Metodika pro udělování značky Regionální potravina (dále jen Metodika )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro udělování značky Regionální potravina (dále jen Metodika )"

Transkript

1 Metodika pro udělování značky Regionální potravina (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek), který je vyroben v příslušném regionu, pochází zejména z tuzemských surovin a vykazuje nezaměnitelné regionální charakteristiky. Regionem se rozumí celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územněsprávní celek. Cílem udělování značky Regionální potravina je podpora a propagace malých a středních potravinářských výrobců a regionu původu produktu. Značka Regionální potravina bude udělena vítězi ve stanovených kategoriích. Značku Regionální potravina uděluje hejtman příslušného kraje. Značka smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v Pravidlech pro udělování značky Regionální potravina. Pravidla pro udělování značky Regionální potravina jsou rozdělena na tři části: obecné, specifické a regionální. Obecná a specifická pravidla jsou stejná pro všechny regiony (kraje), regionální pravidla si stanovuje každý region (kraj) samostatně. Regionální pravidla nesmí být v rozporu s obecnými a specifickými pravidly. Správcem značky Regionální potravina je Ministerstvo zemědělství. Správci stávajících krajských značek kvality zůstávají současní držitelé (Krajská agrární komora nebo Regionální agrární komora). Administrátorem značky Regionální potravina je na základě souhlasu Ministerstva zemědělství, v každém kraji Krajský úřad v součinnosti s Potravinářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR. Vyhlašovatelem soutěže o značku Regionální potravina je Krajská Agrární komora nebo Regionální Agrární komora, případně subjekt pověřený příslušným Krajským úřadem v součinnosti s Agrární komorou ČR. Splnění všech kvalitativních kriterií ověřuje a hodnotí Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR. Výsledky soutěže o značku Regionální potravina jsou vyhlašovány jedenkrát v kalendářním roce, nejpozději však do 15. října daného roku. Termíny související s vyhlášením soutěže a se stanovením data příjmu žádostí, případně doplňujících požadavků vyhlašuje a zveřejňuje vyhlašovatel.

2 Pravidla pro udělení značky Regionální potravina 1. Obecné podmínky pro udělení značky Regionální potravina a) žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen výrobce ), b) žadatelem o udělení značky Regionální potravina může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba), c) žadatel dokládá v žádosti dle části A své identifikační údaje a čestné prohlášení dle části B (o pravosti předložených dokumentů a věrohodnosti dodaných informací), dále je žadatel povinen předložit k žádosti kopii výpisu z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců. Žadatel je rovněž povinen dodat hodnotitelské komisi konkrétní výrobek v obalu určeném konečnému spotřebiteli k posouzení (vzhledu, chuti, obalu aj.), d) žádost o udělení značky Regionální potravina pro jednotlivé výrobky podává žadatel dle stanovených a zveřejněných termínů vyhlašovateli soutěže. Každá žádost bude zaregistrována. Zjistí-li se, že žádost je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné nebo nepravdivé údaje, bude žadatel vyhlašovatelem vyrozuměn o konkrétních nedostatcích a vadách a bude vyzván k jejich odstranění. Přijímání žádostí probíhá průběžně, žádosti mohou být předány elektronicky, osobně, případně mohou být zaslány doporučeně poštou, e) dokumentace poskytnutá k žádostem o udělení značky Regionální potravina, se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo, f) o kladném stanovisku k žádosti o udělení značky Regionální potravina rozhoduje hejtman kraje na základě doporučení hodnotitelské komise příslušného kraje, g) přihlášený zemědělský nebo potravinářský výrobek musí splňovat požadavky platných právních předpisů národního i evropského potravinového práva, h) značka Regionální potravina bude udělována v následujících kategoriích: mléko a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, masné výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína), ovoce a zelenina, ostatní. 2. Specifické podmínky pro udělení značky Regionální potravina a) žadatel předloží k žádosti technickou dokumentaci výrobku podle části C. Parametry uvedené v technické dokumentaci musí být doloženy protokolem vypracovaným na základě akreditované laboratorní metody ne starší než 6 měsíců, b) zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina, musí být vyroben z tradičních surovin v daném regionu, přičemž podíl tuzemských surovin musí tvořit minimálně 70%,

