Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování finanční dotace (dále jen dotace ) z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na účely vymezené tímto vnitřním předpisem. 2) Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3) Poskytování dotací je v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 4) Jedná se o účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků, proto se na účastníky právních vztahů tím založených vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zejména 9 odst. 2, 11 odst. 3 a 4, 13 a 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména 13 a 14. 5) Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce (podnik) veřejnou podporu může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne , v částce L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů). Vše v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. 1

2 Článek 2 Příjemce dotace 1) Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost nebo službu, které jsou v zájmu města a občanů města, které působí zejména v oblasti: a) tělovýchovy a sportu, b) kultury, naplňování volného času občanů, c) služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictvím d) pro vlastníky nemovitých kulturních památek nebo nemovitostí, které se nachází na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem vč. částí městských hradeb, 2) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení. 3) Dotace podle tohoto předpisu není určena příspěvkovým organizacím města. Článek 3 Účel poskytování dotace Dotace se poskytuje na projekt, činnost, akci či službu, které jsou v zájmu města Dvůr Králové nad Labem a občanů města v rámci jedné z následujících kategorií. a) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, a to zejména v oblastech: kultury, činnosti s mládeží, využití volného času vzdělávání a vědy. b) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, a to: sociální služby, integrace zdravotně postižených, protidrogové aktivity, prevence kriminality, podpory rodin, zdravotnictví. c) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu se poskytují: na činnost sportovních oddílů, na pořádání sportovních akcí. d) Na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: Článek 4 Možnosti využití dotace 2

3 a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný hmotný investiční majetek), b) služby (nájemné, poštovní služby a jiné ostatní služby), c) úhrada za OON (dohody, OSVČ) d) věcné ceny pro účastníky akcí, e) tisk propagačních materiálů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč), c) telekomunikační služby (telefony, internet), d) pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky akcí, e) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 2) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.), b) služby (nájemné, poštovní služby, supervize, jiné ostatní služby), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) pohoštění a dary, c) pokuty, sankce, d) splátky finančních závazků a leasingové splátky, e) odměny statutárních orgánů právnických osob, f) rekreační pobyty, g) mzdové náklady zdravotních pracovníků, h) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), i) telekomunikační služby. 3) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: činnost sportovních oddílů a) nájemné, provozování a údržba prostor nezbytných pro činnost daného sportu, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) propagace, výlep plakátů, d) startovné, registrační poplatky, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) 3

4 f) rozhodčí, školení trenérů g) pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy, na pořádání sportovních akcí a) nájemné, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) startovné, d) rozhodčí, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) f) propagace, výlep plakátů, poštovní služby, kancelářské potřeby, g) věcné ceny pro účastníky soutěží. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) telekomunikační služby (telefony, internet), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), d) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 4) Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků atd.), b) částečnou obnovu částí městských hradeb. Článek 5 Vyhlášení dotačního programu 1) Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále také jako RM ) rozhodne na základě schváleného rozpočtu města a na základě návrhu odboru ŠKS o vyhlášení dotačního programu. Pokud RM rozhodne o vyhlášení dotačního programu, tak musí být mezi vyhlášením dotačního programu a posledním možným dnem podání žádosti minimálně 30 dní. 2) O vyhlášení dotačního programu, termínech pro podání žádosti a ostatních náležitostech informuje odbor ŠKS na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a způsobem v místě obvyklém (internet, Noviny královédvorské radnice). 3) Vyhlášení dotačního programu bude obsahovat tyto náležitosti: a) číslo usnesení RM a datum jejího jednání, b) okruhy činností, na něž byl vyhlášen dotační program viz čl. 2, c) termín podání žádosti, d) místo a způsob podání žádosti, e) počet vyhotovení žádostí. Článek 6 Žádost o poskytnutí dotace 1) Dotace se poskytuje na základě podané písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ). 2) Součástí žádosti jsou i povinné přílohy, které jsou vypsány na formuláři žádosti pro vyhlášený dotační program. 4

