MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45"

Transkript

1 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS - Manažer MAS - Valné shromáždění členů MAS - Výbor partnerství - Kontrolní komise - Účetní (služby) Předseda a místopředsedkyně, od r Graf: Základní organizační schéma MAS Partnerství Moštěnka: Valné shromáždění občanské sdružení MAS (LEADER) management Programový výbor Výbor partnerství Kancelář MAS Předseda Výběrová komise Manažer Místopředseda Jednatel / facilitátor noví členové Kontrolní komise Strategický plán Leader Monitorovací výbor Projektový manažer Finanční manažer Poradce SPL Projektové týmy Vztahy k o.s. Vztahy k MAS. Podrobné organizační schéma je uvedeno v příloze a statutu MAS. MAS ustavila orgány a činnosti pro přípravu a realizaci Strategického plánu Leader: - Pracovní skupiny (podrobněji v části 7.2.b) - Programový výbor (= většina členů Výboru partnerství) - orgán pro dozor nad realizací strategie - Výběrová komise - Monitorovací výbor (rozšířená kontrolní komise) MAS ustavila pro rozvoj regionu další orgány: - Sekretariát MAS - Projektové týmy - Facilitátor (jednatel MAS) V případě realizace SPL ustaví MAS-PM tyto orgány: - Projektový manažer SPL samostatný pracovník (nyní tuto roli plní SMARV) - Finanční manažer tuto roli bude plnit pověřený pracovník SMARV, o.p.s. - Poradce SPL (služby) - Poradce pro projekty spolupráce a zahraniční vztahy (služby) 9.1.a) Rozdělení odpovědností v MAS Místopředsedkyně, manažerka MAS, manažerka DSO, manažerka KTV K naplnění stanovených cílů Místní akční skupiny slouží management rozvoje. MAS-PM ve své struktuře obsahuje tyto jednotky a orgány managementu MAS: - Statutární zástupce, tj. předseda sdružení, který podepisuje a jedná jménem MAS navenek a je odpovědný za činnost a správný chod celé místní akční skupiny. Je volen na 1 rok. - Valné shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem, tvoří ji všichni členové MAS. Každý člen má jeden rozhodující hlas. Usnesení valného shromáždění je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Schvaluje strategie, záměry apod. Volí výbor partnerství a kontrolní komisi (na 1 rok). - Výbor partnerství občanského sdružení je nejméně sedmičlenný a nejvýše patnáctičlenný, volí se na 1 rok. Přijímá nové členy. Jmenuje jednatele, ustanovuje manažera, účetní a další poradce. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

