VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO Barbora Hyťhová 9. I Školní rok 2008/2009 Vedoucí absolventské práce: Marcela Kliková

2 Obsah Obsah.. 2 Úvod Anotace Historie pravopisu Primitivní pravopis Spřeţkový pravopis Diakritický pravopis Bratrský pravopis Novodobý pravopis Základní rozdělení Úkoly 8 3 Dělení slova Úkoly Rozdělení hlásek Samohlásky Krátké Dlouhé Dvojhlásky Souhlásky Tvrdé Měkké Obojetné Dlouhé samohlásky Úkoly Psaní u-ú/ů Úkoly Dvojhlásky ou, au

3 7. 1 Úkoly Psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách Úkoly Psaní I/Í po měkkých souhláskách Úkoly Psaní I-Í/Y-Ý po obojetných souhláskách Slabikotvorné r a l Úkoly Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Úkoly Slova s DĚ, TĚ, NĚ Úkoly Slova s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ Úkoly Moje návštěva 2. A Pracovní listy Ochutnávka mé práce ze Smart Boardu 17 Závěr Seznam obrázků Seznam pouţité literatury. 23 Knihy a publikace. 23 Elektrické zdroje.. 23 Příloha (má pracovní kníţka).. 24 Poděkování

4 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne Jméno a příjmení Barbora Hyťhová 4

5 Úvod Moje téma absolventské práce ve výukovém programu Smart Board se jmenuje: Věta, slovo, hláska, slabika, písmeno. Jde o bliţší rozdělení těchto pojmů a učení se s nimi pracovat. Toto téma jsem si vybrala jednak kvůli tomu, ţe mě moc baví pracovat s programem Smart Board, jednak kvůli práci s malými dětmi, která mě odjakţiva strašlivě bavila, a také kvůli tomu, abych se graficky mohla vrátit zpátky do dětských let. S prací mi pomáhala paní učitelka Marcela Kliková, které bych chtěla poděkovat za to, ţe mi zajistila potřebnou literaturu, rozšířila můj vlastní výzkum a prodiskutovávala se mnou moţné doplňky do celé práce. Cíl mé práce spočívá v rozšíření výuky zábavnou formou tak, aby učení děti co nejvíce bavilo. Domnívám se, ţe by tuto práci mohli vyuţít učitelé k rozšíření výuky a určitě by bylo prima, kdyby na kaţdé téma v daném předmětu existovalo nějaké takovéto shrnutí, protoţe by to pro děti určitě bylo krásné zpestření vyučovací hodiny. Svou vlastní práci jsem si vyzkoušela na ţácích druhé třídy, kterým se učení na Smart Boardu velice líbilo, bavilo je to a doslova se předháněli v odpovědích na úkoly. 5

6 Anotace Kaţdé slovo je poskládáno ze slabik a slabiky z hlásek. Na konci řádku dělíme slova po slabikách. Dlouhé slabiky vyslovujeme dlouze. Hlásky dělíme na souhlásky, samohlásky a dvojhlásky. Po měkkých souhláskách píšeme vţdy měkké I, po tvrdých souhláskách zase jen tvrdé Y a po obojetných v některém případě měkké a v jiných zase tvrdé y. Dvojhlásky aneb písmena, která se skládají ze dvou samohlásek a jsou v jedné slabice, čteme jako jedno písmeno. Hlásku ú píšeme někdy s čárkou a někdy s krouţkem. Ú píšeme vţdy na začátku slova a Ů buď uprostřed, nebo na konci slova. R nebo l je v některých slabikách místo samohlásky nebo dvojhlásky, proto jim říkáme slabikotvorné slabiky. Uprostřed nebo na konci slov jsou souhlásky, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Toto slovo si proto musíme převést do jiného tvaru, abychom zjistili, které písmenko máme napsat, aby slovo bylo správně. Ve skupinách dě, tě, ně píšeme háček nad e stejně jako u bě, pě, vě, mě. Ovšem ve skupinách bě, pě, vě označuje písmenka je. U mě označuje písmenko e písmenka ňe. Each term is made of syllables and syllables from sounds. At begining a we divided terms after syllables. Long syllables pronounce at length. Sounds part aredinided into consonants, vowels and on diphtongs. After soft consonants we write soft I, after hard consanants we write hard Y and after hypocritical we write sometimes soft I, another time we write hard Y. Diphtongs are letters, consist razane of two vowels and they are in one syllable. Sound Ú we write sometimes with ringlet and next time with stroke. U with stroke we write at the begining of the word, but U with ringlet we write in the middle of the word of at the end. R or L is in some syllables past the vowels or diphtongs, that s why we call them syllabic syllables. On the modele of the words are consonants, whice we pronounce and write indiffernt way thats why we have to convert the word into another form to find out which letter we should write to be correct. In insiders dě, tě, ně we write wire tool above E, same as bě, pě, vě, mě. Indeed in insiders bě, pě, vě labels letters je. As for mě labels letter ňe. 6

