PříLohA ÚČeTNí závěrky 2012 ANNEx TO THE financial STATEMENTS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PříLohA ÚČeTNí závěrky 2012 ANNEx TO THE financial STATEMENTS 2012"

Transkript

1 PříLohA ÚČeTNí závěrky 2012 ANNEx TO THE financial STATEMENTS charakteristika SPoLeČNoSTi 1.1 založení SPoLeČNoSTi Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1, PSČ byla založena 1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 392. Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou. 1.2 hlavní AKcioNáři Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je tvořen ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Od roku 2008 je 100% akcionářem společnosti Statutární město Plzeň. 1.3 změny v obchodním rejstříku Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne byl odvolán z funkce člena dozorčí rady pan Ing. Jan Sazama, dosavadní předseda dozorčí rady. Do funkce člena dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a.s. byl zvolen pan Josef Polívka. Na jednání dozorčí rady společnosti dne byl následně pan Josef Polívka zvolen předsedou dozorčí rady společnosti. Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne byl počet členů dozorčí rady rozšířen na 12 členů (přijetím nové verze Stanov společnosti), zároveň byli Radou města Plzně do funkce členů dozorčí rady společnosti zvoleni pánové Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carbounion Bohemia, s.r.o., v souvislosti s uzavřeným desetiletým kontraktem na uhlí) a Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná, a.s., rovněž v souvislosti s uzavřením desetiletého kontraktu na uhlí). Ve dnech byli ve volbách členů dozorčí rady za zaměstnance znovuzvoleni pánové františek Mach, Tomáš Čihák a Ing. Helena Jahnová. Čtvrtým členem dozorčí rady společnosti za zaměstnance byl zvolen Ing. Jan Skřivánek. Dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna v adrese sídla společnosti: Doubravecká 2760/1. Dne bylo zapsáno do obchodního rejstříku, že u společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ , IČ jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s. 1 company background 1.1 foundation DATA Plzeňská teplárenská, a.s. with the registered offi ce in Plzeň, Doubravecká 2760/1, Post Code was established on 1 January 1994 as a joint stock company and it is incorporated in the Trade Register kept by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert 392. The Company s principal activity is thermal energy generation and distribution, electricity generation and trade. 1.2 MAJor ShArehoLDerS The Company s registered capital amounts to CZK 1,092,957,000 and it is made up of 1,092,957 ordinary certifi cated bearer shares with par value of CZK 1,000 per one share. Since % ownership interest in the Company has been held by the Statutory City of Pilsen. 1.3 changes in The TrADe register At the session of the City Council of Pilsen acting in the powers of the general meeting held on 23 february 2012, Ing. Jan Sazama, the existing Chairman of the Supervisory Board, was recalled from the offi ce of member of the Supervisory Board. Mr. Josef Polívka was elected to the offi ce of member of the Supervisory Board of Plzeňská teplárenská, a.s. At the meeting of the Company s Supervisory Board held on 7 March 2012, Mr. Josef Polívka was then elected Chairman of the Company s Supervisory Board. At the session of the City Council of Pilsen acting in the powers of the general meeting held on 29 March 2012, the number of members of the Supervisory Board was increased to 12 (by the adoption of the new version of the Company s Statutes), while at the same time Ing. Pavel Pavlátka (for the company Carbunion Bohemia, s.r.o. in connection with the executed ten-year contract for coal supplies) and Ing. Pavel Homola (for the company Sokolovská uhelná, a.s. also in connection with the executed ten-year contract for coal supplies) were elected by the City Coucil of Plilsen to the offi ce of members of the Company s Supervisory Board. On the days May 2012 františek Mach, Tomáš Čihák and Ing. Helena Jahnová were re-elected as members of the Supervisory Board for employees. Ing. Jan Skřivánek was elected the fourth member of the Supervisory Board for employees. On 11 May 2012 a change of the address of the Company s registered offi ces was entered in the Trade Register: Doubravecká 2760/1. On 9 July 2012 the fact that Plzeňská teplárenská, a.s., as a legal successor, underwent a domestic merger by the amalgamation with Plzeňské služby a.s., with registered offi ce Pilsen, Edvarda Beneše 430/23, Post Code , Business ID , as a dissolved company, was entered in the Trade Register. As a result of the domestic merger by the amalgamation, the assets of the dissolved company Plzeňské služby a.s. were transferred to Plzeňská teplárenská, a.s. 1.4 organizační STrUKTUrA SPoLeČNoSTi V roce 2012 byli v přímé podřízenosti generálního ředitele tři odborní ředitelé (výrobní ředitel Ing. Zdeněk Dongres, fi nanční ředitelka - Ing. Helena Jahnová a obchodně-technický ředitel - Ing. Jiří Holoubek), kteří řídili tři hlavní úseky společnosti. Generálním ředitelem společnosti je od jmenován Mgr. Tomáš Drápela. 1.5 STATUTárNí orgány Představenstvo (k ) Roman Jurečko - předseda Ing. Jiří Bis - místopředseda Mgr. Tomáš Drápela - člen Radislav Neubauer - člen Ing. Petr Rund - člen Dozorčí rada (k ) Josef Polívka - předseda Tomáš Jílek - místopředseda Irena Rottová - členka Ing. Helena Jahnová - členka Bc. Simona Štruncová - členka Mgr. Karel Syka - člen Jaroslav Výborný - člen františek Mach - člen Tomáš Čihák - člen Ing. Jan Skřivánek - člen Ing. Pavel Pavlátka - člen Ing. Pavel Homola - člen Změny v orgánech společnosti po K odstoupil ze své funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti pan Tomáš Jílek. Zároveň byl na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti do funkce člena dozorčí rady společnosti zvolen pan Tomáš Trnka. Na jednání dozorčí rady společnosti dne byl následně pan Tomáš Trnka zvolen místopředsedou dozorčí rady společnosti. Na základě Usnesení Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti z odstoupil na základě své žádosti z funkce člena představenstva společnosti ke dni pan Ing. Petr Rund. Zároveň byl členem představenstva společnosti zvolen od pan Ing. Stanislav Kopáček. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 1.4 company S organizational STrUcTUre In the year 2012 three following professional managers were directly subordinated to the General Manager (Production Manager - Ing. Zdeněk Dongres, financial Manager - Ing. Helena Jahnová and Sales Technical Manager Ing. Jiří Houloubek) who managed the three major departments of the company. from 1 January 2002 the Company s General Manager has been Mgr. Tomáš Drápela. 1.5 STATUTorY board MeMberS Board of Directors (as of 31 December 2012). Roman Jurečko - Chairman Ing. Jiří Bis Vice-Chairman Mgr. Tomáš Drápela - Member Radislav Neubauer - Member Ing. Petr Rund - Member Supervisory Board (as of 31 December 2012). Josef Polívka - Chairman Tomáš Jílek - Vice-Chairman Irena Rottová - Member Ing. Helena Jahnová - Member Bc. Simona Štruncová - Member Mgr. Karel Syka - Member Jaroslav Výborný - Member františek Mach Member Tomáš Čihák - Member Ing. Jan Skřivánek - Member Ing. Pavel Pavlátka - Member Ing. Pavel Homola - Member Changes in the Company s bodies after 31 December 2012 As of 31 December 2012 the Vice-Chairman of the Company s Supervisory Board, Tomáš Jílek, resigned from his offi ce. At the same time at the session of the City Council of Pilsen acting in the powers of the Company s general meeting, Mr. Tomáš Trnka was elected member of the Company s Supervisory Board. At the meeting of the Company s Supervisory Board held on 23 January 2013, Mr. Tomáš Trnka was then elected Vice-Chairman of the Company s Supervisory Board. Based on the Resolution of the City Council of Pilsen acting in the powers of the Company s general meeting held on 25 January 2013, Ing. Petr Rund resigned at his own request from the offi ce of member of the Company s Board of Directors with effect from 31 January At the same time Stanislav Kopáček was elected member of the Company s Board of Directors with effect from 1 february

