Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii"

Transkript

1 Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztah Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii (Seminární práce) 2pl420 Letní semestr 2007/2008 Michal Nejedlý

2 Obsah Seznam Seznam zkratek... ii schémat... ii Úvod Vymezení pojm Rozhodovací procedury Procedura konzultace Procedura spolupráce Procedura spolurozhodování Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu Evropská komise Rada EU Komitologie Evropský parlament Ostatní instituce Záv r...11 Seznam pou ité literatury a zdroj...12 i

3 Seznam zkratek a schémat Seznam zkratek EU EU/ES ES EK EP ESD EHSV VR SES COREPER Evropská unie Evropská unie/evropská spole enství Evropská spole enství Evropská komise Evropský parlament Evropský soudní dv r Evropský hospodá ský a sociální výbor Výbor region Smlouva o zalo ení Evropského spole enství Výbor stálých zástupc Seznam schémat Schéma. 1 Procedura koordinace (vlastní schéma)...3 Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma)...4 Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma)...4 ii

4 Úvod Úvod Lidskou spole nost lze p i jistém zjednodu ení roz lenit na ovládající a ovládané. Pokud bychom toto Moscovo len ní aplikovali na sou asnou spole nost, hovo ili bychom spí e o vládnoucích elitách a t ch, kte í nemají p ímý podíl na moci. Tato druhá skupina v ak vytvá í velmi slo itý systém vztah, který je mo no ozna it na ob anskou spole nost a který disponuje adou mechanism, prost ednictvím nich lze vládnoucí slo ky ur itým zp sobem ovliv ovat. Mezi tyto etné nástroje prosazení vlivu jednotlivých slo ek ob anské spole nosti pat í, krom participace p i obsazování mocenských post prost ednictvím voleb, také tzv. lobbing. Prosazování zájm pomocí technik lobbingu je legální a ve vysp lých demokraciích i legitimní zp sob, jakým lze dosáhnout stanovených cíl, ani by do lo k p ímé ú asti v rámci mocenských rozhodovacích struktur. Tato seminární práce nebude v nována obecné podstat lobbingu, ale pouze jedné její podstatné sou ásti, a to výb ru nejvhodn ího místa k prosazování zájm jednotlivých skupin v rámci rozhodovacích proces. Jinými slovy, cílem práce je zodpov zení otázky Kde lobbovat, aby bylo maximáln efektivn dosa eno po adovaných cíl?. Z hlediska geografického vymezení bude práce pojednávat o lobbingu v Evropské unii, tj. na úrovni regionálního integra ního uskupení, které se z hlediska charakteru rozhodovacích proces zásadn li í od prost edí v jeho jednotlivých lenských státech. Tato komplikovanost vyplývá nejen ze zvlá tností rozhodovacích proces, ale rovn z velkého mno ství sobících aktér. V práci budou pou ity metody analýzy a syntézy. První ást bude v novaná teoretickému vymezení pojm, se kterými bude operováno v dal ích ástech práce. V druhé kapitole budou schematicky nastín ny základní rozhodovací procesy, které jsou v Evropské unii pou ívány p edev ím v rámci prvního (integra ního) pilí e. Na tuto kapitolu navá e rozbor jednotlivých prvk rozhodovacích proces, tj. institucí Evropské unie, které budou zasazeny do kontextu mo ností p sobení lobbistických uskupení. V poslední ásti práce budou shrnuty výsledky analýz z p edchozích kapitol. 1

