Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR Výzva č. 21 a 22 datum:

2 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření Informační banner Cizojazyčné verze Drobné propagační předměty 6 3. Manuál pro tisk vlajky eu 7 4. Manuál pro tisk loga ROP Severozápad Logotyp v rozměrové mřížce Barevné varianty logotypu Negativní varianty logotypu Zakázaná oblast logotypu Specifikace barev logotypu Logo na pozadí Rozměrová řada Vzájemné použití loga ROP Severozápad, symbolu Evropské unie a ostatních logotypů Vztahy logotypů Severozápad a EU Vztahy logotypů Severozápad, EU a textové části Postup při realizaci komunikačních a propagačních prostředků publicity u projektů Infrastrukturní projekty a stavební práce Pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku Obecné podmínky pro označování dokumentů a jiných výstupů projektu Technické specifikace jednotlivých prostředků pro propagaci projektů příjemci dotace Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Plakát Internetové stránky prezentující daný projekt Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Informační a komunikační materiály Inzerce Brožury Skládačky a letáky Tiskové zprávy CD/DVD a audiovizuální materiál Příklady propagačních předmětů Propisovací tužky Hrnky Bloky Desky Tašky 32 Obsah 1

3 1. Úvod Vážení realizátoři projektů financovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále ROP Severozápad), tento metodický pokyn Vám bude sloužit jako srozumitelný průvodce a pomůcka, která poskytuje veškeré důležité informace o závazných postupech při propagaci Evropské unie a Regionálního operačního programu Severozápad. Metodický pokyn popisuje, jakým způsobem Vy jako příjemci dotace budete zviditelňovat skutečnost, že projekt byl podpořen ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Víříme, že se Vám s pomocí tohoto metodického pokynu podaří naplňovat povinné požadavky na publicitu ROP Severozápad, k nimž jste se jako příjemci dotace zavázali. V případě jakýchkoli nejasností se vždy obraťte na pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, kteří Vám ochotně poradí. Pracovní týmy obou územních pracovišť v Ústí nad Labem a v Karlových Varech Vám budou plně k dispozici. 1. Úvod 2

4 2. Obecná pravidla publicity Každý příjemce dotace je povinen informovat o tom, že jeho projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Severozápad spolufinancován). Tato povinnost pro něj plyne z nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen nařízení EK). Prostředky propagace musí odpovídat specifikacím, které stanovuje tento pokyn a nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, o informačních a propagačních opatřeních. V souladu s pravidly publicity dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále Nařízení) dává příjemce podpory souhlas s uvedením informací v elektronickém nebo jiném seznamu příjemců, především se pak jedná o zveřejnění názvu projektu a výše částky financování přidělené projektu z veřejných zdrojů. Informační a propagační sdělení určená pro širokou veřejnost vyžadují u různých typů investic různé způsoby realizací: 1. U nákupu hmotného předmětu pokud celkový veřejný příspěvek překročil EUR (pro přepočet se používá kurz v den vyhlášení výzvy) je zapotřebí těchto propagačních prostředků: vyvěsit dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku (pamětní desku) bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu (nejpozději do šesti měsíců), a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu na tabulce je kromě informací jmenovaných v kapitole 2.1 uveden název projektu/objektu. Tato informace zabírá nejméně 25 % panelu. 2. U infrastrukturních projektů nebo stavebních prací u nichž celkový veřejný příspěvek překročil EUR (pro přepočet se používá kurz v den vyhlášení výzvy) je zapotřebí těchto propagačních prostředků: umístit během fyzické realizace projektu velkoplošný reklamní panel v místě realizace po dokončení operace nahradit velkoplošný reklamní panel stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou) uvedenou v odstavci Ostatní příjemci, na něž se nevztahují povinnosti uvedené v bodech 1 a 2, jsou povinni z následujícího seznamu technických prostředků pro propagaci a informovanost vybrat jeden či více prostředků, které nejlépe odpovídají informačním a propagačním potřebám v souvislosti s realizovaným projektem. Posouzení, který z níže uvedených prostředků nejlépe odpovídá potřebám projektu, je na příjemci samotném. Konkrétní, Vámi vybraný prostředek (prostředky), je nutné uvést již v samotné projektové žádosti a v rozpočtu projektu. Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Plakát Internetové stránky projektu Informační akce zaměřené na výstupy projektu (konference, semináře, výstavy, veletrhy apod.) Inzerce zaměřená na výstupy projektu Informační a komunikační materiál zaměřený na výstupy projektu (brožury, letáky apod.) Propagační předměty (pouze jako doplňkový nástroj publicity) Pokud projekt obdrží finanční prostředky z ROP Severozápad zajistí příjemce, aby byly subjekty účastnící se aktivit projektu o těchto finančních prostředcích informovány. Příjemce za tímto účelem jasně uvede (např. na pozvánce, prezenční listině, potvrzení o účasti apod.), že projekt byl podpořen v rámci ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF (doporučujeme pro tento účel využít informační banner kap. 2.2, strana 5). Další informace o propagačních opatřeních u infrastrukturních projektu a projektů zahrnujících pořízení dlouhodobého hmotného majetku najdete v kapitole 6. Technické specifikace jednotlivých prostředků určených pro propagaci a informovanost jsou blíže popsány v kapitole Obecná pravidla publicity 3