2 - Programový výbor (9 členů) je povinným orgánem MAS. Zpracovává zprávy o činnosti MAS, zřizuje komise, popř. jiné pracovní skupiny. Schvaluje žádost místní akční skupiny, schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí. (Členové programového výboru jsou zároveň členy výboru partnerství kromě místopředsedy MAS, který je předsedou výběrové komise.) - Výběrová komise (z 15 nominovaných členů se před každou výzvou vylosuje 5-7 hodnotitelů) provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. - Revizní komise (3 členové) dohlíží komplexně na činnost a hospodaření občanského sdružení MAS. - Monitorovací výbor dohlíží na realizaci programů LEADER na území MAS. Členem monitorovacího výboru jsou členové kontrolní komise a další členové. - Manažer MAS vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů. Vypracovává hlášení o průběhu realizace projektů a monitorovací tabulky. - Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS. 9.1.b) Popis funkcí v MAS pro realizaci Strategického plánu Leader Kolektivní orgány rozhodování: Programový výbor (orgán pro dozor nad realizací strategie) (totožné složení jako programový výbor+1 člen místo místopředsedy MAS) - příprava SPL - příprava výzev a podkladů pro výběrovou komisi - schvalování projektů doporučených výběrovou komisí Výběrová komise - vzdělávání členů - výběr projektů Monitorovací výbor (složen s členů kontrolní komise) - monitorování naplňování strategie ve spolupráci s manažerem Horní Moštěnice, 2007, aktualizace ISRÚ - kontrola realizace strategie Valné shromáždění (občanského sdružení) - schvalování plánu činnosti, strategických dokumentů a směrů rozvoje MAS - hodnocení činnosti, schvalování rozpočtu, účetní závěrky Výbor partnerství (občanského sdružení) - operační tým, odpovídá valnému shromáždění - mj. schvalování nových členů - schvalování projektů mimo LEADER Pracovní skupiny - pracovní orgány např. pro projednávání strategií rozvoje podle tematických oblastí, přípravu konkrétní akce, pracovní cesty apod. Projektové týmy - skupiny pro přípravu konkrétních projektů místních, meziregionálních, mezinárodních, jejich součástí je manažer MAS, projektový manažer nebo projektový asistent apod. Programový výbor, Kancelář MAS - instituce, která sdružuje pracovníky profesionálního aparátu MAS (tj. manažera MAS, projektového manažera SPL, finančního manažera, učetní apod.) září, 2008, SPL - výkonný aparát MAS, jejich výborů, komisí, pracovních skupin a projektových týmů - je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí orgánů MAS - vyhlašuje výzvu pro projekty a zajišťuje její administrativu - je odpovědná za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS 9.1.c) Způsob sestavení a důvody výběru - programový výbor, výběrová komise, monitorovací výbor Programový výbor Osoba Instituce Místo Kontakt Kraj Sféra Pavel Zakopal farmář Stará Ves OK P Pavel Mrtvý SDH Dřevohostice OK N Ing. Hana Bělařová OSVČ Beňov OK P Miroslav Kroupa Obec, starosta Vlkoš OK V Stanislav Skypala Obec, starosta Dřevohostice OK V Ing. Martin Ležák farmář Kostelec u H. ZK P Lukáš Hradil SDH Pacetluky ZK N Radoslav Pospíšilík Obec, starosta Kostelec u H. ZK V Ing. Petr Lipner Obec, starosta Prusinovice ZK V Programový výbor byl sestaven na jednání Valného shromáždění 21. ledna 2008 tak, aby v něm byli zastoupeni dle pravidel Leaderu z větší poloviny reprezentanti podnikatelů a neziskových organizací. Ve výboru jsou dva podnikatelé, z toho jeden zemědělec, dva zástupci spolků a tři zástupci veřejné správy starostové. V Programovém výboru je cca polovina zástupců subjektů z Olomouckého/Zlínského kraje. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

