Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii"

Transkript

1 Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztah Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii (Seminární práce) 2pl420 Letní semestr 2007/2008 Michal Nejedlý

2 Obsah Seznam Seznam zkratek... ii schémat... ii Úvod Vymezení pojm Rozhodovací procedury Procedura konzultace Procedura spolupráce Procedura spolurozhodování Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu Evropská komise Rada EU Komitologie Evropský parlament Ostatní instituce Záv r...11 Seznam pou ité literatury a zdroj...12 i

3 Seznam zkratek a schémat Seznam zkratek EU EU/ES ES EK EP ESD EHSV VR SES COREPER Evropská unie Evropská unie/evropská spole enství Evropská spole enství Evropská komise Evropský parlament Evropský soudní dv r Evropský hospodá ský a sociální výbor Výbor region Smlouva o zalo ení Evropského spole enství Výbor stálých zástupc Seznam schémat Schéma. 1 Procedura koordinace (vlastní schéma)...3 Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma)...4 Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma)...4 ii

4 Úvod Úvod Lidskou spole nost lze p i jistém zjednodu ení roz lenit na ovládající a ovládané. Pokud bychom toto Moscovo len ní aplikovali na sou asnou spole nost, hovo ili bychom spí e o vládnoucích elitách a t ch, kte í nemají p ímý podíl na moci. Tato druhá skupina v ak vytvá í velmi slo itý systém vztah, který je mo no ozna it na ob anskou spole nost a který disponuje adou mechanism, prost ednictvím nich lze vládnoucí slo ky ur itým zp sobem ovliv ovat. Mezi tyto etné nástroje prosazení vlivu jednotlivých slo ek ob anské spole nosti pat í, krom participace p i obsazování mocenských post prost ednictvím voleb, také tzv. lobbing. Prosazování zájm pomocí technik lobbingu je legální a ve vysp lých demokraciích i legitimní zp sob, jakým lze dosáhnout stanovených cíl, ani by do lo k p ímé ú asti v rámci mocenských rozhodovacích struktur. Tato seminární práce nebude v nována obecné podstat lobbingu, ale pouze jedné její podstatné sou ásti, a to výb ru nejvhodn ího místa k prosazování zájm jednotlivých skupin v rámci rozhodovacích proces. Jinými slovy, cílem práce je zodpov zení otázky Kde lobbovat, aby bylo maximáln efektivn dosa eno po adovaných cíl?. Z hlediska geografického vymezení bude práce pojednávat o lobbingu v Evropské unii, tj. na úrovni regionálního integra ního uskupení, které se z hlediska charakteru rozhodovacích proces zásadn li í od prost edí v jeho jednotlivých lenských státech. Tato komplikovanost vyplývá nejen ze zvlá tností rozhodovacích proces, ale rovn z velkého mno ství sobících aktér. V práci budou pou ity metody analýzy a syntézy. První ást bude v novaná teoretickému vymezení pojm, se kterými bude operováno v dal ích ástech práce. V druhé kapitole budou schematicky nastín ny základní rozhodovací procesy, které jsou v Evropské unii pou ívány p edev ím v rámci prvního (integra ního) pilí e. Na tuto kapitolu navá e rozbor jednotlivých prvk rozhodovacích proces, tj. institucí Evropské unie, které budou zasazeny do kontextu mo ností p sobení lobbistických uskupení. V poslední ásti práce budou shrnuty výsledky analýz z p edchozích kapitol. 1

