Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu"

Transkript

1 Grafický manuál ČAGeo - Česká asociace geocachingu

2 Obsah Úvod... 3 Základní varianta značky... 4 Zjednodušená varianta značky... 5 Značka jako piktogram... 6 Definice barev... 7 Definice základního písma... 8 Definice alternativního písma... 9 Minimální velikost značky Ochranný prostor značky Rozkres v grafické síti Zakázané užití značky Merkantilní tiskoviny I Merkantilní tiskoviny II Vizitky Razítko, ový podpis CWG, textilní výšivka Symbolika a tvůrci značky Obsah

3 Úvod Tento grafický manuál je základem pro jednotný grafický styl, poskytuje informace o značce občanského sdružení České asociace geocachingu (ČAGeo) a její přesné použití. Je potřeba jej důsledně dodržovat, aby nedošlo k poškození značky. Grafický manuál, který držíte v ruce, definuje popis značky, firemní písma, barvy, akcidenční tisk (tj. kancelářskou sadu pro obchodní a úřední styk, například dopisní papíry, vizitky apod.) a užití značky na propagačních předmětech. Odpovědnost: Soubor pravidel grafický manuál pro užívání značky ČAGeo je závazný pro všechny členy a spolupracující partnery. Odpovědnost za vytváření jednotného vizuálního stylu ČAGeo a za zajištění kontroly, resp. ověřování správnosti užití značky občanského sdružení v souladu s grafickým manuálem, má výkonný výbor (VV) / oddělení komunikace. Všichni členové VV mají odpovědnost za dodržování pravidel daných grafickým manuálem a za zajištění správnosti každého užití loga v souladu s manuálem v rámci své působnosti. Všichni členové ČAGeo, kteří užívají prvky obsažené v manuálu, zodpovídají za dodržování všech pravidel zde obsažených. Způsoby užití loga ČAGeo k propagačním a reklamním účelům (včetně propagačních předmětů) podléhají předchozímu schválení výkonným výborem. Je zakázáno: Je zakázáno používat manuál jako předlohu k reprodukci. Všechny strany manuálu slouží jen jako návod k tvorbě předloh. Zakázaná užití prostředků jednotného vizuálního stylu nevyčerpávají všechny způsoby nedovoleného užití. Proto jsou také zakázána taková grafická zpracování a použití obchodního označení, která odporují typografickým pravidlům nebo narušují estetické vnímání. Z grafického manuálu je zakázáno cokoliv skenovat či kopírovat. Jediným platným vzorem je elektronická podoba loga na přiloženém nosiči dat (popř. v jiné formě digitálně uložených dat) obsahující počítačově zpracovanou značku. Značka je uložena ve formě vektorů. Značku je povoleno aplikovat pouze z dodaného souboru a je zakázáno do ní jakkoliv zasahovat. Úvod 3

4 Základní varianta značky barevná verze stupně šedi černo-bílá verze inverzní verze Základem pro značku je zaoblený dělený trojúhelník, jehož tři části jsou v barvách národní trikolory, obsahující černé otisky dlaní. Pod grafickou částí je zkratka ČAGeo a dále plný název organizace Česká asociace geocachingu - první písmeno je velké, text se nezalomuje, je zarovnaný na okraje nápisu ČAGeo. Základní varianta značky je používaná ve většině případů. V závislosti na technologických možnostech se volí barevné provedení značky, přičemž preferovaná je barevná verze. 4 Základní varianta značky

5 Zjednodušená varianta značky barevná verze stupně šedi černo-bílá verze inverzní verze Zjednodušená varianta značky vypouští text Česká asociace geocachingu. Vyobrazené použití je jediné možné. Použití samotné grafické části není povoleno, pokud není v grafickém manuálu řečeno jinak (viz. piktogram). Zjednodušená varianta značky 5

