Mezinárodní výrobková politika a politika značky Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní výrobková politika a politika značky Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská"

Transkript

1 Mezinárodní výrobková politika a politika značky Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná

2 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu, zkráceným názvem ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/ Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž realizátory jsou Slezská univerzita v Opavě a Okresní hospodářská komora v Karviné. Realizátoři již delší dobu silně vnímají absenci dalšího odborného vzdělávání v oblasti zahraničního obchodu. Nedostatek vhodné nabídky vzdělávacích programů v této oblasti oba partneři vysledovali v rámci jednání s celou řadou spolupracujících subjektů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o firmy a organizace, které čerpají informace přímo z trhu, tzn. od firem zapojených do zahraničního obchodu, či podniků, které se do zahraničního obchodu teprve hodlají zapojit a hledají na trhu kvalifikovanou pracovní sílu. Pro důkladné ověření této potřeby dalšího odborného vzdělávání provedli projektoví partneři monitoring potřeb trhu (poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích s kvalifikací v zahraničním obchodě a mezinárodním marketingu; zmapování zájmů zaměstnanců firem a zájemců o práci v zahraničním obchodě), z něhož vyplynula jednoznačná potřeba nabídky ucelených, prakticky zaměřených, výukových kurzů zahraničního obchodu. V současnosti jsou na trhu dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji nabízeny kurzy a semináře, které se většinou zaměřují na jedno či více témat zahraničního obchodu, ale žádný z nich nepokrývá nabídku vzdělávání v zahraničním obchodě komplexně. Zaměstnanci firem a zájemci o práci v zahraničním obchodě nemají možnost absolvovat ucelený vzdělávací program, po jehož absolvování by byli schopni pracovat jako manažeři zahraničního obchodu znalí všech důležitých oblastí dané problematiky. Proto projektoví partneři považují za nanejvýš důležité vytvořit prakticky orientovaný vzdělávací program zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, který umožní jeho absolventům získat vysoce konkurenční postavení na trhu práce a vytvořit si tak podmínky pro lepší pracovní uplatnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Modul: Mezinárodní výrobková politika a politika značky Tvorba produktu pro mezinárodní trh Uplatnění marketingové strategie podniku na zahraničních trzích spočívá ve vytvoření, tj. vhodného namixování jednotlivých prvků marketingového mixu. Prvním z těchto marketingových nástrojů, kterým se nyní budeme zabývat je produkt. Jednou z rozhodujících otázek, které musí podnik vstupující na zahraniční trh rozhodnout je, zda bude moţné svůj produkt prodávat v jeho současné podobě, tj. bez úprav, či zda bude nutné produkt nějakým způsobem upravovat (adaptovat) podle zahraničních (mezinárodních) poţadavků. Mezi rozhodující podmínky úspěchu na zahraničním trhu je způsob, kterým dokáţí firmy své produkty odlišit od konkurence. Výrobky se mohou lišit kvalitou provedení, designem, svým sloţením a hmatatelnými rysy, značkou nebo zemí původu, doprovodnými sluţbami - garancí, servisem, zaškolením personálu apod. Ve většině případů však zůstává nezměněné jádro výrobku, které představuje jeho užitkovou hodnotu. Funkční a technická spolehlivost výrobku je samozřejmostí. Z uvedených faktorů je zřejmé, ţe předmětem mezinárodní diferenciace výrobků budou právě doprovodné sluţby a určité symbolické hodnoty, které jsou spjaty s hmotným produktem. U kaţdého výrobku je moţno rozlišit tři základní dimenze: Základní charakteristika výrobku (jádro výrobku) - fyzikální vlastnosti, chemické sloţení, výkon, rozměry, trvanlivost, chuť apod. Přidaný produkt (služby, které souvisejí s výrobkem) záruky, servis, instalace, poradenské sluţby, zajištění přepravy, pojištění, dodací a platební podmínky apod. Symbolické hodnoty značka výrobku a její image, země původu, goodwill podniku, módnost a styl. Při rozhodování o mezinárodní výrobkové strategii je zapotřebí zvážit vliv následujících parametrů: Výrobek a jeho základní charakteristiky, uţité hodnoty výrobku vzhledem k potřebám, které uspokojuje, legislativa v zemi dovozu normy a předpisy, zahraniční trh jeho velikost, kupní síla obyvatel, klimatické rozdíly, sociálně- kulturní odlišnosti úroveň gramotnosti, technických znalostí a zejména faktory kulturních rozdílů, daných náboţenstvím, estetikou apod., nákupní a spotřební zvyklosti, spotřebitelské preference, vnímání spotřebitelů vzhledem k výrobku a k zemi původu, velikost podniku a jeho ekonomické moţnosti, náklady na adaptaci a moţnosti trţeb. V zásadě existují dvě základní alternativy v přístupu k mezinárodní výrobkové strategii - standardizace a adaptace.

