Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování finanční dotace (dále jen dotace ) z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na účely vymezené tímto vnitřním předpisem. 2) Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3) Poskytování dotací je v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 4) Jedná se o účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků, proto se na účastníky právních vztahů tím založených vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zejména 9 odst. 2, 11 odst. 3 a 4, 13 a 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména 13 a 14. 5) Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce (podnik) veřejnou podporu může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne , v částce L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů). Vše v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. 1

2 Článek 2 Příjemce dotace 1) Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost nebo službu, které jsou v zájmu města a občanů města, které působí zejména v oblasti: a) tělovýchovy a sportu, b) kultury, naplňování volného času občanů, c) služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictvím d) pro vlastníky nemovitých kulturních památek nebo nemovitostí, které se nachází na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem vč. částí městských hradeb, 2) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení. 3) Dotace podle tohoto předpisu není určena příspěvkovým organizacím města. Článek 3 Účel poskytování dotace Dotace se poskytuje na projekt, činnost, akci či službu, které jsou v zájmu města Dvůr Králové nad Labem a občanů města v rámci jedné z následujících kategorií. a) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, a to zejména v oblastech: kultury, činnosti s mládeží, využití volného času vzdělávání a vědy. b) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, a to: sociální služby, integrace zdravotně postižených, protidrogové aktivity, prevence kriminality, podpory rodin, zdravotnictví. c) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu se poskytují: na činnost sportovních oddílů, na pořádání sportovních akcí. d) Na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: Článek 4 Možnosti využití dotace 2

3 a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný hmotný investiční majetek), b) služby (nájemné, poštovní služby a jiné ostatní služby), c) úhrada za OON (dohody, OSVČ) d) věcné ceny pro účastníky akcí, e) tisk propagačních materiálů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč), c) telekomunikační služby (telefony, internet), d) pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky akcí, e) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 2) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.), b) služby (nájemné, poštovní služby, supervize, jiné ostatní služby), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) pohoštění a dary, c) pokuty, sankce, d) splátky finančních závazků a leasingové splátky, e) odměny statutárních orgánů právnických osob, f) rekreační pobyty, g) mzdové náklady zdravotních pracovníků, h) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), i) telekomunikační služby. 3) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: činnost sportovních oddílů a) nájemné, provozování a údržba prostor nezbytných pro činnost daného sportu, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) propagace, výlep plakátů, d) startovné, registrační poplatky, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) 3

4 f) rozhodčí, školení trenérů g) pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy, na pořádání sportovních akcí a) nájemné, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) startovné, d) rozhodčí, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) f) propagace, výlep plakátů, poštovní služby, kancelářské potřeby, g) věcné ceny pro účastníky soutěží. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) telekomunikační služby (telefony, internet), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), d) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 4) Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků atd.), b) částečnou obnovu částí městských hradeb. Článek 5 Vyhlášení dotačního programu 1) Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále také jako RM ) rozhodne na základě schváleného rozpočtu města a na základě návrhu odboru ŠKS o vyhlášení dotačního programu. Pokud RM rozhodne o vyhlášení dotačního programu, tak musí být mezi vyhlášením dotačního programu a posledním možným dnem podání žádosti minimálně 30 dní. 2) O vyhlášení dotačního programu, termínech pro podání žádosti a ostatních náležitostech informuje odbor ŠKS na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a způsobem v místě obvyklém (internet, Noviny královédvorské radnice). 3) Vyhlášení dotačního programu bude obsahovat tyto náležitosti: a) číslo usnesení RM a datum jejího jednání, b) okruhy činností, na něž byl vyhlášen dotační program viz čl. 2, c) termín podání žádosti, d) místo a způsob podání žádosti, e) počet vyhotovení žádostí. Článek 6 Žádost o poskytnutí dotace 1) Dotace se poskytuje na základě podané písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ). 2) Součástí žádosti jsou i povinné přílohy, které jsou vypsány na formuláři žádosti pro vyhlášený dotační program. 4