7 1 Historie pravopisu Jan Gebauer, významný český vědec a dodnes jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců, rozdělil vývoj pravopisu na pět fází: primitivní, spřeţkový, diakritický, bratrský a novodobý. 1.1 Primitivní pravopis Na konci 12. století se objevily první písemné památky bohemika, glosy a přípisky. Nejstarší doloţené české věty byly připsány k listině litoměřické kapituly. Celý text byl napsán primitivním pravopisem. 1.2 Spřeţkový pravopis K zachycení českých hlásek se na konci 13. století pouţívají spřeţky. Jedná se o tzv. spřeţkový pravopis, který se dále dělil na starší spřeţkový pravopis a mladší spřeţkový pravopis. 1.3 Diakritický pravopis Na začátku 15. století s příchodem mistra Jana Husa přichází i diakritický pravopis. Nad měkkými souhláskami jsou spřeţky nahrazovány tečkou nad písmenkem a délka samohlásek se vyznačuje čárkou. 1.4 Bratrský pravopis Po tom, co se vynalezl knihtisk, se v tištěných dílech začal uplatňovat bratrský pravopis. Byl to pravopis částečně diakritický se zachováním spřeţek. Vynalezená tečka nad měkkými souhláskami se změnila v háček, který se uplatnil v č, ď, ň, ř, ť, š, ţ. Ů s krouţkem vzniklo z původního ó. Čárka se uţívala podle pauz ve výslovnosti, nikoli podle vztahu mezi slovy ve větě. Začali se pouţívat tečky, dvojtečky, vykřičníky a otazníky. Bratrským pravopisem byl přepsán překlad Bible. 1.5 Novodobý pravopis Za novodobý pravopis povaţujeme pravopis z konce 18. století podle gramatiky Josefa Dobrovského, který zavedl analogickou opravu, jejţ odstranila psaní y po s a z, začalo se psát jednotně ci, místo j se začalo psát í a místo au se začalo psát ou. V roce 1902 byly vydány první Pravidla českého pravopisu Janem Gebauerem. Tato kniha ovšem obsahovala ještě staré tvary některých slov. Poslední forma Pravidel českého pravopisu byla vydána roku

8 2 Základní rozdělení Slova jsou poskládána ze slabik a slabiky z hlásek. Slova mohou být jednoslabičná (dům), dvojslabičná (táta), trojslabičná (maminka), víceslabičná (koloběţka), a také neslabičná (předloţky- např. v, s, z) Úkoly - Na tohle téma jsem dětem dala dva úkoly, v prvním mají škrtnout neslabičná slova v bublinkách a v druhém doplnit slova tak, aby byla trojslabičná. U prvního úkolu stačí jen škrtnout tuţkou z nabídky Smart Board a u druhého úkolu dětičky jenom přesunou k neúplným slovům čtverečky se zbytky slov. Dětičky věděli řešení hned na začátku a nejvíce je bavilo přesouvat čtverečky, asi proto, ţe si mohli rukou sáhnout na obrazovku a jakmile se jí dotkly, jel obrázek podle cesty jejich prstu. 3 Dělení slova Jelikoţ se nám někdy můţe stát, ţe se nám slovo nevejde na řádku, dělíme ho po slabikách (např. věta: Chodím do školky velice rá-da). Dělení označujeme pomlčkou (př. rů-ţe, pí-seň, lí-pa, lá-va). Ovšem jednoslabičná slova nedělíme (př. klíč, dům, já)!!! 8