5 Vymezení pojm 1 Vymezení pojm Pojem lobbing spadá mezi pojmy, u kterých neexistuje jednotná, jasn vymezující definice. Z toho plyne ur itá volnost p i posuzování toho, co lobbing je a co u není. Obecn lze termín lobbing chápat ze dvou základních úhl pohledu. První, u í chápe lobbing jako ur itou profesionální innost osob, které jsou najaté za úplatu t etími subjekty za ú elem prosazení p edem stanovených partikulárních zájm daného subjektu, p em jsou vyu ívány znalosti a kontakty daného lobbistického uskupení. 1 Druhým, podstatn ir ím vymezením lobbingu je definice italského sociologa Lugiho Graziana: Lobbing je specializovanou a odbornou reprezentací prost ednictvím iroké kály prost edk, které v zásad vylu ují korup ní vým nu slu eb, ve své povaze velmi odli ná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zaji ují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájm lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být u ite né a n kdy rozhodující p i definování legislativní a správní regulace.. 2 Takto bude chápán lobbing v dal ím textu této práce. Rozhodovací proces v Evropské unii je vzájemná interakce hlavních institucí EU p i tvorb legislativního aktu EU zahrnující iniciaci, p ípravu návrhu, vlastní projednávání a schvalování legislativní normy a její následnou implementaci. parlament Mezi hlavní (rozhodovací) instituce EU/ES lze adit Evropskou komisi (EK), Evropský (EP) a Radu EU. K ostatním institucím pat í Evropská rada, Evropský hospodá ský a sociální výbor (EHSV), Výbor region (VR), pop. Evropský soudní dv r (ESD) (resp. Soudní dv r první instance). V této práci budou uva ovány pouze nejvýznamn í legislativní procedury ES, tj. procedura konzulta ní, kooperace (spolupráce) a p edev ím spolurozhodování. 2 Rozhodovací procedury Z pohledu cíl a technik zájmových skupin v evropském m ítku je nutné porozum t alespo t m nejfrekventovan ím rozhodovacím procedurám a um t identifikovat postavení a role jednotlivých institucí v t chto procesech. Specifickým rysem v Evropské unie je, oproti národním stát m, její pom rn velká dynami nost a asová prom nlivost. 1 Cihelková, E., Jak J. a kol., Evropská integrace Evropská unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica. První vydání. 2004, ISBN , str Gajdo, M., Lobbing v Evropské unii. in Lobbyismus versus korupce. IPEK, str. 33 [ ] 2

6 Rozhodovací procedury 2.1 Procedura konzultace 3 Do poloviny 80. let hrála dominantní roli Rada ministr jako mezivládní orgán, kde ijetí usnesení p edpokládalo jednomyslnost. Aktivity lobbist se v této dob krom EK soust ovaly práv p edev ím na tuto instituci. Z logiky jednomyslného rozhodování vyplývá, e zejména cíl zabrán ní p ijetí ur itého aktu nemusel být velkým problémem, proto e sta ilo p esv it jeden stát, díky jeho vetu nebyl daný akt p ijat. EP zastával okrajovou úlohu v podob zastávání stanovisek, které v ak nem ly ádnou formální váhu, a tudí i lobbisté nespat ovali v EP klí ového partnera. EK návrh Rada EP nezávazné stanovisko sobení lobbistických skupin Schéma. 1 Procedura koordinace (vlastní schéma) 2.2 Procedura spolupráce 4 V souvislosti s p ijetím Jednotného evropského aktu a zavedením procedury spolupráce posílil svoji roli v rozhodovacím procesu Evropský parlament. Zárove tak do lo k p eskupení zájmových aktivit lobbist práv k této instituci. Touto procedurou získal EP, a potenciáln i lobbistická uskupení, mo nost nejen oddálit kone né rozhodnutí Rady, ale dokonce v ur itých p ípadech mohl EP dosáhnout prosazení svých pozm ovacích návrh, proto e tyto pozm ovací návrhy musely být schváleny Radou jednomysln. V p ípad nejednotného postupu Rady musel být p ijat návrh Evropského parlamentu. 3 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

