PříLohA ÚČeTNí závěrky 2012 ANNEx TO THE financial STATEMENTS 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PříLohA ÚČeTNí závěrky 2012 ANNEx TO THE financial STATEMENTS 2012"

Transkript

1 PříLohA ÚČeTNí závěrky 2012 ANNEx TO THE financial STATEMENTS charakteristika SPoLeČNoSTi 1.1 založení SPoLeČNoSTi Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1, PSČ byla založena 1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 392. Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou. 1.2 hlavní AKcioNáři Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je tvořen ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Od roku 2008 je 100% akcionářem společnosti Statutární město Plzeň. 1.3 změny v obchodním rejstříku Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne byl odvolán z funkce člena dozorčí rady pan Ing. Jan Sazama, dosavadní předseda dozorčí rady. Do funkce člena dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a.s. byl zvolen pan Josef Polívka. Na jednání dozorčí rady společnosti dne byl následně pan Josef Polívka zvolen předsedou dozorčí rady společnosti. Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne byl počet členů dozorčí rady rozšířen na 12 členů (přijetím nové verze Stanov společnosti), zároveň byli Radou města Plzně do funkce členů dozorčí rady společnosti zvoleni pánové Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carbounion Bohemia, s.r.o., v souvislosti s uzavřeným desetiletým kontraktem na uhlí) a Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná, a.s., rovněž v souvislosti s uzavřením desetiletého kontraktu na uhlí). Ve dnech byli ve volbách členů dozorčí rady za zaměstnance znovuzvoleni pánové františek Mach, Tomáš Čihák a Ing. Helena Jahnová. Čtvrtým členem dozorčí rady společnosti za zaměstnance byl zvolen Ing. Jan Skřivánek. Dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna v adrese sídla společnosti: Doubravecká 2760/1. Dne bylo zapsáno do obchodního rejstříku, že u společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ , IČ jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s. 1 company background 1.1 foundation DATA Plzeňská teplárenská, a.s. with the registered offi ce in Plzeň, Doubravecká 2760/1, Post Code was established on 1 January 1994 as a joint stock company and it is incorporated in the Trade Register kept by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert 392. The Company s principal activity is thermal energy generation and distribution, electricity generation and trade. 1.2 MAJor ShArehoLDerS The Company s registered capital amounts to CZK 1,092,957,000 and it is made up of 1,092,957 ordinary certifi cated bearer shares with par value of CZK 1,000 per one share. Since % ownership interest in the Company has been held by the Statutory City of Pilsen. 1.3 changes in The TrADe register At the session of the City Council of Pilsen acting in the powers of the general meeting held on 23 february 2012, Ing. Jan Sazama, the existing Chairman of the Supervisory Board, was recalled from the offi ce of member of the Supervisory Board. Mr. Josef Polívka was elected to the offi ce of member of the Supervisory Board of Plzeňská teplárenská, a.s. At the meeting of the Company s Supervisory Board held on 7 March 2012, Mr. Josef Polívka was then elected Chairman of the Company s Supervisory Board. At the session of the City Council of Pilsen acting in the powers of the general meeting held on 29 March 2012, the number of members of the Supervisory Board was increased to 12 (by the adoption of the new version of the Company s Statutes), while at the same time Ing. Pavel Pavlátka (for the company Carbunion Bohemia, s.r.o. in connection with the executed ten-year contract for coal supplies) and Ing. Pavel Homola (for the company Sokolovská uhelná, a.s. also in connection with the executed ten-year contract for coal supplies) were elected by the City Coucil of Plilsen to the offi ce of members of the Company s Supervisory Board. On the days May 2012 františek Mach, Tomáš Čihák and Ing. Helena Jahnová were re-elected as members of the Supervisory Board