PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE"

Transkript

1 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od do (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma: Agrostav Svitavy, a. s. Sídlo: Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ IČ: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, pronájem majetku. Datum vzniku účetní jednotky: 25. září 1992 Rozvahový den: Okamžik předložení účetní závěrky: (ukončení závěrkových prací) Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Václav Lenoch, předseda představenstva Zpracoval: Marie Hurychová 1

2 1.2 Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v ÚJ: Název a sídlo, právní forma, IČ Podíl na zákl. kapitálu (Jméno a bydliště FO) absolutní v Kč v % ZK AGROFIN Svitavy, a. s ,- 73,57 Sídlo: Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období: Nové stanovy. 1.4 Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období: Vedení společnosti a ekonomický úsek: Litomyšl, T. G. Masaryka čp Archiv: Svitavy, Průmyslová 3, čp Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů: Představenstvo: Funkce Předseda: Místopředseda: Člen: Jméno a příjmení Ing. Václav Lenoch Ing. Jiří Navrátil Ing. Josef Nechvíle Dozorčí rada: Funkce Předseda: Místopředseda: Člen: Jméno a příjmení Ing. Jaromír Klusoň Ing. Michal Stössel Ing. Vilém Lenoch 2. Účetní jednotky, ve kterých má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv: nejsou Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva na těchto ÚJ bez ohledu na výši podílu: nevyskytují se Uzavřené ovládací smlouvy: nevyskytují se Smlouvy o převodu zisku: nevyskytují se Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s neomezeným ručením: nevyskytují se 2

3 3. Počet zaměstnanců a řídících pracovníků ÚJ: 3.1 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 1 Členové statutárních orgánů: Osobní náklady (v tis. Kč) za zaměstnance za členy celkem statutárních orgánů Mzdy, platy a odměny Náklady pojistného Ostatní osobní náklady 24 Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis.kč): Představenstvo: 249 Dozorčí rada: 136 Vyplacené penzijní závazky vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis. Kč): nebyly vyplaceny 4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů (i bývalým): Plnění U poskytnutých půjček: Kategorie osob Druh plnění Forma Úhrn v tis. Kč Úrok. sazba Splatnost Představenstvo: žádná Dozorčí rada: žádná Bývalí členové stat. orgánů: žádná 5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad: 5.1 Způsoby vedení a oceňování zásob: Zásoby nakupované: jsou oceněny pořizovací cenou podle 25 odst. c zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví vč. souvisejících nákladů Metoda vedení zásob pro SU: 112: A 132: A Zásoby vytvořené vlastní výrobou: nejsou 5.2 Oceňování dlouhodobého majetku: Dlouhodobý majetek nakupovaný: pořizovacími cenami vč. souvisejících nákladů Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností: žádný 5.3 Základní principy účetního odpisového plánu: Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu. 3

4 5.4 Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku: Skupina majetku Movité věci DM stává se DM při PC převyšující ,- Kč 5.5 Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku: Limit pořizovací ceny Hmotný majetek Nehmotný majetek Přímé zahrnutí do nákladů bez následné oper. evidence do 2.000,- Kč vč. do 5.000,- Kč vč. Přímé zahrnutí do nákladů s násl. operativní evidencí nad 2.000,- Kč nad 5.000,- Kč 5.6 Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování: žádné 5.7 Odchylky od standardních účetních metod: žádné 5.8 Způsob stanovení opravných položek k majetku: Pohledávky po lhůtě splatnosti: nad 6 měsíců od 20% podle míry ohrožení nad 24 měsíců 100% posouzení nedobytnosti vůči úpadcům 100 % 5.9 Způsob přepočtu údajů v cizích měnách: žádný 5.10 Způsob stanovení reálné hodnoty ( RH ): nebyla stanovena 5.11 Ocenění majetkových podílů ekvivalencí ( EH ): nebylo provedeno 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát: 6.1 Vybrané významné položky rozvahy podstatné pro hodnocení pozice ÚJ: Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než účetním: žádný Přehled majetkových účastí na jiných subjektech: žádné Rozpis hlavních skupin DM ( v tis. Kč ) Skupina PC Oprávky ZC Pozemky , ,- Budovy a stavby , , ,- Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář a ostatní , , ,66 C E L K E M , , ,66 4

5 6.1.3 Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: žádný 6.2 Vybrané významné položky výkazu zisku a ztráty pro hodnocení pozice ÚJ: 6.3 Doměrky daní za minulé období: žádné 6.4 Rozpis odložené daně z příjmů: Odložená daň Z=závazek Titul Částka v tis.kč Sazba DzP Kč P = pohled. Rozdíl mezi ÚZC a DZC DM % Z 6.5 Rozpis rezerv: žádné 6.6 Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů ( v tis. Kč ): žádné 6.7 Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění: Položka Částka v tis. Kč Datum splatnosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daňové nedoplatky: Titul daně Částka v tis. Kč Datum splatnosti Daň z příjmů PO Daň ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou: žádné 6.10 Zúčtované dotace na provozní účely: žádné 6.11 Zúčtované dotace na investice: žádné 6.12 Individuální preferenční limity a kvóty: žádné 6.13 Druhy zvířat v dlouhodobém majetku a v zásobách: žádné 6.14 Lesní porosty nad 10 ha: žádné 6.15 Celkové výdaje vynaložené v účetním období na výzkum a vývoj: žádné 5