6 Značka jako piktogram Značku jako piktogram je možné na vybraných aplikacích používat samostatně (bez textu ČAGeo a Česká asociace geocachingu), a to při aplikaci na dárkové a propagační předměty (např. hrnek, taška, apod.) nebo ve zvětšené podobě jako podtisk. V případě, že je piktogram použit jako podtisk, je upravena jeho průhlednost na 20% originálu. Barevnost odpovídá stupňům šedi, pouze černá barva je nahrazenou šedou 70 % (viz. definice barev). Umístění je vždy v pravém dolním rohu. Na piktogram aplikujeme stejné zásady užití jako na značku samotnou (barevná provedení, min. ochranná plocha, atd.). Piktogram v podtisku je vhodně užit v tomto manuálu. 6 Značka jako piktogram

7 Definice barev Modrá - hlavní barva PANTONE 293C, C:85 M:45 Y:0 K:51, R:17 G:69 B:126, Web #11457E Červená - hlavní barva PANTONE 485C, C:0 M:91 Y:88 K:16, R:215 G:20 B:26, Web #D7141A Bílá - hlavní barva PANTONE (barva bílého papíru), C:0 M:0 Y:0 K:0, R:255 G:255 B:255, Web #FFFFFF Černá - barva kontury, otisků a textů PANTONE Process Black C, C:0 M:0 Y:0 K:100, R:0 G:0 B:0, Web # Šedá 50% - stupně šedi: nahrazuje modrou PANTONE Process Black 50%, C:0 M:0 Y:0 K:50, R:128 G:128 B:128, Web # Šedá 20% - stupně šedi: nahrazuje červenou PANTONE Process Black 20%, C:0 M:0 Y:0 K:20, R:204 G:204 B:204, Web #CCCCCC Šedá 70% - nahrazuje černou (pouze při použití piktogramu jako podtisk) PANTONE Process Black 70%, C:0 M:0 Y:0 K:70, R:77 G:77 B:77, Web #4D4D4D Definice užitých barev. Modrá, červená, bílá a černá jsou základní barvy pro značku. Odstíny šedé jsou užity ve speciálních případech. Sytémy PANTONE a CMYK jsou určeny pro tiskařské zpracování, RGB pro zobrazování na obrazovce, Web je pak definice barev pro užití na webových stránkách. Definice barev 7

8 Definice základního písma Franklin Gothic Medium Normal abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Franklin Gothic Demi Normal abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Franklin Gothic Medium Normal - Italic abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Franklin Gothic Demi Normal - Italic abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Jako základní písmo se používá bezpatková dvojice písem Franklin Gothic ve variantě Medium a Demi. Řez písma může být Normal a Normal - Italic. Toto písmo se používá především pro profesionálně zpracované materiály. 8 Definice základního písma

9 Definice alternativního písma Arial Normal abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Arial Bold abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Arial Normal - Italic abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Arial Bold - Italic abcčdďefghijklmnňopqrřsštťuvwxyzž ABCČDĎEFGHIJKMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ Jako alternativní písmo se používá bezpatkový Arial. Písmo bylo zvoleno vzhledem k jeho velkému rozšíření. Řez písma může být normální, tučný, kurzíva a tučná kurzíva. Jiný Arial je zakázané užít. Toto písmo se používá především pro kancelářské užití, zpracování dat a k prezentaci na internetu. Definice alternativního písma 9

10 Minimální velikost značky zjednodušená značka piktogram vmin = 20 mm vmin = 15 mm vmin = 10 mm 20 mm v základní značka Minimální velikost je stanovena pro udržení čitelnosti textu pod značkou. Velikost značky v udáváme výškou pomyslného rovnostranného trojúhelníku, který tvoří motiv značky. Minimální velikost základní varianty značky je 20 mm (v = 20 mm). U zjednodušené varianty značky je minimální velikost značky 15 mm (v = 15 mm). Pro variantu piktogram je minimální velikost stanovena na 10 mm (v = 10 mm). Pro zachování správné funkce značky je nutno dodržet minimální ochranný prostor (viz. ochranný prostor značky). Do tohoto prostoru nesmí zasahovat žádný text ani jiná grafika či značka, pokud není tímto manuálem stanoveno jinak (např. spojení značky a linky u tiskovin). 10 Minimální velikost značky

