Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. prosince 2005 (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rakouská a finská delegace Delegace Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím Delegace naleznou v příloze operační program Rady pro rok 2006 předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím /05 lr,eh/dh,gr/ij 1

2 OBSAH 1. BUDOUCÍ FINANČNÍ VÝHLED ÚSTAVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ RŮST A ZAMĚSTNANOST - OBNOVENÁ LISABONSKÁ STRATEGIE OBECNÝ HOSPODÁŘSKÝ RÁMEC/KOORDINACE POLITIKY...9 Pakt o stabilitě a růstu...9 Případná aktualizace hlavních směrů hospodářské politiky...10 Rozšíření eurozóny...10 Přezkum přechodných opatření...10 Poskytnutí přiměřených rozpočtových prostředků EU...11 Financování transevropských dopravních a energetických sítí...11 Úvěrový mandát EIB...11 Statistika POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...12 Zlepšení právních předpisů...12 Inovace a podniky...13 Výzkum...15 Vzdělávání...16 Práva duševního vlastnictví VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU...17 Služby...17 Volný pohyb zboží...17 Finanční služby...18 Daně...18 Právo obchodních společností...19 Technická harmonizace...19 Hnojiva...19 Potraviny...20 Spotřebitelé...20 Cla /05 lr,eh/dh,gr/ij 2

3 7. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, ENERGETIKA, DOPRAVA, POLITIKA V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK...21 Informační společnost a elektronické komunikace...21 Energetika...22 Doprava...24 Politika v oblasti chemických látek ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ PRÁVO, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ A ROVNOST ŽEN A MUŽŮ...28 Zaměstnanost...28 Pracovní právo, zdraví a bezpečnost při práci...28 Sociální politika...29 Zdraví...30 Rovnost žen a mužů a nediskriminace...30 Mládež, kultura a audiovizuální odvětví ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...32 Probíhající legislativní práce...34 Změna klimatu...34 Biologická rozmanitost...35 Environmentální technologie...35 Řízení životního prostředí na celosvětové úrovni Udržitelný rozvoj SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA A SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA ROZŠÍŘENÍ VNĚJŠÍ VZTAHY LIDSKÁ PRÁVA /05 lr,eh/dh,gr/ij 3

4 Úvod Obecné informace V tomto programu jsou stanoveny hlavní cíle práce Rady v roce Sestavilo jej nastupující rakouské a finské předsednictví na základě víceletého programu pro roky Nedávné diskuse zdůraznily, že je důležité, aby se Unie zaměřila na otázky, jež mají význam pro občany v jejich každodenním životě. Tato dvě předsednictví budou úzce spolupracovat s cílem zajistit, aby Rada svou činností během roku 2006 přispěla k dobrým hospodářským a sociálním podmínkám, ochraně životního prostředí, svobodě a bezpečnosti občanů Evropy, jakož i k posílení úlohy Unie ve světě. Bude se pokračovat v pracích probíhajících v řadě oblastí stanovených jako klíčové s cílem zajistit, aby EU úspěšně reagovala na výzvy a příležitosti, jež přináší globalizace. Za tímto účelem budou tato předsednictví spolupracovat se všemi členskými státy v rámci Rady, jakož i s Evropským parlamentem a Komisí s cílem zlepšit celkovou účinnost a kontinuitu činnosti Unie. Rakousko i Finsko budou věnovat zvláštní pozornost zajištění hladké a účinné činnosti Rady a co nejvyšší průhlednosti při výkonu funkce předsednictví. Diskuse o budoucnosti Evropské unie Evropská rada se na svém zasedání konaném v červnu 2005 rozhodla zahájit období reflexe o budoucnosti Evropy, na níž se podílejí jak členské státy prostřednictvím vnitrostátní diskuse, tak orgány Evropské unie. Jedním z hlavních cílů je podnítit široký dialog, na jehož základě by bylo možné určit problémové oblasti a oblasti politik, kde je k tomu, aby Evropa mohla čelit budoucím výzvám, nezbytné přijmout opatření na úrovni Unie. Diskuse by se rovněž měla zaměřit na hledání způsobů a prostředků, jak je možno přijímat rozhodnutí na nejnižší možné úrovni a přitom zajistit účinnost opatření. Dále by měla pokračovat diskuse o evropském způsobu života a jeho hodnotách /05 lr,eh/dh,gr/ij 4