5 3) Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. 4) Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí být předložena v jednom vyhotovení (ve fyzické podobě) ve stanovených termínech. 5) Odbor ŠKS kontroluje správnost došlých žádostí a jejich příloh. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné náležitosti. 6) Odbor ŠKS připraví do 14 dnů od skončení přijímání žádostí podklady pro: a) kulturní komisi RM - dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, b) sociální komisi RM dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, c) sportovní komisi RM dotace na podporu tělovýchovy a sportu d) památkové komisi RM - dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a městských hradeb. 7) Při jednání jednotlivých komisí bude vždy účasten pracovník odboru ŠKS, v případě, že není člen, s funkcí poradní. 8) Odbor ŠKS předloží návrhy komisí na rozdělení dotací RM na její nejbližší schůzi, s návrhem smluv o poskytnutí dotace. 9) O poskytování dotace rozhoduje RM; v případě, že RM doporučí dotaci vyšší než Kč, rozhoduje o přidělení dotace Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (dále jen ZM ). V případě schvalování dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, městských hradeb schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy vždy ZM. 10) Po schválení RM, případně ZM, je dotace poskytována na základě smlouvy o poskytnutí dotace. 11) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel není povinen zdůvodňovat svá rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace. 12) Smlouva musí obsahovat podmínky pro poskytnutí dotace, stanovené tímto vnitřním předpisem a zároveň v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. Smlouvu vypracuje odbor ŠKS v souladu se vzorem poskytnutým právním oddělením odboru kanceláře tajemníka úřadu a po projednání v příslušném orgánu města zajistí podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby a následně starostou města. 13) Odbor ŠKS předá odboru rozpočtu a financí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen RAF ) příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 5 pracovních dnů od podpisu starostou města. Výjimkou jsou dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a na obnovu městských hradeb. Příkazce operace je vždy vedoucí odboru ŠKS. 14) Odbor RAF vyplácí dotace podle termínů uvedených ve smlouvách. Článek 7 Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Po ukončení prací na obnově vnějšího pláště nebo obnově hradeb podá vlastník objektu na odbor ŠKS oznámení o ukončení prací na této obnově objektu včetně kopií účetních dokladů týkajících se této předmětné obnovy objektu nebo hradeb. 2) Odbor ŠKS zhodnotí, zda byla obnova vnějšího pláště nebo hradeb provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Po kontrole všech náležitostí bude dotace vyplacena žadateli. 3) V případě, že nebude obnova fasád nebo hradeb, resp. jejich částí, provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude žadatel o dotaci vyzván odborem ŠKS k nápravě. Dotace bude poskytnuta až 5

6 po opětovném zhodnocení orgánu státní památkové péče, všech odpovídajících prací na obnově fasády či části hradeb. 4) Odbor ŠKS předá odboru RAF Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 30 pracovních dnů od oznámení orgánu státní památkové péče, že obnova byla provedena v souladu se závazným stanoviskem. Článek 8 Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 1) Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 2) Výše dotace na podporu sociálních služeb, služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví je pro jednotlivé dotace stanovena maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 3) Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu: a) činnost sportovního oddílu je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města, b) pořádání jednorázových sportovních akcí je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 4) Maximální výše dotace města na obnovu vnějšího pláště objektů a hradeb je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města. Výše dotace na obnovu vnějšího pláště objektu a obnovu městských hradeb se poskytují v minimální výši Kč. Výše dotace nesmí přesáhnout 75 % z celkových nákladů na obnovu. 5) Dotace se považuje za zálohovou, a to až do jejího konečného vyúčtování. Článek 9 Vyúčtování dotace 1) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí) 2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní používání finančních prostředků v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vede o jejich použití řádnou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991/ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pak výdaje vede odděleně pomocí analytických účtů, středisek případně zakázek (akcí). Pokud není příjemce povinen vést daňovou evidenci nebo účetnictví, použití dotace doloží doklady o platbách v časové posloupnosti. 3) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace na předepsaném tiskopise, s přiložením všech požadovaných příloh v tištěné podobě prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to u jednotlivých akcí k datu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. 4) Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté městem ve lhůtě uvedené ve smlouvě. 5) V případě zjištění, že dotace nebyla použita na účel vymezený smlouvou nebo pokud projekt, popř. činnost, akce, služba, nebyly realizovány, je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci do 30 dnů od zjištění rozhodné skutečnosti. 6) Odbor ŠKS u předloženého vyúčtování provádí řídící následnou kontrolu (např. zda poskytnutá dotace je doložena doklady v plné výši, doložené doklady se týkají rozsahu účelu sjednaného ve smlouvě, čerpání dotace bylo ve sjednaném termínu), z které odpovědný pracovník pořídí zápis. 7) V případě odejmutí registrace poskytovatelům sociálních služeb je příjemce dotace povinen vrátit, bez předchozí výzvy, poměrnou část dotace za období od data odejmutí registrace do příslušného roku. 6

