ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST?"

Transkript

1 TEAM Skupinové pojištění zaměstnanců Group life insurance for employees

2 JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST? Věděli jste, že: Invalidní důchod 3. stupně znamená pokles příjmu zaměstnance o polovinu, 2. stupně dokonce o 2/3? v roce 2012 bylo evidováno více než invalidních důchodců? v roce 2012 zemřelo přes lidí v produktivním věku? ZAJISTĚTE Své ZAMĚSTNANCE A JEJICh ROdINY PRO PříPAd NEOČEkÁvANýCh UdÁLOSTí Buďte odpovědní a pomozte svým zaměstnancům a jejich rodinám zmírnit dopady neočekávaných, tragických událostí. ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? Did you know that: A third degree disability means a drop in an employee s income by one-half, while a second degree disability means a reduction by as much as 2/3? There were more than 420,000 people registered on disability benefits in the country (CZ) in 2012? In 2012, more than 23,000 people of a productive age died? PROvIdE for YOUR EMPLOYEES ANd ThEIR families ShOULd ThE UNExPECTEd STRIkE Be responsible and help your employees and their families mitigate the negative impacts of unexpected or tragic events.

3 1 TEAM SkUPINOvé POJIšTĚNí ZAMĚSTNANCů TEAM group LIfE INSURANCE for EMPLOYEES V Komerční bance a v Komerční pojišťovně vnímáme stoupající poptávku společností po firemních benefitech, které by zaměstnancům přinesly nové a zajímavé výhody a zároveň by zaměstnavateli rozšířily možnosti daňové optimalizace. Kromě klasických nástrojů pro dosahování spokojenosti pracovníků (navýšení mzdy, prémie, služební vůz, spořicí životní pojištění atp.) se můžete rozhodnout pro nástroje sociální a motivační politiky, které jsou v poslední době v oblasti zaměstnaneckých benefitů čím dál více oblíbené. At both Komerční banka and Komerční pojišťovna, we are well aware of the growing demand among businesses for company benefits that can bring employees new and appealing bonuses while offering employers additional tax optimisation possibilities. In addition to traditional tools used to ensure employee satisfaction (wage increases, bonuses, company cars, life insurance with savings, etc.), employers can also use social and motivational policy instruments which have in recent times gained popularity in the employee benefits area. Nové rizikové životní pojištění TEAM je určeno těm společnostem, které chtějí poskytnout podporu svým zaměstnancům a jejich rodinám v případech neočekávaných, tragických událostí. The high risk cover of life insurance product TEAM has been designed for those businesses that wish to provide support for employees and their families in the case of an unexpected, tragic event. Pojištění TEAM umožňuje v případě úmrtí či závažného onemocnění/úrazu překlenout zaměstnanci či jeho rodině nejobtížnější období spojené s touto neočekávanou situací. Produkt nabízí možnost kombinace těchto jednotlivých pojištění: životní pojištění pojištění úmrtí zaměstnance pojištění invalidity (2. a 3. stupně) zaměstnance Pojištění TEAM Vám dává možnost nastavení jednotné výše pojistné ochrany pro všechny zaměstnance či dle jejich pracovního zařazení do několika individuálních úrovní. In the case of death or a serious illness/injury, the TEAM insurance enables the insured employee or their family to overcome the most difficult period following such an unfortunate event. The policy offers the possibility of combining the following insurance products: Life insurance insurance cover for the employee s death Employee s disability insurance (second and third degree) The TEAM insurance enables employers to adjust the individual insurance cover for each employee or to use several different configurations according to the specific work positions of employees.

