VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY"

Transkript

1 ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (dále jen ROPID ) vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření značky a logotypu Pražské integrované dopravy (dále jen PID ). 1. Předmět soutěže Předmětem soutěže je vytvoření značky a logotypu PID jako základu jednotného vizuálního stylu (dále jen JVS ) PID pro jeho všeobecnou prezentaci. Značka a logotyp PID mají být symbolem dynamičnosti, obecně prospěšných hodnot veřejné hromadné dopravy a mají odrážet příslušnost k územní působnosti (Praha a Středočeský kraj). Značka a logotyp by dále měly zohledňovat základní atributy integrovaného dopravního systému (jedna dopravní síť, jeden tarif a provázanost všech druhů veřejné dopravy na daném území). Při výběru značky a logotypu bude kladen důraz na jednoduchost, zapamatovatelnost, modernost a nezaměnitelnost s ostatními značkami a logotypy. Značka a logotyp by měly působit příjemným a přátelským dojmem, měly by se vyznačovat originalitou a důvtipem. Značka může být tvořena originálním a nezaměnitelným symbolem bez použití zkratky PID nebo může tuto zkratku obsahovat nebo může být vytvořena pouze s použitím této zkratky. Logotyp musí být tvořen textem Pražská integrovaná doprava, rozměry, tvar a uspořádání logotypu vůči značce není definováno. Vzhledem k širokému využití značky a logotypu je třeba tomuto využití přizpůsobit jejich typografii, písmo a barevnost. Značka a logotyp musí být tvořen barvami reflektujícími příslušnost k území Prahy a Středočeského kraje. Povolené barvy jsou červená jako převažující, modrá, bílá a doplňkově černá. Značka musí být použitelná jak pro černobílý tisk, tak pro použití na různobarevných podkladech. Značka musí umožňovat velký rozsah velikostí bez utrpení ztráty čitelnosti. Značka a logotyp by měly umožňovat následný vznik loga organizace ROPID jako vzhledově a obsahově příbuzná varianta značky a logotypu PID. 2. Účastníci soutěže Soutěž je určena fyzickým i právnickým osobám. Účastníkem soutěže nesmí být zaměstnanec vyhlašovatele nebo člen hodnotitelské komise, stejně jako přímí příbuzní osob zde uvedených. 3. Podmínky soutěže 3.1 Termín, místo a podmínky pro účast Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci splňující požadavky uvedené v čl. 3.2 těchto soutěžních podmínek nejpozději do :00 hod. Soutěžní práce musí být do uvedené doby doručena na adresu ROPID, Rytířská 10, Praha 1, a to v uzavřené obálce označené nápisem Neotvírat soutěž LOGO PID.

2 Soutěžní práci lze doručit osobně na sekretariát ředitele organizace ROPID nebo doporučeně poštou. Vyhlašovatel uzavře přijímání nabídek ve stanoveném termínu a neodpovídá za pozdní doručení soutěžních prací poštou. Soutěžní práce se nevracejí. 3.2 Požadavky na zpracování soutěžní práce Značka Značka bude respektovat požadavky popsané v čl. 1 těchto soutěžních podmínek. Logotyp Logotyp musí obsahovat text Pražská integrovaná doprava. Užití značky a logotypu Značka a logotyp musí mít jakožto základ JVS širokou využitelnost. Značka a logotyp budou použity v rámci působení PID v různých kontextech: - informační a propagační tiskoviny (letáky, brožury, jízdní řády) formátu A0 až A7 - vozidla a zastávky zahrnuté v systému - internet a internetové aplikace související s činností organizace ROPID - příležitostné tiskoviny - dárkové a reklamní předměty - tištěná i elektronická média (např. digitální informační panely) Soutěžní práce podaná podle čl. 3.1 musí obsahovat: - vyplněnou a podepsanou soutěžní přihlášku dle přílohy č. 1 těchto soutěžních podmínek ve zvláštní zalepené obálce označené nápisem Přihláška. Na obálce nesmí být z důvodu anonymního hodnocení uvedeny žádné identifikační údaje soutěžícího. Podpisem přihlášky soutěžící potvrdí, že předložený soutěžní návrh je vlastní a originální a vysloví souhlas o se soutěžními podmínkami o se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek (za předpokladu, že s ním bude uzavřena smlouva ve smyslu čl. 3.6 těchto soutěžních podmínek) o dále se soutěžící podpisem přihlášky zaváže, bude-li jeho soutěžní návrh vybrán jako vítězný, uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu ve smyslu čl. 3.6 těchto soutěžních podmínek - soutěžní návrh značky a logotypu (maximálně 3 návrhy od jednoho soutěžícího) s tím, že každý návrh bude zpracován samostatně následujícím způsobem: o značka a logotyp barevná varianta o značka a logotyp černobílá varianta Soutěžní návrh nesmí z důvodu anonymního hodnocení obsahovat žádné identifikační údaje soutěžícího. Způsob zpracování návrhu není omezen. Součásti soutěžního návrhu musí být předloženy v tištěné formě na papíru minimálního formátu A4 nebo elektronicky na nosiči CD-ROM v jednom z formátů JPG, TIF, BMP, PDF, AI či CDR. Splnění požadavků na soutěžní práce bude posuzovat tříčlenná komise pro otevírání obálek se soutěžními pracemi, jmenovaná vyhlašovatelem nejpozději do data ukončení lhůty pro podání soutěžních prací. Členové této komise nesmí být zároveň členy hodnotitelské komise dle čl Komise pro otevírání obálek otevře zásilky se soutěžními pracemi, očísluje je pořadovými čísly a oddělí obálky s přihláškami od vlastních soutěžních prací. Soutěžní práce,

