MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45"

Transkript

1 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS - Manažer MAS - Valné shromáždění členů MAS - Výbor partnerství - Kontrolní komise - Účetní (služby) Předseda a místopředsedkyně, od r Graf: Základní organizační schéma MAS Partnerství Moštěnka: Valné shromáždění občanské sdružení MAS (LEADER) management Programový výbor Výbor partnerství Kancelář MAS Předseda Výběrová komise Manažer Místopředseda Jednatel / facilitátor noví členové Kontrolní komise Strategický plán Leader Monitorovací výbor Projektový manažer Finanční manažer Poradce SPL Projektové týmy Vztahy k o.s. Vztahy k MAS. Podrobné organizační schéma je uvedeno v příloze a statutu MAS. MAS ustavila orgány a činnosti pro přípravu a realizaci Strategického plánu Leader: - Pracovní skupiny (podrobněji v části 7.2.b) - Programový výbor (= většina členů Výboru partnerství) - orgán pro dozor nad realizací strategie - Výběrová komise - Monitorovací výbor (rozšířená kontrolní komise) MAS ustavila pro rozvoj regionu další orgány: - Sekretariát MAS - Projektové týmy - Facilitátor (jednatel MAS) V případě realizace SPL ustaví MAS-PM tyto orgány: - Projektový manažer SPL samostatný pracovník (nyní tuto roli plní SMARV) - Finanční manažer tuto roli bude plnit pověřený pracovník SMARV, o.p.s. - Poradce SPL (služby) - Poradce pro projekty spolupráce a zahraniční vztahy (služby) 9.1.a) Rozdělení odpovědností v MAS Místopředsedkyně, manažerka MAS, manažerka DSO, manažerka KTV K naplnění stanovených cílů Místní akční skupiny slouží management rozvoje. MAS-PM ve své struktuře obsahuje tyto jednotky a orgány managementu MAS: - Statutární zástupce, tj. předseda sdružení, který podepisuje a jedná jménem MAS navenek a je odpovědný za činnost a správný chod celé místní akční skupiny. Je volen na 1 rok. - Valné shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem, tvoří ji všichni členové MAS. Každý člen má jeden rozhodující hlas. Usnesení valného shromáždění je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Schvaluje strategie, záměry apod. Volí výbor partnerství a kontrolní komisi (na 1 rok). - Výbor partnerství občanského sdružení je nejméně sedmičlenný a nejvýše patnáctičlenný, volí se na 1 rok. Přijímá nové členy. Jmenuje jednatele, ustanovuje manažera, účetní a další poradce. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

2 - Programový výbor (9 členů) je povinným orgánem MAS. Zpracovává zprávy o činnosti MAS, zřizuje komise, popř. jiné pracovní skupiny. Schvaluje žádost místní akční skupiny, schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí. (Členové programového výboru jsou zároveň členy výboru partnerství kromě místopředsedy MAS, který je předsedou výběrové komise.) - Výběrová komise (z 15 nominovaných členů se před každou výzvou vylosuje 5-7 hodnotitelů) provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. - Revizní komise (3 členové) dohlíží komplexně na činnost a hospodaření občanského sdružení MAS. - Monitorovací výbor dohlíží na realizaci programů LEADER na území MAS. Členem monitorovacího výboru jsou členové kontrolní komise a další členové. - Manažer MAS vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů. Vypracovává hlášení o průběhu realizace projektů a monitorovací tabulky. - Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS. 9.1.b) Popis funkcí v MAS pro realizaci Strategického