Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. V prvním článku bychom Vás rádi seznámili s novým nástrojem pro správu a zhodnocení majetku, kterým je svěřenský fond a který bude možno založit od příštího roku v návaznosti na nový občanský zákoník. Dále Vás informujeme o povinnosti absolventů bakalářského studia, pokud nebyli přijati na magisterské studium, platit zdravotní pojištění za měsíc srpen. V rámci intenzivnějšího boje proti daňovým únikům Komise EU v červnu navrhla rozšíření automatické výměny informací mezi daňovými správami v členských států. V sekci Z dění v TPA Horwath naleznete informace o akci Junior Consultant Event, na které zaměstnanci TPA Horwath prezentovali Českou republiku ostatním kolegům ze zemí, v nichž skupina TPA Horwath působí. Dále upozorňujeme na semináře, na kterých přednáší naši zaměstnanci. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář na měsíce srpen a září. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Jana Skálová TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Transferové ceny Podnikové poradenství M&A poradenství Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví Vedení mezd Správa nemovitostí Obsah 1 Svěřenský fond nový nástroj pro správu a zhodnocení majetku 2 Bakaláři v nejistotě: Co se zdravotním pojištěním? 3 Boj proti daňovým únikům 4 4 Z dění v TPA Horwath 5 5 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Partner TPA Horwath Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 1 Svěřenský fond nový nástroj pro správu a zhodnocení majetku Svěřenský fond, který upravuje nový občanský zákoník, představuje jednu z možností, jak od zajistit správu a zhodnocování majetku osoby, která nemůže nebo již dále nechce o majetek pečovat. Význam svěřenského fondu je však daleko širší, např. rozdělování užitků z majetku či jeho ochrana. Rozdělením užitků z majetku máme na mysli situaci, kdy jedna osoba chce ekonomicky zajistit více na ní závislých osob (dětí, synovců, neteří), ovšem bez možnosti, aby tyto osoby nakládaly s celým majetkem, rozhodovaly o jeho prodeji, nebo měnily výši jim určených podílů. Mezi hlavní aktéry svěřenského fondu patří zakladatel, beneficient (jeden či více příjemců užitků z fondu) a správce. Důvěra mezi zakladatelem a správcem je hlavním prvkem celého svěřenství, bez které by zcela vymizel jeho smysl, neboť svěřenský fond funguje na principu odděleného vlastnictví. Zakladatel zde ztrácí vlastnické právo k majetku, který převedl do svěřenského fondu. Vlastnické právo k danému majetku žádný subjekt nově nenabývá. Veškeré potřebné dispozice s majetkem (tedy jakoby vlastnická práva k danému majetku) vykonává jeho správce. Správci náleží tzv. plná správa majetku, tedy musí dbát nikoliv pouze o jeho zachování, ale také o rozmnožení a uplatnění majetku v zájmu beneficienta. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele, jehož správu převezme správce. Zakladatel stanoví ve statutu svěřenského fondu podmínky správy a činnosti svěřenského fondu. Zároveň také určí správce a okruh beneficientů (obmyšlených osob), kterým bude správce povinen poskytovat plnění. Plnění může býti mezi beneficienty rozděleno nerovnoměrně. Svěřenský fond Vyčlenění majetku zakladatele Zisk Výplata plnění beneficientům Do svěřenského fondu může být vyčleněn jakýkoliv majetek (peníze, movité nebo nemovité věci). Příkladem může být vyčlenění akcií do svěřenského fondu. Dividendy z těchto akcií budou tvořit zisk svěřenského fondu, který se přerozdělí mezi beneficienty. Dalším příkladem může být vyčlenění nemovitostí, kde užitkem bude zisk z pronájmu nemovitostí. Pro založení svěřenského fondu za života zakladatele je nutno sepsat smlouvu statut. Jedná se o zásadní dokument, kterému je při přípravě nutné věnovat pozornost nejenom po stránce právní, ale i daňové a účetní. Obsahuje základní informace o svěřenském fondu jaké je jeho označení, jaký je majetek při jeho založení, účel fondu a také označení beneficientů. Podstatné bude i pečlivé nastavení kontrolních prvků, které znemožní nakládání s majetkem v rozporu s vůlí zakladatele. Jedním z kontrolních prvků může být např. povinnost auditu účetních závěrek svěřenského fondu, kterou může zakladatel zakotvit do statutu.

