Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. prosince 2005 (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rakouská a finská delegace Delegace Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím Delegace naleznou v příloze operační program Rady pro rok 2006 předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím /05 lr,eh/dh,gr/ij 1

2 OBSAH 1. BUDOUCÍ FINANČNÍ VÝHLED ÚSTAVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ RŮST A ZAMĚSTNANOST - OBNOVENÁ LISABONSKÁ STRATEGIE OBECNÝ HOSPODÁŘSKÝ RÁMEC/KOORDINACE POLITIKY...9 Pakt o stabilitě a růstu...9 Případná aktualizace hlavních směrů hospodářské politiky...10 Rozšíření eurozóny...10 Přezkum přechodných opatření...10 Poskytnutí přiměřených rozpočtových prostředků EU...11 Financování transevropských dopravních a energetických sítí...11 Úvěrový mandát EIB...11 Statistika POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...12 Zlepšení právních předpisů...12 Inovace a podniky...13 Výzkum...15 Vzdělávání...16 Práva duševního vlastnictví VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU...17 Služby...17 Volný pohyb zboží...17 Finanční služby...18 Daně...18 Právo obchodních společností...19 Technická harmonizace...19 Hnojiva...19 Potraviny...20 Spotřebitelé...20 Cla /05 lr,eh/dh,gr/ij 2

3 7. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, ENERGETIKA, DOPRAVA, POLITIKA V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK...21 Informační společnost a elektronické komunikace...21 Energetika...22 Doprava...24 Politika v oblasti chemických látek ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ PRÁVO, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ A ROVNOST ŽEN A MUŽŮ...28 Zaměstnanost...28 Pracovní právo, zdraví a bezpečnost při práci...28 Sociální politika...29 Zdraví...30 Rovnost žen a mužů a nediskriminace...30 Mládež, kultura a audiovizuální odvětví ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...32 Probíhající legislativní práce...34 Změna klimatu...34 Biologická rozmanitost...35 Environmentální technologie...35 Řízení životního prostředí na celosvětové úrovni Udržitelný rozvoj SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA A SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA ROZŠÍŘENÍ VNĚJŠÍ VZTAHY LIDSKÁ PRÁVA /05 lr,eh/dh,gr/ij 3

4 Úvod Obecné informace V tomto programu jsou stanoveny hlavní cíle práce Rady v roce Sestavilo jej nastupující rakouské a finské předsednictví na základě víceletého programu pro roky Nedávné diskuse zdůraznily, že je důležité, aby se Unie zaměřila na otázky, jež mají význam pro občany v jejich každodenním životě. Tato dvě předsednictví budou úzce spolupracovat s cílem zajistit, aby Rada svou činností během roku 2006 přispěla k dobrým hospodářským a sociálním podmínkám, ochraně životního prostředí, svobodě a bezpečnosti občanů Evropy, jakož i k posílení úlohy Unie ve světě. Bude se pokračovat v pracích probíhajících v řadě oblastí stanovených jako klíčové s cílem zajistit, aby EU úspěšně reagovala na výzvy a příležitosti, jež přináší globalizace. Za tímto účelem budou tato předsednictví spolupracovat se všemi členskými státy v rámci Rady, jakož i s Evropským parlamentem a Komisí s cílem zlepšit celkovou účinnost a kontinuitu činnosti Unie. Rakousko i Finsko budou věnovat zvláštní pozornost zajištění hladké a účinné činnosti Rady a co nejvyšší průhlednosti při výkonu funkce předsednictví. Diskuse o budoucnosti Evropské unie Evropská rada se na svém zasedání konaném v červnu 2005 rozhodla zahájit období reflexe o budoucnosti Evropy, na níž se podílejí jak členské státy prostřednictvím vnitrostátní diskuse, tak orgány Evropské unie. Jedním z hlavních cílů je podnítit široký dialog, na jehož základě by bylo možné určit problémové oblasti a oblasti politik, kde je k tomu, aby Evropa mohla čelit budoucím výzvám, nezbytné přijmout opatření na úrovni Unie. Diskuse by se rovněž měla zaměřit na hledání způsobů a prostředků, jak je možno přijímat rozhodnutí na nejnižší možné úrovni a přitom zajistit účinnost opatření. Dále by měla pokračovat diskuse o evropském způsobu života a jeho hodnotách /05 lr,eh/dh,gr/ij 4