plánu Leader Kolektivní orgány rozhodování: Programový výbor (orgán pro dozor nad realizací strategie) (totožné složení jako programový výbor+1 člen místo místopředsedy MAS) - příprava SPL - příprava výzev a podkladů pro výběrovou komisi - schvalování projektů doporučených výběrovou komisí Výběrová komise - vzdělávání členů - výběr projektů Monitorovací výbor (složen s členů kontrolní komise) - monitorování naplňování strategie ve spolupráci s manažerem Horní Moštěnice, 2007, aktualizace ISRÚ - kontrola realizace strategie Valné shromáždění (občanského sdružení) - schvalování plánu činnosti, strategických dokumentů a směrů rozvoje MAS - hodnocení činnosti, schvalování rozpočtu, účetní závěrky Výbor partnerství (občanského sdružení) - operační tým, odpovídá valnému shromáždění - mj. schvalování nových členů - schvalování projektů mimo LEADER Pracovní skupiny - pracovní orgány např. pro projednávání strategií rozvoje podle tematických oblastí, přípravu konkrétní akce, pracovní cesty apod. Projektové týmy - skupiny pro přípravu konkrétních projektů místních, meziregionálních, mezinárodních, jejich součástí je manažer MAS, projektový manažer nebo projektový asistent apod. Programový výbor, Kancelář MAS - instituce, která sdružuje pracovníky profesionálního aparátu MAS (tj. manažera MAS, projektového manažera SPL, finančního manažera, učetní apod.) září, 2008, SPL - výkonný aparát MAS, jejich výborů, komisí, pracovních skupin a projektových týmů - je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí orgánů MAS - vyhlašuje výzvu pro projekty a zajišťuje její administrativu - je odpovědná za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS 9.1.c) Způsob sestavení a důvody výběru - programový výbor, výběrová komise, monitorovací výbor Programový výbor Osoba Instituce Místo Kontakt Kraj Sféra Pavel Zakopal farmář Stará Ves OK P Pavel Mrtvý SDH Dřevohostice OK N Ing. Hana Bělařová OSVČ Beňov OK P Miroslav Kroupa Obec, starosta Vlkoš OK V Stanislav Skypala Obec, starosta Dřevohostice OK V Ing. Martin Ležák farmář Kostelec u H. ZK P Lukáš Hradil SDH Pacetluky ZK N Radoslav Pospíšilík Obec, starosta Kostelec u H. ZK V Ing. Petr Lipner Obec, starosta Prusinovice ZK V Programový výbor byl sestaven na jednání Valného shromáždění 21. ledna 2008 tak, aby v něm byli zastoupeni dle pravidel Leaderu z větší poloviny reprezentanti podnikatelů a neziskových organizací. Ve výboru jsou dva podnikatelé, z toho jeden zemědělec, dva zástupci spolků a tři zástupci veřejné správy starostové. V Programovém výboru je cca polovina zástupců subjektů z Olomouckého/Zlínského kraje. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

3 Výběrová komise Osoba Instituce Místo Kontakt Kraj Sféra Markéta Kropáčková Obec, starosta Líšná OK V - předseda VK (statut) Ing. František Zanáška Starosta Stará Ves OK V Marie Klvaňová FO Beňov OK P Ivo Pitner Obec, starosta Beňov OK V Mgr. Zdeněk Smiřický VS Žerotín Dřevohostice OK N Ing. Ivana Chytilová Centrum pro volný čas Radkovy OK N Ing. Jana Jurajdová KTV Přerov Přerovsko OK P Jarmila Kajnarová Hanácká kyselka H. Moštěnice OK P Ladislav Zajíc Obec, starosta Roštění ZK V Marie Procházková Obec, starosta Němčice ZK V Ladislav Darebník Obec, starosta Pacetluky ZK V Ing. Petr Maňásek lechotice.net Lechotice ZK N Ing. Josef Ležák Farmář Kostelec u H. ZK P Miroslav Konečný Obec, starosta Ludslavice ZK V Tomáš Hlobil TJ Moravan Kostelec u H. ZK