5 Vymezení pojm 1 Vymezení pojm Pojem lobbing spadá mezi pojmy, u kterých neexistuje jednotná, jasn vymezující definice. Z toho plyne ur itá volnost p i posuzování toho, co lobbing je a co u není. Obecn lze termín lobbing chápat ze dvou základních úhl pohledu. První, u í chápe lobbing jako ur itou profesionální innost osob, které jsou najaté za úplatu t etími subjekty za ú elem prosazení p edem stanovených partikulárních zájm daného subjektu, p em jsou vyu ívány znalosti a kontakty daného lobbistického uskupení. 1 Druhým, podstatn ir ím vymezením lobbingu je definice italského sociologa Lugiho Graziana: Lobbing je specializovanou a odbornou reprezentací prost ednictvím iroké kály prost edk, které v zásad vylu ují korup ní vým nu slu eb, ve své povaze velmi odli ná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zaji ují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájm lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být u ite né a n kdy rozhodující p i definování legislativní a správní regulace.. 2 Takto bude chápán lobbing v dal ím textu této práce. Rozhodovací proces v Evropské unii je vzájemná interakce hlavních institucí EU p i tvorb legislativního aktu EU zahrnující iniciaci, p ípravu návrhu, vlastní projednávání a schvalování legislativní normy a její následnou implementaci. parlament Mezi hlavní (rozhodovací) instituce EU/ES lze adit Evropskou komisi (EK), Evropský (EP) a Radu EU. K ostatním institucím pat í Evropská rada, Evropský hospodá ský a sociální výbor (EHSV), Výbor region (VR), pop. Evropský soudní dv r (ESD) (resp. Soudní dv r první instance). V této práci budou uva ovány pouze nejvýznamn í legislativní procedury ES, tj. procedura konzulta ní, kooperace (spolupráce) a p edev ím spolurozhodování. 2 Rozhodovací procedury Z pohledu cíl a technik zájmových skupin v evropském m ítku je nutné porozum t alespo t m nejfrekventovan ím rozhodovacím procedurám a um t identifikovat postavení a role jednotlivých institucí v t chto procesech. Specifickým rysem v Evropské unie je, oproti národním stát m, její pom rn velká dynami nost a asová prom nlivost. 1 Cihelková, E., Jak J. a kol., Evropská integrace Evropská unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica. První vydání. 2004, ISBN , str Gajdo, M., Lobbing v Evropské unii. in Lobbyismus versus korupce. IPEK, str. 33 [ ] 2

6 Rozhodovací procedury 2.1 Procedura konzultace 3 Do poloviny 80. let hrála dominantní roli Rada ministr jako mezivládní orgán, kde ijetí usnesení p edpokládalo jednomyslnost. Aktivity lobbist se v této dob krom EK soust ovaly práv p edev ím na tuto instituci. Z logiky jednomyslného rozhodování vyplývá, e zejména cíl zabrán ní p ijetí ur itého aktu nemusel být velkým problémem, proto e sta ilo p esv it jeden stát, díky jeho vetu nebyl daný akt p ijat. EP zastával okrajovou úlohu v podob zastávání stanovisek, které v ak nem ly ádnou formální váhu, a tudí i lobbisté nespat ovali v EP klí ového partnera. EK návrh Rada EP nezávazné stanovisko sobení lobbistických skupin Schéma. 1 Procedura koordinace (vlastní schéma) 2.2 Procedura spolupráce 4 V souvislosti s p ijetím Jednotného evropského aktu a zavedením procedury spolupráce posílil svoji roli v rozhodovacím procesu Evropský parlament. Zárove tak do lo k p eskupení zájmových aktivit lobbist práv k této instituci. Touto procedurou získal EP, a potenciáln i lobbistická uskupení, mo nost nejen oddálit kone né rozhodnutí Rady, ale dokonce v ur itých p ípadech mohl EP dosáhnout prosazení svých pozm ovacích návrh, proto e tyto pozm ovací návrhy musely být schváleny Radou jednomysln. V p ípad nejednotného postupu Rady musel být p ijat návrh Evropského parlamentu. 3 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

