Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii"

Transkript

1 Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztah Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii (Seminární práce) 2pl420 Letní semestr 2007/2008 Michal Nejedlý

2 Obsah Seznam Seznam zkratek... ii schémat... ii Úvod Vymezení pojm Rozhodovací procedury Procedura konzultace Procedura spolupráce Procedura spolurozhodování Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu Evropská komise Rada EU Komitologie Evropský parlament Ostatní instituce Záv r...11 Seznam pou ité literatury a zdroj...12 i

3 Seznam zkratek a schémat Seznam zkratek EU EU/ES ES EK EP ESD EHSV VR SES COREPER Evropská unie Evropská unie/evropská spole enství Evropská spole enství Evropská komise Evropský parlament Evropský soudní dv r Evropský hospodá ský a sociální výbor Výbor region Smlouva o zalo ení Evropského spole enství Výbor stálých zástupc Seznam schémat Schéma. 1 Procedura koordinace (vlastní schéma)...3 Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma)...4 Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma)...4 ii

4 Úvod Úvod Lidskou spole nost lze p i jistém zjednodu ení roz lenit na ovládající a ovládané. Pokud bychom toto Moscovo len ní aplikovali na sou asnou spole nost, hovo ili bychom spí e o vládnoucích elitách a t ch, kte í nemají p ímý podíl na moci. Tato druhá skupina v ak vytvá í velmi slo itý systém vztah, který je mo no ozna it na ob anskou spole nost a který disponuje adou mechanism, prost ednictvím nich lze vládnoucí slo ky ur itým zp sobem ovliv ovat. Mezi tyto etné nástroje prosazení vlivu jednotlivých slo ek ob anské spole nosti pat í, krom participace p i obsazování mocenských post prost ednictvím voleb, také tzv. lobbing. Prosazování zájm pomocí technik lobbingu je legální a ve vysp lých demokraciích i legitimní zp sob, jakým lze dosáhnout stanovených cíl, ani by do lo k p ímé ú asti v rámci mocenských rozhodovacích struktur. Tato seminární práce nebude v nována obecné podstat lobbingu, ale pouze jedné její podstatné sou ásti, a to výb ru nejvhodn ího místa k prosazování zájm jednotlivých skupin v rámci rozhodovacích proces. Jinými slovy, cílem práce je zodpov zení otázky Kde lobbovat, aby bylo maximáln efektivn dosa eno po adovaných cíl?. Z hlediska geografického vymezení bude práce pojednávat o lobbingu v Evropské unii, tj. na úrovni regionálního integra ního uskupení, které se z hlediska charakteru rozhodovacích proces zásadn li í od prost edí v jeho jednotlivých lenských státech. Tato komplikovanost vyplývá nejen ze zvlá tností rozhodovacích proces, ale rovn z velkého mno ství sobících aktér. V práci budou pou ity metody analýzy a syntézy. První ást bude v novaná teoretickému vymezení pojm, se kterými bude operováno v dal ích ástech práce. V druhé kapitole budou schematicky nastín ny základní rozhodovací procesy, které jsou v Evropské unii pou ívány p edev ím v rámci prvního (integra ního) pilí e. Na tuto kapitolu navá e rozbor jednotlivých prvk rozhodovacích proces, tj. institucí Evropské unie, které budou zasazeny do kontextu mo ností p sobení lobbistických uskupení. V poslední ásti práce budou shrnuty výsledky analýz z p edchozích kapitol. 1