2 1.6 Pracovníci, osobní náklady Celkové osobní náklady byly vyplaceny ve výši tis. Kč, viz tabulka k bodu Generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí projektu a vedoucí provozu centrálního zdroje používají pro služební a osobní účely osobní automobily společnosti. 1.7 Uložení výroční zprávy Výroční zpráva společnosti je k dispozici v sídle společnosti a k nahlédnutí ve sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 2.1 Základ účetnictví Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků. 2.2 Způsoby ocenění Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Movitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn dle znaleckého posudku. Nemovitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn ve výši původní zůstatkové účetní ceny. V roce 2012 byl jako hmotný dlouhodobý majetek klasifikován majetek s pořizovací cenou ,- Kč a vyšší, s provozně-technickými funkcemi delšími než jeden rok, jako nehmotný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou ,- Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Povolenky na emise Povolenky na emise, přidělené podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. Tato cena byla zjištěna jako součin ceny v EUR jedné povolenky na burze v den uskutečnění účetního případu (tj. v den připsání na účty vedené Registrem OTE) a platného denního kurzu ČNB. Nakoupené povolenky EUA i CER se oceňují pořizovací cenou. Cenné papíry Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořizovací cenou. 1.6 Employees, staff costs Total staff costs were paid in the amount of CZK 190,364,000, see the table to section The General Director, Directors and the Project Manager and the Central Source Operation Manager use company cars for both service and private purposes. 1.7 Availability of the annual report The Company s annual report is available in the Company s head office and it is also available for examination in the collection of documents which is a part of the Trade Register kept by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert ACCOUNTING METHODS AND GENERAL ACCOUNT- ING PRINCIPLES 2.1 Accounting basis The accounting methodology is governed by the Act no. 563/1991 Coll., on Accountancy, and the Regulation no. 500/2002 Coll., as amended. 2.2 Valuation methods Long-term tangible and intangible assets Long-term tangible and intangible assets are valued at their acquisition prices. The movable assets invested in Plzeňská teplárenská, a.s. in the year 1997 were valued individually according to expert s opinion. The immovable assets (real estates) invested in Plzeňská teplárenská, a.s. in the year 1998 were valued at their original residual book price. In 2012 assets with the minimum purchase cost of CZK 40,000 with operation-technical useful life longer than one year were classified as long-term tangible assets, the assets with the minimum purchase cost of CZK 60,000 and operation-technical useful life longer than one year were classified as intangible long-term assets. Emission permits Emission permits assigned according to the Act no. 695/2004 Coll., on Terms of Trading with Greenhouse Gas Emission are valued at their reproduction acquisition price. This price was ascertained as a product of the price in EUR of one emission permit at the stock exchange on the date of accounting transaction (i.e. on the day of crediting the accounts kept by the OTE Register) and the valid daily exchange rate of the CNB. Purchased emission quotas EUA and CER are valued at their acquisition price. Najatý majetek K zajištění dodávek tepelné energie ve městě Plzni měla Plzeňská teplárenská, a.s. pronajatý majetek města Plzně na základě Smlouvy o komplexním pronájmu, provozování a údržbě výměníkových stanic, kolektorů a sekundárních rozvodů ve znění pozdějších dodatků. Část tohoto majetku Plzeňská teplárenská, a.s. v prosinci 2011 odkoupila. Majetek, který zůstal v pronájmu (převážně kolektory) byl evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě tis. Kč. K byl pronájem ukončen. K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, provozování a údržbě skládky odpadů Chotíkov má společnost v podnájmu od Dobrovolného svazku obcí Skládka odpadů Chotíkov majetek, který je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě tis. Kč. Zásoby Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, poštovné, dopravné apod. Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá metoda FIFO, kdy pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku. Palivo oceňujeme průměrnými cenami. 2.3 Odpisové metody Majetek společnosti je odepisován na základě odpisového plánu. Účetní odpisy jsou uplatňovány podle plánované délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně pravidelně od doby uvedení do užívání. 2.4 Přepočty cizích měn Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán platný denní kurs ČNB v den uskutečnění účetního případu. V roce 2012 jsme účtovali v cizích měnách pouze při nákupu materiálu a služeb a zahraniční služební cesty. Žádný majetek v cizí měně Plzeňská teplárenská, a.s. nemá. 2.5 Stanovení opravných položek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Oceňovací rozdíl k nabytému majetku byl vytvořen v roce 1998 k vloženému nemovitému majetku ve výši rozdílu mezi zůstatkovou účetní cenou a cenou určenou znaleckým posudkem, když tato je zapsána v obchodním rejstříku. Oceňovací rozdíl se odepisoval měsíčně do nákladů po dobu 15 let (7.612 tis. Kč ročně). K byl zcela odepsán. Opravná položka k pohledávkám Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení jsou tvořeny ve výši 100 %, k ostatním pohledávkám po 6 měsících po splatnosti ve výši 20 % a dále dle 8a zákona č. 593/1993 Sb., kromě pohledávek s rozvahovou hodnotou do 30 tis. Kč, kdy podle zákona č. 593/1993 Sb., 8c se tvoří opravné položky ve výši 100 %, pokud uplynulo od splatnosti 12 měsíců. V roce 2012 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši tis. Kč, celkem vytvořené opravné položky činí tis. Kč. Securities Long-term ownership interests are valued at their acquisition prices. Leased property In order to secure power energy supplies in the City of Pilsen, Plzeňská teplárenská, a.s. has leased the property of the City of Pilsen on the basis of the Contract on Complex Lease, Operation and Maintenance of Heat Exchangers, Collectors and Secondary Distribution Systems, as amended. In December 2011 Plzeňská teplárenská, a.s. purchased a part of this property. The property which remains leased (mainly collectors) was reported in the off-balance sheet records at purchase costs in the total value of CZK 217,884,000. As of the lease was terminated. In order to secure the activities arisen from the Contract on Sublease, Operation and Maintenance of the Waste Dump Chotíkov, the Company has subleased from the Voluntary Association of Municipalities (Dobrovolný svazek obcí) the Waste Dump Chotíkov, the property which is registered in the off-balance sheet records in acquisition prices in the total value of CZK 80,698,000. Stock Purchased stock is valued at acquisition prices. Acquisition price includes acquisition price of material, postal charges, freight costs etc. For ex stock deliveries (except for fuel) the Company applies the FIFO method when stock additions are firstly valued at the price of disposals. Fuels are valued at average prices. 2.3 Depreciation method The Company s assets are depreciated according to the depreciation plan. Book depreciations are applied according to the expected useful life of the assets. The Company depreciates regularly on a monthly basis from the moment of putting the assets into operation. 2.4 Conversion of foreign currencies For the conversion of data in foreign currencies to the Czech currency the Company applied daily exchange rate of the CNB announced on the day of the accounting transaction. In 2012 we posted in foreign currencies only in relation to procurement of materials and services and business trips abroad. Plzeňská teplárenská, a.s. has no assets in foreign currencies. 2.5 Method of determination of adjustments Valuation difference to acquired assets Valuation difference to the acquired assets was created in 1998 for invested real estates and it corresponded to the difference between the residual book price and the price determined in the expert s opinion which is also entered in the Trade Register. The valuation difference is depreciated on a monthly basis to the costs for the period of 15 years (CZK 7,612,000 a year) As of it was depreciated completely. Adjustment to receivables Adjustments to accounts receivable (claims) against debtors in insolvency proceedings have been created in the amount of 100%, to other accounts receivable overdue more than 6 months in the amount of 20%, and furthermore pursuant to Act no. 593/1993 Coll., except for receivables with the balance sheet value to CZK 30,000, when according to the 92 93