3 Výběrová komise Osoba Instituce Místo Kontakt Kraj Sféra Markéta Kropáčková Obec, starosta Líšná OK V - předseda VK (statut) Ing. František Zanáška Starosta Stará Ves OK V Marie Klvaňová FO Beňov OK P Ivo Pitner Obec, starosta Beňov OK V Mgr. Zdeněk Smiřický VS Žerotín Dřevohostice OK N Ing. Ivana Chytilová Centrum pro volný čas Radkovy OK N Ing. Jana Jurajdová KTV Přerov Přerovsko OK P Jarmila Kajnarová Hanácká kyselka H. Moštěnice OK P Ladislav Zajíc Obec, starosta Roštění ZK V Marie Procházková Obec, starosta Němčice ZK V Ladislav Darebník Obec, starosta Pacetluky ZK V Ing. Petr Maňásek lechotice.net Lechotice ZK N Ing. Josef Ležák Farmář Kostelec u H. ZK P Miroslav Konečný Obec, starosta Ludslavice ZK V Tomáš Hlobil TJ Moravan Kostelec u H. ZK N Výběrová komise byla navržena na jednání Valného shromáždění dne tak, aby v ní byli zastoupeni dle pravidel Leaderu z větší poloviny reprezentanti podnikatelů a neziskových organizací. Další členy Výběrové komise dle stanov delegoval Výbor partnerství dne na základě doporučení Valného shromáždění členů. Ve Výběrové komisi je polovina zástupců subjektů z Olomouckého/Zlínského kraje. Z členů výběrové komise se pro každou výzvu (fichi) vylosuje 7-9 členná skupina hodnotitelů a to tak, aby každý projekt hodnotili minimálně 3 hodnotitelé. Losovat se bude tak, aby byli zastoupeni 3 (4) zástupci veřejného sektoru a 4 (5) zástupců soukromého sektoru. Za každou skupinu se postupně vylosují náhradníci pro případ, že by vylosovaní hodnotitelé nechtěli projekty bodovat. Způsob losování byl zvolen proto, aby se zamezilo možnému ovlivňování členů výběrové komise ze strany žadatelů, protože seznam komise bude znám po zveřejnění Strategického plánu Leader (po přijetí) a při vyhlášení výzvy pro žadatele. Monitorovací výbor Osoba Instituce Místo kontakt Kraj Sféra Ing. František Zanáška Starosta Stará Ves OK V Marie Klvaňová FO Beňov OK P Ladislav Zajíc Starosta Roštění ZK V Petr Maňásek Lechotice.net, o.s. Lechotice ZK N Jakub Bednárek Starosta Bořenovice ZK V Monitorovací výbor bude zejména vyhodnocovat realizaci projektů. 9.1.d) Management MAS pro řízení SPL Management MAS Partnerství Moštěnka pro řízení SPL: Instituce, funkce Osoba Poznámka: Manažer MAS Marie Mlčáková 22 let, Kostelec u Holešova (ZK), německy; úv. 1,0 Projektový manažer SPL Lenka Baďurová 23 let, Turovice (OK), německy; úvazek 0,5 Asistent projektů (možnost) Výběrové řízení Zapojení mladých lidí absolvent SŠ/VoŠ/VŠ Finanční manažer / Fundraiser Účetní Poradce SPL / Facilitátor Ing. Ivana Chytilová Lenka Mrtvá Bc. Tomáš Šulák SMARV služby do výše 2x 0,5 úvazku (jazyk: anglicky) Další spolupracovníci: Instituce, funkce Osoba Poznámka: Poradci projektů spolupráce Mgr. Eva Kubíčková ŠPANĚLSKY Ing. Jana Jurajdová ANGLICKY Mgr. Hana Caletková FRANCOUZSKY Jazykové znalosti: anglicky, německy, španělsky, francouzsky. Projekty Grundtvig, Progress, PREPARE, L+CP apod. Poradce vzdělávání Julie Zendulková NĚMECKY SMARV Projektoví manažeři (individuální projekty) Luboš Zatloukal, DiS; Ing. Marek Zábranský; Ing. Jana Mikulková; Ing. Petra Symerská; Ing. Miloslava Hrušková SMARV (zejména anglicky) Individuální výkon funkcí: Předseda MAS (statutární zástupce), podepisuje dohody, projekty apod. Manažer MAS řídí a zajišťuje chod a administrativu MAS připravuje obsahově a technicky všechna jednání výborů a orgánů MAS je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném stanovami, plnou mocí od statutárního zástupce MAS v orgánech MAS (programový výbor, výběrová komise) má poradní hlas spolupracuje a poskytuje informace kontrolním a platebním orgánům Facilitace, 2007, ISRÚ MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