5 Na svém červnovém zasedání se Evropská rada shodla na tom, že celkové hodnocení vnitrostátních diskusí bude provedeno v první polovině roku Průběžná zpráva o období reflexe předložená Evropské radě v prosinci roku 2005 poskytuje pro toto hodnocení užitečný výchozí bod. Na základě této zprávy a s ohledem na pokračující diskuse provede Evropská rada na svém červnovém zasedání přezkum procesu reflexe a měla by usilovat o stanovení jasnějšího výhledu do budoucna a dohodnout se na dalším postupu. V závislosti na výsledku tohoto přezkumu zajistí tato dvě předsednictví během zbývající části roku odpovídající následná opatření. Budoucí financování Unie Platnost stávajícího finančního výhledu vyprší na konci roku Dohoda dosažená na zasedání Evropské rady v prosinci roku 2005 poskytuje rámec pro finance Unie na příští finanční období. Tuto dohodu je nyní potřeba v úzké spolupráci s Evropským parlamentem přenést do nezbytných právních nástrojů. Tato dvě předsednictví musí zajistit, aby tyto právní akty byly co nejdříve přijaty, s cílem poskytnout základ pro financování politik Unie během období let Pracovat pro růst a zaměstnanost Lisabonská strategie vypracovaná v roce 2000 i nadále významným způsobem napomáhá Evropské unii a členským státům reagovat na výzvy, jež představuje stárnutí a globalizace. Zvládnutí těchto výzev bude pro Unii během příštích několika let jednou z hlavních priorit. V roce 2005 byla Lisabonská strategie upravena tak, aby pomohla reagovat na zásadní výzvu, kterou představuje zajištění růstu a tvorby pracovních míst v rámci celkového cíle posílení konkurenceschopnosti evropského hospodářství a zajištění udržitelnosti evropského modelu sociálního státu. V roce 2006 bude kladen důraz na zajištění úspěchu nového systému správy a řízení, a zejména na provádění prvních národních reformních programů vypracovaných a dohodnutých s příslušnými zúčastněnými stranami, jakož i opatření na úrovni Unie zaměřených na doplnění národních programů. Rada se zájmem očekává přezkum pokroku dosaženého ve stávajícím mnohostranném rámci. Další úsilí bude věnováno tomu, aby veřejnosti byla vysvětlena potřeba reformy /05 lr,eh/dh,gr/ij 5

6 Další práce na úrovni EU by se měla zaměřit na opatření podporující růst a zaměstnanost. Předsednictví budou věnovat zvláštní pozornost dotvoření vnitřního trhu, zejména pokud jde o oblast služeb, telekomunikací, energetiky a finančních služeb, protože se jedná o zásadní prvek pro zlepšení dynamiky hospodářství v Evropě. Zvláštní důraz bude rovněž kladen na péči o podpůrný rámec pro výzkum a vývoj, jakož i na vytváření prostředí, jež podněcuje inovace a posiluje hospodářství založené na znalostech a dovednosti. Jako prostředek pro zvýšení míry zaměstnanosti bude kladen důraz na přitažlivost a kvalitu pracovního života. V rámci cíle posílení konkurenceschopnosti Unie bude zvláštní pozornost věnována provádění programu zlepšení právních předpisů. Udržitelný rozvoj Hospodářsky, sociálně a ekologicky udržitelný rozvoj je klíčovým cílem opatření a politik Unie. Na zasedání Evropské rady v červnu roku 2006 bude obnovena strategie Unie pro udržitelný rozvoj. Evropská unie bude i nadále bojovat proti změně klimatu, a to na mezinárodní úrovni i na úrovni Unie. Posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva Zajištění svobody, bezpečnosti a práva je jednou z hlavních otázek, na nichž záleží evropským občanům. Haagský program přijatý v roce 2004 představuje rámec pro řešení těchto otázek. Provádění tohoto programu tak bude jednou z priorit v roce Úsilí se zaměří na provádění vnějších aspektů programu, na zvýšení úsilí Unie v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti, na zlepšení výměny důležitých informací, na podporu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a na vytvoření společné azylové politiky, jakož i na společné řízení migrace. Přezkum Haagského programu v polovině období, vycházející z hodnotící zprávy Komise, umožňuje vyhodnotit program a posoudit, jaké změny by bylo možno provést tak, aby byly jeho cíle účinněji splněny /05 lr,eh/dh,gr/ij 6

