Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky"

Transkript

1 V Praze dne 2012 Č.j: 1428/ /49 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zakázka ) Tvorba značky branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo ) vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem Tvorba značky - branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky 1. a) Název zakázky: Tvorba značky - branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu b) Veřejná zakázka ve vztahu k projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR : Veřejná zakázka Tvorba značky branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu bude realizována v rámci projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR : Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu je systém určený především pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality poskytovaných služeb a získávání odborných znalostí. Tento projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu formou vždy formou dvou oddělených projektů v Cíli Konvergence a Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ). Forma a věcný obsah obou projektů včetně všech aktivit jsou identické. Vzhledem k tomu, že dle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti musí být finanční prostředky pro oba cíle odděleny, projekty se liší podílem na celkovém finančním objemu projektu - 13/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle Konvergence a 1/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle RKaZ. 1

2 Projekt a realizované aktivity naplňují cíle prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu aktivita b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu. Tento projekt je z 85% hrazen z finančních prostředků Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako systémový nástroj státní politiky cestovního ruchu, jehož cílem je dosáhnout měřitelného zvýšení kvality služeb v sektoru cestovního ruchu. Cílem projektu je vytvoření Národního systému kvality služeb cestovního ruchu v České republice včetně provedení certifikace alespoň u subjektů cestovního ruchu, a to do 30. června NSKS bude vytvořen jako univerzální systém, využitelný pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Součástí NSKS bude také vytvoření 5 speciálních standardů (hotelnictví, gastronomie, turistická informační centra, vybrané služby venkovského cestovního ruchu a služby provozovatelů lanovek a vleků), které budou respektovat specifika těchto segmentů. Na základě zkušenosti získaných v průběhu realizace NSKS bude tento systém nadále rozvíjen. NSKS bude v ČR vytvářen na základě licence Německého systému kvality služeb zakoupené OCR MMR. NSKS je tvořen třemi základními součástmi: Národním standardem kvality služeb cestovního ruchu zahrnující metodiku procesu certifikace Značkou kvality Institucionálním zabezpečením (odborným pracovištěm) zajišťujícím proces certifikace kvality služeb V rámci přípravných prací projektu již byly provedeny vstupní analýzy a průzkumy potřeb zákazníků pro jednotlivé sektory cestovního ruchu. Tyto výstupy jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR v části cestovní ruch Nová značka, název a komunikační strategie budou vytvářeny v rámci aktivity 3 tohoto projektu. 2

3 2. Druh zakázky: zakázka na služby 3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 3.1. Předmět plnění Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je provedení odborných činností, vedoucích k vytvoření jednotné značky NSKS, a to: vytvoření nového loga vycházející z vizuální identity Service Qualitat Deutschland včetně procesu tvorby tohoto loga určení vhodného názvu pro Národní systém kvality služeb cestovního ruchu včetně procesu tvorby tohoto názvu návrh implementace značky včetně návrhu způsobu komunikace značky vůči uživatelům a poskytovatelům služeb včetně procesu tvorby této strategie Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Značka NSKS bude vyjadřovat ocenění práce zaměstnanců zapojeného subjektu a bude podnětem pro rozvíjení další iniciativy v oblasti kvality služeb v certifikovaných subjektech. Součástí veřejné zakázky budou komunikační aktivity (kampaně) navazující na vytvořenou Komunikační strategií značky NSKS, které budou primárně zaměřeny na poskytovatele služeb. Vůči uživatelům služeb bude značka NSKS vyjádřením ověřené kvality poskytovaných služeb a bude v rámci této aktivity komunikována pouze doplňkově s potlačením významu jednotlivých stupňů kvality. V rámci této veřejné zakázky budou realizovány následující součásti: A. Vytvoření loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu B. Vytvoření vhodného názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu C. Vytvoření Komunikační strategie ke značce Národního systému kvality služeb cestovního ruchu A. Vytvoření loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu V rámci této části předmětu veřejné zakázky bude cílem dodavatele navrhnout optimální proces tvorby nového loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a vytvořit vlastní logo včetně všech složek této části veřejné zakázky. Logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu bude vytvořeno jako variace na symbol (písmeno) Q se slovním doplněním reprezentujícím každý ze tří stupňů národního 3

