VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO Barbora Hyťhová 9. I Školní rok 2008/2009 Vedoucí absolventské práce: Marcela Kliková

2 Obsah Obsah.. 2 Úvod Anotace Historie pravopisu Primitivní pravopis Spřeţkový pravopis Diakritický pravopis Bratrský pravopis Novodobý pravopis Základní rozdělení Úkoly 8 3 Dělení slova Úkoly Rozdělení hlásek Samohlásky Krátké Dlouhé Dvojhlásky Souhlásky Tvrdé Měkké Obojetné Dlouhé samohlásky Úkoly Psaní u-ú/ů Úkoly Dvojhlásky ou, au

3 7. 1 Úkoly Psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách Úkoly Psaní I/Í po měkkých souhláskách Úkoly Psaní I-Í/Y-Ý po obojetných souhláskách Slabikotvorné r a l Úkoly Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Úkoly Slova s DĚ, TĚ, NĚ Úkoly Slova s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ Úkoly Moje návštěva 2. A Pracovní listy Ochutnávka mé práce ze Smart Boardu 17 Závěr Seznam obrázků Seznam pouţité literatury. 23 Knihy a publikace. 23 Elektrické zdroje.. 23 Příloha (má pracovní kníţka).. 24 Poděkování

4 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne Jméno a příjmení Barbora Hyťhová 4

5 Úvod Moje téma absolventské práce ve výukovém programu Smart Board se jmenuje: Věta, slovo, hláska, slabika, písmeno. Jde o bliţší rozdělení těchto pojmů a učení se s nimi pracovat. Toto téma jsem si vybrala jednak kvůli tomu, ţe mě moc baví pracovat s programem Smart Board, jednak kvůli práci s malými dětmi, která mě odjakţiva strašlivě bavila, a také kvůli tomu, abych se graficky mohla vrátit zpátky do dětských let. S prací mi pomáhala paní učitelka Marcela Kliková, které bych chtěla poděkovat za to, ţe mi zajistila potřebnou literaturu, rozšířila můj vlastní výzkum a prodiskutovávala se mnou moţné doplňky do celé práce. Cíl mé práce spočívá v rozšíření výuky zábavnou formou tak, aby učení děti co nejvíce bavilo. Domnívám se, ţe by tuto práci mohli vyuţít učitelé k rozšíření výuky a určitě by bylo prima, kdyby na kaţdé téma v daném předmětu existovalo nějaké takovéto shrnutí, protoţe by to pro děti určitě bylo krásné zpestření vyučovací hodiny. Svou vlastní práci jsem si vyzkoušela na ţácích druhé třídy, kterým se učení na Smart Boardu velice líbilo, bavilo je to a doslova se předháněli v odpovědích na úkoly. 5

6 Anotace Kaţdé slovo je poskládáno ze slabik a slabiky z hlásek. Na konci řádku dělíme slova po slabikách. Dlouhé slabiky vyslovujeme dlouze. Hlásky dělíme na souhlásky, samohlásky a dvojhlásky. Po měkkých souhláskách píšeme vţdy měkké I, po tvrdých souhláskách zase jen tvrdé Y a po obojetných v některém případě měkké a v jiných zase tvrdé y. Dvojhlásky aneb písmena, která se skládají ze dvou samohlásek a jsou v jedné slabice, čteme jako jedno písmeno. Hlásku ú píšeme někdy s čárkou a někdy s krouţkem. Ú píšeme vţdy na začátku slova a Ů buď uprostřed, nebo na konci slova. R nebo l je v některých slabikách místo samohlásky nebo dvojhlásky, proto jim říkáme slabikotvorné slabiky. Uprostřed nebo na konci slov jsou souhlásky, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Toto slovo si proto musíme převést do jiného tvaru, abychom zjistili, které písmenko máme napsat, aby slovo bylo správně. Ve skupinách dě, tě, ně píšeme háček nad e stejně jako u bě, pě, vě, mě. Ovšem ve skupinách bě, pě, vě označuje písmenka je. U mě označuje písmenko e písmenka ňe. Each term is made of syllables and syllables from sounds. At begining a we divided terms after syllables. Long syllables pronounce at length. Sounds part aredinided into consonants, vowels and on diphtongs. After soft consonants we write soft I, after hard consanants we write hard Y and after hypocritical we write sometimes soft I, another time we write hard Y. Diphtongs are letters, consist razane of two vowels and they are in one syllable. Sound Ú we write sometimes with ringlet and next time with stroke. U with stroke we write at the begining of the word, but U with ringlet we write in the middle of the word of at the end. R or L is in some syllables past the vowels or diphtongs, that s why we call them syllabic syllables. On the modele of the words are consonants, whice we pronounce and write indiffernt way thats why we have to convert the word into another form to find out which letter we should write to be correct. In insiders dě, tě, ně we write wire tool above E, same as bě, pě, vě, mě. Indeed in insiders bě, pě, vě labels letters je. As for mě labels letter ňe. 6