5 Vymezení pojm 1 Vymezení pojm Pojem lobbing spadá mezi pojmy, u kterých neexistuje jednotná, jasn vymezující definice. Z toho plyne ur itá volnost p i posuzování toho, co lobbing je a co u není. Obecn lze termín lobbing chápat ze dvou základních úhl pohledu. První, u í chápe lobbing jako ur itou profesionální innost osob, které jsou najaté za úplatu t etími subjekty za ú elem prosazení p edem stanovených partikulárních zájm daného subjektu, p em jsou vyu ívány znalosti a kontakty daného lobbistického uskupení. 1 Druhým, podstatn ir ím vymezením lobbingu je definice italského sociologa Lugiho Graziana: Lobbing je specializovanou a odbornou reprezentací prost ednictvím iroké kály prost edk, které v zásad vylu ují korup ní vým nu slu eb, ve své povaze velmi odli ná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zaji ují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájm lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být u ite né a n kdy rozhodující p i definování legislativní a správní regulace.. 2 Takto bude chápán lobbing v dal ím textu této práce. Rozhodovací proces v Evropské unii je vzájemná interakce hlavních institucí EU p i tvorb legislativního aktu EU zahrnující iniciaci, p ípravu návrhu, vlastní projednávání a schvalování legislativní normy a její následnou implementaci. parlament Mezi hlavní (rozhodovací) instituce EU/ES lze adit Evropskou komisi (EK), Evropský (EP) a Radu EU. K ostatním institucím pat í Evropská rada, Evropský hospodá ský a sociální výbor (EHSV), Výbor region (VR), pop. Evropský soudní dv r (ESD) (resp. Soudní dv r první instance). V této práci budou uva ovány pouze nejvýznamn í legislativní procedury ES, tj. procedura konzulta ní, kooperace (spolupráce) a p edev ím spolurozhodování. 2 Rozhodovací procedury Z pohledu cíl a technik zájmových skupin v evropském m ítku je nutné porozum t alespo t m nejfrekventovan ím rozhodovacím procedurám a um t identifikovat postavení a role jednotlivých institucí v t chto procesech. Specifickým rysem v Evropské unie je, oproti národním stát m, její pom rn velká dynami nost a asová prom nlivost. 1 Cihelková, E., Jak J. a kol., Evropská integrace Evropská unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica. První vydání. 2004, ISBN , str Gajdo, M., Lobbing v Evropské unii. in Lobbyismus versus korupce. IPEK, str. 33 [ ] 2

6 Rozhodovací procedury 2.1 Procedura konzultace 3 Do poloviny 80. let hrála dominantní roli Rada ministr jako mezivládní orgán, kde ijetí usnesení p edpokládalo jednomyslnost. Aktivity lobbist se v této dob krom EK soust ovaly práv p edev ím na tuto instituci. Z logiky jednomyslného rozhodování vyplývá, e zejména cíl zabrán ní p ijetí ur itého aktu nemusel být velkým problémem, proto e sta ilo p esv it jeden stát, díky jeho vetu nebyl daný akt p ijat. EP zastával okrajovou úlohu v podob zastávání stanovisek, které v ak nem ly ádnou formální váhu, a tudí i lobbisté nespat ovali v EP klí ového partnera. EK návrh Rada EP nezávazné stanovisko sobení lobbistických skupin Schéma. 1 Procedura koordinace (vlastní schéma) 2.2 Procedura spolupráce 4 V souvislosti s p ijetím Jednotného evropského aktu a zavedením procedury spolupráce posílil svoji roli v rozhodovacím procesu Evropský parlament. Zárove tak do lo k p eskupení zájmových aktivit lobbist práv k této instituci. Touto procedurou získal EP, a potenciáln i lobbistická uskupení, mo nost nejen oddálit kone né rozhodnutí Rady, ale dokonce v ur itých p ípadech mohl EP dosáhnout prosazení svých pozm ovacích návrh, proto e tyto pozm ovací návrhy musely být schváleny Radou jednomysln. V p ípad nejednotného postupu Rady musel být p ijat návrh Evropského parlamentu. 3 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

7 Rozhodovací procedury EK návrh Rada EP pozm ovací návrhy sobení lobbistických skupin Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma) 2.3 Procedura spolurozhodování 5 Dal í zm nu v legislativním procesu EU/ES p inesla Amsterdamská smlouva na konci 90. let minulého století. Zavedena byla tzv. procedura spolurozhodování, ve které do lo ke zrovnoprávn ní postavení EP s postavením Rady v rámci rozhodovacího procesu. Evropský parlament získal touto procedurou významnou páku nejen jak oddálit p ijetí návrhu i pozm nit jeho zn ní, ale dokonce mu byla p id lena mo nost, p i soub hu dal ích okolností, zablokovat daný návrh. K zablokování dochází, pokud po prvním tení dojde k zamítnutí návrhu ve zn ní Rady nebo v p ípad, e nedojde ke slad ní postoj Rady a EP v tzv. dohodovacím výboru, který je ustaven poté, co návrh nebyl schválen Radou po druhém tení v EP. Tato procedura p edpokládá velmi úzkou koordinaci v ech 3 hlavních institucí. EK návrh Rada EP sobení lobbistických skupin pozm ovací návrhy Dohodovací výbor Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma) 5 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

