MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45"

Transkript

1 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS - Manažer MAS - Valné shromáždění členů MAS - Výbor partnerství - Kontrolní komise - Účetní (služby) Předseda a místopředsedkyně, od r Graf: Základní organizační schéma MAS Partnerství Moštěnka: Valné shromáždění občanské sdružení MAS (LEADER) management Programový výbor Výbor partnerství Kancelář MAS Předseda Výběrová komise Manažer Místopředseda Jednatel / facilitátor noví členové Kontrolní komise Strategický plán Leader Monitorovací výbor Projektový manažer Finanční manažer Poradce SPL Projektové týmy Vztahy k o.s. Vztahy k MAS. Podrobné organizační schéma je uvedeno v příloze a statutu MAS. MAS ustavila orgány a činnosti pro přípravu a realizaci Strategického plánu Leader: - Pracovní skupiny (podrobněji v části 7.2.b) - Programový výbor (= většina členů Výboru partnerství) - orgán pro dozor nad realizací strategie - Výběrová komise - Monitorovací výbor (rozšířená kontrolní komise) MAS ustavila pro rozvoj regionu další orgány: - Sekretariát MAS - Projektové týmy - Facilitátor (jednatel MAS) V případě realizace SPL ustaví MAS-PM tyto orgány: - Projektový manažer SPL samostatný pracovník (nyní tuto roli plní SMARV) - Finanční manažer tuto roli bude plnit pověřený pracovník SMARV, o.p.s. - Poradce SPL (služby) - Poradce pro projekty spolupráce a zahraniční vztahy (služby) 9.1.a) Rozdělení odpovědností v MAS Místopředsedkyně, manažerka MAS, manažerka DSO, manažerka KTV K naplnění stanovených cílů Místní akční skupiny slouží management rozvoje. MAS-PM ve své struktuře obsahuje tyto jednotky a orgány managementu MAS: - Statutární zástupce, tj. předseda sdružení, který podepisuje a jedná jménem MAS navenek a je odpovědný za činnost a správný chod celé místní akční skupiny. Je volen na 1 rok. - Valné shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem, tvoří ji všichni členové MAS. Každý člen má jeden rozhodující hlas. Usnesení valného shromáždění je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Schvaluje strategie, záměry apod. Volí výbor partnerství a kontrolní komisi (na 1 rok). - Výbor partnerství občanského sdružení je nejméně sedmičlenný a nejvýše patnáctičlenný, volí se na 1 rok. Přijímá nové členy. Jmenuje jednatele, ustanovuje manažera, účetní a další poradce. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