5 Na svém červnovém zasedání se Evropská rada shodla na tom, že celkové hodnocení vnitrostátních diskusí bude provedeno v první polovině roku Průběžná zpráva o období reflexe předložená Evropské radě v prosinci roku 2005 poskytuje pro toto hodnocení užitečný výchozí bod. Na základě této zprávy a s ohledem na pokračující diskuse provede Evropská rada na svém červnovém zasedání přezkum procesu reflexe a měla by usilovat o stanovení jasnějšího výhledu do budoucna a dohodnout se na dalším postupu. V závislosti na výsledku tohoto přezkumu zajistí tato dvě předsednictví během zbývající části roku odpovídající následná opatření. Budoucí financování Unie Platnost stávajícího finančního výhledu vyprší na konci roku Dohoda dosažená na zasedání Evropské rady v prosinci roku 2005 poskytuje rámec pro finance Unie na příští finanční období. Tuto dohodu je nyní potřeba v úzké spolupráci s Evropským parlamentem přenést do nezbytných právních nástrojů. Tato dvě předsednictví musí zajistit, aby tyto právní akty byly co nejdříve přijaty, s cílem poskytnout základ pro financování politik Unie během období let Pracovat pro růst a zaměstnanost Lisabonská strategie vypracovaná v roce 2000 i nadále významným způsobem napomáhá Evropské unii a členským státům reagovat na výzvy, jež představuje stárnutí a globalizace. Zvládnutí těchto výzev bude pro Unii během příštích několika let jednou z hlavních priorit. V roce 2005 byla Lisabonská strategie upravena tak, aby pomohla reagovat na zásadní výzvu, kterou představuje zajištění růstu a tvorby pracovních míst v rámci celkového cíle posílení konkurenceschopnosti evropského hospodářství a zajištění udržitelnosti evropského modelu sociálního státu. V roce 2006 bude kladen důraz na zajištění úspěchu nového systému správy a řízení, a zejména na provádění prvních národních reformních programů vypracovaných a dohodnutých s příslušnými zúčastněnými stranami, jakož i opatření na úrovni Unie zaměřených na doplnění národních programů. Rada se zájmem očekává přezkum pokroku dosaženého ve stávajícím mnohostranném rámci. Další úsilí bude věnováno tomu, aby veřejnosti byla vysvětlena potřeba reformy /05 lr,eh/dh,gr/ij 5

6 Další práce na úrovni EU by se měla zaměřit na opatření podporující růst a zaměstnanost. Předsednictví budou věnovat zvláštní pozornost dotvoření vnitřního trhu, zejména pokud jde o oblast služeb, telekomunikací, energetiky a finančních služeb, protože se jedná o zásadní prvek pro zlepšení dynamiky hospodářství v Evropě. Zvláštní důraz bude rovněž kladen na péči o podpůrný rámec pro výzkum a vývoj, jakož i na vytváření prostředí, jež podněcuje inovace a posiluje hospodářství založené na znalostech a dovednosti. Jako prostředek pro zvýšení míry zaměstnanosti bude kladen důraz na přitažlivost a kvalitu pracovního života. V rámci cíle posílení konkurenceschopnosti Unie bude zvláštní pozornost věnována provádění programu zlepšení právních předpisů. Udržitelný rozvoj Hospodářsky, sociálně a ekologicky udržitelný rozvoj je klíčovým cílem opatření a politik Unie. Na zasedání Evropské rady v červnu roku 2006 bude obnovena strategie Unie pro udržitelný rozvoj. Evropská unie bude i nadále bojovat proti změně klimatu, a to na mezinárodní úrovni i na úrovni Unie. Posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva Zajištění svobody, bezpečnosti a práva je jednou z hlavních otázek, na nichž záleží evropským občanům. Haagský program přijatý v roce 2004 představuje rámec pro řešení těchto otázek. Provádění tohoto programu tak bude jednou z priorit v roce Úsilí se zaměří na provádění vnějších aspektů programu, na zvýšení úsilí Unie v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti, na zlepšení výměny důležitých informací, na podporu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a na vytvoření společné azylové politiky, jakož i na společné řízení migrace. Přezkum Haagského programu v polovině období, vycházející z hodnotící zprávy Komise, umožňuje vyhodnotit program a posoudit, jaké změny by bylo možno provést tak, aby byly jeho cíle účinněji splněny /05 lr,eh/dh,gr/ij 6