for employees. Ing. Jan Skřivánek was elected the fourth member of the Supervisory Board for employees. On 11 May 2012 a change of the address of the Company s registered offi ces was entered in the Trade Register: Doubravecká 2760/1. On 9 July 2012 the fact that Plzeňská teplárenská, a.s., as a legal successor, underwent a domestic merger by the amalgamation with Plzeňské služby a.s., with registered offi ce Pilsen, Edvarda Beneše 430/23, Post Code , Business ID , as a dissolved company, was entered in the Trade Register. As a result of the domestic merger by the amalgamation, the assets of the dissolved company Plzeňské služby a.s. were transferred to Plzeňská teplárenská, a.s. 1.4 organizační STrUKTUrA SPoLeČNoSTi V roce 2012 byli v přímé podřízenosti generálního ředitele tři odborní ředitelé (výrobní ředitel Ing. Zdeněk Dongres, fi nanční ředitelka - Ing. Helena Jahnová a obchodně-technický ředitel - Ing. Jiří Holoubek), kteří řídili tři hlavní úseky společnosti. Generálním ředitelem společnosti je od jmenován Mgr. Tomáš Drápela. 1.5 STATUTárNí orgány Představenstvo (k ) Roman Jurečko - předseda Ing. Jiří Bis - místopředseda Mgr. Tomáš Drápela - člen Radislav Neubauer - člen Ing. Petr Rund - člen Dozorčí rada (k ) Josef Polívka - předseda Tomáš Jílek - místopředseda Irena Rottová - členka Ing. Helena Jahnová - členka Bc. Simona Štruncová - členka Mgr. Karel Syka - člen Jaroslav Výborný - člen františek Mach - člen Tomáš Čihák - člen Ing. Jan Skřivánek - člen Ing. Pavel Pavlátka - člen Ing. Pavel Homola - člen Změny v orgánech společnosti po K odstoupil ze své funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti pan Tomáš Jílek. Zároveň byl na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti do funkce člena dozorčí rady společnosti zvolen pan Tomáš Trnka. Na jednání dozorčí rady společnosti dne byl následně pan Tomáš Trnka zvolen místopředsedou dozorčí rady společnosti. Na základě Usnesení Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti z odstoupil na základě své žádosti z funkce člena představenstva společnosti ke dni pan Ing. Petr Rund. Zároveň byl členem představenstva společnosti zvolen od pan Ing. Stanislav Kopáček. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 1.4 company S organizational STrUcTUre In the year 2012 three following professional managers were directly subordinated to the General Manager (Production Manager - Ing. Zdeněk Dongres, financial Manager - Ing. Helena Jahnová and Sales Technical Manager Ing. Jiří Houloubek) who managed the three major departments of the company. from 1 January 2002 the Company s General Manager has been Mgr. Tomáš Drápela. 1.5 STATUTorY board MeMberS Board of Directors (as of 31 December 2012). Roman Jurečko - Chairman Ing. Jiří Bis Vice-Chairman Mgr. Tomáš Drápela - Member Radislav Neubauer - Member Ing. Petr Rund - Member Supervisory Board (as of 31 December 2012). Josef Polívka - Chairman Tomáš Jílek - Vice-Chairman Irena Rottová - Member Ing. Helena Jahnová - Member Bc. Simona Štruncová - Member Mgr. Karel Syka - Member Jaroslav Výborný - Member františek Mach Member Tomáš Čihák - Member Ing. Jan Skřivánek - Member Ing. Pavel Pavlátka - Member Ing. Pavel Homola - Member Changes in the Company s bodies after 31 December 2012 As of 31 December 2012 the Vice-Chairman of the Company s Supervisory Board, Tomáš Jílek, resigned from his offi ce. At the same time at the session of the City Council of Pilsen acting in the powers of the Company s general meeting, Mr. Tomáš Trnka was elected member of the Company s Supervisory Board. At the meeting of the Company s Supervisory Board held on 23 January 2013, Mr. Tomáš Trnka was then elected Vice-Chairman of the Company s Supervisory Board. Based on the Resolution of the City Council of Pilsen acting in the powers of the Company s general meeting held on 25 January 2013, Ing. Petr Rund resigned at his own request from the offi ce of member of the Company s Board of Directors with effect from 31 January At the same time Stanislav Kopáček was elected member of the Company s Board of Directors with effect from 1 february