2 - Programový výbor (9 členů) je povinným orgánem MAS. Zpracovává zprávy o činnosti MAS, zřizuje komise, popř. jiné pracovní skupiny. Schvaluje žádost místní akční skupiny, schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí. (Členové programového výboru jsou zároveň členy výboru partnerství kromě místopředsedy MAS, který je předsedou výběrové komise.) - Výběrová komise (z 15 nominovaných členů se před každou výzvou vylosuje 5-7 hodnotitelů) provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. - Revizní komise (3 členové) dohlíží komplexně na činnost a hospodaření občanského sdružení MAS. - Monitorovací výbor dohlíží na realizaci programů LEADER na území MAS. Členem monitorovacího výboru jsou členové kontrolní komise a další členové. - Manažer MAS vede evidenci projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů. Vypracovává hlášení o průběhu realizace projektů a monitorovací tabulky. - Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS. 9.1.b) Popis funkcí v MAS pro realizaci Strategického plánu Leader Kolektivní orgány rozhodování: Programový výbor (orgán pro dozor nad realizací strategie) (totožné složení jako programový výbor+1 člen místo místopředsedy MAS) - příprava SPL - příprava výzev a podkladů pro výběrovou komisi - schvalování projektů doporučených výběrovou komisí Výběrová komise - vzdělávání členů - výběr projektů Monitorovací výbor (složen s členů kontrolní komise) - monitorování naplňování strategie ve spolupráci s manažerem Horní Moštěnice, 2007, aktualizace ISRÚ - kontrola realizace strategie Valné shromáždění (občanského sdružení) - schvalování plánu činnosti, strategických dokumentů a směrů rozvoje MAS - hodnocení činnosti, schvalování rozpočtu, účetní závěrky Výbor partnerství (občanského sdružení) - operační tým, odpovídá valnému shromáždění - mj. schvalování nových členů - schvalování projektů mimo LEADER Pracovní skupiny - pracovní orgány např. pro projednávání strategií rozvoje podle tematických oblastí, přípravu konkrétní akce, pracovní cesty apod. Projektové týmy - skupiny pro přípravu konkrétních projektů místních, meziregionálních, mezinárodních, jejich součástí je manažer MAS, projektový manažer nebo projektový asistent apod. Programový výbor, Kancelář MAS - instituce, která sdružuje pracovníky profesionálního aparátu MAS (tj. manažera MAS, projektového manažera SPL, finančního manažera, učetní apod.) září, 2008, SPL - výkonný aparát MAS, jejich výborů, komisí, pracovních skupin a projektových týmů - je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí orgánů MAS - vyhlašuje výzvu pro projekty a zajišťuje její administrativu - je odpovědná za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS 9.1.c) Způsob sestavení a důvody výběru - programový výbor, výběrová komise, monitorovací výbor Programový výbor Osoba Instituce Místo Kontakt Kraj Sféra Pavel Zakopal farmář Stará Ves OK P Pavel Mrtvý SDH Dřevohostice OK N Ing. Hana Bělařová OSVČ Beňov OK P Miroslav Kroupa Obec, starosta Vlkoš OK V Stanislav Skypala Obec, starosta Dřevohostice OK V Ing. Martin Ležák farmář Kostelec u H. ZK P Lukáš Hradil SDH Pacetluky ZK N Radoslav Pospíšilík Obec, starosta Kostelec u H. ZK V Ing. Petr Lipner Obec, starosta Prusinovice ZK V Programový výbor byl sestaven na jednání Valného shromáždění 21. ledna 2008 tak, aby v něm byli zastoupeni dle pravidel Leaderu z větší poloviny reprezentanti podnikatelů a neziskových organizací. Ve výboru jsou dva podnikatelé, z toho jeden zemědělec, dva zástupci spolků a tři zástupci veřejné správy starostové. V Programovém výboru je cca polovina zástupců subjektů z Olomouckého/Zlínského kraje. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