5 3) Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. 4) Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí být předložena v jednom vyhotovení (ve fyzické podobě) ve stanovených termínech. 5) Odbor ŠKS kontroluje správnost došlých žádostí a jejich příloh. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné náležitosti. 6) Odbor ŠKS připraví do 14 dnů od skončení přijímání žádostí podklady pro: a) kulturní komisi RM - dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, b) sociální komisi RM dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, c) sportovní komisi RM dotace na podporu tělovýchovy a sportu d) památkové komisi RM - dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a městských hradeb. 7) Při jednání jednotlivých komisí bude vždy účasten pracovník odboru ŠKS, v případě, že není člen, s funkcí poradní. 8) Odbor ŠKS předloží návrhy komisí na rozdělení dotací RM na její nejbližší schůzi, s návrhem smluv o poskytnutí dotace. 9) O poskytování dotace rozhoduje RM; v případě, že RM doporučí dotaci vyšší než Kč, rozhoduje o přidělení dotace Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (dále jen ZM ). V případě schvalování dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, městských hradeb schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy vždy ZM. 10) Po schválení RM, případně ZM, je dotace poskytována na základě smlouvy o poskytnutí dotace. 11) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel není povinen zdůvodňovat svá rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace. 12) Smlouva musí obsahovat podmínky pro poskytnutí dotace, stanovené tímto vnitřním předpisem a zároveň v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. Smlouvu vypracuje odbor ŠKS v souladu se vzorem poskytnutým právním oddělením odboru kanceláře tajemníka úřadu a po projednání v příslušném orgánu města zajistí podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby a následně starostou města. 13) Odbor ŠKS předá odboru rozpočtu a financí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen RAF ) příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 5 pracovních dnů od podpisu starostou města. Výjimkou jsou dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a na obnovu městských hradeb. Příkazce operace je vždy vedoucí odboru ŠKS. 14) Odbor RAF vyplácí dotace podle termínů uvedených ve smlouvách. Článek 7 Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Po ukončení prací na obnově vnějšího pláště nebo obnově hradeb podá vlastník objektu na odbor ŠKS oznámení o ukončení prací na této obnově objektu včetně kopií účetních dokladů týkajících se této předmětné obnovy objektu nebo hradeb. 2) Odbor ŠKS zhodnotí, zda byla obnova vnějšího pláště nebo hradeb provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Po kontrole všech náležitostí bude dotace vyplacena žadateli. 3) V případě, že nebude obnova fasád nebo hradeb, resp. jejich částí, provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude žadatel o dotaci vyzván odborem ŠKS k nápravě. Dotace bude poskytnuta až 5

6 po opětovném zhodnocení orgánu státní památkové péče, všech odpovídajících prací na obnově fasády či části hradeb. 4) Odbor ŠKS předá odboru RAF Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 30 pracovních dnů od oznámení orgánu státní památkové péče, že obnova byla provedena v souladu se závazným stanoviskem. Článek 8 Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 1) Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 2) Výše dotace na podporu sociálních služeb, služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví je pro jednotlivé dotace stanovena maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 3) Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu: a) činnost sportovního oddílu je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města, b) pořádání jednorázových sportovních akcí je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 4) Maximální výše dotace města na obnovu vnějšího pláště objektů a hradeb je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města. Výše dotace na obnovu vnějšího pláště objektu a obnovu městských hradeb se poskytují v minimální výši Kč. Výše dotace nesmí přesáhnout 75 % z celkových nákladů na obnovu. 5) Dotace se považuje za zálohovou, a to až do jejího konečného vyúčtování. Článek 9 Vyúčtování dotace 1) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí) 2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní používání finančních prostředků v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vede o jejich použití řádnou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991/ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pak výdaje vede odděleně pomocí analytických účtů, středisek případně zakázek (akcí). Pokud není příjemce povinen vést daňovou evidenci nebo účetnictví, použití dotace doloží doklady o platbách v časové posloupnosti. 3) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace na předepsaném tiskopise, s přiložením všech požadovaných příloh v tištěné podobě prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to u jednotlivých akcí k datu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. 4) Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté městem ve lhůtě uvedené ve smlouvě. 5) V případě zjištění, že dotace nebyla použita na účel vymezený smlouvou nebo pokud projekt, popř. činnost, akce, služba, nebyly realizovány, je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci do 30 dnů od zjištění rozhodné skutečnosti. 6) Odbor ŠKS u předloženého vyúčtování provádí řídící následnou kontrolu (např. zda poskytnutá dotace je doložena doklady v plné výši, doložené doklady se týkají rozsahu účelu sjednaného ve smlouvě, čerpání dotace bylo ve sjednaném termínu), z které odpovědný pracovník pořídí zápis. 7) V případě odejmutí registrace poskytovatelům sociálních služeb je příjemce dotace povinen vrátit, bez předchozí výzvy, poměrnou část dotace za období od data odejmutí registrace do příslušného roku. 6