5 Výdaje na publicitu projektu jsou tzv. způsobilými výdaji projektu, pokud jsou zahrnuty do rozpočtu projektu. Pokud tedy příjemce chce hradit výdaje na publicitu z poskytnuté dotace, musí tyto výdaje zahrnout do rozpočtu projektu. Výše těchto výdajů (na které může být poskytnuta dotace), tj. jejich přiměřenost, by měla odrážet požadavky na publicitu kladené tímto pokynem. Pro potřeby kontroly je příjemce povinen uchovat doklady o tom, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření souvisejících s dotací ze strukturálních fondů EU dle tohoto pokynu (např. informační desky, plakát, fotodokumentace atd.). O provedené publicitě projektu je příjemce povinen informovat prostřednictvím monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu. V případě, že požadavky na publicitu programu nebudou ze strany příjemce řádně splněny, bude postupováno dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, v krajním případě může dojít až k odejmutí dotace. 2. Obecná pravidla publicity 4

6 2.1 Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření Veškerá příjemcem realizovaná informační a propagační opatření musejí obsahovat minimálně následující povinné údaje, pokud není dále uvedeno jinak: a) b) symbol (vlajku) EU v souladu s grafickými normami stanovenými dle tohoto metodického pokynu společně s odkazem na Evropskou unii ve formě Evropská unie, odkaz na ERDF ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (v textu dále uváděný jako standardní text), c) logo Regionálního operačního programu Severozápad , d) prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: Vize přestane být snem, e) odkaz na ROP SZ ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Výše uvedené povinné informace byly pro jejich snazší používání standardizovány do grafického formátu, tzv. informačního banneru. Výjimku tvoří audio propagace, kde příjemce dotace je povinen uvést Podporováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. 2.2 Informační banner Pro optimální zajištění publicity projektu může příjemce využívat informační banner v rámci všech realizovaných informačních a propagačních opatření, vyjma drobných propagačních předmětů viz kap měřítko 1:1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Cizojazyčné verze V případě potřeby (například výroba jazykových mutací propagačních tiskovin) je možné překládat povinné údaje (kap. 2.1) a), b), d), e) do jiného jazyka, než je český jazyk. Jako příklad je použita anglická verze: Regional Operational Programme of North-West Cohesion Region Supported from the European Regional Development Fund Vision ends up being a dream 2. Obecná pravidla publicity 5

7 2.4 Drobnépropagační propagaèní předměty pøedmìty V pøípadì, že se jedná o drobné propagaèní pøedmìty (tužky, propisky, klíèenky apod.) jsou povinnými údaji pouze V body případě, a), c) že (viz se kapitola jedná o drobné 2.1). Body propagační b), d), e) předměty se nemusejí (tužky, používat, propisky, pøedevším klíčenky apod.) s ohledem jsou povinnými na èitelnost údaji sdìlení. pouze body Pøíjemce a), c) je(viz takkapitola povinen2.1). využívat Body jednu b), d), ze) verzí se nemusejí zjednodušeného používat, provedení především informaèního s ohledem na banneru čitelnost sdělení. (viz níže). Příjemce je tak povinen využívat jednu z verzí zjednodušeného provedení informačního banneru (viz níže) Obecná pravidla publicity 6