3 Výběrová komise Osoba Instituce Místo Kontakt Kraj Sféra Markéta Kropáčková Obec, starosta Líšná OK V - předseda VK (statut) Ing. František Zanáška Starosta Stará Ves OK V Marie Klvaňová FO Beňov OK P Ivo Pitner Obec, starosta Beňov OK V Mgr. Zdeněk Smiřický VS Žerotín Dřevohostice OK N Ing. Ivana Chytilová Centrum pro volný čas Radkovy OK N Ing. Jana Jurajdová KTV Přerov Přerovsko OK P Jarmila Kajnarová Hanácká kyselka H. Moštěnice OK P Ladislav Zajíc Obec, starosta Roštění ZK V Marie Procházková Obec, starosta Němčice ZK V Ladislav Darebník Obec, starosta Pacetluky ZK V Ing. Petr Maňásek lechotice.net Lechotice ZK N Ing. Josef Ležák Farmář Kostelec u H. ZK P Miroslav Konečný Obec, starosta Ludslavice ZK V Tomáš Hlobil TJ Moravan Kostelec u H. ZK N Výběrová komise byla navržena na jednání Valného shromáždění dne tak, aby v ní byli zastoupeni dle pravidel Leaderu z větší poloviny reprezentanti podnikatelů a neziskových organizací. Další členy Výběrové komise dle stanov delegoval Výbor partnerství dne na základě doporučení Valného shromáždění členů. Ve Výběrové komisi je polovina zástupců subjektů z Olomouckého/Zlínského kraje. Z členů výběrové komise se pro každou výzvu (fichi) vylosuje 7-9 členná skupina hodnotitelů a to tak, aby každý projekt hodnotili minimálně 3 hodnotitelé. Losovat se bude tak, aby byli zastoupeni 3 (4) zástupci veřejného sektoru a 4 (5) zástupců soukromého sektoru. Za každou skupinu se postupně vylosují náhradníci pro případ, že by vylosovaní hodnotitelé nechtěli projekty bodovat. Způsob losování byl zvolen proto, aby se zamezilo možnému ovlivňování členů výběrové komise ze strany žadatelů, protože seznam komise bude znám po zveřejnění Strategického plánu Leader (po přijetí) a při vyhlášení výzvy pro žadatele. Monitorovací výbor Osoba Instituce Místo kontakt Kraj Sféra Ing. František Zanáška Starosta Stará Ves OK V Marie Klvaňová FO Beňov OK P Ladislav Zajíc Starosta Roštění ZK V Petr Maňásek Lechotice.net, o.s. Lechotice ZK N Jakub Bednárek Starosta Bořenovice ZK V Monitorovací výbor bude zejména vyhodnocovat realizaci projektů. 9.1.d) Management MAS pro řízení SPL Management MAS Partnerství Moštěnka pro řízení SPL: Instituce, funkce Osoba Poznámka: Manažer MAS Marie Mlčáková 22 let, Kostelec u Holešova (ZK), německy; úv. 1,0 Projektový manažer SPL Lenka Baďurová 23 let, Turovice (OK), německy; úvazek 0,5 Asistent projektů (možnost) Výběrové řízení Zapojení mladých lidí absolvent SŠ/VoŠ/VŠ Finanční manažer / Fundraiser Účetní Poradce SPL / Facilitátor Ing. Ivana Chytilová Lenka Mrtvá Bc. Tomáš Šulák SMARV služby do výše 2x 0,5 úvazku (jazyk: anglicky) Další spolupracovníci: Instituce, funkce Osoba Poznámka: Poradci projektů spolupráce Mgr. Eva Kubíčková ŠPANĚLSKY Ing. Jana Jurajdová ANGLICKY Mgr. Hana Caletková FRANCOUZSKY Jazykové znalosti: anglicky, německy, španělsky, francouzsky. Projekty Grundtvig, Progress, PREPARE, L+CP apod. Poradce vzdělávání Julie Zendulková NĚMECKY SMARV Projektoví manažeři (individuální projekty) Luboš Zatloukal, DiS; Ing. Marek Zábranský; Ing. Jana Mikulková; Ing. Petra Symerská; Ing. Miloslava Hrušková SMARV (zejména anglicky) Individuální výkon funkcí: Předseda MAS (statutární zástupce), podepisuje dohody, projekty apod. Manažer MAS řídí a zajišťuje chod a administrativu MAS připravuje obsahově a technicky všechna jednání výborů a orgánů MAS je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném stanovami, plnou mocí od statutárního zástupce MAS v orgánech MAS (programový výbor, výběrová komise) má poradní hlas spolupracuje a poskytuje informace kontrolním a platebním orgánům Facilitace, 2007, ISRÚ MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

