Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky"

Transkript

1 V Praze dne 2012 Č.j: 1428/ /49 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zakázka ) Tvorba značky branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo ) vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem Tvorba značky - branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky 1. a) Název zakázky: Tvorba značky - branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu b) Veřejná zakázka ve vztahu k projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR : Veřejná zakázka Tvorba značky branding Národního systému kvality služeb cestovního ruchu bude realizována v rámci projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR : Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu je systém určený především pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality poskytovaných služeb a získávání odborných znalostí. Tento projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu formou vždy formou dvou oddělených projektů v Cíli Konvergence a Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ). Forma a věcný obsah obou projektů včetně všech aktivit jsou identické. Vzhledem k tomu, že dle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti musí být finanční prostředky pro oba cíle odděleny, projekty se liší podílem na celkovém finančním objemu projektu - 13/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle Konvergence a 1/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle RKaZ. 1

2 Projekt a realizované aktivity naplňují cíle prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu aktivita b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu. Tento projekt je z 85% hrazen z finančních prostředků Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako systémový nástroj státní politiky cestovního ruchu, jehož cílem je dosáhnout měřitelného zvýšení kvality služeb v sektoru cestovního ruchu. Cílem projektu je vytvoření Národního systému kvality služeb cestovního ruchu v České republice včetně provedení certifikace alespoň u subjektů cestovního ruchu, a to do 30. června NSKS bude vytvořen jako univerzální systém, využitelný pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Součástí NSKS bude také vytvoření 5 speciálních standardů (hotelnictví, gastronomie, turistická informační centra, vybrané služby venkovského cestovního ruchu a služby provozovatelů lanovek a vleků), které budou respektovat specifika těchto segmentů. Na základě zkušenosti získaných v průběhu realizace NSKS bude tento systém nadále rozvíjen. NSKS bude v ČR vytvářen na základě licence Německého systému kvality služeb zakoupené OCR MMR. NSKS je tvořen třemi základními součástmi: Národním standardem kvality služeb cestovního ruchu zahrnující metodiku procesu certifikace Značkou kvality Institucionálním zabezpečením (odborným pracovištěm) zajišťujícím proces certifikace kvality služeb V rámci přípravných prací projektu již byly provedeny vstupní analýzy a průzkumy potřeb zákazníků pro jednotlivé sektory cestovního ruchu. Tyto výstupy jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR v části cestovní ruch Nová značka, název a komunikační strategie budou vytvářeny v rámci aktivity 3 tohoto projektu. 2

3 2. Druh zakázky: zakázka na služby 3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 3.1. Předmět plnění Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je provedení odborných činností, vedoucích k vytvoření jednotné značky NSKS, a to: vytvoření nového loga vycházející z vizuální identity Service Qualitat Deutschland včetně procesu tvorby tohoto loga určení vhodného názvu pro Národní systém kvality služeb cestovního ruchu včetně procesu tvorby tohoto názvu návrh implementace značky včetně návrhu způsobu komunikace značky vůči uživatelům a poskytovatelům služeb včetně procesu tvorby této strategie Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Značka NSKS bude vyjadřovat ocenění práce zaměstnanců zapojeného subjektu a bude podnětem pro rozvíjení další iniciativy v oblasti kvality služeb v certifikovaných subjektech. Součástí veřejné zakázky budou komunikační aktivity (kampaně) navazující na vytvořenou Komunikační strategií značky NSKS, které budou primárně zaměřeny na poskytovatele služeb. Vůči uživatelům služeb bude značka NSKS vyjádřením ověřené kvality poskytovaných služeb a bude v rámci této aktivity komunikována pouze doplňkově s potlačením významu jednotlivých stupňů kvality. V rámci této veřejné zakázky budou realizovány následující součásti: A. Vytvoření loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu B. Vytvoření vhodného názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu C. Vytvoření Komunikační strategie ke značce Národního systému kvality služeb cestovního ruchu A. Vytvoření loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu V rámci této části předmětu veřejné zakázky bude cílem dodavatele navrhnout optimální proces tvorby nového loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a vytvořit vlastní logo včetně všech složek této části veřejné zakázky. Logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu bude vytvořeno jako variace na symbol (písmeno) Q se slovním doplněním reprezentujícím každý ze tří stupňů národního 3

