OHL ŽS, a.s. Burešova 938/ Brno - střed. Mezitímní účetní závěrka. zpracovaná k 30. červnu 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17. 660 02 Brno - střed. Mezitímní účetní závěrka. zpracovaná k 30. červnu 2006"

Transkript

1 OHL ŽS, a.s. Burešova 938/ Brno - střed Mezitímní účetní závěrka zpracovaná k 30. červnu 2006 v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví

2 Podpis statutárního orgánu Datum Ing. Michal Štefl Generální ředitel a předseda představenstva Ing. Ladislav Patlich Člen představenstva 2

3 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním pololetí roku 2006 Společnost i v roce 2006 pokračovala v naplňování dlouhodobého výrobního programu provádění velkých staveb. Proti posledním letům klesá podíl drážních zakázek, které dříve tvořily až dvě třetiny produkce a nyní je jejich podíl mírně pod polovinou produkce. Roste produkce v segmentu pozemních staveb, ta za první pololetí představovala 31% veškerých tržeb. Cílem společnosti je zvýšit objem a podíl tržeb v segmentu inženýrských staveb a silnic, který v letošním roce dosáhl 17% celkových tržeb. Největšími firemními zakázkami jsou koridorové stavby Trnava-Piešťany (331,3 mil), Přerov- Olomouc (303,2 mil.) a Břeclav-Lanžhot (301,1 mil). Ještě u čtyř dalších staveb převyšují tržby hranici 100 mil. V pozemním segmentu je to výstavba modré etapy univerzitního kampusu v Brně, Bohunicích (125,1 mil), výstavba auly Vysoké školy báňské v Ostravě (108,1 mil) a výstavba vysokoškolského areálu v Uherském Hradišti (102,6 mil). V drážním segmentu tuto hranici přesáhla ještě stavba Plzeň-Stříbro (112,0 mil.). Před několika lety společnost zaměřila svůj obchod vedle českých i na zahraniční stavby. Po dokončení velké zakázky (přes 600 mil.) pro bulharské železnice na přelomu let se vedle slovenských zakázek podařilo získat několik zakázek ve státech jihovýchodní Evropy. V prvním pololetí 2006 byly v Bulharsku odvedeny tržby za 3,7 mil., v Chorvatsku za 25,8 mil., v Maďarsku za 69,7 mil. a v Černé Hoře za 66,7 mil. Nejvzdálenější firemní zakázkou je stavba silnice v Ázerbajdžánu z Baku k hranicím Ruska (80,7 mil.). Srovnání s odpovídajícím obdobím minulého roku Celková bilanční suma se zvýšila o půl miliardy z 4.529,8 mil. na 5.050,2 mil. Na straně aktiv tvoří podstatu zvýšení nárůst krátkodobých pohledávek z obchodního styku z 1.725,9 mil. na 2.687,8 mil. Vzhledem k výši hodnot jde sice o významné zvýšení, ale zároveň jde hlavně o aktuální loňský výkyv směrem dolů. Oblast pohledávek však v žádném případě není významným firemním problémem. Dlouhodobá aktiva vykazují přibližně shodný stav v obou letech, došlo však ke vnitřní změně těchto aktiv, když společnost získala 49% podíl v akciové společnosti TSS Pardubice a cena byla hrazena především cestou vkladu strojů. Vlastní kapitál na rostl o 31,2 mil. na celkovou hodnotu 1.082,3 mil. Větší nárůst ve výši 396,5 mil. je u krátkodobých závazků a tvoří jej především dohadné položky pasivní, reprezentované chybějícími fakturami za práce a dodávky materiálu a služeb. Stejně jako u pohledávek jde u závazků o obraz aktuální situace uprostřed stavební sezóny. Po loňské emisi obligací nejsou závazky po lhůtě splatnosti významným problémem společnosti. 3