3 které nesplní požadované náležitosti, vyhlašovatel vyřadí ze soutěže. Hodnotitelské komisi budou předány pouze návrhy splňující výše uvedené požadavky. Komise pro otevírání obálek sepíše o výsledku zápis. 3.3 Složení hodnotitelské komise Pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů bude nejpozději do data ukončení lhůty pro podání soutěžních prací jmenována minimálně pětičlenná hodnotitelská komise, včetně náhradníků. Její složení bude uveřejněno na webových stránkách Tato komise vyhodnotí návrhy jednokolově. 3.4 Hodnotící kritéria Hodnotitelská komise bude návrhy hodnotit dle následujících hodnotících kritérií: - soulad značky a logotypu se zadáním dle čl. 1 - originalita a kreativita - atraktivita a působivost - jednoduchost a srozumitelnost - celková výtvarná úroveň řešení a praktická použitelnost 3.5 Vyhodnocení Hodnocení soutěžních návrhů bude probíhat anonymně. Vyhodnocení soutěže proběhne v termínu od do Hodnotitelská komise na základě hodnotících kritérií vybere tři nejlepší soutěžní návrhy a následně z těchto třech návrhů vybere vítězný návrh. Pořadová čísla prvních třech nejlepších návrhů včetně pořadového čísla vítězného návrhu předá hodnotitelská komise vyhlašovateli, který poté otevře obálky s přihláškami uchazečů, zkontroluje, zda přihlášky obsahují veškeré požadované údaje. Výsledky soutěže oznámí vyhlašovatel autorům třech nejlepších návrhů neprodleně po vyhodnocení. Ostatním soutěžícím oznámí vyhlašovatel výsledky soutěže veřejně na internetu na adrese do 1 týdne ode dne vyhodnocení, případně písemně na základě písemné žádosti soutěžícího. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze třech nejlepších návrhů jako návrh vítězný. Jelikož určení vítězného návrhu je jednou z podmínek soutěže pro přiznání hlavní soutěžní ceny, nebude-li vítězný návrh vybrán, nebude tato cena poskytnuta. 3.6 Soutěžní ceny Soutěžící, jejichž soutěžní návrhy byly vybrány mezi třemi nejlepšími, obdrží za předložené návrhy odměnu ve výši Kč. V případě výběru více soutěžních návrhů předložených jedním soutěžícím obdrží soutěžící odměnu za každý vybraný návrh. Soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vyhodnocen hodnotitelskou komisí jako vítězný, se stává vítězem soutěže. Vítěz soutěže navíc obdrží cenu ve výši Kč. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení rozhodnutí vyhlašovatele o výběru jeho soutěžního návrhu povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu včetně případného dopracování v rámci vzniku jednotného vizuálního stylu. Všechny uvedené ceny budou vítězným soutěžícím vyplaceny v plné výši a nebudou sníženy o daň z příjmu podle příslušných předpisů a autoři jsou sami povinni je zdanit. Vyhlašovatel této soutěže se zavazuje k zachování autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů ani dílčích řešení ke svým zájmům.

4 4. Vyhlašovatel ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská 10, Praha 1, IČ: Kontaktní osoby: Ing. Filip Drápal, tel: Miloš Jelínek, tel: Informace o soutěži Informace o soutěži lze získat na internetové adrese vyhlašovatele Přílohy: 1. přihláška do soutěže 2. současně používaná loga PID a ROPID

5 Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA do soutěže Značka a logotyp Pražské integrované dopravy Soutěžící autor fyzická osoba Jméno a příjmení Datum narození Adresa Telefon/fax Soutěžící autorský kolektiv právnická osoba Název firmy Sídlo Statutární zástupce IČO Kontaktní osoba Telefon/fax Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální soutěžní práci a k přihlášce přikládám ks soutěžních návrhů dle seznamu uvedeného v bodě 3.2. a ks CD-ROM. Čestně prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas: se soutěžními podmínkami stanovenými vyhlašovatelem se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Podpisem přihlášky se zavazuji, bude-li můj soutěžní návrh vybrán jako vítězný: uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů poskytnout vyhlašovateli veškerou součinnost k registraci ochranné známky ke značce a logotypu u Úřadu průmyslového vlastnictví a u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v jeho prospěch. Náklady registrace ponese vyhlašovatel. V. dne. podpis soutěžícího/oprávněné osoby

6 Příloha č.2 Současně používaná loga PID a ROPID Logo PID základní verze Logo PID negativní verze (barva podkladu může být libovolná) Logo ROPID barevná verze 1 Logo ROPID černobílá verze 1 Logo ROPID barevná verze 2 Logo ROPID černobílá verze 2

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA Vyhlašovatel Město Červený Kostelec náměstí T. G. Masaryka 120 549 41 Červený Kostelec IČ 00272566

Více

INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL.

INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vyhlašovatel: Institut umění

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II

soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Realizační tým projektu Otevřená věda II vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II Identifikační údaje zadavatele: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Tisková

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ!

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ! SPOLEČNOST YIT STAVO PRODLUŽUJE A ROZŠIŘUJE SOUTĚŽ O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY PRO SVŮJ NOVÝ REZIDENČNÍ PROJEKT KOTI HYACINT (dále jen soutěž ) Soutěž je určena pro studenty uměleckých škol ve školním roce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu

Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu V ý b ě r o v é ř í z e n í na uzavření smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů s vybraným provozovatelem s názvem Z a j i š t ě n í p r o v o z u p r o d e j n í c h a u t o m a t ů v a r

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 IČO: 48136450

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky

Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky Obchodní veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr. Petra Vrábliková Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský

Více