4 standardu kvality služeb cestovního ruchu, a to takto: Bronze, Silver a Gold. Tato jednotlivá označení budou reprezentovat úroveň dosažené kvality služeb v jednotlivých subjektech cestovního ruchu. Úroveň dosažené kvality nebude vyjadřovat technickou vybavenost zařízení cestovního ruchu ani rozdílnost v kvalitě poskytovaných služeb, ale bude vyjadřovat míru implementace systému ve společnosti a zájem společnosti na rozvoji kvality v jejím řízení (tzn. úroveň dosažené kvality). Návrh nového loga bude navazovat na existující symboliku používanou v těch zemích, kde je obdobný systém již funkční tak, aby tato značka asociovala pro konečného spotřebitele garanci obdobné úrovně kvality poskytovaných služeb ve všech těchto zemích. Zároveň musí tato značka asociovat příslušnost k České republice tak, aby mohla být využívána pro komunikační účely v cestovním ruchu České republiky. Pro potřeby tvorby loga obdrží dodavatel podobu vizuální identity (loga) německého sytému kvality služeb - Service Qualität Deutschland. Nově vytvořeným logem nesmí být dotčena práva třetích osob ve smyslu autorského zákona. Nové logo bude vytvářeno a ověřováno s využitím vhodných nástrojů výzkumu trhu, a to metodami hloubkových rozhovorů, skupinových diskuzí (focus group) i kvantitativních testů v rámci definovaných hlavních cílových skupin. Hlavní cílové skupiny jsou tyto: Poskytovatelé služeb - odborná veřejnost v cestovním ruchu (zejména profesní asociace zapojené do tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a zástupci veřejné správy z oblasti cestovního ruchu) Uživatelé služeb - laická domácí veřejnost (účastníci domácího cestovního ruchu) Uživatelé služeb - laická zahraniční veřejnost (účastníci příjezdového cestovního ruchu) Před ověřováním nového loga v rámci definovaných cílových skupin je dodavatel povinen vytvořit grafický návrh minimálně tří variant tohoto loga, jež budou vytvořeny na základě vhodných nástrojů výzkumu trhu. Tyto varianty budou předloženy objednateli ke schválení a poté ověřovány v rámci těchto cílových skupin. Vzhledem k tomu, že rámcově je podoba loga známa, jde v této částí realizace veřejné zakázky především o nalezení vhodné barevné kombinace, velikosti, formátu a grafického ztvárnění. 4

5 Výstupem bude: i. Nové logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, včetně ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu. ii. Logotyp a logo manuál, které budou vytvořeny pro tři stupně Národního standardu kvality služeb cestovního ruchu Q Bronze, Q Silver a Q Gold. Logo manuál bude obsahovat veškeré informace vztahující se k používání loga (např. práce s logem, používání barev, používání písma, umístění loga v merkantilních tiskovinách a v elektronických dokumentech). Poznámka Nově vytvořené logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu podléhá schválení vlastníkem licence společnosti Deutscher Tourismusverband Service GmbH. Schválení nově vytvořeného loga zajistí zadavatel. B. Vytvoření vhodného názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu V rámci této části předmětu veřejné zakázky bude cílem dodavatele navrhnout optimální proces tvorby vhodného názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a následně tento vhodný název vytvořit. Součástí předmětu veřejné zakázky je také vytvoření vhodného názvu pro Národní systém kvality služeb cestovního ruchu, který bude umožňovat optimální využití názvu pro komunikační účely na domácím i zahraničním trhu. Nový název musí asociovat vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu, být srozumitelný a snadno zapamatovatelný jak pro domácí, tak i zahraniční uživatele služeb subjektů, které získají certifikát kvality Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Nový název musí být kompatibilní s celkovou propagací České republiky v oblasti cestovního ruchu, za níž je odpovědná agentura CzechTourism. Tento název bude vytvářen a ověřován s využitím vhodných nástrojů výzkumu trhu, a to metodami hloubkových rozhovorů, skupinových diskuzí (focus group) i kvantitativních testů v rámci definovaných hlavních cílových skupin. Hlavní cílové skupiny jsou tyto: Poskytovatelé služeb - odborná veřejnost v cestovním ruchu (zejména profesní asociace zapojené do tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a zástupci veřejné správy z oblasti cestovního ruchu) Uživatelé služeb - laická domácí veřejnost (účastníci domácího cestovního ruchu) Před ověřováním nového názvu v rámci definovaných cílových skupin je dodavatel povinen vytvořit minimálně tři varianty názvů NSKS, jež budou navrženy na základě vhodných 5

