UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE únor 2002 Ladislav Wintr

2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií KONVERGENCE PRODUKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE Autor: Vedoucí: Termín státní zkoušky: Ladislav Wintr Ing. Tomáš Cahlík, CSc. letní semestr 2002

3 Na tomto místě bych rád poděkoval ing. Tomáši Cahlíkovi CSc., ing. Vladislavu Flekovi CSc. a doc. RNDr. Janu Á. Víškovi CSc. za cenné připomínky a náměty ke vznikající práci. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů a literatury. _1. února 2002_ Datum Podpis autora

4 Obsah Obsah i Seznam grafů, obrázků a tabulek... ii 1 Úvod 1 2 Hypotézy a definice konvergence 3 3 Příčiny konvergence Inherentní omezení hospodářského růstu Neoklasické modely růstu Konstantní výnosy z vyráběných vstupů Rostoucí výnosy z vyráběných vstupů Závěr Konvergence stálých stavů Závěr Difuze technologií Závěr Přímé zahraniční investice Mezinárodní obchod Shrnutí Vývoj produktivity v 90. letech Produktivita na agregátní úrovni Data Konvergence na agregátní úrovni Konvergence na mezzoúrovni Specifika podniků pod zahraniční kontrolou Konvergence domácích a zahraničních podniků Mezinárodní konvergence Závěr Testy konvergence ČR a EU Průřezová regrese a β-konvergence...42

5 Obsah ii 5.2 Analýza časových řad produktivity Testování konvergence pomocí DF testu Závěr Závěr 59 Literatura 61 Dodatek A 64 Stacionarita...64 Trendová stacionarita...64 Diferenční stacionarita...64 Trendová versus diferenční stacionarita...65 Testy jednotkového kořenu Dickeye a Fullera...65 Diagnostické testy reziduí...66 KPSS test trendové stacionarity...67 Dodatek B 69 Seznam grafů, obrázků a tabulek Graf 1 Konvergence a přímé zahraniční investice Graf 2 Konvergence a mezinárodní obchod Graf 3 Průřezová regrese (metodologie: Baumol, 1986) Graf 4 Výběrový korelogram reziduí, model pro Německo Obrázek 1 Vztah mezi definicemi konvergence... 5 Obrázek 2 Klesající výnosy z kapitálu... 9 Obrázek 3 Dynamika kapitálové akumulace pro α+β Obrázek 4 Konvergence stálých stavů Obrázek 5 Vývoj technologické mezery mezi zeměmi B a C Obrázek 6 Konvergence ke stejnému stálému stavu Obrázek 7 Konvergence k různým stálým stavům Obrázek 8 Konvergence ke stálým stavům s různým tempem růstu Obrázek 9 Trendová versus diferenční stacionarita Tabulka 1 Úroveň a míra růstu produktivity... 25

6 Obsah iii Tabulka 2 Podniky zpracovatelského průmyslu Tabulka 3 Wilcoxonův test pro dva závislé výběry Tabulka 4 Odhad regresního modelu (15) Tabulka 5 Konvergence vs. kapitálová náročnost a dynamika odvětví. 35 Tabulka 6 Odhad regresního modelu (18) Tabulka 7 Stochastické modely růstu a implikace tvrzení 2 až Tabulka 8 Výsledky ADF testu konvergence Tabulka 9 Výsledky KPSS testu stacionarity Tabulka B10 Podíl zaměstnanosti zpracovatelského průmyslu v PZK Tabulka B11 Účetní přidaná hodnota na pracovníka ve zpracovatelském průmyslu ČR Tabulka B12 Úroveň a míra růstu SPF podniků pod domácí a zahraniční kontrolou ve zpracovatelském průmyslu ČR Tabulka B13 Produktivita práce zpracovatelského průmyslu ČR v podílu na německé produktivitě příslušného odvětví v příslušném roce72

7 1 Úvod Konvergence, původně matematický pojem, se s rozvojem zájmu o teorie růstu zabydlel i v jazyce ekonomů. Intuitivně se konvergencí označuje tendence ke snižování rozdílů mezi ekonomikami nebo regiony v čase. Obecně můžeme rozlišit reálnou a nominální konvergenci. Reálnou konvergencí rozumíme sbližování ekonomické výkonnosti měřené HDP v paritě kupní síly na obyvatele nebo na pracovníka (tj. produktivity práce). Nominální konvergence je dosaženo poté, co se inflace, úrokové sazby a další cenové veličiny přiblíží průměrným hodnotám příslušné skupiny zemí. V České republice se o ekonomické konvergenci hovoří zejména v souvislosti s přípravou na členství v Evropské Unii. Tato práce je věnována jednomu aspektu reálné konvergence ČR a EU, a to konvergenci produktivity práce. Z hlediska vstupu ČR do EU a též ochoty EU přijmout ČR je reálná konvergence důležitější než nominální a je také zakotvena v tzv. kodaňských kritériích. Rychlá reálná konvergence je jak v zájmu kandidátských zemí, které se nechtějí stát druhořadými členy, tak EU, kde nízká relativní ekonomická úroveň adeptů na vstup vyvolává obavy z přílivu levnější pracovní síly, z nutnosti navýšení společného rozpočtu nebo snížení příjmů současných členských zemí ze strukturálních fondů a objevují se také obavy z destabilizace jednotného vnitřního trhu, pokud by se nové členské země nedokázaly vyrovnat se zostřenou konkurencí.