9 3. 1 Úkoly - U dělení slov jsem dětem zadala jednoduchý úkol, a to udělat u slov podle slabik pomlčku. Tu udělají jen tím, ţe uchopí pero na Smard Board a mohou kreslit. Sice nejdříve nepochopili, ţe mají udělat čárku vodorovně, protoţe se slova učí dělit po slabikách svislou čárou, avšak poté jim to šlo velice dobře. 4 Rozdělení hlásek 4.1 Samohlásky: Jsou to písmena, která mohou sami tvořit slabiku. Charakterizuje je tón a dělíme je na: Krátké: a, e, i (y), o, u Dlouhé: á, é, í (ý), ó, ú (ů) 4.2 Dvojhlásky: Jsou to písmena, která se skládají ze dvou samohlásek a jsou v jedné slabice. Au (př. auto) Ou (př. ouvej) 4.3Souhlásky: Jsou to všechny ostatní hlásky. Charakterizuje je šum a dělíme je na: Tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n Měkké: ţ, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň Obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z 5 Dlouhé samohlásky Dlouhé slabiky vyslovujeme dlouze! Samohláska vyslovovaná jako měkké I se někdy píše písmenem i(í), jindy písmenem y (ý)!!! Jak je vidět v tabulce pod textem dlouhá samohláska se můţe vyskytovat nejen uprostřed slova. Existují jednoslabičná slova s čárkou uprostřed (např. býk, ráj, sýr, rýč, já), dvojslabičná s čárkou na začátku (např. ţíla, dráha, péče, máma, léto), dvojslabičná s oběma čárkami (např. hádá, létá, lízá, říká, pátá), dvojslabičná s čárkou na konci (např. seká, kouká, nosí, Jiří, vaří, sází), trojslabičná se všema čárkami (např. hádání, zpívání, létání, hádání, tázání), trojslabičná s čárkami na začátku a na konci (např. léčivá, míjivý, spálený, váhaví), a také trojslabičná s čárkou uprostřed (sešítek, vajíčko, zrníčko, nosíček, košíček). 9

10 5. 1 Úkoly - K dlouhým samohláskám jsem napsala jediný úkol, ve kterém děti mají do vět doplnit chybějící dlouhé samohlásky. Ty udělají naprosto jednoduše opět tím, ţe si vezmou tuţku ze sady Smart a mohou psát. Tato práce jim šla opět bravurně, krásně psace dopisovaly dlouhé samohlásky a moc je to bavilo. 6 Psaní u-ú/ů Hláska Ú se někdy píše s čárkou, jindy s krouţkem. Písmenko Ú s čárkou píšeme vţdy jen na začátku slova (úroda), ovšem písmenko Ů s krouţkem píšeme vţdy jen uvnitř nebo na konci slova. K zapamatování tohoto daného pravidla nám pomůţe tento vláček: Jak je na obrázku zřetelně vidět jen mašina na začátku má právo vézt Ú s čárkou. Ostatní vagóny uţ se za ní jen vezou, takţe nemají právo vézt Ú s čárkou, ale uţ jen Ů s krouţkem: 10