4 spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí při přípravě a výběru projektů zajišťuje pořádání seminářů a školení zajišťuje komunikaci s poradci MAS v oblasti monitoringu strategie, propagace, vzdělávání apod. organizuje společenské akce včetně zajištění seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí, organizuje činnosti k zapojování veřejnosti do akcí poskytuje informační a poradenskou činnost členům MAS Prusinovice participuje při přípravě strategických dokumentů (konzultační činnost) připravuje návrhy rozpočtu MAS a vnitřní směrnice zajišťuje komunikaci s veřejností a propagaci MAS koordinuje činnost místní akční skupiny v součinnosti s ostatními subjekty (obce, podnikatelé, neziskové organizace a spolky) Projektový manažer SPL řídí realizaci konkrétních projektů MAS v Leaderu konzultace a poradenství pro projekty žadatelů pro Leader spolupracuje s manažerem MAS na přípravě podkladů pro jednání MAS připravuje projektové žádosti na granty a dotace podílí se na propagaci aktuálních dotačních programů pro obce, NNO, podnikatele průběžně aktualizuje databázi informací o projektech na území MAS ve vztahu ke strategii Finanční manažer / fundraiser zajišťuje finanční řízení MAS Vede ekonomickou agendu sdružení ve smyslu platných zákonů a norem pro ekonomickou činnost, na základě rozhodnutí výboru a manažera, vyplývajících ze zákona, zakladatelské listiny a stanov. připravuje podklady k rozhodování výboru MAS a k výročním závěrkám sdružení spolupracuje s auditorem a revizní komisí při provádění auditu a kontrole hospodaření společnosti spolupracuje s manažerem a jednotlivými žadateli při přípravě finanční části podávaných žádostí. navrhuje a vyhledává finanční zdroje pro MAS Účetní zajišťuje finanční administrativu související s realizací projektů a MAS provádí veškeré účetní, finanční a ekonomické operace související s činností sdružení Poradce SPL - facilitátor provádí účastníky jednáními MAS, např. veřejná projednávání, valné hromady, semináře k vyhlášeným výzvám MAS apod. zpracovává metodické manuály pro realizaci SPL ve spolupráci s Monitorovacím výborem zpracovává a analyzuje monitorovací kritéria MAS a srovnává je s dalšími dostupnými údaji MAS na národní úrovni, zpracovává a hodnotí podklady pro MZe/SZIF poskytuje služby podporující rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ strategické plánování, animace venkova, fundraising vyhodnocováni účinnosti naplňování strategie podílí se na tvorbě a realizaci strategie Kombinace: MAS bude dle okolností kombinovat výkon jednotlivých funkcí do úvazků, např. Finanční manažer + účetní služby apod. MAS plánuje v případě realizace SPL zaměstnat v prvním roce 3 pracovní úvazky, tj. manažera MAS zodpovědného za organizaci MAS a realizaci SPL (1 úvazek), projektového manažera SPL (poradenství s přípravou projektů, konzultace projektů 0,5 úvazku) a dle okolností asistenta kanceláře 0,5 úvazku. Ostatní úkoly potřebné pro realizaci SPL bude provádět formou služeb (Finanční manažer/fundraiser, Účetní a Poradce SPL) prostřednictvím své servisní organizace (SMARV, o.p.s.) a to dle zkušeností a osvědčení v jiných MAS úspěšných v 1. kole PRV. MAS hodlá spolupracovat s odbornými poradci v oboru rozvoje venkova, zejména v oblastech monitoringu strategie, vzdělávání, propagace, síťování a spolupráce. 9.1.e) Plán rozvoje MAS Jediným kritériem pro členství v orgánech MAS je poměr zástupců veřejné a soukromé sféry dle pravidel Leader. MAS Partnerství Moštěnka má ve svých stanovách zakotven princip trojstranného zastoupení sektorů, tj. V veřejné správy, P podnikatelské sféry a N neziskového sektoru. Postupem času chce MAS rozšiřovat počet členů tak, aby se dosáhlo opravdu trojstranného zastoupení. P V N Plán: Předpoklad nových členů MAS a přechod k rozvojové agentuře území: Rok Počet členů o.s V veřejná správa (obce, školy aj.) P podnikatelé (zemědělci) N neziskové organizace (spolky, sdružení) Sekretariát MAS (různé úvazky) 2 1, Do budoucna MAS plánuje rovnovážné zastoupení členů V-P-N, tedy veřejné, podnikatelské a neziskové sféry orgánech MAS. MAS plánuje zapojení partnerů ročně o dva nové aktivní členy za každý sektor tak, aby se rovnoměrně zvyšoval počet zástupců podnikatelů a neziskových organizací. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

