Rumunsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rumunsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska"

Transkript

1 Rumunsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska Globalizace a integrace do EU, větší specializace v obchodě, delokalizace a příliv PZI všechny tyto faktory vytváří v Rumunsku nové příležitosti pro podnikání ve službách a pro dovoz i vývoz služeb, a to zejména dopravních, konzultačních, projektantských, finančních atd. V poslední době lze v Rumunsku zaznamenat růstové tendence a zvyšující se podíl služeb na tvorbě HDP. Služby se v Rumunsku na celkovém růstu hospodářství, který byl 5,8 % za období leden až září 2007 podílely 3,4%, tj. 58,6% nárůstu HDP. Oblast stavebnictví se přitom vykazuje samostatně a na růstu hospodářství se podílela 2 %, což představuje 34,5% nárůstu HDP. V sektoru služeb bylo v roce 2005 (aktuálnější data nejsou bohužel k dispozici) zaměstnáno 39% pracujících a v sektoru stavebnictví 5,5 % pracujících, přičemž vzhledem k vývoji a dynamice v těchto sektorech (zvláště stavebnictví) se podíl pracujících nepochybně zvýšil. Mezi perspektivní obory služeb patří stavebnictví, některé podnikatelské služby, dopravní služby, telekomunikace a IT služby, energetika, finanční služby. V této souvislosti je třeba uvést, že obecná představa o dostatku levné kvalifikované pracovní síly v Rumunsku není úplně pravdivá. Mnoho Rumunů odešlo a odchází pracovat do jiných zemí v EU i mimo EU a Rumunsko se začíná potýkat s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Největší nedostatek lze zaznamenat v oblasti stavebnictví, které prožívá doslova boom a je nejrychleji rostoucím sektorem rumunské ekonomiky. Podnikatelské služby - zahrnují právní a učetní služby, poradenství, marketing, reklamu, public relations, recruitment, organizování veletrhů a konferencí, apod. Právní a učetní služby včetně daňového poradenství jsou v Rumunsku, s ohledem na často se měnící právní prostředí, velmi důležité. Z toho a z velikosti tohoto rozvíjejícího trhu lze dovozovat také jejich perspektivu. V Rumunsku se v této oblasti již etablovaly také některé české firmy. Poradenství, konzultační služby jsou vzhledem k stále sílícímu zájmu zahraničních firem o rumunský trh velmi vyhledávané a představují také velmi perspektivní odvětví. Jako všude na světě kraluje i v Rumunsku v této oblasti velká čtyřka 1, nicméně stále zůstává dost prostoru i pro ostatní zájemce. Z konkrétních oblastí, kde jsou často tyto služby využívány, lze uvést např. energetiku (alternativní zdroje energie), privatizační projekty a akvizice, bankovní trh, čerpání strukturálních fondů, pojišťovnictví. Agentury práce hospodářský růst (provázený stále větším zájmem zahraničních firem se v Rumunsku etablovat a zaměstnat místní pracovníky), společně s postupným úbytekem 1 PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young 1