8 Úvod 2 Cílem této práce je odpovědět na dvě otázky kde lze hledat příčiny konvergence dvou ekonomik a zda ve skutečnosti dochází ke konvergenci nebo divergenci České republiky a Evropské Unie. Celá práce je rozdělena do čtyř částí. Ve druhé kapitole zformalizujeme naši intuitivní definici konvergence a vložíme ji do kontextu ostatních relevantních konceptů. Třetí kapitola zkoumá teorie hospodářského růstu a modely technologické difuze s cílem nalézt příčiny konvergence. Přestože jsou předpovědi ekonomických teorií ohledně konvergence rozporuplné, identifikují několik mechanismů, které přispívají ke konvergenci nebo divergenci. Svou pozornost zaměříme zejména na vliv přímých zahraničních investic na rychlost konvergence. Následující dvě kapitoly se věnují empirickým testům hypotézy konvergence ČR a EU. Čtvrtá kapitola analyzuje období transformace. Nejprve posoudíme vývoj agregátní produktivity práce ČR v kontextu okolních zemí a EU. Vysvětlení těchto tendencí budeme hledat na nižší úrovni agregace. To nám zároveň umožní vyslovit několik hypotéz o vlivu přímých zahraničních investic na konvergenci českého zpracovatelského průmyslu. Pátá kapitola studuje konvergenci ČR, resp. Československa a EU na základě časové řady agregátní produktivity práce sahající až do roku Zaměříme se přitom na bilaterální konvergenci, tj. konvergenci ČR a některé země EU, případně jejich průměru. Závěry celé práce jsou shrnuty v šesté kapitole.

9 2 Hypotézy a definice konvergence Vzhledem k cílům stanoveným v úvodu a podrobnější diskusi v páté kapitole se zaměříme pouze na zkoumání konvergence mezi dvěma ekonomikami, popř. skupinami ekonomik. Naši intuitivní definici konvergence uvedenou v úvodu můžeme přepsat do podoby definice 1. Definice 1: Konvergence jako snižování rozdílů, sbližování či dohánění. Ke konvergenci produktivit ekonomik B a C mezi časovými okamžiky t a t+x dochází, pokud je očekávaná absolutní hodnota rozdílu produktivit v čase t+x menší než v čase t. Označme produktivitu, případně logaritmus produktivity i-té ekonomiky v čase t jako y i. Je-li y B t t > y C t, můžeme psát: E t y B y C < y B t+ x t+ x t y C t. (1) Poznámka 1: E t na levé straně nerovnice (1) označuje racionální očekávání na základě informací dostupných v čase t. Očekávání jsou do nerovnice zahrnuta proto, abychom se vyhnuli vlivu náhodných neočekávaných šoků mezi obdobími t a t+x na konvergenci. Tento důvod je dobře patrný z obrázku 5 na straně 45. Pokud bychom nebrali v úvahu očekávání, pak vývoj produktivity zemí B a C mezi obdobími 2 a 5 označíme za divergenci. Z obrázku je však patrné, že ekonomiky vzájemně konvergují a divergence byla způsobena náhodným šokem v čase t = 4.