5 9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 9.2.a) Lidské zdroje Odbornost zaměstnanců a pracovníků MAS: Následující přehled uvádí osobní zkušenosti nynějších i budoucích pracovníků MAS-PM s projekty a účast na vzdělávacích akcích: Manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Marie Mlčáková - manažer MAS-PM (praxe 2 roky), 22l. zaměstnanec MAS Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK) 192 hodin Profesionálové moravskoslezského venkova (OPRLZ 3.3., NOV): Cesta k udržitelnému rozvoji (Ing. Jiří Krist); Rozvoj venkova (RNDr. David W. Novák, PhD.); Využití biomasy (Krystyna Nováková); MAS Pobeskydí - projekty, náplň, realizace projektů (Karel Baron); Program rozvoje venkova v ČR na období (Ing. Oto Onderek); EAFRD a Leader v Evropě (David W. Novák); Partnerství pro venkov (Monika Břendová); Projekty spolupráce (Monika Břendová); Strategie ISÚ (Ing. Jan Fiala); Strategie MAS (Mgr. Michal Jarolímek); Rozvoj lidských zdrojů (Mgr. Michal Jarolímek); MAS a strategické plánování (Jarolímek); Administrativní procesy v MAS - příjem projektů, kritéria přijatelnosti (Jarolímek); Management pro MAS (Fiala); Budování kapacity MAS (Fiala); SWOT analýza (Fiala); Kultura organizace (Fiala); Administrativní procesy v MAS - osnova SPL, kontroly, audit, archivace (Jarolímek); Budování kapacity na venkově - vzdělávání, motivace (Fiala); Vnější komunikace MAS a publicita - zdroje pro rozvoj MAS (PhDr. Oldřich Čepelka); Funkce finančního řízení organizace (J. Babouček); Fundraising (Markéta Krausová) Další dílčí semináře k PRV, OP VpK apod. Administrace Příprava FM EHP/Norsko Projektový manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Lenka Baďurová - projektový manažer SMARV (praxe 2 roky), 23l. Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK) Školení NOV (červenec-srpen 2008): Analýza území MAS a SWOT analýza (Bc. Roman Haken a Mgr. Hana Caletková); Zapojení členů MAS a cílových skupin do zpracování SPL; Organizační struktura MAS; Dokumentace pro řízení MAS (Ing. Jana Tywoniaková); Cíle, priority a opatření v SPL; Inovace a fiche v SPL (Ing. Jan Balek a Mgr. Ivo Škrabal); Monitoring, naplňování cílů a evaluace SPL; Administrace projektů (Mgr. Michal Jarolímek) Další dílčí semináře k PRV, OP LZZ, ROP StM apod. Příprava projektů PRV Leader IV.1.2. OP LZZ 5.1. OP LZZ 3.4. POV Finanční manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Ing. Ivana Chytilová - manažer SMARV (praxe 2 roky), 37l. Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK, CpKP) Animace venkova; Fondy Evropské unie pro léta ; Operační programy ; Regionální operační program; LEADER Partnerství pro venkov; LEADER ČR; Vznik a formování místního partnerství; Vytváření strategií MAS; Řízení a výběr projektů na místní úrovni; Organizace a management + formování sítí MAS; Projekty Leaderu - zkušenosti z Irska; Projektové řízení (administrace, příprava a pánování projektu, atd.); Projektové řízení (matice projektu, logický rámec); Samospráva; Projektové řízení (elektronická žádost, finanční řízení projektu); Strategické plánování rozvoje; Tvorba strategie rozvoje; Strategie a Leader; Fundraising; Studie proveditelnosti (Feasibility Study); Zapojování veřejnosti; Komunikace a spolupráce s medii; Pracovní skupiny; Facilitace; Operační program Životní prostředí; Stavební zákon; Cestovní ruch a jeho rozvoj; Operační program průmysl a podnikání; Prezentační a komunikační dovednosti; Prezentace a tvorba webových stránek; Program rozvoje venkova (EAFRD) Další dílčí semináře k PRV, OP VpK apod. Finanční manažer MAS Podhostýnska (realizace SPL IV.1.1) Školitelka projektu Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008) a Kdo za to může kompletní vzdělávání pro přípravu a realizaci projektů z PRV (PRV III.3.1.) aj. Příprava projektů Poradenské centrum venkova Cesty za informacemi pro Moravu Společně měníme a rozvíjíme venkov Příprava projektů PRV, POV OK POV MMR Leader IV.1.2. FM EHP/Norsko Finanční řízení MAS Podhostýnska Poradce SPL Odbornost / Školení Zkušenosti Bc. Tomáš Šulák - jednatel MAS-PM, - předseda SMARV (praxe 5 let), 37l. Rural Voice (školení PREPARE) Kurz Manažerů a facilitátorů ÚZPI (92 hodin) - poradce venkova v databázi NOV/ÚZPI Studijní cesta v IRD Duhalow, Irsko (SROP 3.3. OK) Euromanažer OK pro NNO (SROP 3.3.) - např. školitel: supervizor projektu SROP 3.2. OK Mladí pro venkov; Leader pro Slovensko (přenos zkušeností z ČR, zakázka pro min. podohospodárstva SR, 15 školení v 8 krajích SK); OP RLZ 4.1. Jihomoravského kraje Vzdělávání obecních samospráv na Vyškovsku; OP RLZ 3.3. Královéhradeckého kraje Profesionálové v MAS (pro Tima Liberec) aj. Člen správní rady Národní observatoře venkova do dubna 2008; Člen přípravného výboru NS MAS; Člen předsednictva SPOV OK Poradce MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří (1. kolo PRV) Poradce SPL pro MAS Podhostýnska a MAS Moravský kras Leader+ Leader IV.1.1. Leader IV.1.2. PRV SROP 3.2. SROP 3.3. OPRLZ 3.3. FM EHP/Norsko Grundtvig EQUAL POV OK, MMR Viz životopisy na MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