6 nástrojů výzkumu trhu. Tyto varianty budou předloženy objednateli ke schválení a poté ověřovány v rámci těchto cílových skupin. Výstupem bude: i. Nový název Národního systému kvality služeb cestovního ruchu vzniklý na základě ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu ii. Grafické ztvárnění a manuál pro používání nového názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Manuál pro používání nového názvu bude obsahovat veškeré informace vztahující se k používání tohoto názvu (např. práce s názvem, používání barev, používání písma, používání názvu v merkantilních tiskovinách a v elektronických dokumentech) Tento výstup může být společný s výstupem uvedeným v bodě A) ii. C. Vytvoření Komunikační strategie ke značce Národního systému kvality služeb cestovního ruchu V rámci této části předmětu veřejné zakázky bude cílem dodavatele navrhnout optimální proces tvorby komunikační strategie ke značce Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a následně tuto komunikační strategii vytvořit. Předmětem veřejné zakázky je dále vytvoření komunikační strategie zavádění nové značky včetně nového názvu NSKS na trh, které bude obsahovat návrh aktivit brand managementu do roku 2015, a to zejména: Součástí aktivity bude vytvoření Komunikační strategie značky NSKS do roku 2015, která bude zejména obsahovat: způsob zavedení značky na trh cestovního ruchu návrh dalšího řízení a strategie značky ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám (segmentace trhu) návrh komunikačních aktivit propagace a vhodné komunikační strategie primárně realizované směrem k poskytovatelům a doplňkově směrem k uživatelům služeb (domácí a zahraniční) způsob monitoringu značky (ověření zvolených aktivit brand managementu atd.) Implementace této komunikační strategie bude prováděna do roku 2015 prostřednictvím výše uvedeného projektu MMR ČR a dále agenturou CzechTourism. Výstupem bude: i. Komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu do roku

7 Výstupy veřejné zakázky nové logo Národního systému kvality služeb cestovního ruchu vzniklé na základě ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu. logotyp a logo manuál, které budou vytvořeny pro tři stupně Národního standardu kvality služeb cestovního ruchu Q Bronze, Q Silver a Q Gold nový název Národního systému kvality služeb cestovního ruchu vzniklý na základě ověření vhodnými nástroji výzkumu trhu grafické ztvárnění a manuál pro používání nového názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu (tento výstup může být společný s výstupem uvedeným v bodě A) ii.) komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu do roku Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky Fáze Fáze č. 1 přípravná březen 2012 Fáze č. 2 - realizační Fáze č. 3 dokončovací Národní standard kvality služeb cestovního ruchu Aktivity: Přípravné práce, metodická příprava tvorby loga a názvu, Výstupy: Zpracování první zprávy o stavu průběžného zpracování díla dle článku 5.3 smlouvy a její předání na základě akceptačního řízení, jehož výsledkem bude akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami Aktivity: Vytváření nového loga, názvu včetně ověřování a testování grafických návrhů dle připravené metodiky. Zahájení tvorby komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Výstupy: Vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci bude objednateli zhotovitelem předána zpráva o stavu průběžného zpracování díla dle článku 5.3 smlouvy. Ke každé zprávě proběhne akceptační řízení, jehož výsledkem bude podepsání akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Aktivity: Dokončení díla včetně schválení loga vlastníkem licence Service Qualität Deutschland. Dokončení realizace díla. Realizace závěrečné prezentace díla dle článku 5.4 a 5.7 smlouvy. Výstupy: Nejpozději k 15. červenci 2012 je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu v českém jazyce dle článku 5.4 a 5.7.smlouvy a návrh tiskové zprávy dle článku 5.6 smlouvy. Nejpozději k 15. červenci 2012 je zhotovitel povinen předat objednateli dokončené dílo a závěrečnou prezentaci dle článku 5.4 smlouvy Současně s předáním závěrečné zprávy a předáním dokončeného díla proběhne akceptační řízení. Po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami vznikne zhotoviteli oprávnění k vystavení faktury ceny za dílo Ukončení plnění předmětu veřejné zakázky 7