7 1 Historie pravopisu Jan Gebauer, významný český vědec a dodnes jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců, rozdělil vývoj pravopisu na pět fází: primitivní, spřeţkový, diakritický, bratrský a novodobý. 1.1 Primitivní pravopis Na konci 12. století se objevily první písemné památky bohemika, glosy a přípisky. Nejstarší doloţené české věty byly připsány k listině litoměřické kapituly. Celý text byl napsán primitivním pravopisem. 1.2 Spřeţkový pravopis K zachycení českých hlásek se na konci 13. století pouţívají spřeţky. Jedná se o tzv. spřeţkový pravopis, který se dále dělil na starší spřeţkový pravopis a mladší spřeţkový pravopis. 1.3 Diakritický pravopis Na začátku 15. století s příchodem mistra Jana Husa přichází i diakritický pravopis. Nad měkkými souhláskami jsou spřeţky nahrazovány tečkou nad písmenkem a délka samohlásek se vyznačuje čárkou. 1.4 Bratrský pravopis Po tom, co se vynalezl knihtisk, se v tištěných dílech začal uplatňovat bratrský pravopis. Byl to pravopis částečně diakritický se zachováním spřeţek. Vynalezená tečka nad měkkými souhláskami se změnila v háček, který se uplatnil v č, ď, ň, ř, ť, š, ţ. Ů s krouţkem vzniklo z původního ó. Čárka se uţívala podle pauz ve výslovnosti, nikoli podle vztahu mezi slovy ve větě. Začali se pouţívat tečky, dvojtečky, vykřičníky a otazníky. Bratrským pravopisem byl přepsán překlad Bible. 1.5 Novodobý pravopis Za novodobý pravopis povaţujeme pravopis z konce 18. století podle gramatiky Josefa Dobrovského, který zavedl analogickou opravu, jejţ odstranila psaní y po s a z, začalo se psát jednotně ci, místo j se začalo psát í a místo au se začalo psát ou. V roce 1902 byly vydány první Pravidla českého pravopisu Janem Gebauerem. Tato kniha ovšem obsahovala ještě staré tvary některých slov. Poslední forma Pravidel českého pravopisu byla vydána roku

8 2 Základní rozdělení Slova jsou poskládána ze slabik a slabiky z hlásek. Slova mohou být jednoslabičná (dům), dvojslabičná (táta), trojslabičná (maminka), víceslabičná (koloběţka), a také neslabičná (předloţky- např. v, s, z) Úkoly - Na tohle téma jsem dětem dala dva úkoly, v prvním mají škrtnout neslabičná slova v bublinkách a v druhém doplnit slova tak, aby byla trojslabičná. U prvního úkolu stačí jen škrtnout tuţkou z nabídky Smart Board a u druhého úkolu dětičky jenom přesunou k neúplným slovům čtverečky se zbytky slov. Dětičky věděli řešení hned na začátku a nejvíce je bavilo přesouvat čtverečky, asi proto, ţe si mohli rukou sáhnout na obrazovku a jakmile se jí dotkly, jel obrázek podle cesty jejich prstu. 3 Dělení slova Jelikoţ se nám někdy můţe stát, ţe se nám slovo nevejde na řádku, dělíme ho po slabikách (např. věta: Chodím do školky velice rá-da). Dělení označujeme pomlčkou (př. rů-ţe, pí-seň, lí-pa, lá-va). Ovšem jednoslabičná slova nedělíme (př. klíč, dům, já)!!! 8