8 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.1 Evropská komise Evropská komise p edstavuje instituci, která na první pohled nedisponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi. P esto z hlediska lobbingu pat í mezi nejd le it í instituce, kde je mo no uplatnit soukromé i ve ejné zájmy. Vý e uvedené tvrzení plyne p edev ím ze jejích samotných funkcí. Patrn ta nejd le it í spo ívá ve skute nosti, e EK stojí na po átku celého rozhodovacího procesu, tzn. dochází zde k iniciaci upravovaných témat a ke tvorb legislativních návrh, o kterých následn rozhodují EP a Rada. Dal í podstatnou úlohu hraje Komise v tvorb návrhu rozpo tu, ve kterém ur uje strukturu vydávaných finan ních prost edk do jednotlivých politik a tím míru redistribuce. Mimo to disponuje EK i n kterými ryze exekutivními pravomocemi, ke kterým nále í rozhodování v oblasti ve ejných zakázek, podpor i hospodá ské sout e, tj. v oblastech, které se bezprost edn dotýkají soukromého podnikatelského sektoru a jeho zájm. 6 Dal ím faktorem podporujícím lobbing u EK je skute nost plynoucí z monopolu na edkládání legislativy. EK je vzhledem ke svému irokému záb ru relativn malá instituce, která disponuje omezeným mno stvím odborník a finan ních prost edk 7. Zárove je její náplní tvorba legislativních návrh. Výsledkem je informa ní nouze zam stnanc Komise. S tím souvisí relativní otev enost této instituce ve vztahu k zájmovým skupinám, kdy se experti zájmových skupin stávají cenným zdrojem odborných informací. 8 Z hlediska efektivního lobbování v EK je d le ité zacílení na konkrétní slo ky v rámci struktury Komise, které mají potenciál pro vlastní tvorbu i zm nu návrh. T mito slo kami nejsou p ímo samotní komisa i, ale p edev ím ni í ú edníci kategorie A, kte í jednak zpracovávají vlastní návrhy, ale i ídí poradní a expertní skupiny. 9 EK rozli uje r zné druhy skupin, ve kterých se setkávají ú edníci Komise se zástupci soukromého sektoru i ve ejného sektoru (nap. v dci, zástupci zam stnanc, zam stnavatel, 6 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str V EK je zam stnáno cca 32 tis. pracovník (http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm), em cca 69% tvo í ú edníci nejr zn ích úrovní - skupiny A1-A8 a C1-C5 (Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str. 245) 8 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str dtto, str. 58 5

