Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování finanční dotace (dále jen dotace ) z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na účely vymezené tímto vnitřním předpisem. 2) Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3) Poskytování dotací je v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 4) Jedná se o účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků, proto se na účastníky právních vztahů tím založených vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zejména 9 odst. 2, 11 odst. 3 a 4, 13 a 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména 13 a 14. 5) Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce (podnik) veřejnou podporu může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne , v částce L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů). Vše v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. 1

2 Článek 2 Příjemce dotace 1) Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost nebo službu, které jsou v zájmu města a občanů města, které působí zejména v oblasti: a) tělovýchovy a sportu, b) kultury, naplňování volného času občanů, c) služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictvím d) pro vlastníky nemovitých kulturních památek nebo nemovitostí, které se nachází na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem vč. částí městských hradeb, 2) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení. 3) Dotace podle tohoto předpisu není určena příspěvkovým organizacím města. Článek 3 Účel poskytování dotace Dotace se poskytuje na projekt, činnost, akci či službu, které jsou v zájmu města Dvůr Králové nad Labem a občanů města v rámci jedné z následujících kategorií. a) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, a to zejména v oblastech: kultury, činnosti s mládeží, využití volného času vzdělávání a vědy. b) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, a to: sociální služby, integrace zdravotně postižených, protidrogové aktivity, prevence kriminality, podpory rodin, zdravotnictví. c) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu se poskytují: na činnost sportovních oddílů, na pořádání sportovních akcí. d) Na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: Článek 4 Možnosti využití dotace 2

3 a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný hmotný investiční majetek), b) služby (nájemné, poštovní služby a jiné ostatní služby), c) úhrada za OON (dohody, OSVČ) d) věcné ceny pro účastníky akcí, e) tisk propagačních materiálů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč), c) telekomunikační služby (telefony, internet), d) pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky akcí, e) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 2) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.), b) služby (nájemné, poštovní služby, supervize, jiné ostatní služby), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) pohoštění a dary, c) pokuty, sankce, d) splátky finančních závazků a leasingové splátky, e) odměny statutárních orgánů právnických osob, f) rekreační pobyty, g) mzdové náklady zdravotních pracovníků, h) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), i) telekomunikační služby. 3) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: činnost sportovních oddílů a) nájemné, provozování a údržba prostor nezbytných pro činnost daného sportu, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) propagace, výlep plakátů, d) startovné, registrační poplatky, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) 3

4 f) rozhodčí, školení trenérů g) pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy, na pořádání sportovních akcí a) nájemné, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) startovné, d) rozhodčí, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) f) propagace, výlep plakátů, poštovní služby, kancelářské potřeby, g) věcné ceny pro účastníky soutěží. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) telekomunikační služby (telefony, internet), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), d) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 4) Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků atd.), b) částečnou obnovu částí městských hradeb. Článek 5 Vyhlášení dotačního programu 1) Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále také jako RM ) rozhodne na základě schváleného rozpočtu města a na základě návrhu odboru ŠKS o vyhlášení dotačního programu. Pokud RM rozhodne o vyhlášení dotačního programu, tak musí být mezi vyhlášením dotačního programu a posledním možným dnem podání žádosti minimálně 30 dní. 2) O vyhlášení dotačního programu, termínech pro podání žádosti a ostatních náležitostech informuje odbor ŠKS na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a způsobem v místě obvyklém (internet, Noviny královédvorské radnice). 3) Vyhlášení dotačního programu bude obsahovat tyto náležitosti: a) číslo usnesení RM a datum jejího jednání, b) okruhy činností, na něž byl vyhlášen dotační program viz čl. 2, c) termín podání žádosti, d) místo a způsob podání žádosti, e) počet vyhotovení žádostí. Článek 6 Žádost o poskytnutí dotace 1) Dotace se poskytuje na základě podané písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ). 2) Součástí žádosti jsou i povinné přílohy, které jsou vypsány na formuláři žádosti pro vyhlášený dotační program. 4