4 spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí při přípravě a výběru projektů zajišťuje pořádání seminářů a školení zajišťuje komunikaci s poradci MAS v oblasti monitoringu strategie, propagace, vzdělávání apod. organizuje společenské akce včetně zajištění seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí, organizuje činnosti k zapojování veřejnosti do akcí poskytuje informační a poradenskou činnost členům MAS Prusinovice participuje při přípravě strategických dokumentů (konzultační činnost) připravuje návrhy rozpočtu MAS a vnitřní směrnice zajišťuje komunikaci s veřejností a propagaci MAS koordinuje činnost místní akční skupiny v součinnosti s ostatními subjekty (obce, podnikatelé, neziskové organizace a spolky) Projektový manažer SPL řídí realizaci konkrétních projektů MAS v Leaderu konzultace a poradenství pro projekty žadatelů pro Leader spolupracuje s manažerem MAS na přípravě podkladů pro jednání MAS připravuje projektové žádosti na granty a dotace podílí se na propagaci aktuálních dotačních programů pro obce, NNO, podnikatele průběžně aktualizuje databázi informací o projektech na území MAS ve vztahu ke strategii Finanční manažer / fundraiser zajišťuje finanční řízení MAS Vede ekonomickou agendu sdružení ve smyslu platných zákonů a norem pro ekonomickou činnost, na základě rozhodnutí výboru a manažera, vyplývajících ze zákona, zakladatelské listiny a stanov. připravuje podklady k rozhodování výboru MAS a k výročním závěrkám sdružení spolupracuje s auditorem a revizní komisí při provádění auditu a kontrole hospodaření společnosti spolupracuje s manažerem a jednotlivými žadateli při přípravě finanční části podávaných žádostí. navrhuje a vyhledává finanční zdroje pro MAS Účetní zajišťuje finanční administrativu související s realizací projektů a MAS provádí veškeré účetní, finanční a ekonomické operace související s činností sdružení Poradce SPL - facilitátor provádí účastníky jednáními MAS, např. veřejná projednávání, valné hromady, semináře k vyhlášeným výzvám MAS apod. zpracovává metodické manuály pro realizaci SPL ve spolupráci s Monitorovacím výborem zpracovává a analyzuje monitorovací kritéria MAS a srovnává je s dalšími dostupnými údaji MAS na národní úrovni, zpracovává a hodnotí podklady pro MZe/SZIF poskytuje služby podporující rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ strategické plánování, animace venkova, fundraising vyhodnocováni účinnosti naplňování strategie podílí se na tvorbě a realizaci strategie Kombinace: MAS bude dle okolností kombinovat výkon jednotlivých funkcí do úvazků, např. Finanční manažer + účetní služby apod. MAS plánuje v případě realizace SPL zaměstnat v prvním roce 3 pracovní úvazky, tj. manažera MAS zodpovědného za organizaci MAS a realizaci SPL (1 úvazek), projektového manažera SPL (poradenství s přípravou projektů, konzultace projektů 0,5 úvazku) a dle okolností asistenta kanceláře 0,5 úvazku. Ostatní úkoly potřebné pro realizaci SPL bude provádět formou služeb (Finanční manažer/fundraiser, Účetní a Poradce SPL) prostřednictvím své servisní organizace (SMARV, o.p.s.) a to dle zkušeností a osvědčení v jiných MAS úspěšných v 1. kole PRV. MAS hodlá spolupracovat s odbornými poradci v oboru rozvoje venkova, zejména v oblastech monitoringu strategie, vzdělávání, propagace, síťování a spolupráce. 9.1.e) Plán rozvoje MAS Jediným kritériem pro členství v orgánech MAS je poměr zástupců veřejné a soukromé sféry dle pravidel Leader. MAS Partnerství Moštěnka má ve svých stanovách zakotven princip trojstranného zastoupení sektorů, tj. V veřejné správy, P podnikatelské sféry a N neziskového sektoru. Postupem času chce MAS rozšiřovat počet členů tak, aby se dosáhlo opravdu trojstranného zastoupení. P V N Plán: Předpoklad nových členů MAS a přechod k rozvojové agentuře území: Rok Počet členů o.s V veřejná správa (obce, školy aj.) P podnikatelé (zemědělci) N neziskové organizace (spolky, sdružení) Sekretariát MAS (různé úvazky) 2 1, Do budoucna MAS plánuje rovnovážné zastoupení členů V-P-N, tedy veřejné, podnikatelské a neziskové sféry orgánech MAS. MAS plánuje zapojení partnerů ročně o dva nové aktivní členy za každý sektor tak, aby se rovnoměrně zvyšoval počet zástupců podnikatelů a neziskových organizací. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