4 Výnosy společnosti se nepatrně snížily o 54,3 mil. Také zisk z provozní činnosti se snížil o 33,9 mil. V obou případech jde o důsledek zvýšení objemů prací prováděných ve sdružení, u zisku má navíc vliv snížení provozní rentability v důsledku změněné regionální struktury prací hlavní masa výkonů již v regionu Moravy, nýbrž v zahraničí a v Čechách, což významně ovlivňuje nákladovou stránku prací. Celkový zisk za období se zvýšil o 8,6 mil. Předpokládaný budoucí vývoj Aktuální zásoba práce zaznamenává nejvyšší hodnoty v historii. V nejbližším období bude společnost realizovat svoje tržby přibližně ze tří čtvrtin v Česku a z jedné čtvrtiny v zahraničí. V drážním segmentu je vedle koridorových zakázek na Slovensku (Trnava-Piešťany a Piešťany- Nové Mesto nad Váhom) aktuálně největší zakázkou stavba Plzeň-Stříbro. V silničním segmentu poběží dvě velké brněnské zakázky Hlinky a tunely Dobrovského. V pozemním segmentu je největší zakázkou výstavba modré etapy univerzitního kampusu v Brně, Bohunicích. Hodnoty zisku pravděpodobně nedosáhnou na loňskou úroveň. Současný odhad zisku po zdanění na konci roku je přibližně o 20% nižší než v roce Jde jednoznačně o dopad struktury prací a regionální změnu působení. Společnost důsledně pokračuje v trendu likvidace ztrátových staveb. Firma má proti minulým letům dostatek provozního kapitálu i dostatečné finanční zajištění pro vstup do velkých soutěží. Zmizely dlouholeté problémy se závazky po lhůtě splatnosti. Probíhá proces outsourcingu správy nemovitostí a proces optimalizace správních a obslužných nákladů. 4

5 Mezitímní účetní závěrka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 30. ČERVNA ROZVAHA K 30. ČERVNU PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 30. ČERVNU VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ K 30. ČERVNU PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 10 5

6 NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 30.ČERVNU 2006 BOD Tržby Změna stavu zásob Spotřeba materiálu, energie a subdodávek Osobní náklady Odpisy majetku Ostatní služby Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Zisk z provozní činnosti Výnosy z investic Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za běžné období

7 NEKONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. ČERVNU 2006 BOD Dlouhodobá aktiva Nehmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Podíly v ovládaných podnicích Podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní finanční majetek Pohledávky z obch. styku a ostatní aktiva Odložené daňové pohledávky Krátkodobá aktiva Zásoby Dlouhodobé stavební smlouvy Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Dlouhodobá aktiva určená k prodeji Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Zisk běžného období Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry Dlouhodobé rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z titulu finančních leasingů Vydané dluhopisy Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Dlouhodobé stavební smlouvy Ostatní závazky Bankovní úvěry a kontokorenty Daňové závazky Závazky z titulu finančních leasingů Krátkodobé rezervy Pasiva celkem

8 NEKONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 30. ČERVNU 2006 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Zisk běžného období Celkem Zůstatek k 1. lednu Rozdělení zisku Zisk za období Zůstatek k 31. prosinci Rozdělení zisku Zisk za období Zůstatek k

9 NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ K PROVOZNÍ ČINNOST Zisk před zdaněním Úpravy o: Odpisy majetku Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Úrokové náklady Ostatní zisky/ztráty Zvýšení / (snížení) stavu zásob Snížení / (zvýšení) stavu pohledávek Zvýšení / (snížení) stavu závazků Peněžní prostředky z provozní činnosti Uhrazená daň z příjmu Zaplacené úroky ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI INVESTIČNÍ ČINNOST Přijaté úroky Přijaté dividendy Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Nákupy dlouhodobého hmotného majetku Nákupy cenných papírů ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI FINANČNÍ ČINNOST Vyplacené dividendy Splátky závazků z finančních leasingů Emise dluhopisů Změna stavu úvěrů Jiné ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA POČÁTKU ROKU PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA KONCI ROKU

10 OBSAH PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 1. OBECNÉ ÚDAJE PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ TRŽBY OBOROVÉ A ÚZEMNÍ SEGMENTY SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIE A SUBDODÁVEK OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ SLUŽBY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY VÝNOSY Z INVESTIC FINANČNÍ NÁKLADY DAŇ Z PŘÍJMU NEHMOTNÝ MAJETEK POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ PODÍLY V OVLÁDANÝCH PODNICÍCH PODÍLY V PODNICÍCH S PODSTATNÝM VLIVEM OSTATNÍ FINANČNÍ MAJETEK DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU A OSTATNÍ AKTIVA ODLOŽENÁ DAŇ ZÁSOBY DLOUHODOBÉ STAVEBNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ A JINÉ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ AKTIVA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY DLOUHODOBÁ AKTIVA URČENÁ K PRODEJI ZÁKLADNÍ KAPITÁL BANKOVNÍ ÚVĚRY A KONTOKORENTY REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ZÁVAZKY Z TITULU FINANČNÍCH LEASINGŮ VYDANÉ DLUHOPISY ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU OSTATNÍ ZÁVAZKY DAŇOVÉ ZÁVAZKY PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU UDÁLOSTI PO DATU SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY

11 1. OBECNÉ ÚDAJE Společnost OHL ŽS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jako akciová společnost v České republice. Akcie společnosti jsou obchodovatelné na volném trhu RM systému. Dluhopisy společnosti jsou obchodované na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha (regulovaný trh). Sídlo společnosti je Brno - střed, ulice Burešova 938/17, PSČ Mateřskou společností společnosti je OHL ŽPSV, a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu, která vlastní 96,52 % podíl na základním kapitálu. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých. 11

12 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ a) Východiska pro přípravu účetní závěrky Mezitímní účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) s výjimkou: Srovnávací období k nezahrnuje Standard IAS 11 Stavební smlouvy a standard IAS 14 Vykazování podle segmentů. Oba standardy byly promítnuty v ročních účetních závěrkách, tzn. k datu , a a byly zveřejněny v účetní závěrce za rok Individuální mezitímní účetní závěrka společnosti k datu není ověřena auditorem. Mezitímní účetní závěrka včetně přílohy je nekonsolidovaná a nezahrnuje vliv účetních závěrek účastí společnosti s rozhodujícím a podstatným vlivem. Pravidla účtování majetkových účastí jsou popsána v bodě 2l a 2m přílohy. Společnost nesestavuje mezitímní konsolidovanou účetní závěrku dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. b) Účtování o výnosech Výnosy jsou zaúčtovány v reálné hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti společnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží. Tržby z prodeje služeb jsou zaúčtovány v okamžiku poskytnutí služby. Výnosy z dlouhodobých (stavebních) smluv jsou zaúčtovány v souladu s postupem účtování o dlouhodobých (stavebních) smlouvách (viz níže). Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend. c) Dlouhodobé stavební smlouvy Tam, kde je možno spolehlivě odhadnout výsledky stavby, jsou výnosy a náklady zaúčtovány s přihlédnutím k rozpracovanosti smluvní činnosti k datu účetní závěrky. Rozpracovanost stavby je stanovena na základě podílu doposud vynaložených smluvních nákladů k celkovým odhadovaným smluvním nákladům. Změny týkající se smluvně dohodnutých prací, reklamací a nároky na plnění a pobídky jsou zaúčtovány po odsouhlasení s odběratelem. 12

13 V případech, kdy není možno spolehlivě odhadnout výsledky dlouhodobých stavebních smluv, jsou výnosy zaúčtovány ve výši skutečných nákladů, které budou uhrazeny. Skutečné náklady vztahující se ke smlouvě jsou zaúčtovány do nákladů v období, ve kterém vznikly. Je-li pravděpodobné, že celkové smluvní náklady převýší celkové smluvní výnosy, je do nákladů zaúčtována očekávaná ztráta. Pohledávky ze stavebních smluv představují částky společností vykonané práce, kterou společnost bude oprávněna vyfakturovat. Závazky představují částky práce, kterou společnost musí vykonat aniž bude oprávněna ji vyfakturovat. d) Výpůjční náklady e) Daně Výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají. Výsledná částka zdanění uvedená ve výkazu zisku a ztráty zahrnuje splatnou daň za účetní období a změnu zůstatku odložené daně. Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku a základu daně. Základ daně se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky. Odložené daňové závazky a pohledávky vyplývající z rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a pasiv v účetní závěrce a odpovídajícím daňovým základem těchto aktiv a pasiv použitým při výpočtu zdanitelného zisku a jsou zaúčtovány pomocí rozvahové závazkové metody. Odložené daňové závazky jsou zaúčtovány u všech dočasných rozdílů, zatímco odložené daňové pohledávky jsou zaúčtovány v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti němuž bude možno využít odpočitatelných dočasných rozdílů, bude k dispozici. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je vypočítána pomocí daňových sazeb, které budou podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci aktiv nebo k vyrovnání závazku. Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započteny, pokud existuje právně vymahatelný nárok na započtení daňové pohledávky běžného období proti daňovým závazkům běžného období, pokud se vztahují k dani z příjmu vybírané stejným finančním úřadem a pokud společnost hodlá vyrovnat své daňové pohledávky a závazky běžného období v čisté výši. 13