N Výběrová komise byla navržena na jednání Valného shromáždění dne tak, aby v ní byli zastoupeni dle pravidel Leaderu z větší poloviny reprezentanti podnikatelů a neziskových organizací. Další členy Výběrové komise dle stanov delegoval Výbor partnerství dne na základě doporučení Valného shromáždění členů. Ve Výběrové komisi je polovina zástupců subjektů z Olomouckého/Zlínského kraje. Z členů výběrové komise se pro každou výzvu (fichi) vylosuje 7-9 členná skupina hodnotitelů a to tak, aby každý projekt hodnotili minimálně 3 hodnotitelé. Losovat se bude tak, aby byli zastoupeni 3 (4) zástupci veřejného sektoru a 4 (5) zástupců soukromého sektoru. Za každou skupinu se postupně vylosují náhradníci pro případ, že by vylosovaní hodnotitelé nechtěli projekty bodovat. Způsob losování byl zvolen proto, aby se zamezilo možnému ovlivňování členů výběrové komise ze strany žadatelů, protože seznam komise bude znám po zveřejnění Strategického plánu Leader (po přijetí) a při vyhlášení výzvy pro žadatele. Monitorovací výbor Osoba Instituce Místo kontakt Kraj Sféra Ing. František Zanáška Starosta Stará Ves OK V Marie Klvaňová FO Beňov OK P Ladislav Zajíc Starosta Roštění ZK V Petr Maňásek Lechotice.net, o.s. Lechotice ZK N Jakub Bednárek Starosta Bořenovice ZK V Monitorovací výbor bude zejména vyhodnocovat realizaci projektů. 9.1.d) Management MAS pro řízení SPL Management MAS Partnerství Moštěnka pro řízení SPL: Instituce, funkce Osoba Poznámka: Manažer MAS Marie Mlčáková 22 let, Kostelec u Holešova (ZK), německy; úv. 1,0 Projektový manažer SPL Lenka Baďurová 23 let, Turovice (OK), německy; úvazek 0,5 Asistent projektů (možnost) Výběrové řízení Zapojení mladých lidí absolvent SŠ/VoŠ/VŠ Finanční manažer / Fundraiser Účetní Poradce SPL / Facilitátor Ing. Ivana Chytilová Lenka Mrtvá Bc. Tomáš Šulák SMARV služby do výše 2x 0,5 úvazku (jazyk: anglicky) Další spolupracovníci: Instituce, funkce Osoba Poznámka: Poradci projektů spolupráce Mgr. Eva Kubíčková ŠPANĚLSKY Ing. Jana Jurajdová ANGLICKY Mgr. Hana Caletková FRANCOUZSKY Jazykové znalosti: anglicky, německy, španělsky, francouzsky. Projekty Grundtvig, Progress, PREPARE, L+CP apod. Poradce vzdělávání Julie Zendulková NĚMECKY SMARV Projektoví manažeři (individuální projekty) Luboš Zatloukal, DiS; Ing. Marek Zábranský; Ing. Jana Mikulková; Ing. Petra Symerská; Ing. Miloslava Hrušková SMARV (zejména anglicky) Individuální výkon funkcí: Předseda MAS (statutární zástupce), podepisuje dohody, projekty apod. Manažer MAS řídí a zajišťuje chod a administrativu MAS připravuje obsahově a technicky všechna jednání výborů a orgánů MAS je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném stanovami, plnou mocí od statutárního zástupce MAS v orgánech MAS (programový výbor, výběrová komise) má poradní hlas spolupracuje a poskytuje informace kontrolním a platebním orgánům Facilitace, 2007, ISRÚ MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