2 1.6 Pracovníci, osobní náklady Celkové osobní náklady byly vyplaceny ve výši tis. Kč, viz tabulka k bodu Generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí projektu a vedoucí provozu centrálního zdroje používají pro služební a osobní účely osobní automobily společnosti. 1.7 Uložení výroční zprávy Výroční zpráva společnosti je k dispozici v sídle společnosti a k nahlédnutí ve sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 2.1 Základ účetnictví Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků. 2.2 Způsoby ocenění Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Movitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn dle znaleckého posudku. Nemovitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn ve výši původní zůstatkové účetní ceny. V roce 2012 byl jako hmotný dlouhodobý majetek klasifikován majetek s pořizovací cenou ,- Kč a vyšší, s provozně-technickými funkcemi delšími než jeden rok, jako nehmotný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou ,- Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Povolenky na emise Povolenky na emise, přidělené podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. Tato cena byla zjištěna jako součin ceny v EUR jedné povolenky na burze v den uskutečnění účetního případu (tj. v den připsání na účty vedené Registrem OTE) a platného denního kurzu ČNB. Nakoupené povolenky EUA i CER se oceňují pořizovací cenou. Cenné papíry Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořizovací cenou. 1.6 Employees, staff costs Total staff costs were paid in the amount of CZK 190,364,000, see the table to section The General Director, Directors and the Project Manager and the Central Source Operation Manager use company cars for both service and private purposes. 1.7 Availability of the annual report The Company s annual report is available in the Company s head office and it is also available for examination in the collection of documents which is a part of the Trade Register kept by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert ACCOUNTING METHODS AND GENERAL ACCOUNT- ING PRINCIPLES 2.1 Accounting basis The accounting methodology is governed by the Act no. 563/1991 Coll., on Accountancy, and the Regulation no. 500/2002 Coll., as amended. 2.2 Valuation methods Long-term tangible and intangible assets Long-term tangible and intangible assets are valued at their acquisition prices. The movable assets invested in Plzeňská teplárenská, a.s. in the year 1997 were valued individually according to expert s opinion. The immovable assets (real estates) invested in Plzeňská teplárenská, a.s. in the year 1998 were valued at their original residual book price. In 2012 assets with the minimum purchase cost of CZK 40,000 with operation-technical useful life longer than one year were classified as long-term tangible assets, the assets with the minimum purchase cost of CZK 60,000 and operation-technical useful life longer than one year were classified as intangible long-term assets. Emission permits Emission permits assigned according to the Act no. 695/2004 Coll., on Terms of Trading with Greenhouse Gas Emission are valued at their reproduction acquisition price. This price was ascertained as a product of the price in EUR of one emission permit at the stock exchange on the date of accounting transaction (i.e. on the day of crediting the accounts kept by the OTE Register) and the valid daily exchange rate of the CNB. Purchased emission quotas EUA and CER are valued at their acquisition price. Najatý majetek K zajištění dodávek tepelné energie ve městě Plzni měla Plzeňská teplárenská, a.s. pronajatý majetek města Plzně na základě Smlouvy o komplexním pronájmu, provozování a údržbě výměníkových stanic, kolektorů a sekundárních rozvodů ve znění pozdějších dodatků. Část tohoto majetku Plzeňská teplárenská, a.s. v prosinci 2011 odkoupila. Majetek, který zůstal v pronájmu (převážně kolektory) byl evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě tis. Kč. K byl pronájem ukončen. K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, provozování a údržbě skládky odpadů Chotíkov má společnost v podnájmu od Dobrovolného svazku obcí Skládka odpadů Chotíkov majetek, který je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě tis. Kč. Zásoby Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, poštovné, dopravné apod. Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá metoda FIFO, kdy pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku. Palivo oceňujeme průměrnými cenami. 