7 Během tohoto roku budou provedeny další kroky směrem k rozšíření volného pohybu osob prostřednictvím aktualizace Schengenského informačního systému a provedením komplexního vyhodnocení toho, zda členské státy splňují podmínky pro plné uplatnění schengenského acquis. Rozšíření Rozšíření umožňuje, aby se stabilita a prosperita Unie rozšířila na vyšší počet evropských zemí. Proto je důležité jak pro Unii, tak pro přistupující země, aby proces přistoupení probíhal za co nejlepších podmínek. V roce 2006 bude posíleno monitorování Bulharska a Rumunska v rámci příprav na jejich přístup plánovaný na rok Kromě toho budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem v souladu s dohodnutými rámci pro jednání. Posílení úlohy Unie ve světě Unii, která má téměř půl miliardy obyvatel a čtvrtinový podíl na světovém obchodu a která je světově největším poskytovatelem rozvojové pomoci, přísluší významná mezinárodní úloha. Hlavními cíli Unie v oblasti vnějších vztahů je zlepšení bezpečnosti, stability a demokracie, zmírnění chudoby, zejména v Africe, řešení jiných příčin nestability a přispění k účinnému mnohostrannému systému. Unie bude v roce 2006 pokračovat v plnění těchto cílů prostřednictvím soudržného a integrovaného využívání různých dostupných nástrojů. Na celý rok je naplánována řada důležitých zasedání v na nejvyšší úrovni. Tato zasedání pomohou zlepšit strategická partnerství Unie s USA i s Ruskem, jakož i se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a s partnery ASEM z Asie. Unie se rovněž zaměří na posílení stability za svými hranicemi prostřednictvím uplatňování stabilizační politiky vůči západnímu Balkánu a rozvíjením svých vztahů s východními a středomořskými sousedy tím, že poskytne hlubší obsah Evropské politice sousedství a posílí Severní dimenzi. Unie bude v roce 2006 rovněž pracovat se svými partnery na dosažení výsledků při jednáních o obchodu v rámci rozvojového programu z Dohá /05 lr,eh/dh,gr/ij 7

8 1. BUDOUCÍ FINANČNÍ VÝHLED Budou přijata opatření navazující na dohodu o finančním výhledu na období let , jíž bylo dosaženo v prosinci roku Na základě návrhu Komise zahájí Rada jednání o nové interinstitucionální dohodě s cílem dosáhnout co nejdříve v roce 2006 její uzavření. Tato dohoda bude odpovídat příslušným závěrům Evropské rady z prosince roku Současně budou pokračovat práce na různých právních aktech, jež poskytnou základ pro financování politik Unie během příštího finančního období. Tyto práce budou probíhat jak s ohledem na výsledek prosincového zasedání Evropské rady, tak na návrhy Komise týkající se rozdělení výdajů podle jednotlivých nástrojů. Cílem bude dokončit interinstitucionální dohodu nejpozději do června roku 2006 a všechny jednotlivé právní akty nejpozději do konce roku ÚSTAVNÍ SMLOUVA V červnu 2005, po jednání hlav států nebo předsedů vlád o procesu ratifikace ústavní smlouvy, panovala shoda v tom, že je potřeba uspořádat v rámci období reflexe vnitrostátní diskuse a v první polovině roku 2006 provést celkové vyhodnocení těchto diskusí a dohodnout se na dalším postupu. Budou provedeny nezbytné přípravy, aby bylo možno provést toto vyhodnocení. To bude v závislosti na výsledku podle potřeby pokračovat během druhé poloviny roku VYŠŠÍ RŮST A ZAMĚSTNANOST - OBNOVENÁ LISABONSKÁ STRATEGIE Zvládnutí výzev vyplývajících z globalizace a demografické změny zůstává v roce 2006 jednou z priorit evropského programu. Evropská rada v březnu roku 2005 potvrdila, že Lisabonská strategie nadále zůstává v platnosti a shodla se na tom, že by se měla zaměřit na zlepšení udržitelného hospodářského růstu a na vytvoření většího počtu pracovních míst a zlepšení jejich kvality. Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovace a co nejlepší zhodnocení lidského kapitálu. Strategie, jež je založena na partnerském přístupu, tedy musí nyní být tímto způsobem účinně provedena ve všech svých rozměrech /05 lr,eh/dh,gr/ij 8