14 f) Nehmotný majetek Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách a je odepisován rovnoměrně na základě předpokládané životnosti. Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je odepisován rovnoměrně po dobu své životnosti. Pokud není možné zaúčtovat žádný nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, jsou náklady na vývoj zaúčtovány do nákladů v okamžiku vzniku. Certifikáty vztahující se k vybraným činnostem společnosti jsou při prvotním zaúčtování oceněny cenou pořízení a odepisovány lineárně po dobu své odhadované životnosti. g) Pozemky, budovy a zařízení Pozemky, budovy a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou (včetně nákladů na pořízení) sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Pořizovací cena majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Majetek Počet let Budovy 45 Stavby 10 až 30 Energetické stroje a zařízení 15 Pracovní stroje a zařízení 4 až 8 Přístroje 3 až 4 Inventář 8 Osobní vozy 4 Ostatní dopravní prostředky 4 až 8 Majetek pořízený formou finančního leasingu je odepisován po dobu své odhadované životnosti stejným způsobem jako majetek vlastněný společností. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. h) Leasing Pronajatý majetek, u kterého byly na nájemce převedeny všechny výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing. Ostatní pronájmy jsou klasifikovány jako operativní leasing. Společnost - nájemce Majetek pronajímaný formou finančního leasingu je zaúčtován jako aktivum společnosti v reálné hodnotě k datu pořízení nebo v současné hodnotě minimálních splátek leasingu, je-li nižší. Odpovídající závazek za pronajímatelem je v rozvaze veden jako závazek z finančního leasingu. Splátky leasingu jsou rozčleněny na finanční náklady a snížení 14

15 závazku z leasingu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků. Finanční náklady jsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty. Úhrady operativních leasingů jsou v průběhu doby trvání leasingu rovnoměrně účtovány do výkazu zisku a ztráty. i) Snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby identifikovala náznaky, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. V případě, že příslušný majetek negeneruje peněžní toky samostatně, odhadne se realizovatelná hodnota výnosové jednotky, ke které majetek patří. Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot reálné hodnoty po odečtení nákladů na prodej a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou. Ztráty ze snížení hodnoty majetku jsou okamžitě zaúčtovány do nákladů. j) Investice do nemovitostí Investice do nemovitostí, které představují nemovitosti držené s cílem získávat výnosy z pronájmu nebo pro účely kapitálového zhodnocení, jsou k rozvahovému dni oceněny pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. k) Dlouhodobá aktiva určená k prodeji Dlouhodobá aktiva (a skupiny majetku k vyřazení) klasifikovaná jako aktiva určená k prodeji jsou oceněna v nižší z hodnot účetní hodnoty a reálné hodnoty po odečtení nákladů na prodej. Dlouhodobá aktiva a skupiny majetku k vyřazení jsou klasifikovány jako určené k prodeji v případě, že jejich účetní hodnota bude realizována prostřednictvím prodeje, nikoli pokračujícím používáním. Tato podmínka je považována za splněnou pouze tehdy, je-li uskutečnění prodeje vysoce pravděpodobné a aktivum (nebo skupina majetku k vyřazení) je k dispozici k okamžitému prodeji ve svém stávajícím stavu. l) Podíly v ovládaných podnicích Podnik je ovládán, pokud má společnost pravomoc řídit finanční a provozní pravidla a postupy podniku, v němž vlastní podíl, tak, aby jí z provozu takového podniku plynuly výhody. 15

16 Podíly v ovládaných podnicích jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. m) Podíly v podnicích s podstatným vlivem Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém společnost uplatňuje podstatný vliv prostřednictvím své účasti na rozhodování o finančních a provozních postupech podniku a současně není ovládaným podnikem ani společně ovládaným podnikem. Podíly v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. n) Podíly ve společných podnicích Společnost realizuje podstatnou část svých zakázek společně s jinými stavebními firmami ve formě sdružení bez právní subjektivity. Podíl na díle, které je takto dodáváno, je dán smluvními podmínkami a je dodržován po celou dobu výstavby. Společnost vykazuje pouze podíl na objemu zakázky, která odpovídá dané smlouvě o sdružení. Pro zakázky realizované formou sdružení je tedy zahrnut pouze podíl nákladů, výnosů, pohledávek a závazků společnosti. o) Ostatní finanční majetek Ostatní finanční majetek jsou cenné papíry určené k obchodování nebo k prodeji. Ostatní finanční majetek je oceněn reálnou hodnotou. p) Pohledávky Pohledávky z obchodního styku jsou zaúčtovány v nominální hodnotě snížené o příslušné opravné položky k nedobytným částkám. Tvorba opravných položek k pohledávkám závisí na analýze doby splatnosti pohledávky. Na pohledávky 6 až 12 měsíců po lhůtě splatnosti se tvoří opravná položka ve výši 50 % ocenění neuhrazené části pohledávky, na pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 12 měsíců se tvoří opravná položka ve výši 100 % ocenění neuhrazené části pohledávky. Na pohledávky, jejichž dlužníci vstoupili do konkursního nebo vyrovnávacího řízení, nebo pohledávky, které jsou předmětem soudního sporu, lze vytvořit opravnou položku ve výši 100 %. Na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků dochází ke snížení opravných položek u bezproblémových zákazníků. Zádržné představují dlouhodobé pohledávky k odběratelům vznikající z uzavřených smluv. Prostřednictvím zádržného odběratelé zajišťují část finančních prostředků po dobu záruky na předané dodávky, které slouží na úhradu oprav vzniklých v průběhu záruční doby předaného díla. Po skončení záruky je nevyčerpané zádržné vráceno. 16