2.3 Odpisové metody Majetek společnosti je odepisován na základě odpisového plánu. Účetní odpisy jsou uplatňovány podle plánované délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně pravidelně od doby uvedení do užívání. 2.4 Přepočty cizích měn Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán platný denní kurs ČNB v den uskutečnění účetního případu. V roce 2012 jsme účtovali v cizích měnách pouze při nákupu materiálu a služeb a zahraniční služební cesty. Žádný majetek v cizí měně Plzeňská teplárenská, a.s. nemá. 2.5 Stanovení opravných položek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Oceňovací rozdíl k nabytému majetku byl vytvořen v roce 1998 k vloženému nemovitému majetku ve výši rozdílu mezi zůstatkovou účetní cenou a cenou určenou znaleckým posudkem, když tato je zapsána v obchodním rejstříku. Oceňovací rozdíl se odepisoval měsíčně do nákladů po dobu 15 let (7.612 tis. Kč ročně). K byl zcela odepsán. Opravná položka k pohledávkám Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení jsou tvořeny ve výši 100 %, k ostatním pohledávkám po 6 měsících po splatnosti ve výši 20 % a dále dle 8a zákona č. 593/1993 Sb., kromě pohledávek s rozvahovou hodnotou do 30 tis. Kč, kdy podle zákona č. 593/1993 Sb., 8c se tvoří opravné položky ve výši 100 %, pokud uplynulo od splatnosti 12 měsíců. V roce 2012 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši tis. Kč, celkem vytvořené opravné položky činí tis. Kč. Securities Long-term ownership interests are valued at their acquisition prices. Leased property In order to secure power energy supplies in the City of Pilsen, Plzeňská teplárenská, a.s. has leased the property of the City of Pilsen on the basis of the Contract on Complex Lease, Operation and Maintenance of Heat Exchangers, Collectors and Secondary Distribution Systems, as amended. In December 2011 Plzeňská teplárenská, a.s. purchased a part of this property. The property which remains leased (mainly collectors) was reported in the off-balance sheet records at purchase costs in the total value of CZK 217,884,000. As of the lease was terminated. In order to secure the activities arisen from the Contract on Sublease, Operation and Maintenance of the Waste Dump Chotíkov, the Company has subleased from the Voluntary Association of Municipalities (Dobrovolný svazek obcí) the Waste Dump Chotíkov, the property which is registered in the off-balance sheet records in acquisition prices in the total value of CZK 80,698,000. Stock Purchased stock is valued at acquisition prices. Acquisition price includes acquisition price of material, postal charges, freight costs etc. For ex stock deliveries (except for fuel) the Company applies the FIFO method when stock additions are firstly valued at the price of disposals. Fuels are valued at average prices. 2.3 Depreciation method The Company s assets are depreciated according to the depreciation plan. Book depreciations are applied according to the expected useful life of the assets. The Company depreciates regularly on a monthly basis from the moment of putting the assets into operation. 2.4 Conversion of foreign currencies For the conversion of data in foreign currencies to the Czech currency the Company applied daily exchange rate of the CNB announced on the day of the accounting transaction. In 2012 we posted in foreign currencies only in relation to procurement of materials and services and business trips abroad. Plzeňská teplárenská, a.s. has no assets in foreign currencies. 2.5 Method of determination of adjustments Valuation difference to acquired assets Valuation difference to the acquired assets was created in 1998 for invested real estates and it corresponded to the difference between the residual book price and the price determined in the expert s opinion which is also entered in the Trade Register. The valuation difference is depreciated on a monthly basis to the costs for the period of 15 years (CZK 7,612,000 a year) As of it was depreciated completely. Adjustment to receivables Adjustments to accounts receivable (claims) against debtors in insolvency proceedings have been created in the amount of 100%, to other accounts receivable overdue more than 6 months in the amount of 20%, and furthermore pursuant to Act no. 593/1993 Coll., except for receivables with the balance sheet value to CZK 30,000, when according to the 92 93