9 V souvislosti s obnovením strategie byly v červnu roku 2005 schváleny nové integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost , tvořené hlavními směry hospodářské politiky a hlavními směry politiky zaměstnanosti. Reformovaný rámec řízení zlepší podmínky pro dosažení skutečného pokroku na úrovni členských států, jakož i na úrovni Společenství. Bude zapotřebí výrazné politické odhodlanosti k provedení opatření, které jsou součástí národních reformních programů a Lisabonského programu Společenství. V návaznosti na pokrok dosažený předchozími předsednictvími a na základě první výroční zprávy o pokroku předložené Komisí pokročí předsednictví v rámci Evropské rady i v příslušných složeních Rady v práci podle Lisabonské agendy. Předsednictví budou podporovat makroekonomické podmínky napomáhající stabilitě a udržitelnému rozvoji a zároveň všemožně usilovat o dosažení konkrétního pokroku v klíčových oblastech Lisabonské strategie (tj. v oblasti strukturální a mikroekonomické politiky a politiky zaměstnanosti) a v jiných oblastech přispívajících k jejímu úspěšnému provádění (viz kapitola 4 až 9 níže). Další práce v oblasti výzkumu a vývoje, univerzit, demografických problémů a energetiky budou prováděny na základě průběžné zprávy Komise o opatřeních navazujících na neformální zasedání hlav států nebo předsedů vlád v Hampton Courtu. 4. OBECNÝ HOSPODÁŘSKÝ RÁMEC/KOORDINACE POLITIKY Pakt o stabilitě a růstu Rada bude pokračovat v provádění Paktu o stabilitě a růstu na základě zprávy Rady ze dne 20. března 2005, nových nařízení přijatých Radou dne 27. června 2005 a revidovaného kodexu chování finalizovaného Hospodářským a finančním výborem na podzim roku Rok 2006 bude zásadním pro řadu členských států, které mají podle doporučení již vydaných Radou srovnat svůj schodek rozpočtu /05 lr,eh/dh,gr/ij 9

10 Případná aktualizace hlavních směrů hospodářské politiky V úzké spolupráci s Komisí Rada přezkoumá provádění hlavních směrů hospodářské politiky a rozhodne o případné potřebné aktualizaci. Tento krok bude poprvé proveden v rámci integrovaných hlavních směrů a na základě národních akčních programů, jež vypracují všechny členské státy. Tato práce se zaměří na hlavní pilíře hospodářské a rozpočtové politiky v Evropě: Zajištění veřejných financí zaměřených na stabilitu, zlepšení jejich udržitelnosti a kvality a urychlení hospodářských a strukturálních reforem. Konečné znění jakýchkoliv navrhovaných úprav hlavních směrů hospodářské politiky připraví Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a společně s dokumentem o klíčových otázkách je předloží Evropské radě na jarním zasedání. Rozšíření eurozóny Komise a Evropská centrální banka oznámily, že v červnu 2006 předloží konvergenční zprávy o členských státech, na něž se vztahuje výjimka. Některé státy již oznámily, že chtějí euro přijmout do roku Tato dvě předsednictví zajistí, aby co nejdříve proběhl důkladný přezkum na základě odpovídajících kritérií, včetně stabilního makroekonomického vývoje a vysokého stupně udržitelné konvergence. Přezkum přechodných opatření Rada přezkoumá zprávu Komise o použití vnitrostátních opatření členských států, která upravují přístup maďarských, litevských, polských, slovenských, českých, estonských, slovinských a lotyšských státních příslušníků na trhy práce, podle příloh V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII a XIV aktu o přistoupení k Evropské unii z roku /05 lr,eh/dh,gr/ij 10

11 Poskytnutí přiměřených rozpočtových prostředků EU Pokud jde o rozpočet EU na rok 2007, budou tato dvě předsednictví uplatňovat nový finanční rámec a rozpočtové zásady stanovené Radou. Během přípravy rozpočtu na rok 2007 bude vyvíjeno úsilí o co nejlepší využití všech podstatných informací o provádění rozpočtu na rok 2006 a o dodržování rozpočtových zásad nového finančního nařízení. Při zlepšování rozpočtového procesu EU se zohlední výsledky hodnocení a postup sestavování výkazu o činnosti. Bude se pokračovat v práci na postupu dohodovacího jednání s Evropským parlamentem. A konečně, důležitým aspektem práce Rady bude kontrola a boj proti podvodům s cílem ještě více zlepšit finanční řízení. Financování transevropských dopravních a energetických sítí Předpokládá se, že Rada přijme nařízení stanovující pravidla pro udělení finanční podpory Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Cílem tohoto návrhu je poskytnout účinnější řízení finanční podpory Společenství a rovněž napomoci dokončení transevropské sítě infrastruktur. Podnítí obchod a podpoří jednotný trh, posílí soudržnost a přispěje k udržitelnému rozvoji. Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost začátkem roku Mohlo by být přijato do července roku Úvěrový mandát EIB Rada přijme nové rozhodnutí Rady o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (střední a východní Evropa, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická republika). Komise má svůj návrh předložit v první polovině roku Tento obnovený mandát jasně stanoví částky záruk, jež mají být přiděleny pro jednotlivé zeměpisné oblasti, v nichž EIB působí. Rovněž by mohl zahrnovat nové zeměpisné oblasti, jež by měly být pokryty s ohledem na rozšíření a novou politiku sousedství. Toto nařízení by mělo být přijato do konce roku 2006, aby mohlo vstoupit v platnost začátkem roku /05 lr,eh/dh,gr/ij 11

