoření evropského právního subjektu. Předsednictví budou usilovat o rychlé přijetí těchto návrhů /05 lr,eh/dh,gr/ij 15

16 Vzdělávání Společná průběžná zpráva o vzdělávání a odborné přípravě 2010 bude dokončena v první polovině roku V této souvislosti se předsednictví zaměří na posílení strategických cílů tohoto postupu: kvality, efektivity a účinnosti vzdělání, jakož i přístupu ke vzdělání. Rovněž budou podporovat integrovaný přístup ke spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, včetně účinných pracovních metod. Rada bude pracovat na konečném přijetí integrovaného akčního plánu v oblasti celoživotního vzdělávání ( ) s cílem včas zahájit tento program počátkem roku Předsednictví zlepší evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rada má přijmout závěry o odborném vzdělávání a přípravě během druhé poloviny roku Finské předsednictví má v úmyslu uspořádat v prosinci roku 2006 navazující konferenci. Tato dvě předsednictví budou usilovat o konečné přijetí Evropské charty kvality pro mobilitu a doporučení Rady a Evropského parlamentu týkající se klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Budou pracovat na Evropském ukazateli jazykových znalostí a Evropském rámci kvalifikací. V závislosti na přípravných pracích Komise by do pořadu jednání Rady mohlo být zařazeno doporučení ohledně kvality a odborné přípravy učitelů. Práva duševního vlastnictví Předsednictví přezkoumají možnosti, jak dospět k řešení ve věci patentu Společenství, aby EU získala patentový systém, který by byl nákladově efektivní, přístupný uživatelům a účinný /05 lr,eh/dh,gr/ij 16

17 Předsednictví budou usilovat o nalezení kompromisního řešení ohledně návrhu na změnu směrnice o průmyslových vzorech, pokud jde o součásti složených výrobků. Práce budou pokračovat na základě doporučení Komise o společné správě autorských práv. Rada očekává zprávu Komise o právním rámci ES v oblasti autorských práv a souvisejících práv. Rada bude usilovat o přijetí rozhodnutí o přistoupení ES k Ženevskému aktu WIPO o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů a o změnu nařízení o průmyslových vzorech. 6. VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU Služby Vzhledem k významu otevření vnitřního trhu pro služby jsou tato dvě předsednictví v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem odhodlána dokončit jednání o směrnici o službách. Během tohoto procesu předsednictví náležitě zohlední obavy vyjádřené Evropským parlamentem a členskými státy a zároveň se pokusí zachovat co nejširší oblast působnosti směrnice. Komise má dále předložit návrh na rozšíření oblasti působnosti směrnice 98/34/ES (postupu pro poskytování informací v oblasti technických předpisů) na služby. Předsednictví budou usilovat o další pokrok v pracích na tomto návrhu. Volný pohyb zboží Komise má předložit návrh rozhodnutí o konsolidaci a posílení směrnic, politik a zásady nového přístupu a návrhu nařízení o volném pohybu zboží v neharmonizovaných oblastech. Tato dvě předsednictví budou pracovat na dalším zlepšování vnitřního trhu se zbožím /05 lr,eh/dh,gr/ij 17

18 Finanční služby V oblasti finančních trhů budou tato dvě předsednictví věnovat zvláštní pozornost provádění akčního plánu finančních služeb (FSAP) a opatřením souvisejícím se strategií pro období po provedení akčního plánu finančních služeb. V této souvislosti se práce zaměří na nový právní rámec pro platební systémy na vnitřním trhu (přičemž bude rovněž uplatněno zvláštní doporučení FATF č. IV) a na zlepšení přístupu na trh pro firmy ke zúčtování a vypořádání, jakož i na přeshraniční fúze v odvětví bankovnictví (změna směrnice o bankovnictví 2000/12/ES). Kromě toho bude pozornost věnována dalšímu zlepšování dohledu nad nadnárodními institucemi, opatřením na zlepšování stability a na řešení krizí a zejména přezkumu směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů. Bude provedeno posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo, pokud jde o sladění postupů při provádění dohledu. Nadále bude vyvíjeno úsilí v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Klíčové otázky se v tomto ohledu týkají nařízení o provádění zvláštního doporučení FATF č. VII o elektronických převodech. Daně S ohledem na obecný cíl, jímž je nákladově efektivnější a průhlednější regulační rámec, je třeba částečně znovu zvážit a dále zlepšit daňová pravidla EU. Dále jsou nezbytná opatření k odstranění překážek pro přeshraniční činnosti a případů narušování hospodářské soutěže mezi členskými státy. V otázce nepřímých daní budou tedy tato dvě předsednictví nadále vyvíjet iniciativy, pokud jde o zjednodušení a modernizaci systému DPH, jakož i spotřebních daní (např. u alkoholických nápojů). V oblasti přímých daní mají na technické a politické úrovni pokračovat práce na společném konsolidovaném základu daně pro podniky. Předsednictví budou rovněž podporovat rozhodnutí o programu Fiscalis 2013, jenž je nezbytný pro soudržný rozvoj daňových systémů na vnitřním trhu /05 lr,eh/dh,gr/ij 18