11 6. 1 Úkoly - Na toto téma jsem dětem zadala jeden úkol, v němţ mají k správně napsaným slovům přiřadit smajlíka. Stačí jen uchopit ţlutého Smajlíka z nabídky a posunout ho ke slovu. A druhý úkol s tabulkou, kde se mají doplňovat správné ú/ů a postupně odkrývat čtverečky. Něco hezkého se pod nimi nachází. Oba úkoly děti vyřešili s přehledem, jako kdyby to byla ta nejlehčí věc na světě. 7 Dvojhlásky ou, au Dvojhlásky aneb písmena, která se skládají ze dvou samohlásek a jsou v jedné slabice, čteme jako jedno písmeno. Ve slově koupat najdeme dvojhlásku, jenţe ve slově poučit ne. Je to proto, ţe u slova koupat ou označuje jedno písmeno a kdyţ je přečteme zvlášť (ko-upat), nedává slovo ţádný smysl: 7. 1 Úkoly - Na téma dvojhlásek jsem napsala úkol, v němţ děti mají škrtnout slova, ve kterých nenajdou dvojhlásku. K tomuto úkolu si stačí jen vybrat nějaké zbarvení nahoře na liště funkcí, a poté se jiţ mohou škrtat. Dětičky na tomhle úkolu bavilo nejvíc škrtání slov, protoţe se jim líbily barvičky, kterými se ta slova škrtala. 8 Psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách Po souhláskách h, ch, k, r, d, t, n se píše jedině tvrdé Y. K zapamatování napomáhá tato říkanka: Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny píšeme vţdy tvrdé Y!!! 11

12 8. 1 Úkoly - Aby děti pořádně pochopily, ţe mají po tvrdých souhláskách psát vţdy jen tvrdé Y, napsala jsem dětem asi dvacet slov obsahující hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny a jediným úkolem, který měly splnit je ten, ţe měly odůvodnit, proč je po všech těch tvrdých souhláskách napsáno tvrdé Y. Ve 2. A to věděla celá třída. - Další úkol spočívá v tom, ţe děti musí spojit neúplná slova z levého sloupce s hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny z pravého sloupce tak, aby slova dávala smysl. Stačí pouze vybrat z horní lišty funkci čar a udělat šipku. S šipkami si děti hrály rády, protoţe je strašlivě bavilo měnit styl a barvu čar. - V posledním úkolu na psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách, děti mají šipkou přesunout slova, která jsou názvem zvířete a ještě k tomu obsahují tvrdé souhlásky. Jelikoţ k tomuhle úkolu dětem opět stačil jejich prst, bavilo je to přesouvání snad ze všeho nejvíc. 9 Psaní I/Í po měkkých souhláskách Po souhláskách ţ, č, ř, c, j, ď, ť, ň píšeme jedině měkké I. K zapamatování tohoto pravidla nám napomáhá tahle říkanka: Ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni píšeme vţdy měkké I!!! Měkké I změkčuje předcházející souhlásku (ďi, ťi), píšeme tedy di, ti!!! 9.1 Úkoly - První úkol k tomuhle tématu je zaloţen pouze na krouţkování. Děti mají totiţ zakrouţkovat ta zvířata, která v lese neţijí (nemají na sobě měkkou souhlásku). V tomto úkolu opět postačí jen tuţka. Přestoţe děti beztak věděli, která zvířátka do lesa nepatří, kontrolovali si své odpovědi podle toho, zda u zvířátka není měkké I. - V druhém úkolu mají do textu doplnit ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni tak, aby vnikla slova. Ovšem musí je tam sami tuţkou napsat. Doplňování dětem šlo také skvěle, protoţe je paní učitelka naučila krásně psát. - A jelikoţ je tato stránka fotbalová, aby výuka bavila chlapečky a dokázala zaujmout i holčičky, tak v posledním úkolu musí škrtnout dres, pod kterým není správně napsané slovo. Tohle zvládly zase absolutně bez obtíţí. Stránka se jim líbila, ale nezapomněli mi říct, ţe tam mám dát víc míčů. 12