4 spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí při přípravě a výběru projektů zajišťuje pořádání seminářů a školení zajišťuje komunikaci s poradci MAS v oblasti monitoringu strategie, propagace, vzdělávání apod. organizuje společenské akce včetně zajištění seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí, organizuje činnosti k zapojování veřejnosti do akcí poskytuje informační a poradenskou činnost členům MAS Prusinovice participuje při přípravě strategických dokumentů (konzultační činnost) připravuje návrhy rozpočtu MAS a vnitřní směrnice zajišťuje komunikaci s veřejností a propagaci MAS koordinuje činnost místní akční skupiny v součinnosti s ostatními subjekty (obce, podnikatelé, neziskové organizace a spolky) Projektový manažer SPL řídí realizaci konkrétních projektů MAS v Leaderu konzultace a poradenství pro projekty žadatelů pro Leader spolupracuje s manažerem MAS na přípravě podkladů pro jednání MAS připravuje projektové žádosti na granty a dotace podílí se na propagaci aktuálních dotačních programů pro obce, NNO, podnikatele průběžně aktualizuje databázi informací o projektech na území MAS ve vztahu ke strategii Finanční manažer / fundraiser zajišťuje finanční řízení MAS Vede ekonomickou agendu sdružení ve smyslu platných zákonů a norem pro ekonomickou činnost, na základě rozhodnutí výboru a manažera, vyplývajících ze zákona, zakladatelské listiny a stanov. připravuje podklady k rozhodování výboru MAS a k výročním závěrkám sdružení spolupracuje s auditorem a revizní komisí při provádění auditu a kontrole hospodaření společnosti spolupracuje s manažerem a jednotlivými žadateli při přípravě finanční části podávaných žádostí. navrhuje a vyhledává finanční zdroje pro MAS Účetní zajišťuje finanční administrativu související s realizací projektů a MAS provádí veškeré účetní, finanční a ekonomické operace související s činností sdružení Poradce SPL - facilitátor provádí účastníky jednáními MAS, např. veřejná projednávání, valné hromady, semináře k vyhlášeným výzvám MAS apod. zpracovává metodické manuály pro realizaci SPL ve spolupráci s Monitorovacím výborem zpracovává a analyzuje monitorovací kritéria MAS a srovnává je s dalšími dostupnými údaji MAS na národní úrovni, zpracovává a hodnotí podklady pro MZe/SZIF poskytuje služby podporující rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ strategické plánování, animace venkova, fundraising vyhodnocováni účinnosti naplňování strategie podílí se na tvorbě a realizaci strategie Kombinace: MAS bude dle okolností kombinovat výkon jednotlivých funkcí do úvazků, např. Finanční manažer + účetní služby apod. MAS plánuje v případě realizace SPL zaměstnat v prvním roce 3 pracovní úvazky, tj. manažera MAS zodpovědného za organizaci MAS a realizaci SPL (1 úvazek), projektového manažera SPL (poradenství s přípravou projektů, konzultace projektů 0,5 úvazku) a dle okolností asistenta kanceláře 0,5 úvazku. Ostatní úkoly potřebné pro realizaci SPL bude provádět formou služeb (Finanční manažer/fundraiser, Účetní a Poradce SPL) prostřednictvím své servisní organizace (SMARV, o.p.s.) a to dle zkušeností a osvědčení v jiných MAS úspěšných v 1. kole PRV. MAS hodlá spolupracovat s odbornými poradci v oboru rozvoje venkova, zejména v oblastech monitoringu strategie, vzdělávání, propagace, síťování a spolupráce. 9.1.e) Plán rozvoje MAS Jediným kritériem pro členství v orgánech MAS je poměr zástupců veřejné a soukromé sféry dle pravidel Leader. MAS Partnerství Moštěnka má ve svých stanovách zakotven princip trojstranného zastoupení sektorů, tj. V veřejné správy, P podnikatelské sféry a N neziskového sektoru. Postupem času chce MAS rozšiřovat počet členů tak, aby se dosáhlo opravdu trojstranného zastoupení. P V N Plán: Předpoklad nových členů MAS a přechod k rozvojové agentuře území: Rok Počet členů o.s V veřejná správa (obce, školy aj.) P podnikatelé (zemědělci) N neziskové organizace (spolky, sdružení) Sekretariát MAS (různé úvazky) 2 1, Do budoucna MAS plánuje rovnovážné zastoupení členů V-P-N, tedy veřejné, podnikatelské a neziskové sféry orgánech MAS. MAS plánuje zapojení partnerů ročně o dva nové aktivní členy za každý sektor tak, aby se rovnoměrně zvyšoval počet zástupců podnikatelů a neziskových organizací. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