12 Statistika V oblasti statistiky budou tato dvě předsednictví pracovat na základě iniciativ, jež jsou v současné době v jednání nebo jsou očekávány, které se mimo jiné vztahují na použití cenových statistik pro parity kupní síly, statistickou klasifikaci hospodářských činností v EU, strukturální statistiky podnikání a předávání údajů z národních účtů. Tato dvě předsednictví rovněž přikládají zásadní význam provádění Evropského kodexu osvědčených statistických postupů a omezení administrativního a regulačního zatížení národních statistických úřadů. 5. POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Tato dvě předsednictví se budou snažit přispět k vytvoření podmínek příznivých pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Předsednictví se proto budou věnovat práci v následujících oblastech, z nichž všechny byly uznány za důležité prvky obnovené Lisabonské strategie: zlepšení právních předpisů, politiky týkající se vnitřního trhu, inovace, podnikání, výzkumu, vzdělávání a výcviku. Rada ve složení pro konkurenceschopnost zvýší úsilí Evropské unie v oblasti růstu a zaměstnanosti tím, že účinně přispěje k úspěšnému provedení Lisabonské strategie. Rada se zaměří na právní odpovědnost, která jí přísluší v oblastech, jimž přikládá zásadní důležitost, na svou horizontální úlohu týkající se právních předpisů s významným dopadem na konkurenceschopnost, jakož i na příslušné otázky mikroekonomické a strukturální politiky obnovené Lisabonské strategie. Proto má v úmyslu připravit dokument o klíčových otázkách zabývající se tématy, jimž přikládá prvořadý význam. Zlepšení právních předpisů Tato dvě předsednictví budou v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem pokračovat v programu reformy právních předpisů, jak ji předpokládá mimo jiné společné prohlášení o reformě právních předpisů /05 lr,eh/dh,gr/ij 12

13 Tato předsednictví budou prosazovat horizontální využití posouzení dopadu v legislativním postupu a podpoří Komisi v jejím úsilí o další zlepšení postupu posuzování dopadu prostřednictvím posílení rozměru konkurenceschopnosti při současném zachování cílů na podporu stability životního prostředí a sociální soudržnosti. V této souvislosti budou pozorně sledovat externí hodnocení systému Komise na posuzování dopadu, který bude zahájen počátkem roku Předsednictví dále vítají odhodlání Komise začlenit do revidovaných pokynů pro posouzení dopadu společnou metodu pro měření administrativního zatížení. Předsednictví v úzké spolupráci s Komisí dále postoupí v přezkumu stávajících evropských právních předpisů prostřednictvím aktivního pokroku v provádění programu zjednodušení. V této souvislosti budou předsednictví rovněž usilovat o zlepšení pracovních postupů pro vypracovávání návrhů týkajících se zjednodušení. Na základě prací zahájených během předsednictví Spojeného království budou předsednictví usilovat o dosažení dohody o reformě postupu projednávání ve výborech s cílem zajistit přiměřenější zapojení Evropského parlamentu. Inovace a podniky Obě předsednictví se budou snažit dosáhnout konečného rozhodnutí ve věci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) ( ) do konce roku Tento program, jenž má za cíl podnítit vyšší investice do inovací, zejména na úrovni malých a středních podniků, úzce souvisí s jinými oblastmi politik (energetika, informační technologie, výzkum a životní prostředí). V oblasti inovace a podniků Rada pečlivě posoudí tyto iniciativy, jež budou během roku 2006 pravděpodobně zahájeny nebo se bude pokračovat v jejich provádění: sdělení o regulačním rámci pro automobilový průmysl (CARS 21), nové aspekty politiky týkající se malých a středních podniků zaměřené na růst a zaměstnanost, nové sdělení o průmyslové politice, akční plán pro výzkum a inovace /05 lr,eh/dh,gr/ij 13