19 Právo obchodních společností Obecně řečeno, předsednictví budou podporovat iniciativy Komise týkající se posílení důvěryhodnosti a porovnatelnosti ročních a konsolidovaných účetních uzávěrek. Tato dvě předsednictví jsou odhodlána dokončit práci na směrnicích o povinném auditu a o účetnictví. Bude se pokračovat v práci za účelem přijetí návrhu o přemístění sídla společnosti (14. směrnice o právu obchodní společnosti) a v práci na návrhu směrnice o právech akcionářů. Budou podpořeny iniciativy Komise týkající se budoucí studie o alternativním systému udržování kapitálu. Technická harmonizace Ve věci návrhu týkajícího se financování tvorby evropských norem bude vyvíjeno úsilí směrem k tomu, aby v roce 2006 byla přijata politická dohoda o společném postoji nebo případně s konečnou platností tento akt. Předsednictví budou usilovat o konečnou dohodu s Evropským parlamentem na směrnici o schválení typu (přepracované znění). To je, s výjimkou běžných rozhodnutí Rady, jimiž se zabývá Výbor článku 133 (nařízení EHK/OSN), poslední návrh, který v této oblasti zbývá vyřešit. Hnojiva Rada bude usilovat o dosažení pokroku ve věci návrhu nařízení týkajícího se kadmia v hnojivech, jenž má Komise předložit v roce Nařízení zavádí maximální mezní hodnoty obsahu kadmia ve fosfátových hnojivech a řadu tříd hnojiv, pro něž je stanoven obsah kadmia. Poprvé tak budou povolená množství těžkých kovů v anorganických hnojivech v EU upravena právními předpisy /05 lr,eh/dh,gr/ij 19

20 Potraviny Rada bude usilovat o dosažení dohody s Evropským parlamentem ve věci nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a nařízení o nutričních a zdravotních tvrzeních. Rada rovněž začne pracovat na návrzích, které mají být předloženy a jež se týkají látek upravujících vlastnosti potravin (přídatné látky, příchutě a vůně a enzymy). Spotřebitelé Předsednictví budou usilovat o dosažení dohody ve věci rozhodnutí, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele ( ). Vzhledem k tomu, že se politika ochrany spotřebitele dotýká široké škály oblastí, bude zvláštní důraz kladen na vývoj v jiných oblastech politiky týkajících se spotřebitele s cílem celkově zohlednit zájmy spotřebitele. Předsednictví se budou i nadále zabývat navrhovanou změněnou směrnicí o spotřebitelském úvěru s cílem nalézt řešení, jež zaručí vysokou úroveň ochrany spotřebitele a zachová nezbytnou pružnost pro členské státy. Budou podpořeny iniciativy Komise zaměřené na posílení bezpečnosti spotřebitele a přezkoumání acquis v oblasti ochrany spotřebitele. Cla V této oblasti budou tato dvě předsednictví pokračovat v práci na dvou návrzích: Návrh na modernizaci celního kodexu. Návrh, který s sebou přináší významné a obecné přepracování celního kodexu původně přijatého v roce 1992, se zabývá problémy, jež se týkají požadavků elektronického prostředí pro cla a obchod, zjednodušení celních pravidel a změny povahy úkolů prováděných celními úřady. Návrh rozhodnutí Rady o elektronickém vyřizování celních záležitostí (e-customs). Vzhledem k tomu, že zavedení elektronického a bezpapírového způsobu vyřizování celních záležitostí je nezbytnou podmínkou pro modernizovaný celní kodex, budou v tomto rozhodnutí vymezeny subjekty, nezbytná opatření a lhůty pro jejich provedení, aby bylo možno co nejdříve zajistit zavedení elektronického vyřizování celních záležitostí /05 lr,eh/dh,gr/ij 20

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.)

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 14760/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3505. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 1., 2. a 5. prosince 2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více