2 populace a migrací za prací do ciziny, začíná přinášet nedostatek pracovní síly. Služby zprostředkovatelských agentur proto nabírají na významu. IT kvůli ekonomické situaci v Rumunsku v 90. letech měl tento sektor pomalejší start než v jiných zemích střední a východní Evropy, v posledních letech však jako v jiných oblastech zaznamenal zásadní růst a posun. Nicméně prostředky investované do hardware stále převyšují investice do software a IT služeb. Navíc jsou to zatím velké projekty ve velkých rumunských společnostech, které táhnou oba segmenty vzhůru, v návaznosti na privatizační proces. Přesto se do budoucna předpokládá, že převáží software a IT služby, neboť jsou zde růstové faktory v podobě značné potřeby renovace a rozvoje IT systémů ve veřejných institucích. Velké privatizované společnosti stále potřebují restrukturovat své IT systémy. Dále pak dá předpokládat zvýšená poptávka po zabezpečení IT systémů tedy tvorba a implementace bezpečnostních systémů. Specifickou oblastí v rámci IT, která je považována za budoucího tahouna IT sektoru, jsou tzv. ERP systémy (systémy pro řízení zdrojů společnosti). Rumunský trh je zatím nerozvinutý a licence pro tento software bývají poměrně nákladné. Přesto kvůli ekonomickému růstu země, růstu kupní síly, zvyšujícímu se vědomí potřeby kvalitně a efektivně řídit procesy ve firmě, vstupu země do EU a dalším faktorům se bude poptávka po tomto softwaru do budoucna zvyšovat. Maloobchod motorem ekonomického růstu Rumunska je v prvé řadě domácí poptávka. Jak se postupně zvyšuje koupěschopnost obyvatel, utrácejí tito stále více za spotřební zboží. Tento trend v kombinaci se vstupem země do EU (tj. s odbouráním cel a poklesem nákladů uvnitř distribučního řetězce) a donedávna stabilní mírou inflace podněcuje stavby nových supermarketů a nákupních center po celé zemi. Na trhu se přitom rychle etablují mezinárodní řetězce jako Carrefour, Kaufland nebo Auchan. Finanční služby sektor finančních služeb představuje další dynamicky se rozvíjející oblast, zvláště pak bankovnictví, pojišťovnictví, leasing a nově také trh s privátním penzijním pojištěním. Navzdory výraznému růstu v několika minulých letech mají bankovní služby stále silný růstový potenciál. Souvisí to s hospodářským růstem a zvyšující se poptávkou po těchto službách. Banky v honbě za zákazníkem masivně posilují sítě svých poboček a zavádějí nové technologie. Navíc centrální banka vydala v květnu 2007 méně přísná pravidla ohledně spotřebitelských úvěrů a hypoték, což vedlo komerční banky k tomu, aby jim centrální banka co nejrychleji schválila jejich vlastní pravidla. V důsledku to přineslo nárůst žádostí o půjčky a úvěry zejména v oblasti nemovitostí. Pojišťovnictví v roce 2007 podle odhadu poroste mezi meziročně o 30%. Největší podíl okolo 80% připadá na všeobecné pojištění, přičemž však největší růstovou dynamiku zaznamenává životní pojištění (nárůst o 60%) a pojištění úvěrů (nárůst o 133%). V roce 2006 zaznamenal leasing v Rumunsku nárůst 62%. V roce 2007 se očekává nárůst zhruba 32%. Až tři čtvrtiny přitom představuje leasing automobilů, 5% připadá na leasing v oblasti nemovitostí a zbývající pětina pak na leasing průmyslových zařízení apod. 2

3 Trh s penzijním pojištěním zaznamenává raketový růst, neboť v září 2007 vstoupila v platnost legislativa o povinném penzijním pojištění (tzv. II. pilíř). Společnosti na trhu využívají mediální kampaně kolem II. pilíře i v oblasti dobrovolného pojištění (tzv. III. pilíř). Cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby - rok 2006 přinesl pro rumunsky turistický sektor mnoho nepříjemných událostí (ptačí chřipka, záplavy atd.) a v důsledku toho došlo k poklesu zájmu o Rumunsko - turistický průmysl generoval nejmenší podíl na HDP v celé EU. V roce 2007 se situace v tomto segmentu zlepšila a národní asociace cestovních kanceláří ANAT odhaduje růst sektoru o 10%. Současně Národní statistický úřad (INS) potvrzuje 27,3% narůst v počtu cizích turistů, kteří přicestovali do Rumunska v prvních 9 měsících tohoto roku. Cílovými destinacemi rekreační turistiky jsou pak hlavně pobřeží Černého moře a rumunské hory. Důležitou roli začíná hrát v souvislosti s rozvojem ekonomiky a zahraničními investicemi i obchodní turistika, jejíž meziroční růst odhaduje ANAT na 10%. S tím také souvisí potřeba ubytovacích kapacit pro krátkodobé pobyty, což se odráží v nárůstu počtu hotelů, ubytovací a stravovacích zařízení. Pro rok 2008 předpokládá ANAT stagnaci nebo jen mírný nárůst v počtu zahraničních turistů, nicméně i tak předpokládá, že tento sektor by měl za let dosáhnout hodnoty kolem 12% HDP. Stavebnictví - produkce rumunského stavebnictví v r meziročně vzrostla o 19,43%, což představovalo cca 10% nárůstu oproti předchozímu roku. V roce 2007 (leden až září) pak stavebnictví dosáhlo meziročního růstu dokonce kolem 34%. Hlavní příčinou tohoto vývoje jsou nepochybně velké investice v této oblasti, které podněcují stavební boom. Ten se ještě zvýšil po vstupu Rumunska do EU a tento trend bude zřejmě ještě pokračovat. Výrazně limitujícím faktorem se však stává nedostatek kvalifikované pracovní síly. Staví se a rekonstruuje v podstatě po celé zemi. Přitom podíl novostaveb na celkové produkci tvoří přibližně 29 %. Z toho přibližně pětinu představují residenční a čtvrtinu neresidenční budovy. Co se týče trendů, právě podíl residenčních staveb roste a to na úkor ostatních, např. infrastrukturních staveb. Nicméně na obnovu a rozvoj infrastruktury jsou vyčleněny značné prostředky ze strukturálních fondů EU, ale i z dalších zdrojů jako Světové banky, Banky pro obnovu a rozvoj. Např. do roku 2013 se počítá se stavbou 2100 km dálnic a silnic. Na trhu je již etablována celá řada zahraničních subjektů z oboru jako BECHTEL, STRABAG, BOUYGUES, HOLCIM, BRAMAC, WIENERBERGER, SWIETELSKY a celá řada dalších, takže konkurence je velmi silná a trh do značné míry zaplněn. Nicméně rumunské firmy zatím stále mají zájem o spolupráci s českými partnery, zejména pokud se jedná o formu subdodávky v rámci většího celku, respektive mají zájem na zakládání konsorcií s našimi firmami při tendrech. Doprava (údaje k ) prošla od devadesátých let fundamentálními změnami, které ovlivnily a změnily některé trendy. Byl to zejména útlum některých odvětví průmyslu napojených na železniční dopravu, nedostatečné investice do dopravní infrastruktury, nárůst počtu osobních vozidel, které vedly k značné redukci množství zboží přepravovaného po železnici, změně v mezinárodních dopravních tocích, k omezení v oblasti říční dopravy a k obrovskému nárůstu dopravy na silnicích. 3