14 Rada ve složení pro konkurenceschopnost projedná provádění Evropské charty pro malé podniky, protože uznává, že malé podniky hrají při zvyšování růstu a zaměstnanosti důležitou roli. Jednání se budou opírat o informace poskytnuté členskými státy v rámci jejich národních reformních programů, v návaznosti na racionalizaci systémů podávání zpráv. V rámci obnovené Lisabonské strategie má Komise v úmyslu začlenit do jediného balíčku konkurenceschopnost zprávu o konkurenceschopnosti, přehled ukazatelů v oblasti inovací a přehled ukazatelů v oblasti politiky podnikání. Tento balíček by mohl během druhé poloviny roku 2006 poskytnout celkové vyhodnocení toho, jak strategie funguje, a posloužit jako základ pro přípravná jednání, jejichž výsledky budou předloženy Radě na jejím zasedání, které se má konat na jaře roku Předsednictví projednají aspekty cestovního ruchu související s růstem a zaměstnaností. Klíčovými otázkami budou nové informační a komunikační technologie, jakož i cestovní ruch a kultura. V oblasti zadávání veřejných zakázek zahájí Rada práce na návrhu nové směrnice týkající se právních prostředků v oblasti zadávání veřejných zakázek a tento návrh by měl být předložen v roce Směrnice je přepracována s cílem zaručit postup pro účinný a včasný přezkum v oblasti k zadávání veřejných zakázek v členských státech. Rovněž by mohly být zahájeny práce na sdělení Komise, jež se týká veřejně-soukromých partnerství a zadávání zakázek v oblasti obrany. V oblasti hospodářské soutěže a státní podpory bude Rada dále provádět nebo zahájí práce na návrhu revize nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 o uplatnění pravidel hospodářské soutěže ES na námořní dopravu. Ačkoli otázky státní podpory jsou předmětem jednání Rady pouze v omezeném rozsahu, akční plán Komise o státní podpoře obsahuje dva body, které jsou pro Radu důležité: změnu nařízení č. 994/98, jež umožňuje udělovat skupinové výjimky (2005/6), a změnu nařízení č. 659/99, procesní nařízení (2002/8). Přednostní pozornost bude věnována rychlému urovnání těchto problémů v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v akčním plánu Komise o státní podpoře, přičemž toto urovnání má probíhat podle zásad snižování administrativního zatížení při kontrole státní podpory a umožnit Komisi zaměřit se na případy skutečného narušování hospodářské soutěže /05 lr,eh/dh,gr/ij 14

15 Obě předsednictví uznávají, že politika v oblasti vesmíru může hrát v Evropě důležitou úlohu v oblasti průmyslové politiky a politiky inovací. Bude se aktivně pokračovat v práci na dalším rozvoji a provádění celkové evropské politiky v oblasti vesmíru vycházející z rámcové dohody mezi ES a ESA. Další pokrok v roce 2006 mají zajistit pokračující zasedání Rady pro vesmír, přičemž je třeba řádně zohlednit činnosti v oblasti výzkumu vesmíru navržené v rámci sedmého rámcového programu a provádění systému Galileo a GMES. Výzkum Předsednictví v úzké spolupráci s Evropským parlamentem vyvinou co nejvyšší úsilí k zajištění včasného zahájení sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj. Aby nedošlo k narušení návaznosti mezi stávajícím rámcovým programem, jehož platnost vyprší koncem roku 2006, a novým programem, musí být všechna rozhodnutí, jež se vztahují k vlastnímu rámcovému programu, i doprovodná prováděcí rozhodnutí (zvláštní programy, pravidla pro účast, společné výzkumné centrum a činnosti plánované podle článků 169 a 171 Smlouvy o ES) přijata s dostatečným předstihem před koncem roku Obě předsednictví budou nadále monitorovat a podporovat provádění 3% akčního plánu. Tento proces bude následovat po projednání této věci v Radě. Ve věci mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), jenž má být postaven v Cadarache ve Francii, Komise má začátkem roku 2006 předložit návrhy týkající se uzavření mezinárodní dohody mezi zúčastněnými stranami a vytvoření evropského právního subjektu. Předsednictví budou usilovat o rychlé přijetí těchto návrhů /05 lr,eh/dh,gr/ij 15