13 10 Psaní I-Í/Y-Ý po obojetných souhláskách Po souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z se píše v některých případech i-í a v jiných zase y-ý. 11 Slabikotvorné r a l R nebo l je v některých slabikách místo samohlásky nebo dvojhlásky, proto jim říkáme slabikotvorné (krk, hlt). Slabikotvorné r a l se vyskytuje v obklopení souhlásek Úkoly - K slabikotvornosti jsem přiřadila úkol, ve kterém mají děti přiřadit ke správně napsaným slovům modrou kytičku. K tomu potřebuji jen funkci šipka. Chvíli jim sice trvalo, neţ pochopily, kde je slabikotvorné r a l a kde ne, ale poté to zvládly. 12 Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Uprostřed nebo na konci slov jsou souhlásky, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Toto slovo si proto musíme převést do jiného tvaru, abychom zjistili, které písmenko máme napsat, aby slovo bylo správně. 13

14 MRKEV: řekneme si MRKVIČKA, takţe píšeme V!!! 12.1 Úkoly - K tématu Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov jsem napsala jen dva úkoly. V prvním měly sami dopsat písmenka do neúplných slov, coţ jim šlo. Umí totiţ všechny pádové otázky zásluhou šikovné paní učitelky Marcely Klikové. 13 Slova s DĚ, TĚ, NĚ V těchto skupinách píšeme háček nad e. Písmeno "ě" označuje měkkost předcházející souhlásky!!! Dě, tě, ně vyslovujeme [ďe, ťe, ňe]!!! Úkoly - K tomuto tématu jsem vytvořila zase jen jediný úkol, protoţe stačil k tomu, aby děti pochopily, ţe u dě, tě, ně se píše háček nad E. Věděly vţdycky, co mají do mezer mezi slovy doplnit a po odkrytí správné odpovědi mě absolutně nepřekvapil fakt, ţe to měly celé správně. 14 Slova s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ V těchto skupinách píšeme také háček nad e. Písmeno "ě" ve skupinách bě, pě, vě označuje písmenka je. Bě, pě, vě vyslovujeme [bje, pje, vje]!!! Písmeno "ě" ve skupinách mě označuje písmenka ňe. Mě vyslovujeme [mňe]!!! Slovo mě se můţe psát nejen v této, ale také v takovéto mne formě. O psané formě rozhodují pádové otázky: 2.p. mě, mne 3.p. mně 4.p. mě 6.p. mně 14

15 14. 1 Úkoly - Na toto poslední výukové téma jsem vytvořila celou stránku s jedním úkolem a to, zvýraznit cesty, které vedou ke správně napsaným slovům. K tomu jsem se s druháčky sice nedostala, ale jsem si jistá, ţe by pro ně nebyl problém. 15 Moje návštěva 2. A Jako svůj vlastní výzkum jsem si vyzkoušela jednu hodinu učit ve 2. A. Paní učitelka Marcela Kliková zajistila třídu se Smart tabulí a já mohla začít. Děti byly velice milé, poslouchaly se zaujetím. Ze začátku, kdyţ jsem jim začala říkat fakta o dělení vět, připadalo mi, ţe si začaly myslet, jak jim budu celou hodinu o něčem povídat a oni to celou hodinu budou muset poslouchat. O to větší bylo jejich překvapení, kdyţ zjistily, ţe celá výuka je zaloţena spíš na hraní s vědomostmi, neţ na povídání. Kdyţ se to tak vezme, co bych jim měla povídat, kdyţ uţ mají toto téma probraný a já to s nimi měla pouze zopakovat? Děti se tedy uţ při prvním úkolu hlásily tak, jako kdyby to byl poslední. Jelikoţ jsem neznala jména dětí, coţ mě poměrně vyvádělo z míry, při jednotlivém oslovení mojí osoby: Paní učitelko, prosím já chci jít. a já nemohla říct: Ano, tak pojď Pepíčku., vyvolávala jsem je pouze ručně, ale nakonec to vůbec nebylo špatné. Ţádný úkol je nerozhodil. Sice jsme všechny úkoly nedodělaly do konce, ale paní učitelka jim slíbila, ţe to s nimi určitě někdy dodělá. Kdyţ jsem však odcházela ze třídy zahřála mě na srdíčku věta jedné holčičky, která mi řekla, ţe ta hodina byla skvělá a ţe se jí moc líbila. Kdyby se mi tedy teď někdo zeptal, jestli bych nechtěla ještě někdy jít učit do 2. A, šla bych a to s radostí 16 Pracovní listy Poněvadţ kaţdý učitel jistě nemá svůj vlastní přístup na počítač a k tomu ještě ve třídě Smart tabuli, napadlo mě, ţe by bylo fajn učitelům ulehčit práci a vypracovat jim jeden takový test na shrnutí souhlásek, samohlásek, dvojhlásek, psaní ú/ů Určitě je mnohem jednoduší okopírovat si jeden list z mé práce, neţ shánět třídu se Smart tabulí, anebo dokonce tvořit si test sám. Test je zde: 15