3 2.6 změna ÚČeTNích MeToD V roce 2012 nedošlo k žádným změnám v účetních zásadách a metodách. Act no. 593/1993 Coll., Section 8c, the adjustments are created in the amount of 100% to receivables overdue more than 12 months. In 2012 the adjustments were created to accounts receivable in the amount of CZK 2,564,000, the total of created adjustments amounted to CZK 3,924, change of AccoUNTiNg MeThoDS In 2012 no changes in the accounting principles and methods occurred. 3 DoPLňUJící ÚDAJe K rozvaze, výkazu zisku A ztráty A cash-flow 3.1 fúze S DceřiNoU SPoLeČNoSTí Dne nastaly právní účinky fúze sloučením se 100% vlastněnou dceřinou společností Plzeňské služby a.s. IČ (zanikající společnost), rozhodným dnem fúze byl stanoven den Bylo postupováno podle 23c zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v pozdějším znění. Projekt fúze je zveřejněn v Obchodním rejstříku ve sbírce listin. Podle tohoto projektu byla zpracována Zahajovací rozvaha k Při účetní závěrce za rok 2012 jsme postupovali podle 4, odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v pozdějším znění, v Rozvaze tedy uvádíme údaje za minulé období dle Zahajovací rozvahy k a ve Výkazu zisku a ztráty údaje za minulé období neuvádíme. 3.2 PořízeNí MAJeTKU Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (převážně SW) bylo vynaloženo tis. Kč. Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2012 zaúčtováno tis. Kč, významné akce jsou uvedeny v následujícím přehledu. Uplatněné zálohy byly ve výši tis. Kč. 3 ADDiTioNAL DATA To balance SheeT, ProfiT AND LoSS STATeMeNT AND cash-flow SUMMArY 3.1 Merger WiTh A SUbSiDiArY On 9 July 2012 the merger by the amalgamation with a 100% owned subsidiary Plzeňské služby a.s., Business ID (dissolved company) became legally effective, the relevant day of the merger was set to 1 January The applied procedure conformed to the provisions of Section 23c of the Act No. 586/1992 Coll., on Income Tax, as amended. The merger project is published in the Trade Register in the collection of documents. In accordance with this project the Initial Balance Sheet was compiled as of 1 January When compiling the fi nancial statements for the year 2012 we applied the procedure according to Section 4 (7) of the Decree No. 500/2002 Coll., as amended. Therefore, in the Balance Sheet we report data for the previous period according to the Initial Balance Sheet as of 1 January 2012, whereas in the Profi t and Loss Statement we do not report data for the previous period. 3.2 AcQUiSiTioN of ASSeTS The Company expended for the acquisition of long-term intangible assets (mainly SW) the total amount of CZK 3,124,000. In 2012 the Company posted for the acquisition of long-term tangible assets CZK 218,573,000, the important events are stated in the following list. Advances claimed amounted to CZK 14,150,