7 Rozhodovací procedury EK návrh Rada EP pozm ovací návrhy sobení lobbistických skupin Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma) 2.3 Procedura spolurozhodování 5 Dal í zm nu v legislativním procesu EU/ES p inesla Amsterdamská smlouva na konci 90. let minulého století. Zavedena byla tzv. procedura spolurozhodování, ve které do lo ke zrovnoprávn ní postavení EP s postavením Rady v rámci rozhodovacího procesu. Evropský parlament získal touto procedurou významnou páku nejen jak oddálit p ijetí návrhu i pozm nit jeho zn ní, ale dokonce mu byla p id lena mo nost, p i soub hu dal ích okolností, zablokovat daný návrh. K zablokování dochází, pokud po prvním tení dojde k zamítnutí návrhu ve zn ní Rady nebo v p ípad, e nedojde ke slad ní postoj Rady a EP v tzv. dohodovacím výboru, který je ustaven poté, co návrh nebyl schválen Radou po druhém tení v EP. Tato procedura p edpokládá velmi úzkou koordinaci v ech 3 hlavních institucí. EK návrh Rada EP sobení lobbistických skupin pozm ovací návrhy Dohodovací výbor Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma) 5 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

8 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.1 Evropská komise Evropská komise p edstavuje instituci, která na první pohled nedisponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi. P esto z hlediska lobbingu pat í mezi nejd le it í instituce, kde je mo no uplatnit soukromé i ve ejné zájmy. Vý e uvedené tvrzení plyne p edev ím ze jejích samotných funkcí. Patrn ta nejd le it í spo ívá ve skute nosti, e EK stojí na po átku celého rozhodovacího procesu, tzn. dochází zde k iniciaci upravovaných témat a ke tvorb legislativních návrh, o kterých následn rozhodují EP a Rada. Dal í podstatnou úlohu hraje Komise v tvorb návrhu rozpo tu, ve kterém ur uje strukturu vydávaných finan ních prost edk do jednotlivých politik a tím míru redistribuce. Mimo to disponuje EK i n kterými ryze exekutivními pravomocemi, ke kterým nále í rozhodování v oblasti ve ejných zakázek, podpor i hospodá ské sout e, tj. v oblastech, které se bezprost edn dotýkají soukromého podnikatelského sektoru a jeho zájm. 6 Dal ím faktorem podporujícím lobbing u EK je skute nost plynoucí z monopolu na edkládání legislativy. EK je vzhledem ke svému irokému záb ru relativn malá instituce, která disponuje omezeným mno stvím odborník a finan ních prost edk 7. Zárove je její náplní tvorba legislativních návrh. Výsledkem je informa ní nouze zam stnanc Komise. S tím souvisí relativní otev enost této instituce ve vztahu k zájmovým skupinám, kdy se experti zájmových skupin stávají cenným zdrojem odborných informací. 8 Z hlediska efektivního lobbování v EK je d le ité zacílení na konkrétní slo ky v rámci struktury Komise, které mají potenciál pro vlastní tvorbu i zm nu návrh. T mito slo kami nejsou p ímo samotní komisa i, ale p edev ím ni í ú edníci kategorie A, kte í jednak zpracovávají vlastní návrhy, ale i ídí poradní a expertní skupiny. 9 EK rozli uje r zné druhy skupin, ve kterých se setkávají ú edníci Komise se zástupci soukromého sektoru i ve ejného sektoru (nap. v dci, zástupci zam stnanc, zam stnavatel, 6 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str V EK je zam stnáno cca 32 tis. pracovník (http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm), em cca 69% tvo í ú edníci nejr zn ích úrovní - skupiny A1-A8 a C1-C5 (Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str. 245) 8 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str dtto, str. 58 5