3 c) hlavní složka zpracované potraviny musí být vždy ze 100% tuzemského původu, d) dále musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regionální charakter výrobku je rovněž deklarace výjimečných kvalitativních znaků, e) žadatel je povinen současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku a používaný obal nebo návrh obalu (fyzicky nebo v elektronické podobě), z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu, f) žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením dle části B, g) žadatel musí potravinářský nebo zemědělský výrobek pod svoji značkou pravidelně uvádět do oběhu konečnému spotřebiteli v rámci maloobchodu, h) žadatel je povinen poskytovat součinnost zástupcům kontrolních orgánů SVS ČR a SZPI a umožnit jim pravidelnou kontrolu všech podmínek a fází výroby, týkajících se výrobků oceněných značkou Regionální potravina, i) udělování značky Regionální potravina se týká pouze balených potravin v obalech určených pro spotřebitele (s výjimkou pekařských a cukrářských výrobků). 3. Regionální podmínky pro udělení značky Regionální potravina Regionální podmínky pro udělení značky Regionální potravina stanoví administrátor v každém kraji samostatně. Tyto podmínky budou zveřejněny. Stanovené regionální podmínky nesmí být v rozporu s obecnými a specifickými pravidly, ale musí postihovat žádoucí regionální specifické vlastnosti výrobků (viz definice regionální potraviny). Těmito regionálními podmínkami jsou mimo jiné pravidla pro současně oceňované krajské značky kvality (Pardubický mls, Chutná hezky jihočesky atd.). Příloha: Regionální podmínky pro udělení značky Ostatní ustanovení 4. Hodnotitelská komise a) Hodnotitelská komise je výkonným orgánem administrátora a vyhlašovatele soutěže o značku Regionální potravina při posuzování předložených žádostí a hodnocených výrobků. Hodnotitelská komise se schází v termínu, který

4 určuje předseda hodnotitelské komise, s přihlédnutím k termínu vyhlášené soutěže a množství předložených žádostí. b) Předmětem hodnocení hodnotitelské komise je celkové posouzení předložené Žádosti. Jedná se o technickou dokumentaci, fotodokumentaci výrobku, jeho obal a etiketu, ostatní dokumentaci. Hlavní důraz je kladen na zhodnocení předloženého popisu regionální vazby k danému kraji včetně popisu nadstandardních kvalitativních charakteristik. c) Výsledek hodnocení se zaznamená do formuláře, ve kterém se komise vyjádří, zda doporučuje/nedoporučuje/doporučuje s podmínkou udělení značky Regionální potravina, včetně případných důvodů pro nedoporučení nebo popsání podmínek pro případné doporučení. d) Konečný výsledek hodnocení odpovídá výsledku nadpoloviční většiny součtu hlasů přítomných členů. V případě shodného počtu hlasů, rozhoduje hlas předsedy Komise. e) V hodnotitelské komisi pro hodnocení žádosti o udělení značky Regionální potravina jsou zastoupeny: Potravinářská komora ČR, Agrární komora ČR, Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ostatní zastoupené instituce zvolí administrátor. Komise bude mít maximálně 11 členů (vždy lichý počet). Předsedou hodnotitelské komise bude automaticky zástupce administrátora, který rovněž svolává jednání hodnotitelské komise. f) Hodnotitelská komise navrhuje správci značky změny Metodiky způsob řešení sporných případů aj. g) Hodnotitelská komise má možnost vyžádat si od žadatele doplňující informaci a dokumenty k hodnocenému výrobku. h) Závaznou Metodiku vydává a na základě podnětů Hodnotitelských komisí upravuje správce značky. 5. Vydání rozhodnutí o udělení značky Regionální potravina, obsah certifikátu a) Na udělení regionální značky není právní nárok. b) Regionální značku uděluje výrobku hejtman příslušného kraje, na základě doporučení hodnotitelské komise. c) Certifikát obsahuje: - Název výrobku. - Identifikaci výrobce. - Souhlas s užíváním loga.