7 Článek 10 Kontrola poskytnutých dotací 1) Řídící kontrola se řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb., a příslušným ustanovením pokynu starostky města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města Dvůr Králové nad Labem v platném znění. 2) Následnou veřejnosprávní kontrolu na vybraném vzorku, dodržování podmínek poskytnutí dotace, čerpání a vyúčtování dotace provádí samostatné oddělení kontroly a interního auditu, přímo u příjemce dotace. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1) Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města pod č. usnesení Z/508/ ZM ze dne a nabývá účinnosti dnem ) Schválením tohoto vnitřního předpisu se ruší: vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem. Mgr. Edita Vaňková, v.r. starostka města 7

8 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Název žadatele/ organizace: Sídlo žadatele/ organizace: U fyzické osoby adresa trvalého pobytu: IČ/datum narození: Statutární orgán: Jméno a příjmení zodpovědné osoby: Tel., Fax, E mail, Bankovní účet/kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržitého trvání spolku/organizace: Celkem evidovaných členů: Základní údaje o spolku/ organizaci: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na veřejně prospěšné aktivity Dotace přidělené od jiných subjektů v předchozím roce Název poskytovatele dotace Výše přidělené dotace Předpokládané příjmy Výše požadované dotace od Města Dvůr Králové nad Labem Vlastní příjmy (vstupné, členské příspěvky, apod.)...kč...kč Další organizace, kam bude žádost podána Předpokládaná výše dotace 8

9 Název projektu: Stručný popis projektu Místo realizace projektu: Termín zahájení a ukončení projektu: Popis projektu: Nákladová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Rozpočet projektu: Skutečné výdaje za Předpokládané předešlý rok výdaje na letošní rok Požadavek od města Slovní komentář Povinné přílohy žádosti: 1. výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí obsahovat IČ a přesný název), 2. stanovy organizace, 3. doklad o zřízení bankovního účtu. 4. doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.) 5. čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 9

10 Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne... razítko a podpis žadatele Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy z předchozích let jsou platné. razítko a podpis žadatele 10

11 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na veřejně prospěšné aktivity Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název projektu: Termín konání projektu: Místo konání projektu: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Vyúčtování projektu: Předpokládané Dotace od města skutečné výdaje Celkový počet účastníků: Slovní komentář Celkové příjmy na projekt: Zdroje financování projektu: Částka: Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka Obsah

12 Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: Kopie účetních dokladů Fotografie, kopie novinových článků, plakát atd. Závěrečná zpráva o realizaci projektu (s výjimkou dotací, které byly poskytnuty na činnost) Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.... podpis a razítko statutárního orgánu 12

13 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Poskytovatelé sociálních služeb dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. Název žadatele: Adresa: IČ/ datum narození: Statutární orgán/fyzická osoba: Tel., fax, Osoba zodpovědná za službu / kontakt Bankovní účet / kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržité činnosti organizace: Druh služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů / identifikátor Termín zahájení poskytování a ukončení služby: 1. Popis služby, na kterou je dotace požadována (základní činnosti, místo poskytování, cíl, apod.) : 2. Zdůvodnění potřebnosti poskytované služby s ohledem na místní potřeby: 3. Předpokládaný počet uživatelů služby: Území, v němž je služba poskytována: a) Dvůr Králové nad Labem b) obce ve správním obvodu (uveďte konkrétně):