8 3. Manuál pro tisk vlajky EU 3. MANUÁL PRO TISK VLAJKY EU GEOMETRICKÝ POPIS Metodický pokyn pro publicitu Znak má tvar modré obdélníkov hvìzd je pravidelnì rozmístìn obdélníkù. Polomìr kruhu se rov nevyznaèeného kruhu, jehož po Obrazný popis OBRAZNÝ POPIS Jedná se kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejichž špičky se nedotýkají. Jedná se o kruh dvanácti zlatých pìticípých hvìzd na azurovém poli, jejichž špièky se nedotýkají. Heraldický popis jeden cíp je vertikální a dva dalš hvìzdy jsou umístìny v pozici ho Dvanáct HERALDICKÝ zlatých POPIS hvězd vytváří na modrém pozadí kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, Dvanáct zlatých číslo dvanáct hvìzd je vytváøí symbolem na modrém dokonalosti pozadí a jednoty. kruh, který pøedstavuje jednotu národù Evropy. Poèet hvìzd je pevnì stanoven, èíslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty. Geometrický popis Znak GEOMETRICKÝ má tvar modré POPIS obdélníkové vlajky, jejíž délka se Znak rovná májeden tvar modré a půl násobku obdélníkové výšky vlajky, vlajky. jejíž Dvanáct délka se rovná jeden a pùl násobku výšky vlajky. Dvanáct zlatých zlatých hvìzd jehvězd pravidelnì je pravidelně rozmístìno rozmístěno do tvaru do nevyznaèeného tvaru kruhu, jehož støed je prùseèíkem úhlopøíèek ètyø nevyznačeného obdélníkù. Polomìr kruhu, kruhu jehož se rovná střed tøetinì je průsečíkem výšky vlajky. Každá hvìzda má pìt cípù, které jsou umístìny na obvodu úhlopříček nevyznaèeného čtyř obdélníků. kruhu, jehož Poloměr polomìr kruhu se se rovná osmnáctinì výšky vlajky. Všechny hvìzdy smìøují vzhùru, tzn. třetině jeden cíp výšky je vertikální vlajky. Každá a dva hvězda další má jsou pět v pøímé cípů, kte- lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspoøádán tak, že ré hvìzdy jsou umístěny jsou umístìny na obvodu v pozici nevyznačeného hodin na ciferníku. kruhu, Jejich poèet je nemìnný. jehož poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný. Předepsané barvy PØEDEPSANÉ BARVY Znak má následující barevné provedení: PØEDEPSANÉ BARVY PANTONE PANTONE REFLEX REFLEX BLUE BLUE CMYK: CMYK: C 100, C 100, M 80, M 80, Y 0, K 0 Y 0, K 0 RGB: RGB: 0/51/153 0 /51/153 (hexadecimal: (hexadecimal: ) ) Znak má následující barevné pro PANTONE YELLOW YELLOW CMYK: CMYK: C 0, M 0, C 0, Y 100, M 0, Y 100, K 0 K 0 RGB: RGB: 255/204/0 255/204/0 (hexadecimal: (hexadecimal: FFCC00). FFCC00). POSTUP PØI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ Postup při jednobarevném zobrazení Pøi použití èerné barvy ohraniète obdélník èernì a hvìzdy vytisknìte èernì na bílém Při použití pozadí. černé barvy ohraničte obdélník černě a hvězdy vytiskněte černě na bílém pozadí. Pøi použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte jako stoprocentní barvu Při použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte jako stoprocent- a hvìzdy zobrazte negativní bílou. ní barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou. Zobrazení na barevném pozadí ZOBRAZENÍ Musí-li být použito NA BAREVNÉM vícebarevné pozadí, POZADÍ je třeba obdélník ohraničit Musí-li bílým být pruhem použito o tloušťce vícebarevné rovnající pozadí, se 1/25 je tøeba výšky obdélníku. ohranièit bílým pruhem o tlouš ce rovnající se 1/25 výšky obdélníku. Bližší informace naleznete na těchto internetových stránkách: Bližší informace naleznete na tìchto internetových stránkách: 3. Manuál pro tisk vlajky EU 7 7