16 Vzdělávání Společná průběžná zpráva o vzdělávání a odborné přípravě 2010 bude dokončena v první polovině roku V této souvislosti se předsednictví zaměří na posílení strategických cílů tohoto postupu: kvality, efektivity a účinnosti vzdělání, jakož i přístupu ke vzdělání. Rovněž budou podporovat integrovaný přístup ke spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, včetně účinných pracovních metod. Rada bude pracovat na konečném přijetí integrovaného akčního plánu v oblasti celoživotního vzdělávání ( ) s cílem včas zahájit tento program počátkem roku Předsednictví zlepší evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rada má přijmout závěry o odborném vzdělávání a přípravě během druhé poloviny roku Finské předsednictví má v úmyslu uspořádat v prosinci roku 2006 navazující konferenci. Tato dvě předsednictví budou usilovat o konečné přijetí Evropské charty kvality pro mobilitu a doporučení Rady a Evropského parlamentu týkající se klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Budou pracovat na Evropském ukazateli jazykových znalostí a Evropském rámci kvalifikací. V závislosti na přípravných pracích Komise by do pořadu jednání Rady mohlo být zařazeno doporučení ohledně kvality a odborné přípravy učitelů. Práva duševního vlastnictví Předsednictví přezkoumají možnosti, jak dospět k řešení ve věci patentu Společenství, aby EU získala patentový systém, který by byl nákladově efektivní, přístupný uživatelům a účinný /05 lr,eh/dh,gr/ij 16

17 Předsednictví budou usilovat o nalezení kompromisního řešení ohledně návrhu na změnu směrnice o průmyslových vzorech, pokud jde o součásti složených výrobků. Práce budou pokračovat na základě doporučení Komise o společné správě autorských práv. Rada očekává zprávu Komise o právním rámci ES v oblasti autorských práv a souvisejících práv. Rada bude usilovat o přijetí rozhodnutí o přistoupení ES k Ženevskému aktu WIPO o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů a o změnu nařízení o průmyslových vzorech. 6. VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU Služby Vzhledem k významu otevření vnitřního trhu pro služby jsou tato dvě předsednictví v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem odhodlána dokončit jednání o směrnici o službách. Během tohoto procesu předsednictví náležitě zohlední obavy vyjádřené Evropským parlamentem a členskými státy a zároveň se pokusí zachovat co nejširší oblast působnosti směrnice. Komise má dále předložit návrh na rozšíření oblasti působnosti směrnice 98/34/ES (postupu pro poskytování informací v oblasti technických předpisů) na služby. Předsednictví budou usilovat o další pokrok v pracích na tomto návrhu. Volný pohyb zboží Komise má předložit návrh rozhodnutí o konsolidaci a posílení směrnic, politik a zásady nového přístupu a návrhu nařízení o volném pohybu zboží v neharmonizovaných oblastech. Tato dvě předsednictví budou pracovat na dalším zlepšování vnitřního trhu se zbožím /05 lr,eh/dh,gr/ij 17

18 Finanční služby V oblasti finančních trhů budou tato dvě předsednictví věnovat zvláštní pozornost provádění akčního plánu finančních služeb (FSAP) a opatřením souvisejícím se strategií pro období po provedení akčního plánu finančních služeb. V této souvislosti se práce zaměří na nový právní rámec pro platební systémy na vnitřním trhu (přičemž bude rovněž uplatněno zvláštní doporučení FATF č. IV) a na zlepšení přístupu na trh pro firmy ke zúčtování a vypořádání, jakož i na přeshraniční fúze v odvětví bankovnictví (změna směrnice o bankovnictví 2000/12/ES). Kromě toho bude pozornost věnována dalšímu zlepšování dohledu nad nadnárodními institucemi, opatřením na zlepšování stability a na řešení krizí a zejména přezkumu směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů. Bude provedeno posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo, pokud jde o sladění postupů při provádění dohledu. Nadále bude vyvíjeno úsilí v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Klíčové otázky se v tomto ohledu týkají nařízení o provádění zvláštního doporučení FATF č. VII o elektronických převodech. Daně S ohledem na obecný cíl, jímž je nákladově efektivnější a průhlednější regulační rámec, je třeba částečně znovu zvážit a dále zlepšit daňová pravidla EU. Dále jsou nezbytná opatření k odstranění překážek pro přeshraniční činnosti a případů narušování hospodářské soutěže mezi členskými státy. V otázce nepřímých daní budou tedy tato dvě předsednictví nadále vyvíjet iniciativy, pokud jde o zjednodušení a modernizaci systému DPH, jakož i spotřebních daní (např. u alkoholických nápojů). V oblasti přímých daní mají na technické a politické úrovni pokračovat práce na společném konsolidovaném základu daně pro podniky. Předsednictví budou rovněž podporovat rozhodnutí o programu Fiscalis 2013, jenž je nezbytný pro soudržný rozvoj daňových systémů na vnitřním trhu /05 lr,eh/dh,gr/ij 18

