ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY"

Transkript

1 GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE

2 OBSAH OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ VERZE ZNAÈKY BAREVNÉ DEFINICE MODIFIKACE ZNAÈKY NEGATIVNÍ PROVEDENÍ, ŠKÁLY ŠEDI A PÉROVKA OCHRANNÁ ZÓNA, MINIMÁLNÍ VELIKOST REGISTRACE ZNAÈKY A INFORMACE O ZHOTOVITELI

3 OBECNÉ POKYNY Grafická znaèka nebo logo /termín logo se užívá, je-li souèástí znaèky text/ je základní prvek vizuálního stylu uživatele znaèky. Správnì øešená znaèka graficky vystihuje filosofii nebo èinnost uživatele /firmy, instituce nebo organizace/. To znamená, že z dobré znaèky je možné vytušit, èím se uživatel zabývá nebo co je smyslem jeho èinnosti. Grafická znaèka je základem pro stanovení písma, barev, tvarù a dalších elementù vizuálního stylu. Všechny tyto prvky jsou pak podrobnì rozpracovány v grafickém manuálu, který je základním nástrojem pøi používání znaèky (napøíklad pøi výrobì firemních tiskovin, propagaèních materiálù, interiérù, obalù produktù, navigaèních systémù, designu aut, apod.). Zavedení grafické znaèky v organizaci vyžaduje disciplínu a snadno pochopitelnou metodiku. Všichni zamìstnanci a partneøi by mìli být pouèeni o tom, jak grafická znaèka vypadá a jak se správnì používá. Zejména pracovníci firmy by mìli být se znaèkou ztotožnìni. Nemìlo by docházet k tomu, že se bude grafická znaèka používat bez pravidel /zejména zamìstnanci/ a už vùbec by nemìlo docházet k samovolným grafickým úpravám znaèky. Pokud bude do pùvodní grafické znaèky nìkdy zasáhnuto /a to mùže být z hlediska spoleèenského vývoje nìkdy žádoucí/ mìla by být tato práce provedena grafikem. Zavedená grafická znaèka má svoji hodnotu, kterou lze vyèíslit finanènì. Proto se znaèka registruje a tímto chrání pøed využitím nebo zneužitím jiným neoprávnìným subjektem. Registrace je administrativnì složitìjší zpoplatnìná služba Úøadu prùmyslového vlastnictví ÈR a proto se provádí až tehdy, je-li uživatel s grafickou znaèkou ztotožnìn a hodlá ji používat pro své zámìry i do budoucna. Bez registrace nelze vylouèit, že si stejnou èi podobnou znaèku pøisvojí jiný subjekt, který tímto bude ovlivòovat image a know how pùvodního uživatele. Tento manuál definuje podobu a základní parametry grafické znaèky Ústav sociální péèe Brtníky, nenahrazuje grafický manuál vizuálního stylu organizace, jehož smyslem je detailnì popsat všechny pøedpokládané zpùsoby použití grafické znaèky /loga/, firemních barev, písem, sekundárních grafických prvkù, tvarù, atd. V pøípadì zájmu pro Vás tento manuál rádi vyhotovíme. 1

4 ZÁKLADNÍ VERZE ZNAÈKY Základní verzi grafické znaèky Ústavu sociální péèe Brtníky, tvoøí symbol medvídka (brtníka), který si hlídá a ochraòuje úl (br ), jenž symbolizuje objekty ústavu. Souèástí loga je vždy také název Ústav sociální péèe Brtníky, který je vytvoøen ze dvou typù písma. První èást názvu (ústav sociální péèe) je vysázen z bezserifového dobøe èitelného písma Gill Sans a druhá èást názvu (Brtníky) je z upraveného písma Cataclysmic. Znaèka jako celek optimálnì vystihuje èinnost Ústavu sociální péèe Brtníky. Proporce grafické znaèky a zámìrné jemné pøesahy mimo geometrický rámec zjistíme pøi umístìní grafické znaèky na pravidelnou møížku. 2