4 2 ChARAkTERISTIkA POJIšTĚNýCh RIZIk ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚMRTÍ Finanční pomoc spojená s výplatou životního pojištění pomůže rodině Vašeho zaměstnance překonat výpadek jeho příjmu i po delší období. V případě úmrtí zaměstnance vyplatí pojišťovna oprávněným osobám (partner, rodina) určenou pojistnou částku. TEAM může krýt jakékoli příčiny úmrtí, ať už pracovní úraz, úraz mimo zaměstnání nebo úmrtí v důsledku onemocnění. Taktéž je možné zvolit pouze úrazovou variantu tohoto pojištění. Pojistnou částku lze nastavit jako fixní částku pro jednotlivá pracovní zařazení anebo násobek příjmu zaměstnance (např. 24x měsíční mzda). POJIŠTĚNÍ INVALIDITY 2. A 3. STUPNĚ V případě přiznání invalidity dochází nejen k výraznému snížení schopnosti výdělečné činnosti, ale obvykle také ke zvýšení výdajů (úprava obydlí, zdravotnické pomůcky, léky či rehabilitace). Může to být právě Vaše společnost, která svým zaměstnancům pomůže tyto dlouhodobé finanční potíže překonat. Pojištění invalidity 2. a 3. stupně kryje snížení schopnosti výdělečné činnosti pojištěných zaměstnanců už od 50 %, a to v důsledku úrazu i onemocnění. Taktéž je možné zvolit pouze pojištění invalidity 3. stupně či úrazovou variantu tohoto pojištění. Komerční pojišťovna vyplácí sjednanou pojistnou částku ihned po přiznání invalidity v jednorázové výplatě a bez zpětného došetřování statutu invalidního důchodce. description Of INSUREd RISkS LIFE INSURANCE DEATH BENEFIT Financial assistance in the form of a life insurance payout can help the family of your employee overcome the loss of income even for an extended period of time. In the event of the death of an insured employee, the insurance company will pay to the beneficiaries (spouse, family members) a specified death benefit. The TEAM insurance can cover any cause of death, including an occupational accident, an outside-of-work accident or illness. It is also possible to opt for accident cover only. The insurance benefit can be specified as a fixed amount depending on the work position or a multiple of the wage (e.g. equal to 24 monthly wages). SECOND AND THIRD DEGREE DISABILITY INSURANCE When a person becomes disabled, not only is their earning power severely reduced, their expenses usually rise as well (necessary adjustments to home, medical aids, medications, rehabilitative treatments). It could be your company that will be necessarily helping employees overcome such long-term financial hardship. Second and third degree disability insurance covers the reduced earning power of insured employees from as low as a 50% reduction, caused by an injury or illness. It is also possible to choose only third degree disability insurance or only accident cover. Komerční pojišťovna pays out the agreed benefit once the disability is ascertained, in the form of a single lump sum and with no subsequent examination of disability status.

5 3 výhody SkUPINOvéhO POJIšTĚNí TEAM PRO VAŠI SPOLEČNOST sociální odpovědnost vůči zaměstnancům a jejich rodinám, zvýšení spokojenosti, motivace a loajality zaměstnanců, získání konkurenční výhody mezi zaměstnavateli na trhu práce, daňová optimalizace možnost plného zahrnutí zaplaceného pojistného do nákladů, získání výhodnějších podmínek pro pojištění zaměstnanců než v případě sjednání individuálních smluv, zvýhodněná cena pojištění pro firmy s více než 100 zaměstnanci, jednoduchý proces administrace. PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE kvalitní zajištění zaměstnance a jeho rodiny zdarma, ve většině případů žádný zdravotní dotazník a zdravotní prohlídky, výhodnější podmínky pojištění než v případě sjednání individuální smlouvy. daňové dopady POJIšTĚNí PRO VAŠI SPOLEČNOST pojistné hrazené zaměstnavatelem je pro firmu daňově uznatelný náklad, z hrazeného pojistného zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění. PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE pojistné hrazené zaměstnavatelem je pro zaměstnance nepeněžní příjem, ze kterého je odváděno zdravotní a sociální pojištění a jež podléhá dani z příjmu, vyplacené pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu ani dědické dani. AdvANTAgES Of TEAM group INSURANCE FOR YOUR COMPANY Social responsibility shown towards your employees and their families, Increased satisfaction, motivation and loyalty of employees, A competitive advantage over other employers on the employment market, Tax optimisation full tax deductibility of insurance premiums paid, Access to more advantageous employee insurance conditions compared to taking out individual policies, Advantageous premiums for businesses with more than 100 employees, Simple process of administration. FOR YOUR EMPLOYEES Reliable and free security product for employees and their families, In most cases, no need for a health questionnaire and medical check-up, More advantageous insurance conditions compared to taking out an individual policy. TAxATION IMPACTS Of ThE INSURANCE FOR YOUR COMPANY Insurance premiums paid by the company are tax deductible for the employer, Insurance premiums are subject to contributions to social and health insurance systems. FOR YOUR EMPLOYEES Insurance premiums paid by the employer form non-monetary income for the employee, subject to contributions to social and health insurance systems and to income tax, Insurance benefit payouts are exempt from income and inheritance taxes.