3 2.6 změna ÚČeTNích MeToD V roce 2012 nedošlo k žádným změnám v účetních zásadách a metodách. Act no. 593/1993 Coll., Section 8c, the adjustments are created in the amount of 100% to receivables overdue more than 12 months. In 2012 the adjustments were created to accounts receivable in the amount of CZK 2,564,000, the total of created adjustments amounted to CZK 3,924, change of AccoUNTiNg MeThoDS In 2012 no changes in the accounting principles and methods occurred. 3 DoPLňUJící ÚDAJe K rozvaze, výkazu zisku A ztráty A cash-flow 3.1 fúze S DceřiNoU SPoLeČNoSTí Dne nastaly právní účinky fúze sloučením se 100% vlastněnou dceřinou společností Plzeňské služby a.s. IČ (zanikající společnost), rozhodným dnem fúze byl stanoven den Bylo postupováno podle 23c zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v pozdějším znění. Projekt fúze je zveřejněn v Obchodním rejstříku ve sbírce listin. Podle tohoto projektu byla zpracována Zahajovací rozvaha k Při účetní závěrce za rok 2012 jsme postupovali podle 4, odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v pozdějším znění, v Rozvaze tedy uvádíme údaje za minulé období dle Zahajovací rozvahy k a ve Výkazu zisku a ztráty údaje za minulé období neuvádíme. 3.2 PořízeNí MAJeTKU Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (převážně SW) bylo vynaloženo tis. Kč. Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2012 zaúčtováno tis. Kč, významné akce jsou uvedeny v následujícím přehledu. Uplatněné zálohy byly ve výši tis. Kč. 3 ADDiTioNAL DATA To balance SheeT, ProfiT AND LoSS STATeMeNT AND cash-flow SUMMArY 3.1 Merger WiTh A SUbSiDiArY On 9 July 2012 the merger by the amalgamation with a 100% owned subsidiary Plzeňské služby a.s., Business ID (dissolved company) became legally effective, the relevant day of the merger was set to 1 January The applied procedure conformed to the provisions of Section 23c of the Act No. 586/1992 Coll., on Income Tax, as amended. The merger project is published in the Trade Register in the collection of documents. In accordance with this project the Initial Balance Sheet was compiled as of 1 January When compiling the fi nancial statements for the year 2012 we applied the procedure according to Section 4 (7) of the Decree No. 500/2002 Coll., as amended. Therefore, in the Balance Sheet we report data for the previous period according to the Initial Balance Sheet as of 1 January 2012, whereas in the Profi t and Loss Statement we do not report data for the previous period. 3.2 AcQUiSiTioN of ASSeTS The Company expended for the acquisition of long-term intangible assets (mainly SW) the total amount of CZK 3,124,000. In 2012 the Company posted for the acquisition of long-term tangible assets CZK 218,573,000, the important events are stated in the following list. Advances claimed amounted to CZK 14,150,