9 3. 1 Úkoly - U dělení slov jsem dětem zadala jednoduchý úkol, a to udělat u slov podle slabik pomlčku. Tu udělají jen tím, ţe uchopí pero na Smard Board a mohou kreslit. Sice nejdříve nepochopili, ţe mají udělat čárku vodorovně, protoţe se slova učí dělit po slabikách svislou čárou, avšak poté jim to šlo velice dobře. 4 Rozdělení hlásek 4.1 Samohlásky: Jsou to písmena, která mohou sami tvořit slabiku. Charakterizuje je tón a dělíme je na: Krátké: a, e, i (y), o, u Dlouhé: á, é, í (ý), ó, ú (ů) 4.2 Dvojhlásky: Jsou to písmena, která se skládají ze dvou samohlásek a jsou v jedné slabice. Au (př. auto) Ou (př. ouvej) 4.3Souhlásky: Jsou to všechny ostatní hlásky. Charakterizuje je šum a dělíme je na: Tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n Měkké: ţ, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň Obojetné: b, f, l, m, p, s, v, z 5 Dlouhé samohlásky Dlouhé slabiky vyslovujeme dlouze! Samohláska vyslovovaná jako měkké I se někdy píše písmenem i(í), jindy písmenem y (ý)!!! Jak je vidět v tabulce pod textem dlouhá samohláska se můţe vyskytovat nejen uprostřed slova. Existují jednoslabičná slova s čárkou uprostřed (např. býk, ráj, sýr, rýč, já), dvojslabičná s čárkou na začátku (např. ţíla, dráha, péče, máma, léto), dvojslabičná s oběma čárkami (např. hádá, létá, lízá, říká, pátá), dvojslabičná s čárkou na konci (např. seká, kouká, nosí, Jiří, vaří, sází), trojslabičná se všema čárkami (např. hádání, zpívání, létání, hádání, tázání), trojslabičná s čárkami na začátku a na konci (např. léčivá, míjivý, spálený, váhaví), a také trojslabičná s čárkou uprostřed (sešítek, vajíčko, zrníčko, nosíček, košíček). 9

10 5. 1 Úkoly - K dlouhým samohláskám jsem napsala jediný úkol, ve kterém děti mají do vět doplnit chybějící dlouhé samohlásky. Ty udělají naprosto jednoduše opět tím, ţe si vezmou tuţku ze sady Smart a mohou psát. Tato práce jim šla opět bravurně, krásně psace dopisovaly dlouhé samohlásky a moc je to bavilo. 6 Psaní u-ú/ů Hláska Ú se někdy píše s čárkou, jindy s krouţkem. Písmenko Ú s čárkou píšeme vţdy jen na začátku slova (úroda), ovšem písmenko Ů s krouţkem píšeme vţdy jen uvnitř nebo na konci slova. K zapamatování tohoto daného pravidla nám pomůţe tento vláček: Jak je na obrázku zřetelně vidět jen mašina na začátku má právo vézt Ú s čárkou. Ostatní vagóny uţ se za ní jen vezou, takţe nemají právo vézt Ú s čárkou, ale uţ jen Ů s krouţkem: 10

11 6. 1 Úkoly - Na toto téma jsem dětem zadala jeden úkol, v němţ mají k správně napsaným slovům přiřadit smajlíka. Stačí jen uchopit ţlutého Smajlíka z nabídky a posunout ho ke slovu. A druhý úkol s tabulkou, kde se mají doplňovat správné ú/ů a postupně odkrývat čtverečky. Něco hezkého se pod nimi nachází. Oba úkoly děti vyřešili s přehledem, jako kdyby to byla ta nejlehčí věc na světě. 7 Dvojhlásky ou, au Dvojhlásky aneb písmena, která se skládají ze dvou samohlásek a jsou v jedné slabice, čteme jako jedno písmeno. Ve slově koupat najdeme dvojhlásku, jenţe ve slově poučit ne. Je to proto, ţe u slova koupat ou označuje jedno písmeno a kdyţ je přečteme zvlášť (ko-upat), nedává slovo ţádný smysl: 7. 1 Úkoly - Na téma dvojhlásek jsem napsala úkol, v němţ děti mají škrtnout slova, ve kterých nenajdou dvojhlásku. K tomuto úkolu si stačí jen vybrat nějaké zbarvení nahoře na liště funkcí, a poté se jiţ mohou škrtat. Dětičky na tomhle úkolu bavilo nejvíc škrtání slov, protoţe se jim líbily barvičky, kterými se ta slova škrtala. 8 Psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách Po souhláskách h, ch, k, r, d, t, n se píše jedině tvrdé Y. K zapamatování napomáhá tato říkanka: Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny píšeme vţdy tvrdé Y!!! 11