6 4 vzorové PříkLAdY Příklady 3 firem, které zvažují sjednání pojištění TEAM pro své zaměstnance ve variantě krytí pro případ smrti z jakýchkoli příčin, na pojistnou částku rovnající se 2násobku roční hrubé mzdy daného zaměstnance. INFORMACE O FIRMÁCH MOdEL ExAMPLES Examples for three businesses contemplating taking out TEAM insurance for their employees, providing insurance cover against death from any cause, with the policy value equal to two annual gross wages of the employee. INFORMATION ON THE COMPANIES Počet Průměrný Podíl Podíl Podíl částečně Podíl Průměrná Průměrná zaměstnanců věk mužů nemanuální manuální manuální mzda pojistná práce práce práce částka Number of Average Proportion Proportion Proportion Proportion Average Average employees age of males of non-manual of partially of manual wage policy work manual labour labour value Firma / Company % 90 % 10 % 0 % Firma / Company % 20 % 80 % 0 % Firma / Company % 10 % 20 % 70 % NÁKLADY FIREM Počet zaměstnanců Měsíční náklady na pojistné za celou firmu (Kč) Firma Firma Firma NÁKLADY ZAMĚSTNANCE Zaměstnanec 35 let, hrubá mzda kč, pojistná částka pro případ smrti kč: Sociální a zdravotní pojištění Daň z příjmu Celkem 11 Kč/měsíc 20 Kč/měsíc 31 kč/měsíc V případě úmrtí dostane rodina zesnulého obnos ve výši kč. Tento obnos nepodléhá dědické dani. Kolik by stálo zaměstnance individuální pojištění tohoto rizika? Pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin na pojistnou částku Kč. Měsíční pojistné 376 Kč* * Příklad je proveden výpočtem rizikového životního pojištění Elán od Komerční pojišťovny, a.s. COSTS TO THE COMPANIES Number of employees Monthly cost of insurance for the company (in CZK) Company ,800 Company ,500 Company 3 1, ,000 COSTS TO EMPLOYEES An employee of 35 years of age, with a monthly gross wage of CZk 29,000, and a sum insured in the event of death of CZk 696,000: Social and health insurance Income tax Total CZK 11 a month CZK 20 a month CZk 31 a month In the event of the death of the employee, the family of the deceased would receive the sum of CZk 696,000, exempt from inheritance tax. What would be the cost of the same insurance cover taken out by the employee under a standalone policy? Life insurance against death from any cause with a policy value of CZK 696,000. Monthly premium CZK 376* * The example is taken from the Elán high risk life insurance cover offered by Komerční pojišťovna, a.s.