4 3.3 rozvaha PoDíLY v ovládaných A řízených osobách A ÚČeT- Ních JeDNoTKách PoD PoDSTATNýM vlivem, cenné PAPírY ve vlastnictví SPoLeČNoSTi V roce 2006 byla založena fi rma Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, Plzeň, IČ , kde vlastní Plzeňská teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společnosti činí k tis. Kč. V roce 2012 hospodařila tato společnost se ziskem tis. Kč. V dubnu 2011 byla založena společnost MISCANTHUS s.r.o., IČ , se sídlem Drhovle Brloh 12, PSČ , ve které má Plzeňská teplárenská, a.s. 35% podíl. Vlastní kapitál této společnosti k činí tis. Kč, výsledek hospodaření k tomuto datu je ztráta tis. Kč. Ztráta vznikla vlivem úroků z půjček, které poskytli společníci. Zlepšení hospodaření očekáváme od roku 2013, kdy již bude sklízena a prodávána surovina Miscanthus DrobNý hmotný A NehMoTNý MAJeTeK Jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 tis Kč a nehmotný nižší než 60 tis. Kč. Při výdeji do spotřeby se odepisuje jednorázově do nákladů a sleduje se v podrozvahové evidenci. Pořízení mimořádného množství drobného majetku se promítne do nákladů dvou účetních období. V roce 2012 bylo pořízeno tohoto majetku za tis. Kč. Celkem evidujeme drobný majetek za tis. Kč PovoLeNKY NA emise Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou vedeny v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v aktivech na ř. B.I.6. - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ( tis. Kč). Odhad spotřeby povolenek za rok 2012 je uveden v dohadných účtech pasivních na ř. B.III.10. ( tis. Kč). Vyřazení emisních povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno na základě ověření autorizovanou osobou dle vyhlášky č. 696/2004 Sb. a odevzdaného počtu povolenek v roce balance SheeT ownership interests in controlled AND MANAgeD PerSoNS AND companies UNDer SUbSTANTiAL control, SecUriTieS held by The company In 2006 Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, Pilsen, Business ID , was established, in which Plzeňská teplárenská, a.s. holds a 100% share. The company s equity capital amounted as of December to CZK 18,085,000. In 2012 this company made a profi t of CZK 2,021,000. In April 2011 the company MISCANTHUS s.r.o., Business ID , with registered offi ce Drhovle Brloh 12, Post Code , was established, in which Plzeňská teplárenská, a.s. holds a 35% share. This company s equity capital amounted as of 31 December 2012 to CZK - 3,498,000, the trading incomes as of this date was a loss in the amount of CZK 2,216,000. The loss was caused mainly due to the interest on loans provided by members. We expect the economic results to improve from the year 2013 when the Miscanthus plant is to be harvested and marketed LoW value TANgibLe AND intangible ASSeTS These are tangible assets with a useful life longer than 1 year valued at the time of acquisition at a price lower than CZK 40,000. They are depreciated on a one-off basis to the costs at the moment of their issue for consumption and they are monitored in the off-balance sheet records. The acquisition of an extraordinary quantity of low-value assets will be refl ected in the costs of two accounting periods. In 2012 the Company acquired the assets of this category in the amount of CZK 4,020,000. Totally we register the low value assets in the amount of CZK 46,995, emission PerMiTS Emission permits held by Plzeňská teplárenská, a.s. are posted in accordance with Decree no. 500/2002 Coll. as assets in the line B.I.6. - other long-term intangible assets (CZK 200,096,000). Estimated consumption of emission units for the year 2012 is specifi ed in estimated accounts payable in the row B.III.10. (CZK 149,652,000). Emission permits are eliminated from intangible assets in actual volume of their consumption on the basis of verifi cation performed by the authorized person according the Regulation no. 696/2004 Coll. and rendered number of emission permits in vlastní KAPiTáL Vlastní kapitál k činil tis. Kč, dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením společností Plzeňské teplárenské, a.s. a Plzeňských služeb a.s. byl k navýšen v položkách Statutární a ostatní fondy a Nerozdělený zisk minulých let a v Zahajovací rozvaze má hodnotu tis. Kč. Změny vlastního kapitálu rozebírá následující tabulka (v tis. Kč): Základní kapitál společnosti je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada rozhodla dne o rozdělení zisku roku 2011 takto: - příděl do statutárního fondu tis. Kč - výplata dividend tis. Kč - nerozdělený zisk tis. Kč DLoUhoDobé PohLeDávKY Jako dlouhodobá je vedena pohledávka z titulu prodeje tepelného majetku ve výši 22 tis. Kč (splatná do 05/2015) a 39 tis. Kč (splatná do 02/2014) equity capital Equity as of 31 December 2011 amounted to CZK 3,954,383,000, under the Project of the domestic merger by the amalgamation of the companies Plzeňská teplárenská, a.s. and Plzeňské služby a.s. the equity was increased as of 1 January 2012 in the items statutory and other funds and retained profi t of the previous years and in the Initial Balance Sheet is reported in the amount of CZK 3,973,200,000. Changes in the equity capital are displayed in the following table (in thousands of CZK) The Company s registered capital is divided into 1,092,957 ordinary certifi - cated bearer shares in the nominal value of CZK 1000 per one share. The general meeting decided on on the distribution of profi t from the year 2011 as follows: - contribution to the statutory fund CZK 5,111,000 - payment of dividends CZK 176,471,000 - undistributed (retained) profi t CZK 150,116, LoNg-TerM receivables The receivable arising from the sale of heat assets in the amount of CZK 22,000 is kept as long-term and it is due by 05/2015, the same as the receivable in the amount of CZK 39,000 due by 02/