7 Během tohoto roku budou provedeny další kroky směrem k rozšíření volného pohybu osob prostřednictvím aktualizace Schengenského informačního systému a provedením komplexního vyhodnocení toho, zda členské státy splňují podmínky pro plné uplatnění schengenského acquis. Rozšíření Rozšíření umožňuje, aby se stabilita a prosperita Unie rozšířila na vyšší počet evropských zemí. Proto je důležité jak pro Unii, tak pro přistupující země, aby proces přistoupení probíhal za co nejlepších podmínek. V roce 2006 bude posíleno monitorování Bulharska a Rumunska v rámci příprav na jejich přístup plánovaný na rok Kromě toho budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem v souladu s dohodnutými rámci pro jednání. Posílení úlohy Unie ve světě Unii, která má téměř půl miliardy obyvatel a čtvrtinový podíl na světovém obchodu a která je světově největším poskytovatelem rozvojové pomoci, přísluší významná mezinárodní úloha. Hlavními cíli Unie v oblasti vnějších vztahů je zlepšení bezpečnosti, stability a demokracie, zmírnění chudoby, zejména v Africe, řešení jiných příčin nestability a přispění k účinnému mnohostrannému systému. Unie bude v roce 2006 pokračovat v plnění těchto cílů prostřednictvím soudržného a integrovaného využívání různých dostupných nástrojů. Na celý rok je naplánována řada důležitých zasedání v na nejvyšší úrovni. Tato zasedání pomohou zlepšit strategická partnerství Unie s USA i s Ruskem, jakož i se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a s partnery ASEM z Asie. Unie se rovněž zaměří na posílení stability za svými hranicemi prostřednictvím uplatňování stabilizační politiky vůči západnímu Balkánu a rozvíjením svých vztahů s východními a středomořskými sousedy tím, že poskytne hlubší obsah Evropské politice sousedství a posílí Severní dimenzi. Unie bude v roce 2006 rovněž pracovat se svými partnery na dosažení výsledků při jednáních o obchodu v rámci rozvojového programu z Dohá /05 lr,eh/dh,gr/ij 7

8 1. BUDOUCÍ FINANČNÍ VÝHLED Budou přijata opatření navazující na dohodu o finančním výhledu na období let , jíž bylo dosaženo v prosinci roku Na základě návrhu Komise zahájí Rada jednání o nové interinstitucionální dohodě s cílem dosáhnout co nejdříve v roce 2006 její uzavření. Tato dohoda bude odpovídat příslušným závěrům Evropské rady z prosince roku Současně budou pokračovat práce na různých právních aktech, jež poskytnou základ pro financování politik Unie během příštího finančního období. Tyto práce budou probíhat jak s ohledem na výsledek prosincového zasedání Evropské rady, tak na návrhy Komise týkající se rozdělení výdajů podle jednotlivých nástrojů. Cílem bude dokončit interinstitucionální dohodu nejpozději do června roku 2006 a všechny jednotlivé právní akty nejpozději do konce roku ÚSTAVNÍ SMLOUVA V červnu 2005, po jednání hlav států nebo předsedů vlád o procesu ratifikace ústavní smlouvy, panovala shoda v tom, že je potřeba uspořádat v rámci období reflexe vnitrostátní diskuse a v první polovině roku 2006 provést celkové vyhodnocení těchto diskusí a dohodnout se na dalším postupu. Budou provedeny nezbytné přípravy, aby bylo možno provést toto vyhodnocení. To bude v závislosti na výsledku podle potřeby pokračovat během druhé poloviny roku VYŠŠÍ RŮST A ZAMĚSTNANOST - OBNOVENÁ LISABONSKÁ STRATEGIE Zvládnutí výzev vyplývajících z globalizace a demografické změny zůstává v roce 2006 jednou z priorit evropského programu. Evropská rada v březnu roku 2005 potvrdila, že Lisabonská strategie nadále zůstává v platnosti a shodla se na tom, že by se měla zaměřit na zlepšení udržitelného hospodářského růstu a na vytvoření většího počtu pracovních míst a zlepšení jejich kvality. Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovace a co nejlepší zhodnocení lidského kapitálu. Strategie, jež je založena na partnerském přístupu, tedy musí nyní být tímto způsobem účinně provedena ve všech svých rozměrech /05 lr,eh/dh,gr/ij 8