9 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu soukromé spole nosti, neziskové organizace, zástupci r zných pr myslových sektor apod.): 10 Expertní skupiny. Konzultativní jednotky, které zahrnují národní experty a/nebo odborníky ze soukromé sféry. Jejich úkolem je pomoc s p ípravou legislativních návrh Komise atd. EK je lení na stálé a do asné. Komitologie. Speciální výbory mezi Radou a Komisí, které slou í k omezení exekutivních pravomocí Komise. Viz kapitola 3.3. Komitologie. Nezávislí odborníci. Slou í jako pomocné síly p i implementaci rámcových program výzkumu a vývoje. 11 Výbory sociálního dialogu. 12 Spole né výbory. Existence t chto výbor vyplývá z mezinárodních dohod. 13 Vztah EK a zájmových skupin je oboustrann výhodný. Zájmové skupiny mohou prost ednictvím interakce s ú edníky Komise prosazovat své zájmy. Zárove získávají nové informace o d ní v Evropské unii. EK si touto spoluprací roz uje své informace o dané problematice, kterou vyu ívá následn k tvorb legislativních p edloh. 3.2 Rada EU Rada Evropské unie p edstavuje dal í instituci, která se v rámci rozhodovacího procesu podílí na utvá ení legislativy EU. Z hlediska jejího funk ního za azení sdílí, dnes ji ve in p ípad, spole s EP úlohu hlavního rozhodovacího subjektu. Z pohledu uplatn ní lobbingu je nutné tento vrcholný exekutivní orgán dále vertikáln roz lenit na ur ité úrovn, proto e v zásad platí, e ím vý e se pohybujeme, tím je men í prostor pro uplat ování partikulárních zájm, a tím men í je míra informovanosti rozhodovacích subjekt o dané problematice. Z toho plyne, e zájmová uskupení se orientují evá na ni í slo ky v rámci struktur Rady EU. Rada nep edstavuje jednotný orgán ani z hlediska horizontálního len ní. Vlastní jednání probíhají odd len podle sektorového (tematického) klí e. Abstrahujeme-li od horizontálního len ní, stojí na po átku Generální sekretariát Rady, který nejen koordinuje spolupráci mezi jednotlivými orgány EU, ale zárove organizuje 10 Evropská komise. [ ] 11 Evropská komise. [ ] 12 dtto 13 dtto 6

10 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu konkrétní jednání výbor, skupin i rad, kterým p ipravuje podklady. Lze se tedy domnívat, e tento lánek m e ovlivnit informa ní zázemí konkrétních jednání. Nejni ím lánkem jsou pracovní skupiny. Z hlediska uplatn ní lobbingu se jedná o nejd le it í úrove. lenové pracovních skupin by m li být oficiální zástupci dané lenské zem, tj. pracovníci ministerstev i stálí zástupci. V praxi se asto jedná o osoby spojené se soukromými zájmovými skupinami nebo regionálními vládami. 14 Tito zástupci projednávají daný návrh EK v nejvy í mí e podrobnosti a sv j postoj odesílají na jednání specializovaných výbor i ímo Výboru stálých zástupc (COREPER), který tvo í dal í, vy í úrove rozhodování v Rad. Cílem jednání COREPERu je posouzení daného legislativního návrhu z hlediska zájm daného lenského státu. P i rozhodování je vyu íván tzv. A-bodový princip 15, tzn. polo ky, u kterých panuje shoda, jsou ozna eny A, co p edur uje jen následné formální odsouhlasení na úrovni konkrétní Rady ministr. V p ípad ozna ení B nebylo na úrovni COREPERu dosa eno shody a návrh je rozhodován v p íslu né Rad ministr. Zárove se potvrzuje le itost nejni ích úrovní Rady, tj. pracovních skupin, z toho d vodu, e v ina A-návrh jsou tzv. I-Zprávy pracovních skupin, tj. takové zprávy, u kterých byla dosa ena shoda ji na úrovni pracovních skupin. 16 Z vý e uvedeného je patrné, e zájmové skupiny nemají d vod uplat ovat sv j vliv na nejvy í úrovni, tj. na úrovni samotných ministr, proto e tato kolegia nedisponují reálnou rozhodovací autoritou. V ina legislativních p edloh je tak ji rozhodnuta na ni ích úrovních 17, do kterých mají tato zájmová uskupení, zejména v p ípad pracovních skupin, dobrý p ístup. Dal ím d sledkem charakteru Rady je skute nost, e vliv lze uplat ovat nejen na evropské úrovni (COREPER) prost ednictvím agregovaných lobbistických uskupení, ale rovn na úrovni národních ministerstev (p íslu ní vy í ú edníci, kte í se ú astní jednání Rady) prost ednictvím sektorových i regionálních zájmových uskupení. 14 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str A 90% návrh je rozhodnuto na úrovni ni í ne ministerské. viz. Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