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 Fond vzniká v okamžiku, kdy svěřenský správce přijme pověření k jeho správě. Pro založení svěřenského fondu pro případ smrti musí zakladatel sepsat pořízení pro případ smrti, tj. závěť, dědickou smlouvu nebo dovětek. Svěřenský fond pro případ smrti pak vzniká okamžikem smrti zakladatele. Svěřenský fond představuje určitou alternativu k dědictví. Na rozdíl od něj však umožňuje vyvarovat se ztráty hodnoty majetku rozmělněním mezi oprávněné dědice (majetek bude jako celek kvalifikovaně obhospodařován správcem), přičemž jsou zajištěna pravidelná finanční či hmotná plnění pro určené osoby (beneficienty). Majetek ve svěřenském fondu má tedy zajištěnu trvalou ochranu a odbornou správu. Přestože čistě právní úprava režimu svěřenského fondu je dnes jasná, neboť nový občanský zákoník je platným předpisem, z daňového hlediska je situace odlišná. V současné době je v legislativním procesu návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1004). Podle aktuálního stavu dotčených novel má být vyčlenění majetku zakladatele do svěřenského fondu i distribuce plnění ze svěřenského fondu k beneficientům daňově neutrální operací. Tato informace je zásadním průlomem. Na základě aktuální verze novel daňových předpisů lze zjistit, že vyčlenění majetku do svěřenského fondu nebude podléhat zdanění žádnou daní. Co se týče výplaty plnění beneficientům, pak byly v návrhu identifikovány četné možnosti pro osvobození vypláceného plnění od daně z příjmů. Zákon o daních z příjmů je součástí sněmovního tisku 1004, která v tuto chvíli čeká v poslanecké sněmovně na třetí čtení. Závěrem lze tedy zrekapitulovat, že svěřenské fondy přinášejí možnost zachování, ochrany a dalšího fungování majetku zakladatele s cílem výplaty plnění osobám, které určil zakladatel. Určitou negativní stránkou svěřenského fondu může být otázka nákladů spojených s jeho zřízením, a s jeho provozem. Náklady související se zřízením svěřenského fondu ponese většinou zakladatel. Provozní náklady zatíží samotný svěřenský fond, sníží jeho zisk nebo majetkovou podstatu. Pro další informace k této problematice kontaktujte Lukáše Pěsnu nebo Jindřicha Trupla, 2 Bakaláři v nejistotě: Co se zdravotním pojištěním? Rádi bychom Vás upozornili na jednu záludnost v oblasti zdravotního pojištění absolventů bakalářských oborů, kteří v průběhu prázdnin řeší otázku, zda budou pokračovat v magisterském studiu či nikoliv. V ideálním případě je student přijat do navazujícího magisterského studia již v průběhu července a nemusí se tedy zabývat otázkou, zda zdravotní pojištění platit či nikoliv. V případě, že do navazujícího studia nastoupí nejpozději do tří kalendářních měsíců od ukončení předchozího stupně, se totiž jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle 14 odst. 2c zákona o státní sociální podpoře a pojištění za něj stále platí stát.

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 Pokud se však přijímací řízení koná až v průběhu srpna, je student vystaven nebezpečí, že v případě nepřijetí bude od srpna povinen hradit si zdravotní pojištění ve výši Kč/měsíčně sám. Stát totiž za absolventy vysokých škol platí pojištění jen v kalendářním měsíci, ve kterém studium řádně ukončili, případně ještě v následujícím kalendářním měsíci, pokud po celý měsíc absolvent nevykonává žádnou výdělečnou činnost (což je červenec). Co tedy v této situaci dělat? Nejlepší je počkat na výsledek přijímacího řízení. Jestliže skutečně dojde na nejhorší a absolvent nebude do navazujícího studia přijat, měl by se nejpozději poslední pracovní den v srpnu nahlásit na úřadu práce a následně do 8 dnů ohlásit tuto skutečnost i své pojišťovně. Bude tedy v evidenci úřadu práce již za měsíc srpen a zdravotní pojištění platit nebude. Pro další informace k této záležitosti kontaktujte Janu Vítkovou, 3 Boj proti daňovým únikům V rámci intenzivnějšího boje proti daňovým únikům Komise v červnu navrhla rozšíření automatické výměny informací mezi daňovými správami v EU. Na základě tohoto návrhu budou na seznam kategorií, které v EU podléhají automatické výměně informací, přidány dividendy, kapitálové zisky, veškeré jiné formy finančních výnosů a zůstatky na účtech. Evropská unie díky tomu bude disponovat nejucelenějším systémem automatické výměny informací na světě. Automatickou výměnu informací v rámci EU již stanoví dva významné právní předpisy. Na základě směrnice o zdanění příjmů z úspor členské státy shromažďují údaje o úsporách nerezidentů fyzických osob a automaticky je předávají daňovým orgánům v místě pobytu těchto osob. Tento systém funguje od roku Rada aktuálně projednává návrh na posílení této směrnice a rozšíření její oblasti působnosti. Na zasedání Evropské rady v květnu 2013 se členské státy zavázaly, že novelu směrnice o zdanění příjmů z úspor přijmou do konce roku. Směrnice o správní spolupráci předpokládá automatickou výměnu informací o jiných formách příjmů od 1. ledna Týká se příjmů ze zaměstnání, odměn členů statutárních orgánů, životního pojištění, důchodů a nemovitostí. Cílem červnového návrhu je pozměnit směrnici o správní spolupráci tak, aby se automatická výměna informací od uvedeného data vztahovala rovněž na dividendy, kapitálové zisky, jiné finanční výnosy a zůstatky na účtu. Důsledkem tohoto návrhu, spolu s výše uvedenými ustanoveními o automatické výměně, je, že si členské státy budou mezi sebou vyměňovat stejný objem informací, k jehož výměně s USA se zavázaly na základě amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA). Pro další informace k této záležitosti kontaktujte Janu Skálovou,