16 Test 2. třída 1. Doplň slova tak, aby byla trojslabičná: Motýl, petr, peři, sluníč, vlaštov, brambo, tatí, lavi, babič, slovíč. 2. Doplň do textu u-ú-ů: Včelí l, p da, šnečí lita, dítě slona sl ně, kl bko, dřevěná h l, klizený pokoj, dělaná práce, cesta dom, lohy do školy, z kopce dol, kr tí maso, černou kočk, babiččin d chod, velkou brašn, cvičební bor, pečené k ře, zký výběr. 3. Škrtni slova, ve kterých nenajdeš dvojhlásku: Autobus, pavouk, kouká, osoba, zavoláme, poučíme, uděláme, sbalíme, louka, loučíme, houser, dvojitě, krátce, dlouze, déle, koupit, poupravit, shlédnout, prodat, kocour, koupit, housličky, ahoj, čau, oblohou, kobyla, brouk, obloha, au, ouvej, brouká, mňouká, pípá, hledí, plouţí, houpačka, pouť, učení, zoufalý, koupání. 4. Vyhledej tvrdé slabiky a zakrouţkuj je: Kdyţ jsme byli ještě malý dětičky, chodili jsme rádi do školky. Moje kamarádky mají rády počítačové hry. Náš pes přišel domů zcela mokrý. Bouřky ničí dráty elektrického vedení. Smetanovy hry diváky velice zaujaly. Na zahrádce pěstujeme jahody, maliny, ředkvičky, borůvky, rajčata, cukety, banány a hrušky. 5. Doplň do textu ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni: Komá No Mist Krej Dív ny šky Kohout ko čky hol čky no čky kohout ře chy li čky tlivka 16

17 Test 2. Třída správně 1. motýlek, petrklíč, peřina, sluníčko, vlaštovka, brambory, tatínek, babička, slovíčka. 2. Včelí úl, půda, šnečí ulita, dítě slona slůně, klubko, dřevěná hůl, uklizený pokoj, udělaná práce, cesta domů, úlohy do školy, z kopce dolů, krůtí maso, černou kočku, babiččin důchod, velkou brašnu, cvičební úbor, pečené kuře, úzký výběr. 3. Autobus, pavouk, kouká, louka, loučíme, houser, dlouze, koupit, shlédnout, kocour, koupit, housličky, čau, oblohou, brouk, au, ouvej, brouká, mňouká, plouží, houpačka, pouť, zoufalý, koupání. 4. Když jsme byli ještě malý dětičky, chodili jsme rádi do školky. Moje kamarádky mají rády počítačové hry. Náš pes přišel domů zcela mokrý. Bouřky ničí dráty elektrického vedení. Smetanovy hry diváky velice zaujaly. Na zahrádce pěstujeme jahody, maliny, ředkvičky, borůvky, rajčata, cukety, banány a hrušky. 5. komáři, noci, mistři, krejčí, dívčiny, šišky, kohoutci, nitro (jitro), košile, dětičky, kočičky, holčičky, nožičky, kohouti, řeřichy, lidičky, citlivka, žilky, Jitka, sloni. 17 Ochutnávka mé práce ze Smart Boardu Jelikoţ je zcela nemoţné, abych Vám v prezentaci předvedla celou práci, dala jsem Vám sem malou ochutnávku: 17