9 4. MANUÁL PRO TISK LOGA ROP SEVEROZÁPAD Logo Regionálního operaèního programu Severozápad je dùležitým nástrojem komunikace informujícím o úèasti na realizovaném projektu. Základní varianta loga Severozápad je složeninou symbolu znázoròujícího hory a øeky a názvu regionu, který je tvoøen minuskami písma Lucida Console. Tato varianta je nadøazena všem ostatním variantám. 4. MANUÁL PRO TISK LOGA ROP SEVEROZÁPAD 4. Manuál pro tisk loga ROP Severozápad Metodický pokyn pro publicitu Základní Logo Regionálního varianta barevná operaèního programu Severozápad je dùležitým nástrojem komunikace informujícím o úèasti na realizovaném projektu. Základní varianta loga Severozápad je složeninou symbolu znázoròujícího hory a øeky Logo a názvu Regionálního regionu, který operačního je tvoøen programu minuskami Severozápad písma Lucida je důležitým Console. nástrojem Tato varianta komunikace je nadøazena informujícím všemo účasti ostatním na realizovaném variantám. projektu. Základní varianta loga Severozápad je složeninou symbolu znázorňujícího hory a řeky a názvu regionu, který je tvořen minuskami písma Lucida Console. Tato varianta je nadřazena všem ostatním variantám. Základní varianta barevná 4.1 Logotyp v rozmìrové møížce Proporèní sí definuje konstrukèní pomìry základní varianty loga Severozápad. Velikostní konstanta x, od níž jsou odvozeny pomìry umístìní loga, je ètverec o výšce x, která je odvozena od výšky písmena S. Rozkres znaèky v síti slouží k ovìøení pøesnosti reprodukce pøi prostorových aplikacích, zvláštì pak pøi velkém zvìtšení, a k definici všech grafických prvkù a jejich vzájemných pomìrù Logotyp v v rozměrové rozmìrové mřížce møížce Proporční Proporènísíť sí definuje konstrukční konstrukènípoměry pomìry základní varianty loga Severozápad. Velikostní konstantax, x, od níž jsou odvozenypoměry pomìryumístění umístìní loga, je ječtverec ètverec o výšce x, která je odvozena od výšky písmena S. Rozkresznačky znaèkyv vsíti síti slouží k ověření k ovìøení přesnosti pøesnosti reprodukce při prostorových pøi prostorových aplikacích, aplikacích, zvláště zvláštì pak při pak velkém pøi velkém zvětše- zvìtšení, a k definici a k definici všech grafických všech grafických prvků a prvkù jejich avzájemných jejich vzájemných poměrů. pomìrù. x x Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 8

10 4.2 Barevné varianty logotypu 4.2 Èernobílá Barevné varianta varianty loga je urèena logotypu k užití všude tam, kde technologická omezení nebo jiné objektivní pøíèiny vyluèují možnost plnobarevného provedení (razítka, fax, merkantilní tiskoviny, inzeráty, pøípady extrémního zmenšení). Černobílá varianta loga je určena k užití všude tam, kde technologická omezení nebo jiné objektivní příčiny vylučují možnost V pøípadì plnobarevného jednobarevného provedení tisku se (razítka, používá fax, pøímá merkantilní barva Pantone tiskoviny, inzeráty, reflex blue případy (napø. extrémního reklamní zmenšení). pøedmìty). V případě jednobarevného tisku se používá přímá barva Pantone reflex blue (např. reklamní předměty). Další variantou je tisk ve stupních šedi. Používá se v èernobílém tisku a v pøípadech, kdy není možné z technických Další dùvodù variantou tisknout je barevnì tisk ve stupních (noviny všedi. èernobílém Používá tisku, se v firemní černobílém aplikace tisku a pod.). případech, kdy není možné technických důvodů tisknout barevně (noviny v černobílém tisku, firemní aplikace a pod.). Øešení v èerném provedení jednobarevné Øešení v jednobarevném provedení modrá Øešení v polotónech Øešení pro tisk v polotónech K 100 % K 030 % K 100 % K 050 % K 100 % 9 4. Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 9

11 4.3 Negativní varianty logotypu V pøípadì jednobarevného užití loga v negativní verzi lze použít výhradnì variantu s definovanou barvou Pantone. 4.3 Negativní varianty logotypu Ohranièení negativního obrazce je odvozeno od ochranné zóny znaèky (viz str. 9). V případě jednobarevného užití loga v negativní verzi lze použít výhradně variantu s definovanou barvou Pantone. Ohraničení negativního obrazce je odvozeno od ochranné zóny značky (viz str. 9). Øešení v bílém provedení na èerné ploše Øešení v bílém provedení na šedé ploše, CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 50 Øešení v bílém provedení na modré ploše, CMYK: C 100, M 80, Y - 10, K Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 10