4 3.3 rozvaha PoDíLY v ovládaných A řízených osobách A ÚČeT- Ních JeDNoTKách PoD PoDSTATNýM vlivem, cenné PAPírY ve vlastnictví SPoLeČNoSTi V roce 2006 byla založena fi rma Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, Plzeň, IČ , kde vlastní Plzeňská teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společnosti činí k tis. Kč. V roce 2012 hospodařila tato společnost se ziskem tis. Kč. V dubnu 2011 byla založena společnost MISCANTHUS s.r.o., IČ , se sídlem Drhovle Brloh 12, PSČ , ve které má Plzeňská teplárenská, a.s. 35% podíl. Vlastní kapitál této společnosti k činí tis. Kč, výsledek hospodaření k tomuto datu je ztráta tis. Kč. Ztráta vznikla vlivem úroků z půjček, které poskytli společníci. Zlepšení hospodaření očekáváme od roku 2013, kdy již bude sklízena a prodávána surovina Miscanthus DrobNý hmotný A NehMoTNý MAJeTeK Jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 tis Kč a nehmotný nižší než 60 tis. Kč. Při výdeji do spotřeby se odepisuje jednorázově do nákladů a sleduje se v podrozvahové evidenci. Pořízení mimořádného množství drobného majetku se promítne do nákladů dvou účetních období. V roce 2012 bylo pořízeno tohoto majetku za tis. Kč. Celkem evidujeme drobný majetek za tis. Kč PovoLeNKY NA emise Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou vedeny v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v aktivech na ř. B.I.6. - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ( tis. Kč). Odhad spotřeby povolenek za rok 2012 je uveden v dohadných účtech pasivních na ř. B.III.10. ( tis. Kč). Vyřazení emisních povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno na základě ověření autorizovanou osobou dle vyhlášky č. 696/2004 Sb. a odevzdaného počtu povolenek v roce balance SheeT ownership interests in controlled AND MANAgeD PerSoNS AND companies UNDer SUbSTANTiAL control, SecUriTieS held by The company In 2006 Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, Pilsen, Business ID , was established, in which Plzeňská teplárenská, a.s. holds a 100% share. The company s equity capital amounted as of December to CZK 18,085,000. In 2012 this company made a profi t of CZK 2,021,000. In April 2011 the company MISCANTHUS s.r.o., Business ID , with registered offi ce Drhovle Brloh 12, Post Code , was established, in which Plzeňská teplárenská, a.s. holds a 35% share. This company s equity capital amounted as of 31 December 2012 to CZK - 3,498,000, the trading incomes as of this date was a loss in the amount of CZK 2,216,000. The loss was caused mainly due to the interest on loans provided by members. We expect the economic results to improve from the year 2013 when the Miscanthus plant is to be harvested and marketed LoW value TANgibLe AND intangible ASSeTS These are tangible assets with a useful life longer than 1 year valued at the time of acquisition at a price lower than CZK 40,000. They are depreciated on a one-off basis to the costs at the moment of their issue for consumption and they are monitored in the off-balance sheet records. The acquisition of an extraordinary quantity of low-value assets will be refl ected in the costs of two accounting periods. In 2012 the Company acquired the assets of this category in the amount of CZK 4,020,000. Totally we register the low value assets in the amount of CZK 46,995, emission PerMiTS Emission permits held by Plzeňská teplárenská, a.s. are posted in accordance with Decree no. 500/2002 Coll. as assets in the line B.I.6. - other long-term intangible assets (CZK 200,096,000). Estimated consumption of emission units for the year 2012 is specifi ed in estimated accounts payable in the row B.III.10. (CZK 149,652,000). Emission permits are eliminated from intangible assets in actual volume of their consumption on the basis of verifi cation performed by the authorized person according the Regulation no. 696/2004 Coll. and rendered number of emission permits in vlastní KAPiTáL Vlastní kapitál k činil tis. Kč, dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením společností Plzeňské teplárenské, a.s. a Plzeňských služeb a.s. byl k navýšen v položkách Statutární a ostatní fondy a Nerozdělený zisk minulých let a v Zahajovací rozvaze má hodnotu tis. Kč. Změny vlastního kapitálu rozebírá následující tabulka (v tis. Kč): Základní kapitál společnosti je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada rozhodla dne o rozdělení zisku roku 2011 takto: - příděl do statutárního fondu tis. Kč - výplata dividend tis. Kč - nerozdělený zisk tis. Kč DLoUhoDobé PohLeDávKY Jako dlouhodobá je vedena pohledávka z titulu prodeje tepelného majetku ve výši 22 tis. Kč (splatná do 05/2015) a 39 tis. Kč (splatná do 02/2014) equity capital Equity as of 31 December 2011 amounted to CZK 3,954,383,000, under the Project of the domestic merger by the amalgamation of the companies Plzeňská teplárenská, a.s. and Plzeňské služby a.s. the equity was increased as of 1 January 2012 in the items statutory and other funds and retained profi t of the previous years and in the Initial Balance Sheet is reported in the amount of CZK 3,973,200,000. Changes in the equity capital are displayed in the following table (in thousands of CZK) The Company s registered capital is divided into 1,092,957 ordinary certifi - cated bearer shares in the nominal value of CZK 1000 per one share. The general meeting decided on on the distribution of profi t from the year 2011 as follows: - contribution to the statutory fund CZK 5,111,000 - payment of dividends CZK 176,471,000 - undistributed (retained) profi t CZK 150,116, LoNg-TerM receivables The receivable arising from the sale of heat assets in the amount of CZK 22,000 is kept as long-term and it is due by 05/2015, the same as the receivable in the amount of CZK 39,000 due by 02/