5 3) Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. 4) Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí být předložena v jednom vyhotovení (ve fyzické podobě) ve stanovených termínech. 5) Odbor ŠKS kontroluje správnost došlých žádostí a jejich příloh. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné náležitosti. 6) Odbor ŠKS připraví do 14 dnů od skončení přijímání žádostí podklady pro: a) kulturní komisi RM - dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, b) sociální komisi RM dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, c) sportovní komisi RM dotace na podporu tělovýchovy a sportu d) památkové komisi RM - dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a městských hradeb. 7) Při jednání jednotlivých komisí bude vždy účasten pracovník odboru ŠKS, v případě, že není člen, s funkcí poradní. 8) Odbor ŠKS předloží návrhy komisí na rozdělení dotací RM na její nejbližší schůzi, s návrhem smluv o poskytnutí dotace. 9) O poskytování dotace rozhoduje RM; v případě, že RM doporučí dotaci vyšší než Kč, rozhoduje o přidělení dotace Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (dále jen ZM ). V případě schvalování dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, městských hradeb schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy vždy ZM. 10) Po schválení RM, případně ZM, je dotace poskytována na základě smlouvy o poskytnutí dotace. 11) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel není povinen zdůvodňovat svá rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace. 12) Smlouva musí obsahovat podmínky pro poskytnutí dotace, stanovené tímto vnitřním předpisem a zároveň v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. Smlouvu vypracuje odbor ŠKS v souladu se vzorem poskytnutým právním oddělením odboru kanceláře tajemníka úřadu a po projednání v příslušném orgánu města zajistí podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby a následně starostou města. 13) Odbor ŠKS předá odboru rozpočtu a financí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen RAF ) příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 5 pracovních dnů od podpisu starostou města. Výjimkou jsou dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a na obnovu městských hradeb. Příkazce operace je vždy vedoucí odboru ŠKS. 14) Odbor RAF vyplácí dotace podle termínů uvedených ve smlouvách. Článek 7 Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Po ukončení prací na obnově vnějšího pláště nebo obnově hradeb podá vlastník objektu na odbor ŠKS oznámení o ukončení prací na této obnově objektu včetně kopií účetních dokladů týkajících se této předmětné obnovy objektu nebo hradeb. 2) Odbor ŠKS zhodnotí, zda byla obnova vnějšího pláště nebo hradeb provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Po kontrole všech náležitostí bude dotace vyplacena žadateli. 3) V případě, že nebude obnova fasád nebo hradeb, resp. jejich částí, provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude žadatel o dotaci vyzván odborem ŠKS k nápravě. Dotace bude poskytnuta až 5

6 po opětovném zhodnocení orgánu státní památkové péče, všech odpovídajících prací na obnově fasády či části hradeb. 4) Odbor ŠKS předá odboru RAF Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 30 pracovních dnů od oznámení orgánu státní památkové péče, že obnova byla provedena v souladu se závazným stanoviskem. Článek 8 Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 1) Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 2) Výše dotace na podporu sociálních služeb, služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví je pro jednotlivé dotace stanovena maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 3) Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu: a) činnost sportovního oddílu je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města, b) pořádání jednorázových sportovních akcí je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 4) Maximální výše dotace města na obnovu vnějšího pláště objektů a hradeb je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města. Výše dotace na obnovu vnějšího pláště objektu a obnovu městských hradeb se poskytují v minimální výši Kč. Výše dotace nesmí přesáhnout 75 % z celkových nákladů na obnovu. 5) Dotace se považuje za zálohovou, a to až do jejího konečného vyúčtování. Článek 9 Vyúčtování dotace 1) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí) 2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní používání finančních prostředků v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vede o jejich použití řádnou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991/ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pak výdaje vede odděleně pomocí analytických účtů, středisek případně zakázek (akcí). Pokud není příjemce povinen vést daňovou evidenci nebo účetnictví, použití dotace doloží doklady o platbách v časové posloupnosti. 3) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace na předepsaném tiskopise, s přiložením všech požadovaných příloh v tištěné podobě prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to u jednotlivých akcí k datu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. 4) Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté městem ve lhůtě uvedené ve smlouvě. 5) V případě zjištění, že dotace nebyla použita na účel vymezený smlouvou nebo pokud projekt, popř. činnost, akce, služba, nebyly realizovány, je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci do 30 dnů od zjištění rozhodné skutečnosti. 6) Odbor ŠKS u předloženého vyúčtování provádí řídící následnou kontrolu (např. zda poskytnutá dotace je doložena doklady v plné výši, doložené doklady se týkají rozsahu účelu sjednaného ve smlouvě, čerpání dotace bylo ve sjednaném termínu), z které odpovědný pracovník pořídí zápis. 7) V případě odejmutí registrace poskytovatelům sociálních služeb je příjemce dotace povinen vrátit, bez předchozí výzvy, poměrnou část dotace za období od data odejmutí registrace do příslušného roku. 6