11 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.3 Komitologie Komitologie je b u ívané ozna ení pro komplikovaný systém výbor, jejich základním cílem je kontrola Komise p i vykonávání delegovaných exekutivních pravomocí. Tyto pravomoci m e Rada na EK delegovat na základn l. 202 SES. 18 Ve v in p ípad je EK zmocn na tímto zp sobem k vydávání provád cích opat ení k sekundárním právním akt m, které úsp pro ly p íslu nou schvalovací procedurou. Charakter proces komitologie nahrává úsp nému prosazování zájm. V prvé ad se jedná o velkou slo itost a nep ehlednost systému. 19 To pravd podobn vyhovuje zájmovým uskupením, které jsou organizovány na profesionální úrovni a disponují rozsáhlými znalostmi o probíhajících procesech. Na druhou stranu je v ak d le ité uvést, e jednání p íslu ných výbor probíhá za ú asti zástupc EK a reprezentant lenských stát, asto na relativn vysoké úrovni. 20 Tato skute nost m e zásadn ovlivnit charakter lobbingu, kdy se jeho aktivity p ená ejí z ovliv ování na evropské úrovni spí e k ovliv ování na úrovni národních ministerstev. innost prosazování zájm prost ednictvím komitologických výbor je závislá na ad faktor. P edev ím charakter projednávaného tématu má zásadní vliv na to, v jakém typu výboru v rámci komitologie bude tato konzultace probíhat. Od toho se rovn odvíjí význam a síla daného výboru ovlivnit kone ný výsledek. Pro ilustraci je mo no uvést, e EK rozli uje 4 skupiny výbor (proces ) 21, které se li í podle závaznosti výsledku jednání pro EK, resp. dal ími procesy p i p ijímání kone ného výsledku v rámci zapojení Rady a EP. 3.4 Evropský parlament Poslední hlavní institucí v EU je Evropský parlament. A koliv historicky nepat ila tato instituce mezi orgány, které by stály v centru pozornosti skupin usilujících o prosazení svých zájm, její pozice se od poloviny 80. let zásadn prom nila. EP nabyl d le itosti jak v rozhodovacím procesu, kdy nyní m e zablokovat p ijetí legislativního návrhu, tak i u nejr zn ích zájmových skupin, které rozpoznaly posílení vlivu této instituce a sna í se toho pat vyu ít. Podobn jako u p edchozích institucí má lobbování v EP svá specifika. 18 Smlouva o zalo ení Evropského spole enství. Konsolidované verze ve zn ní smlouvy z Nice. [ ] 19 Po et komitologických výbor inil k únoru roku výbor. viz Evropská komise: [ ] 20 Zástupci z p íslu ných ministerstev, pop. stálí zástupci (COREPER). 21 Poradní (advisory committees), ídící (management com.), regula ní (regulatory com.) a regula ní s p ezkumem (regulatory committees with scrutiny). viz Evropská komise: [ ] 8

12 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu EP se skládá z 785 poslanc z 27 lenských zemí. Názorová i regionální pluralita edur uje charakter lobbingu. Zájmové skupiny se nemohou soust ovat na ka dého poslance, proto e samotný poslanec není sám o sob schopný ovlivnit rozhodnutí EP. Cílení neprobíhá ani na tzv. frakce, ve kterých jsou poslanci seskupeni. D vodem je skute nost, e p íslu nost ke frakci není p edpokladem k tomu, e daná skupina bude názorov konsistentní. Klí ové postavení ve vztahu k lobbingu mají spí e neformální uskupení poslanc, tzv. meziskupiny (intergroups). 22 le itý pro hodnocení meziskupin je fakt, e seskupují poslance, kte í mají stejné i velmi podobné zájmy. Pokud se tedy poda í dané zájmové skupin prosadit ur itý pohled na c, dojde k ovlivn ní v ího mno ství zástupc a zvy ují se tak ance na výsledek, který je v souladu se zájmy daného lobbistického uskupení, ne v p ípad ovliv ování jednotlivých poslanc samostatn. leny meziskupin se mohou stát i osoby zastupující zájmové skupiny vn EP. 23 V sou asné dob v EP p sobí cca 40 meziskupin, p em 23 z nich je oficiáln registrováno. 24 Z formálních struktur EP jsou pro efektivní lobbing d le ité p edev ím parlamentní výbory, kterých v sou asné dob existuje 20 (stálé výbory). 25 Ka dý legislativní návrh je spojen s osobou tzv. zpravodaje, který hraje klí ovou úlohu zejména v souvislosti s vypracováním daného návrhu usnesení a následn se získáváním podpory nap frakcemi ve výboru i v plénu. 26 Z vý e uvedeného d le itého postavení zpravodaje plynou rozsáhlé výhody jeho ovlivn ní. Dojde-li ji p i sestavování návrhu usnesení k posunu názor zpravodaje ve sm ru p sobení zájmové skupiny a je-li zpravodaj úsp ný p i získávání podpory, m e dojít k úplnému prosazení zájm lobbistické skupiny. Na záv r analýzy uplatn ní technik lobbingu v Evropském parlamentu je t eba zd raznit, e postavení této instituce se velmi li í podle uplat ované legislativní procedury. Na druhou stranu je v ak v ina sekundární legislativy Evropské unie p ijímána procedurou spolurozhodování, která p edpokládá významné pravomoci EP. 22 The National Council for Voluntary Organisations: [ ] 23 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Evropský parlament: PRESS STO DOC+XML+V0//CS [ ] 25 Evropský parlament: [ ] 26 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str. 63 9