9 V souvislosti s obnovením strategie byly v červnu roku 2005 schváleny nové integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost , tvořené hlavními směry hospodářské politiky a hlavními směry politiky zaměstnanosti. Reformovaný rámec řízení zlepší podmínky pro dosažení skutečného pokroku na úrovni členských států, jakož i na úrovni Společenství. Bude zapotřebí výrazné politické odhodlanosti k provedení opatření, které jsou součástí národních reformních programů a Lisabonského programu Společenství. V návaznosti na pokrok dosažený předchozími předsednictvími a na základě první výroční zprávy o pokroku předložené Komisí pokročí předsednictví v rámci Evropské rady i v příslušných složeních Rady v práci podle Lisabonské agendy. Předsednictví budou podporovat makroekonomické podmínky napomáhající stabilitě a udržitelnému rozvoji a zároveň všemožně usilovat o dosažení konkrétního pokroku v klíčových oblastech Lisabonské strategie (tj. v oblasti strukturální a mikroekonomické politiky a politiky zaměstnanosti) a v jiných oblastech přispívajících k jejímu úspěšnému provádění (viz kapitola 4 až 9 níže). Další práce v oblasti výzkumu a vývoje, univerzit, demografických problémů a energetiky budou prováděny na základě průběžné zprávy Komise o opatřeních navazujících na neformální zasedání hlav států nebo předsedů vlád v Hampton Courtu. 4. OBECNÝ HOSPODÁŘSKÝ RÁMEC/KOORDINACE POLITIKY Pakt o stabilitě a růstu Rada bude pokračovat v provádění Paktu o stabilitě a růstu na základě zprávy Rady ze dne 20. března 2005, nových nařízení přijatých Radou dne 27. června 2005 a revidovaného kodexu chování finalizovaného Hospodářským a finančním výborem na podzim roku Rok 2006 bude zásadním pro řadu členských států, které mají podle doporučení již vydaných Radou srovnat svůj schodek rozpočtu /05 lr,eh/dh,gr/ij 9

10 Případná aktualizace hlavních směrů hospodářské politiky V úzké spolupráci s Komisí Rada přezkoumá provádění hlavních směrů hospodářské politiky a rozhodne o případné potřebné aktualizaci. Tento krok bude poprvé proveden v rámci integrovaných hlavních směrů a na základě národních akčních programů, jež vypracují všechny členské státy. Tato práce se zaměří na hlavní pilíře hospodářské a rozpočtové politiky v Evropě: Zajištění veřejných financí zaměřených na stabilitu, zlepšení jejich udržitelnosti a kvality a urychlení hospodářských a strukturálních reforem. Konečné znění jakýchkoliv navrhovaných úprav hlavních směrů hospodářské politiky připraví Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a společně s dokumentem o klíčových otázkách je předloží Evropské radě na jarním zasedání. Rozšíření eurozóny Komise a Evropská centrální banka oznámily, že v červnu 2006 předloží konvergenční zprávy o členských státech, na něž se vztahuje výjimka. Některé státy již oznámily, že chtějí euro přijmout do roku Tato dvě předsednictví zajistí, aby co nejdříve proběhl důkladný přezkum na základě odpovídajících kritérií, včetně stabilního makroekonomického vývoje a vysokého stupně udržitelné konvergence. Přezkum přechodných opatření Rada přezkoumá zprávu Komise o použití vnitrostátních opatření členských států, která upravují přístup maďarských, litevských, polských, slovenských, českých, estonských, slovinských a lotyšských státních příslušníků na trhy práce, podle příloh V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII a XIV aktu o přistoupení k Evropské unii z roku /05 lr,eh/dh,gr/ij 10

11 Poskytnutí přiměřených rozpočtových prostředků EU Pokud jde o rozpočet EU na rok 2007, budou tato dvě předsednictví uplatňovat nový finanční rámec a rozpočtové zásady stanovené Radou. Během přípravy rozpočtu na rok 2007 bude vyvíjeno úsilí o co nejlepší využití všech podstatných informací o provádění rozpočtu na rok 2006 a o dodržování rozpočtových zásad nového finančního nařízení. Při zlepšování rozpočtového procesu EU se zohlední výsledky hodnocení a postup sestavování výkazu o činnosti. Bude se pokračovat v práci na postupu dohodovacího jednání s Evropským parlamentem. A konečně, důležitým aspektem práce Rady bude kontrola a boj proti podvodům s cílem ještě více zlepšit finanční řízení. Financování transevropských dopravních a energetických sítí Předpokládá se, že Rada přijme nařízení stanovující pravidla pro udělení finanční podpory Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Cílem tohoto návrhu je poskytnout účinnější řízení finanční podpory Společenství a rovněž napomoci dokončení transevropské sítě infrastruktur. Podnítí obchod a podpoří jednotný trh, posílí soudržnost a přispěje k udržitelnému rozvoji. Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost začátkem roku Mohlo by být přijato do července roku Úvěrový mandát EIB Rada přijme nové rozhodnutí Rady o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na projekty mimo Společenství (střední a východní Evropa, země Středomoří, Latinská Amerika, Asie a Jihoafrická republika). Komise má svůj návrh předložit v první polovině roku Tento obnovený mandát jasně stanoví částky záruk, jež mají být přiděleny pro jednotlivé zeměpisné oblasti, v nichž EIB působí. Rovněž by mohl zahrnovat nové zeměpisné oblasti, jež by měly být pokryty s ohledem na rozšíření a novou politiku sousedství. Toto nařízení by mělo být přijato do konce roku 2006, aby mohlo vstoupit v platnost začátkem roku /05 lr,eh/dh,gr/ij 11