4 Strategie standardizace produktů Nejméně nákladným a nejsnazším řešením je výroba zcela standardizovaných produktů a jejich realizace na zahraničních trzích. Úplná standardizace bez jakýchkoli úprav výrobků však obvykle není moţná. Avšak u produktů tzv. nevázaných na kulturu", které odpovídají celosvětovým potřebám a celosvětové módě, nemusí výrobce respektovat národní zvláštnosti, neboť poptávka po nich je uniformní. Jedná se o tzv. globální produkty. Příkladem můţe být celosvětová, dlouhodobá obliba dţínové módy, nápojů Coca-cola, cigaret Marlboro apod. Tato strategie je v podstatě uplatněna rovněţ v mezinárodním obchodování se základními surovinami a komoditami (ropa, elektrická energie, obiloviny). Výhody standardizace: Velké úspory ve výrobě, Úspory při základním technickém výzkumu a vývoji výrobku, Úspory při prodejní komunikaci, Globální konkurenční schopnost, Snadnější šíření inovací, Moţnost rychlého vstupu na mezinárodní trhy. Nevýhody standardizace: Globální přístup (standardizace) nese sebou i vysoké riziko, tím, ţe vstupuje do kaţdého odvětví, přičemţ nepřímo zvyšuje nároky na jeho výkonnost, Chyby při nerespektování sociálních a ekonomických rozdílů, Rozšíření tvrdé konkurenční soutěţe na celosvětové bázi. Například konkurenční kampaň iniciovaná firmou Pepsi-Cola proti firmě Coca-Cola, známá na území USA, Evropy, se v roce 2004 přenesla do Argentíny a do Indie. Strategie světového komponentu Na výhodách z úspory nákladů a eliminaci obtíţí při respektování odlišných podmínek trhu a přání zákazníků, kterými se vyznačuje základní strategie standardizace se podílí i další výrobková strategie Světového komponentu. Při této strategii je nový výrobek vyvíjen od počátku tak, aby dosáhl maximum identických komponentů (unifikace), aţ k bodu, kdy nezbytně musí být respektovány národní poţadavky a potřeby. Například: jiný typ elektrické zásuvky, klávesnice počítače s azbukou apod. Na tuto konečnou úpravu výrobku se jiţ vynaloţí minimum dodatečných nákladů na přizpůsobení. Strategie adaptace produktů Strategie adaptace produktů vychází nutnosti stávající produkt přizpůsobit podmínkám zahraničního trhu nebo poţadavkům a přáním zákazníků. Mezi faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivní rozhodnutí firmy o přizpůsobení svých výrobků řadíme následující: Legislativní nařízení: (nařízení o jízdě vlevo například ve Velké Británii nutí ostatní výrobce automobilů adaptovat montáţ řízení vozů pro tento trh), kultura (náboženství): (například český výrobce uzenin adaptuje své výrobky, určené pro export na trhy islámských zemí na verzi, kdy namísto vepřového masa pouţívá maso hovězí),