10 Hypotézy a definice konvergence 4 Poznámka 2: Důvod, proč je levá strana nerovnice (1) vložena do absolutní hodnoty je patrný z obrázku 1(c). Pokud by došlo k situaci, že chudší ekonomika v čase t bude bohatší ekonomikou v čase t+x, rozdíl na levé straně nerovnice (1) by byl záporný, a tudíž vždy menší než nezáporná hodnota na pravé straně. Situaci zachycenou na obrázku 1(c) bychom tak v rozporu s intuicí označili za konvergenci. V literatuře se však běžně pracuje se dvěma odlišnými koncepty konvergence, a to β-konvergencí a σ-konvergencí. 1 Definice 2: β-konvergence. K β-konvergenci mezi časem t a t+x dochází, pokud je koeficient β v následující regresi průřezových dat záporný: γ i t t+ x, = α + βy i t + εi, (2) kde γ i t, t+ x je průměrná roční míra růstu produktivity ekonomiky i mezi časem t a t+x, a {ε i } ~ iid(0,σ 2 ). Rovnice (2) se záporným β říká, že chudší ekonomiky (či regiony) v průměru vykazují tendenci růst rychleji než bohatší. Poznámka 3: Absolutní versus podmíněná konvergence. 2 Hypotéza absolutní konvergence říká, že chudší země rostou v dlouhém období rychleji bez ohledu na jakékoli další předpoklady. Podmíněná konvergence naproti tomu předpovídá konvergenci pouze těch ekonomik, které vykazují stejný stálý stav (mají stejné strukturální charakteristiky). Stálý stav je nejčastěji aproximován mírou populačního růstu, úspor, dostupnou technologií apod. Podmíněnou konvergenci lze od absolutní rozlišit buď tak, že regresi (2) provedeme pouze pro ekonomiky o nichž víme, že vykazují stejný stálý stav, nebo na pravou stranu rovnice přidáme proměnné, které charakterizují stálý stav. Zápornou hodnotu koeficientu β pak můžeme interpretovat tak, že mezi ekonomikami se stejnými hodnotami proměnných popisujících stálý stav vykazují chudší země rychlejší růst než bohatší. 1 Tuto terminologii zavedl v roce 1990 ve své disertační práci Xavier X. Sala-i-Martín. Definice 2 a 3 jsou převzaty ze Sala-i-Martín (1995), přičemž definice 3 je rozšířena o očekávání. 2 V literatuře existuje celá řada dalších definic např. klubová konvergence. Většina z nich je však vzhledem k zaměření práce irelevantní (blíže viz pasáž 5.1).

11 Hypotézy a definice konvergence 5 Definice 3: σ-konvergence. Skupina ekonomik konverguje ve smyslu σ-konvergence mezi časovými okamžiky t a t+x, pokud E t σ t+x < σ t, (3) kde σ t je výběrová směrodatná odchylka produktivit příslušného vzorku zemí v čase t. Tvrzení 1: Vztah mezi definicemi (pro dvě ekonomiky). (i) σ-konvergence je ekvivalentní s naším intiutivním chápáním konvergence, tedy definicí 1. (ii) β-konvergence je nutnou, nikoli postačující podmínkou existence σ-konvergence nebo konvergence ve smyslu definice 1. Důkaz: Ad (i) Výběrovou směrodatnou odchylku pro dvě ekonomiky počítáme jako 2 ( ) ( ) 2 B C 1 C 1 B C y + y + y y + y 1 B 1 σ t = y t t t t t t, (4) který lze jednoduše upravit do tvaru σ t = 0,5 y B t y C t. Nerovnost (3) pak můžeme přepsat do tvaru ½ E t y B y C < ½ y B t+ x t+ x t y C t. (5) Nerovnice (5) je totožná s nerovnicí (1), neboť obě její strany jsou přenásobeny stejnou nezápornou konstantou a z předpokladů definice 1 víme, že y B t > y C t. Obrázek 1 Vztah mezi definicemi konvergence lny/l lny/l lny/l B B C B C C t t t (a) (b) (c)

12 Hypotézy a definice konvergence 6 Ad (ii) Všechny možnosti vzájemného vývoje produktivit zemí B a C jsou zachyceny na obrázku 1. V části (a) roste na počátku chudá ekonomika C rychleji než ekonomika B (její tempo růstu je dokonce záporné) a země tudíž vykazují β-konvergenci. Zároveň také klesá rozptyl rozdělení produktivity a země konvergují i ve smyslu σ-konvergence. Pro dvě ekonomiky si nelze představit situaci, kdy by docházelo k σ-konvergenci a zároveň by původně chudší ekonomika nerostla rychleji než původně bohatší. β-konvergence je tedy nutnou podmínkou existence σ-konvergence. Obrázek 1(b) zobrazuje situaci, kdy nedochází ani k β-konvergenci, ani k σ-konvergenci. Poslední část obrázku 1 je konstruovaná tak, že na počátku chudá ekonomika roste rychleji než zpočátku bohatá (dochází k β-konvergenci). Po určitém čase však produktivita chudé ekonomiky převýší odpovídající hodnotu původně bohaté země, a to o tolik, že rozptyl produktivit na konci sledovaného období je větší než na počátku (dochází k σ-divergenci). Z toho plyne, že β-konvergence je nutnou, nikoli postačující podmínkou existence σ-konvergence, přičemž z předchozí části tvrzení víme, že σ-konvergence je ekvivalentní s definicí 1.