12 Statistika V oblasti statistiky budou tato dvě předsednictví pracovat na základě iniciativ, jež jsou v současné době v jednání nebo jsou očekávány, které se mimo jiné vztahují na použití cenových statistik pro parity kupní síly, statistickou klasifikaci hospodářských činností v EU, strukturální statistiky podnikání a předávání údajů z národních účtů. Tato dvě předsednictví rovněž přikládají zásadní význam provádění Evropského kodexu osvědčených statistických postupů a omezení administrativního a regulačního zatížení národních statistických úřadů. 5. POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Tato dvě předsednictví se budou snažit přispět k vytvoření podmínek příznivých pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Předsednictví se proto budou věnovat práci v následujících oblastech, z nichž všechny byly uznány za důležité prvky obnovené Lisabonské strategie: zlepšení právních předpisů, politiky týkající se vnitřního trhu, inovace, podnikání, výzkumu, vzdělávání a výcviku. Rada ve složení pro konkurenceschopnost zvýší úsilí Evropské unie v oblasti růstu a zaměstnanosti tím, že účinně přispěje k úspěšnému provedení Lisabonské strategie. Rada se zaměří na právní odpovědnost, která jí přísluší v oblastech, jimž přikládá zásadní důležitost, na svou horizontální úlohu týkající se právních předpisů s významným dopadem na konkurenceschopnost, jakož i na příslušné otázky mikroekonomické a strukturální politiky obnovené Lisabonské strategie. Proto má v úmyslu připravit dokument o klíčových otázkách zabývající se tématy, jimž přikládá prvořadý význam. Zlepšení právních předpisů Tato dvě předsednictví budou v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem pokračovat v programu reformy právních předpisů, jak ji předpokládá mimo jiné společné prohlášení o reformě právních předpisů /05 lr,eh/dh,gr/ij 12

13 Tato předsednictví budou prosazovat horizontální využití posouzení dopadu v legislativním postupu a podpoří Komisi v jejím úsilí o další zlepšení postupu posuzování dopadu prostřednictvím posílení rozměru konkurenceschopnosti při současném zachování cílů na podporu stability životního prostředí a sociální soudržnosti. V této souvislosti budou pozorně sledovat externí hodnocení systému Komise na posuzování dopadu, který bude zahájen počátkem roku Předsednictví dále vítají odhodlání Komise začlenit do revidovaných pokynů pro posouzení dopadu společnou metodu pro měření administrativního zatížení. Předsednictví v úzké spolupráci s Komisí dále postoupí v přezkumu stávajících evropských právních předpisů prostřednictvím aktivního pokroku v provádění programu zjednodušení. V této souvislosti budou předsednictví rovněž usilovat o zlepšení pracovních postupů pro vypracovávání návrhů týkajících se zjednodušení. Na základě prací zahájených během předsednictví Spojeného království budou předsednictví usilovat o dosažení dohody o reformě postupu projednávání ve výborech s cílem zajistit přiměřenější zapojení Evropského parlamentu. Inovace a podniky Obě předsednictví se budou snažit dosáhnout konečného rozhodnutí ve věci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) ( ) do konce roku Tento program, jenž má za cíl podnítit vyšší investice do inovací, zejména na úrovni malých a středních podniků, úzce souvisí s jinými oblastmi politik (energetika, informační technologie, výzkum a životní prostředí). V oblasti inovace a podniků Rada pečlivě posoudí tyto iniciativy, jež budou během roku 2006 pravděpodobně zahájeny nebo se bude pokračovat v jejich provádění: sdělení o regulačním rámci pro automobilový průmysl (CARS 21), nové aspekty politiky týkající se malých a středních podniků zaměřené na růst a zaměstnanost, nové sdělení o průmyslové politice, akční plán pro výzkum a inovace /05 lr,eh/dh,gr/ij 13