18 18

19 19

20 20

21 Závěr Moje téma absolventské práce se mi velice líbilo a dobře se mi s ním pracovalo. Informace na dané téma se sháněli dobře, a tak bylo snadné je postupně rozvíjet. Moje vedoucí práce je velice tolerantní, takţe jsem za ní mohla chodit se vším. Nejdříve jsem si myslela, ţe moje absolventská práce přinese něco jen tomu, kdo ji později vyuţije, ale postupem času a dokončováním práce jsem si uvědomila, ţe mi dělá radost pohrávat si dětským designem a vrátit se do dětských let. Na závěr se ukázalo, ţe nejtěţší na celé práci nebylo napsat pár stránek, ale to přemýšlet o tom co by takové děti ve druhé třídě udělali, co umí a co se jim líbí. Svým výzkumem, aneb návštěvou 2. A a vyzkoušení své práce v praxi, tedy na těch, kteří by to v budoucnu mohli vyuţít, jsem si dokázala, ţe myšlení sedmiletého dítěte mi po osmi letech zase šlo. Také svou absolventskou práci jsem nebrala jako povinnost, ale spíš jako milé zpestření volného času. Doufám, ţe jste moji práci nebrali jako ztrátu času a děkuji moc za Vaši pozornost. 21

22 Seznam obrázků 1. Housenky 2. Slova 3. Tabulka slov s dlouhou samohláskou 4. Vláček ú-ů 5. Dvojhlásky ou-au 6. Y nebo I 7. Slabikotvornost 8. Souhlásky na konci slov 9. Snímek práce Snímek práce Snímek práce Snímek práce Snímek práce Snímek práce Obrázek tabule a paní učitelky 22

23 Seznam použité literatury Knihy a publikace 1. Petr Šulc a Petr Vandas, Prázdninová škola 2. třída, 2004: Pierot, spol. s r. 2. PhD. Zdenka Doříková, Csc., PhDr. Vlastimil Styblík, Csc., doc. PhDr. Karla Ondrášková, Csc., Metodické příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 1998: SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost. 3. Mgr. Jaroslava Fukanová, Mgr. Miroslava Gerţová, Český jazyk 1 nově pracovní sešit pro 2. ročník, 1. Díl, 2006: Nová škola. 4. Mgr. Jaroslava Fukanová, Mgr. Miroslava Gerţová, Český jazyk 2 nově pracovní sešit pro 2. ročník, 2. Díl, 2006: Nová škola 5. prof. PhDr. Jan Horecký, DrSc., Mluvnice češtiny, 1986: Praha, Československé akademie věd. 6. Hana Mühlhauserová, Zita Janáčková, Olga Příborská, Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník základní školy, 1998: Nová škola 7. Vlastimil Styblík a kol., Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 2003: SPN Elektrické zdroje 1. Souhlásky a samohlásky (online), dostupné na WWW: 2. Souhlásky (online), dostupné na WWW: 3. Samohlásky (online), dostupné na WWW: 4. Český pravopis (online), dostupný na WWW: 5. Souhlásky a samohlásky (online), dostupné na WWW: 23