4 standardu kvality služeb cestovního ruchu, a to takto: Bronze, Silver a Gold. Tato jednotlivá označení budou reprezentovat úroveň dosažené kvality služeb v jednotlivých subjektech cestovního ruchu. Úroveň dosažené kvality nebude vyjadřovat technickou vybavenost zařízení cestovního ruchu ani rozdílnost v kvalitě poskytovaných služeb, ale bude vyjadřovat míru implementace systému ve společnosti a zájem společnosti na rozvoji kvality v jejím řízení (tzn. úroveň dosažené kvality). Návrh nového loga bude navazovat na existující symboliku používanou v těch zemích, kde je obdobný systém již funkční tak, aby tato značka asociovala pro konečného spotřebitele garanci obdobné úrovně kvality poskytovaných služeb ve všech těchto zemích. Zároveň musí tato značka asociovat příslušnost k České republice tak, aby mohla být využívána pro komunikační účely v cestovním ruchu České republiky. Pro potřeby tvorby loga obdrží dodavatel podobu vizuální identity (loga) německého sytému kvality služeb - Service Qualität Deutschland. Nově vytvořeným logem nesmí být dotčena práva třetích osob ve smyslu autorského zákona. Nové logo bude vytvářeno a ověřováno s využitím vhodných nástrojů výzkumu trhu, a to metodami hloubkových rozhovorů, skupinových diskuzí (focus group) i kvantitativních testů v rámci definovaných hlavních cílových skupin. Hlavní cílové skupiny jsou tyto: Poskytovatelé služeb - odborná veřejnost v cestovním ruchu (zejména profesní asociace zapojené do tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a zástupci veřejné správy z oblasti cestovního ruchu) Uživatelé služeb - laická domácí veřejnost (účastníci domácího cestovního ruchu) Uživatelé služeb - laická zahraniční veřejnost (účastníci příjezdového cestovního ruchu) Před ověřováním nového loga v rámci definovaných cílových skupin je dodavatel povinen vytvořit grafický návrh minimálně tří variant tohoto loga, jež budou vytvořeny na základě vhodných nástrojů výzkumu trhu. Tyto varianty budou předloženy objednateli ke schválení a poté ověřovány v rámci těchto cílových skupin. Vzhledem k tomu, že rámcově je podoba loga známa, jde v této částí realizace veřejné zakázky především o nalezení vhodné barevné kombinace, velikosti, formátu a grafického ztvárnění. 4

5 Výstupem bude: i. Nové logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, včetně ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu. ii. Logotyp a logo manuál, které budou vytvořeny pro tři stupně Národního standardu kvality služeb cestovního ruchu Q Bronze, Q Silver a Q Gold. Logo manuál bude obsahovat veškeré informace vztahující se k používání loga (např. práce s logem, používání barev, používání písma, umístění loga v merkantilních tiskovinách a v elektronických dokumentech). Poznámka Nově vytvořené logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu podléhá schválení vlastníkem licence společnosti Deutscher Tourismusverband Service GmbH. Schválení nově vytvořeného loga zajistí zadavatel. B. Vytvoření vhodného názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu V rámci této části předmětu veřejné zakázky bude cílem dodavatele navrhnout optimální proces tvorby vhodného názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a následně tento vhodný název vytvořit. Součástí předmětu veřejné zakázky je také vytvoření vhodného názvu pro Národní systém kvality služeb cestovního ruchu, který bude umožňovat optimální využití názvu pro komunikační účely na domácím i zahraničním trhu. Nový název musí asociovat vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu, být srozumitelný a snadno zapamatovatelný jak pro domácí, tak i zahraniční uživatele služeb subjektů, které získají certifikát kvality Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Nový název musí být kompatibilní s celkovou propagací České republiky v oblasti cestovního ruchu, za níž je odpovědná agentura CzechTourism. Tento název bude vytvářen a ověřován s využitím vhodných nástrojů výzkumu trhu, a to metodami hloubkových rozhovorů, skupinových diskuzí (focus group) i kvantitativních testů v rámci definovaných hlavních cílových skupin. Hlavní cílové skupiny jsou tyto: Poskytovatelé služeb - odborná veřejnost v cestovním ruchu (zejména profesní asociace zapojené do tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a zástupci veřejné správy z oblasti cestovního ruchu) Uživatelé služeb - laická domácí veřejnost (účastníci domácího cestovního ruchu) Před ověřováním nového názvu v rámci definovaných cílových skupin je dodavatel povinen vytvořit minimálně tři varianty názvů NSKS, jež budou navrženy na základě vhodných 5