6 Odbornost členů / partnerů MAS: Členové, partneři MAS: Popis jejich praxe a školení v oblasti rozvoje venkova a projektového řízení: Ing. Jana Jurajdová (KTV Přerov): Rural Voice; Školení manažerů ÚZPI; Školení SROP 3.3; SROP 3.2. aj. Školení projektového řízení (3 dny x 8 hodin, 2005): Pavel Zakopal; Petr Netopil; Miroslav Kroupa; Markéta Kropáčková; Vlastimila Martinková; Hana Bělařová; František Zanáška; Josef Vařák; Jiří Šafránek; Zdeněk Biolek; Stanislav Sigmund - certifikát Školení Nové projekty s pomocí Evropy, SROP 3.3. OK: Radoslav Pospíšilík; Ivo Pitner; Marie Klvaňová; Zdeněk Dorazil; Zdeněk Smiřický; Josef Vařák; Hana Bělařová Školení SROP 3.3. Zlínského kraje: Radoslav Pospíšilík; Petr Lipnem; Ladislav Zajíc aj. * Školící program Mladí pro venkov venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic (SROP 3.2. Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji) 8 třídenních bloků školení 192 hodin projektové řízení, strategické plánování, Strukturální fondy, operační programy, facilitace, zapojování veřejnosti, metoda Leader, apod. Více informací na Účetní služby Účetní služby bude zajišťovat Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV, o.p.s.), která v současné době zajišťuje finanční řízení MAS Podhostýnska a MAS Moravská cesta. 9.2.b) Systém vzdělávání členů/partnerů MAS: Členové programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru budou opět proškoleni v oblasti vyhodnocování programu, výběru projektů, posuzování inovativnosti, originality projektů, hodnocení jejich dopadů na území regionu. Bude třeba, aby se orientovali v základech projektového cyklu a náležitostech projektů včetně příloh, které je nezbytné k němu doložit. Školení by mělo poskytnout nezbytné informace k následnému efektivnějšímu rozhodování. I když někteří klíčoví členové MAS již jeden cyklus školení absolvovali, nové školení přinese prohloubení jejich znalostí. Školení bude důležité i proto, že přistoupili noví členové a zapojili se do činnosti v orgánech MAS. Všechny rozhodovací orgány budou mít k dispozici stálého odborného konzultanta, který jim bude při jejich činnosti nápomocen. A) Vnitřní MAS hodlá školit vlastními silami i prostřednictvím odborníků aktéry MAS, tj. programového výboru, výběrové komise před jejich rozhodováním. Veřejnost a žadatele na seminářích při vyhlášení každé výzvy. Úspěšné žadatele ve financování a řízení projektů. B) Výměna a přenos zkušeností Přehled odborných vzdělávacích kurzů v oblasti rozvoje Studijní cesta, září 2008 venkova u jednotlivých aktérů je uveden v části 8.2.a). V současné době se členové a aktéři MAS-PM podílejí na projektu: Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008, žadatel: DSO Mikroregion Holešovsko) Pro rok 2009 aktéři MAS-PM připravují projekt: Společně měníme a rozvíjíme venkov (PRV III.3.1, žadatel SMARV). V těchto aktivitách se bude pokračovat i v dalších letech. C) Specializace MAS-PM hodlá využívat projekty budování absorpční kapacity ROP Střední Morava, vzdělávání Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), vzdělávání Národní observatoře venkova (NOV) aj. institucí. 9.2.c) Technické prostředky MAS Partnerství Moštěnka má zázemí na dvou místech v místě sídla v Horní Moštěnici a v místě sekretariátu v Kostelci u Holešova, manažeři jsou mobilní. SEKRETARIÁT - KOSTELEC U HOLEŠOVA Adresa: Kostelec u Holešova 58, Telefon: Vybavení kanceláře MAS: telefon, internetové připojení; elektronické zabezpečení místnosti; tiskárna (barevná), kopírka, skener; 2x kancelářský stůl + židle, nábytek, police, stoly a židle pro jednání cca 10 osob přímo v kanceláři; dataprojektor a promítací plátno (SMARV) V prostorách OÚ je k dispozici zasedací místnost pro lidí. Manažer: Marie Mlčáková; Telefon: ; manažer má k dispozici notebook Dell, mobilní telefon Poradce: Tomáš Šulák; Telefon: ; poradce má k dispozici notebook HP, služební telefon, v KuH je přítomen 1-2 x týdně SÍDLO HORNÍ MOŠTĚNICE Adresa: Dr. A. Stojana 120/41, Horní Moštěnice, Telefon: ; Fax: MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