7 5 POSTUP UZAvřENí SkUPINOvé POJISTNé SMLOUvY V případě uzavření smlouvy mezi Vaší společností a Komerční pojišťovnou velmi rádi zajistíme prezentaci pojistného produktu Vašim zaměstnancům ať již formou vhodně načasovaných osobních setkání se zaměstnanci nebo např. článků do Vašeho interního časopisu či materiálem určeným k intranetové prezentaci. Výpočet výše pojistného pro Vaši společnost Pro co nejpřesnější a spravedlivé nastavení ceny produktu potřebujeme znát informace o struktuře Vašich zaměstnanců, tj. u každého zaměstnance aktuální věk, pohlaví, pracovní pozici a výši hrubé mzdy či pojistné částky. Snadné uzavření smlouvy Pojišťovna neuzavírá individuální smlouvy s jednotlivými zaměstnanci, ale pouze kolektivní smlouvu s Vaší společností. Zařazení zaměstnanců do pojištění Všichni zaměstnanci společnosti jsou do pojištění zařazeni automaticky. Je však možné nastavit pravidla pro jejich zařazení, například nezahrnout pracovníky ve zkušební době, na mateřské dovolené atp. Zaměstnanec má právo tento benefit odmítnout (musí aktivně požádat o nezařazení do pojištění). Zahrnutí pojistného do nákladů Vaší společnosti Vaše společnost při příležitosti sjednání skupinové pojistné smlouvy upraví tento benefit interní směrnicí, na základě které jsou všichni zaměstnanci společnosti do pojištění zařazeni automaticky (možné nastavit určitou lhůtu, ve které má zaměstnanec právo vyjádřit nesouhlas se zařazením do pojištění). Zároveň tím vzniká právo zahrnout výdaje spojené s placením pojistného do nákladů společnosti. Aktualizace pojištěných zaměstnanců a vyúčtování pojistného Pro aktualizaci pojistné ochrany Vašich zaměstnanců a korektní vyúčtování pojistného postačí jednou měsíčně zaslat do Komerční pojišťovny seznam pojištěných zaměstnanců. Na základě měsíčních reportů bude Komerční pojišťovna předepisovat pojistné Vaší společnosti. Úhrada pojistného je možná i na čtvrtletní bázi s konečným zúčtováním na konci roku. PROCESS for TAkINg OUT A group INSURANCE POLICY If an agreement is reached between your company and Komerční pojišťovna, we will be happy to present the insurance product to your employees whether through suitably timed personal meetings with your employees or in the form of, for example, an article to be published in your company bulletin and/or on your intranet. Calculation of insurance premium for your company In order to provide an as accurate and fair as possible calculation of the premium, we need to know certain information regarding the structure of your workforce, i.e. the current age, sex, work position and gross salary or desired policy value for each employee. Easy route to an insurance policy The insurer does not provide separate policies for individual employees. Instead, a group policy is signed with your company. Inclusion of employees in the insurance cover All the employees of your company are automatically included in the insurance cover. However, it is also possible to define inclusion/exclusion rules. For example, employees subject to a trial period, employees on maternity leave, etc., can be excluded. Employees are also entitled to decline their inclusion in the insurance cover (they have to explicitly ask to be excluded from it). Inclusion of insurance premiums in company expenses Once the group insurance is agreed, your company will issue an internal guideline governing the related employee benefit to automatically include all company employees in the insurance cover (it is also possible to specify a grace period within which employees can decline inclusion). Simultaneously, your company becomes eligible to include the expenses related to the insurance premiums in tax-deductible costs. Updates to the status of insured employees and insurance premium billing In order to update the insurance cover for your employees and to ensure correct insurance premium billing, simply send a list of the insured employees to Komerční pojišťovna once a month. Komerční pojišťovna will use the monthly reports to bill for the corresponding premium. Insurance premiums can also be paid quarterly with final accounting at the end of each year.

8 ChCETE více INfORMACí? PTEJTE SE. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat klientský servis Komerční pojišťovny na bezplatné infolince či navštívit do YOU NEEd MORE INfORMATION? JUST ASk. Your relationship manager will be pleased to answer your questions. You can also contact Clients Service Desk. Use the tool-free number or visit

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Pojištění je cesta... ...Insurance Is a Way. Výroční zpráva Annual Report. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Pojištění je cesta... ...Insurance Is a Way. Výroční zpráva Annual Report. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Pojištění je cesta......insurance Is a Way 07 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2007 2006 2005 Změna/Change

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report. S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone.

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report. S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone. Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone stojíme při Vás 09 Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2009 2008 2007

Více

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň 04 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 25 AEGON Pojišťovna, a. s. Obsah / Contents A. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / INTRODUCTORY SPEECH FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS B. OBECNÁ ČÁST / GENERAL

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráva Annual report 2009 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Zpráva o činnosti společnosti 11 Report of the

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION

E G A P. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION B E Z P E Č N Ě N A V R C H O L S E C U R E L Y T O T H E P E A K E G A P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro pojištění

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

EY2012 Awards Workplaces for all Ages

EY2012 Awards Workplaces for all Ages EY2012 Awards Workplaces for all Ages National Finalist Country: Czech Republic Title: Senior-friendly Company Seniority Programme Submitted by: Petr Ondráček - Škoda Auto EU Second Place Summary: As part

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více