6 nástrojů výzkumu trhu. Tyto varianty budou předloženy objednateli ke schválení a poté ověřovány v rámci těchto cílových skupin. Výstupem bude: i. Nový název Národního systému kvality služeb cestovního ruchu vzniklý na základě ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu ii. Grafické ztvárnění a manuál pro používání nového názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Manuál pro používání nového názvu bude obsahovat veškeré informace vztahující se k používání tohoto názvu (např. práce s názvem, používání barev, používání písma, používání názvu v merkantilních tiskovinách a v elektronických dokumentech) Tento výstup může být společný s výstupem uvedeným v bodě A) ii. C. Vytvoření Komunikační strategie ke značce Národního systému kvality služeb cestovního ruchu V rámci této části předmětu veřejné zakázky bude cílem dodavatele navrhnout optimální proces tvorby komunikační strategie ke značce Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a následně tuto komunikační strategii vytvořit. Předmětem veřejné zakázky je dále vytvoření komunikační strategie zavádění nové značky včetně nového názvu NSKS na trh, které bude obsahovat návrh aktivit brand managementu do roku 2015, a to zejména: Součástí aktivity bude vytvoření Komunikační strategie značky NSKS do roku 2015, která bude zejména obsahovat: způsob zavedení značky na trh cestovního ruchu návrh dalšího řízení a strategie značky ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám (segmentace trhu) návrh komunikačních aktivit propagace a vhodné komunikační strategie primárně realizované směrem k poskytovatelům a doplňkově směrem k uživatelům služeb (domácí a zahraniční) způsob monitoringu značky (ověření zvolených aktivit brand managementu atd.) Implementace této komunikační strategie bude prováděna do roku 2015 prostřednictvím výše uvedeného projektu MMR ČR a dále agenturou CzechTourism. Výstupem bude: i. Komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu do roku

7 Výstupy veřejné zakázky nové logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu vzniklé na základě ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu. logotyp a logo manuál, které budou vytvořeny pro tři stupně Národního standardu kvality služeb cestovního ruchu Q Bronze, Q Silver a Q Gold nový název Národního systému kvality služeb cestovního ruchu vzniklý na základě ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu grafické ztvárnění a manuál pro používání nového názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu (tento výstup může být společný s výstupem uvedeným v bodě A) ii.) komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu do roku Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky Fáze Fáze č. 1 přípravná březen 2012 Fáze č. 2 - realizační Fáze č. 3 dokončovací Národní standard kvality služeb cestovního ruchu Aktivity: Přípravné práce, metodická příprava tvorby loga a názvu, Výstupy: Zpracování první zprávy o stavu průběžného zpracování díla dle článku 5.3 smlouvy a její předání na základě akceptačního řízení, jehož výsledkem bude akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami Aktivity: Vytváření nového loga, názvu včetně ověřování a testování grafických návrhů dle připravené metodiky. Zahájení tvorby komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Výstupy: Vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci bude objednateli zhotovitelem předána zpráva o stavu průběžného zpracování díla dle článku 5.3 smlouvy. Ke každé zprávě proběhne akceptační řízení, jehož výsledkem bude podepsání akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Aktivity: Dokončení díla včetně schválení loga vlastníkem licence Service Qualität Deutschland. Dokončení realizace díla. Realizace závěrečné prezentace díla dle článku 5.4 a 5.7 smlouvy. Výstupy: Nejpozději k 15. červenci 2012 je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu v českém jazyce dle článku 5.4 a 5.7.smlouvy a návrh tiskové zprávy dle článku 5.6 smlouvy. Nejpozději k 15. červenci 2012 je zhotovitel povinen předat objednateli dokončené dílo a závěrečnou prezentaci dle článku 5.4 smlouvy Současně s předáním závěrečné zprávy a předáním dokončeného díla proběhne akceptační řízení. Po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami vznikne zhotoviteli oprávnění k vystavení faktury ceny za dílo Ukončení plnění předmětu veřejné zakázky 7