13 3 Příčiny konvergence V této části budeme hledat odpověď na otázku proč by mělo, případně nemělo docházet ke konvergenci mezi různými ekonomikami či regiony. Prozkoumáme závěry teorií hospodářského růstu, modelů technologické difuze a krátce se zastavíme i u teorií mezinárodního obchodu. Uvidíme, že ekonomické teorie neposkytují jednoznačné předpovědi konvergence či divergence produktivit různých zemí. Identifikují však řadu faktorů a mechanismů, které dokáží generovat konvergenci nebo naopak vyvolávají divergenci. Nejprve se zaměříme na teorie hospodářského růstu. 3.1 Inherentní omezení hospodářského růstu V této pasáži nejprve zformulujeme jednoduchý model růstu, který bude zobecněním Solowova (1956) modelu růstu i pro případ neklesajících výnosů z kapitálu. Na jeho základě budeme diskutovat závěry neoklasických a endogenních modelů růstu pro konvergenci, přičemž ukážeme nepostradatelnost klesajících výnosů z kapitálu (přesněji z vyráběných vstupů) pro předpověď konvergence. Klesající výnosy z vyráběných vstupů ve své podstatě představují inherentní omezení hospodářského růstu, neboť přírůstky výstupu plynoucí ze zvýšení kapitálu o jednotku klesají s tím jak se zvětšuje objem používaného kapitálu.

14 Příčiny konvergence 8 Vyjděme z nejjednodušší produkční funkce, která může vykazovat rostoucí, klesající i konstantní výnosy z kapitálu (viz dále) ve tvaru Y = BK α (AL) 1-α, 0 < α < 1. (6) Rovnice (6) říká, že kapitál (K) a práce (L) slouží k výrobě homogenního statku (Y), který může být buď spotřebován nebo investován. Objem výstupu závisí na úrovni technologie (A) a na elasticitě výstupu vzhledem k jednotlivým vstupům (α, 1-α). Všechny veličiny kromě parametru α jsou funkcí času. Předpokládejme, že jednotlivé firmy vnímají člen B jako exogenní konstantu, nicméně tyto firmy produkují externality, které způsobují, že po agregaci je B funkcí kapitálu a práce. 3 Pro jednoduchost zvolíme tvar B(K,L) = (K/AL) β, β > -α. Po dosazení do (6) a úpravách vyjádříme produktivitu práce jako y = A kˆ α+β, (7) kde malá písmena označují příslušnou veličinu připadající na jednoho pracovníka a stříška navíc znamená, že veličina je měřena v tzv. jednotkách efektivní práce formálně: x X/L, xˆ X/(AL). Stupeň výnosů z kapitálu na agregátní úrovni určuje součet α+β. 4 Zlogaritmováním rovnice (7) a následným zderivováním podle času získáme vztah pro míru růstu produktivity práce (γ x x& /x, x& dx/dt): γ y = γ A + (α+β) γ (8) kˆ Růst produktivity je tedy dán technologickým pokrokem a růstem objemu kapitálu na jednotku efektivní práce. Stejně jako v Solowově modelu budeme předpokládat, že čisté investice (změna stavu kapitálu) jsou dány rozdílem mezi objemem úspor a objemem odpisů. Označíme-li s jako míru úspor a δ jako míru depreciace, můžeme psát K & = sy δk. Předpokládáme-li, že populace i technologie rostou konstantními měrami ( L & /L = n, A & /A = γ A ), můžeme poslední člen rovnice (8) vyjádřit následovně 3 Autorem této úvahy je Romer (1986), který podobnou produkční funkci používá ke zkoumání vlivu externalit na hospodářský růst. V navazující studii (Romer, 1987) diskutuje situace, za kterých je tento tvar produkční funkce vhodný. Pro nás je však podstatné především to, že rozšiřuje Solowův model o analýzu neklesajících výnosů z kapitálu. 4 Jak výnosy z kapitálu, tak výnosy z kapitálu na jednotku efektivní práce jsou determinovány součtem α+β. Proto je nutná podmínka β > -α.