7 Rozhodovací procedury EK návrh Rada EP pozm ovací návrhy sobení lobbistických skupin Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma) 2.3 Procedura spolurozhodování 5 Dal í zm nu v legislativním procesu EU/ES p inesla Amsterdamská smlouva na konci 90. let minulého století. Zavedena byla tzv. procedura spolurozhodování, ve které do lo ke zrovnoprávn ní postavení EP s postavením Rady v rámci rozhodovacího procesu. Evropský parlament získal touto procedurou významnou páku nejen jak oddálit p ijetí návrhu i pozm nit jeho zn ní, ale dokonce mu byla p id lena mo nost, p i soub hu dal ích okolností, zablokovat daný návrh. K zablokování dochází, pokud po prvním tení dojde k zamítnutí návrhu ve zn ní Rady nebo v p ípad, e nedojde ke slad ní postoj Rady a EP v tzv. dohodovacím výboru, který je ustaven poté, co návrh nebyl schválen Radou po druhém tení v EP. Tato procedura p edpokládá velmi úzkou koordinaci v ech 3 hlavních institucí. EK návrh Rada EP sobení lobbistických skupin pozm ovací návrhy Dohodovací výbor Schéma. 2 Procedura spolupráce zjednodu eno (vlastní schéma) 5 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

8 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.1 Evropská komise Evropská komise p edstavuje instituci, která na první pohled nedisponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi. P esto z hlediska lobbingu pat í mezi nejd le it í instituce, kde je mo no uplatnit soukromé i ve ejné zájmy. Vý e uvedené tvrzení plyne p edev ím ze jejích samotných funkcí. Patrn ta nejd le it í spo ívá ve skute nosti, e EK stojí na po átku celého rozhodovacího procesu, tzn. dochází zde k iniciaci upravovaných témat a ke tvorb legislativních návrh, o kterých následn rozhodují EP a Rada. Dal í podstatnou úlohu hraje Komise v tvorb návrhu rozpo tu, ve kterém ur uje strukturu vydávaných finan ních prost edk do jednotlivých politik a tím míru redistribuce. Mimo to disponuje EK i n kterými ryze exekutivními pravomocemi, ke kterým nále í rozhodování v oblasti ve ejných zakázek, podpor i hospodá ské sout e, tj. v oblastech, které se bezprost edn dotýkají soukromého podnikatelského sektoru a jeho zájm. 6 Dal ím faktorem podporujícím lobbing u EK je skute nost plynoucí z monopolu na edkládání legislativy. EK je vzhledem ke svému irokému záb ru relativn malá instituce, která disponuje omezeným mno stvím odborník a finan ních prost edk 7. Zárove je její náplní tvorba legislativních návrh. Výsledkem je informa ní nouze zam stnanc Komise. S tím souvisí relativní otev enost této instituce ve vztahu k zájmovým skupinám, kdy se experti zájmových skupin stávají cenným zdrojem odborných informací. 8 Z hlediska efektivního lobbování v EK je d le ité zacílení na konkrétní slo ky v rámci struktury Komise, které mají potenciál pro vlastní tvorbu i zm nu návrh. T mito slo kami nejsou p ímo samotní komisa i, ale p edev ím ni í ú edníci kategorie A, kte í jednak zpracovávají vlastní návrhy, ale i ídí poradní a expertní skupiny. 9 EK rozli uje r zné druhy skupin, ve kterých se setkávají ú edníci Komise se zástupci soukromého sektoru i ve ejného sektoru (nap. v dci, zástupci zam stnanc, zam stnavatel, 6 Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str V EK je zam stnáno cca 32 tis. pracovník (http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm), em cca 69% tvo í ú edníci nejr zn ích úrovní - skupiny A1-A8 a C1-C5 (Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str. 245) 8 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str dtto, str. 58 5