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 4 Z dění v TPA Horwath Junior Consultant Event 2013 V letošním roce se uskutečnil další ročník Junior Consultant Eventu, který se tradičně pořádal v Maďarsku u jezera Balaton. Event je určen pro nově začínající mladé konzultanty ze skupiny TPA Horwath. Mezi jeho hlavní cíle patří především získání širšího povědomí o skupině TPA Horwath a osobní seznámení s ostatními kolegy z různých zemí Evropy. Jedním z vhodných prostředků k seznámení se s kolegy z ostatních zemí byla prezentace jednotlivých států samotnými účastníky eventu pod názvem Countries & People, které se úspěšně zúčastnil i náš tým. Event by měl nováčky také motivovat k pracovním úspěchům, zvýšit možnost komunikace ve skupině a sdílení osobních názorů za účelem zdokonalení pracovního prostředí ve skupině TPA Horwath. Pro účastníky byly mimo jiné připraveny také různé sportovní soutěže a kolektivní vědomostní hry. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 55 konzultantů, z nichž 10 reprezentovalo české TPA Horwath z oddělení daní, auditu, oceňování a Corporate Finance. Odborné semináře k rekodifikaci práva Stejně jako v minulých vydáních našeho Newsletteru si na závěr dovolujeme zařadit pozvánky na semináře, ve kterých můžete potkat daňové poradce a auditory z TPA Horwath. Pro měsíce září a říjen TPA Horwath ve spolupráci s advokátní kanceláří BNT attorney-at-law připravila sérii odborných seminářů věnovaných rekodifikaci práva. Cílem těchto seminářů je seznámit "neprávnickou veřejnost" se základy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a to s vazbou na nová účetní a daňová pravidla.

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 V současné složité politické situaci se vynořují otázky, zda skutečně rekodifikace vstoupí v platnost. K tomu můžeme uvést jedině to, že zatím jsou činěny kroky k tomu, aby se tak stalo. Doprovodné zákony k rekodifikaci týkající se daní a účetnictví byly schváleny Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení dne 8.srpna Snad se brzy dočkáme i jejich zveřejnění ve Sbírce zákonů. Témata seminářů jsou přitom naplánována tak, aby pokryla regulaci všech základních oblastí podnikatelského života. Dovolujeme si tedy Vás pozvat na níže uvedené semináře. TERMÍN TÉMA PŘEDNÁŠKY PŘEDNÁŠEJÍCÍ Co je nutné vědět o novém soukromém právu? Jak uzavírat smlouvy po a jak dosáhnout splnění svých pohledávek? Nemovitosti od právo, účetnictví a daně Podnikatelská seskupení nová úprava koncernového práva z hlediska práva, daní a účetnictví Společnost s ručením omezeným právo, účetnictví a daně Akciová společnost právo, účetnictví a daně Mgr. Lukáš Havel, advokát; Ing. Jindřich Trupl, partner TPA Horwath. Mgr. Libor Ulovec, advokát Mgr. Irena Pešlová, advokátní koncipientka Mgr. Tomáš Běhounek, advokát a partner Mgr. Tereza Chalupová, advokátní koncipientka Ing. Jindřich Trupl, partner TPA Horwath Mgr. Jan Šafránek, advokát a partner Ing. Jana Skálová, partner TPA Horwath Mgr. Pavel Pravda, advokát a partner Ing. Jana Skálová, partner TPA Horwath JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL. M., advokát Ing. Jana Skálová, partner TPA Horwath Podrobnější informace o obsahu seminářů a možnost se na ně přihlásit najdete na webu

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 5 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář SRPEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. daň z příjmů Pojistné sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů a pojistné na důchodové spoření měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za červenec 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za červenec 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a pojistného na důchodové spoření splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 26. spotřební daň daňové přiznání za červenec 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za červenec daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec energetické daně výpis z evidence za červenec daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013

8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 8 ZÁŘÍ pondělí 2. daň z nemovitostí daň z příjmů splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň pátek 20. sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů a pojistné na důchodové spoření měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za srpen 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za srpen 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a pojistného na důchodové spoření úterý 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. pondělí 30. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z přidané hodnoty daň z příjmů daňové přiznání za srpen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen souhrnné hlášení za srpen výpis z evidence za srpen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013 poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle 82 a 82a zákona o DPH odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013 TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05 Svoboda podnikání PRŮVODCE PRO INVESTORA Podle zásady svobody podnikání je v České republice každému ze zemí EU umožněno usadit se a podnikat, zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, vykonávat současně

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více