9 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu soukromé spole nosti, neziskové organizace, zástupci r zných pr myslových sektor apod.): 10 Expertní skupiny. Konzultativní jednotky, které zahrnují národní experty a/nebo odborníky ze soukromé sféry. Jejich úkolem je pomoc s p ípravou legislativních návrh Komise atd. EK je lení na stálé a do asné. Komitologie. Speciální výbory mezi Radou a Komisí, které slou í k omezení exekutivních pravomocí Komise. Viz kapitola 3.3. Komitologie. Nezávislí odborníci. Slou í jako pomocné síly p i implementaci rámcových program výzkumu a vývoje. 11 Výbory sociálního dialogu. 12 Spole né výbory. Existence t chto výbor vyplývá z mezinárodních dohod. 13 Vztah EK a zájmových skupin je oboustrann výhodný. Zájmové skupiny mohou prost ednictvím interakce s ú edníky Komise prosazovat své zájmy. Zárove získávají nové informace o d ní v Evropské unii. EK si touto spoluprací roz uje své informace o dané problematice, kterou vyu ívá následn k tvorb legislativních p edloh. 3.2 Rada EU Rada Evropské unie p edstavuje dal í instituci, která se v rámci rozhodovacího procesu podílí na utvá ení legislativy EU. Z hlediska jejího funk ního za azení sdílí, dnes ji ve in p ípad, spole s EP úlohu hlavního rozhodovacího subjektu. Z pohledu uplatn ní lobbingu je nutné tento vrcholný exekutivní orgán dále vertikáln roz lenit na ur ité úrovn, proto e v zásad platí, e ím vý e se pohybujeme, tím je men í prostor pro uplat ování partikulárních zájm, a tím men í je míra informovanosti rozhodovacích subjekt o dané problematice. Z toho plyne, e zájmová uskupení se orientují evá na ni í slo ky v rámci struktur Rady EU. Rada nep edstavuje jednotný orgán ani z hlediska horizontálního len ní. Vlastní jednání probíhají odd len podle sektorového (tematického) klí e. Abstrahujeme-li od horizontálního len ní, stojí na po átku Generální sekretariát Rady, který nejen koordinuje spolupráci mezi jednotlivými orgány EU, ale zárove organizuje 10 Evropská komise. [ ] 11 Evropská komise. [ ] 12 dtto 13 dtto 6

10 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu konkrétní jednání výbor, skupin i rad, kterým p ipravuje podklady. Lze se tedy domnívat, e tento lánek m e ovlivnit informa ní zázemí konkrétních jednání. Nejni ím lánkem jsou pracovní skupiny. Z hlediska uplatn ní lobbingu se jedná o nejd le it í úrove. lenové pracovních skupin by m li být oficiální zástupci dané lenské zem, tj. pracovníci ministerstev i stálí zástupci. V praxi se asto jedná o osoby spojené se soukromými zájmovými skupinami nebo regionálními vládami. 14 Tito zástupci projednávají daný návrh EK v nejvy í mí e podrobnosti a sv j postoj odesílají na jednání specializovaných výbor i ímo Výboru stálých zástupc (COREPER), který tvo í dal í, vy í úrove rozhodování v Rad. Cílem jednání COREPERu je posouzení daného legislativního návrhu z hlediska zájm daného lenského státu. P i rozhodování je vyu íván tzv. A-bodový princip 15, tzn. polo ky, u kterých panuje shoda, jsou ozna eny A, co p edur uje jen následné formální odsouhlasení na úrovni konkrétní Rady ministr. V p ípad ozna ení B nebylo na úrovni COREPERu dosa eno shody a návrh je rozhodován v p íslu né Rad ministr. Zárove se potvrzuje le itost nejni ích úrovní Rady, tj. pracovních skupin, z toho d vodu, e v ina A-návrh jsou tzv. I-Zprávy pracovních skupin, tj. takové zprávy, u kterých byla dosa ena shoda ji na úrovni pracovních skupin. 16 Z vý e uvedeného je patrné, e zájmové skupiny nemají d vod uplat ovat sv j vliv na nejvy í úrovni, tj. na úrovni samotných ministr, proto e tato kolegia nedisponují reálnou rozhodovací autoritou. V ina legislativních p edloh je tak ji rozhodnuta na ni ích úrovních 17, do kterých mají tato zájmová uskupení, zejména v p ípad pracovních skupin, dobrý p ístup. Dal ím d sledkem charakteru Rady je skute nost, e vliv lze uplat ovat nejen na evropské úrovni (COREPER) prost ednictvím agregovaných lobbistických uskupení, ale rovn na úrovni národních ministerstev (p íslu ní vy í ú edníci, kte í se ú astní jednání Rady) prost ednictvím sektorových i regionálních zájmových uskupení. 14 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str A 90% návrh je rozhodnuto na úrovni ni í ne ministerské. viz. Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