12 4.4 Zakázaná oblast logotypu Metodický pokyn pro publicitu Pro vymezení plochy ochranné zóny loga Severozápad byla nadefinována konstanta x, která se rovná velikosti písmene velké S z fontu logotypu. Ochranná zóna je prostor kolem znaèky, do kterého nesmìjí zasahovat jiné grafické prvky (napø. loga, text, fotografie a pod.) nebo okraj tištìné plochy. Úèelem vymezení zóny v tìsné blízkosti znaèky je zachování její 4.4 èitelnosti Zakázaná v plné míøe. oblast logotypu Pro vymezení plochy ochranné zóny loga Severozápad byla nadefinována konstanta x, která se rovná velikosti písmene velké S z fontu logotypu. Ochranná zóna je prostor kolem značky, do kterého nesmějí zasahovat jiné grafické prvky (např. loga, text, fotografie a pod.) nebo okraj tištěné plochy. Účelem vymezení zóny v těsné blízkosti značky je zachování její čitelnosti v plné míře. 2x 2x x x x Pøi zvìtšování èi zmenšování se vzdálenosti pomìrovì mìní Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 11

13 4.5 Specifikace barev logotypu 4.5 Specifikace barev logotypu Základní barevnost loga Severozápad je definována podle vzorníku Pantone. Tìmto pøímým barvám odpovídají soutiskové Základní barevnost barvy v systému loga loga Severozápad CMYK a jiných je je definována barevných podle systémech. podle vzorníku vzorníku Pantone. Pantone. Těmto Tìmto přímým pøímým barvám barvám odpovídají odpovídají sou- soutiskové barvy barvy v systému v systému CMYK CMYK a jiných a jiných barevných barevných systémech. systémech. Dodržováním barevnosti se vytváøí a posiluje jednotný vizuální styl ROP Severozápad. Dodržováním barevnosti se sevytváří vytváøí a posiluje jednotný vizuální styl styl ROP Severozápad. Ve výjimeèných pøípadech lze použít v tisku jen tøí barev. Svìtlejší odstíny zelené a modré jsou dosaženy snížením hustoty Ve výjimečných výjimeèných rastru pøi případech pøípadech tisku na 50 lze lze %. použít Tato varianta v tisku jen setøí tří doporuèuje barev. Svìtlejší Světlejší pøi aplikaci odstíny znaèky zelené na amalé modré reklamní jsou dosaženy pøedmìtysnížením nebo pøi tisku hustoty na rastru malých při pøi reklamních tisku na 50 plochách. %. Tato varianta se doporuèuje doporučuje při pøi aplikaci značky znaèky na malé reklamní předměty pøedmìty nebopři pøi tisku na malých reklamních plochách. PANTONE: 349 C CMYK: PANTONE C : 100, 349 C M 20, Y 100, K 40 CMYK: RAL 6029 C 100, M 20, Y 100, K 40 RAL FÓLIE: 6029 multi-fix lesk 5020 mat FÓLIE: 5051 multi-fix lesk 5020 mat 5051 PANTONE: 354 C CMYK: PANTONE: C 85, 354 M C 20, Y 85, K 6 CMYK: RAL 6018 C 85, M 20, Y 85, K 6 RAL FÓLIE: 6018 multi-fix lesk 5082 mat FÓLIE: 5037 multi-fix lesk 5082 mat 5037 PANTONE: 1795 C CMYK: PANTONE C : 0, 1795 M C100, Y 100, K 0 RAL CMYK: 3020 C 0, M 100, Y 100, K 0 RAL FÓLIE: 3020 multi-fix lesk 5086 FÓLIE: mat 5030 multi-fix lesk 5086 mat 5030 PANTONE: Reflex blue CMYK: PANTONE: C 100, Reflex M blue 30, Y 0, K 0 CMYK: RAL 5015 C 100, M 30, Y 0, K 0 RAL FÓLIE: 5015 multi-fix lesk 5012 FÓLIE: mat 5044 multi-fix lesk 5012 mat 5044 PANTONE: Reflex blue CMYK: PANTONE: C 100, Reflex M blue 80, Y 10, K 0 CMYK: RAL 5002 C 100, M 80, Y 10, K 0 RAL FÓLIE: 5002 multi-fix lesk 5011 FÓLIE: mat 5033 multi-fix lesk 5011 mat Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 12 12