7 Článek 10 Kontrola poskytnutých dotací 1) Řídící kontrola se řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb., a příslušným ustanovením pokynu starostky města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města Dvůr Králové nad Labem v platném znění. 2) Následnou veřejnosprávní kontrolu na vybraném vzorku, dodržování podmínek poskytnutí dotace, čerpání a vyúčtování dotace provádí samostatné oddělení kontroly a interního auditu, přímo u příjemce dotace. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1) Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města pod č. usnesení Z/508/ ZM ze dne a nabývá účinnosti dnem ) Schválením tohoto vnitřního předpisu se ruší: vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem. Mgr. Edita Vaňková, v.r. starostka města 7

8 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Název žadatele/ organizace: Sídlo žadatele/ organizace: U fyzické osoby adresa trvalého pobytu: IČ/datum narození: Statutární orgán: Jméno a příjmení zodpovědné osoby: Tel., Fax, E mail, Bankovní účet/kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržitého trvání spolku/organizace: Celkem evidovaných členů: Základní údaje o spolku/ organizaci: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na veřejně prospěšné aktivity Dotace přidělené od jiných subjektů v předchozím roce Název poskytovatele dotace Výše přidělené dotace Předpokládané příjmy Výše požadované dotace od Města Dvůr Králové nad Labem Vlastní příjmy (vstupné, členské příspěvky, apod.)...kč...kč Další organizace, kam bude žádost podána Předpokládaná výše dotace 8

9 Název projektu: Stručný popis projektu Místo realizace projektu: Termín zahájení a ukončení projektu: Popis projektu: Nákladová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Rozpočet projektu: Skutečné výdaje za Předpokládané předešlý rok výdaje na letošní rok Požadavek od města Slovní komentář Povinné přílohy žádosti: 1. výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí obsahovat IČ a přesný název), 2. stanovy organizace, 3. doklad o zřízení bankovního účtu. 4. doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.) 5. čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 9

10 Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne... razítko a podpis žadatele Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy z předchozích let jsou platné. razítko a podpis žadatele 10

11 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na veřejně prospěšné aktivity Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název projektu: Termín konání projektu: Místo konání projektu: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Vyúčtování projektu: Předpokládané Dotace od města skutečné výdaje Celkový počet účastníků: Slovní komentář Celkové příjmy na projekt: Zdroje financování projektu: Částka: Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka Obsah

12 Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: Kopie účetních dokladů Fotografie, kopie novinových článků, plakát atd. Závěrečná zpráva o realizaci projektu (s výjimkou dotací, které byly poskytnuty na činnost) Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.... podpis a razítko statutárního orgánu 12

13 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Poskytovatelé sociálních služeb dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. Název žadatele: Adresa: IČ/ datum narození: Statutární orgán/fyzická osoba: Tel., fax, Osoba zodpovědná za službu / kontakt Bankovní účet / kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržité činnosti organizace: Druh služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů / identifikátor Termín zahájení poskytování a ukončení služby: 1. Popis služby, na kterou je dotace požadována (základní činnosti, místo poskytování, cíl, apod.) : 2. Zdůvodnění potřebnosti poskytované služby s ohledem na místní potřeby: 3. Předpokládaný počet uživatelů služby: Území, v němž je služba poskytována: a) Dvůr Králové nad Labem b) obce ve správním obvodu (uveďte konkrétně):

14 5. Okruh osob, pro které je služba určena: Výše požadované dotace od města Dvůr Králové nad Labem:. Zdroje financování v předešlém roce Výše dotace Předpokládané zdroje financování v letošním roce Předpokládaná výše dotace 7. Rozpočet Nákladová položka 1. Provozní náklady celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní náklady - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu Předpokládané skutečné náklady za předešlý rok Náklady na rok Požadavek od města Slovní komentář 14