13 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.5 Ostatní instituce Poslední ást této práce bude v nována ostatním institucím EU, tj. takovým orgán m, které sice nedisponují hlavními rozhodovacími pravomocemi, ale slou í ve vztahu k hlavním orgán m jako poradní instituce. Tato vedlej í úloha nevylu uje snahu zájmových skupin o prosazování svého vlivu. V této kategorii institucí bude stru pojednáno o Evropském hospodá ském a sociálním výboru a Výboru region. EHSV se podle svých slov sna í být mostem mezi institucemi EU a organizovanou ob anskou spole ností. 27 Díky tomu by se dal p i tro e zjednodu ení EHSV pova ovat za ur itý typ instituce, ve které dochází ke st etávání zájm jednotlivých lobbujících slo ek z lenských stát, které svými spole nými stanovisky lobbují u hlavních rozhodovacích institucí s cílem prosazení svých zájm v podob zm ny i nastartování legislativního procesu. Do ur ité míry tak EHSV napl uje definici lobbingu ve své ir í podob. EHSV slou í jako diskusní fórum r zných slo ek ob anské spole nosti z ad zam stnavatel, zam stnanc a ostatních (spot ebitelé, emeslníci apod.). Významnou pravomocí mimo povinných a fakultativních konzultací je právo vlastní iniciativy. 28 Negativem je problematické dosahování konsensu a velká obecnost p ijatých stanovisek. 29 Výbor region je dal ím poradním orgánem EU, který je svým charakterem velmi podobný EHSV. Rozdílem je, e nezastupuje zájmy r zných soukromých sektor, ale zájmy region a municipalit. 30 Instituci, kterou lze v souvislosti s prosazováním zájm zmínit je rovn Evropský soudní dv r. V p ípad tohoto orgánu v ak dochází k zásadní zm technik lobbingu. Není zde mo né pou ít techniky p esv ování, vyjednávání apod., ale své zájmy m e daný subjekt prosadit pouze p esn stanovenými formálními instrumenty, nap. podáním aloby. 27 Evropský hospodá ský a sociální výbor: [ ] 28 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN , str Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN , str