5 3.3.6 PohLeDávKY A závazky z obchodních vztahů Pohledávky k v tis. Kč (krátkodobé) TrADe receivables AND LiAbiLiTieS Balance as of December 31, in thousands CZK (short-term) DLoUhoDobé závazky Odložená daň LoNg-TerM LiAbiLiTieS Deferred tax Aktivní zůstatek krátkodobých závazků v hodnotě 17 tis. Kč (přeplatek ze záloh na elektrickou energii a vyúčtování telefonních poplatků) je vykazován rozvahově na řádce C.III.1. - pohledávky z obchodního styku. Závazky k v tis. Kč (krátkodobé) Active balance of short-term liabilities in the amount of CZK 17,000 (overpayments from advances for power energy and accounting statement of telephone charges) is shown in the balance sheet in the line C.III.1. - trade receivables. Liabilities as of , in thousands CZK (short-term) rezervy ProviSioNS Jako krátkodobé závazky společnost eviduje též smluvní zádržné v celkové výši 647 tis. Kč. Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě tis. Kč (přeplatky za dodávky tepla) je vykazován rozvahově na řádce B.III.1. - závazky z obchodního styku. The Company also registers as short-term liabilities contractually stipulated retained sums in the total amount of CZK 647,000. The passive balance of short-term receivables in the amount of CZK 3,523,000 (overpayments for heat supplies) is shown in the balance sheet in the line B.III.1. - trade receivables. Rezervy na rekultivaci - rezerva na rekultivaci odkaliště Božkov byla čerpána na biologickou rekultivaci. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. je dále tvořena rezerva na rekultivaci skládky Chotíkov - Kazeta K2. Rezervy na opravy: a) Oprava turbíny TG 1 - rezerva je tvořena v celkové výši tis. Kč (3.750 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce b) Oprava turbíny TG 2 - rezerva je tvořena v celkové výši tis. Kč (7.500 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce Provisions for land reclamation - the provision for reclamation of the Božkov sludge pit was drawn on for biological reclamation. In accordance with Act no. 185/2001 Coll. and Regulation no. 383/2001 Coll. the provision was created for reclamation of the Chotíkov-Kazeta K2 waste dump. Provisions for repairs: a) Repair of TG 1 turbine - the provision is created in the total amount of CZK 15,000,000 (CZK 3,750,000/year) Expected execution in b) Repair of TG 2 turbine - the provision is created in the total amount of CZK 45,000,000 (CZK 7,500,000/year) Expected execution in

