ý m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ý m www.beer-tours.cz"

Transkript

1 l á Gra f ic k an ý m u c

2 ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL PRO DRŽITELE FIREMNÍ ZNAÈKY BEERTOURS Ten ákladní grafický manuál pkyuje infrmace jak lg pužíva a árveò jak lg aké nepužíva. Infrmuje hlavním a dplòkvém fnu, pøedkládá arevnu a èernílu varianu lgypu, udává arvy... Grafický manuál je nálednì pøedáván pøi pøeì ddavaeli reklamních luže en je pravidly v manuálu pøi vé práci váán. Grafický manuál je evøený pr dplnìní dalších pravidel v prceu udvání firemní ideniy. Pr pleèn Dnea.r.. a Karel BENÁÈEK JFK BOHEMIA TRAVEL pracvala Markéa Jelevá grafik. Záøí

3 OBSAH Sklada lga jeh vnik Barevná a èernílá pda naèky Lg a jeh prvedení + ukáky Ochranný prr Návrh evé ránky + ukáka Fn Grafika Barvy 2

4 Sklada lga jeh vnik Grafická naèka yla vyvøena pr pleèni,aývající e mim jiné aké pdpru malých a menších pivvarù v ÈR. Její údìl je pøedevším pr image inernevé ránky..c Lg yl ámìrnì vyvøen lžiìjší frmu. Odráží ak ylv prduku, kerým e naèka pažm aývá. Je lžen dménvéh jména "", pøièemž pmlka je akmpnvána na amý øed vniøníh válu jak pjnice dvu ylivaných lpavaøeèek. Graficky vykrelené chmelvé rlinky e rcadlí na kraji vnìjšíh válu, pr dplnìní kranìjší frmy. Ten prvek e mùže rava jak dplòující pøi dalších grafických návrích ve pjii u naèku. Jak už yl mínìn, jedná e naèku, raující e pøedevším na inerneu, a pr yla d lga ješì akmpnvána celá evá adrea, kerá aké vøí "pdavec" celéh lga. 3

5 .c. eer Barevná a èernílá pda naèky 4.c. eer.c. eer

6 Lg jeh prvedení V pøípadì grafické naèky ju anveny v lgu 3 arvy. Èerná v exech a lpavaøeèkách, "livvá" v válu vnìjším a lpavaøeèkách a "ledá žluá" ve vniøním válu a chmelvých rlinkách. Ty arvy nemìjí ý amìnìny e ámìrem vi. rana 6 r. 01. Jelikž e jedná naèku prváející pøedevším inerne je nuné, ay e v lgu ravala celá evá adrea. V pøípadì neèielni mùže ý evá adrea lga vyòaa, ale muí e vhdnì umíi k lgu a ále jej dprváe vi. rana 6 r. 02. K neúplnému deignu mùže djí pì v pøípadì neèielni, pužielná frma v m pøípadì je na ranì 6 r

7 6.c. eer.c. eerprávné prvedení špané prvedení r. 01 r. 02 r. 03..c..c..c

8 Ochranný prr. eer.c Minimální chranný prr je nuné ddržva. V pøípadì jinarevných pdkladù lemujeme vál dalším válem ílým ejné luš ce jak je vál vnìjší ne ínujeme pdklad jak je mu na r. 9 návrh evé ránky. 7

9 Návrh evé ránky Znaèka je pøedèena prváe pøedevším inernevé ránky aývající e pdpru malých a menších pivvarù v Èeké repulice. Pr éma yla hveny i evé ránky. Zalené prvky, kpírující ákladní grafický var lga, e ále raují, navují i na lý var napø. pivní klenice, pivníh udku apd. V padí pd naèku e ukauje nenámá ava maléh pivvaru v kminaci vhdnì vlenu arrùžvu arvu. Celkvý djem y mìl navva v. amféru "a jme v pivu"! V prvé øadì y však evé ránky mìly a "rámeèkvý yl" a ím e ak dliši. 8

10 h m e hiry f yp e f c ech hiry f. eer eer r u.c cech ee r f e iva l c nac accmda in y y y Beeen 10,000 and 15,000 year ag, me human dicninued heir nmadic huning and gahering and eled dn farm. Grain a he fir dmeicaed crp ha ared ha farming prce. The lde prven recrd f reing are au 6,000 year ld and refer he Sumerian. Sumeria lay eeen he Tigri and Euphrae river including Suhern Mepamia and he ancien ciie f Bayln and Ur. I i aid ha he Sumerian dicvered he fermenain prce y chance. N ne kn day exacly h hi ccred, u i culd e ha a piece f read r grain ecame e and a hr ime laer, i egan fermen and a ineriaing pulp reuled. A eal arund 4,000 year ld i a Sumerian "Hymn Ninkai", he gdde f reing. Thi "hymn" i al a recipe fr making. A decripin f he making f n hi ancien engraving in he Sumerian language i he earlie accun f ha i eaily recgnied a arley, flled y a picgraph f read eing aked, crumled in aer frm a mah, and hen made in a drink ha i recrded a having made peple feel "exhilaraed, nderful and liful." I culd e ha aked read a a cnvenien mehd f ring and ranpring a rece fr making. The Sumerian ere ale repea hi prce and are aumed e he fir civilied cule re. They had dicvered a "divine drink" hich cerainly a a gif frm he gd. Frm he Gilgameh Epic, rien in he 3rd millennium B.C., e learn ha n nly read u al a very impran. Thi epic i recgnied a ne f he fir grea rk f rld lierae. Ancien ral aga frm he eginning f human hiry ere recrded in riing fr he fir ime. The Gilgameh Epic decrie he evluin frm primiive man culed man". "Enkidu, a haggy, unkemp, alm eial primiive man, h ae gra and culd milk ild animal, aned e hi rengh again Gilgameh, he demigdlike vereign. Taking n chance, Gilgameh en a (priue) Enkidu learn f hi rengh and eaknee. Enkidu enjyed a eek ih her, ding hich he augh him f civiliain. Enkidu kne n ha read a nr h ne ae i. He had al n learned drink. The (priue) pened her muh and pke Enkidu: 'Ea he read n, O Enkidu, a i elng life. Drink al, a i i he cum f he land.' Enkidu drank even cup f and hi hear ared. In hi cndiin he ahed himelf and ecame a human eing. " The Baylnian ecame he ruler f Mepamia afer he Sumerian empire cllaped ding he 2nd millennium c. Their cule a derived frm ha f he Sumerian, and a a cnequence f hi, hey al maered he ar f reing. Tday e kn ha he Baylnian ne h re 20 differen ype f. anner anner anner anner 2007 all righ reerved 9