12 8. 1 Úkoly - Aby děti pořádně pochopily, ţe mají po tvrdých souhláskách psát vţdy jen tvrdé Y, napsala jsem dětem asi dvacet slov obsahující hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny a jediným úkolem, který měly splnit je ten, ţe měly odůvodnit, proč je po všech těch tvrdých souhláskách napsáno tvrdé Y. Ve 2. A to věděla celá třída. - Další úkol spočívá v tom, ţe děti musí spojit neúplná slova z levého sloupce s hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny z pravého sloupce tak, aby slova dávala smysl. Stačí pouze vybrat z horní lišty funkci čar a udělat šipku. S šipkami si děti hrály rády, protoţe je strašlivě bavilo měnit styl a barvu čar. - V posledním úkolu na psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách, děti mají šipkou přesunout slova, která jsou názvem zvířete a ještě k tomu obsahují tvrdé souhlásky. Jelikoţ k tomuhle úkolu dětem opět stačil jejich prst, bavilo je to přesouvání snad ze všeho nejvíc. 9 Psaní I/Í po měkkých souhláskách Po souhláskách ţ, č, ř, c, j, ď, ť, ň píšeme jedině měkké I. K zapamatování tohoto pravidla nám napomáhá tahle říkanka: Ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni píšeme vţdy měkké I!!! Měkké I změkčuje předcházející souhlásku (ďi, ťi), píšeme tedy di, ti!!! 9.1 Úkoly - První úkol k tomuhle tématu je zaloţen pouze na krouţkování. Děti mají totiţ zakrouţkovat ta zvířata, která v lese neţijí (nemají na sobě měkkou souhlásku). V tomto úkolu opět postačí jen tuţka. Přestoţe děti beztak věděli, která zvířátka do lesa nepatří, kontrolovali si své odpovědi podle toho, zda u zvířátka není měkké I. - V druhém úkolu mají do textu doplnit ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni tak, aby vnikla slova. Ovšem musí je tam sami tuţkou napsat. Doplňování dětem šlo také skvěle, protoţe je paní učitelka naučila krásně psát. - A jelikoţ je tato stránka fotbalová, aby výuka bavila chlapečky a dokázala zaujmout i holčičky, tak v posledním úkolu musí škrtnout dres, pod kterým není správně napsané slovo. Tohle zvládly zase absolutně bez obtíţí. Stránka se jim líbila, ale nezapomněli mi říct, ţe tam mám dát víc míčů. 12

13 10 Psaní I-Í/Y-Ý po obojetných souhláskách Po souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z se píše v některých případech i-í a v jiných zase y-ý. 11 Slabikotvorné r a l R nebo l je v některých slabikách místo samohlásky nebo dvojhlásky, proto jim říkáme slabikotvorné (krk, hlt). Slabikotvorné r a l se vyskytuje v obklopení souhlásek Úkoly - K slabikotvornosti jsem přiřadila úkol, ve kterém mají děti přiřadit ke správně napsaným slovům modrou kytičku. K tomu potřebuji jen funkci šipka. Chvíli jim sice trvalo, neţ pochopily, kde je slabikotvorné r a l a kde ne, ale poté to zvládly. 12 Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Uprostřed nebo na konci slov jsou souhlásky, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Toto slovo si proto musíme převést do jiného tvaru, abychom zjistili, které písmenko máme napsat, aby slovo bylo správně. 13

14 MRKEV: řekneme si MRKVIČKA, takţe píšeme V!!! 12.1 Úkoly - K tématu Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov jsem napsala jen dva úkoly. V prvním měly sami dopsat písmenka do neúplných slov, coţ jim šlo. Umí totiţ všechny pádové otázky zásluhou šikovné paní učitelky Marcely Klikové. 13 Slova s DĚ, TĚ, NĚ V těchto skupinách píšeme háček nad e. Písmeno "ě" označuje měkkost předcházející souhlásky!!! Dě, tě, ně vyslovujeme [ďe, ťe, ňe]!!! Úkoly - K tomuto tématu jsem vytvořila zase jen jediný úkol, protoţe stačil k tomu, aby děti pochopily, ţe u dě, tě, ně se píše háček nad E. Věděly vţdycky, co mají do mezer mezi slovy doplnit a po odkrytí správné odpovědi mě absolutně nepřekvapil fakt, ţe to měly celé správně. 14 Slova s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ V těchto skupinách píšeme také háček nad e. Písmeno "ě" ve skupinách bě, pě, vě označuje písmenka je. Bě, pě, vě vyslovujeme [bje, pje, vje]!!! Písmeno "ě" ve skupinách mě označuje písmenka ňe. Mě vyslovujeme [mňe]!!! Slovo mě se můţe psát nejen v této, ale také v takovéto mne formě. O psané formě rozhodují pádové otázky: 2.p. mě, mne 3.p. mně 4.p. mě 6.p. mně 14