5 9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 9.2.a) Lidské zdroje Odbornost zaměstnanců a pracovníků MAS: Následující přehled uvádí osobní zkušenosti nynějších i budoucích pracovníků MAS-PM s projekty a účast na vzdělávacích akcích: Manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Marie Mlčáková - manažer MAS-PM (praxe 2 roky), 22l. zaměstnanec MAS Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK) 192 hodin Profesionálové moravskoslezského venkova (OPRLZ 3.3., NOV): Cesta k udržitelnému rozvoji (Ing. Jiří Krist); Rozvoj venkova (RNDr. David W. Novák, PhD.); Využití biomasy (Krystyna Nováková); MAS Pobeskydí - projekty, náplň, realizace projektů (Karel Baron); Program rozvoje venkova v ČR na období (Ing. Oto Onderek); EAFRD a Leader v Evropě (David W. Novák); Partnerství pro venkov (Monika Břendová); Projekty spolupráce (Monika Břendová); Strategie ISÚ (Ing. Jan Fiala); Strategie MAS (Mgr. Michal Jarolímek); Rozvoj lidských zdrojů (Mgr. Michal Jarolímek); MAS a strategické plánování (Jarolímek); Administrativní procesy v MAS - příjem projektů, kritéria přijatelnosti (Jarolímek); Management pro MAS (Fiala); Budování kapacity MAS (Fiala); SWOT analýza (Fiala); Kultura organizace (Fiala); Administrativní procesy v MAS - osnova SPL, kontroly, audit, archivace (Jarolímek); Budování kapacity na venkově - vzdělávání, motivace (Fiala); Vnější komunikace MAS a publicita - zdroje pro rozvoj MAS (PhDr. Oldřich Čepelka); Funkce finančního řízení organizace (J. Babouček); Fundraising (Markéta Krausová) Další dílčí semináře k PRV, OP VpK apod. Administrace Příprava FM EHP/Norsko Projektový manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Lenka Baďurová - projektový manažer SMARV (praxe 2 roky), 23l. Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK) Školení NOV (červenec-srpen 2008): Analýza území MAS a SWOT analýza (Bc. Roman Haken a Mgr. Hana Caletková); Zapojení členů MAS a cílových skupin do zpracování SPL; Organizační struktura MAS; Dokumentace pro řízení MAS (Ing. Jana Tywoniaková); Cíle, priority a opatření v SPL; Inovace a fiche v SPL (Ing. Jan Balek a Mgr. Ivo Škrabal); Monitoring, naplňování cílů a evaluace SPL; Administrace projektů (Mgr. Michal Jarolímek) Další dílčí semináře k PRV, OP LZZ, ROP StM apod. Příprava projektů PRV Leader IV.1.2. OP LZZ 5.1. OP LZZ 3.4. POV Finanční manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Ing. Ivana Chytilová - manažer SMARV (praxe 2 roky), 37l. Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK, CpKP) Animace venkova; Fondy Evropské unie pro léta ; Operační programy ; Regionální operační program; LEADER Partnerství pro venkov; LEADER ČR; Vznik a formování místního partnerství; Vytváření strategií MAS; Řízení a výběr projektů na místní úrovni; Organizace a management + formování sítí MAS; Projekty Leaderu - zkušenosti z Irska; Projektové řízení (administrace, příprava a pánování projektu, atd.); Projektové řízení (matice projektu, logický rámec); Samospráva; Projektové řízení (elektronická