5 9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 9.2.a) Lidské zdroje Odbornost zaměstnanců a pracovníků MAS: Následující přehled uvádí osobní zkušenosti nynějších i budoucích pracovníků MAS-PM s projekty a účast na vzdělávacích akcích: Manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Marie Mlčáková - manažer MAS-PM (praxe 2 roky), 22l. zaměstnanec MAS Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK) 192 hodin Profesionálové moravskoslezského venkova (OPRLZ 3.3., NOV): Cesta k udržitelnému rozvoji (Ing. Jiří Krist); Rozvoj venkova (RNDr. David W. Novák, PhD.); Využití biomasy (Krystyna Nováková); MAS Pobeskydí - projekty, náplň, realizace projektů (Karel Baron); Program rozvoje venkova v ČR na období (Ing. Oto Onderek); EAFRD a Leader v Evropě (David W. Novák); Partnerství pro venkov (Monika Břendová); Projekty spolupráce (Monika Břendová); Strategie ISÚ (Ing. Jan Fiala); Strategie MAS (Mgr. Michal Jarolímek); Rozvoj lidských zdrojů (Mgr. Michal Jarolímek); MAS a strategické plánování (Jarolímek); Administrativní procesy v MAS - příjem projektů, kritéria přijatelnosti (Jarolímek); Management pro MAS (Fiala); Budování kapacity MAS (Fiala); SWOT analýza (Fiala); Kultura organizace (Fiala); Administrativní procesy v MAS - osnova SPL, kontroly, audit, archivace (Jarolímek); Budování kapacity na venkově - vzdělávání, motivace (Fiala); Vnější komunikace MAS a publicita - zdroje pro rozvoj MAS (PhDr. Oldřich Čepelka); Funkce finančního řízení organizace (J. Babouček); Fundraising (Markéta Krausová) Další dílčí semináře k PRV, OP VpK apod. Administrace Příprava FM EHP/Norsko Projektový manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Lenka Baďurová - projektový manažer SMARV (praxe 2 roky), 23l. Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK) Školení NOV (červenec-srpen 2008): Analýza území MAS a SWOT analýza (Bc. Roman Haken a Mgr. Hana Caletková); Zapojení členů MAS a cílových skupin do zpracování SPL; Organizační struktura MAS; Dokumentace pro řízení MAS (Ing. Jana Tywoniaková); Cíle, priority a opatření v SPL; Inovace a fiche v SPL (Ing. Jan Balek a Mgr. Ivo Škrabal); Monitoring, naplňování cílů a evaluace SPL; Administrace projektů (Mgr. Michal Jarolímek) Další dílčí semináře k PRV, OP LZZ, ROP StM apod. Příprava projektů PRV Leader IV.1.2. OP LZZ 5.1. OP LZZ 3.4. POV Finanční manažer Odbornost / Školení Zkušenosti Ing. Ivana Chytilová - manažer SMARV (praxe 2 roky), 37l. Mladí pro venkov* (SROP 3.2. OK, CpKP) Animace venkova; Fondy Evropské unie