8 Pozn. Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je závislé na schválení projektu "Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR". Z tohoto důvodu je možné, že termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude posunut s ohledem na termín schválení projektu Požadavky zadavatele na zpracování dat a požadavky na zpracování zpráv Zadavatel požaduje, aby veškeré pořízené a zpracované informace byly zadavateli předány v programu MS Word ve formátu (.doc) a v programu Adobe acrobat ve formátu (.pdf) a v dalších datových formátech.eps,.cdr,.jpg. (grafické formáty). Prezentace budou zpracovány v programu MS PowerPoint ve formátu (.pps nebo.ppt). Zároveň zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace související s plněním veřejné zakázky byla opatřena vizuální identitou projektu. Vizuální identita včetně odkazu na manuál používání identity projektu bude dodavateli dodána zadavatelem. i. Požadavky zadavatele na zprávy o stavu průběžného plnění předmětu veřejné zakázky Zprávy budou zpracovány v českém jazyce zadavateli předávány v listinné a elektronické (CD) obsahovat informace o postupu zpracování díla vždy za období od posledního předložení zprávy ii. Požadavky zadavatele na dokončený předmět plnění veškeré dokumenty budou předány v českém jazyce veškerá dokumentace bude zadavateli předána v listinné a elektronické podobě (CD nebo DVD) ve dvou vyhotoveních předávané dokumenty budou obsahovat předmět plnění veřejné zakázky dle rámcové specifikace uvedené v bodu 3.1.zadávací dokumentace dodavatel se zavazuje k účasti na prezentaci, na které bude prezentovat v českém jazyce výsledky dokončeného díla pro členy realizačního, řídícího týmu projektu a odbornou veřejnost Za tímto účelem dodavatel připraví prezentace v programu MS Power Point dodavatel předá zadavateli závěrečnou zprávu o plnění předmětu veřejné zakázky dodavatel předá zadavateli návrh tiskové zprávy o obsahu vytvořeného díla v rozsahu ½ normostrany v českém jazyce 8

9 4. Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují částku ,- Kč bez DPH. Výše DPH na realizaci veřejné zakázky činí 20%. 5. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 6. Doba plnění předmětu zakázky: Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Předpokládané dokončení zakázky je stanoveno nejpozději do Místo plnění předmětu zakázky: ČR 8. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku. II. Další požadavky ministerstva 1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 2. V zájmu urychlení případných jednání směřujících k uzavření smluvního vztahu zadavatel předkládá návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy je přílohou č. 2 této výzvy. III. Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude předložena v tomto členění: Zadavatel vyžaduje od dodavatele předložení písemně zpracované nabídky v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat: 1. Identifikace dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, telefon, , fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu; nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; 2. Cena (dle bodu IV); 3. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení; 4. Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, do které je uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce, případně jiný oficiální doklad legalizující činnost organizace či subjektu, ze kterého vyplývá charakter činnosti, zřizovatel a statutární zástupce (Netýká se podnikajících fyzických osob. Vysoké školy doloží prohlášení o zřízení dle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů); 9

10 5. Doklady o oprávnění k podnikání, tj. prostá kopie živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny, vydané podle zvláštních předpisů, upravujících konkrétní podnikání; Tyto doklady (bod 4. a 5.) vybraný uchazeč předloží v úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy. 6. Čestné prohlášení, kterým uchazeč (v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon ) stvrzuje, že: a) nenaplnil v posledních třech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) zákona), b) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1. písm. d) zákona) c) není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), e) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. odst. 1, písm. j) zákona) 7. Doklady k dalším požadavkům na kvalifikaci dodavatele ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 zákona odst. 1 písm. a) Předložení kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě uzavřenou na částku v minimální výši ,- Kč s maximální spoluúčastí 5%. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) zákona Předložení seznamu minimálně 5 významných služeb podobného charakteru poskytnutých uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich obsahu a doby plnění. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že poskytováním služeb podobného charakteru se rozumí uskutečnění alespoň dvou zakázek, v rámci kterých uchazeč realizoval aktivity brand managementu (vývoj nové značky včetně návrhu marketingové strategie a řízení značky nebo marketingový výzkum trhu spojený s měřením pozice a hodnoty značky včetně návrhu další strategie a řízení značky, a podílu na implementaci této strategie, a to v sektoru služeb), v minimální hodnotě ,- Kč bez DPH pro každou jednu referenční zakázku. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že poskytováním služeb podobného charakteru se rozumí uskutečnění alespoň jedné zakázky, v rámci které uchazeč realizoval vytvoření loga, logotypu včetně zpracování logo manuálu v minimální hodnotě ,- Kč pro tuto jednu referenční zakázku. Dále zadavatel v této souvislosti stanoví, že poskytováním služeb podobného charakteru se rozumí uskutečnění alespoň dvou zakázek (soutěží o návrh) v rámci kterých uchazeč realizoval vytvoření loga, které se používá. 10