11 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.3 Komitologie Komitologie je b u ívané ozna ení pro komplikovaný systém výbor, jejich základním cílem je kontrola Komise p i vykonávání delegovaných exekutivních pravomocí. Tyto pravomoci m e Rada na EK delegovat na základn l. 202 SES. 18 Ve v in p ípad je EK zmocn na tímto zp sobem k vydávání provád cích opat ení k sekundárním právním akt m, které úsp pro ly p íslu nou schvalovací procedurou. Charakter proces komitologie nahrává úsp nému prosazování zájm. V prvé ad se jedná o velkou slo itost a nep ehlednost systému. 19 To pravd podobn vyhovuje zájmovým uskupením, které jsou organizovány na profesionální úrovni a disponují rozsáhlými znalostmi o probíhajících procesech. Na druhou stranu je v ak d le ité uvést, e jednání p íslu ných výbor probíhá za ú asti zástupc EK a reprezentant lenských stát, asto na relativn vysoké úrovni. 20 Tato skute nost m e zásadn ovlivnit charakter lobbingu, kdy se jeho aktivity p ená ejí z ovliv ování na evropské úrovni spí e k ovliv ování na úrovni národních ministerstev. innost prosazování zájm prost ednictvím komitologických výbor je závislá na ad faktor. P edev ím charakter projednávaného tématu má zásadní vliv na to, v jakém typu výboru v rámci komitologie bude tato konzultace probíhat. Od toho se rovn odvíjí význam a síla daného výboru ovlivnit kone ný výsledek. Pro ilustraci je mo no uvést, e EK rozli uje 4 skupiny výbor (proces ) 21, které se li í podle závaznosti výsledku jednání pro EK, resp. dal ími procesy p i p ijímání kone ného výsledku v rámci zapojení Rady a EP. 3.4 Evropský parlament Poslední hlavní institucí v EU je Evropský parlament. A koliv historicky nepat ila tato instituce mezi orgány, které by stály v centru pozornosti skupin usilujících o prosazení svých zájm, její pozice se od poloviny 80. let zásadn prom nila. EP nabyl d le itosti jak v rozhodovacím procesu, kdy nyní m e zablokovat p ijetí legislativního návrhu, tak i u nejr zn ích zájmových skupin, které rozpoznaly posílení vlivu této instituce a sna í se toho pat vyu ít. Podobn jako u p edchozích institucí má lobbování v EP svá specifika. 18 Smlouva o zalo ení Evropského spole enství. Konsolidované verze ve zn ní smlouvy z Nice. [ ] 19 Po et komitologických výbor inil k únoru roku výbor. viz Evropská komise: [ ] 20 Zástupci z p íslu ných ministerstev, pop. stálí zástupci (COREPER). 21 Poradní (advisory committees), ídící (management com.), regula ní (regulatory com.) a regula ní s p ezkumem (regulatory committees with scrutiny). viz Evropská komise: [ ] 8