žádost, finanční řízení projektu); Strategické plánování rozvoje; Tvorba strategie rozvoje; Strategie a Leader; Fundraising; Studie proveditelnosti (Feasibility Study); Zapojování veřejnosti; Komunikace a spolupráce s medii; Pracovní skupiny; Facilitace; Operační program Životní prostředí; Stavební zákon; Cestovní ruch a jeho rozvoj; Operační program průmysl a podnikání; Prezentační a komunikační dovednosti; Prezentace a tvorba webových stránek; Program rozvoje venkova (EAFRD) Další dílčí semináře k PRV, OP VpK apod. Finanční manažer MAS Podhostýnska (realizace SPL IV.1.1) Školitelka projektu Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008) a Kdo za to může kompletní vzdělávání pro přípravu a realizaci projektů z PRV (PRV III.3.1.) aj. Příprava projektů Poradenské centrum venkova Cesty za informacemi pro Moravu Společně měníme a rozvíjíme venkov Příprava projektů PRV, POV OK POV MMR Leader IV.1.2. FM EHP/Norsko Finanční řízení MAS Podhostýnska Poradce SPL Odbornost / Školení Zkušenosti Bc. Tomáš Šulák - jednatel MAS-PM, - předseda SMARV (praxe 5 let), 37l. Rural Voice (školení PREPARE) Kurz Manažerů a facilitátorů ÚZPI (92 hodin) - poradce venkova v databázi NOV/ÚZPI Studijní cesta v IRD Duhalow, Irsko (SROP 3.3. OK) Euromanažer OK pro NNO (SROP 3.3.) - např. školitel: supervizor projektu SROP 3.2. OK Mladí pro venkov; Leader pro Slovensko (přenos zkušeností z ČR, zakázka pro min. podohospodárstva SR, 15 školení v 8 krajích SK); OP RLZ 4.1. Jihomoravského kraje Vzdělávání obecních samospráv na Vyškovsku; OP RLZ 3.3. Královéhradeckého kraje Profesionálové v MAS (pro Tima Liberec) aj. Člen správní rady Národní observatoře venkova do dubna 2008; Člen přípravného výboru NS MAS; Člen předsednictva SPOV OK Poradce MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří (1. kolo PRV) Poradce SPL pro MAS Podhostýnska a MAS Moravský kras Leader+ Leader IV.1.1. Leader IV.1.2. PRV SROP 3.2. SROP 3.3. OPRLZ 3.3. FM EHP/Norsko Grundtvig EQUAL POV OK, MMR Viz životopisy na MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

6 Odbornost členů / partnerů MAS: Členové, partneři MAS: Popis jejich praxe a školení v oblasti rozvoje venkova a projektového řízení: Ing. Jana Jurajdová (KTV Přerov): Rural Voice; Školení manažerů ÚZPI; Školení SROP 3.3; SROP 3.2. aj. Školení projektového řízení (3 dny x 8 hodin, 2005): Pavel Zakopal; Petr Netopil; Miroslav Kroupa; Markéta Kropáčková; Vlastimila Martinková; Hana Bělařová; František Zanáška; Josef Vařák; Jiří Šafránek; Zdeněk Biolek; Stanislav Sigmund - certifikát Školení Nové projekty s pomocí Evropy, SROP 3.3. OK: Radoslav Pospíšilík; Ivo Pitner; Marie Klvaňová; Zdeněk Dorazil; Zdeněk Smiřický; Josef Vařák; Hana Bělařová Školení SROP 3.3. Zlínského kraje: Radoslav Pospíšilík; Petr Lipnem; Ladislav Zajíc aj. * Školící program Mladí pro venkov venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic (SROP 3.2. Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji) 8 třídenních bloků školení 192 hodin projektové řízení, strategické plánování, Strukturální fondy, operační programy, facilitace, zapojování veřejnosti, metoda Leader, apod. Více informací na Účetní služby Účetní služby bude zajišťovat Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV, o.p.s.), která v současné době zajišťuje finanční řízení MAS Podhostýnska a MAS Moravská cesta. 