5 3.3.6 PohLeDávKY A závazky z obchodních vztahů Pohledávky k v tis. Kč (krátkodobé) TrADe receivables AND LiAbiLiTieS Balance as of December 31, in thousands CZK (short-term) DLoUhoDobé závazky Odložená daň LoNg-TerM LiAbiLiTieS Deferred tax Aktivní zůstatek krátkodobých závazků v hodnotě 17 tis. Kč (přeplatek ze záloh na elektrickou energii a vyúčtování telefonních poplatků) je vykazován rozvahově na řádce C.III.1. - pohledávky z obchodního styku. Závazky k v tis. Kč (krátkodobé) Active balance of short-term liabilities in the amount of CZK 17,000 (overpayments from advances for power energy and accounting statement of telephone charges) is shown in the balance sheet in the line C.III.1. - trade receivables. Liabilities as of , in thousands CZK (short-term) rezervy ProviSioNS Jako krátkodobé závazky společnost eviduje též smluvní zádržné v celkové výši 647 tis. Kč. Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě tis. Kč (přeplatky za dodávky tepla) je vykazován rozvahově na řádce B.III.1. - závazky z obchodního styku. The Company also registers as short-term liabilities contractually stipulated retained sums in the total amount of CZK 647,000. The passive balance of short-term receivables in the amount of CZK 3,523,000 (overpayments for heat supplies) is shown in the balance sheet in the line B.III.1. - trade receivables. Rezervy na rekultivaci - rezerva na rekultivaci odkaliště Božkov byla čerpána na biologickou rekultivaci. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. je dále tvořena rezerva na rekultivaci skládky Chotíkov - Kazeta K2. Rezervy na opravy: a) Oprava turbíny TG 1 - rezerva je tvořena v celkové výši tis. Kč (3.750 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce b) Oprava turbíny TG 2 - rezerva je tvořena v celkové výši tis. Kč (7.500 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce Provisions for land reclamation - the provision for reclamation of the Božkov sludge pit was drawn on for biological reclamation. In accordance with Act no. 185/2001 Coll. and Regulation no. 383/2001 Coll. the provision was created for reclamation of the Chotíkov-Kazeta K2 waste dump. Provisions for repairs: a) Repair of TG 1 turbine - the provision is created in the total amount of CZK 15,000,000 (CZK 3,750,000/year) Expected execution in b) Repair of TG 2 turbine - the provision is created in the total amount of CZK 45,000,000 (CZK 7,500,000/year) Expected execution in