4 Struktura a dynamika výkonu nákladní přepravy (t/km) Druh dopravy 2005 mil. t x km (60842 v roce 2004) 2005 t x km v % ,2 celkem z toho: železniční doprava ,4 říční ,0 automobilová ,4 námořní 140 0,2 34,0 potrubní ,5 2004/2005 dynamika (%) Silniční doprava vévodí rumunské dopravě jak v množství přepraveného zboží celkem, tak v množství na kilometr. Rumunská síť silnic představuje km, z čehož tzv. národní cesty (včetně dálnic a evropských silnic) činí km. Silniční doprava zaznamenává v posledních letech dynamický nárůst a to nejen z důvodů uvedených výše, ale také kvůli dynamicky se rozvíjejícímu rumunskému trhu. Vstup Rumunska do EU tuto tendenci pouze zvýraznil. V této oblasti podnikají i české firmy, přičemž některé z nich se v Rumunsku již etablovaly. Železniční doprava celková délka železniční sítě je km, z toho elektrifikovaných je 4000 km. I když železniční doprava zaznamenala v minulých letech kolísání a mírnou stagnaci, představuje společně se silniční dopravou páteř rumunské dopravy. V letech se počítá i s investicemi do této oblasti a rozvojem tohoto druhu dopravy, neboť železniční doprava je akcentována v celé EU (transevropské sítě a životní prostředí). Telekomunikace v roce 2006 dosáhl rumunský telekomunikační trh hodnoty 3,312 mil. EUR a zaznamenal meziroční nárůst o téměř 20%. Rostl zejména trh mobilní telefonie (podíl 64%), internetu a datových služeb (10%) na úkor pevných linek (26%). V roce 2003 došlo k liberalizaci domácích i mezinárodních hovorů a první viditelné efekty se dostavily zhruba po dvou letech. I když si operátor Romtelecom stále zachovává dominanci na trhu, musí čelit pomalu rostoucímu počtu konkurenčních operátorů, kteří využívají kabelové televize, internetového volání a dalších technologií (RCS&RDS, UPC, Atlas Telecom, Radiocom). Mobilní operátoři jsou v Rumunsku čtyři: Orange, Vodafone, Zapp a Cosmote, přičemž ve všech je přítomen cizí kapitál. Velmi zajímavý segment telekomunikačního trhu z hlediska perspektiv představuje trh internetu a datových služeb, který vzrostl od roku 2004 o 70%. Na konci roku 2006 bylo v Rumunsku více než 1400 poskytovatelů internetu, což je 6x více než v roce Očekává se další výrazný růst v souvislosti se snižováním cen, zvyšováním počtu počítačů a počítačové gramotnosti mezi populací a rovněž s ohledem na nabídky operátorů kabelové televize a mobilních sítí. Ke konci roku 2006 byl sice počet připojení k internetu zhruba 3 miliony, což představuje opět šestinásobný nárůst od roku 2003, ale co se týče celkové penetrace, ta představuje zatím pouze 12%. 4