14 4.6 Logo na pozadí 4.6 Logo na pozadí Logo se nesmí používat na takových podkladových plochách, které znehodnotí jeho viditelnost a èitelnost (obr. 3 a 4). Logo se lzenesmí umís ovat používat na fotografie na takových v místì, podkladových kde je pozadí plochách, tmavékteré a jednotné znehodnotí (obr. jeho 2). Nelze viditelnost nadefinovat a čitelnost všechny (obr. 3 možné a 4). pøípady, které mohou v praxi nastat, proto jsou zde uvedeny jenom názorné ukázky. Je pak na citlivém uvážení grafika, Logo jakoulze variantu umísťovat znaèky pro fotografie tu kterouv podkladovou místě, kde je plochu pozadí aplikuje. tmavé a jednotné (obr. 2). Nelze nadefinovat všechny možné případy, které mohou v praxi nastat, proto jsou zde uvedeny jenom názorné ukázky. Je pak na citlivém uvážení grafika, jakou variantu značky pro tu kterou podkladovou plochu aplikuje Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 13 13

15 4.7 Rozměrová řada 4.7 Rozměrová Rozmìrová řada značky øadapředstavuje ukázky loga Severozápad v doporučených velikostních poměrech. Definovaná velikostní škála slouží k systémově jednotnému užívání značky. Rozmìrová øada znaèky pøedstavuje ukázky loga Severozápad v doporuèených velikostních pomìrech. Definovaná Doporučené velikostní velikosti škála a jejich slouží aplikace: k systémovì jednotnému užívání znaèky. 250 %...formát A1, A2 150 %...formát A2, A3 Doporuèené velikosti a jejich aplikace: 100 %...formát A % %...formát A4, A1, A5 A2 150 %... formát A2, A3 40 %...formát A6 a méně 100 %... formát A4 60 %... formát A4, A5 40 %... formát A6 a ménì Při zmenšení pod 40 % doporučujeme neužívat plnobarevnou verzi značky. Pøi V takových zmenšení případech pod 40 % doporučujeme doporuèujeme používat neužívat jednobarevnou plnobarevnou variantu. verzi znaèky. V takových pøípadech doporuèujeme používat jednobarevnou variantu. 250 % 150 % 100 % 60 % 40 % 4. Manuál pro tisk loga ROP Severozápad 14 14

16 5. VZÁJEMNÉ POUŽITÍ LOGA ROP SEVEROZÁPAD, SYMBOLU EVROPSKÉ UNIE A OSTATNÍCH LOGOTYPÙ 5. Vzájemné použití loga ROP Severozápad, symbolu Evropské unie a ostatních logotypů Metodický pokyn pro publicitu Minimální vzdálenost mezi jednotlivými logotypy je ètvrtina šíøky logotypu ROP Severozápad. Velikost logotypu Severozápad musí být vizuálnì na stejné úrovni s ostatními logotypy. V Minimální pøípadì souèasného vzdálenost mezi použití jednotlivými loga ROP logotypy Severozápad je čtvrtina i symbolu šířky (vlajky) logotypu Evropské ROP Severozápad. unie musí být Velikost zajištìna logotypu jejich plnohodnotná viditelnost. Logo i symbol musejí být zároveò ve stejném formátu, velikosti a umístìní. Jsou-li logo Severozápad musí být vizuálně na stejné úrovni s ostatními logotypy. ROP Severozápad a symbol EU využity s jinými logy (pøedevším se jedná o logo pøíjemce, pøípadnì loga dalších partnerù V případě apod.), současného musí být použití použití loga ostatních ROP Severozápad log omezeno i symbolu na nezbytné (vlajky) Evropské minimum. unie Zároveò musí být nesmìjí zajištěna být logo jejich ROP plnohodnotná viditelnost. Logo i symbol musejí být zároveň ve stejném formátu, velikosti a umístění. Jsou-li logo ROP Severozápad a symbol Evropské unie nikdy menší než loga ostatních organizací. Severozápad a symbol EU využity s jinými logy (především se jedná o logo příjemce, případně loga dalších partnerů Není-li apod.), stanoven musí být minimální použití ostatních rozmìr, log máomezeno se za to, na že nezbytné logo ROPminimum. Severozápad Zároveň a symbol nesmějí EUbýt musejí logo být ROP viditelné Severozápad a text èitelný. a symbol Evropské unie nikdy menší než loga ostatních organizací. VNení-li pøípadì stanoven horizontálního minimální umístìní rozměr, má doporuèujeme se za to, že logo symbol ROP EU Severozápad a logo ROP a symbol Severozápad EU musejí umístit být viditelné na prvních a text místech čitelný. zleva, u vertikálního umístìní doporuèujeme umístit symbol EU a logo ROP Severozápad nad ostatní loga. V případě horizontálního umístění doporučujeme symbol EU a logo ROP Severozápad umístit na prvních místech Pøíjemce zleva, u vertikálního musí dbát na umístění to, abydoporučujeme dodržoval použití umístit symbolu Evropské EU a logo unie ROP aseverozápad ROP Severozápad nad ostatní pouze loga. na zajištìní publicity ve vìci spolufinancování daného projektu z Evropské unie. Jiné použití loga je nepøípustné. Příjemce musí dbát na to, aby dodržoval použití symbolu Evropské unie a ROP Severozápad pouze na zajištění Vztah publicity symbolu ve věci EU spolufinancování a loga Severozápad daného je popsán projektu vz kapitole Evropské 5.1. unie. Jiné použití loga je nepřípustné. Vztah symbolu EU a loga Severozápad je popsán v kapitole 5.1. Logo v pomìrovém vztahu k logùm Ústeckého a Karlovarského kraje, které jsou zde uvedeny pouze jako pøíklad pro vztah loga ROP Severozápad s logem pøíjemce. 3x 9x x x 5x y y y y Proporèní schéma a ochranná zóna x výška písmene S v logotypu y polovina šíøky logotypu Severozápad Vzájemné použití loga ROP Severozápad, symbolu Evropské unie a ostatních logotypů 15