6 3.3.9 ÚvěrY Plzeňská teplárenská, a.s. využila investiční úvěr od Komerční banky na fi nancování výstavby kotle K7 na biomasu a turbosoustrojí TG3 založený smlouvou z května Úvěr byl čerpán v letech V roce 2010 nedošlo k čerpání fi nančních prostředků, výše načerpaného úvěru odpovídala stavu k , který činil tis. Kč. Během března 2011 byly čerpány fi nanční prostředky v celkové výši tis. Kč, čímž došlo k navýšení celkové hodnoty načerpaného úvěru na tis. Kč. Stav úvěru k je tis. Kč. Úvěr je splatný do Od června roku 2007 byl Plzeňské teplárenské, a. s. zpřístupněn kontokorentní úvěr s možností čerpat jej podle aktuálních potřeb až do výše tis. Kč, tento příslib byl v roce 2011 prodloužen až do Od nebyl příslib poskytnut LoANS Plzeňská teplárenská, a.s. drew down the investment loan from Komerční banka to fi nance the construction of the K7 boiler for biomass and the TG3 turbo-generator unit. The loan was granted under the Contract of May The loan was drawn in the years In 2010 no funds were drawn, the level of the drawn loan corresponded to the state as of 31 December 2009 which amounted to CZK 271,744,000. During March 2011 funds were drawn in the total amount of CZK 407,616,000, which increased the total of the drawn loan to CZK 679,360,000. The balance of the loan as of 31 December 2012 is CZK 560,472,000. The loan is due by 31 March from June 2007 Plzeňská teplárenská, a.s. was provided with access to a line of credit with the possibility of an immediate overdraft up to CZK 200,000,000; this promise was extended in 2011 to 31 August Since 1 September 2012 the promise has not been provided věcná břemena Dceřiná společnost Plzeňské služby a.s. měla se Statutárním městem Plzní uzavřenu Smlouvu o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. Jednalo se o dlouhodobý majetek tepelného hospodářství Města Plzně (kotelny, výměníkové stanice a topné kanály), kterým společnost provozovala a zajiš- ovala výrobu a zejména distribuci tepelné energie na území města Plzně. V souvislosti s privatizací bytového fondu Města Plzně (2. vlna privatizace) došlo v letech 2004 a 2005 k uzavření řady Smluv o zřízení věcného břemene na technologie (výměníkové stanice, kotelny) umístěné v domech schválených k privatizaci. Zapsáním Smlouvy na Katastrálním úřadu došlo k ukončení nájemního vztahu k předmětné technologii tepelného hospodářství a začal platit vztah vyplývající ze Smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy společnost přebírá prakticky všechny povinnosti související s jejím provozováním. Jedná se zejména o vlastní provozování, údržbu, zajištění oprav a úprav, včetně zajištění technického zhodnocení tepelného hospodářství, a to vše vlastním nákladem. fúzí přešly tyto smlouvy na Plzeňskou teplárenskou, a.s. Majetek užívaný ve formě věcného břemene není podle účetních předpisů obsažen v účetních výkazech společnosti easements The subsidiary Plzeňské služby a.s. had concluded with the Statutory City of Pilsen the contract for lease of group of movable and immovable property. It concerned the long-term heat assets of the City of Pilsen (boilers, heat exchangers and heat channels) by means of which the Company operated and secured the generation and mainly the distribution of heating energy within the territory of the City of Pilsen. In the years 2004 and 2005 many contracts on establishment of easements on technologies (heat exchangers, boiler rooms) installed in houses approved for privatization were concluded in connection with the privatization of the apartment fund of the City of Pilsen (2nd privatization wave). Upon the entry of the contract into the Land Register Offi ce, the lease relationship to the subject heat management technology terminated and was superseded by the new relationship arisen from the contract on establishment of easement where the Company assumes virtually all duties connected with the technology operation. It concerns mainly the operation, maintenance, repairs and moderations, including technical improvements of heat management assets, all at the Company s own costs. Within the merger all these contracts were transferred to Plzeňská teplárenská, a.s. At present the assets used in the form of easement are not according to the accounting regulations posted in the Company s accounting reports. Poznámka: Úroková sazba - k došlo k zajištění (zafi xování) úrokové sazby pro objem 450 mil. Kč ve výši 2,69 % + 0,19 %, zbytek načerpaného úvěru je úročen pohyblivou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 %. zajištění úvěru Úvěr od Komerční banky, a.s. na kotel K7 a TG3 byl zajištěn dvěma instrumenty, a to smlouvou o zastavení pohledávek ve prospěch Komerční banky, a.s. a vlastní směnkou k zajištění pohledávek KB, a.s.. Note: Interest rate - as of 30 June 2011 the interest rate was secured (fi xed) for the volume of CZK 450 mil. to 2.69% %, the balance of the drawn loan accrues a variable interest rate 3M PRIBOR %. Securing of the loan The loan from Komerční banka, a.s. for the boiler K7 and TG3 was secured by two securing instruments, by the contract on establishing a lien on receivables in favour of Komerční banka, a.s. and by a promissory note