5 BAREVNÁ DEFINICE V grafické znaèce Ústav sociální péèe Brtníky (a ve všech jejích navržených variantách) jsou používány dvì základní barvy, které by se mìly stát hlavními barvami vizuálního stylu Ústavu sociální péèe Brtníky. K tìmto barvám je možné používat další doplòkové barvy, které je ale nutné pøesnì definovat (v kódech) v grafickém manuálu. NÁPIS ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY: zelená Procesní: Pøímá: Webová: CMYK: 85, 0, 60, 10 PANTONE 340 C SYMBOL MEDVÌDA S ÚLEM: oranžová Procesní: Pøímá: Webová: CMYK: 5, 50, 100, 0 PANTONE Hexachrome Orange C CC9933 Navržené barvy jsou vizuálnì jasné na rùzných typech podkladù, umožòují bezproblémovou výrobu i pøi speciálních technikách tisku direktními barvami a sítotiskem nebo výrobu reklam z øezaných fólií. 3

6 MODIFIKACE ZNAÈKY Základní modifikace loga umožòuje univerzální použití pøi vertikálním i horizontálním uspoøádání grafiky protože má témìø ètvercový pomìr stran. Modifikace loga v pøípadech, kdy je nutné použít výraznì horizontální uspoøádání. Modifikace loga pro navigaèní systém a podobné úèely. Ukázka použití loga na navigaèním systému. 4

7 MODIFIKACE ZNAÈKY Modifikace loga v pøípadech, kdy je nutné použít pozitivní nebo negativní zobrazení. Ukázka použití loga na navigaèním systému v positivním provedení. 5

8 NEGATIVNÍ PROVEDENÍ Základní verze znaèky dobøe obstojí i pøi použití na vhodnì zvolených tmavých podkladech (blížících se èerné) nebo na prosvìtlovacích panelech a poutaèích. Negativní provedení lze využít (støídmì) v nebarevné novinové inzerci) ŠKÁLY ŠEDI A PÉROVKA Verze znaèky v šedoškálovém provedení je vhodná zejména pro reprodukci na jednobarevných laserových tiskárnách a v nebarevné novinové inzerci. Verze znaèky v plnì èerném provedení (tzv. pérovka) je vhodná k výrobì razítek nebo pro potisk drobných reklamních pøedmìtù. 6

9 OCHRANNÁ ZÓNA X X/6 X/6 Ochranná zóna je prostor okolo loga, do kterého nesmí zasahovat žádné grafické prvky jako napø. text, fotografie, jiné logo, atd. Hodnota x je stejná jako šíøka loga. Ochranná zóna je tvoøena prostorem o velikosti 1/6 rozmìru x MINIMÁLNÍ VELIKOST Minimální velikost loga je hodnota, pøi které zùstává logo po aplikaci èitelné. Minimální velikost je stanovena na výšku 17 mm u loga uspoøádaného vertikálnì a na výšku 11 mm u horizontální varianty. 17 mm 11 mm 7

10 REGISTRACE ZNAÈKY A INFORMACE O ZHOTOVITELI ZNAÈKY DÙLEŽITÉ DOPORUÈENÍ: Ve chvíli, kdy budete tuto grafickou znaèku zavádìt a uveøejòovat, je vhodné zamezit jejímu zneužití registrací znaèky jako ochranné známky, kterou provádí: Úøad prùmyslového vlastnictví ÈR Antonína Èermáka Praha 6 tel.: , fax: GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE VÁM PØEJE HODNÌ ÚSPÌCHÙ S NOVOU GRAFICKOU ZNAÈKOU. Jsme pøipraveni i nadále s vámi konzultovat další požadavky, které vzejdou z praktického využívání vaší grafické znaèky. Mùžete se na nás obrátit kdykoli na tìchto kontaktech: Grafická dílna Sluneènice Hudeèkova 1, Dìèín 1 pevná linka: mobil: kontaktní osoba: Martin Zíka - vedoucí GDS 8

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR 21.1.2014 29. 2010 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Reklama. ceník tisku, výrobkù a služeb

Reklama. ceník tisku, výrobkù a služeb Reklama ceník tisku, výrobkù a služeb Rejstøík SEZNAM SLUŽEB TISK LETÁKÙ TISK VIZITEK TISK OBÁLEK DOPISNÍ PAPÍRY POHLEDNICE NOVOROÈENKY KAPESNÍ KALENDÁØE 1,2 3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Více

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Na aktuální téma - aneb globalizace,

Na aktuální téma - aneb globalizace, Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více