5 V této souvislosti je dále třeba uvést, že Rumunsko je v oblasti telekomunikaci (a rovněž IT viz. výše) nejen perspektivním trhem, ale je také známo svými technickými universitami (Cluj, Jasy). Kvalita absolventů s dobrou znalostí cizích jazyků pak do země rovněž láká cizí investory, např. Nokii. Energetika - státní energetický systém, který ještě v nedávné minulosti představoval státní podnik CONEL, byl reorganizován na čtyři - dosud státní společnosti: Termoelectrica, Hidroelectrica, Transgaz a Electrica. Kromě toho ještě existuje v oblasti atomové energie rovněž státní společnost - Nuclearelectrica. Privatizace dosud proběhla v části společnosti Electrica čtyři z osmi regionálních poboček byly privatizovány (ENEL, ČEZ, E.ON). Další privatizace se zatím zastavila, neboť vláda má v plánu vytvoření státní energetické společnosti z podniků ve státních rukách. Zatím není zřejmé, které zbývající neprivatizované podniky se stanou její součástí. V oblasti jaderné energetiky se počítá s rozšířením stávající elektrárny Cerna Voda o další dva bloky do roku Zatím nepříliš rozvinutá je v Rumunsku oblast alternativních zdrojů energie. V energetickém sektoru je vzhledem k růstu hospodářství a zvyšující se poptávce po elektrické energii, ropě i plynu velký potenciál, což láká zahraniční investory. Ropný průmysl tvoří páteř rumunského hospodářství a hlavním hráčem na něm je společnost PETROM, kde nadpoloviční podíl zprivatizoval rakouský OMV za zhruba 150 mil. EUR. Společnost ovládá 40% trhu s pohonnými hmotami, denně zpracovává přes barelů ropy (2x více než OMV), kapacita rafinerií je cca. 8 mil. tun/rok, má necelých zaměstnanců, 145 aktivních skladovacích kapacit, tržby přes 2, mld. EUR v roce 2005 a pobočky v 6 dalších zemích. Druhým subjektem na rumunském trhu je ROMPETROL, který donedávna většinově patřil jednomu kontroverznímu rumunskému podnikateli (Dinu Patriciu), členovi vládní Národní liberální strany (PNL). Nicméně i tento podnik je dnes v rukou zahraničního investora a sice kazašské státní společnosti KazMunaiGaz. Dalšími společnostmi na trhu jsou MOL (koupil v roce síť čerpacích stanic Shell), LUKOIL, ARAL, AGIP a ESSO. Uhlí - v Rumunsku je několik jednotek, které používají technologie na bázi zpracování uhlí a o ty je mezi investory značný zájem, mj. se o ně zajímá i ČEZ. Tyto jednotky jsou již několik let v prioritách energetické koncepce vlády, ale zatím je zamýšlený proces jejich reorganizace a restrukturalizace stále posouván. Jedná se o Energetický komplex TURCENI (sestávající z elektrocentrály Turceni a dolů Jilt a Dragotseti a využití železniční dopravy při přepravě, Energetický komplex ROVINARI (z elektrocentrály Rovinari a dolů Rovinari) a komplexu CRAIOVA (elektrocentrála Craiova II a elektrocentrála Isalnita a Ruget-Secui). Podle oficiálních zdrojů jsou zásoby černého uhlí zhruba 721 mil. tun, hnědého uhlí 65 mil. tun a lignitu mil. tun. 5