8 Pozn. Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je závislé na schválení projektu "Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR". Z tohoto důvodu je možné, že termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude posunut s ohledem na termín schválení projektu Požadavky zadavatele na zpracování dat a požadavky na zpracování zpráv Zadavatel požaduje, aby veškeré pořízené a zpracované informace byly zadavateli předány v programu MS Word ve formátu (.doc) a v programu Adobe acrobat ve formátu (.pdf) a v dalších datových formátech.eps,.cdr,.jpg. (grafické formáty). Prezentace budou zpracovány v programu MS PowerPoint ve formátu (.pps nebo.ppt). Zároveň zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace související s plněním veřejné zakázky byla opatřena vizuální identitou projektu. Vizuální identita včetně odkazu na manuál používání identity projektu bude dodavateli dodána zadavatelem. i. Požadavky zadavatele na zprávy o stavu průběžného plnění předmětu veřejné zakázky Zprávy budou zpracovány v českém jazyce zadavateli předávány v listinné a elektronické (CD) obsahovat informace o postupu zpracování díla vždy za období od posledního předložení zprávy ii. Požadavky zadavatele na dokončený předmět plnění veškeré dokumenty budou předány v českém jazyce veškerá dokumentace bude zadavateli předána v listinné a elektronické podobě (CD nebo DVD) ve dvou vyhotoveních předávané dokumenty budou obsahovat předmět plnění veřejné zakázky dle rámcové specifikace uvedené v bodu 3.1.zadávací dokumentace dodavatel se zavazuje k účasti na prezentaci, na které bude prezentovat v českém jazyce výsledky dokončeného díla pro členy realizačního, řídícího týmu projektu a odbornou veřejnost Za tímto účelem dodavatel připraví prezentace v programu MS Power Point dodavatel předá zadavateli závěrečnou zprávu o plnění předmětu veřejné zakázky dodavatel předá zadavateli návrh tiskové zprávy o obsahu vytvořeného díla v rozsahu ½ normostrany v českém jazyce 8

9 4. Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují částku ,- Kč bez DPH. Výše DPH na realizaci veřejné zakázky činí 20%. 5. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 6. Doba plnění předmětu zakázky: Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Předpokládané dokončení zakázky je stanoveno nejpozději do Místo plnění předmětu zakázky: ČR 8. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku. II. Další požadavky ministerstva 1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 2. V zájmu urychlení případných jednání směřujících k uzavření smluvního vztahu zadavatel předkládá návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy je přílohou č. 2 této výzvy. III. Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude předložena v tomto členění: Zadavatel vyžaduje od dodavatele předložení písemně zpracované nabídky v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat: 1. Identifikace dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, telefon, , fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu; nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; 2. Cena (dle bodu IV); 3. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení; 4. Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, do které je uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce, případně jiný oficiální doklad legalizující činnost organizace či subjektu, ze kterého vyplývá charakter činnosti, zřizovatel a statutární zástupce (Netýká se podnikajících fyzických osob. Vysoké školy doloží prohlášení o zřízení dle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů); 9