11 Ochranný prostor značky a / 2 a / 2 a a/ 2 a/ 2 Ochranný prostor značky je zóna, do které se nesmí umísťovat jiné prvky. Ochranná zóna je definována pomocí jednotky a/2, která odpovídá poloviční výšce horní stylizované ruky. Pokud je užita značka ve zjednodušeném tvaru, ochranná zóna se určí od okraje výsledné značky. Minimální volná plocha kolem loga nesmí být chápána jako vzdálenost a/2 nanesená v bezprostřední vzdálenosti od kresby značky. Ochranný prostor je vždy striktně definován jako obdélník případně čtverec. Ochranný prostor značky 11

12 Rozkres v grafické síti Poměrová kodifikace logotypu slouží jako vodítko pro případnou realizaci nestandardními metodami (např. malba na fasádu) a také pro lepší pochopení jejího tvarového a poměrového charakteru. Všechny prvky tvořící logotyp mají ve všech aplikacích vždy stejné proporce kodifikované čtvercovou pravoúhlou sítí. 12 Rozkres v grafické síti

13 Zakázané užití značky užití nevhodných barev deformace ČAGeo umístění na nejednotném podkladu užití fontu bez klíčových prvků značky Výše uvedené ukázky zakázaného užití značky poukazují na nejčastější chyby. Nelze obsáhnout veškeré chybné užití značky, a proto platí následující pravidlo: Vše, co není v manuálu výslovně povoleno, je zakázáno! Zakázané užití značky 13

14 Merkantilní tiskoviny I. 1 2 Základní merkantilní tiskovinou je hlavičkový papír, který se ve zobrazené variantě používá pro interní nebo neformální komunikaci občanského sdružení. Je povoleno používat verzi se značkou barevnou (1) nebo verzi se značkou ve stupních šedi (2). Dle zvolené varianty přebírají barevnost i dvě doplňující linky v hlavičce a patičce dokumentu. Oba způsoby použití se řídí definicí barevnosti dle grafického manuálu (včetně dvou doplňujících linek). Jiné kombinace značky nejsou na merkantilních tiskovinách povoleny. 14 Merkantilní tiskoviny I.

15 Merkantilní tiskoviny II Pro externí komunikaci se doporučuje používat hlavičkový papír s podtiskem (1). Pro listovní korespondenci je vhodné používat variantu s adresným polem, kde je podtisk přizpůsoben rozměru pole (2). Speciálním případem tiskoviny je P ŘIH LÁŠ KA (3) pro nov é čle ny občanského sdružení, která je v elektronické podobě k dispozici jako pdf soubor s formulářovými poli. Merkantilní tiskoviny I. 15

16 Česká asociace geocachingu Če s ob sdružení k občanské ča á ns as oc ké ia sd c ru že e g Š ww ikm n eo í w. á 2 ca 3 ca Re 4 gešikmá gi o Horoměřice ch st cz 52 rm in V in 62 ČR fo H gu ro pod č.j. VS/1-1/87485/12-R. ca očr d g m Vizitky Česká asociace geocachingu. -R / / 87 4 č.j.v S/ 1- eo ěř.cz ice občanské sdružení Šikmá Horoměřice M 1:1 Registr MV ČR pod č.j. VS/1-1/87485/12-R. Vizitky jsou dvojího druhu. Jmennou vizitku má každý člen a obsahuje jeho kontaktní údaje. Obecná vizitka obsahuje pouze hlavní kontaktní údaje občanského sdružení. M 2:1 16 Vizitky