5 kultura (estetika): (výrobci tradičního českého křišťálu zjistili, ţe zatímco Evropané dávají přednost střízlivějším vzorům, Japonci a zákazníci z arabských států naopak vyţadují bohatší vzory a zdobné prvky), hospodářsko technické předpisy: (velmi se liší předpisy o ochraně ţivotního prostředí v různých zemích, rozdíly jsou mezi metrickým kontinentálním a anglosaským systémem, v Severní Americe je pouţíván jiný rozsah vlnových délek rozhlasového vysílání a odlišné elektrické napětí neţ v Evropě, apod.), klima: (například kovové drátky, kterými jsou běţně spojovány ověsky křišťálových lustrů českých výrobců, korodovaly v horkém a vlhkém klimatu Indonésie a musely být nahrazeny drátky z antikorozní ocele), kupní síla: (s ohledem na niţší kupní sílu obyvatel zemí, omezují výrobci automobilů vnitřní vybavení svých vozů), úroveň technických znalostí: vede výrobce zejména při exportu do rozvojových zemích ke zjednodušování výrobků, podle somatotypů obyvatel (ergonometrických charakteristik): (menší vzrůst Asiatů ovlivnil například firmu Philips, která musela zmenšit velikost rukojetí svých kávovarů, aby se lépe hodily do menších japonských rukou), stravovací návyky: (například firma Mc Donald s v České republice úspěšně zavedla nový produkt Mc Bůček), Vybavenost domácností a životní úrovně: (řada domácností v rozvojových zemích není vybavena ledničkami a proto jsou tam vyváţeny sušené mléčné výrobky. Hlavní úlohu v manažerských úvahách, zda adaptovat daný produkt podle poţadavků zahraničního trhu nebo ne, bude mít porovnání možného zisku s náklady na adaptaci produktu. Stupeň adaptace Obvyklou adaptací je rozsah poskytovaných služeb druhá dimenze výrobku. Ve vyspělých zemích je zpravidla nabízen komplexní rozsah sortimentu sluţeb. V podmínkách mezinárodního marketingu je nutnost zajištění kvalitních doprovodných sluţeb nabízených spolu s výrobky úměrná vzdálenosti a izolovanosti spotřebitele. Navíc se nabídka servisních, garančních a dalších sluţeb stává nástrojem konkurenčního boje. Firma můţe své sluţby na zahraničním trhu zabezpečit buď sama, svými pracovníky nebo na základě smlouvy s místním dodavatelem. V zemích s nízkou kupní silou je mnoho sluţeb zajišťováno svépomocí (údrţba, drobné opravy, doprava, montáţ). Třetí dimenze výrobku, kterou tvoří symbolické hodnoty, je spojena s vnímáním zákazníků. Nejvíce je tato dimenze spojena s kulturními odlišnostmi zemí, se vnímáním země původu výrobku a s image značky. Například pivo značky Pillsner Urquell tradiční česká kvalita. Většinou se změny týkají pouze vnějšího vzhledu produktu (designu, barev, rozměrů, apod.). V některých, výjimečných případech, je nutná i podstatná změna ovlivňující materiálovětechnicko-funkční stav výrobku (například pro egyptskou správu drah se musely adaptovat dováţené americké sněţné pluhy na zařízení odstraňující písek z kolejí).

6 Výhody strategie adaptace: Výrobky jsou ve shodě s místními technickými směrnicemi a normami, Výrobky odpovídají místním spotřebním zvyklostem a preferencím, Úroveň výrobků odpovídá očekávání spotřebitelů, jejich finančním moţnostem, vkusu a estetickému cítění, Moţnost úspor díky menšímu rozsahu poskytovaných sluţeb v zemích s niţší kupní silou. Nevýhody strategie adaptace: To, co představuje výhodu pro strategii standardizace produktů, představuje nevýhodu pro uplatnění strategie adaptace a naopak. Adaptace výrobků pro průmyslové trhy Protoţe, pro tyto trhy jsou typické přímé obchodní metody, pak eventuelní poţadované změny produktu jsou součástí kontraktačních jednání. Problémem zůstávají technické překážky obchodu (povinné certifikáty, administrativní povolovací řízení, či změny výrobních postupů, které musí podnik zajistit, aby vyhověl poţadavkům místních orgánů) Země EU budují dlouhodobě harmonizovaný systém technických direktiv. (Viz kapitola č.3). Pokud výrobek spadá do regulované oblasti, musí odpovídat poţadavkům příslušných směrnic a musí být označen značkou CE. Toto značení potvrzuje skutečnost, ţe výrobek prošel postupem prokazování shody a vyhovuje technickým předpisům evropských směrnic. Označením CE bere výrobce na sebe odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku. Dalším, častým poţadavkem v mezinárodním podnikání je poţadavek na certifikaci podle norem ISO. Charakteristickými rysy norem ISO jsou důraz na pořádek a disciplínu ve všech činnostech souvisejících s jakostí, na zdokumentování veškerých postupů, souvisejících s výrobkem a jeho jakostí. Pouţívání mezinárodních norem ISO není v ţádném případě povinné, jedná se spíše o marketingový nástroj, který zvyšuje důvěryhodnost firmy a její image a přispívá k vyšší konkurenceschopnosti firmy na zahraničních trzích. Příklady adaptace elektrospotřebičů požadavkům zákazníků: Švédové jsou prý nejšťastnější, kdyţ mají plnou mrazničku. V zemi je navíc mnoho vášnivých lovců a úspěšná lovecká expedice můţe vyvolat náhlou potřebu mrazničky se skutečně velkým obsahem. Ve Švédsku bývá proto rezervní mrazák ve sklepě naprostou nezbytností. Finové pečou tradiční piroţky plněné masem, které potřebují velmi vysokou teplotu pečení. Pečicí trouby oblíbené ve Finsku mají často teplotu až 300 stupňů Celsia. Snad v ţádné jiné zemi nepotřebují trouby s tak vysokou teplotou. Italové milují krásné věci, a proto i spotřebiče dokonalých a harmonických designů. Výtvarné řešení panelů, knoflíků a tlačítek je pro ně stejně důleţité jako samotná funkce. Všechny dobré pečicí trouby musí být navíc vybaveny speciálním nastavením pro pečení pizzy. V Německu je nejdraţší voda v celé Evropě, a proto si Němci kupují zásadně takové spotřebiče, které respektují životní prostředí a mají nízkou spotřebu vody a energie. Francouzi pokládají jídlo za obřad a v oblibě delikates a zapečených pokrmů se jim nikdo nevyrovná. Francouzské pečicí trouby musí mít proto speciální nastavení pro zapékané pokrmy. Francouzi vyţadují i vybavení samočisticími funkcemi.