14 Rada ve složení pro konkurenceschopnost projedná provádění Evropské charty pro malé podniky, protože uznává, že malé podniky hrají při zvyšování růstu a zaměstnanosti důležitou roli. Jednání se budou opírat o informace poskytnuté členskými státy v rámci jejich národních reformních programů, v návaznosti na racionalizaci systémů podávání zpráv. V rámci obnovené Lisabonské strategie má Komise v úmyslu začlenit do jediného balíčku konkurenceschopnost zprávu o konkurenceschopnosti, přehled ukazatelů v oblasti inovací a přehled ukazatelů v oblasti politiky podnikání. Tento balíček by mohl během druhé poloviny roku 2006 poskytnout celkové vyhodnocení toho, jak strategie funguje, a posloužit jako základ pro přípravná jednání, jejichž výsledky budou předloženy Radě na jejím zasedání, které se má konat na jaře roku Předsednictví projednají aspekty cestovního ruchu související s růstem a zaměstnaností. Klíčovými otázkami budou nové informační a komunikační technologie, jakož i cestovní ruch a kultura. V oblasti zadávání veřejných zakázek zahájí Rada práce na návrhu nové směrnice týkající se právních prostředků v oblasti zadávání veřejných zakázek a tento návrh by měl být předložen v roce Směrnice je přepracována s cílem zaručit postup pro účinný a včasný přezkum v oblasti k zadávání veřejných zakázek v členských státech. Rovněž by mohly být zahájeny práce na sdělení Komise, jež se týká veřejně-soukromých partnerství a zadávání zakázek v oblasti obrany. V oblasti hospodářské soutěže a státní podpory bude Rada dále provádět nebo zahájí práce na návrhu revize nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 o uplatnění pravidel hospodářské soutěže ES na námořní dopravu. Ačkoli otázky státní podpory jsou předmětem jednání Rady pouze v omezeném rozsahu, akční plán Komise o státní podpoře obsahuje dva body, které jsou pro Radu důležité: změnu nařízení č. 994/98, jež umožňuje udělovat skupinové výjimky (2005/6), a změnu nařízení č. 659/99, procesní nařízení (2002/8). Přednostní pozornost bude věnována rychlému urovnání těchto problémů v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v akčním plánu Komise o státní podpoře, přičemž toto urovnání má probíhat podle zásad snižování administrativního zatížení při kontrole státní podpory a umožnit Komisi zaměřit se na případy skutečného narušování hospodářské soutěže /05 lr,eh/dh,gr/ij 14

15 Obě předsednictví uznávají, že politika v oblasti vesmíru může hrát v Evropě důležitou úlohu v oblasti průmyslové politiky a politiky inovací. Bude se aktivně pokračovat v práci na dalším rozvoji a provádění celkové evropské politiky v oblasti vesmíru vycházející z rámcové dohody mezi ES a ESA. Další pokrok v roce 2006 mají zajistit pokračující zasedání Rady pro vesmír, přičemž je třeba řádně zohlednit činnosti v oblasti výzkumu vesmíru navržené v rámci sedmého rámcového programu a provádění systému Galileo a GMES. Výzkum Předsednictví v úzké spolupráci s Evropským parlamentem vyvinou co nejvyšší úsilí k zajištění včasného zahájení sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj. Aby nedošlo k narušení návaznosti mezi stávajícím rámcovým programem, jehož platnost vyprší koncem roku 2006, a novým programem, musí být všechna rozhodnutí, jež se vztahují k vlastnímu rámcovému programu, i doprovodná prováděcí rozhodnutí (zvláštní programy, pravidla pro účast, společné výzkumné centrum a činnosti plánované podle článků 169 a 171 Smlouvy o ES) přijata s dostatečným předstihem před koncem roku Obě předsednictví budou nadále monitorovat a podporovat provádění 3% akčního plánu. Tento proces bude následovat po projednání této věci v Radě. Ve věci mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), jenž má být postaven v Cadarache ve Francii, Komise má začátkem roku 2006 předložit návrhy týkající se uzavření mezinárodní dohody mezi zúčastněnými stranami a vytvoření evropského právního subjektu. Předsednictví budou usilovat o rychlé přijetí těchto návrhů /05 lr,eh/dh,gr/ij 15