17 q) Zásoby Zásoby jsou vykázány v nižší ze dvou hodnot - pořizovací ceny nebo čisté realizovatelné hodnoty. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu a případně přímé mzdové náklady a režijní náklady související s uvedením zásob do jejich současného stavu a s dopravou zásob na stávající místo uložení. Společnost používá pro určení pořizovací ceny zásob metodu váženého aritmetického průměru. Čistá realizovatelná hodnota představuje odhadovanou čistou prodejní cenu sníženou o veškeré odhadované náklady na dokončení a náklady spojené s marketingem, prodejem a distribucí. U skladovatelných zásob je zjištění čisté realizovatelné hodnoty z důvodů širokého sortimentu nákladné, a proto se vychází při určení snížení hodnoty zásob z věkové analýzy průměrné roční obrátky příslušného druhu zásoby. Poklesne li obrátka pod 6 nebo 12 měsíců, je vytvořena opravná položka ve výši 50 % nebo 100 % ocenění zásoby. r) Peníze a peněžní ekvivalenty Peníze a peněžní ekvivalenty představují pokladní hotovost, vklady splatné na požádání a ostatní krátkodobé vysoce likvidní investice, které jsou pohotově směnitelné za předem známou částku v hotovosti a s nimiž je spojeno nevýznamné riziko změny hodnoty. s) Bankovní úvěry a dluhopisy Úročené bankovní úvěry, kontokorenty a dluhopisy jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě bez transakčních nákladů. Úrokové náklady úvěrů jsou stanoveny na základě proměnné tržní úrokové sazby. Úrokové náklady dluhopisů jsou stanoveny na základě pevné úrokové sazby. t) Závazky Krátkodobé závazky jsou zaúčtovány v nominální hodnotě. Představují závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky. V ostatních závazcích jsou zahrnuty závazky vůči zaměstnancům, ke správě sociálního a zdravotního zabezpečení a dohadné účty pasivní. Zádržné tvoří dlouhodobé závazky k subdodavatelům z uzavřených smluv. Prostřednictvím zádržného společnost zajišťuje část finančních prostředků po dobu záruky dodávek předaných od zhotovitelů. Zádržné se použije na úhradu oprav vzniklých v průběhu záruční doby dodávky. Po skončení záruky je nevyčerpané zádržné vráceno zhotovitelům. u) Rezervy Rezervy na záruční opravy jsou zaúčtovány k datu dokončení stavebního díla nebo jeho části ve výši nejlepšího odhadu vedení společnosti ohledně nákladů, které bude nutné vynaložit při vyrovnání závazku společnosti za případnou záruční opravu díla. 17

18 Ostatní rezervy jsou zaúčtovány v případě, že jsou identifikovány budoucí ztráty nebo závazky, u nichž lze odhadnout odtok prostředků na vyrovnání budoucího závazku. Rezervy na úroky z prodlení jsou zúčtovávány na základě analýzy závazků po splatnosti. v) Přepočty údajů v cizích měnách Účetní závěrka společnosti je prezentována v měně primárního ekonomického prostředí, v němž jednotka podniká (Kč). Účetní operace v jiné měně než peněžních jednotkách jsou účtovány devizovým kurzem platným ke dni uskutečnění účetního případu. Peněžní majetek a závazky v cizích měnách jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle devizových kurzů platných k tomuto datu. Nepeněžní položky, které jsou oceňovány v historických cenách v cizí měně, nejsou přepočítávány. Zisky a ztráty vyplývající z přepočtu jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty daného období. 18