6 2. Postavení služeb v zahraničním obchodě Rumunska 2.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v roce 2006 bylo exportovány služby v celkové hodnotě mil. USD v roce 2006 byly importovány služby v celkové hodnotě mil. USD na světovém exportu služeb se Rumunsko podílelo 0,25% na světovém importu služeb se Rumunsko podílelo 0,26% Vývoj zahraničního obchodu se službami v Rumunsku v letech znázorňuje graf č.1. Vývoj zahraničního obchodu se službami Rumunska v letech (v mil. EUR) Graf č (1-9) export import Po mírném přebytku v letech 2002 (saldo 5 mil EUR) a 2003 (saldo 26 mil EUR) došlo v letech 2004 a 2005 k značnému propadu (saldo mil EUR, respektive mil EUR). V roce 2006 znovu došlo k obratu (saldo 6 mil EUR) a letošním roce zatím zahraniční obchod se službami také vykazuje přebytek, a to 189 mil EUR. 2.2 Služby v celkovém zahraničním obchodě Rumunska Podíl služeb na celkovém exportu Rumunska byl v roce 2006 přibližně 17,6%. Podíl služeb na celkovém importu byl cca 12,8%. Obchod se zbožím vykázal v roce 2006 deficit ve výši mil. EUR. Export zboží dosáhl hodnoty mil. EUR a meziročně se zvýšil o 16%. Import zboží dosáhl částky mil. EUR a oproti předchozímu roku se zvýšil o 25%. Obchod se službami zaznamenal v roce 2006 přebytek, a to ve výši 6 mil. EUR. Export služeb dosáhl hodnoty mil. EUR, což znamená jeho zvýšení o 34%. Importovány byly služby v hodnotě mil. EUR, což představuje 24% nárůst oproti předchozímu roku. 6

7 2.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami Odvětvovou strukturu exportu a importu služeb v roce 2006 znázorňuje graf č.2. Struktura zahraničního obchodu se službami v Rumunsku v roce 2006 (v mil. EUR) Graf č.2 export import saldo doprava cestovní ruch ostatní služby Z grafu je zřejmé, že největší podíl na exportu služeb měly ostatní služby, jejichž export dosáhl hodnoty 2990 mil. EUR, což představuje cca 54,2 % podíl na celkovém exportu služeb. Podíl dopravy byl 27% a dosáhl hodnoty 1489 mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl cca 18,8% a dosáhl hodnoty 1034 mil. EUR. Situace v oblasti importu je velmi podobná. Největší podíl měly ostatní služby, a to cca 46,5% při celkové hodnotě mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl 18,8% a dosáhl hodnoty 1035 mil. EUR. Služby v oblasti dopravy měly v roce 2006 na celkovém importu služeb podíl 34,7% při hodnotě 1913 mil. EUR. Rumunsko vykázalo v roce 2006 deficit obchodní bilance v oblasti dopravy, který koresponduje s prohlubujícím se deficitem zahraničního obchodu se zbožím. Mizivý deficit obchodní bilance zaznamenává i cestovní ruch. Naproti tomu přebytek vykazují ostatní služby. Pro srovnání je níže uveden graf odvětvové struktury obchodu se službami za prvních devět měsíců roku Graf č.3 Struktura zahraničního obchodu se službami v Rumunsku v roce 2007 (1-9) (v mil. EUR) export import saldo doprava cestovní ruch ostatní služby 7

8 Z grafu lze vyčíst jisté posilování trendů ve všech třech oblastech, ale vzhledem k výkyvům mezi léty nelze stoprocentně říci, zda a jak dlouho tyto trendy vydrží. Za prvních devět měsíců roku 2007 měly největší podíl na exportu služeb opět ostatní služby, jejichž export dosáhl hodnoty 3379 mil. EUR, což představuje cca 63,3 % podíl na celkovém exportu služeb. Podíl dopravy byl 24,5 % a dosáhl hodnoty 1308 mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl 12,1% a dosáhl hodnoty 647 mil. EUR. Co se týče importu služeb, měly největší podíl ostatní služby, a to cca 51,4 % při celkové hodnotě 2643 mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl 15,5 % a dosáhl hodnoty 799 mil. EUR. Služby v oblasti dopravy měly v roce 2006 na celkovém importu služeb podíl 33,1 % při hodnotě 1703 mil. EUR. Rumunsko vykázalo v roce 2006 deficit obchodní bilance v oblasti dopravy, který koresponduje s prohlubujícím se deficitem zahraničního obchodu se zbožím. Mizivý deficit obchodní bilance zaznamenává i cestovní ruch. Naproti tomu přebytek vykazují ostatní služby. 3. Vzájemná spolupráce s ČR v oblasti služeb 3.1 Vývoj vzájemné výměny služeb Vývoj vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb v letech znázorňuje graf č. 4. Vývoj zahraničního obchodu se službami mezi ČR a Rumunskem v letech (v mil. CZK) Graf č , , ,0 500,0 0, export import saldo V posledních letech můžeme zaznamenat dynamický rozvoj česko rumunské bilaterální spolupráce v oblasti služeb. Dle údajů ČNB, dosáhla celková výměna služeb v roce 2006 hodnoty 2 512,4 mil. CZK a oproti roku předchozímu se tak zvýšila o 42,3%. Export služeb z ČR do Rumunska dosáhl celkové hodnoty 1 770,7 mil. CZK a na celkovém obratu se podílel cca 70,5%. Importovány byly služby v hodnotě 741,7 mil. CZK, což je cca 30% celkové obchodní výměny. 8