15 14. 1 Úkoly - Na toto poslední výukové téma jsem vytvořila celou stránku s jedním úkolem a to, zvýraznit cesty, které vedou ke správně napsaným slovům. K tomu jsem se s druháčky sice nedostala, ale jsem si jistá, ţe by pro ně nebyl problém. 15 Moje návštěva 2. A Jako svůj vlastní výzkum jsem si vyzkoušela jednu hodinu učit ve 2. A. Paní učitelka Marcela Kliková zajistila třídu se Smart tabulí a já mohla začít. Děti byly velice milé, poslouchaly se zaujetím. Ze začátku, kdyţ jsem jim začala říkat fakta o dělení vět, připadalo mi, ţe si začaly myslet, jak jim budu celou hodinu o něčem povídat a oni to celou hodinu budou muset poslouchat. O to větší bylo jejich překvapení, kdyţ zjistily, ţe celá výuka je zaloţena spíš na hraní s vědomostmi, neţ na povídání. Kdyţ se to tak vezme, co bych jim měla povídat, kdyţ uţ mají toto téma probraný a já to s nimi měla pouze zopakovat? Děti se tedy uţ při prvním úkolu hlásily tak, jako kdyby to byl poslední. Jelikoţ jsem neznala jména dětí, coţ mě poměrně vyvádělo z míry, při jednotlivém oslovení mojí osoby: Paní učitelko, prosím já chci jít. a já nemohla říct: Ano, tak pojď Pepíčku., vyvolávala jsem je pouze ručně, ale nakonec to vůbec nebylo špatné. Ţádný úkol je nerozhodil. Sice jsme všechny úkoly nedodělaly do konce, ale paní učitelka jim slíbila, ţe to s nimi určitě někdy dodělá. Kdyţ jsem však odcházela ze třídy zahřála mě na srdíčku věta jedné holčičky, která mi řekla, ţe ta hodina byla skvělá a ţe se jí moc líbila. Kdyby se mi tedy teď někdo zeptal, jestli bych nechtěla ještě někdy jít učit do 2. A, šla bych a to s radostí 16 Pracovní listy Poněvadţ kaţdý učitel jistě nemá svůj vlastní přístup na počítač a k tomu ještě ve třídě Smart tabuli, napadlo mě, ţe by bylo fajn učitelům ulehčit práci a vypracovat jim jeden takový test na shrnutí souhlásek, samohlásek, dvojhlásek, psaní ú/ů Určitě je mnohem jednoduší okopírovat si jeden list z mé práce, neţ shánět třídu se Smart tabulí, anebo dokonce tvořit si test sám. Test je zde: 15

16 Test 2. třída 1. Doplň slova tak, aby byla trojslabičná: Motýl, petr, peři, sluníč, vlaštov, brambo, tatí, lavi, babič, slovíč. 2. Doplň do textu u-ú-ů: Včelí l, p da, šnečí lita, dítě slona sl ně, kl bko, dřevěná h l, klizený pokoj, dělaná práce, cesta dom, lohy do školy, z kopce dol, kr tí maso, černou kočk, babiččin d chod, velkou brašn, cvičební bor, pečené k ře, zký výběr. 3. Škrtni slova, ve kterých nenajdeš dvojhlásku: Autobus, pavouk, kouká, osoba, zavoláme, poučíme, uděláme, sbalíme, louka, loučíme, houser, dvojitě, krátce, dlouze, déle, koupit, poupravit, shlédnout, prodat, kocour, koupit, housličky, ahoj, čau, oblohou, kobyla, brouk, obloha, au, ouvej, brouká, mňouká, pípá, hledí, plouţí, houpačka, pouť, učení, zoufalý, koupání. 4. Vyhledej tvrdé slabiky a zakrouţkuj je: Kdyţ jsme byli ještě malý dětičky, chodili jsme rádi do školky. Moje kamarádky mají rády počítačové hry. Náš pes přišel domů zcela mokrý. Bouřky ničí dráty elektrického vedení. Smetanovy hry diváky velice zaujaly. Na zahrádce pěstujeme jahody, maliny, ředkvičky, borůvky, rajčata, cukety, banány a hrušky. 5. Doplň do textu ţi, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni: Komá No Mist Krej Dív ny šky Kohout ko čky hol čky no čky kohout ře chy li čky tlivka 16