6 3.3.9 ÚvěrY Plzeňská teplárenská, a.s. využila investiční úvěr od Komerční banky na fi nancování výstavby kotle K7 na biomasu a turbosoustrojí TG3 založený smlouvou z května Úvěr byl čerpán v letech V roce 2010 nedošlo k čerpání fi nančních prostředků, výše načerpaného úvěru odpovídala stavu k , který činil tis. Kč. Během března 2011 byly čerpány fi nanční prostředky v celkové výši tis. Kč, čímž došlo k navýšení celkové hodnoty načerpaného úvěru na tis. Kč. Stav úvěru k je tis. Kč. Úvěr je splatný do Od června roku 2007 byl Plzeňské teplárenské, a. s. zpřístupněn kontokorentní úvěr s možností čerpat jej podle aktuálních potřeb až do výše tis. Kč, tento příslib byl v roce 2011 prodloužen až do Od nebyl příslib poskytnut LoANS Plzeňská teplárenská, a.s. drew down the investment loan from Komerční banka to fi nance the construction of the K7 boiler for biomass and the TG3 turbo-generator unit. The loan was granted under the Contract of May The loan was drawn in the years In 2010 no funds were drawn, the level of the drawn loan corresponded to the state as of 31 December 2009 which amounted to CZK 271,744,000. During March 2011 funds were drawn in the total amount of CZK 407,616,000, which increased the total of the drawn loan to CZK 679,360,000. The balance of the loan as of 31 December 2012 is CZK 560,472,000. The loan is due by 31 March from June 2007 Plzeňská teplárenská, a.s. was provided with access to a line of credit with the possibility of an immediate overdraft up to CZK 200,000,000; this promise was extended in 2011 to 31 August Since 1 September 2012 the promise has not been provided věcná břemena Dceřiná společnost Plzeňské služby a.s. měla se Statutárním městem Plzní uzavřenu Smlouvu o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. Jednalo se o dlouhodobý majetek tepelného hospodářství Města Plzně (kotelny, výměníkové stanice a topné kanály), kterým společnost provozovala a zajiš- ovala výrobu a zejména distribuci tepelné energie na území města Plzně. V souvislosti s privatizací bytového fondu Města Plzně (2. vlna privatizace) došlo v letech 2004 a 2005 k uzavření řady Smluv o zřízení věcného břemene na technologie (výměníkové stanice, kotelny) umístěné v domech schválených k privatizaci. Zapsáním Smlouvy na Katastrálním úřadu došlo k ukončení nájemního vztahu k předmětné technologii tepelného hospodářství a začal platit vztah vyplývající ze Smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy společnost přebírá prakticky všechny povinnosti související s jejím provozováním. Jedná se zejména o vlastní provozování, údržbu, zajištění oprav a úprav, včetně zajištění technického zhodnocení tepelného hospodářství, a to vše vlastním nákladem. fúzí přešly tyto smlouvy na Plzeňskou teplárenskou, a.s. Majetek užívaný ve formě věcného břemene není podle účetních předpisů obsažen v účetních výkazech společnosti easements The subsidiary Plzeňské služby a.s. had concluded with the Statutory City of Pilsen the contract for lease of group of movable and immovable property. It concerned the long-term heat assets of the City of Pilsen (boilers, heat exchangers and heat channels) by means of which the Company operated and secured the generation and mainly the distribution of heating energy within the territory of the City of Pilsen. In the years 2004 and 2005 many contracts on establishment of easements on technologies (heat exchangers, boiler rooms) installed in houses approved for privatization were concluded in connection with the privatization of the apartment fund of the City of Pilsen (2nd privatization wave). Upon the entry of the contract into the Land Register Offi ce, the lease relationship to the subject heat management technology terminated and was superseded by the new relationship arisen from the contract on establishment of easement where the Company assumes virtually all duties connected with the technology operation. It concerns mainly the operation, maintenance, repairs and moderations, including technical improvements of heat management assets, all at the Company s own costs. Within the merger all these contracts were transferred to Plzeňská teplárenská, a.s. At present the assets used in the form of easement are not according to the accounting regulations posted in the Company s accounting reports. Poznámka: Úroková sazba - k došlo k zajištění (zafi xování) úrokové sazby pro objem 450 mil. Kč ve výši 2,69 % + 0,19 %, zbytek načerpaného úvěru je úročen pohyblivou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 %. zajištění úvěru Úvěr od Komerční banky, a.s. na kotel K7 a TG3 byl zajištěn dvěma instrumenty, a to smlouvou o zastavení pohledávek ve prospěch Komerční banky, a.s. a vlastní směnkou k zajištění pohledávek KB, a.s.. Note: Interest rate - as of 30 June 2011 the interest rate was secured (fi xed) for the volume of CZK 450 mil. to 2.69% %, the balance of the drawn loan accrues a variable interest rate 3M PRIBOR %. Securing of the loan The loan from Komerční banka, a.s. for the boiler K7 and TG3 was secured by two securing instruments, by the contract on establishing a lien on receivables in favour of Komerční banka, a.s. and by a promissory note

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při

Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při 64 Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při připojení dalších zákazníků. V uplynulém roce bylo portfolio

Více

1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 96 97 98 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, byla založena 1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 2005 Příloha č. 1 / Výroční zprávy 2005 / Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 1 PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPR ÁVY 2005 zpracovaná k 31. prosinci 2005 v souladu s Mezinárodními

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Letiště Ostrava, a.s. Rok 2005 byl pro letiště Ostrava Mošnov v mnoha ohledech přelomový. Ing. Lubomír Vavroš generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava,

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

Rozvaha...Balance sheet...

Rozvaha...Balance sheet... Výsledky hospodaření 213 Econoic results 213 Rozvaha......Balance sheet... Aktiva / Assets Minulé účetní období 212 Previous accounting period 212 Netto / Net Běžné účetní období 213 Current accounting

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více