9 3.2 Odvětvová struktura Odvětvovou strukturu exportu služeb ČR do Rumunska, v základním členění na služby cestovního ruchu, dopravu a ostatní služby, znázorňuje graf č. 5. Graf č.5 Vývoj struktury exportu služeb do Rumunska v letech (v mil. CZK) ,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900, ,0 doprava cestovní ruch ostatní služby Z grafu je zřejmé, že v posledních letech dochází k nárůstu ve všech odvětvích služeb, přičemž rapidní rozvoj zaznamenala zejména oblast ostatních služeb. Co se týká odvětvové struktury, došlo k jejím výrazným změnám, od převahy sektoru cestovního ruchu v roce 2004 až po dominantní postavení oblasti služeb v roce Největší podíl na exportovaných službách měly tedy v roce 2006 ostatní služby, a to 51%, přičemž jednoznačně nejvýznamnější podíl měli obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem a dále různé obchodní, odborné a technické služby. Podíl služeb cestovního ruchu byl 35% s převahou soukromých cest. Podíl dopravy na českém vývozu do Nizozemska byl cca 14%, s převahou silniční a železniční dopravy. 3.3 Perspektivy budoucí spolupráce Rumunsko je pro české exportéry služeb nepochybně perspektivním partnerem pro budoucí spolupráci. Česká republika je v Rumunsku vnímána pozitivně. Vzájemné vztahy nejsou zatíženy negativními momenty v minulosti, a to vytváří společně s potenciálem českých exportérů a možnostmi rumunské trhu optimální kombinaci. Čeští podnikatelé zde mají již řadu obchodních zkušeností i kontaktů z dřívějších let, znají místní podmínky a na tyto zkušenosti a vazby je možné navázat i v případě exportu služeb. Z důvodu rostoucích aktivit českých firem v této zemi lze očekávat zejména nárůst exportu ostatních služeb obchodní povahy a pojišťovacích a finančních služeb. Mezi perspektivní oblasti patří v souvislosti se stavebním boomem nejen v Bukurešti, ale po celé zemi stavebnictví, dále cestovní ruch, velkoobchod a podnikatelské služby, jako např. právní služby, obchod s nemovitostmi, poradenství v oblasti strukturálních fondů, služby v sektoru IT, dodávky softwaru, zpracování dat, nábor pracovních sil, účetnictví a audit. 9

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010

CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 CZBR CHAM NEWSLETTER HLAVNÍ EKONOMICKÉ A POLITICKÉ ZPRÁVY Z BRAZÍLIE 25.-29.10.2010 Rezervace v hotelech v Rio de Janeiro na Nový rok už jsou ve výši 85% kapacity Rezervace v hotelech v Riu na Silvestra

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Postavení sektoru služeb v Rusku

Postavení sektoru služeb v Rusku Postavení sektoru služeb v Rusku Odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 Rusko 1. Význam služeb v národní ekonomice Ruska Ačkoli sektor služeb RF

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Marta Nováková prezidentka SOCR ČR ÚLOHA OBCHODU Obchod jako: Významný sektor NH Významný zaměstnavatel Exportér domácí produkce Společensky odpovědný podnik Významný

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Polsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Polska

Polsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Polska Polsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Polska Sektor služeb byl v období 1995-2006 nejvíce stabilním sektorem polského hospodářství. Dynamika jeho růstu oscilovala v intervalu 2,5% - 6,7 %. V roce

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Vladimír Tomšík 28. ledna 2009 Obsah prezentace Fakta o spotřebě energie Dovozní závislost a zahraniční obchod s energiemi v ČR Těžba domácích surovin Diverzifikace

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více