19 3. TRŽBY Rozdělení tržeb společnosti je následující: K datu (tis.kč ) K datu (tis. Kč ) Prodej zboží Prodej vlastních výrobků Služby stavební Služby nestavební Celkem OBOROVÉ A ÚZEMNÍ SEGMENTY Územní segmenty Za hlavní segment vykazování byl zvolen územní segment. V každém uzemním segmentu je společnost vystavena různým měnovým a devizovým rizikům a dále rizikům spojeným s odlišnou daňovou a ekonomickou legislativou. Hlavní územní segmenty jsou: Česká republika, Slovensko, ostatní K datu Údaje jsou uvedeny v tis.kč Česká Slovensko Ostatní Celkem republika Tržby a změna stavu zásob a nedokončené výroby Spotřeba materiálu, mzdy a ostatní náklady Odpisy Ostatní služby Ostatní provozní výnosy Interní účetní okruh Provozní zisk Nepřiřazené: Výnosy z investic Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění

20 Česká Slovensko Ostatní Celkem ROZVAHA republika AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky, budovy a zařížení, investice do nemovitostí Finanční majetek Obchodní pohledávky Zásoby, dlouhodobé stavební smlouvy Peníze Ostatní nepřiřazené Aktiva celkem PASIVA Obchodní závazky Úvěry a dluhopisy Ostatní závazky nepřiřazené Závazky celkem Oborové segmenty Druhotné oborové segmenty jsou: Železniční stavby, Inženýrské a silniční stavby, Pozemní stavby, Energetické a ekologické stavby, ostatní. K datu Údaje jsou uvedeny v tis.kč Železniční stavby Inženýrské a silniční stavby Pozemní stavby Energetické a ekologické stavby Ostatní Celkem Tržby a změna stavu zásob a nedokončené výroby Celková účetní hodnota aktiv

21 5. SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIE A SUBDODÁVEK K datu K datu Subdodávky (vč. dopravy materiálu) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Náklady na přepravu osob Celkem OSOBNÍ NÁKLADY K datu K datu Mzdy Sociální a zdravotní pojištění Jiné Celkem Průměrný přepočtený počet zaměstnanců OSTATNÍ SLUŽBY K datu K datu Náklady na reprezentaci Telefon, fax, internet Nájemné Propagace, inzerce, školení a vzdělávání zaměstnanců Poradenství, auditorské služby, provize, jazyk.překlady Projektové, průzkumné, geologické a geodetické práce, náklady nabídkových řízení Opravy a udržování Jiné služby podle potřeb společnosti Celkem Jiné služby zahrnují operativní leasing, nakládání s odpady, úklidové služby, softwarové služby, stavební dozor na stavbách, reprografické služby, apod. 21

22 8. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY K datu K datu Aktivace Zisk z prodeje majetku a materiálu Rozpouštění rezerv Rozpouštění opravných položek Jiné provozní výnosy Celkem Jiní provozní výnosy představují výnosy z prodeje pohledávek a výnosy z penalizačních faktur. 9. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY K datu K datu Daně a poplatky Ztráta z finančních operací Tvorba rezerv Tvorba opravných položek Jiné provozní náklady Celkem Jiní provozní náklady představují zůstatkovou cenu prodaných pohledávek a náklady z penalizačních faktur. 10. VÝNOSY Z INVESTIC K datu K datu Výnosy z prodeje cenných papírů 0 0 Výnosy z dlouhodobých investic Výnosy z krátkodobých investic Úroky z bankovních vkladů Celkem FINANČNÍ NÁKLADY K datu K datu Úroky z bankovních úvěrů a kontokorentů Úroky z dluhopisů Úroky ze závazků z finančního leasingu Celkem

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 2005 Příloha č. 1 / Výroční zprávy 2005 / Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 1 PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPR ÁVY 2005 zpracovaná k 31. prosinci 2005 v souladu s Mezinárodními

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA OSTROJ a. s. za první pololetí roku 2007 2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY...5 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za první pololetí 2007 5 2. Předpokládaný

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2007 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2007 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 41 Úvod společnost TOMA, a.s. Akciová společnost TOMA, a.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY COLORLAK, a. s. ZA ROK 2014 Název mateřské společnosti: COLORLAK, a. s. IČ/DIČ: 49444964/CZ49444964 Sídlo:, PSČ

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2014 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 3 Stanovisko dozorčí rady k návrhu

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více