7 Vybavení kanceláře manažera mikroregionu: telefon, internetové připojení, kancelářský stůl, židle, nábytek Pro MAS je k dispozici: kancelářský stůl, židle, internetové připojení. Pro projektové manažery obcí v regionu je k dispozici: kancelářský stůl, židle, internetové připojení. V prostorách OÚ je k dispozici zasedací místnost pro lidí. Manažer mikroregionu Moštěnka: Jaroslava Kajnarová; Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva: MAS má vlastní webové stránky a přístup do dalších portálů zaměřených na venkov a webových stránek obcí, mikroregionu, členů/partnerů MAS. Bude vydávat vlastní INFOLIST a tištěný zpravodaj a využívat stávajících médií obecní a městské zpravodaje, Veřejná správa, Moravský venkov apod. Podrobnosti jsou uvedeny v části 7.3. Vztah k obyvatelstvu. 9.2.d) Finanční prostředky MAS: MAS-PM dosud čerpala prostředky na svou činnost z těchto zdrojů: - Ministerstvo zemědělství () Kč - rozpočet Olomouckého kraje Kč Kč - rozpočet Zlínského kraje Kč - rozpočty měst a obcí v regionu cca Kč - příspěvek mikroregionů (DSO Moštěnka, DSO Holešovsko) cca Kč MAS zatím nevyužila na svou činnost: - povinné členské příspěvky - příjmy z vlastní činnosti (prodej výrobků a služeb aj.) - sponzorské dary od jednotlivců nebo firem - jiné finanční zdroje (úvěry, půjčky, ) MAS-PM na pomezí 2 krajů, manažerka MAS-PM má nastaven desetibodový systém financování, který je uveden v příloze zápisu VS MAS-PM (leden, 2008) a je uveden na v sekci Zápisy. MAS-PM mj. založila servisní organizaci SMARV, o.p.s., která zajišťuje přípravu, zpracování a řízení projektů pro obce, spolky, podnikatele apod. na území MAS-PM. Předpoklad financování a předfinancování činnosti MAS: Úvěr od banky V souvislosti se zajištěním realizace jiných SPL, zástupci MAS-PM v roce 2008 vyjednávali se zástupci České spořitelny, ČSOB, UniCredit Bank, Komerční banky a Volksbank. V případě, že zůstanou nabídky úvěrů podobné jako v roce 2008, využije MAS-PM služeb VOLKSBANK kontokorentní úvěr. alternativně: půjčka DSO mikroregionu Moštěnka a DSO mikroregionu Holešovsko (zvýšené členské příspěvky obcí pro svazek obcí) 9.2.e) Rozpočet MAS MAS-PM plánuje rozpočet činnosti MAS v návaznosti na všechny okolnosti ve výši 1,6 milionů Kč do konce roku Pro první etapu, kterou je třeba uvést do žádosti o financování činnosti MAS, je to Kč. V přehledu jsou uvedeny pro srovnání oba výpočty. Částky pro I. etapu za poradenství a osobní a cestovní náklady jsou uvedeny kvůli okolnostem kombinace plánu předfinancování s ohledem na období, kdy se bude přes platební orgán (SZIF) vyřizovat žádost o první platbu. Plán nákladů na organizaci MAS - způsobilé režijní výdaje za 1. etapu SPL plán: Kód Popis Výdaje Pro I. etapu Poznámka odhad do konce r (XI IV. 2009) 001 Zpracování SPL s ohledem na výběr a přidělenou 002 Aktualizace SPL finanční alokaci, zpřesnění záměrů 003 Kancelářské potřeby Poštovné, telefony Nájem, energie, voda, plyn Kancelářské vybavení úvodní nákup ve větším množství 007 Vzdělávání členů MAS Vzdělávací akce pořádané MAS Osobní a cestovní náklady ,0 úvazku do doby pracovních dohod zajistí činnosti MAS poradci 010 Propagace SPL a MAS Poradenské a odborné služby Poradce: facilitace, monitorování, spolupráce, propagace Účetní (finanční manažer), audit 012 Osobní automobil Celkem MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Horní Moštěnice, 15. 1. 2008 Pro: Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Území MAS Partnerství Moštěnka se nachází na pomezí Olomouckého