17 Test 2. Třída správně 1. motýlek, petrklíč, peřina, sluníčko, vlaštovka, brambory, tatínek, babička, slovíčka. 2. Včelí úl, půda, šnečí ulita, dítě slona slůně, klubko, dřevěná hůl, uklizený pokoj, udělaná práce, cesta domů, úlohy do školy, z kopce dolů, krůtí maso, černou kočku, babiččin důchod, velkou brašnu, cvičební úbor, pečené kuře, úzký výběr. 3. Autobus, pavouk, kouká, louka, loučíme, houser, dlouze, koupit, shlédnout, kocour, koupit, housličky, čau, oblohou, brouk, au, ouvej, brouká, mňouká, plouží, houpačka, pouť, zoufalý, koupání. 4. Když jsme byli ještě malý dětičky, chodili jsme rádi do školky. Moje kamarádky mají rády počítačové hry. Náš pes přišel domů zcela mokrý. Bouřky ničí dráty elektrického vedení. Smetanovy hry diváky velice zaujaly. Na zahrádce pěstujeme jahody, maliny, ředkvičky, borůvky, rajčata, cukety, banány a hrušky. 5. komáři, noci, mistři, krejčí, dívčiny, šišky, kohoutci, nitro (jitro), košile, dětičky, kočičky, holčičky, nožičky, kohouti, řeřichy, lidičky, citlivka, žilky, Jitka, sloni. 17 Ochutnávka mé práce ze Smart Boardu Jelikoţ je zcela nemoţné, abych Vám v prezentaci předvedla celou práci, dala jsem Vám sem malou ochutnávku: 17

18 18

19 19

20 20

21 Závěr Moje téma absolventské práce se mi velice líbilo a dobře se mi s ním pracovalo. Informace na dané téma se sháněli dobře, a tak bylo snadné je postupně rozvíjet. Moje vedoucí práce je velice tolerantní, takţe jsem za ní mohla chodit se vším. Nejdříve jsem si myslela, ţe moje absolventská práce přinese něco jen tomu, kdo ji později vyuţije, ale postupem času a dokončováním práce jsem si uvědomila, ţe mi dělá radost pohrávat si dětským designem a vrátit se do dětských let. Na závěr se ukázalo, ţe nejtěţší na celé práci nebylo napsat pár stránek, ale to přemýšlet o tom co by takové děti ve druhé třídě udělali, co umí a co se jim líbí. Svým výzkumem, aneb návštěvou 2. A a vyzkoušení své práce v praxi, tedy na těch, kteří by to v budoucnu mohli vyuţít, jsem si dokázala, ţe myšlení sedmiletého dítěte mi po osmi letech zase šlo. Také svou absolventskou práci jsem nebrala jako povinnost, ale spíš jako milé zpestření volného času. Doufám, ţe jste moji práci nebrali jako ztrátu času a děkuji moc za Vaši pozornost. 21

22 Seznam obrázků 1. Housenky 2. Slova 3. Tabulka slov s dlouhou samohláskou 4. Vláček ú-ů 5. Dvojhlásky ou-au 6. Y nebo I 7. Slabikotvornost 8. Souhlásky na konci slov 9. Snímek práce Snímek práce Snímek práce Snímek práce Snímek práce Snímek práce Obrázek tabule a paní učitelky 22