14 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 4 Záv r Evropská unie p edstavuje velmi slo itý organismus, ve kterém se st etávají nejr zn í zájmy. Formáln, institucionalizovan dochází k prosazování zájm pomocí volených i jmenovaných zástupc v jednotlivých orgánech Evropské unie. Existují v ak rozli né kanály i mimo tyto institucionalizované cesty. Základním p edpokladem pro uplatn ní lobbingu v prost edí EU je rozpoznání základních rozhodovacích proces, které se bezprost edn týkají daného subjektu, tj. identifikace hlavních rozhodovacích hrá institucí EU a jejich váhy v dané rozhodovací procedu e. Tuto analýzu nelze provést obecn pro v echny mo né situace, ale jen pro daný konkrétní zájem. Podstatnou roli hraje i povaha lobbujícího subjektu, tj. zda-li se jedná o uskupení na národní i evropské úrovni, pop. uskupení zohled ující zájmy soukromé i ve ejné. evá ná v ina p ijímané legislativy je schvalována pomocí spolurozhodovací procedury, která p edpokládá vyvá ené postavení v ech t í klí ových hrá EK, EP a Rady. Lobbování u EK p edstavuje základní ást strategie prosazení zájm nejen z d vod legislativn -inicia ního monopolu EK, ale i z hlediska oboustranné výhodnosti. V rámci samotného rozhodování zaujímají rovnocenné postavení EP a Rada, p em EP je lobbování více otev ená instituce. Problémem je nutnost ovlivn ní velkého mno ství poslanc. Rada, zejména její ni í úrovn, umo ují efektivní lobbing díky p sobení na omezené mno ství expert národních ministerstev i Stálých zástupc. Vzhledem k vyvá enému postavení EP a Rady není dle mého názoru vhodné spoléhat na ovliv ování pouze jedné z t chto dvou rozhodovacích slo ek, naopak je d le ité rozvrhnout lobbistické aktivity rovnom rn na ob slo ky. Ve fázi implementace legislativy, pop. vydávání provád cích opat ení sekundární legislativy, jsou centrem pozornosti lobbistických skupin výbory mezi Radou a Komisí, tzv. komitologie. Vedle t chto hlavních institucí se na rozhodovacím procesu mohou podílet i n které poradní orgány Evropský hospodá ský a sociální výbor a Výbor region, na které lze nahlí et jako na institucionalizované vzájemné setkávání lobbujících subjekt. Jejich vliv na ijímání sekundární evropské legislativy je v ak vzhledem k rozdílnosti zastoupených zájm pom rn malý. 11

15 Seznam pou ité literatury a zdroj Seznam pou ité literatury a zdroj [1.] Cihelková, E., Jak J. a kol., Evropská integrace Evropská unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica. První vydání. 2004, ISBN , str. 48 [2.] Gajdo, M., Lobbing v Evropské unii. in Lobbyismus versus korupce. IPEK, str. 33 [ ] [3.] Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN [4.] Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN [5.] Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN [6.] Smlouva o zalo ení Evropského spole enství. Konsolidovaná verze ve zn ní smlouvy z Nice. pdf [7.] The National Council for Voluntary Organisations [8.] Evropský parlament [9.] Evropský hospodá ský a sociální výbor [10.] Evropská komise 12

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE I. K POJMU PRÁVNICKÁ OSOBA O pojmovém vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 22. 2. 2013 2011/0284(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV )

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV ) odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Obec: Bechlín (dále jen obec ) Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 601 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny CS CS Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Návrh ZÁKON ze dne...... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Dopady NOZ na občanská sdružení Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Co se stalo dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) + doprovodná legislativa (např. zákon o veřejných

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava veřejných WC Masarykovo náměstí, Nová Paka (dále jen zakázka) Jedná se o stavební zakázku malého rozsahu mimo režim

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ke sněmovnímu tisku 444

ke sněmovnímu tisku 444 Pozměňovací návrh poslance Ing. Františka Laudáta ke sněmovnímu tisku 444 V l á d n í n á v r h ZÁKONA kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

3. Kolika zaměstnancům Energetického regulačního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny

3. Kolika zaměstnancům Energetického regulačního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny Vážený pane v návaznosti na Vaši žádost ze dne 27. 3. 2015 o poskytnutí informací na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se mzdové

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00664/11/CS WP 181 Stanovisko č. 10/2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci,

Více

PŘÍLOHA Č. 8A PŘÍLOHA OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM,

PŘÍLOHA Č. 8A PŘÍLOHA OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, PŘÍLOHA Č. 8A PŘÍLOHA K METODICE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, OBLAST INTERVENCE 3.1 A 3.3 NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor.

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor. Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) 9852/15 EF 110 ECOFIN 473 SURE 14 UEM 223 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II) / Rada Návrh

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více