9.2.b) Systém vzdělávání členů/partnerů MAS: Členové programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru budou opět proškoleni v oblasti vyhodnocování programu, výběru projektů, posuzování inovativnosti, originality projektů, hodnocení jejich dopadů na území regionu. Bude třeba, aby se orientovali v základech projektového cyklu a náležitostech projektů včetně příloh, které je nezbytné k němu doložit. Školení by mělo poskytnout nezbytné informace k následnému efektivnějšímu rozhodování. I když někteří klíčoví členové MAS již jeden cyklus školení absolvovali, nové školení přinese prohloubení jejich znalostí. Školení bude důležité i proto, že přistoupili noví členové a zapojili se do činnosti v orgánech MAS. Všechny rozhodovací orgány budou mít k dispozici stálého odborného konzultanta, který jim bude při jejich činnosti nápomocen. A) Vnitřní MAS hodlá školit vlastními silami i prostřednictvím odborníků aktéry MAS, tj. programového výboru, výběrové komise před jejich rozhodováním. Veřejnost a žadatele na seminářích při vyhlášení každé výzvy. Úspěšné žadatele ve financování a řízení projektů. B) Výměna a přenos zkušeností Přehled odborných vzdělávacích kurzů v oblasti rozvoje Studijní cesta, září 2008 venkova u jednotlivých aktérů je uveden v části 8.2.a). V současné době se členové a aktéři MAS-PM podílejí na projektu: Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008, žadatel: DSO Mikroregion Holešovsko) Pro rok 2009 aktéři MAS-PM připravují projekt: Společně měníme a rozvíjíme venkov (PRV III.3.1, žadatel SMARV). V těchto aktivitách se bude pokračovat i v dalších letech. C) Specializace MAS-PM hodlá využívat projekty budování absorpční kapacity ROP Střední Morava, vzdělávání Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), vzdělávání Národní observatoře venkova (NOV) aj. institucí. 9.2.c) Technické prostředky MAS Partnerství Moštěnka má zázemí na dvou místech v místě sídla v Horní Moštěnici a v místě sekretariátu v Kostelci u Holešova, manažeři jsou mobilní. SEKRETARIÁT - KOSTELEC U HOLEŠOVA Adresa: Kostelec u Holešova 58, Telefon: Vybavení kanceláře MAS: telefon, internetové připojení; elektronické zabezpečení místnosti; tiskárna (barevná), kopírka, skener; 2x kancelářský stůl + židle, nábytek, police, stoly a židle pro jednání cca 10 osob přímo v kanceláři; dataprojektor a promítací plátno (SMARV) V prostorách OÚ je k dispozici zasedací místnost pro lidí. Manažer: Marie Mlčáková; Telefon: ; manažer má k dispozici notebook Dell, mobilní telefon Poradce: Tomáš Šulák; Telefon: ; poradce má k dispozici notebook HP, služební telefon, v KuH je přítomen 1-2 x týdně SÍDLO HORNÍ MOŠTĚNICE Adresa: Dr. A. Stojana 120/41, Horní Moštěnice, Telefon: ; Fax: MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

7 Vybavení kanceláře manažera mikroregionu: telefon, internetové připojení, kancelářský stůl, židle, nábytek Pro MAS je k dispozici: kancelářský stůl, židle, internetové připojení. Pro projektové manažery obcí v regionu je k dispozici: kancelářský stůl, židle, internetové připojení. V prostorách OÚ je k dispozici zasedací místnost pro lidí. Manažer mikroregionu Moštěnka: Jaroslava Kajnarová; Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva: MAS má vlastní webové stránky a přístup do dalších portálů zaměřených na venkov a webových stránek obcí, mikroregionu, členů/partnerů MAS. Bude vydávat vlastní INFOLIST a tištěný zpravodaj a využívat stávajících médií obecní a městské zpravodaje, Veřejná správa, Moravský venkov apod. Podrobnosti jsou uvedeny v části 7.3. Vztah k obyvatelstvu. 