9 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu soukromé spole nosti, neziskové organizace, zástupci r zných pr myslových sektor apod.): 10 Expertní skupiny. Konzultativní jednotky, které zahrnují národní experty a/nebo odborníky ze soukromé sféry. Jejich úkolem je pomoc s p ípravou legislativních návrh Komise atd. EK je lení na stálé a do asné. Komitologie. Speciální výbory mezi Radou a Komisí, které slou í k omezení exekutivních pravomocí Komise. Viz kapitola 3.3. Komitologie. Nezávislí odborníci. Slou í jako pomocné síly p i implementaci rámcových program výzkumu a vývoje. 11 Výbory sociálního dialogu. 12 Spole né výbory. Existence t chto výbor vyplývá z mezinárodních dohod. 13 Vztah EK a zájmových skupin je oboustrann výhodný. Zájmové skupiny mohou prost ednictvím interakce s ú edníky Komise prosazovat své zájmy. Zárove získávají nové informace o d ní v Evropské unii. EK si touto spoluprací roz uje své informace o dané problematice, kterou vyu ívá následn k tvorb legislativních p edloh. 3.2 Rada EU Rada Evropské unie p edstavuje dal í instituci, která se v rámci rozhodovacího procesu podílí na utvá ení legislativy EU. Z hlediska jejího funk ního za azení sdílí, dnes ji ve in p ípad, spole s EP úlohu hlavního rozhodovacího subjektu. Z pohledu uplatn ní lobbingu je nutné tento vrcholný exekutivní orgán dále vertikáln roz lenit na ur ité úrovn, proto e v zásad platí, e ím vý e se pohybujeme, tím je men í prostor pro uplat ování partikulárních zájm, a tím men í je míra informovanosti rozhodovacích subjekt o dané problematice. Z toho plyne, e zájmová uskupení se orientují evá na ni í slo ky v rámci struktur Rady EU. Rada nep edstavuje jednotný orgán ani z hlediska horizontálního len ní. Vlastní jednání probíhají odd len podle sektorového (tematického) klí e. Abstrahujeme-li od horizontálního len ní, stojí na po átku Generální sekretariát Rady, který nejen koordinuje spolupráci mezi jednotlivými orgány EU, ale zárove organizuje 10 Evropská komise. [ ] 11 Evropská komise. [ ] 12 dtto 13 dtto 6

10 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu konkrétní jednání výbor, skupin i rad, kterým p ipravuje podklady. Lze se tedy domnívat, e tento lánek m e ovlivnit informa ní zázemí konkrétních jednání. Nejni ím lánkem jsou pracovní skupiny. Z hlediska uplatn ní lobbingu se jedná o nejd le it í úrove. lenové pracovních skupin by m li být oficiální zástupci dané lenské zem, tj. pracovníci ministerstev i stálí zástupci. V praxi se asto jedná o osoby spojené se soukromými zájmovými skupinami nebo regionálními vládami. 14 Tito zástupci projednávají daný návrh EK v nejvy í mí e podrobnosti a sv j postoj odesílají na jednání specializovaných výbor i ímo Výboru stálých zástupc (COREPER), který tvo í dal í, vy í úrove rozhodování v Rad. Cílem jednání COREPERu je posouzení daného legislativního návrhu z hlediska zájm daného lenského státu. P i rozhodování je vyu íván tzv. A-bodový princip 15, tzn. polo ky, u kterých panuje shoda, jsou ozna eny A, co p edur uje jen následné formální odsouhlasení na úrovni konkrétní Rady ministr. V p ípad ozna ení B nebylo na úrovni COREPERu dosa eno shody a návrh je rozhodován v p íslu né Rad ministr. Zárove se potvrzuje le itost nejni ích úrovní Rady, tj. pracovních skupin, z toho d vodu, e v ina A-návrh jsou tzv. I-Zprávy pracovních skupin, tj. takové zprávy, u kterých byla dosa ena shoda ji na úrovni pracovních skupin. 16 Z vý e uvedeného je patrné, e zájmové skupiny nemají d vod uplat ovat sv j vliv na nejvy í úrovni, tj. na úrovni samotných ministr, proto e tato kolegia nedisponují reálnou rozhodovací autoritou. V ina legislativních p edloh je tak ji rozhodnuta na ni ích úrovních 17, do kterých mají tato zájmová uskupení, zejména v p ípad pracovních skupin, dobrý p ístup. Dal ím d sledkem charakteru Rady je skute nost, e vliv lze uplat ovat nejen na evropské úrovni (COREPER) prost ednictvím agregovaných lobbistických uskupení, ale rovn na úrovni národních ministerstev (p íslu ní vy í ú edníci, kte í se ú astní jednání Rady) prost ednictvím sektorových i regionálních zájmových uskupení. 14 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str A 90% návrh je rozhodnuto na úrovni ni í ne ministerské. viz. Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN , str