17 5.1 Vztahy logotypù Severozápad a EU 5.1 Vztahy logotypů Severozápad a EU Ukázka minimální vzdálenosti mezi logem Severozápad a symbolem EU. Ukázka minimální vzdálenosti mezi logem Severozápad a symbolem EU. Logo v pomìrovém vztahu k symbolu EU Logo v pomìrovém vztahu k symbolu EU èernobílá varianta Logo v pomìrovém vztahu k symbolu EU jednobarevná varianta (PANTONE: Reflex blue) Proporèní schéma a ochranná zóna 5. Vzájemné použití loga ROP Severozápad, symbolu Evropské unie a ostatních logotypů 16 16

18 5.2 Vztahy logotypù Severozápad, EU a textové èásti Ukázka vztahu mezi logem Severozápad, symbolem EU a textovou èástí. 5.2 Vztahy logotypů Severozápad, EU a textové části Ukázka vztahu mezi logem Severozápad, symbolem EU a textovou částí. Logo v pomìrovém vztahu k symbolu EU a textu Regionální operaèní program Severozápad Logo v pomìrovém vztahu k symbolu EU a textu èernobílá Regionální operaèní program Severozápad Proporèní schéma logotypù a textu Vzájemné použití loga ROP Severozápad, symbolu Evropské unie a ostatních logotypů 17

19 6. Postup při realizaci komunikačních a propagačních prostředků publicity u projektů Tato kapitola uvádí aktivity, při kterých je příjemce dle nařízení Evropské komise povinen zajistit informování veřejnosti o tom, že jeho projekt je financován ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ERDF. 6.1 Infrastrukturní projekty a stavební práce V případě, že u projektu celkový veřejný příspěvek překročil částku ve výši (pro přepočet se používá kurz v den vyhlášení výzvy), je příjemce povinen v místě realizace projektu zajistit velkoplošný reklamní panel (billboard). Panel, resp. billboard, musí být zachován po celou dobu fyzické realizace projektu. V případě, že fyzická realizace započala již před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, je nutno velkoplošný reklamní panel umístit v místě realizace hned po podpisu smlouvy. Po ukončení fyzické realizace projektu příjemce nahradí panel (billboard) vysvětlující tabulkou (pamětní deskou) instalovanou minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Pamětní desky musejí být umístěny na místech přístupných široké veřejnosti (např. u hlavního vchodu do budovy, v blízkosti příjezdové komunikace apod.) 6.2 Pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku Při pořízení movitého dlouhodobého majetku, u kterého celkový veřejný příspěvek překročil částku (pro přepočet se používá kurz v den vyhlášení výzvy), musí být vyvěšena dobře viditelná a dostatečně velká stabilní a stálá vysvětlující tabule, resp. pamětní deska. Ta musí být vyvěšena nejpozději do 6 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Vysvětlující tabulka (pamětní deska) musí být umístěna na místě přístupném široké veřejnosti (např. hlavní vchod budovy, v blízkosti příjezdové komunikace atp.). Pokud se jedná o nákup stroje či zařízení, doporučujeme, kromě vysvětlující tabule, resp. pamětní desky, pro publicitu použít také menší štítky či samolepky s odkazem na zdroj financování. Takové štítky či samolepky musí být umístěny na viditelná místa (například na místo, kde pracovník ovládá stroj či zařízení). 6.3 Obecné podmínky pro označování dokumentů a jiných výstupů projektu Při označování dokumentů a řešení všech výstupů projektů financovaných prostřednictvím ROP Severozápad je nezbytné, aby obsahovaly veškeré údaje uvedené v kap Jedná se především o tiskové zprávy, prezenční listiny, pozvánky na semináře, brožury, letáky, bulletiny, články, videa, powerpointové a jiné prezentace, reklamní produkty, konferenční materiál, CD/DVD, internetové stránky, besedy, reportáže, reklamu, tisk (noviny, časopisy), intranet, reklamu v dopravních prostředcích, konference, inzerci a spolupráci s médii aj. 6. Postup při realizaci komunikačních a propagačních prostředků publicity u projektů 18