pro léta ; Operační programy ; Regionální operační program; LEADER Partnerství pro venkov; LEADER ČR; Vznik a formování místního partnerství; Vytváření strategií MAS; Řízení a výběr projektů na místní úrovni; Organizace a management + formování sítí MAS; Projekty Leaderu - zkušenosti z Irska; Projektové řízení (administrace, příprava a pánování projektu, atd.); Projektové řízení (matice projektu, logický rámec); Samospráva; Projektové řízení (elektronická žádost, finanční řízení projektu); Strategické plánování rozvoje; Tvorba strategie rozvoje; Strategie a Leader; Fundraising; Studie proveditelnosti (Feasibility Study); Zapojování veřejnosti; Komunikace a spolupráce s medii; Pracovní skupiny; Facilitace; Operační program Životní prostředí; Stavební zákon; Cestovní ruch a jeho rozvoj; Operační program průmysl a podnikání; Prezentační a komunikační dovednosti; Prezentace a tvorba webových stránek; Program rozvoje venkova (EAFRD) Další dílčí semináře k PRV, OP VpK apod. Finanční manažer MAS Podhostýnska (realizace SPL IV.1.1) Školitelka projektu Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008) a Kdo za to může kompletní vzdělávání pro přípravu a realizaci projektů z PRV (PRV III.3.1.) aj. Příprava projektů Poradenské centrum venkova Cesty za informacemi pro Moravu Společně měníme a rozvíjíme venkov Příprava projektů PRV, POV OK POV MMR Leader IV.1.2. FM EHP/Norsko Finanční řízení MAS Podhostýnska Poradce SPL Odbornost / Školení Zkušenosti Bc. Tomáš Šulák - jednatel MAS-PM, - předseda SMARV (praxe 5 let), 37l. Rural Voice (školení PREPARE) Kurz Manažerů a facilitátorů ÚZPI (92 hodin) - poradce venkova v databázi NOV/ÚZPI Studijní cesta v IRD Duhalow, Irsko (SROP 3.3. OK) Euromanažer OK pro NNO (SROP 3.3.) - např. školitel: supervizor projektu SROP 3.2. OK Mladí pro venkov; Leader pro Slovensko (přenos zkušeností z ČR, zakázka pro min. podohospodárstva SR, 15 školení v 8 krajích SK); OP RLZ 4.1. Jihomoravského kraje Vzdělávání obecních samospráv na Vyškovsku; OP RLZ 3.3. Královéhradeckého kraje Profesionálové v MAS (pro Tima Liberec) aj. Člen správní rady Národní observatoře venkova do dubna 2008; Člen přípravného výboru NS MAS; Člen předsednictva SPOV OK Poradce MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří (1. kolo PRV) Poradce SPL pro MAS Podhostýnska a MAS Moravský kras Leader+ Leader IV.1.1. Leader IV.1.2. PRV SROP 3.2. SROP 3.3. OPRLZ 3.3. FM EHP/Norsko Grundtvig EQUAL POV OK, MMR Viz životopisy na MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