11 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.3 Komitologie Komitologie je b u ívané ozna ení pro komplikovaný systém výbor, jejich základním cílem je kontrola Komise p i vykonávání delegovaných exekutivních pravomocí. Tyto pravomoci m e Rada na EK delegovat na základn l. 202 SES. 18 Ve v in p ípad je EK zmocn na tímto zp sobem k vydávání provád cích opat ení k sekundárním právním akt m, které úsp pro ly p íslu nou schvalovací procedurou. Charakter proces komitologie nahrává úsp nému prosazování zájm. V prvé ad se jedná o velkou slo itost a nep ehlednost systému. 19 To pravd podobn vyhovuje zájmovým uskupením, které jsou organizovány na profesionální úrovni a disponují rozsáhlými znalostmi o probíhajících procesech. Na druhou stranu je v ak d le ité uvést, e jednání p íslu ných výbor probíhá za ú asti zástupc EK a reprezentant lenských stát, asto na relativn vysoké úrovni. 20 Tato skute nost m e zásadn ovlivnit charakter lobbingu, kdy se jeho aktivity p ená ejí z ovliv ování na evropské úrovni spí e k ovliv ování na úrovni národních ministerstev. innost prosazování zájm prost ednictvím komitologických výbor je závislá na ad faktor. P edev ím charakter projednávaného tématu má zásadní vliv na to, v jakém typu výboru v rámci komitologie bude tato konzultace probíhat. Od toho se rovn odvíjí význam a síla daného výboru ovlivnit kone ný výsledek. Pro ilustraci je mo no uvést, e EK rozli uje 4 skupiny výbor (proces ) 21, které se li í podle závaznosti výsledku jednání pro EK, resp. dal ími procesy p i p ijímání kone ného výsledku v rámci zapojení Rady a EP. 3.4 Evropský parlament Poslední hlavní institucí v EU je Evropský parlament. A koliv historicky nepat ila tato instituce mezi orgány, které by stály v centru pozornosti skupin usilujících o prosazení svých zájm, její pozice se od poloviny 80. let zásadn prom nila. EP nabyl d le itosti jak v rozhodovacím procesu, kdy nyní m e zablokovat p ijetí legislativního návrhu, tak i u nejr zn ích zájmových skupin, které rozpoznaly posílení vlivu této instituce a sna í se toho pat vyu ít. Podobn jako u p edchozích institucí má lobbování v EP svá specifika. 18 Smlouva o zalo ení Evropského spole enství. Konsolidované verze ve zn ní smlouvy z Nice. [ ] 19 Po et komitologických výbor inil k únoru roku výbor. viz Evropská komise: [ ] 20 Zástupci z p íslu ných ministerstev, pop. stálí zástupci (COREPER). 21 Poradní (advisory committees), ídící (management com.), regula ní (regulatory com.) a regula ní s p ezkumem (regulatory committees with scrutiny). viz Evropská komise: [ ] 8