20 7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PROSTØEDKÙ 7. PRO Technické PROPAGACI specifikace PROJEKTÙjednotlivých PØÍJEMCI DOTACE prostředků pro propagaci projektů příjemci dotace Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Umís ují Umísťují se se pøedevším především pøi při realizaci investic, tj. tj. při pøi stavbě stavbì komunikací a a infrastruktury, výstavbě, výstavbì, rozvoji rozvoji a rege- a regeneraci brownfields brownfields apod., apod., jež jsou jež jsou spolufinancovány spolufinancovány z ROP z ROP Severozápad. Severozápad. Velkoplošné reklamní panely musejí obsahovat plochu vyhrazenou pro pro informace informace o o spolufinancování projektu projektu Evrop- Evropskou unií unií (uvedením (uvedením povinných povinných údajů údajù a), b), a), c) b), a d), c) ae) d), viz e) kapitola viz kapitola 2.1 a 2.1 dále amusí dále být musí uveden být uveden název název projektu projektu (operace). (operace). Tyto informace Tyto informace společně spoleènì zabírají zabírají nejméně nejménì 25 % celkové 25 % celkové plochy panelu, plochy panelu, přičemž pøièemž logo a symbol logo a symbol musí být musí viditelné být viditelné a text čitelný. a text èitelný. Symbol Symbol EU EU musí musí odpovídat odpovídat platným platným specifikacím (viz (viz kapitola 3). Doporuèeným Doporučeným rozmìrem rozměrem billboardu je je standardní euroformát 2,4 2,4 x 5,1 5,1 m. m. V V pøípadì případě rozmìrù, rozměrů, které které jsou jsou menší menší než než doporuèovaný doporučovaný standardní euroformát, musí být být skuteèná skutečná velikost billboardupřiměřená pøimìøenávelikosti stavby. stavby. Jestliže je je billboard jedním z výstupù výstupů realizovaného projektu (např. (napø. marketing cestovního cestovního ruchu), ruchu), nemusí nemusí podíl podíl plochy plochy věnovaný vìnovaný informaci informaci o spolufinancování o spolufinancování zabírat zabírat 25 %. 25 %. V uvedeném V pøíkladì příkladě je je použito pro pro názornost jako logo žadatele logo Ústeckého kraje. Vize pøestane být snem Regionální operaèní program regionu soudržnosti Severozápad Název projektu s použitím písma Arial Bold v bílé barvì Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize pøestane být snem Regionální operaèní program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Název projektu s použitím písma Arial Bold v bílé barvì 7. Technické specifikace jednotlivých prostředlů pro propagaci projektů přijemci dotace 19 19

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR 21.1.2014 29. 2010 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část www.dotaceeu.cz Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Česká

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Manuál pro publicitu a používání symboliky programu SROP a EU Vážení příjemci dotací

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT

JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Vize přestane být snem Vydal:

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 29.7.2014 L 223/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: /2006-11000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo

Více

Komunikační plán projektu

Komunikační plán projektu Komunikační plán projektu verze 1.3, aktualizováno 11. prosince 2013 pro Národní archiv zpracovala společnost VALUE ADDED, a.s. 1 Obsah: Úvod 1) Analýza cílových skupin a) Původci b) Veřejné archivy, archiváři

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.2 Verze 1.2 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 2. 10. 2013 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006

L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006 L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006 PŘÍLOHA VI INFORMACE A PUBLICITA O POMOCI Z EZFRV (PODLE ČL. 58 ODST. 3) 1. Informační opatření pro potenciální příjemce a pro příjemce 1.1. Informační

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více