6 Odbornost členů / partnerů MAS: Členové, partneři MAS: Popis jejich praxe a školení v oblasti rozvoje venkova a projektového řízení: Ing. Jana Jurajdová (KTV Přerov): Rural Voice; Školení manažerů ÚZPI; Školení SROP 3.3; SROP 3.2. aj. Školení projektového řízení (3 dny x 8 hodin, 2005): Pavel Zakopal; Petr Netopil; Miroslav Kroupa; Markéta Kropáčková; Vlastimila Martinková; Hana Bělařová; František Zanáška; Josef Vařák; Jiří Šafránek; Zdeněk Biolek; Stanislav Sigmund - certifikát Školení Nové projekty s pomocí Evropy, SROP 3.3. OK: Radoslav Pospíšilík; Ivo Pitner; Marie Klvaňová; Zdeněk Dorazil; Zdeněk Smiřický; Josef Vařák; Hana Bělařová Školení SROP 3.3. Zlínského kraje: Radoslav Pospíšilík; Petr Lipnem; Ladislav Zajíc aj. * Školící program Mladí pro venkov venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic (SROP 3.2. Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji) 8 třídenních bloků školení 192 hodin projektové řízení, strategické plánování, Strukturální fondy, operační programy, facilitace, zapojování veřejnosti, metoda Leader, apod. Více informací na Účetní služby Účetní služby bude zajišťovat Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV, o.p.s.), která v současné době zajišťuje finanční řízení MAS Podhostýnska a MAS Moravská cesta. 9.2.b) Systém vzdělávání členů/partnerů MAS: Členové programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru budou opět proškoleni v oblasti vyhodnocování programu, výběru projektů, posuzování inovativnosti, originality projektů, hodnocení jejich dopadů na území regionu. Bude třeba, aby se orientovali v základech projektového cyklu a náležitostech projektů včetně příloh, které je nezbytné k němu doložit. Školení by mělo poskytnout nezbytné informace k následnému efektivnějšímu rozhodování. I když někteří klíčoví členové MAS již jeden cyklus školení absolvovali, nové školení přinese prohloubení jejich znalostí. Školení bude důležité i proto, že přistoupili noví členové a zapojili se do činnosti v orgánech MAS. Všechny rozhodovací orgány budou mít k dispozici stálého odborného konzultanta, který jim bude při jejich činnosti nápomocen. A) Vnitřní MAS hodlá školit vlastními silami i prostřednictvím odborníků aktéry MAS, tj. programového výboru, výběrové komise před jejich rozhodováním. Veřejnost a žadatele na seminářích při vyhlášení každé výzvy. Úspěšné žadatele ve financování a řízení projektů. B) Výměna a přenos zkušeností Přehled odborných vzdělávacích kurzů v oblasti rozvoje Studijní cesta, září 2008 venkova u jednotlivých aktérů je uveden v části 8.2.a). V současné době se členové a aktéři MAS-PM podílejí na projektu: Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008, žadatel: DSO Mikroregion Holešovsko) Pro rok 2009 aktéři MAS-PM připravují projekt: Společně měníme a rozvíjíme venkov (PRV III.3.1, žadatel SMARV). V těchto aktivitách se bude pokračovat i v dalších letech. C) Specializace MAS-PM hodlá využívat projekty budování absorpční kapacity ROP Střední Morava, vzdělávání Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), vzdělávání Národní observatoře venkova (NOV) aj. institucí. 9.2.c) Technické prostředky MAS Partnerství Moštěnka má zázemí na dvou místech v místě sídla v Horní Moštěnici a v místě sekretariátu v Kostelci u Holešova, manažeři jsou mobilní. SEKRETARIÁT - KOSTELEC U HOLEŠOVA Adresa: Kostelec u Holešova 58, Telefon: Vybavení kanceláře MAS: telefon, internetové připojení; elektronické zabezpečení místnosti; tiskárna (barevná), kopírka, skener; 2x kancelářský stůl + židle, nábytek, police, stoly a židle pro jednání cca 10 osob přímo v kanceláři; dataprojektor a promítací plátno (SMARV) V prostorách OÚ je k dispozici zasedací místnost pro lidí. Manažer: Marie Mlčáková; Telefon: ; manažer má k dispozici notebook Dell, mobilní telefon Poradce: Tomáš Šulák; Telefon: ; poradce má k dispozici notebook HP, služební telefon, v KuH je přítomen 1-2 x týdně SÍDLO HORNÍ MOŠTĚNICE Adresa: Dr. A. Stojana 120/41, Horní Moštěnice, Telefon: ; Fax: MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