16 Vzdělávání Společná průběžná zpráva o vzdělávání a odborné přípravě 2010 bude dokončena v první polovině roku V této souvislosti se předsednictví zaměří na posílení strategických cílů tohoto postupu: kvality, efektivity a účinnosti vzdělání, jakož i přístupu ke vzdělání. Rovněž budou podporovat integrovaný přístup ke spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, včetně účinných pracovních metod. Rada bude pracovat na konečném přijetí integrovaného akčního plánu v oblasti celoživotního vzdělávání ( ) s cílem včas zahájit tento program počátkem roku Předsednictví zlepší evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rada má přijmout závěry o odborném vzdělávání a přípravě během druhé poloviny roku Finské předsednictví má v úmyslu uspořádat v prosinci roku 2006 navazující konferenci. Tato dvě předsednictví budou usilovat o konečné přijetí Evropské charty kvality pro mobilitu a doporučení Rady a Evropského parlamentu týkající se klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Budou pracovat na Evropském ukazateli jazykových znalostí a Evropském rámci kvalifikací. V závislosti na přípravných pracích Komise by do pořadu jednání Rady mohlo být zařazeno doporučení ohledně kvality a odborné přípravy učitelů. Práva duševního vlastnictví Předsednictví přezkoumají možnosti, jak dospět k řešení ve věci patentu Společenství, aby EU získala patentový systém, který by byl nákladově efektivní, přístupný uživatelům a účinný /05 lr,eh/dh,gr/ij 16

17 Předsednictví budou usilovat o nalezení kompromisního řešení ohledně návrhu na změnu směrnice o průmyslových vzorech, pokud jde o součásti složených výrobků. Práce budou pokračovat na základě doporučení Komise o společné správě autorských práv. Rada očekává zprávu Komise o právním rámci ES v oblasti autorských práv a souvisejících práv. Rada bude usilovat o přijetí rozhodnutí o přistoupení ES k Ženevskému aktu WIPO o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů a o změnu nařízení o průmyslových vzorech. 6. VYTVOŘENÍ SKUTEČNÉHO VNITŘNÍHO TRHU Služby Vzhledem k významu otevření vnitřního trhu pro služby jsou tato dvě předsednictví v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem odhodlána dokončit jednání o směrnici o službách. Během tohoto procesu předsednictví náležitě zohlední obavy vyjádřené Evropským parlamentem a členskými státy a zároveň se pokusí zachovat co nejširší oblast působnosti směrnice. Komise má dále předložit návrh na rozšíření oblasti působnosti směrnice 98/34/ES (postupu pro poskytování informací v oblasti technických předpisů) na služby. Předsednictví budou usilovat o další pokrok v pracích na tomto návrhu. Volný pohyb zboží Komise má předložit návrh rozhodnutí o konsolidaci a posílení směrnic, politik a zásady nového přístupu a návrhu nařízení o volném pohybu zboží v neharmonizovaných oblastech. Tato dvě předsednictví budou pracovat na dalším zlepšování vnitřního trhu se zbožím /05 lr,eh/dh,gr/ij 17

18 Finanční služby V oblasti finančních trhů budou tato dvě předsednictví věnovat zvláštní pozornost provádění akčního plánu finančních služeb (FSAP) a opatřením souvisejícím se strategií pro období po provedení akčního plánu finančních služeb. V této souvislosti se práce zaměří na nový právní rámec pro platební systémy na vnitřním trhu (přičemž bude rovněž uplatněno zvláštní doporučení FATF č. IV) a na zlepšení přístupu na trh pro firmy ke zúčtování a vypořádání, jakož i na přeshraniční fúze v odvětví bankovnictví (změna směrnice o bankovnictví 2000/12/ES). Kromě toho bude pozornost věnována dalšímu zlepšování dohledu nad nadnárodními institucemi, opatřením na zlepšování stability a na řešení krizí a zejména přezkumu směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů. Bude provedeno posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo, pokud jde o sladění postupů při provádění dohledu. Nadále bude vyvíjeno úsilí v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Klíčové otázky se v tomto ohledu týkají nařízení o provádění zvláštního doporučení FATF č. VII o elektronických převodech. Daně S ohledem na obecný cíl, jímž je nákladově efektivnější a průhlednější regulační rámec, je třeba částečně znovu zvážit a dále zlepšit daňová pravidla EU. Dále jsou nezbytná opatření k odstranění překážek pro přeshraniční činnosti a případů narušování hospodářské soutěže mezi členskými státy. V otázce nepřímých daní budou tedy tato dvě předsednictví nadále vyvíjet iniciativy, pokud jde o zjednodušení a modernizaci systému DPH, jakož i spotřebních daní (např. u alkoholických nápojů). V oblasti přímých daní mají na technické a politické úrovni pokračovat práce na společném konsolidovaném základu daně pro podniky. Předsednictví budou rovněž podporovat rozhodnutí o programu Fiscalis 2013, jenž je nezbytný pro soudržný rozvoj daňových systémů na vnitřním trhu /05 lr,eh/dh,gr/ij 18