10 5. Doklady o oprávnění k podnikání, tj. prostá kopie živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny, vydané podle zvláštních předpisů, upravujících konkrétní podnikání; Tyto doklady (bod 4. a 5.) vybraný uchazeč předloží v úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy. 6. Čestné prohlášení, kterým uchazeč (v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon ) stvrzuje, že: a) nenaplnil v posledních třech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) zákona), b) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1. písm. d) zákona) c) není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), e) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. odst. 1, písm. j) zákona) 7. Doklady k dalším požadavkům na kvalifikaci dodavatele ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 zákona odst. 1 písm. a) Předložení kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě uzavřenou na částku v minimální výši ,- Kč s maximální spoluúčastí 5%. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) zákona Předložení seznamu minimálně 5 významných služeb podobného charakteru poskytnutých uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich obsahu a doby plnění. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že poskytováním služeb podobného charakteru se rozumí uskutečnění alespoň dvou zakázek, v rámci kterých uchazeč realizoval aktivity brand managementu (vývoj nové značky včetně návrhu marketingové strategie a řízení značky nebo marketingový výzkum trhu spojený s měřením pozice a hodnoty značky včetně návrhu další strategie a řízení značky, a podílu na implementaci této strategie, a to v sektoru služeb), v minimální hodnotě ,- Kč bez DPH pro každou jednu referenční zakázku. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že poskytováním služeb podobného charakteru se rozumí uskutečnění alespoň jedné zakázky, v rámci které uchazeč realizoval vytvoření loga, logotypu včetně zpracování logo manuálu v minimální hodnotě ,- Kč pro tuto jednu referenční zakázku. Dále zadavatel v této souvislosti stanoví, že poskytováním služeb podobného charakteru se rozumí uskutečnění alespoň dvou zakázek (soutěží o návrh) v rámci kterých uchazeč realizoval vytvoření loga, které se používá. 10

11 56 odst. 2 písm. b) zákona Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením dokladů o tom, že disponuje dostatečným odborným zázemím pro realizaci této veřejné zakázky Odborným zázemím se rozumí: o jmenný seznam alespoň tří vyškolených moderátorů pro vedení skupinových diskuzí (focus group) s uvedením jejich relevantních zkušeností v posledních 36 měsících, tzn. vedení alespoň dvou skupinových diskuzí u každého moderátora ve výzkumu trhu prokázání zkušeností s testováním jména produktu nebo služby - uvedení dvou zakázek spadajících do této kategorie 56 odst. 2 písm. e) zákona Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. e) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování služeb. 56 odst. 2 písm. b) zákona Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 2 písm. b) zákona předložení seznamu členů řešitelského týmu, z něhož bude vyplývat, že uchazeč disponuje pro plnění veřejné zakázky řešitelským týmem I. Vedoucí řešitelského týmu (osoba věcně odpovědná za plnění celého předmětu veřejné zakázky) musí splňovat následující podmínky: a) ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na marketing, sociologii, antropologii, psychologii nebo statistiku b) celková délka praxe min. 3 roky v oblasti brand managementu a marketingového výzkumu trhu doplněná přehledem relevantních úkolů, na kterých pracoval c) zkušenost s plněním zakázky obdobného charakteru prokázaná čestným prohlášením a popisem zakázky (obsah, rozsah, harmonogram). Uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů těmito doklady: osvědčení o dosaženém vzdělání přehled profesní praxe zpracovaný dle požadavků uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace čestné prohlášení, že se člen týmu bude přímo podílet na realizaci veřejné zakázky a že má zkušenosti s plněním zakázky obdobného charakteru Řešitelský tým, který bude zodpovědný za návrh loga, logotypu a zpracování logomanuálu tvorbu názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu komunikační strategii značky v prostředí cestovního ruchu a tento tým bude splňovat níže uvedené technické kvalifikační předpoklady a) celková délka praxe min. 3 roky jako grafik 11