7 Případová studie: Kofola 1 Představení Kofoly Norové mají doma mnoho elektrických spotřebičů, protoţe cena elektřiny je zde mnohem niţší neţ v ostatních zemích západní Evropy. V Norsku není ničím neobvyklým mít na pečicí troubě další elektrickou zásuvku pro připojení elektrického mixéru, kuchyňských strojků, kávovaru a podobných spotřebičů. Američané se drţí hesla Čím větší, tím lepší! Dalším důleţitým parametrem je pro ně rychlost. Správná trouba musí ve vteřině vychrlit hamburgery pro celý baseballový tým. Také jsou světovými šampióny v pití studených nápojů. Americké chladničky musí pojmout obrovské mnoţství limonád a piva. Většina chladniček má výrobníky ledu, které produkují kostky ledu i ledovou tříšť. Britové mají nejskromnější nároky na kuchyňské vybavení v celé západní Evropě, a proto se velmi často spokojují s kompaktními spotřebiči a minikuchyněmi. Číňané povaţují chladničku za velikou investici. Často stojí na čestném místě v obývacím pokoji. V kuchyni by pro ni stejně většinou nebylo dost místa. Jsou proto velice úzkostliví a nároční, pokud jde o vzhled a povrchovou úpravu. Výtvarné řešení musí být skutečně nejmodernější. Na svém spotřebiči nesnesou ani škrábanec. Indové nejsou příliš konzervativní, pokud jde o barvu jejich chladniček. Zatímco v ostatním světě jsou v největší oblibě domácí spotřebiče většinou bílé, v Indii najdete především pestrobarevné chladničky a pračky, a to třeba i červenohnědé nebo zelené. Chladničky střední výšky, které jsou nejběţnější, musí ladit s ostatními teplými matovými barvami indických domovů. SKUPINA KOFOLA je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Vznikla v roce 1993 privatizací sodovkárny Nealko Olomouc. Skupina působí v České republice, na Slovensku, v Polsku a Rusku. Ve svých sedmi výrobních závodech, z nichţ dva jsou v České republice, jeden na Slovensku, tři v Polsku a jeden v Rusku, zaměstnává více neţ lidí. 2 Cíle a vize Kofoly Misí skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značkové nápoje, které budou nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, ţe se pro něj stane významnou součástí ţivotního stylu. Vizí skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 chceme být celkově dvojkou na nealko trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít v kaţdé z těchto zemí v segmentech kolových nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích být do pomyslného 3. místa. 1 1 Prezentace společnosti Kofola.

8 Tabulka 1: Značky skupiny Kofola v jednotlivých zemích ČR, Slovensko, Polsko, Rusko. Číslo udává umístění na trhu. 7. místo 3. místo 2. místo Zdroj: Společnost Kofola Holding 3 Expanze Kofoly 3.1 Fúze s polským Hoop Na začátku roku 2007 oznámila česká Kofola připravovanou významnou fúzi s polskou nápojářskou trojkou Hoop. Sloučená skupina s názvem Kofola-Hoop S.A. a ročními trţbami kolem 6 miliardy Kč se rozhodla kromě České republiky působit i v Polsku, Maďarsku, Rusku a na Slovensku. Akcionáři společností Kofola Holding a.s. a polské nápojářské trojky Hoop S.A. uzavřeli vstupní dohodu o moţnosti sloučení obou firem. Po této fúzi vznikla nápojářská skupina, která začala působit na polském, českém, slovenském, maďarském a ruském trhu a jejíţ celkový obrat v přepočtu dosahoval více neţ 8,6 miliardy korun. V důsledku spojení a konsolidace činnosti firem vznikla v Polsku společnost Kofola-Hoop S.A., která začala být obchodována na varšavské Burze cenných papírů. Výsledkem fúze bylo, ţe akcionáři Kofola Holding a.s. se sídlem v Ostravě zůstali většinovým vlastníkem takto vzniklé nové firmy. Akcionáři budoucí společnosti Kofola-Hoop S.A. plánovali vyuţít důleţitých synergií nákladů a příjmů, kterých bylo dosaţeno sloučením firem a intenzivně rozvíjely obchodní značky mezinárodního dosahu. Obě strany provedly nezbytné průzkumy, analýzy a hodnocení pro projednání podrobných podmínek fúze v souladu s oboustranně schváleným harmonogramem.