5 6. Odejmutí certifikátu (Rozhodnutí o udělení značky Regionální potravina) Důvodem k odejmutí certifikátu je - změna složení výrobku, nebo změna technologie výroby, technologického postupu, která vede ke změně konečného charakteru výrobku (snížení kvality) oceněného značkou kvality, - ukončení výroby a uvádění do oběhu oceněného výrobku nesoucí značku Regionální potravina, - nedodržování stanovených pravidel pro značku Regionální potravina, - zjištění o uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti a související dokumentaci, - závažné zjištění ze strany Státní zemědělské potravinářské inspekce nebo Státní veterinární správy ČR, - nečestné chování držitele značky Regionální potravina, které poškozuje její jméno nebo je v rozporu s marketingovými cíly a zásadami. Certifikát odejme administrátor na základě podnětu správce značky nebo vyhlašovatele soutěže nebo hodnotitelské komise. 7. Podmínky užívání značky Regionální potravina a) Držitel značky Regionální potravina označí výrobek logem regionální potraviny. (Manuál pro příslušné logo, barvy, velikosti, černobílé verze atd., dle kterého budou držitelé této značky uvádět na obal výrobku). b) Držitel značky Regionální potravina souhlasí se zveřejněním údajů souvisejících s udělením certifikátu v předmětných mediích ve smyslu propagace regionální produkce. c) Držitel značky Regionální potravina je oprávněn užívat logo po dobu 4 let. d) Držitel značky Regionální potravina je povinen informovat o všech změnách oceněného výrobku, které budou provedeny během uvedeného období. e) Držitel značky Regionální potravina může požádat o prodloužení užívání regionální značky.

6 Regionální podmínky pro udělení značky Regionální potravina v Jihomoravském kraji Motto: Podporujeme potravinářské suroviny a výrobky z Jihomoravského kraje Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (dále RAK Jm kraje) ve spolupráci a v souladu se zadavatelem zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství, stanovují při realizaci projektu soutěže o značku Regionální potravina v Jihomoravském kraji, č.j.18265/ podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina v Jihomoravském kraji pro rok A Podmínky pro účast v soutěži a udělení ocenění Regionální potravina v Jihomoravském kraji A-1. Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická (dále jen výrobce ) oprávněná k podnikání nebo se sídlem podnikání na území Jihomoravského kraje. A-2. Přihlašovatel může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba). A-3 Přihlašovatel dokládá v přihlášce své identifikační údaje podle vzoru v části A, včetně čestného prohlášení podle vzoru v části B a technické dokumentace podle vzoru v části C. A-4. Přijímání přihlášek se uskuteční v termínu stanoveném při vyhlášení soutěže A-5. Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel na adresu: Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Kotlářská 53, Brno, v zalepené obálce s označením Regionální potravina v Jihomoravském kraji. Každá přihláška bude řádně zaregistrována. Zjistí-li se, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel vyzván, aby nedostatky odstranil do 72 hodin od obdržení výzvy. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže i po této lhůtě nejsou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. Uzávěrka podání přihlášek osobně nebo poštou doporučeně na adrese úřadu RAK Jihomoravského kraje do 14:00 hodin. A-6. Dokumentace, poskytnutá k produktům, které nebyly vybrány k ocenění se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo.chybí-li písemné vyžádání, vyhrazuje si RAK Jm kraje právo skartace dokumentace po třiceti dnech od vydání ocenění.

7 A-7. Dokumentace oceněných výrobků se archivuje u RAK Jm kraje po dobu 4 let od předání ocenění. A-8. Podmínky soutěže a seznam přihlášených výrobků bude zveřejněn na webových stránkách a potravina.cz. B Specifické podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina v Jihomoravském kraji B-1. Přihlášený výrobek musí splňovat platné předpisy včetně platných předpisů Evropských společenství. B-2. Přihlašovatel předloží dokumentaci výrobku podle vzoru uvedeného v části D těchto Zásad. B-3. Přihlašovatel je povinen současně se žádostí předložit používaný obal nebo návrh obalu pro jednotlivé výrobky. B-4. Přihlašovatel musí potravinářský výrobek nebo surovinu potraviny dodávat v daném hodnoceném roce do maloobchodu průběžně ve spotřebitelském množství. B-5. Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100%, tzn. že výrobek byl vyroben zcela na území Jihomoravského kraje, protože v soutěži takto označený produkt výrobek, má chráněné zeměpisné označení nebo označení původu a může být tradiční specialitou. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením. B-6. Ocenění Regionální potravina v Jihomoravském kraji se neuděluje žádnému nezpracovanému výrobku nebo výrobku zpracovanému prostým dělením výchozího kusu, bez dalšího opracování (s výjimkou ovoce a zeleniny nebo jedinečných tuzemských produktů, které budou posuzovány individuálně viz B-7). B-7. Posuzování ovoce a zeleniny a případně dalších sezónních potravinářských výrobků tyto budou hodnoceny v mezidobí a do listiny úspěšných účastníků budou zařazeny v následujícím ročníku. B-8. Přihlašovatel přihlásí svůj výrobek do těchto hodnocených kategorií: I. mléko a mléčné výrobky II. pekařské a cukrářské výrobky III. masné výrobky IV. alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína) V. ovoce a zelenina VI. ostatní