12 b) minimálně tři roky praxe v oblasti managementu cestovního ruchu prokázané čestným prohlášením a popisem zastávaných pozic. Uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. 8. Specifikace případných subdodávek. Dodavatel specifikuje, jakou část veřejné zakázky bude plnit prostřednictvím subdodavatele, a uvede identifikační údaje subdodavatele v rozsahu uvedeném v 17 odst. d) zákona. 9. Smlouvu o sdružení v případě sdružení uchazečů za účelem podání společné nabídky. Uchazeč prokáže kvalifikaci členů sdružení v souladu s ustanovením 51 odst. 5 zákona. Uchazeč může uvést právnickou osobu, která bude zastupovat ostatní uchazeče v jednání se zadavatelem. 10. Samotná nabídka zpracovaná dle požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky a dle hodnotících kritérií. 11. Podepsaný návrh smlouvy. 12. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé. Místo a datum podpisu. IV. Požadavek na zpracování ceny 1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč v členění cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH. Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede pouze celkovou cenu plnění a připojí prohlášení, že není plátcem DPH. 2. V rámci ceny bude uveden podrobný rozpočet zakázky, který bude obsahovat rozpis, ze kterého bude patrná cena za jednotlivé položky s DPH, zvlášť DPH, bez DPH. Položka a) Cena veškerých přípravných prací b) Cena za vytvoření loga Národního systému kvality služeb cestovního ruchu z toho cena za použití nástrojů výzkumu trhu z toho cena za zpracování loga, logotypu a logomanuálu c) Cena za vytvoření názvu Národního systému Cena položky bez DPH Cena položky s DPH DPH Sazba DPH 12

13 kvality služeb z toho cena za použití nástrojů výzkumu trhu z toho cena za grafické ztvárnění názvu d) Cena za vytvoření Komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu f) Cena za přípravu a prezentace díla (náklady na zpracování prezentace včetně časových nákladů na vlastní prezentaci) Celkem 3. Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. V. Místo a lhůta pro doručení nabídky 1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor cestovního ruchu Staroměstské náměstí Praha 1 Obálku označte slovem NEOTVÍRAT. 2. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy. 3. Nabídka musí být doručena do do 12:00 hodin VI. Kritéria pro hodnocení nabídek Základní hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky Dílčí hodnotící kritéria: 1. Nabídková cena (celková cena zakázky) váha 60 % Cena veřejné zakázky bude zahrnovat vytvoření loga a nového názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu včetně návrhu komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, které jsou specifikovány v předmětu plnění veřejné zakázky v bodě Kvalita nabídnuté metodiky tvorby loga, názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu a Komunikační strategie značky 13

14 váha 30 % Hodnocen bude návrh procesu, kterým bude vytvořeno logo, vhodný název a komunikační strategie značky Národního systému kvality služeb cestovního ruchu Upozornění: Uchazeč v rámci své nabídky nepředkládá návrh loga, ani návrh názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Samotné logo a název budou vytvořeny až v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky. Nejlépe bude hodnocena ta nabídka, ve které bude použita nejvhodnější metodika vytvoření nové značky a názvu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Nejvhodnější metodikou tvorby značky a názvu se rozumí zvolení správně a vhodně použitých a zkombinovaných kvantitativních a kvalitativních nástrojů a metod výzkumu trhu (včetně stanovení optimálního výběrového vzorku v jednotlivých cílových skupinách) Současně bude hodnocen způsob použití a komplexnost metod brand managementu při tvorbě komunikační strategie značky, a to ve vztahu ke strategii značky, řízení značky včetně optimálně zvolených komunikačních a segmentačních technik. Body budou strhávány za nevhodně nebo nesprávně zvolené kvantitativní a kvalitativní nástroje a metody výzkumu trhu, za nekomplexnost metod brand managementu a nevhodně volené komunikační a segmentační techniky. 3. Kvalita nabídnutých kontrolních mechanismů při pořizování informací a údajů váha 10% Nejlépe bude hodnocena nabídka, ve které uchazeč nabídne nejlépe propracovaný systém kontrolních mechanismů při pořizování a práci se získanými údaji, a to zejména ve fázi realizace veřejné zakázky, ve které budou využívány techniky použité v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu trhu (vícenásobná kontrola při pořizování údajů, možnost zpětné kontroly získaných údajů a informací, digitalizace pořízených údajů atd.) METODA HODNOCENÍ Hodnocení nabídek Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: a) Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 až 100 bodů. b) Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium až 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria cenu - se přitom použije tohoto vzorce Hodnota nejvhodnější nabídky Počet bodů = 100 x hodnota nabídky a) Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. b) Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. c) Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 14