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku 7.1.a) Vznik a vývoj místního partnerství rozšíření regionu a zapojování partnerů 2005: Počátky místního partnerství O zapojení do iniciativy a programu LEADER jednal Mikroregion Moštěnka v srpnu, září

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

Příklady animace samospráv a MAS

Příklady animace samospráv a MAS Příklady animace samospráv a MAS Prezentace pro Pardubice - projekt SMS, 11. 11. 2014 Prezentace: Příklady animace Obsah Příklady animace samospráv a MAS 1) Cílení 2) Řízení 3) Zapojování A) MAS Partnerství

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva)

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva) 7.6.2010 Prezentace pro VS MAS Partnerství Moštěnka, KuH 8. 6. 2010 Program 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů 2. Informace o realizaci SPL (MM) 3. Informace o projektech spolupráce PRV IV.2.1.

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007

MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007 MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007 Olomouc Hranice Přerov Kroměříž Zlín Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy Výroční zpráva MAS Partnerství Moštěnka,

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic.

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic. SMARV Prezentace, Dřevohostice, 18. 11. 2009 Středomoravská agentura rozvoje venkova SMARV Partnerství SMARV LEADER Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Dotační poradenství

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada 14.4.2010 Místní akční skupiny ORLICKO konaná dne 14.4.2010 Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing. Ivana Danielová M A S Program: Program I. Výroční zpráva 2009 II. Zpráva revizní komise III. Schválení

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Kontakt: Místní akční skupina ORLICKO Divišova 669, Žamberk, tel.: 465 611 150, www.mas.orlicko.cz

Kontakt: Místní akční skupina ORLICKO Divišova 669, Žamberk, tel.: 465 611 150, www.mas.orlicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontakt: Místní akční skupina ORLICKO Divišova 669, Žamberk, tel.: 465 611 150, www.mas.orlicko.cz konzultace výzva

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 01.01.2013 30.04.2013 Název MAS: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Hynek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. STANOVY občanského sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. (dále jen MAS ) byla založena v souladu s ustanoveními

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více