8 Minimální počet účastníků v kategorii s právem soutěžit o ocenění Regionální potravina v Jihomoravském kraji: Firem 2 Výrobků 3 Při účasti jediné firmy v kategorii, bez ohledu na počet dodaných soutěžních výrobků a nebo dvou firem s celkem dvěma výrobky, mohou být výrobky splňující kritéria oceněny jako Regionální potravina v Jihomoravském kraji na základě Výjimky. Výjimky Při specifických podmínkách situacích může komise rozhodnout jinak a toto rozhodnutí doloží písemným protokolem. C Odpovědnost přihlašovatele C-1. Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé. C-2. V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude držiteli ocenění odebráno. C-3. Přihlašovatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u výroby surovin potravin. Tuto skutečnost doloží přihlašovatel čestným prohlášením. C-4. Přihlašovatel je povinen informovat RAK Jmk o všech změnách týkajících se oceněného výrobku, které provede v průběhu platnosti přiznaného ocenění. C-5. Přihlašovatel předá Komisi vzorek přihlášeného výrobku k hodnocení: dne od 8:00 do 15:00 hodin na adresu: - Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Brno (Ústav technologie potravin). Poznámka specifické výrobky (pekárenské, cukrářské, ) až v den konání soutěže, t. j. dne od 6:30 do 8:00 hodin C-6. Přihlašovatel zašle nebo předá na výzvu Komise oceněný výrobek k prezentační výstavě u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže, nebo při jiných prezentačních akcích. D Podmínky posuzování přihlášených výrobků do soutěže hodnotící kritéria D-1. Přihlášené výrobky posuzuje nezávislá Komise. D-2. Komise si k hodnocení může přizvat specialisty na danou výrobu.

9 D-3. Komise prověří správnost zařazení výrobku do kategorie hodnocených výrobků. D-4. Komise hodnotí přihlášený výrobek především na základě senzorického posouzení organoleptických vlastností, estetických, designérských vjemů a na základě zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku bodováním od 0 do 10. Každý člen Komise přidělí body dle svého uvážení. Přidělené body se sčítají. Návrh na ocenění získávají výrobky s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením. Na základě tohoto hodnocení vydává Komise hejtmanovi Jm kraje doporučení na přiznání ocenění. Při shodnosti dosažených bodů rozhoduje Komise pro stanovení pořadí hlasováním, v případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda komise. D-5. Hodnotící kritéria: I. Inovativnost originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování II. Sensorické posouzení chuť vzhled, vůně apod. III. Použité materiály, suroviny a způsob výroby technologická hlediska a způsob zpracování, využití místních surovin - % podíl původu z Jm kraje IV. Design výrobku označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením. V. Specifické a pomocné posouzení vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost výrobku na trhu, bioprodukt. E Podmínky pro udělení značky Regionální potravina v Jihomoravském kraji E-1. V každé kategorii bude vyhodnocen pouze jeden výrobek s největším počtem bodů. Vítězové v kategoriích obdrží certifikát o udělení značky Regionální potravina v Jihomoravském kraji E-2. E-3. E-4. E-5. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nebudou splněny, bude tato skutečnost přihlašovateli písemně sdělena do 10 dnů ode dne ukončení příjmu přihlášek, společně s uvedením důvodů, pro které nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Na udělení ocenění není právní nárok Certifikát se vyhotovuje v jednom vyhotovení.

10 E-6. E-7. Na Certifikát se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Certifikát obsahuje: a) název výrobku b) identifikaci výrobce c) souhlas s užíváním loga značky Regionální potravina v Jihomoravském kraji F Podmínky užívání označení Regionální potravina v Jihomoravském kraji F-1. F-2. Držitel značky Regionální potravina označí výrobek logem regionální potraviny. (Manuál pro příslušné logo, barvy, velikosti, černobílé verze atd., dle kterého budou držitelé této značky uvádět na obal výrobku). Držitel značky Regionální potravina souhlasí se zveřejněním údajů souvisejících s udělením certifikátu v předmětných mediích ve smyslu propagace regionální produkce. F-3. Držitel značky Regionální potravina je oprávněn užívat logo po dobu 4 let. F-4. F-5. Držitel značky Regionální potravina je povinen informovat o všech změnách oceněného výrobku, které budou provedeny během uvedeného období. Držitel značky Regionální potravina může požádat o prodloužení užívání regionální značky. G Závěrečná ustanovení G-1. Platné Zásady budou zveřejněny na webových stránkách a potravina.cz.