7 Článek 10 Kontrola poskytnutých dotací 1) Řídící kontrola se řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb., a příslušným ustanovením pokynu starostky města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města Dvůr Králové nad Labem v platném znění. 2) Následnou veřejnosprávní kontrolu na vybraném vzorku, dodržování podmínek poskytnutí dotace, čerpání a vyúčtování dotace provádí samostatné oddělení kontroly a interního auditu, přímo u příjemce dotace. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1) Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města pod č. usnesení Z/508/ ZM ze dne a nabývá účinnosti dnem ) Schválením tohoto vnitřního předpisu se ruší: vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem. Mgr. Edita Vaňková, v.r. starostka města 7

8 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Název žadatele/ organizace: Sídlo žadatele/ organizace: U fyzické osoby adresa trvalého pobytu: IČ/datum narození: Statutární orgán: Jméno a příjmení zodpovědné osoby: Tel., Fax, E mail, Bankovní účet/kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržitého trvání spolku/organizace: Celkem evidovaných členů: Základní údaje o spolku/ organizaci: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na veřejně prospěšné aktivity Dotace přidělené od jiných subjektů v předchozím roce Název poskytovatele dotace Výše přidělené dotace Předpokládané příjmy Výše požadované dotace od Města Dvůr Králové nad Labem Vlastní příjmy (vstupné, členské příspěvky, apod.)...kč...kč Další organizace, kam bude žádost podána Předpokládaná výše dotace 8

9 Název projektu: Stručný popis projektu Místo realizace projektu: Termín zahájení a ukončení projektu: Popis projektu: Nákladová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Rozpočet projektu: Skutečné výdaje za Předpokládané předešlý rok výdaje na letošní rok Požadavek od města Slovní komentář Povinné přílohy žádosti: 1. výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí obsahovat IČ a přesný název), 2. stanovy organizace, 3. doklad o zřízení bankovního účtu. 4. doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.) 5. čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 9

10 Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne... razítko a podpis žadatele Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy z předchozích let jsou platné. razítko a podpis žadatele 10

11 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na veřejně prospěšné aktivity Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název projektu: Termín konání projektu: Místo konání projektu: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Vyúčtování projektu: Předpokládané Dotace od města skutečné výdaje Celkový počet účastníků: Slovní komentář Celkové příjmy na projekt: Zdroje financování projektu: Částka: Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka Obsah

12 Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: Kopie účetních dokladů Fotografie, kopie novinových článků, plakát atd. Závěrečná zpráva o realizaci projektu (s výjimkou dotací, které byly poskytnuty na činnost) Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.... podpis a razítko statutárního orgánu 12

13 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Poskytovatelé sociálních služeb dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. Název žadatele: Adresa: IČ/ datum narození: Statutární orgán/fyzická osoba: Tel., fax, Osoba zodpovědná za službu / kontakt Bankovní účet / kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržité činnosti organizace: Druh služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů / identifikátor Termín zahájení poskytování a ukončení služby: 1. Popis služby, na kterou je dotace požadována (základní činnosti, místo poskytování, cíl, apod.) : 2. Zdůvodnění potřebnosti poskytované služby s ohledem na místní potřeby: 3. Předpokládaný počet uživatelů služby: Území, v němž je služba poskytována: a) Dvůr Králové nad Labem b) obce ve správním obvodu (uveďte konkrétně):

14 5. Okruh osob, pro které je služba určena: Výše požadované dotace od města Dvůr Králové nad Labem:. Zdroje financování v předešlém roce Výše dotace Předpokládané zdroje financování v letošním roce Předpokládaná výše dotace 7. Rozpočet Nákladová položka 1. Provozní náklady celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní náklady - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu Předpokládané skutečné náklady za předešlý rok Náklady na rok Požadavek od města Slovní komentář 14

15 8. Průměrné měsíční výdaje na jednoho uživatele či lůžko V předchozím roce V roce Personální zajištění služby: Zařazení pracovníka Úvazek Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v jednom fyzickém vyhotovení s povinnými přílohami: 1. kopie dokladu potvrzující vznik subjektu: občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací u MV ČR; církevní právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu; fyzické osoby doloží kopii živnostenského listu, koncese, rozhodnutí o registraci KÚ KHK k poskytování sociálních služeb či jiného oprávnění, 2. kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), 3. jedná-li se o poskytovatele sociálních služeb - kopii rozhodnutí o registraci KÚ KHK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 4. oprávnění statutárního orgánu jednat jménem společnosti, 5. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, 6. účetní výkazy ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty za předchozí rok, pokud žadatel má za povinnost je zpracovávat. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo k žádným změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 15. podpis a razítko žadatele

16 Prohlašuji, že povinné přílohy dodané k žádosti o dotaci v dotačním programu vyhlášeném Městem Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce jsou beze změn. podpis a razítko žadatele Ve Dvoře Králové nad Labem dne... 16