11 56 odst. 2 písm. b) zákona Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením dokladů o tom, že disponuje dostatečným odborným zázemím pro realizaci této veřejné zakázky Odborným zázemím se rozumí: o jmenný seznam alespoň tří vyškolených moderátorů pro vedení skupinových diskuzí (focus group) s uvedením jejich relevantních zkušeností v posledních 36 měsících, tzn. vedení alespoň dvou skupinových diskuzí u každého moderátora ve výzkumu trhu prokázání zkušeností s testováním jména produktu nebo služby - uvedení dvou zakázek spadajících do této kategorie 56 odst. 2 písm. e) zákona Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. e) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování služeb. 56 odst. 2 písm. b) zákona Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. b) zákona předložení seznamu členů řešitelského týmu, z něhož bude vyplývat, že uchazeč disponuje pro plnění veřejné zakázky řešitelským týmem I. Vedoucí řešitelského týmu (osoba věcně odpovědná za plnění celého předmětu veřejné zakázky) musí splňovat následující podmínky: a) ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na marketing, sociologii, antropologii, psychologii nebo statistiku b) celková délka praxe min. 3 roky v oblasti brand managementu a marketingového výzkumu trhu doplněná přehledem relevantních úkolů, na kterých pracoval c) zkušenost s plněním zakázky obdobného charakteru prokázaná čestným prohlášením a popisem zakázky (obsah, rozsah, harmonogram). Uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů těmito doklady: osvědčení o dosaženém vzdělání přehled profesní praxe zpracovaný dle požadavků uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace čestné prohlášení, že se člen týmu bude přímo podílet na realizaci veřejné zakázky a že má zkušenosti s plněním zakázky obdobného charakteru Řešitelský tým, který bude zodpovědný za návrh loga, logotypu a zpracování logomanuálu tvorbu názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu komunikační strategii značky v prostředí cestovního ruchu a tento tým bude splňovat níže uvedené technické kvalifikační předpoklady a) celková délka praxe min. 3 roky jako grafik 11

12 b) minimálně tři roky praxe v oblasti managementu cestovního ruchu prokázané čestným prohlášením a popisem zastávaných pozic. Uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. 8. Specifikace případných subdodávek. Dodavatel specifikuje, jakou část veřejné zakázky bude plnit prostřednictvím subdodavatele, a uvede identifikační údaje subdodavatele v rozsahu uvedeném v 17 odst. d) zákona. 9. Smlouvu o sdružení v případě sdružení uchazečů za účelem podání společné nabídky. Uchazeč prokáže kvalifikaci členů sdružení v souladu s ustanovením 51 odst. 5 zákona. Uchazeč může uvést právnickou osobu, která bude zastupovat ostatní uchazeče v jednání se zadavatelem. 10. Samotná nabídka zpracovaná dle požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky a dle hodnotících kritérií. 11. Podepsaný návrh smlouvy. 12. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé. Místo a datum podpisu. IV. Požadavek na zpracování ceny 1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč v členění cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH. Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede pouze celkovou cenu plnění a připojí prohlášení, že není plátcem DPH. 2. V rámci ceny bude uveden podrobný rozpočet zakázky, který bude obsahovat rozpis, ze kterého bude patrná cena za jednotlivé položky s DPH, zvlášť DPH, bez DPH. Položka a) Cena veškerých přípravných prací b) Cena za vytvoření loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu z toho cena za použití nástrojů výzkumu trhu z toho cena za zpracování loga, logotypu a logomanuálu c) Cena za vytvoření názvu Národního systému Cena položky bez DPH Cena položky s DPH DPH Sazba DPH 12