7 DLoUhoDobý MAJeTeK Strukturu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zobrazuje následující tabulka LoNg-TerM ASSeTS The structure of the long-term intangible and tangible assets is displayed in the following table:

8 3.4 Výkaz zisku a ztrát Výnosy Ostatní tržby představují tržby za pitnou vodu, tržby za pronájem nebytových prostor, za ukládání odpadů na skládku Chotíkov, tržby z prodeje hmotného majetku a povolenek na emise a tržby za prodanou vodu v rámci dodávky TUV v sekundární síti. Ostatní provozní výnosy zahrnují též spotřebu a prodej povolenek na emise ( tis. Kč a tis. Kč) v cenách podle alokace Osobní náklady 3.4 Profit and loss statement Revenues Other receipts are revenues for sales of drinking water, revenues from the lease of non-residential premises, storage of waste in the waste dump Chotíkov, revenues from the sale of tangible assets and emission trading and revenues from the sale of water within the supply of hot water in the secondary distribution system. Other operating revenues include the consumption and sale of emission units (CZK ,000 and CZK 33,163,000) at the prices according to allocation Staff costs Ostatní náklady Celkové náklady na odměny auditorské společnosti činily 810 tis. Kč, a to na povinný audit mateřské i dceřiné společnosti 710 tis. Kč a jiné ověřovací služby 100 tis. Kč Povolenky na emise Odhad spotřeby povolenek na emise za rok 2012 podle neverifikovaného výpočtu vypuštěných emisí je účtován dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v Ostatních provozních nákladech na ř. H ( tis. Kč) a současně do Ostatních provozních výnosů na ř. IV. Odhad spotřeby povolenek je pokryt z části alokovanými povolenkami EUA ( tis. Kč) a částečně nakoupenými kredity CER (7.163 tis. Kč). Tržby z prodeje emisních povolenek jsou uvedeny jako tržby z prodeje dlouhodobého majetku na ř.iii.1 ( tis. Kč), vyřazení prodaných povolenek na emise pak na ř.f.1. ( tis. Kč). 3.5 Komentář k výkazu CASH-FLOW Společnost v roce 2012 provedla změnu struktury vykazování peněžních toků z investiční činnosti. Původní strukturu v členění Řádek Text B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.4. Změna stavu investičních závazků B.5. Změna stavu pohledávek z prodeje dlouhodobého majetku B.6. Komplexní pronájem nahradila nová struktura podle Českých účetních standardů Řádek Text B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám s tím, že řádek B.4. byl sloučen s řádkem B.1. řádek B.5. s řádkem B.2. a řádek B.6. byl z důvodu nadbytečnosti zcela vypuštěn. Počáteční stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku běžného účetního období se neshoduje s konečným stavem peněžních prostředků a ekvivalentů na konci minulého období z důvodu proběhlé fúze, která je popsána v kapitole Other costs Total costs of remunerations to the auditor amounted to CZK 810,000, specifically for the statutory audit of the parent and subsidiary company they amounted to CZK 710,000 and to other verification services CZK 100, Emission permits Estimated consumption of the emission permits for the year 2012 according to non-verified calculation of released emission is posted according the Regulation no. 500/2002 Coll. in Other operating costs in line H (CZK 149,652,000) and simultaneously in Other operating revenues in line IV. The estimated consumption of emission permits is partly covered by the allocated emission permits EUA (CZK 142,489,000) and partly by the purchased credits CER (CZK 7,163,000). Revenues from emission permits are posted as revenues from the sale of long-term assets in line III.1 (CZK 23,403,000), elimination of the sold emission permits in line F.1. (CZK 33,163,000). 3.5 Commentary to CASH-FLOW Summary In 2012 the Company changed the structure of reporting cash-flow from investments. The original structure: Line Text B.1. Expenditures connected with acquisition of fixed assets B.2. Incomes from sale of fixed assets B.3. Borrowings and loans to affiliates B.4. Change in investment liabilities B.5. Change in receivables from sale of long-term assets B.6. Complex lease was replaced by the new structure according to the Czech accounting standards. Line Text B.1. Expenditures connected with acquisition of fixed assets B.2. Incomes from sale of fixed assets B.3. Borrowings and loans to affiliates where line B.4. was merged with line B.1., line B.5. with line B.2. and line B.6. was completely omitted as redundant. The initial balance of cash and cash equivalents at the beginning of the current accounting period does not correspond to the final balance of cash and cash equivalents at the end of the previous period due to the merger described in Chapter 3.1. Komentář: management = generální ředitel a 3 odborní ředitelé. odměny členů představenstva a dozorčí rady = včetně zaměstnanců společnosti Commentary: management = General Manager and 3 professional managers. Remunerations to members of the Board of Directors and Supervisory Board = including the Company s employees