12 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu EP se skládá z 785 poslanc z 27 lenských zemí. Názorová i regionální pluralita edur uje charakter lobbingu. Zájmové skupiny se nemohou soust ovat na ka dého poslance, proto e samotný poslanec není sám o sob schopný ovlivnit rozhodnutí EP. Cílení neprobíhá ani na tzv. frakce, ve kterých jsou poslanci seskupeni. D vodem je skute nost, e p íslu nost ke frakci není p edpokladem k tomu, e daná skupina bude názorov konsistentní. Klí ové postavení ve vztahu k lobbingu mají spí e neformální uskupení poslanc, tzv. meziskupiny (intergroups). 22 le itý pro hodnocení meziskupin je fakt, e seskupují poslance, kte í mají stejné i velmi podobné zájmy. Pokud se tedy poda í dané zájmové skupin prosadit ur itý pohled na c, dojde k ovlivn ní v ího mno ství zástupc a zvy ují se tak ance na výsledek, který je v souladu se zájmy daného lobbistického uskupení, ne v p ípad ovliv ování jednotlivých poslanc samostatn. leny meziskupin se mohou stát i osoby zastupující zájmové skupiny vn EP. 23 V sou asné dob v EP p sobí cca 40 meziskupin, p em 23 z nich je oficiáln registrováno. 24 Z formálních struktur EP jsou pro efektivní lobbing d le ité p edev ím parlamentní výbory, kterých v sou asné dob existuje 20 (stálé výbory). 25 Ka dý legislativní návrh je spojen s osobou tzv. zpravodaje, který hraje klí ovou úlohu zejména v souvislosti s vypracováním daného návrhu usnesení a následn se získáváním podpory nap frakcemi ve výboru i v plénu. 26 Z vý e uvedeného d le itého postavení zpravodaje plynou rozsáhlé výhody jeho ovlivn ní. Dojde-li ji p i sestavování návrhu usnesení k posunu názor zpravodaje ve sm ru p sobení zájmové skupiny a je-li zpravodaj úsp ný p i získávání podpory, m e dojít k úplnému prosazení zájm lobbistické skupiny. Na záv r analýzy uplatn ní technik lobbingu v Evropském parlamentu je t eba zd raznit, e postavení této instituce se velmi li í podle uplat ované legislativní procedury. Na druhou stranu je v ak v ina sekundární legislativy Evropské unie p ijímána procedurou spolurozhodování, která p edpokládá významné pravomoci EP. 22 The National Council for Voluntary Organisations: [ ] 23 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Evropský parlament: PRESS STO DOC+XML+V0//CS [ ] 25 Evropský parlament: [ ] 26 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str. 63 9

13 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.5 Ostatní instituce Poslední ást této práce bude v nována ostatním institucím EU, tj. takovým orgán m, které sice nedisponují hlavními rozhodovacími pravomocemi, ale slou í ve vztahu k hlavním orgán m jako poradní instituce. Tato vedlej í úloha nevylu uje snahu zájmových skupin o prosazování svého vlivu. V této kategorii institucí bude stru pojednáno o Evropském hospodá ském a sociálním výboru a Výboru region. EHSV se podle svých slov sna í být mostem mezi institucemi EU a organizovanou ob anskou spole ností. 27 Díky tomu by se dal p i tro e zjednodu ení EHSV pova ovat za ur itý typ instituce, ve které dochází ke st etávání zájm jednotlivých lobbujících slo ek z lenských stát, které svými spole nými stanovisky lobbují u hlavních rozhodovacích institucí s cílem prosazení svých zájm v podob zm ny i nastartování legislativního procesu. Do ur ité míry tak EHSV napl uje definici lobbingu ve své ir í podob. EHSV slou í jako diskusní fórum r zných slo ek ob anské spole nosti z ad zam stnavatel, zam stnanc a ostatních (spot ebitelé, emeslníci apod.). Významnou pravomocí mimo povinných a fakultativních konzultací je právo vlastní iniciativy. 28 Negativem je problematické dosahování konsensu a velká obecnost p ijatých stanovisek. 29 Výbor region je dal ím poradním orgánem EU, který je svým charakterem velmi podobný EHSV. Rozdílem je, e nezastupuje zájmy r zných soukromých sektor, ale zájmy region a municipalit. 30 Instituci, kterou lze v souvislosti s prosazováním zájm zmínit je rovn Evropský soudní dv r. V p ípad tohoto orgánu v ak dochází k zásadní zm technik lobbingu. Není zde mo né pou ít techniky p esv ování, vyjednávání apod., ale své zájmy m e daný subjekt prosadit pouze p esn stanovenými formálními instrumenty, nap. podáním aloby. 27 Evropský hospodá ský a sociální výbor: [ ] 28 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN , str Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN , str