12 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu EP se skládá z 785 poslanc z 27 lenských zemí. Názorová i regionální pluralita edur uje charakter lobbingu. Zájmové skupiny se nemohou soust ovat na ka dého poslance, proto e samotný poslanec není sám o sob schopný ovlivnit rozhodnutí EP. Cílení neprobíhá ani na tzv. frakce, ve kterých jsou poslanci seskupeni. D vodem je skute nost, e p íslu nost ke frakci není p edpokladem k tomu, e daná skupina bude názorov konsistentní. Klí ové postavení ve vztahu k lobbingu mají spí e neformální uskupení poslanc, tzv. meziskupiny (intergroups). 22 le itý pro hodnocení meziskupin je fakt, e seskupují poslance, kte í mají stejné i velmi podobné zájmy. Pokud se tedy poda í dané zájmové skupin prosadit ur itý pohled na c, dojde k ovlivn ní v ího mno ství zástupc a zvy ují se tak ance na výsledek, který je v souladu se zájmy daného lobbistického uskupení, ne v p ípad ovliv ování jednotlivých poslanc samostatn. leny meziskupin se mohou stát i osoby zastupující zájmové skupiny vn EP. 23 V sou asné dob v EP p sobí cca 40 meziskupin, p em 23 z nich je oficiáln registrováno. 24 Z formálních struktur EP jsou pro efektivní lobbing d le ité p edev ím parlamentní výbory, kterých v sou asné dob existuje 20 (stálé výbory). 25 Ka dý legislativní návrh je spojen s osobou tzv. zpravodaje, který hraje klí ovou úlohu zejména v souvislosti s vypracováním daného návrhu usnesení a následn se získáváním podpory nap frakcemi ve výboru i v plénu. 26 Z vý e uvedeného d le itého postavení zpravodaje plynou rozsáhlé výhody jeho ovlivn ní. Dojde-li ji p i sestavování návrhu usnesení k posunu názor zpravodaje ve sm ru p sobení zájmové skupiny a je-li zpravodaj úsp ný p i získávání podpory, m e dojít k úplnému prosazení zájm lobbistické skupiny. Na záv r analýzy uplatn ní technik lobbingu v Evropském parlamentu je t eba zd raznit, e postavení této instituce se velmi li í podle uplat ované legislativní procedury. Na druhou stranu je v ak v ina sekundární legislativy Evropské unie p ijímána procedurou spolurozhodování, která p edpokládá významné pravomoci EP. 22 The National Council for Voluntary Organisations: [ ] 23 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Evropský parlament: PRESS STO DOC+XML+V0//CS [ ] 25 Evropský parlament: [ ] 26 Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str. 63 9

13 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 3.5 Ostatní instituce Poslední ást této práce bude v nována ostatním institucím EU, tj. takovým orgán m, které sice nedisponují hlavními rozhodovacími pravomocemi, ale slou í ve vztahu k hlavním orgán m jako poradní instituce. Tato vedlej í úloha nevylu uje snahu zájmových skupin o prosazování svého vlivu. V této kategorii institucí bude stru pojednáno o Evropském hospodá ském a sociálním výboru a Výboru region. EHSV se podle svých slov sna í být mostem mezi institucemi EU a organizovanou ob anskou spole ností. 27 Díky tomu by se dal p i tro e zjednodu ení EHSV pova ovat za ur itý typ instituce, ve které dochází ke st etávání zájm jednotlivých lobbujících slo ek z lenských stát, které svými spole nými stanovisky lobbují u hlavních rozhodovacích institucí s cílem prosazení svých zájm v podob zm ny i nastartování legislativního procesu. Do ur ité míry tak EHSV napl uje definici lobbingu ve své ir í podob. EHSV slou í jako diskusní fórum r zných slo ek ob anské spole nosti z ad zam stnavatel, zam stnanc a ostatních (spot ebitelé, emeslníci apod.). Významnou pravomocí mimo povinných a fakultativních konzultací je právo vlastní iniciativy. 28 Negativem je problematické dosahování konsensu a velká obecnost p ijatých stanovisek. 29 Výbor region je dal ím poradním orgánem EU, který je svým charakterem velmi podobný EHSV. Rozdílem je, e nezastupuje zájmy r zných soukromých sektor, ale zájmy region a municipalit. 30 Instituci, kterou lze v souvislosti s prosazováním zájm zmínit je rovn Evropský soudní dv r. V p ípad tohoto orgánu v ak dochází k zásadní zm technik lobbingu. Není zde mo né pou ít techniky p esv ování, vyjednávání apod., ale své zájmy m e daný subjekt prosadit pouze p esn stanovenými formálními instrumenty, nap. podáním aloby. 27 Evropský hospodá ský a sociální výbor: [ ] 28 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN , str Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN , str Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN , str