24 Přílohy Zkusila jsem si také vyrobit svoji procvičovací kníţku. Naleznete ji zde: Autor: Barbora Hyťhová 24

25 Slabičnost slov 1. Papoušek Oskar musí přebrat slova na jednoslabičná, dvojslabičná a neslabičná. Pomoc mu, aby toho neměl moc. Jednoslabičná slova zakrouţkuj červeně, dvojslabičná modře a neslabičná zeleně: z kluk mamka ráno jméno pes někdy k koza škola lůj v Samohlásky 1. Sloník Hugo je samí problém. Ztratil se v lese a nemůţe najít cestu zpět do ZOO. Pomoc mu prosím. Spoj samohlásky, a tím vytvoříš cestu z lesa pro Huga: A B G F CH Z I J K R H CH E Ţ L T N Č O M OU Ř C Ď Y Souhlásky MĚKKÉ 1. Hugo se s Oskarem pohádal kvůli tomu, ţe Oskar v obchodě koupil tvrdé souhlásky místo měkkých. Vyměň je (zvýrazni), ať se ti dva konečně usmíří : 25

26 TVRDÉ 1. Oskar pozval svou kamarádku do kina, ale není si jistý, jestli vybral dobrý film, a proto vyznač tvrdé souhlásky, aby si mohl/a dolů na kolonku doporučit Oskarovi nějaký filmeček: O hradu v Karpatech O princezně Hedvice Jak se krotí krokodýli Sněhurka Příšerky OBOJETNÉ 1. Hugo má další velký problém, stejně jako Popelka mu macecha rozsypala souhlásky na zem a pořádně smíchala do vět. Pomoc mu, zeleně zakrouţkovat obojetné souhlásky: Helenka umí jezdit na kole úplně jako školák, a to chodí ještě do školky. Učila jí to její maminka, protoţe byla na mateřské dovolené, a tudíţ měla dost volného času. Psaní Ú/Ů 1. Hugo si vyšel na procházku a potkal zasněného Oskara, který si neví rady s tím, jaké ú/ů má napsat do textu. Buď tak hodný/á a pomoc mu: k lna h l s l l p da d chod v l st l sl ně koly dom kr ta bor roda r ţe 26

27 Bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně 1. Hugo s Oskarem spletli cvičení do školy a ty jim ho oprav: Běna Něna dělocvik hřípě konečtě zvěvák hmězda věsíc měkný pělásci dět těda 2. Hugo zapomněl spojit neúplná slova z levého sloupce s dě, tě, ně v pravém sloupci, tak aby vzniklo slovo. Udělej to za něho: Voj_ch _locvik _kdy _deček Sá_ Ne_le DĚ NĚ TĚ TĚ NĚ DĚ Dvojhlásky 1. Kluci uţ si nevědí rady, proto je na tobě, aby si škrtl/a slova, která obsahují dvojhlásku: ouvej brouk houpačka pípá poučit zavolat uklidit autobus pouţít klobouk houser doučování obloha kocour čau dlouhá slon housle Slabikotvorné R a L 1. Oskárek nepochopil, ve kterých slovech se nachází slabikotvorná hláska, a proto tenhle úkol vyřeš prozatím za něj: mrzne trh srnka strýc trn mrká brouk plný orel drhne krk mrk 27

28 Za tvorbu této práce vděčím paní učitelce Klikové, která byla tak ochotná a se vším mi pomáhala a mojí rodině, že to semnou po celou dobu zpracovávání přežila. 28

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO AN ANALYSIS OF COMMON LANGUAGE SPOKEN IN SUDOVO HLAVNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ PESTRO- BAREVNÝ SVĚT ANEB MULTIKULTURNÍ WORKSHOPY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ ISBN 978-80-87217-13-9 PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT aneb

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Nemusíme se bát. Možná udělám ještě. Hamleta. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek

Nemusíme se bát. Možná udělám ještě. Hamleta. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek ZPRAVODAJ 3 U příležitosti 61. loutkářské Chrudimi. Toto číslo vyšlo v pondělí 2. 7. 2012. Nemusíme se bát Možná udělám ještě Tak se nám to hezky rozjelo. Máme

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma země ArteMida Pavla Michálková Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato písemná bakalářská práce popisuje průběh vytváření kombinovaného

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více