19 Právo obchodních společností Obecně řečeno, předsednictví budou podporovat iniciativy Komise týkající se posílení důvěryhodnosti a porovnatelnosti ročních a konsolidovaných účetních uzávěrek. Tato dvě předsednictví jsou odhodlána dokončit práci na směrnicích o povinném auditu a o účetnictví. Bude se pokračovat v práci za účelem přijetí návrhu o přemístění sídla společnosti (14. směrnice o právu obchodní společnosti) a v práci na návrhu směrnice o právech akcionářů. Budou podpořeny iniciativy Komise týkající se budoucí studie o alternativním systému udržování kapitálu. Technická harmonizace Ve věci návrhu týkajícího se financování tvorby evropských norem bude vyvíjeno úsilí směrem k tomu, aby v roce 2006 byla přijata politická dohoda o společném postoji nebo případně s konečnou platností tento akt. Předsednictví budou usilovat o konečnou dohodu s Evropským parlamentem na směrnici o schválení typu (přepracované znění). To je, s výjimkou běžných rozhodnutí Rady, jimiž se zabývá Výbor článku 133 (nařízení EHK/OSN), poslední návrh, který v této oblasti zbývá vyřešit. Hnojiva Rada bude usilovat o dosažení pokroku ve věci návrhu nařízení týkajícího se kadmia v hnojivech, jenž má Komise předložit v roce Nařízení zavádí maximální mezní hodnoty obsahu kadmia ve fosfátových hnojivech a řadu tříd hnojiv, pro něž je stanoven obsah kadmia. Poprvé tak budou povolená množství těžkých kovů v anorganických hnojivech v EU upravena právními předpisy /05 lr,eh/dh,gr/ij 19

20 Potraviny Rada bude usilovat o dosažení dohody s Evropským parlamentem ve věci nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a nařízení o nutričních a zdravotních tvrzeních. Rada rovněž začne pracovat na návrzích, které mají být předloženy a jež se týkají látek upravujících vlastnosti potravin (přídatné látky, příchutě a vůně a enzymy). Spotřebitelé Předsednictví budou usilovat o dosažení dohody ve věci rozhodnutí, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele ( ). Vzhledem k tomu, že se politika ochrany spotřebitele dotýká široké škály oblastí, bude zvláštní důraz kladen na vývoj v jiných oblastech politiky týkajících se spotřebitele s cílem celkově zohlednit zájmy spotřebitele. Předsednictví se budou i nadále zabývat navrhovanou změněnou směrnicí o spotřebitelském úvěru s cílem nalézt řešení, jež zaručí vysokou úroveň ochrany spotřebitele a zachová nezbytnou pružnost pro členské státy. Budou podpořeny iniciativy Komise zaměřené na posílení bezpečnosti spotřebitele a přezkoumání acquis v oblasti ochrany spotřebitele. Cla V této oblasti budou tato dvě předsednictví pokračovat v práci na dvou návrzích: Návrh na modernizaci celního kodexu. Návrh, který s sebou přináší významné a obecné přepracování celního kodexu původně přijatého v roce 1992, se zabývá problémy, jež se týkají požadavků elektronického prostředí pro cla a obchod, zjednodušení celních pravidel a změny povahy úkolů prováděných celními úřady. Návrh rozhodnutí Rady o elektronickém vyřizování celních záležitostí (e-customs). Vzhledem k tomu, že zavedení elektronického a bezpapírového způsobu vyřizování celních záležitostí je nezbytnou podmínkou pro modernizovaný celní kodex, budou v tomto rozhodnutí vymezeny subjekty, nezbytná opatření a lhůty pro jejich provedení, aby bylo možno co nejdříve zajistit zavedení elektronického vyřizování celních záležitostí /05 lr,eh/dh,gr/ij 20

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU k datu 17. 7. 2008 Pracovní skupiny v gesci MPO jsou zvýrazněny. Výbory zřízené Smlouvami A.1 Výbor stálých zástupců (COREPER) a) část II b) část I Article Článek1(1)(c)A.2 Hospodářský

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. LEGISLATIVNÍ

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007).

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007). RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2007 (OR. en) 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více