9 HOOP S.A. byl významným polským výrobcem nealkoholických nápojů, do jehoţ portfólia patřilo téměř 100 poloţek různých druhů nápojů. Mezi nejoblíbenější značky patří například Zozole, Shrek, Flip a mnoho dalších. HOOP S.A. je součástí skupiny HOOP Group. Obchodní aktivity celé skupiny jsou zaměřené převáţně na polský trh a prostřednictvím jedné z dceřinných společnosti pokrývají částečně i trh ruský. Firma HOOP S.A. zahájila výrobu v roce 1992 ve městě Bielsk Podlaski. Vlastní jiţ tři výrobní závody a zaměstnává cca 1500 lidí. 2 Kofola Holding se také začal zabývat o dalšího polského producenta nealkoholických nápojů - Hellena, která je v úpadku. Za několik měsíců se přitom Kofola spojí s polskou nápojářskou trojkou Hoop. Převzetím Helleny by posílilo pozici nové skupiny na polském trhu. Spojení s firmou Hellena ale nakonec soud zamítl. 3.2 Kofola se začala prodávat v Maďarsku V květnu 2007 nápojářská společnost Kofola začala prodávat svůj stejnojmenný kolový nápoj v Maďarsku. Šlo o první zahraniční trh, kam se Kofola začala dováţet. Firma však zaloţila v Maďarsku dceřinou společnost Kofola Rt. jiţ v roce Během krátké doby se rozhodla Kofola na trhu kolových nápojů dosáhnout trţního podílu dvou aţ tří procent. Expanze do Maďarska byla podle Kofoly dalším ze strategických kroků firmy v rámci její expanze ve středoevropském regionu. Impulzem byla především poptávka maďarských spotřebitelů po novinkách na trhu kolových nápojů a prodeje na českém a slovenském trhu. "Kofola má dnes v Maďarsku jiţ stabilní obchodní a marketingový tým, proto se mohla pustit do náročného projektu uvést na trh tradiční český nápoj," dodal ke vstupu na nový trh generální ředitel maďarské Kofoly Peter Fulop. 3 V první etapě byla Kofola Original dostupná v maďarském maloobchodě ve dvoulitrových PET lahvích. Rozšíření distribučních kanálů a další nabídky produktového portfolia Kofoly záleţelo na reakci trhu nealkoholických nápojů a spotřebitelů. V Maďarsku Kofola také prodávala ovocné dţusy a další nápoje. 3.3 Kofola v Polsku upevňovala pozici na trhu Jiţ na konci roku 2007 Kofola začala upevňovat svou pozici na polském trhu. Přestoţe léto nebylo nejteplejší, značka Jupik (polská verze Jupíka) dosáhla rekordních výsledků v historii své působnosti v Polsku. Značka obsadila čtvrté místo na trhu a předběhla tak svého největšího rivala - nápoj Leon firmy Hortex. "Zvětšili jsme podíl z 6,2 procenta na 8,5 procenta v kategorii produktů pro děti v lahvích s obsahem 0,5 litru," řekla Patrycja Giurová z Kofola Holding. Podle ní největší zásluhu na výsledku má inovace vzhledu produktu a reklamní kampaň, na kterou společnost vydala okolo 10,5 milionu zlotých (76,5 milionu korun). Lídrem se stával nápoj Kubuś (na českém trhu známý jako Kubík) společnosti Maspex, kterému patřila téměř polovina trhu. Kofola uvaţovala o dalším rozšíření sortimentu značky o nápoje z pasírovaného ovoce. Tento krok můţe uspíšit podle deníku spojení s polskou nápojářskou trojkou Hoop, které je plánováno na rok Tisková zpráva společnosti Kofola Holding 3 Kofola se začala prodávat v Maďarsku, Zpravodajství ČTK, datum vydání:

10 V roce 2008 se rozhodla Kofola například postavit za 250 milionů korun novou výrobní halu ve svém slovenském závodě v Rajecké Lesné, kde získalo práci 130 lidí. Společnosti skupiny Kofola: Společnosti, závody a obchodní zastoupení: Kofola Holding a.s., Kofola S. A. Ostrava (ČR), Varšava (PL) Kofola a. s. - Krnov, Mnichovo Hradiště, Praha (CZ) Kofola a. s. - Rajecká Lesná, Senec, Malý Šariš, Zvolen (SK) Hoop Sp. z o. o. - Kutno, Bielsk Podlaski, Grodzisk Wielkopolski (PL) OOO Megapack Moskva (RU) Distribuční společnosti: Santa trans spol. s r. o. (ČR) Santa trans spol. s r. o. (SK) PCD Hoop Sp. z o. o. (PL) Transport Spedycja Handel Sulich Sp. z o. o. (PL) OOO Trading House Megapack (RU) Tabulka 2: STRUKTURA SKUPINY KOFOLA Kofola S.A. (PL) 100% 100% 75% 50% 50% Kofola Holding a.s. (CZ) Hoop Polska Sp. z o.o. (PL) PCD Sp. z o.o. (PL) Transp ort Spedycja Handel Sulich Sp. z o.o. (PL) OOO Megapack (RU) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kofola a.s. (CZ) Kofola a.s. (SK) Santa Trans s.r.o. (CZ) Santa Trans.Sk s.r.o. (SK) Kofola Sp. z o.o. (PL) OOO Trading House Megapack (RU) Vysvětlivky : Plně konsolidované účetní jednotky Jednotka konsolidovaná ekvivalenční metodou P obchod a výroba D distribuce T doprava M pronajímatel dlouhodobého hmotného majetku H holding Zdroj: Společnost Kofola Holding 4 Česká Kofola získala popularitu v Polsku, upevňuje pozici na trhu, zpravodajství ČTK, datum vydání:

11 3.4 Kofola i přes hospodářskou krizi pětinásobně zvýšila zisk na 443 milionů Kč Skupina Kofola v roce 2009 i přes hospodářskou krizi zpětinásobila svůj čistý zisk na 443 milionů korun. Přední výrobce nealkoholických nápojů ve střední Evropě zvýšil konsolidované trţby o 38 procent na více neţ devět miliard korun. Sdělil to předseda představenstva mateřské Kofoly S.A. Jannis Samaras. 5 "Přestoţe všechny trhy v našem regionu byly zasaţeny krizí, nejen ţe jsme zvýšili naše příjmy, ale výrazně jsme zlepšili i ziskovost naší obchodní činnosti," řekl Samaras. Zvýšení profitu také přisuzuje lepší kontrole provozních nákladů. "Naši dodavatelé byli ochotnější vyjednávat o cenách a podařilo se nám centralizovat nákup strategických surovin," dodal. 6 Díky zefektivnění prodeje a posilovaní značek Kofoly podle Samarase získali druhé místo na slovenském trhu, třetí místo v Česku a šesté v Polsku. Skupina investovala do propagace svých nejdůleţitějších značek, kterými jsou Kofola, Rajec, Vinea, Hoop Cola, Jupí, Jupík a Paola, coţ se projevilo v dobrých výsledcích prodeje na jednotlivých trzích. "Za velmi zdařilý mohou rok 2009 povaţovat společnosti Kofola Slovensko a Megapack v Rusku, které dosáhly rekordních výsledků ve své dosavadní historii. Na Slovensku to bylo díky výsledkům nejsilnějších značek - Kofola, Rajec a Vinea, v případě Megapacku hrál roli prodej nízkoalkoholických výrobků, který se pohyboval rozhodně nad průměrem tamního trhu," uvedl mluvčí skupiny Kofola Martin Klofanda. 7 Podle zprávy pro polskou burzu tvořily loni jednu třetinu trţeb celé skupiny příjmy z prodeje v Polsku. Česko a Rusko se podílely na trţbách stejným, čtvrtinovým podílem, a Slovensko zbylým, 15procentním podílem. Celkem Kofola S.A. v závěru loňského roku zaměstnávala 2715 lidí, nejvíce v Polsku 899. V Česku jich pracovalo 839, v Rusku 550 a na Slovensku 427. Rok 2009 byl obdobím integrace společnosti Hoop Polska do struktur kapitálové skupiny. Stoprocentní podíl v české Kofole Holding převzala polská Kofola S.A. Hlavním důvodem je obchodování akcií Kofoly na varšavské burze. "Sídlí tam jiţ od doby fúze, centrála společnosti je ale v Ostravě. Majoritním vlastníkem Kofoly S.A. jsou původní zakladatelé Kofoly, drţí 57 procent," uvedl Klofanda. 8 Pod Kofolu Holding spadaly její dceřiné společnosti v Česku a na Slovensku, plus další dceřiné firmy. Skupina loni investovala 506 milionů korun. Nejdůleţitější investicí bylo dokončení výstavby výrobní a skladovací haly v závodě Rajecká Lesná na Slovensku. Hodnota tohoto projektu činila 287 milionů korun. Skupině se také podařilo sníţit zadluţení o více neţ 670 milionů korun. Výsledky by byly ještě lepší, kdyby se posilující euro neprojevilo ve zvýšení cen surovin v Polsku a v Česku. V ČR v roce 2009 firma prodala 117 milionů litrů Kofoly, coţ bylo oproti roku 2008 nárůst o čtyři procenta. Nápoj Kofola v roce 2010 slavil 50 let své existence. K této příleţitosti připravila firma řadu marketingových a propagačních programů, které by se měly projevit na vzrůstu prodeje v Česku a na Slovensku. Uvedla na trh i řadu novinek, mimo jiné například Jupík Shake, ledový čaj Pickwick Just Tea, nové ochucené pramenité vody Rajec nebo hroznové nápoje značky Top Topic. Do Čech byla 5 Tisková zpráva společnosti Kofola. 6 7 Tisková zpráva společnosti Kofola. 8 Tisková zpráva společnosti Kofola.