13 kvality služeb z toho cena za použití nástrojů výzkumu trhu z toho cena za grafické ztvárnění názvu d) Cena za vytvoření Komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu f) Cena za přípravu a prezentace díla (náklady na zpracování prezentace včetně časových nákladů na vlastní prezentaci) Celkem 3. Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. V. Místo a lhůta pro doručení nabídky 1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor cestovního ruchu Staroměstské náměstí Praha 1 Obálku označte slovem NEOTVÍRAT. 2. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy. 3. Nabídka musí být doručena do do 12:00 hodin VI. Kritéria pro hodnocení nabídek Základní hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky Dílčí hodnotící kritéria: 1. Nabídková cena (celková cena zakázky) váha 60 % Cena veřejné zakázky bude zahrnovat vytvoření loga a nového názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu včetně návrhu komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, které jsou specifikovány v předmětu plnění veřejné zakázky v bodě Kvalita nabídnuté metodiky tvorby loga, názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a Komunikační strategie značky 13

14 váha 30 % Hodnocen bude návrh procesu, kterým bude vytvořeno logo, vhodný název a komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu Upozornění: Uchazeč v rámci své nabídky nepředkládá návrh loga, ani návrh názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Samotné logo a název budou vytvořeny až v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky. Nejlépe bude hodnocena ta nabídka, ve které bude použita nejvhodnější metodika vytvoření nové značky a názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Nejvhodnější metodikou tvorby značky a názvu se rozumí zvolení správně a vhodně použitých a zkombinovaných kvantitativních a kvalitativních nástrojů a metod výzkumu trhu (včetně stanovení optimálního výběrového vzorku v jednotlivých cílových skupinách) Současně bude hodnocen způsob použití a komplexnost metod brand managementu při tvorbě komunikační strategie značky, a to ve vztahu ke strategii značky, řízení značky včetně optimálně zvolených komunikačních a segmentačních technik. Body budou strhávány za nevhodně nebo nesprávně zvolené kvantitativní a kvalitativní nástroje a metody výzkumu trhu, za nekomplexnost metod brand managementu a nevhodně volené komunikační a segmentační techniky. 3. Kvalita nabídnutých kontrolních mechanismů při pořizování informací a údajů váha 10% Nejlépe bude hodnocena nabídka, ve které uchazeč nabídne nejlépe propracovaný systém kontrolních mechanismů při pořizování a práci se získanými údaji, a to zejména ve fázi realizace veřejné zakázky, ve které budou využívány techniky použité v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu trhu (vícenásobná kontrola při pořizování údajů, možnost zpětné kontroly získaných údajů a informací, digitalizace pořízených údajů atd.) METODA HODNOCENÍ Hodnocení nabídek Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: a) Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 až 100 bodů. b) Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium až 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria cenu - se přitom použije tohoto vzorce Hodnota nejvhodnější nabídky Počet bodů = 100 x hodnota nabídky a) Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. b) Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. c) Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 14

15 VII. Závěrečná ustanovení 1. Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele. 2. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele), včetně jeho adresy a IČ. 3. Nabídka se předkládá v počtu: 3 ks originálu + 1 ks na CD-R. 4. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 5. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 6. Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. 7. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 8. Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 9. Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 10. Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 11. Dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám musejí být zasílány písemně a musejí být adresovány oběma kontaktním osobám současně. Dotazy budou zodpovídány pouze písemně, odpovědi budou uveřejněny na a zaslány všem osloveným dodavatelům. 12. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu, Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je PhDr. Helena Hlaváčková, a Ing. Radek Chaloupka, Aleš Hozdecký ředitel odboru cestovního ruchu Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci: Základní terminologie pro potřeby veřejné zakázky Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci: Text návrhu smlouvy Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci: Přehled praxe vztahující se k předmětu plnění Příloha č. 4 k zadávací dokumenty: Pravidla pro používání publicity projektů IOP 15

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II Stránka 1 z 20 Vymezení veřejné zakázky... 4 Vymezení předmětu zakázky...

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více