15 Příčiny konvergence 9 γ = γ kˆ K γ A n = (syl/k δ) γ A n = s kˆ α+β-1 (n + γ A + δ) (9) Dynamika kapitálové akumulace odpovídající rovnici (9) je pro různé hodnoty součtu α+β zachycena na obrázcích 2 a Neoklasické modely růstu Na obrázku 2(a) je zachycena dynamika modelu v případě klesajících výnosů z vyráběných faktorů (z kapitálu), které jsou typické pro neoklasické modely růstu. Např. v Solowově modelu je β = 0 a do agregátu K zahrnujeme pouze fyzický kapitál. Pro většinu ekonomik proto platí 0,25 < α < 0,4. Neoklasické modely vykazují stálý stav, který je definován jako situace, kdy se kapitál (a výstup) na jednotku efektivní práce nemění, tj. γ = 0. kˆ Vyjádříme-li kapitál na jednotku efektivní práce, který splňuje tuto podmínku ze vztahu (9), označíme jej kˆ * a dosadíme do rovnice (7), dostaneme vztah pro velikost produktivity ve stálém stavu y * * (t) = A(t) ( kˆ ) α+β = A(0) e γ α+β α+β 1 n + γ + δ A t A. (10) s Z toho vztahu je zřejmé, že stálý stav ekonomiky závisí na šesti parametrech, Obrázek 2 Klesající výnosy z kapitálu (0 < α+β < 1) γ C kˆ γ kˆ B n+γ A +δ γ C kˆ γ B kˆ n+γ A +δ s kˆ α+β-1 s B kˆ α+β-1 s C kˆ α+β-1 kˆ C kˆ B kˆ *B = kˆ *C kˆ kˆ C kˆ *C kˆ B kˆ *B kˆ (a) stejné stálé stavy zemí B a C (b) různé stálé stavy B a C β-konvergence β-divergence i β-konvergence v závislosti na kˆ (0) Poznámka: Dynamika kapitálové akumulace při neklesajících výnosech z kapitálu je zachycena na obrázku 3.

16 Příčiny konvergence 10 které může zapsat jako vektor θ = (A(0), γ A, n, δ, s, α, β). 5 V modelu s klesajícími výnosy z kapitálu představuje stálý stav stabilní rovnováhu, ke které ekonomika v dlouhém období konverguje bez ohledu na počáteční vybavení kapitálem (pro kˆ (0)< kˆ * je γ >0, zatímco pro kˆ (0)> kˆ * je γ <0). Rovnice kˆ kˆ (10) také říká, že produktivita práce ve stálém stavu roste tempem technologického pokroku ( kˆ * je ve stálém stavu z definice neměnné). Představme si nyní dvě ekonomiky se stejnou produkční funkcí ve tvaru (6) vykazující klesající výnosy z kapitálu. Každá z ekonomik konverguje ke svému stálému stavu určenému rovnicí (10) s tím, že čím více je vzdálena od svého stálého stavu, tím rychleji se k němu přibližuje. Nás však zajímá jiný druh konvergence, a to vzájemná konvergence obou zemí. Na obrázku 2(a) jsou zachyceny dvě ekonomiky se stejným stálým stavem (stejným vektorem θ) 6, které se liší pouze svým počátečním vybavením kapitálem. Z obrázku je patrné, že chudší ekonomika roste rychleji než na počátku bohatší země. 7 To je důsledkem právě klesajících výnosů z kapitálu, neboť chudší země (země s menším objemem kapitálu) má vyšší mezní produkt kapitálu (jinými slovy výnos z investic), což vyvolává rychlejší kapitálovou akumulaci a následně i rychlejší růst v této zemi než v bohaté ekonomice. Modely s klesajícími výnosy z vyráběných faktorů (kapitálu) tak předpovídají β-konvergenci. Vzájemná β-konvergence však není automatická (absolutní), ale je podmíněna stejnými vektory θ mezi zeměmi. Na obrázku 2(b) jsou zachyceny jiné dvě ekonomiky, které se liší nejen svým počátečním vybavením kapitálem, ale i mírou úspor (s C < s B ). Nyní již obě ekonomiky nemusí vzájemně konvergovat a může dojít k situaci, kdy bohatší země roste rychleji (viz obrázek). 5 Jak již bylo zmíněno, v Solowově modelu je β = 0. V Ramsey-Cass-Koopmansově modelu je stalý stav funkcí podobné množiny parametrů, ve které je pouze míra úspor nahrazena parametry popisujícími mezičasovou elasticitu substituce a subjektivní diskontní míru reprezentativní domácnosti. 6 Požadavek na stejný vektor θ je o něco restriktivnější než požadavek na stejný stálý stav. Např. n, γ A, δ se mohou mezi ekonomikami lišit, nicméně rozhodující je, zda jejich součet je stejný či nikoli (viz obrázek 2). Pokud však měříme příslušné parametry dostatečně přesně, pravděpodobnost takové shody je zanedbatelná. 7 Pro dvě totožné ekonomiky lišící se pouze počátečním vybavením kapitálu platí, že nižší hodnota kapitálu na jednotku efektivní práce je ekvivalentní nižšímu objemu kapitálu a vyšší míra růstu kapitálu na jednotku efektivní práce odpovídá vyšší míře růstu produktivity i celkového výstupu.