12 uvedena na Slovensku velmi oblíbená Vinea - tradiční hroznový nápoj. V Polsku se zaměřovala na tři klíčové značky - Hoop Cola, sirupy Paola a dětské nápoje Jupík. Závěr Výrobce nápojů Kofola Holding se rozhodl prosadit a expandovat na zahraničních trzích spojením s tamními výrobci nápojů. Fúze s polskou firmou Hoop S.A. v roce 2007 navíc Kofole pomohla získat díky vstupu na polskou burzu další kapitál pro expanzi na trhy ve východní a střední Evropě. Obě firmy se rozhodly vyuţít spolupráce ke sníţení nákladů a propagace svých značek. V Maďarsku se rozhodla Kofola prosadit zaloţením dceřiné společnosti. V Polsku uţ se ji na konci roku 2007 dařilo díky inovacím vzhledu jejich produktu a reklamní kampani upevňovat pozici. V Česku prodávané výrobky, například Jupík a Kubík, upravila na polské názvy Jupik a Kubuś. Na Slovensku se rozhodla posílit svoje postavení výstavbou nového závodu v Rajecké Lesné. Skupina Kofola také neustále investovala do posílení značek, na reklamní kampaně vydala desítky milionů korun. V rámci oslavy výročí 50 let zaloţení Kofola v roce 2010 připravila také řadu marketingových a propagačních programů. Na trh uvedla nové produkty. Při prodeji se začala zaměřovat na klíčové značky. Kofola se určitě rozhodla pouţít strategii aliance v mezinárodním obchodě a intenzivní distribuční strategie. Pouţila přímé distribuční cesty, kdyţ ve většině zemí zaloţila distribuční společnosti. 1. Balení výrobků, určených pro mezinárodní trhy Nejčastější marketingovou adaptací pro zahraniční trhy je změna balení. Obal výrobku plní několik funkcí. Jeho hlavní funkcí je chránit výrobek během transportu a uskladnění před zničením, poškozením a ztrátou. Obal rovněţ slouţí jako nositel informací a další nezanedbatelnou úlohou obalu je jeho propagační funkce. Při rozhodování o nejvhodnějším obalu, z hlediska ochrany zboží, je třeba v mezinárodním marketingu respektovat tyto faktory: Rozdílné klimatické podmínky v zemích určení zboţí, podmínky transportu, obal musí splňovat podmínky pro celní kontrolu, odlišný způsob distribuce výrobků v některých zemích, který vyţaduje zvláštní balení, obal musí být zdravotně nezávadný. Výzkum a testování obalů: viditelnost navrţených variant jednotlivých variant mezi sebou viditelnost navrţených variant jednotlivých variant mezi konkurenčními výrobky výběr optimálního tvaru, barvy, typu písma, textu, obrázku