23 Seznam použité literatury Knihy a publikace 1. Petr Šulc a Petr Vandas, Prázdninová škola 2. třída, 2004: Pierot, spol. s r. 2. PhD. Zdenka Doříková, Csc., PhDr. Vlastimil Styblík, Csc., doc. PhDr. Karla Ondrášková, Csc., Metodické příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 1998: SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost. 3. Mgr. Jaroslava Fukanová, Mgr. Miroslava Gerţová, Český jazyk 1 nově pracovní sešit pro 2. ročník, 1. Díl, 2006: Nová škola. 4. Mgr. Jaroslava Fukanová, Mgr. Miroslava Gerţová, Český jazyk 2 nově pracovní sešit pro 2. ročník, 2. Díl, 2006: Nová škola 5. prof. PhDr. Jan Horecký, DrSc., Mluvnice češtiny, 1986: Praha, Československé akademie věd. 6. Hana Mühlhauserová, Zita Janáčková, Olga Příborská, Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník základní školy, 1998: Nová škola 7. Vlastimil Styblík a kol., Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 2003: SPN Elektrické zdroje 1. Souhlásky a samohlásky (online), dostupné na WWW: 2. Souhlásky (online), dostupné na WWW: 3. Samohlásky (online), dostupné na WWW: 4. Český pravopis (online), dostupný na WWW: 5. Souhlásky a samohlásky (online), dostupné na WWW: 23

24 Přílohy Zkusila jsem si také vyrobit svoji procvičovací kníţku. Naleznete ji zde: Autor: Barbora Hyťhová 24

25 Slabičnost slov 1. Papoušek Oskar musí přebrat slova na jednoslabičná, dvojslabičná a neslabičná. Pomoc mu, aby toho neměl moc. Jednoslabičná slova zakrouţkuj červeně, dvojslabičná modře a neslabičná zeleně: z kluk mamka ráno jméno pes někdy k koza škola lůj v Samohlásky 1. Sloník Hugo je samí problém. Ztratil se v lese a nemůţe najít cestu zpět do ZOO. Pomoc mu prosím. Spoj samohlásky, a tím vytvoříš cestu z lesa pro Huga: A B G F CH Z I J K R H CH E Ţ L T N Č O M OU Ř C Ď Y Souhlásky MĚKKÉ 1. Hugo se s Oskarem pohádal kvůli tomu, ţe Oskar v obchodě koupil tvrdé souhlásky místo měkkých. Vyměň je (zvýrazni), ať se ti dva konečně usmíří : 25

26 TVRDÉ 1. Oskar pozval svou kamarádku do kina, ale není si jistý, jestli vybral dobrý film, a proto vyznač tvrdé souhlásky, aby si mohl/a dolů na kolonku doporučit Oskarovi nějaký filmeček: O hradu v Karpatech O princezně Hedvice Jak se krotí krokodýli Sněhurka Příšerky OBOJETNÉ 1. Hugo má další velký problém, stejně jako Popelka mu macecha rozsypala souhlásky na zem a pořádně smíchala do vět. Pomoc mu, zeleně zakrouţkovat obojetné souhlásky: Helenka umí jezdit na kole úplně jako školák, a to chodí ještě do školky. Učila jí to její maminka, protoţe byla na mateřské dovolené, a tudíţ měla dost volného času. Psaní Ú/Ů 1. Hugo si vyšel na procházku a potkal zasněného Oskara, který si neví rady s tím, jaké ú/ů má napsat do textu. Buď tak hodný/á a pomoc mu: k lna h l s l l p da d chod v l st l sl ně koly dom kr ta bor roda r ţe 26

27 Bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně 1. Hugo s Oskarem spletli cvičení do školy a ty jim ho oprav: Běna Něna dělocvik hřípě konečtě zvěvák hmězda věsíc měkný pělásci dět těda 2. Hugo zapomněl spojit neúplná slova z levého sloupce s dě, tě, ně v pravém sloupci, tak aby vzniklo slovo. Udělej to za něho: Voj_ch _locvik _kdy _deček Sá_ Ne_le DĚ NĚ TĚ TĚ NĚ DĚ Dvojhlásky 1. Kluci uţ si nevědí rady, proto je na tobě, aby si škrtl/a slova, která obsahují dvojhlásku: ouvej brouk houpačka pípá poučit zavolat uklidit autobus pouţít klobouk houser doučování obloha kocour čau dlouhá slon housle Slabikotvorné R a L 1. Oskárek nepochopil, ve kterých slovech se nachází slabikotvorná hláska, a proto tenhle úkol vyřeš prozatím za něj: mrzne trh srnka strýc trn mrká brouk plný orel drhne krk mrk 27