17 Příčiny konvergence Konstantní výnosy z vyráběných vstupů Pokud mezi kapitál v produkční funkci zahrneme i lidský kapitál, zvýší se podíl kapitálových příjmů na národním důchodu na hodnotu 0,5 až 0,7 (tedy 0,5 < α < 0,7). Budeme-li navíc předpokládat, že akumulace kapitálu je spojena s pozitivními externalitami (tj. β > 0) přesně ve výši β = 1-α, pak dostáváme α+β = 1. Po dosazení zpět do rovnice (9) vidíme, že dynamika modelu závisí pouze na vztahu mezi mírou úspor a efektivní depreciací (n+γ A +δ). Je-li s > n+γ A +δ, pak ekonomika roste konstantním kladným tempem pro libovolnou výchozí úroveň kapitálu. 8 Dynamika modelu s konstantními výnosy z kapitálu, zachycená na obrázku 3(a), je prakticky totožná s dynamikou AK modelů, tedy nejjednodušších modelů endogenního růstu. Modely s konstantními výnosy z kapitálu na rozdíl od neoklasických modelů nepředpovídají vzájemnou konvergenci ekonomik. Mějme opět dvě ekonomiky se stejnou produkční funkcí a stejným stálým stavem (vektorem θ). Ekonomiky se liší pouze počátečním vybavením kapitálem kˆ (0). Jelikož obě země rostou stejným konstantním tempem, nemůže docházet k β-konvergen- Obrázek 3 Dynamika kapitálové akumulace pro α+β 1 s γ γ C B kˆ kˆ n+γ A +δ γ C kˆ γ B kˆ s kˆ α+β-1 kˆ C kˆ B kˆ kˆ *B = kˆ *C kˆ C kˆ B (a) konstantní výnosy z kapitálu (α+β = 1) (b) rostoucí výnosy z kapitálu (α+β>1) Poznámka: Konvexní tvar křivky s kˆ α+β-1 v části (b) je speciálním případem pro 1<α+β<2. Pro α+β>2 bude křivka konkávní. Rozhodující je však pouze kladná první derivace (s kˆ α+β-1 je tedy rostoucí). 8 V opačném případě (tj. s < n + γ A + δ) bude ekonomika konvergovat k nulovému výstupu. Tato situace je nerealistická a proto ji zanedbáme i v další diskusi.

18 Příčiny konvergence 12 ci. Rozdíl logaritmu produktivity práce mezi oběma zeměmi bude v čase konstantní. Tento závěr je důsledkem neklesajících výnosů z vyráběného vstupu, tedy kapitálu a není inherentním závěrem endogenních modelů růstu. Jones a Manuelli (1990) ukázali, že poměrně snadno lze zkonstruovat model s endogenním růstem, který bude predikovat podmíněnou konvergenci. Důvod spočívá v tom, že klíčovou podmínkou endogenního růstu je porušení Inadovy podmínky (pro K ), zatímco pro predikci konvergence je rozhodující existence klesajících výnosů z kapitálu Rostoucí výnosy z vyráběných vstupů Abychom mohli uvažovat o rostoucích výnosech z kapitálu musíme rozšířit chápání kapitálu z rivalitního výrobního faktoru i na nerivalitní vstupy. 9 Příkladem nerivalitních vstupů jsou nové ideje a myšlenky. Předpokládejme opět dvě ekonomiky se stejnou produkční funkcí a stejnými vektory θ. Z obrázku 2(b) je patrné, že obě země vykazují stálý stav, který je ovšem nestabilní. V modelu neexistují vnitřní mechanismy, které by ekonomiku nacházející se mimo stálý stav vracely zpět do rovnováhy. Pokud pro obě země platí kˆ (0) > kˆ *, každá z nich bude vykazovat explozivní růst. Původně bohatší země tak bude růst rychleji než chudší ekonomika. Rozdíl v produktivitě práce obou zemí tak bude v čase narůstat. Model tudíž předpovídá jak β-divergenci, tak σ-divergenci, a to i pro země se stejným stálým stavem Závěr Ke konvergenci dvou ekonomik bude vždy docházet, pokud obě vykazují stejný stálý stav (mají stejný vektor θ) a navíc jsou svázány klesajícími výnosy z vyráběných faktorů (kapitálu). Pokud chceme zkoumat konvergenci mezi Českou republikou a Evropskou unií, musíme si tedy položit dvě otázky: (i) Vykazují obě ekonomiky klesající výnosy z vyráběných faktorů? Hypotézu rostoucích výnosů z kapitálu můžeme jednoznačně odmítnout na základě 9 Vstupy označujeme za nerivalitní, pokud jejich využití jedním subjektem nijak nebrání jejich současnému využití jiným subjektem. Obvyklé vstupy jako práce, půda a kapitál jsou zjevně rivalitní.