14 Rozhodovací instituce a uplatn ní lobbingu 4 Záv r Evropská unie p edstavuje velmi slo itý organismus, ve kterém se st etávají nejr zn í zájmy. Formáln, institucionalizovan dochází k prosazování zájm pomocí volených i jmenovaných zástupc v jednotlivých orgánech Evropské unie. Existují v ak rozli né kanály i mimo tyto institucionalizované cesty. Základním p edpokladem pro uplatn ní lobbingu v prost edí EU je rozpoznání základních rozhodovacích proces, které se bezprost edn týkají daného subjektu, tj. identifikace hlavních rozhodovacích hrá institucí EU a jejich váhy v dané rozhodovací procedu e. Tuto analýzu nelze provést obecn pro v echny mo né situace, ale jen pro daný konkrétní zájem. Podstatnou roli hraje i povaha lobbujícího subjektu, tj. zda-li se jedná o uskupení na národní i evropské úrovni, pop. uskupení zohled ující zájmy soukromé i ve ejné. evá ná v ina p ijímané legislativy je schvalována pomocí spolurozhodovací procedury, která p edpokládá vyvá ené postavení v ech t í klí ových hrá EK, EP a Rady. Lobbování u EK p edstavuje základní ást strategie prosazení zájm nejen z d vod legislativn -inicia ního monopolu EK, ale i z hlediska oboustranné výhodnosti. V rámci samotného rozhodování zaujímají rovnocenné postavení EP a Rada, p em EP je lobbování více otev ená instituce. Problémem je nutnost ovlivn ní velkého mno ství poslanc. Rada, zejména její ni í úrovn, umo ují efektivní lobbing díky p sobení na omezené mno ství expert národních ministerstev i Stálých zástupc. Vzhledem k vyvá enému postavení EP a Rady není dle mého názoru vhodné spoléhat na ovliv ování pouze jedné z t chto dvou rozhodovacích slo ek, naopak je d le ité rozvrhnout lobbistické aktivity rovnom rn na ob slo ky. Ve fázi implementace legislativy, pop. vydávání provád cích opat ení sekundární legislativy, jsou centrem pozornosti lobbistických skupin výbory mezi Radou a Komisí, tzv. komitologie. Vedle t chto hlavních institucí se na rozhodovacím procesu mohou podílet i n které poradní orgány Evropský hospodá ský a sociální výbor a Výbor region, na které lze nahlí et jako na institucionalizované vzájemné setkávání lobbujících subjekt. Jejich vliv na ijímání sekundární evropské legislativy je v ak vzhledem k rozdílnosti zastoupených zájm pom rn malý. 11

15 Seznam pou ité literatury a zdroj Seznam pou ité literatury a zdroj [1.] Cihelková, E., Jak J. a kol., Evropská integrace Evropská unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica. První vydání. 2004, ISBN , str. 48 [2.] Gajdo, M., Lobbing v Evropské unii. in Lobbyismus versus korupce. IPEK, str. 33 [ ] [3.] Fiala, P., Pitrová, M., Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1. vydání, 2003, ISBN [4.] Schendelen, R., Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 1. vydání, 2004, ISBN [5.] Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek J., Král, R., Evropské právo. Praha: C.H.Beck. 3. vydání, 2006, ISBN [6.] Smlouva o zalo ení Evropského spole enství. Konsolidovaná verze ve zn ní smlouvy z Nice. pdf [7.] The National Council for Voluntary Organisations [8.] Evropský parlament [9.] Evropský hospodá ský a sociální výbor [10.] Evropská komise 12

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Instituce a organizace... 4 Principy a innost EU... 15 Myšlenkové sm ry... 59 Politiky EU... 31 Události... 73

Instituce a organizace... 4 Principy a innost EU... 15 Myšlenkové sm ry... 59 Politiky EU... 31 Události... 73 Encyklopedii Evropa 2045 vytvo ilo ob anské sdružení Generation Europe ve spolupráci s odborníky z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Univerzity Karlovy v Praze, sdružení CIANT a gymnázia Sázavská.

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více