15 8. Průměrné měsíční výdaje na jednoho uživatele či lůžko V předchozím roce V roce Personální zajištění služby: Zařazení pracovníka Úvazek Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v jednom fyzickém vyhotovení s povinnými přílohami: 1. kopie dokladu potvrzující vznik subjektu: občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací u MV ČR; církevní právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu; fyzické osoby doloží kopii živnostenského listu, koncese, rozhodnutí o registraci KÚ KHK k poskytování sociálních služeb či jiného oprávnění, 2. kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), 3. jedná-li se o poskytovatele sociálních služeb - kopii rozhodnutí o registraci KÚ KHK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 4. oprávnění statutárního orgánu jednat jménem společnosti, 5. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, 6. účetní výkazy ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty za předchozí rok, pokud žadatel má za povinnost je zpracovávat. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo k žádným změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 15. podpis a razítko žadatele

16 Prohlašuji, že povinné přílohy dodané k žádosti o dotaci v dotačním programu vyhlášeném Městem Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce jsou beze změn. podpis a razítko žadatele Ve Dvoře Králové nad Labem dne... 16

17 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby a služby související a na podporu zdravotnictví Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název služby: Termín provozování služby: Místo provozování služby: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní výdaje - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové výdaje na realizaci projektu Předpokládané skutečné výdaje Celkový počet klientů: Vyúčtování dotace: Dotace od města Slovní komentář Celkové příjmy na službu: Zdroje financování služby: Částka: 17

18 Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka obsah Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. zhodnocení 2. Fotografie, plakáty, články z tisku o realizaci projektu, prezenční listiny, výroční zpráva, atd. Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.. podpis a razítko 18

19 Název žadatele - organizace: Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu Oddíl: Adresa: Adresa trvalého bydliště (sídlo): IČ: Statutární orgán - zástupce: Zodpovědná osoba/ předseda oddílu Kontaktní údaje : Telefon : E mail: www stránky: Bankovní účet / kód banky: Forma právní subjektivity: Rok založení: Celkem evidovaných členů: Z toho počet členů mladších 18 let: Výše členských příspěvků: - dospělí: členové mladší 18 let: Další údaje o organizaci: 19

20 Finanční dotace na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce Rok Výše dotace Způsob využití dotace Rozpočet: VÝDAJOVÁ POLOŽKA SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA PŘEDCHOZÍ ROK PŘEDPOKL. VÝDAJE NA ROK. POŽADAVEK OD MĚSTA Poznámka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - poštovní služby - propagace - - jiné 3. Další výdaje celkem - startovné, reg. poplatky - školení trenérů - jiné Celkové výdaje : Celkové příjmy za předchozí rok: - z toho příjmy z pronájmu: 20

21 - z toho členské příspěvky: Povinné přílohy žádosti: 1) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (obsahující IČO a přesný název), 2) stanovy organizace, 3) doklad o zřízení bankovního účtu, 4) doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněna (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.), 5) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne podpis předsedy oddílu razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám a přílohy z minulého roku jsou platné razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby 21

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2015 (Pravidla) Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od:

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (úplné znění se zapracovanými dodatky č. 1, 2 a 3) Obsah: I. Obecná ustanovení

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015 Čl.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I. Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 250/2006 Sb.,

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2005

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2005 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č.

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2006. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu obce Dobré Pole (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu obce Dobré Pole (dále jen Pravidla) Obec Dobré Pole Zastupitelstvo obce Dobré Pole dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Ulice Č.p. Č.o. Dne Pod číslem Poslední změna

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Ulice Č.p. Č.o. Dne Pod číslem Poslední změna HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2013 - program D - akce celopražského významu

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOT/62/04/000000/2012 PID Stejnopis č. podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

N Á V R H 1) na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2015

N Á V R H 1) na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2015 Pořadové číslo návrhu MK:... /2015 Zařazeno MK/dne:...... 2015 N Á V R H 1) na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2015 Název památky:...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Město Sušice vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva města bod a) č. 4 ze dne 16.9.2015 dotační program

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt

ROZHODNUTÍ č. o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu ČR na rok 2005. na projekt MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ROZHODNUTÍ

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA REPREZENTACI MĚSTA NA AKCÍCH KREJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU V OBLASTI KULTURY

Více