19 Právo obchodních společností Obecně řečeno, předsednictví budou podporovat iniciativy Komise týkající se posílení důvěryhodnosti a porovnatelnosti ročních a konsolidovaných účetních uzávěrek. Tato dvě předsednictví jsou odhodlána dokončit práci na směrnicích o povinném auditu a o účetnictví. Bude se pokračovat v práci za účelem přijetí návrhu o přemístění sídla společnosti (14. směrnice o právu obchodní společnosti) a v práci na návrhu směrnice o právech akcionářů. Budou podpořeny iniciativy Komise týkající se budoucí studie o alternativním systému udržování kapitálu. Technická harmonizace Ve věci návrhu týkajícího se financování tvorby evropských norem bude vyvíjeno úsilí směrem k tomu, aby v roce 2006 byla přijata politická dohoda o společném postoji nebo případně s konečnou platností tento akt. Předsednictví budou usilovat o konečnou dohodu s Evropským parlamentem na směrnici o schválení typu (přepracované znění). To je, s výjimkou běžných rozhodnutí Rady, jimiž se zabývá Výbor článku 133 (nařízení EHK/OSN), poslední návrh, který v této oblasti zbývá vyřešit. Hnojiva Rada bude usilovat o dosažení pokroku ve věci návrhu nařízení týkajícího se kadmia v hnojivech, jenž má Komise předložit v roce Nařízení zavádí maximální mezní hodnoty obsahu kadmia ve fosfátových hnojivech a řadu tříd hnojiv, pro něž je stanoven obsah kadmia. Poprvé tak budou povolená množství těžkých kovů v anorganických hnojivech v EU upravena právními předpisy /05 lr,eh/dh,gr/ij 19

20 Potraviny Rada bude usilovat o dosažení dohody s Evropským parlamentem ve věci nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a nařízení o nutričních a zdravotních tvrzeních. Rada rovněž začne pracovat na návrzích, které mají být předloženy a jež se týkají látek upravujících vlastnosti potravin (přídatné látky, příchutě a vůně a enzymy). Spotřebitelé Předsednictví budou usilovat o dosažení dohody ve věci rozhodnutí, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele ( ). Vzhledem k tomu, že se politika ochrany spotřebitele dotýká široké škály oblastí, bude zvláštní důraz kladen na vývoj v jiných oblastech politiky týkajících se spotřebitele s cílem celkově zohlednit zájmy spotřebitele. Předsednictví se budou i nadále zabývat navrhovanou změněnou směrnicí o spotřebitelském úvěru s cílem nalézt řešení, jež zaručí vysokou úroveň ochrany spotřebitele a zachová nezbytnou pružnost pro členské státy. Budou podpořeny iniciativy Komise zaměřené na posílení bezpečnosti spotřebitele a přezkoumání acquis v oblasti ochrany spotřebitele. Cla V této oblasti budou tato dvě předsednictví pokračovat v práci na dvou návrzích: Návrh na modernizaci celního kodexu. Návrh, který s sebou přináší významné a obecné přepracování celního kodexu původně přijatého v roce 1992, se zabývá problémy, jež se týkají požadavků elektronického prostředí pro cla a obchod, zjednodušení celních pravidel a změny povahy úkolů prováděných celními úřady. Návrh rozhodnutí Rady o elektronickém vyřizování celních záležitostí (e-customs). Vzhledem k tomu, že zavedení elektronického a bezpapírového způsobu vyřizování celních záležitostí je nezbytnou podmínkou pro modernizovaný celní kodex, budou v tomto rozhodnutí vymezeny subjekty, nezbytná opatření a lhůty pro jejich provedení, aby bylo možno co nejdříve zajistit zavedení elektronického vyřizování celních záležitostí /05 lr,eh/dh,gr/ij 20

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE 443.887 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Stockholmský program

Stockholmský program J 091 / 07 7. funkční období J 091 / 07 Stockholmský program 2009 ( 53.týden) PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období 191. USNESENÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE z 20. schůze, konané

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 KOM(2011) 815 v konečném znění VOL. 1/5 SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2012 ÚVOD V podzimní prognóze na období 2011 až 2013, kterou Komise zveřejnila

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Předběžná agenda Finského předsednictví EU

Předběžná agenda Finského předsednictví EU Předběžná agenda Finského předsednictví EU Vládní výbor pro záležitosti Evropské unie, 24. 05. 06 Agenda je rozdělena na část diskutující priority týkající se průřezových témat a na část diskutující priority

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ŘECKÁ REPUBLIKA,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, DOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ, KTEROU SE MĚNÍ DOHODA O OBCHODU, ROZVOJI A SPOLUPRÁCI CE/ZA/cs 1 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více