7 Vybavení kanceláře manažera mikroregionu: telefon, internetové připojení, kancelářský stůl, židle, nábytek Pro MAS je k dispozici: kancelářský stůl, židle, internetové připojení. Pro projektové manažery obcí v regionu je k dispozici: kancelářský stůl, židle, internetové připojení. V prostorách OÚ je k dispozici zasedací místnost pro lidí. Manažer mikroregionu Moštěnka: Jaroslava Kajnarová; Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva: MAS má vlastní webové stránky a přístup do dalších portálů zaměřených na venkov a webových stránek obcí, mikroregionu, členů/partnerů MAS. Bude vydávat vlastní INFOLIST a tištěný zpravodaj a využívat stávajících médií obecní a městské zpravodaje, Veřejná správa, Moravský venkov apod. Podrobnosti jsou uvedeny v části 7.3. Vztah k obyvatelstvu. 9.2.d) Finanční prostředky MAS: MAS-PM dosud čerpala prostředky na svou činnost z těchto zdrojů: - Ministerstvo zemědělství () Kč - rozpočet Olomouckého kraje Kč Kč - rozpočet Zlínského kraje Kč - rozpočty měst a obcí v regionu cca Kč - příspěvek mikroregionů (DSO Moštěnka, DSO Holešovsko) cca Kč MAS zatím nevyužila na svou činnost: - povinné členské příspěvky - příjmy z vlastní činnosti (prodej výrobků a služeb aj.) - sponzorské dary od jednotlivců nebo firem - jiné finanční zdroje (úvěry, půjčky, ) MAS-PM na pomezí 2 krajů, manažerka MAS-PM má nastaven desetibodový systém financování, který je uveden v příloze zápisu VS MAS-PM (leden, 2008) a je uveden na v sekci Zápisy. MAS-PM mj. založila servisní organizaci SMARV, o.p.s., která zajišťuje přípravu, zpracování a řízení projektů pro obce, spolky, podnikatele apod. na území MAS-PM. Předpoklad financování a předfinancování činnosti MAS: Úvěr od banky V souvislosti se zajištěním realizace jiných SPL, zástupci MAS-PM v roce 2008 vyjednávali se zástupci České spořitelny, ČSOB, UniCredit Bank, Komerční banky a Volksbank. V případě, že zůstanou nabídky úvěrů podobné jako v roce 2008, využije MAS-PM služeb VOLKSBANK kontokorentní úvěr. alternativně: půjčka DSO mikroregionu Moštěnka a DSO mikroregionu Holešovsko (zvýšené členské příspěvky obcí pro svazek obcí) 9.2.e) Rozpočet MAS MAS-PM plánuje rozpočet činnosti MAS v návaznosti na všechny okolnosti ve výši 1,6 milionů Kč do konce roku Pro první etapu, kterou je třeba uvést do žádosti o financování činnosti MAS, je to Kč. V přehledu jsou uvedeny pro srovnání oba výpočty. Částky pro I. etapu za poradenství a osobní a cestovní náklady jsou uvedeny kvůli okolnostem kombinace plánu předfinancování s ohledem na období, kdy se bude přes platební orgán (SZIF) vyřizovat žádost o první platbu. Plán nákladů na organizaci MAS - způsobilé režijní výdaje za 1. etapu SPL plán: Kód Popis Výdaje Pro I. etapu Poznámka odhad do konce r (XI IV. 2009) 001 Zpracování SPL s ohledem na výběr a přidělenou 002 Aktualizace SPL finanční alokaci, zpřesnění záměrů 003 Kancelářské potřeby Poštovné, telefony Nájem, energie, voda, plyn Kancelářské vybavení úvodní nákup ve větším množství 007 Vzdělávání členů MAS Vzdělávací akce pořádané MAS Osobní a cestovní náklady ,0 úvazku do doby pracovních dohod zajistí činnosti MAS poradci 010 Propagace SPL a MAS Poradenské a odborné služby Poradce: facilitace, monitorování, spolupráce, propagace Účetní (finanční manažer), audit 012 Osobní automobil Celkem MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku 7.1.a) Vznik a vývoj místního partnerství rozšíření regionu a zapojování partnerů 2005: Počátky místního partnerství O zapojení do iniciativy a programu LEADER jednal Mikroregion Moštěnka v srpnu, září

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007

MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007 MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Výroční zpráva 2007 Olomouc Hranice Přerov Kroměříž Zlín Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy Výroční zpráva MAS Partnerství Moštěnka,

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. STANOVY občanského sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. (dále jen MAS ) byla založena v souladu s ustanoveními

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Zelená pro naše vesnice

Zelená pro naše vesnice Záměr MAS Partnerství Moštěnka Místní akční skupina pro Leader ČR 2007 OBSAH: 1. Představení oblasti a analýza stavu na místní úrovni: 2-6 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik v mikroregionu 7-16 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. červen 2013 DRAG s.r.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A CHARAKTERISTIKA MAS... 3 1.1 IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY... 3

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Integrovaná strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Strategie komunitně

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 23 / www.smarv.cz

Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 23 / www.smarv.cz ZPRÁVY / LEADER / Aktuální výzvy / PRV / POV OK / POV ZK / OPŽP Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 23 / www.smarv.cz Seminář Pracovní skupiny

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden duben 2012 Název MAS: Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Jitka Schneiderová, manažerka kontakt:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více