14 5. Okruh osob, pro které je služba určena: Výše požadované dotace od města Dvůr Králové nad Labem:. Zdroje financování v předešlém roce Výše dotace Předpokládané zdroje financování v letošním roce Předpokládaná výše dotace 7. Rozpočet Nákladová položka 1. Provozní náklady celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní náklady - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu Předpokládané skutečné náklady za předešlý rok Náklady na rok Požadavek od města Slovní komentář 14

15 8. Průměrné měsíční výdaje na jednoho uživatele či lůžko V předchozím roce V roce Personální zajištění služby: Zařazení pracovníka Úvazek Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v jednom fyzickém vyhotovení s povinnými přílohami: 1. kopie dokladu potvrzující vznik subjektu: občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací u MV ČR; církevní právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu; fyzické osoby doloží kopii živnostenského listu, koncese, rozhodnutí o registraci KÚ KHK k poskytování sociálních služeb či jiného oprávnění, 2. kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), 3. jedná-li se o poskytovatele sociálních služeb - kopii rozhodnutí o registraci KÚ KHK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 4. oprávnění statutárního orgánu jednat jménem společnosti, 5. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, 6. účetní výkazy ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty za předchozí rok, pokud žadatel má za povinnost je zpracovávat. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo k žádným změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 15. podpis a razítko žadatele

16 Prohlašuji, že povinné přílohy dodané k žádosti o dotaci v dotačním programu vyhlášeném Městem Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce jsou beze změn. podpis a razítko žadatele Ve Dvoře Králové nad Labem dne... 16

17 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby a služby související a na podporu zdravotnictví Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název služby: Termín provozování služby: Místo provozování služby: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní výdaje - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové výdaje na realizaci projektu Předpokládané skutečné výdaje Celkový počet klientů: Vyúčtování dotace: Dotace od města Slovní komentář Celkové příjmy na službu: Zdroje financování služby: Částka: 17

18 Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka obsah Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. zhodnocení 2. Fotografie, plakáty, články z tisku o realizaci projektu, prezenční listiny, výroční zpráva, atd. Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.. podpis a razítko 18

19 Název žadatele - organizace: Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu Oddíl: Adresa: Adresa trvalého bydliště (sídlo): IČ: Statutární orgán - zástupce: Zodpovědná osoba/ předseda oddílu Kontaktní údaje : Telefon : E mail: www stránky: Bankovní účet / kód banky: Forma právní subjektivity: Rok založení: Celkem evidovaných členů: Z toho počet členů mladších 18 let: Výše členských příspěvků: - dospělí: členové mladší 18 let: Další údaje o organizaci: 19

20 Finanční dotace na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce Rok Výše dotace Způsob využití dotace Rozpočet: VÝDAJOVÁ POLOŽKA SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA PŘEDCHOZÍ ROK PŘEDPOKL. VÝDAJE NA ROK. POŽADAVEK OD MĚSTA Poznámka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - poštovní služby - propagace - - jiné 3. Další výdaje celkem - startovné, reg. poplatky - školení trenérů - jiné Celkové výdaje : Celkové příjmy za předchozí rok: - z toho příjmy z pronájmu: 20

21 - z toho členské příspěvky: Povinné přílohy žádosti: 1) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (obsahující IČO a přesný název), 2) stanovy organizace, 3) doklad o zřízení bankovního účtu, 4) doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněna (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.), 5) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne podpis předsedy oddílu razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám a přílohy z minulého roku jsou platné razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby 21

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e Městská část Praha 4 v y h l a š u j e v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 22R-623/2008 ze dne 28.5.2008 výběrové řízení pro poskytnutí dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRA H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 6. zasedání ze dne 18.2.2009 číslo 6R-140/2009 k vyhlášení dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Program podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. I. Úvodní ustanovení

Program podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. I. Úvodní ustanovení Zásady k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2005 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň

Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň Změna č. 2 Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň, dále jen Pravidla, vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

1. Obecná ustanovení

1. Obecná ustanovení Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota (dále jen Zásady ) stanoví

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň Obsah: I. Obecná ustanovení... 2 II. Předkládání žádostí... 2 III. Dotace

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení Změna č. 1 PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň (dále jen Pravidla) vycházejí ze Zákona č.

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více