9.2.d) Finanční prostředky MAS: MAS-PM dosud čerpala prostředky na svou činnost z těchto zdrojů: - Ministerstvo zemědělství () Kč - rozpočet Olomouckého kraje Kč Kč - rozpočet Zlínského kraje Kč - rozpočty měst a obcí v regionu cca Kč - příspěvek mikroregionů (DSO Moštěnka, DSO Holešovsko) cca Kč MAS zatím nevyužila na svou činnost: - povinné členské příspěvky - příjmy z vlastní činnosti (prodej výrobků a služeb aj.) - sponzorské dary od jednotlivců nebo firem - jiné finanční zdroje (úvěry, půjčky, ) MAS-PM na pomezí 2 krajů, manažerka MAS-PM má nastaven desetibodový systém financování, který je uveden v příloze zápisu VS MAS-PM (leden, 2008) a je uveden na v sekci Zápisy. MAS-PM mj. založila servisní organizaci SMARV, o.p.s., která zajišťuje přípravu, zpracování a řízení projektů pro obce, spolky, podnikatele apod. na území MAS-PM. Předpoklad financování a předfinancování činnosti MAS: Úvěr od banky V souvislosti se zajištěním realizace jiných SPL, zástupci MAS-PM v roce 2008 vyjednávali se zástupci České spořitelny, ČSOB, UniCredit Bank, Komerční banky a Volksbank. V případě, že zůstanou nabídky úvěrů podobné jako v roce 2008, využije MAS-PM služeb VOLKSBANK kontokorentní úvěr. alternativně: půjčka DSO mikroregionu Moštěnka a DSO mikroregionu Holešovsko (zvýšené členské příspěvky obcí pro svazek obcí) 9.2.e) Rozpočet MAS MAS-PM plánuje rozpočet činnosti MAS v návaznosti na všechny okolnosti ve výši 1,6 milionů Kč do konce roku Pro první etapu, kterou je třeba uvést do žádosti o financování činnosti MAS, je to Kč. V přehledu jsou uvedeny pro srovnání oba výpočty. Částky pro I. etapu za poradenství a osobní a cestovní náklady jsou uvedeny kvůli okolnostem kombinace plánu předfinancování s ohledem na období, kdy se bude přes platební orgán (SZIF) vyřizovat žádost o první platbu. Plán nákladů na organizaci MAS - způsobilé režijní výdaje za 1. etapu SPL plán: Kód Popis Výdaje Pro I. etapu Poznámka odhad do konce r (XI IV. 2009) 001 Zpracování SPL s ohledem na výběr a přidělenou 002 Aktualizace SPL finanční alokaci, zpřesnění záměrů 003 Kancelářské potřeby Poštovné, telefony Nájem, energie, voda, plyn Kancelářské vybavení úvodní nákup ve větším množství 007 Vzdělávání členů MAS Vzdělávací akce pořádané MAS Osobní a cestovní náklady ,0 úvazku do doby pracovních dohod zajistí činnosti MAS poradci 010 Propagace SPL a MAS Poradenské a odborné služby Poradce: facilitace, monitorování, spolupráce, propagace Účetní (finanční manažer), audit 012 Osobní automobil Celkem MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Integrovaná strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Strategie komunitně

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, o. s. Chráníme svůj životní prostor

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, o. s. Chráníme svůj životní prostor Integrovaná strategie území Místní akční skupiny SKCH MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, o. s. Chráníme svůj životní prostor Obsah: 2014 2020 1. Úvod 4 1.1 Základní informace o MAS SKCH 4 1.1.1 Identifikace

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část (Pracovní verze k připomínkám, 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele CZ.4.1.3/3.3.5.4 6xh74A LINGUAE, spol. s r.o. Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a školitelů

Více