17 Razítko Česká asociace geocachingu, o. s. Šikmá 234, Horoměřice 1 IČ: Česká asociace geocachingu, o. s. Šikmá 234, Horoměřice 1 IČ: Registr MV ČR pod č.j. VS/1-1/87485/12-R. 58 x 22 mm 46 x 17 mm Jednotný vizuální styl předepisuje i základní typ razítka, které respektuje standardizovaný rozměr razítka (58 x 22 mm). Pro účetní účely se používá rozměr (46 x 17 mm). Razítka jsou číslována kvůli jejich identifikaci. Rozměr razítka je naznačen pomocí obdélníkového rámečku, který není součástí otisku razítka. ový podpis Titul, Jméno Příjmení, titul funkce Česká asociace geocachingu, o.s. Šikmá 234, Horoměřice tel.: ový podpis je tvořen zjednodušenou variantou značky, která je doplněna o základní údaje o dané osobě a organizaci. Používá se font Arial (Bold, Bold - Italic a Normal), velikost 10 bodů, barevnost dle specifikace v manuálu. V případě, že nelze použít ového podpisu v html, lze použít prostý text. Razítko, ový podpis 17

18 Czech Wood Geocoin (CWG) přední strana zadní strana Pro gravírování do přírodních materiálů se mohou použít obě varianty značky (základní a zjednodušená) vždy s ohledem na čitelnost textu vzhledem k velikosti značky. Pro speciální použití na výrobu CWG je nutno dodržet podmínky definované pro výrobu těchto předmětů. Textilní výšivka Nick_hráče Nick_hráče Světlá varianta výšivky Tmavá varianta výšivky K vytvoření textilní výšivky barevnou nití se používá pouze zjednodušená varianta značky v barevné verzi pro světlé podklady, ve verzi inverzní pro podklady tmavé. Provedení výšivky musí umožňovat především čitelnost textu pod značkou v obou povolených variantách. Výšivka musí být precizní, s celistvými konturami a bez uzlíků. Na pravý rukáv je povoleno doplnit nick hráče v provedení odpovídající definici základního písma dle grafického manuálu, velikostí nepřesahující velikost textu pod značkou a ve shodné barevnosti textu pod použitou značkou. 18 CWG, Textilní výšivka

19 Symbolika značky Význam symboliky je především odkaz na nabízenou pomoc, respektive podanou ruku. Tedy to, čím by občanské sdružení ČAGeo mělo být nejvíce - partnerem pro hráče, ale i pro širokou veřejnost. Použití národních barev (trikolóry) vyjadřuje příslušnost občanského sdružení k České republice a vymezuje tím geografickou oblast působnosti ČAGeo. Trojúhelníkový tvar značky společně se svým umístěním ve vzpřímené poloze odkazuje na stabilitu, kterou hodlá občanské sdružení poskytnout nejen svým členům v rámci pomoci při řešení rozličných situací mající vztah ke geocachingu. Na značku se nabízí i jiný zajímavý pohled: Dlaně připomínají kousky slepých map, okresů či krajů - ZEMI, prsty asociují jezírka, plesa - VODU a přitom "plápolají" na všechny strany - OHEŇ, mezery mezi nimi symbolizují poslední element - VZDUCH. Všechny čtyři živly v logu obsažené jsou ohraničené pyramidou - HISTORIE, směřující ke slunci - VESMÍRU. Jan Hladík, člen ČAGeo Tvůrci značky Radek Zvolský (grafik) - Definitivní návrh, grafické zpracování háčku v textu, úprava písma značky, zpracování připomínek Ing. Jan Martínek (člen ČAGeo) & Martin Hanzík (člen ČAGeo) - Ideový návrh, hlavní nosný motiv ruky, tvar loga, grafický manuál a definice pravidel pro použití značky Symbolika a tvůrci značky 19

20 Česká asociace geocachingu, o.s. 2012

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany Manuál vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 01 01 Úvod 02 01 Jak pracovat s grafickým manuálem 03 01 Struktura univerzity obrany a jejích součástí 04 01 Názvy instituce 05 01 Názvy instituce 02 Znak 01 02 Znak

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více