19 Příčiny konvergence 13 empirických pozorování. Žádná ekonomika totiž nevykazuje dlouhodobě akcelerující míru růstu produktivity práce, kterou modely s rostoucími výnosy předpovídají. Rozlišení klesajících a konstantních výnosů z kapitálu již není tak snadné, neboť oba modely říkají, že ve stálém stavu rostou ekonomiky konstantní měrou, což zhruba odpovídá empirickým pozorováním. Proto zvolíme jinou strategii. Barro a Sala-i-Martín (1999) ve svém přehledu průřezových empirických studií konvergence uvádějí, že rychlost konvergence pro většinu vzorků činí 1,5 až 3 %. Rychlost konvergence je v Solowově modelu (a tedy i v našem modelu pro β = 0) určena vztahem ν = (1-α)(n+γ A +δ). 10 Kalibrací pro běžné hodnoty (n+γ A +δ = 0,6) a ν = 0,015 dostaneme α = 0,75 a pro ν = 0,03 máme α = 0,5. Tyto hodnoty jsou sice vyšší než předpokládá Solowův model, nicméně stále spadají do oblasti klesajících výnosů z kapitálu. Můžeme se tedy domnívat, že předpoklad klesajících výnosů z vyráběných faktorů je pro Českou republiku i Evropskou unii opodstatněný. Musíme si také uvědomit, že mezi oběma situacemi neexistuje ostrá dělící čára, neboť s tím jak roste podíl kapitálu na národním důchodu (α), klesá rychlost konvergence ekonomik k vlastním stavům v neoklasickém modelu a situace, kdy α = 1 je pouze limitním případem nulové rychlosti konvergence. Empirické odlišení situace, kdy α = 1 a α = 0,75 je často obtížné, vzhledem k délce časových řad, které máme k dispozici. 11 (ii) Mají ČR a EU stejný stálý stav? Přímočarou odpovědí na tuto otázku by bylo srovnání jednotlivých složek vektorů θ CZ a θ EU. Mohli bychom se pokusit o nalezení konfidenčních intervalů, na nichž bychom nezamítali hypotézu H 0 : θ EU i = θ CZ i, i (tj. že jednotlivé složky vektoru θ jsou v obou zemích stejné). Různé modely však vedou k různým složkám vektoru θ, které lze navíc chápat pouze jako hrubou aproximaci skutečného stálého stavu, který vedle měřitelných veličin bezpochyby závisí také na celé řadě institucionálních faktorů. Elegantní a originální možnost, jak se tomuto problému vyhnout nabízí pátá kapitola věnována empirickým testům konvergence. 10 Odvození uvádí např. Romer (1996) na str. 21 nebo Barro a Sala-i-Martín (1999), str. 36. Rychlostí konvergence máme na mysli procento mezery vůči stálému stavu, které ekonomika uzavře každý rok. 11 Pro α = 0,75 vychází, že teprve po 46 letech sníží ekonomika počáteční mezeru vůči stálému stavu na polovinu a uzavření tří čtvrtin mezery je dosaženo až po 92 letech.

20 Příčiny konvergence Konvergence stálých stavů Modely hospodářského růstu se stálým stavem implicitně umožňují ještě další vysvětlení konvergence. Doposud jsme předpokládali, že determinanty stálého stavu (tedy vektory θ pro jednotlivé země) jsou v čase neměnné. Tento předpoklad však může být příliš restriktivní, zejména pokud se zabýváme vývojem tranzitivních či rozvojových ekonomik. Pokud se vektory θ zemí B a C vyvíjejí v čase, pak vzájemná konvergence zemí v dlouhém období může být důsledkem snižování rozdílů mezi vektory θ C t a θ B t v čase. Předpokládejme, že uvnitř země C dojde k fundamentální změně, která sníží rozdíl mezi stálými stavy B a C. Tato situace je zachycena na obrázku 4, což odpovídá snížení rozdílu mezi kˆ *B a kˆ *C na obrázku 2(b). V dlouhém období pak dojde ke konvergenci ekonomik ke svým (novým) stálým stavům, čímž se zároveň sníží rozdíly v produktivitě mezi ekonomikami a pozorujeme vzájemnou konvergenci. Tento druh konvergence označíme za konvergenci stálých stavů. Dodejme však ještě drobnou výhradu. Ke konvergenci stálých stavů, tak jak je zachycena na obrázku 4, nemusí dojít pokud relativní vzrůst (zlepšení) zaznamenáme pouze u některých složek vektoru θ C. Lze si představit situaci, kdy např. vyšší míra úspor narazí na nízkou důvěru obyvatelstva ve finanční zprostředkování (další složka vektoru θ C ) a pozitivní vliv vyšší míry úspor na stálý stav tak může být značně redukován či dokonce eliminován. Teprve pokud vzrostou všechny složky vektoru θ C, můžeme s určitostí říci, že dojde ke konvergenci stálých stavů. Obrázek 4 Konvergence stálých stavů ln Y/L t stálý stav země B produktiv ita země C stálý stav země C Důvodů pro konvergenci stálých stavů může být celá řada. V chudší (agrární) ekonomice může dojít k realokaci zdrojů do sektorů s vyšší produktivitou (průmyslu), což ceteris paribus zvýší celkovou produktivitu. Výrazné prorůstové efekty má privatizace a důsledná ochrana vlastnických práv. Ekonomika se tak může vyhnout negativním efektům plynoucím