9 3.6 PoJišTěNí MAJeTKU Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na: živelní pojištění v rozsahu sdružený živel na budovy, stavby, soubor vlastních movitých věcí (včetně strojů a zařízení), zásoby, vlastní cennosti pojištění pro případ odcizení a vandalismu pojištění odpovědnosti za škodu pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem cestovní pojištění pojištění pronajatého majetku pojištění vlastních vozidel 3.7 významné UDáLoSTi Mezi rozvahovým DNeM A oka- MžiKeM SeSTAveNí ÚČeTNí závěrky V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky ( , 11:00 hod.) nenastaly žádné významné skutečnosti. 3.6 ProPerTY insurance The Company has taken out insurance policies against: natural hazards as comprehensive insurance to buildings, structures, set of own movable items (including machinery and equipment), stock, own valuables theft and vandalism insurance third party insurance insurance against damage caused by the employee to the employer insurance against business interruption due to fi re or limitation product liability insurance travel insurance leased property insurance insurance of own vehicles 3.6 SigNificANT events occurring between The balance SheeT DATe AND The DATe of compilation of The financial STATeMeNTS No signifi cant events occurred between the balance sheet date and the date of compilation of the fi nancial statements (7 March 2013, 11 am). Zpracovala: Jana Spěváčková hlavní účetní Composed by: Jana Spěváčková Chief accountant

10 všeobecné informace GENERAL INfORMATION Název společnosti: Plzeňská teplárenská, a.s. Sídlo: Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ Telefon: fax: Objem emise kmenových akcií: tis. Kč Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč Kontakt na akcionářskou agendu: Ing. Petra Siegerová, asistentka PŘ a DR Telefon: Místo uložení výroční zprávy: Bc. Petra Kubecová, asistentka GŘ, tel.: Kontakt na fi nanční úsek: Ing. Helena Jahnová, fi nanční ředitelka, tel.: Auditor: Ing. Michael Ledvina, HZ Plzeň, spol. s r. o. Nepomucká 10, Plzeň licence KA ČR č. 219, dekret auditora KA ČR č Company name: Plzeňská teplárenská, a.s. Registered seat: Plzeň, Doubravecká 2760/1, Post code Phone: fax: Volume of ordinary shares issued: 1,092,957 thousand CZK Nominal value of one share: 1,000 CZK Contact to shareholder s agenda: Ing. Petra Siegerová, Company director and DR assistant, Phone: The Annual Report is deposited with: Bc. Petra Kubecová, General Manager assistant Phone: Contact to financial Section: Ing. Helena Jahnová, financial Manager, Phone: Auditor: Ing. Michael Ledvina, HZ Plzeň, spol. s r. o. Nepomucká 10, Plzeň Licence KA ČR No. 219, Auditor Licence KA ČR No DRAKON dům reklamy s.r.o grafi ka Helena Štěpánková, Bohunka Jandečková DTP: Bohunka Jandečková, Gabriela Vorlová foto Mgr. Miroslav Matoušek, MgA. Václav Hynčík, archiv Plzeňské teplárenské, a.s., archiv DRD

11 110

1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 96 97 98 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, byla založena 1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při

Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při 64 Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při připojení dalších zákazníků. V uplynulém roce bylo portfolio

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2012 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více