28 Za tvorbu této práce vděčím paní učitelce Klikové, která byla tak ochotná a se vším mi pomáhala a mojí rodině, že to semnou po celou dobu zpracovávání přežila. 28

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Aktivita žáků, vyhledávání slov dle zadání, doplňování křížovky.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Aktivita žáků, vyhledávání slov dle zadání, doplňování křížovky. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Název: ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Cíl: Opakování učiva o zvukové stránce jazyka Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, substituce

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk 2 Alter - elektronická verze učebnice (UČ) a dvou pracovních sešitů (PS) nakladatelství Alter pro 2. ročník - po spuštění zvolit volbu Výukový program - horní lišta v hlavní obrazovce programu:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení: koza kráva ovce lev kůň. cibule pomeranč mrkev zelí paprika

Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení: koza kráva ovce lev kůň. cibule pomeranč mrkev zelí paprika č. 7 název Významové souvislosti slov anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení významových souvislostí slov vyhledávání a vytváření slov nadřazených a podřazených, slov stejného, podobného a opačného

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova Odůvodnění pravopisu po obojetných souhláskách Ročník

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

ČJ J III/2 Inovace výuky pomocí ICT. 473 01 Okrouhlá 11, Zápis ČJ-2.roc. 2.roc.-19.2011. 19.2011.ek

ČJ J III/2 Inovace výuky pomocí ICT. 473 01 Okrouhlá 11, Zápis ČJ-2.roc. 2.roc.-19.2011. 19.2011.ek Název projektu Registrační číslo projektu Šablona Škola Sada Český jazyk Klíč k zápisuz DUM vypracován n dne: Pořadov adové číslo DUM: Moderní škola 2010 CZ.1.07/1.4.00/21.1492 ČJ J III/2 Inovace výuky

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě.

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Slova s bě, pě, vě, mě Čtení a psaní slov s bě, pě, vě, mě Ročník 2. Anotace Žáci

Více

Centrum čtení. Hejbejte se, kosti moje, já mám doma ještě dvoje, až ty jedny rozlámu, hodím s nimi na slámu a druhé si popadnu.

Centrum čtení. Hejbejte se, kosti moje, já mám doma ještě dvoje, až ty jedny rozlámu, hodím s nimi na slámu a druhé si popadnu. Centrum čtení 1. Přečtěte si v knížečce NAŠE TĚLO z edice Zábavná fakta od nakladatelství Fragment kapitolu o kostech s názvem Kostra je opora. Čtěte nahlas, ve čtení se střídejte. 2. Každý sám za sebe

Více

Audiopomůcka č. 7 Měkké a tvrdé souhlásky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 7 Měkké a tvrdé souhlásky Výukový materiál Audiopomůcka č. 7 Měkké a tvrdé souhlásky Výukový materiál Autoři: Mgr. Emilia Bandová, Lenka Zdarsová, Mgr. Roman Ziegler Spolupracující škola: Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

VY_12_INOVACE_Cj.2A165 Slovní význam - slova protikladná.notebook

VY_12_INOVACE_Cj.2A165 Slovní význam - slova protikladná.notebook VY_12_INOVACE_Cj.2A165 Slovní význam - slova protikladná.notebook VY_12_INOVACE_Cj.2A165 Slovní význam - slova protikladná.notebook Sestavuj slova protikladná, využij nápovědy (clue). VY_12_INOVACE_Cj.2A165

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s problematikou méně častých

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

ŠIFRY. 1) Morseova abeceda

ŠIFRY. 1) Morseova abeceda ŠIFRY V následujícím textu je shrnuto několik základních typů šifer, které by měla vlčata znát před tím, než se stanou skauty. U skautů se pak naučí mnohým dalším šifrám. 1) Morseova abeceda Nejdůležitější

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_05 Tématický celek: Gramatika,

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přídavná jména 1 VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ, BYSTRÉ ROČNÍK. AZ-kvíz. Jaroslav Jíra

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ, BYSTRÉ ROČNÍK. AZ-kvíz. Jaroslav Jíra ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ, BYSTRÉ 569 92 9. ROČNÍK AZ-kvíz Jaroslav Jíra ŠKOLNÍ ROK 2014/15 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité zdroje jsem řádně

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0302 - Typografická

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0104 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. 4. ročník základní školy

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. 4. ročník základní školy METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více