13 funkčnost balení sekundární vyuţití srozumitelnost návodu na obalu výzkum preferencí velikosti balení Materiál a velikost obalů: materiál souvisí se spotřebními zvyklostmi pivo v USA převaţuje v plechovkách, v Evropě v lahvích ve vyspělých zemích velikostně velká balení (týdenní nákupy v supermarketech) v chudých zemích menší nebo kusové balení Z funkce obalu jako nositele informací vyplývá uvádění řady informací pro spotřebitele (datum výroby, datum spotřeby, sloţení výrobku, země původu zboţí apod.). Je nutné uvést tyto a další informace v jazyku dané země. Rovněţ označení mnoţství (hmotnost, objem) musí odpovídat příslušné jednotkové soustavě. Na některých výrobcích, které by mohly ohrozit zdraví spotřebitelů (cigarety, alkohol) musí být na obalu varování o škodlivosti tohoto výrobku. Ve vyspělých zemích je obvykle kladen velký důraz na ekologii, a proto je často na obalech uváděna informace o moţnosti recyklace obalu. Propagační funkce obalu by měla především usnadnit spotřebiteli výběr zboţí, musí být v souladu s celkovou marketingovou strategií podniku a se strategií positioningu a musí odráţet image produktu. Obal by spotřebitelům měl umoţnit pohodlnou přepravu zboţí domů a snadnou manipulaci, například při otevírání apod. Obal musí dodrţovat základní komunikační prvky výrobkové řady z hlediska pouţívaného písma a designu. Měl by, pokud je to moţné zachovávat i jednotné barevné ladění. Avšak výrobce (distributor) musí respektování odlišné vnímání symboliky barev v dané zemi a tomu přizpůsobit i barvu obalu. Například zelená je v islámských zemích barvou víry, a nebylo by tudíţ vhodné ji na obalech uţívat lehkomyslně. Při rozhodování o koncepci balení je třeba vycházet z toho, zda se jedná o výrobek nakupovaný impulzivně nebo aţ po racionální úvaze. U impulzivně nakupovaných výrobků hraje obal často při nákupu hlavní roli. U řady výrobků můţe dokonce obal do určité míry zastínit obsah a být jedním z faktorů, které ovlivňují rozhodovací proces některých kupujících ( dárkové balení kosmetiky, bonboniér, lahví nebo flakony parfémů). Obaly jsou proto před uvedením výrobku na trh často testovány, aby se zjistila reakce spotřebitelů na barvu, tvar, materiál obalu, srozumitelnost uvedených informací a rovněţ i velikost balení. Velikost balení se liší podle odlišných spotřebitelských zvyklostí a kupní síly obyvatel. Například ve vyspělých zemích se obvykle pouţívají velká spotřebitelská balení, která odpovídají nakupování v supermarketech a

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Obsah. Historie společnosti Společnost Kofola dnes Struktura společnosti Produkty ČR Marketing ČR Produkty Polsko Marketing Polsko Budoucnost podniku

Obsah. Historie společnosti Společnost Kofola dnes Struktura společnosti Produkty ČR Marketing ČR Produkty Polsko Marketing Polsko Budoucnost podniku David Říha Obsah Historie společnosti Společnost Kofola dnes Struktura společnosti Produkty ČR Marketing ČR Produkty Polsko Marketing Polsko Budoucnost podniku Historie společnosti (1) 1993 - rodina řeckého

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Jádro - je to podstata toho, co nám výrobek přináší, jaký užitek z něj má vlastní zákazník.

Jádro - je to podstata toho, co nám výrobek přináší, jaký užitek z něj má vlastní zákazník. Marketingový mix 4 P Product výrobek Price cena Placement distribuce Promotion - propagace Product Jádro - je to podstata toho, co nám výrobek přináší, jaký užitek z něj má vlastní zákazník. Vlastní produkt

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku Hodnota, produkt Směna hodnot mezi podnikem a zákazníkem Ve vztahovém marketingu je rozhodující hodnota produktu. Ta reflektuje rozdílné individuální PPO, přičemţ tentýţ

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

Charakteristika a členění výrobků

Charakteristika a členění výrobků VY_32_INOVACE_MAR_93 Charakteristika a členění výrobků Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Makroprostředí. září 2004

Makroprostředí. září 2004 Makroprostředí září 2004 Demografická data Rozloha 78.866 km 2 Počet obyvatel ve věku 4+ let 9.690.823 Počet obyvatel ve věku 15+ let 8.481.309 z toho Muži 4.087.500 (48%) Ženy 4.393.800 (52%) Hospodyně

Více