6 7. Významné informace, týkající se majetku a závazků: 7.1 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: Objem pohledávek více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: Z toho objem pohledávek více jak 36 měsíců po lhůtě splatnosti: Objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: Z toho objem závazků více jak 36 měsíců po lhůtě splatnosti: 8 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 7.2 Pohledávky a závazky se splatností delší nežli 5 let ( k rozvahovému dni ): žádné 7.3 Ostatní pohledávky: půjčky roční úroková sazba - dlouhodobé ,- Agro družstvo Sebranice ,- 1 M PRIBOR + 3,1 % - krátkodobé ,- ZS Městečko Trnávka, a. s ,- 1 M PRIBOR + 3,25 % Agro družstvo Sebranice ,- 2 % AGRO Kunčina a. s ,- 2 % AGRONEA a. s. Polička ,- 2 % AGRO VYSOČINA Bystré a. s ,- 2 % Agro družstvo Sebranice ,- 2 % ZD Březiny ,- 2 % ZD Radiměř ,- 2 % ZD Trstěnice ,- 2 % ZD Vendolí ,- 2 % ZOD Lubná ,- 2 % ZOD Opatovec ,- 2 % MATOUŠEK CZ, a. s., Brno ,- 1 M PRIBOR + 3 % MATOUŠEK CZ, a. s., Brno ,- 1 M PRIBOR + 3,25 % 7.4 Pronájem majetku jiným subjektům: Skupina majetku Roční pronájem Smluvní doba v tis. Kč pronájmu Hubert Stratílek - kancelář 11 neurčitá VHOS, a. s. - kancelář, sklad, garáže 136 neurčitá Ing. Eva Tmějová - kanceláře 19 ukončeno Petr Novák - kanceláře 20 neurčitá TECTONA, s. r. o. - dílna, sklad 122 neurčitá Ing. Cenek Aleš - sklad 8 neurčitá KRYSTAL BESET, s. r. o. - kanceláře, sklady 28 ukončeno LIFEBRICK, s. r. o. - kanceláře, sklady 175 neurčitá 6

7 7.5 Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem: žádné 7.6 Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům: žádné 7.7 Cizí majetek uvedený v rozvaze ( najatý podnik nebo jeho část ): žádný 7.8 Penzijní závazky: žádné 7.9 Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku k rozvahovému dni: žádné 7.10 Ostatní významné skutečnosti, nastalé mezi rozvahovým dnem a datem ukončení závěrkových prací (okamžikem sestavení), významně ovlivňující finanční, majetkovou a důchodovou pozici ÚJ: žádné 8. Členění nákladů a výnosů podle druhů: - viz samostatný Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 9. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze: 9.1 Celková výše závazků nezachycených v rozvaze (vč. hrozících závazků): žádné 9.2 Drobný nehmotný a hmotný majetek (v operativní evidenci - v poř. cenách v tis.kč): Drobný hmotný majetek v operativní evidenci: 181 Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci: Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky: žádné 10. Transakce uzavřené se spřízněnými stranami: - viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva) 10.1 Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři: Většinový akcionář: AGROFIN Svitavy, a. s., Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ IČ: Povaha vztahu: Transakce Objem v tis.kč Objem újmy tis.kč Prodej akcií Drůbežáren Osík, a. s Prodej vlastních akcií Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídících a dozorčích orgánů: žádné 7

8 11. Celkové náklady na odměny auditorovi: Náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období: tis. Kč Povinný audit účetní závěrky 19 Jiné ověřovací služby 0 Daňové poradenství 0 Jiné neauditorské služby Změny podílů v účetní jednotce (během posledního období): žádné 12.1 Nově vydané (příp. upsané) podíly a akcie (vyměnitelné dluhopisy): žádné 12.2 Základní kapitál k rozvahovému dni: Součin Splaceno Druh akcie (vkladu) Jmen. hodnota Počet ks (hodnota ZK) příp. termín splacení Kmenová na jméno , , ,- Počet akcionářů k rozvahovému dni: Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: Složka VK Poč. stav + - změna Konečný stav Odkaz Základní kapitál (ú411) z toho zapsaný ZK Změny zákl. kapitálu (ú419) Vlastní akcie a podíly (ú252) Emisní ažio (ú412) Ostatní kapitálové fondy (ú413) , ,13 Oceňovací rozdíly z přecenění (ú 414) Oceňovací rozdíly z přeměn (ú 418) Zákonný rezervní fond (ú 421) , ,84 Nedělitelný fond družstva (ú 422) Statutární fondy (ú 423) , ,36 Ostatní fondy ze zisku (ú427) , ,39 Nerozdělený zisk (ú428) , , ,13 Neuhrazená ztráta (ú429) Výsledek minulého období (ú431) , ,35 0 Výsledek běžného období , ,82 Vlastní kapitál celkem , ,67 8

9 12.4 Návrh rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného období v Kč: Disponibilní zisk (ztráta) celkem: ,82 Kč z toho: Příděl do rezervního fondu 0 Příděl do nedělitelného fondu 0 Použití na krytí ztráty 0 Příděl do ostatních fondů 0 Dividendy, podíly na zisku 0 Navýšení zákl. jmění 0 Jiné použití zisku 0 Převod na nerozdělený zisk (ú428) ,82 Kč Převod na neuhrazenou ztrátu (ú429) Vyplacené dividendy a podíly na zisku za uplynulé účetní období: žádné 13. Výskyt významné nejistoty pro možnost pokračování v činnosti ÚJ: Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u ní ohrožen a že zároveň neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti. 14. Přehled o peněžních tocích (cash flow): - viz samostatná příloha 9

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ. za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Unčín 69, 592 42 Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ. za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Unčín 69, 592 42 Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 1/ Základní údaje účetní jednotky 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma: SVRATECKO, a. s. Sídlo: Unčín 69, 592 42 Jimramov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7,18600 E-mail audit.okpraha@ok-praha.czkarel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více