11 Fn Pímem vleným v lgu je pím Pr Richard. Jelikž je však fn neèeký a pøíliš kraný na vhdnu èieln a aky na, ay mhl prváe exy na evých ránkách, yl dprváejícím pímem vlen andardní Arial. Pr Richard acdefghijklmnpqruvxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

12 Grafika Dalším grafickým prvkem, kerý lg mùže dprváe je pivní ulina. Ta grafická yliace uliny piva je vøena arvami, keré ju aké v lgu vi. r. 12. Je pvlen ulinu defrmva, nemuí ý pøená. 11

13 Barvy Barvy, keré e nacháejí v lgu ju 3. Texy a lehká grafika na lpavaøeèkách ju v arvì èerné. Dalšími vlenými arvami ju livvá a ledá žluá pr navení pivní amféry. Èerná C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 R: 31 G: 26 B: 23 Olivvá C: 0 M: 0 Y: 60 K: 20 R: 196 G: 191 B: 102 Panne 3985 C Bledá žluá C: 0 M: 0 Y: 20 K: 0 R: 255 G: 252 B: 200 Panne 607 C 12

+ Pokraèování na stranì 75

+ Pokraèování na stranì 75 very ht and sunny day reminds us that the time f summer vacatin is appraching. It has becme a traditin that fr many f us, the cnventin marks the beginning ur vacatin. The excerpt frm the verse n the cver

Více

[We will continue columns Builders and Makers of the Convention and Czech and Slovaks and the Bible in next isues of Glorious Hope. Editors.

[We will continue columns Builders and Makers of the Convention and Czech and Slovaks and the Bible in next isues of Glorious Hope. Editors. s I write these lines, the wrld is being shaken by varius events. Tragedy fllws tragedy, with crippling effects n ur sciety. During Thanksgiving, when we express ur gratitude fr all that we receive frm

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Jaro. ročník 2008, číslo 2 www.oko-centrum.cz. Soutěž. o nejkrásnější. velikonoční vajíčko. podmínky soutěže čtěte na str.2

Jaro. ročník 2008, číslo 2 www.oko-centrum.cz. Soutěž. o nejkrásnější. velikonoční vajíčko. podmínky soutěže čtěte na str.2 Jar rčník 2008, čísl 2 www.k-centrum.cz Vážení přátelé, sníh už téměř stál, rzkvetly jarní květiny a svátky jara jsu přede dveřmi. Nechť Vás jarní sluníčk phladí p duši, rzveselí Vaši mysl a ddá Vám nvu

Více

16. června 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: STALINGRADSKÁ PORÁŽKA ORANŽOVÝCH A ŠANCE NA DLOUHODOBÝ ÚSTUP NWO Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY

16. června 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: STALINGRADSKÁ PORÁŽKA ORANŽOVÝCH A ŠANCE NA DLOUHODOBÝ ÚSTUP NWO Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY 16. června 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: STALINGRADSKÁ PORÁŽKA ORANŽOVÝCH A ŠANCE NA DLOUHODOBÝ ÚSTUP NWO Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY Mtt 1: Stát, který se chce starat všechn, se naknec stává byrkraticku instancí,

Více

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

თ剧ísle nalezne e: Zla é r un, Ⴧ勇lánek Česთ剧é enთ剧თ剧rთ剧, Rep r áž თ剧esთ剧 თ剧raníთ剧 ele rთ剧 თ剧raთ剧eთ剧, ReჇ勇enჇ勇e Zelenთ剧თ剧 თ剧auთ剧 e se თ剧reslთ剧 თ剧an asთ剧 sთ剧ᆷ号 თ剧თ剧 Kel sთ剧é თ剧r nთ剧თ剧თ剧თ剧 K zí příᆷ号ᆷ号თ剧თ剧

Více

Lucie Klicperová Redaktorka PR PR Redactor

Lucie Klicperová Redaktorka PR PR Redactor Buddy Buddy UP UP / fall / Fall 2010 2012 Milí priatelia, práve ste otvorili časopis Buddy UP, ktorý pravidelne vydávame v rámci študentskej organizácie Buddy System na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Více

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání

Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. V dy. II. vydání Mdulvé elekrnické pøísrje pr dmvní a prùmyslvé insalace "Vdy nìc navíc!" R ww w le.cz w w.re 005 II. vydání EKO EP, s.r.. Jsme u pr, abycm vnesli nvé mnsi d vaše iva. Vyrábíme elekrnické mdulvé pøísrje,

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více