11 H Přílohy: Část A Identifikační údaje (Příloha č. 1) Část B Čestné prohlášení (Příloha č. 2) Část C Technická dokumentace výrobku (Příloha č. 3) Část D Specifické vlastnosti regionálního výrobku (Příloha č. 4)

12 Identifikační údaje Regionální potravina část A Obecné podmínky Žadatel 1. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO) 2. Rodné číslo (FO) 3. IČ 4. DIČ 5. Titul před (FO, PO) 6. Příjmení žadatele (FO), zástupce (PO) 7. Jméno žadatele (FO), zástupce (PO) 8. Titul za (FO, FO) 9. Obec (město) 10. Část obce (městská část) 11. Okres 12. PSČ 13. Ulice 14. Číslo popisné/orientační) 15. Telefon 16. Fax 17. ová adresa a webová adresa: Adresa pro doručování 18. Obchodní jméno právnické osoby 19. Titul před (FO,PO) 20. Příjmení (FO), zástupce (PO) 21. Jméno (FO), zástupce (PO) 22. Titul za (FO, PO) 23. PSČ 24. Obec (město) a kraj 25. Část obce ( městská část) 26. Ulice 27. Číslo popisné/orientační 28. Telefon / Fax Místo podnikání (podle činnosti ve vztahu k účelu udělení značky,,regionální potravina ) 29. Ulice 30. Číslo popisné 31. Obec (Okres) 32. V 33. Dne 34. Podpis(y) statutárních zástupců 35. Otisk razítka žadatele (u právnické osoby vždy)

13 Regionální potravina část B Obecné podmínky Čestné prohlášení A. Čestné prohlášení I. Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti o udělení značky Regionální potravina jsou úplné a pravdivé. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) s,,metodikou pro udělování značky,,regionální potravina, kterými se stanovují podmínky pro udělení této značky. Prohlašuji, že nejsem v likvidaci a že na můj majetek není prohlášen konkurs. Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku nepravdivých informací mohou nastat. Prohlašuji pravost předložených dokumentů a věrohodnost dodaných informací. V dne Podpis žadatele: B. Čestné prohlášení II. Prohlašuji, že dodržuji pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků, nebo pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků. V dne Podpis žadatele:

14 Regionální potravina část C Specifické podmínky podmínky Technická dokumentace výrobku Název výrobku Charakteristika výrobku Číslo normy, podle které je výrobek vyráběn Použité suroviny Základní přísady a pomocné látky Popis kvalitativní nadstandardní charakteristiky Základní znaky technologického postupu Senzorické požadavky Fyzikální a chemické požadavky Balení výrobku (včetně charakteristiky použitého obalu) Způsob distribuce výrobku (včetně podmínek skladování)

15 Obchodní jméno žadatele (u fyzické osoby jméno a příjmení) Kontaktní údaje Sídlo společnosti Kontaktní osoba Telefon/Fax

16 Regionální potravina část D Regionální podmínky Specifické vlastnosti regionálního výrobku Název výrobku Specifikace regionálních podmínek stanovená příslušným krajem: - 100% podíl regionální práce (zakroužkujte) ANO - NE - procentický podíl regionálních: surovin: hlavních (maso, mouka, mléko, med, slad...) surovin: doplňkových (koření kmín, česnek, cibule..., med...) obalových materiálů prodejců (vlastní i zprostředkovaný prodej) dopravců (vlastní i zprostředkovaná doprava) jiných regionálních specifik uvede výrobce

Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015

Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015 Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015 Okresní agrární komora Třebíč Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina zpřesňují pravidla,

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka

Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka VÝROBKY A PRODUKTY Včetně přílohy č. 1 Obsah 1) Základní informace k udělování značky... 2 a) Cíle a základní principy regionálního značení...

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3815/2014-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2009 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES

ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY ČESKÝ LES Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí Obsah 1. Základní informace pro zájemce o regionální značku

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: /2006-11000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více