21 Příčiny konvergence 15 z tzv. X-neefektivnosti. Dosažení vyšší úrovně výkonnosti často brzdí nezdravé veřejné finance. Odbourání výrazných deficitů a přesun veřejných výdajů ze subvencování firem a produktů do oblastí vzdělání, výzkumu a infrastruktury bude mít (opět ceteris paribus) pozitivní vliv na vývoj stálého stavu chudší ekonomiky. Všechny výše popsané efekty vedou k tomu, že chudší země může v dlouhém období dosáhnout vyššího výstupu při daném objemu zdrojů. V krátkém období však můžeme u řady těchto kroků očekávat pokles výstupu a produktivity v důsledku toho, že přizpůsobení na reálných trzích neprobíhá okamžitě. Výše uvedený výčet potenciálních příčin částečného uzavření mezery stálých stavů samozřejmě není zdaleka kompletní. Je proto s podivem, že tento mechanismus je v literatuře opomíjen, přestože jeho praktický význam pro vysvětlení konvergence je bezpochyby značný Závěr Od počátku transformace učinila Česká republika značný pokrok v řadě oblastí a jistě došlo ke zlepšení všech složek vektoru θ CZ. Nicméně lze se domnívat, že dynamika změn některých složek je příliš nízká a může tak brzdit pozitivní vývoj v ostatních sférách ekonomiky. Mám na mysli zejména oblast institucionální a strukturální transformace. Tyto oblasti byly jednak dlouhou dobu opomíjeny a navíc chování ekonomických subjektů nelze změnit ze dne na den. 3.3 Difuze technologií Další skupinou modelů, které dokáží vysvětlit konvergenci mezi ekonomikami jsou modely popisující technologickou difuzi mezi různými státy. Tyto modely předpokládají, že charakteristickým rysem technologií je alespoň do určité míry nevylučitelnost, tzn. že je obtížné zabránit ostatním subjektům v jejich použití, poté co byly zveřejněny. Výhoda zaostalé země pak spočívá v tom, že dokáže s nižšími náklady imitovat výrobky vyvinuté v jiné zemi. Vraťme se nyní zpět k modelu definovanému rovnicemi (6) (9), který doplníme o determinanty technologické změny. Předpokládejme, že γ A je nyní

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Slovensko Česká obchodní komora Velvyslanectví ČR R ve Slovenské republice 28. března b 2007,,

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

ÚVOD. Nyní opuštění předpokladů Zkoumání vývoje potenciálního produktu. Cíl: Ujasnit si pojmy před představením různých teorií k ekonomickému růstu

ÚVOD. Nyní opuštění předpokladů Zkoumání vývoje potenciálního produktu. Cíl: Ujasnit si pojmy před představením různých teorií k ekonomickému růstu HOSPODÁŘSKÝ RŮST ÚVOD V předchozích částech: Kolísání skutečného produktu kolem potenciálního produktu Neexistence technologického pokroku Stály počet obyvatel Fixní zásoba kapitálu Nyní opuštění předpokladů

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

cíl teorie růstu zjistit příčiny bohatství národů

cíl teorie růstu zjistit příčiny bohatství národů Ekonomický růst Problematika růstu hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice cíl teorie růstu zjistit příčiny hospodářského růstu první náznaky teorie růstu Adam Smith: Pojednání

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W.

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Phillipsem, který zkoumal vztah mezi mírou nezaměstnanosti a růstem nominálních

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 1 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Vladimír Tomšík 28. ledna 2009 Obsah prezentace Fakta o spotřebě energie Dovozní závislost a zahraniční obchod s energiemi v ČR Těžba domácích surovin Diverzifikace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 4 - metodika Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Charakteristika metody Výchozí studijní materiál: Analýza

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

11 Inflace a metody jejího léčení

11 Inflace a metody jejího léčení 11 Inflace a metody jejího léčení Teoretická východiska Inflace O inflaci hovoříme, pokud v ekonomice dochází k růstu cenové hladiny. Pokud cenová hladina klesá, hovoříme o deflaci. Dezinflace potom značí

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR: VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ Teze k diplomové práci na téma: Statistického hodnocení průměrných měsíčních mezd v jednotlivých

Více

1 Odvození poptávkové křivky

1 Odvození poptávkové křivky Odvození poptávkové křivky Optimalizační chování domácností (maximalizace užitku) vzhledem k rozpočtovému omezení. Nejprve odvodíme deterministický model, který potom rozšíříme o stochastické prvky. Odvozené

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více