14 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 4 Záv r Evropská unie p edstavuje velmi slo itý organismus, ve kterém se st etávají nejr zn í zájmy. Formáln, institucionalizovan dochází k prosazování zájm pomocí volených i jmenovaných zástupc v jednotlivých orgánech Evropské unie. Existují v ak rozli né kanály i mimo tyto institucionalizované cesty. Základním p edpokladem pro uplatn ní lobbingu v prost edí EU je rozpoznání základních rozhodovacích proces, které se bezprost edn týkají daného subjektu, tj. identifikace hlavních rozhodovacích hrá institucí EU a jejich váhy v dané rozhodovací procedu e. Tuto analýzu nelze provést obecn pro v echny mo né situace, ale jen pro daný konkrétní zájem. Podstatnou roli hraje i povaha lobbujícího subjektu, tj. zda-li se jedná o uskupení na národní i evropské úrovni, pop. uskupení zohled ující zájmy soukromé i ve ejné. evá ná v ina p ijímané legislativy je schvalována pomocí spolurozhodovací procedury, která p edpokládá vyvá ené postavení v ech t í klí ových hrá EK, EP a Rady. Lobbování u EK p edstavuje základní ást strategie prosazení zájm nejen z d vod legislativn -inicia ního monopolu EK, ale i z hlediska oboustranné výhodnosti. V rámci samotného rozhodování zaujímají rovnocenné postavení EP a Rada, p em EP je lobbování více otev ená instituce. Problémem je nutnost ovlivn ní velkého mno ství poslanc. Rada, zejména její ni í úrovn, umo ují efektivní lobbing díky p sobení na omezené mno ství expert národních ministerstev i Stálých zástupc. Vzhledem k vyvá enému postavení EP a Rady není dle mého názoru vhodné spoléhat na ovliv ování pouze jedné z t chto dvou rozhodovacích slo ek, naopak je d le ité rozvrhnout lobbistické aktivity rovnom rn na ob slo ky. Ve fázi implementace legislativy, pop. vydávání provád cích opat ení sekundární legislativy, jsou centrem pozornosti lobbistických skupin výbory mezi Radou a Komisí, tzv. komitologie. Vedle t chto hlavních institucí se na rozhodovacím procesu mohou podílet i n které poradní orgány Evropský hospodá ský a sociální výbor a Výbor region, na které lze nahlí et jako na institucionalizované vzájemné setkávání lobbujících subjekt. Jejich vliv na ijímání sekundární evropské legislativy je v ak vzhledem k rozdílnosti zastoupených zájm pom rn malý. 11

15 Seznam pou ité literatury a zdroj Seznam pou ité literatury a zdroj [1.] Cihelková, E., Jak J. a kol., Evropská integrace Evropská unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica. První vydání. 2004, ISBN , str. 48 [2.] Gajdo, M., Lobbing v Evropské unii. in Lobbyismus versus korupce. IPEK, str. 33 [ ] [3.] Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN [4.] Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN [5.] Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN [6.] Smlouva o zalo ení Evropského spole enství. Konsolidovaná verze ve zn ní smlouvy z Nice. pdf [7.] The National Council for Voluntary Organisations [8.] Evropský parlament [9.] Evropský hospodá ský a sociální výbor [10.] Evropská komise 12

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

- 3 - Od vodn ní. k zhotovování rozmno enin, typy nenahraných nosi záznam a vý e pau álních odm n,

- 3 - Od vodn ní. k zhotovování rozmno enin, typy nenahraných nosi záznam a vý e pau álních odm n, - 3 - Od vodn ní I. Obecná ást 1. Záv re ná zpráva o hodnocení dopad regulace (RIA) k návrhu novely vyhlá ky. 488/2006 Sb. ze dne 16. íjna 2006, kterou se stanoví typy p ístroj k zhotovování rozmno enin,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více