15 VII. Závěrečná ustanovení 1. Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele. 2. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele), včetně jeho adresy a IČ. 3. Nabídka se předkládá v počtu: 3 ks originálu + 1 ks na CD-R. 4. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 5. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 6. Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. 7. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 8. Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 9. Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 10. Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 11. Dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám musejí být zasílány písemně a musejí být adresovány oběma kontaktním osobám současně. Dotazy budou zodpovídány pouze písemně, odpovědi budou uveřejněny na a zaslány všem osloveným dodavatelům. 12. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu, Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je PhDr. Helena Hlaváčková, a Ing. Radek Chaloupka, Aleš Hozdecký ředitel odboru cestovního ruchu Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci: Základní terminologie pro potřeby veřejné zakázky Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci: Text návrhu smlouvy Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci: Přehled praxe vztahující se k předmětu plnění Příloha č. 4 k zadávací dokumenty: Pravidla pro používání publicity projektů IOP 15

I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky

I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky V Praze dne 21. 6. 2010 Č.j: 16252/2010-61/420 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby komunikace IČ: 00020478

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby komunikace IČ: 00020478 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Výroba filmového dokumentu s názvem Lesy Novohradských hor Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j. 212808/2011-MZE-11110 Zastoupený: Ing. Kateřinou Böhmovou,

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Název veřejné zakázky Kontrola kvality leteckého hnojení lesů v roce 2011. Zadavatel: ČR-Ministerstvo

Název veřejné zakázky Kontrola kvality leteckého hnojení lesů v roce 2011. Zadavatel: ČR-Ministerstvo Zadavatel: ČR-Ministerstvo zemědělství Sídlem: Praha 1, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Zastoupený: Ing. Jiřím Johnem, ředitelem odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů IČ: 00020478 Název veřejné zakázky Kontrola

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

\..- NÁRODNf PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

\..- NÁRODNf PAMÁTKOVÝ ÚSTAV \..- Název veřejné zakázky: Zadavatel: Sídlem: IČ: Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: Technický dozor stavebníka na akci "Generální oprava střech zámku a obnova fasád zámku Žleby - IV. etapa (vnější

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky:

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Zadavatel: Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střechy Zateplení budovy 1290121001 Sídlem: Slezská

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Úprava zdroje vytápění v objektu MZe, Milady Horákové 373/10, Svitavy. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo. Sídlem: Milady Horákové 10, 568 02

Úprava zdroje vytápění v objektu MZe, Milady Horákové 373/10, Svitavy. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo. Sídlem: Milady Horákové 10, 568 02 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Svitavy Sídlem: Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Pozemkového úřadu IČ: 00020478 Úprava

Více

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura)

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura) V Praze dne 4. 7. 2008 Č.j: 23175/2008-15/862 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Vytvoření sítě pilotních škol zajišťujících další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel: ČR-Ministerstvo zemědělství Sídlem: Praha 1, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Zastoupený: Ing. Jiřím Johnem, ředitelem odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů IČ: 00020478 Název veřejné zakázky Provádění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Průmysl cestovního ruchu pro projekt OP RLZ - MMR Odborná školení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem 1. Název veřejné zakázky Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

V Praze 11.11.2014 IČ: 00018562

V Praze 11.11.2014 IČ: 00018562 Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.: SVS/2014/089235-G

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Č.j. 10/2010 Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace mateřské školy, Želešice Zadavatel: Obec Želešice Sídlem: 24.dubna 16, 664 43 Želešice IČ: 00282952 Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: Ing.

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny V Troubelicích dne: 13. 6. 2013 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel: Zastupuje: ELEKTROINSTALACE VRZAL s.r.o. Troubelice 59, PSČ 783 83 IČ: 285 82 161 Vojtěch Vrzal, jednatel

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadávaná podle metodiky OPŽP Zakázka malého rozsahu k veřejné zakázce na dodávky k projektu Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána - technika Obsah a). Identifikační

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Zpracování evaluace a metodiky pro možnosti širšího využití agentur práce pro rozvoj

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Heřmanice Orlovská 670/35, poštovní přihrádka 2, 713 02 Ostrava 13 Tel.: 595 220 111, Fax: 595 220 289, ISDS: ysud4wq Č.j. VS 88/003/001/2014-35/LOG/540 V Ostravě

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více