17 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby a služby související a na podporu zdravotnictví Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název služby: Termín provozování služby: Místo provozování služby: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní výdaje - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové výdaje na realizaci projektu Předpokládané skutečné výdaje Celkový počet klientů: Vyúčtování dotace: Dotace od města Slovní komentář Celkové příjmy na službu: Zdroje financování služby: Částka: 17

18 Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka obsah Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. zhodnocení 2. Fotografie, plakáty, články z tisku o realizaci projektu, prezenční listiny, výroční zpráva, atd. Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.. podpis a razítko 18

19 Název žadatele - organizace: Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu Oddíl: Adresa: Adresa trvalého bydliště (sídlo): IČ: Statutární orgán - zástupce: Zodpovědná osoba/ předseda oddílu Kontaktní údaje : Telefon : E mail: www stránky: Bankovní účet / kód banky: Forma právní subjektivity: Rok založení: Celkem evidovaných členů: Z toho počet členů mladších 18 let: Výše členských příspěvků: - dospělí: členové mladší 18 let: Další údaje o organizaci: 19

20 Finanční dotace na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce Rok Výše dotace Způsob využití dotace Rozpočet: VÝDAJOVÁ POLOŽKA SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA PŘEDCHOZÍ ROK PŘEDPOKL. VÝDAJE NA ROK. POŽADAVEK OD MĚSTA Poznámka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - poštovní služby - propagace - - jiné 3. Další výdaje celkem - startovné, reg. poplatky - školení trenérů - jiné Celkové výdaje : Celkové příjmy za předchozí rok: - z toho příjmy z pronájmu: 20

21 - z toho členské příspěvky: Povinné přílohy žádosti: 1) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (obsahující IČO a přesný název), 2) stanovy organizace, 3) doklad o zřízení bankovního účtu, 4) doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněna (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.), 5) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne podpis předsedy oddílu razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám a přílohy z minulého roku jsou platné razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby 21

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2015 (Pravidla) Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od:

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost Příloha usnesení č. Usn RMC 0126/2016 Rady Městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (úplné znění se zapracovanými dodatky č. 1, 2 a 3) Obsah: I. Obecná ustanovení

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Králův Dvůr

Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Králův Dvůr Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Králův Dvůr I. Všeobecná ustanovení 1. Poskytování finančních příspěvků dotací v sociální

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Město Horažďovice vyhlašuje na základě usnesení Rady města

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014 Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP Městská část Praha

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-153-021-14 ze dne 15.4.2014 Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí grantu v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 - Podpora městských

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti oddělení sociálních věcí (dále jen Zásady) Zásady pro poskytování dotací právnickým a fyzickým

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8. na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8. na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 Příloha č. 1 usnesení č. Usn RMC 0225/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 20. dubna 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT MĚSTO OSTROV Městský úřad Ostrov - Jáchymovská 1-363 01 Ostrov odbor kancelář starosty e-mail: podatelna@ostrov.cz, ID DS: d5zbgz2 FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH,

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

FORMULÁŘ 1 Žádost o poskytnutí dotace

FORMULÁŘ 1 Žádost o poskytnutí dotace FORMULÁŘ 1 Žádost o poskytnutí dotace rok: Dotační/příspěvkový program: Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast Oblast podpory: Poskytování sociálních služeb Přesný název poskytovatele (žadatele):*

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva

Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva Čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva (dále jen Zásady) vycházejí ze zákona č. 128/2000

Více

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I. Zásady poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 250/2006 Sb.,

Více

Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně

Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně Město Beroun jako obec v samostatné působnosti pečuje podle 35 zákona č.128/2000

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Příloha Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších (dále jen Zákon ) a DOTAČNÍ PROGRAM OBLAST PODPORY: (ÚČEL PROGRAMU) DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU: PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ : KRITÉRIA

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Město Česká Lípa Žádost o finanční příspěvek na sport na rok 2014 Název sportovní organizace :

Město Česká Lípa Žádost o finanční příspěvek na sport na rok 2014 Název sportovní organizace : Město Česká Lípa Žádost o finanční příspěvek na sport na rok 2014 Název sportovní organizace : Adresa sídla dle registrace : Statutární zástupce (jméno, funkce, adresa) : Číslo bankovního účtu : Kontakt

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI Městská část Praha-Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2016 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast ve

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015 Čl.

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT MĚSTO OSTRO Městský úřad Ostrov - Jáchymovská 1-363 01 Ostrov odbor kancelář starosty e-mail: podatelna@ostrov.cz, ID DS: d5zbgz2 FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA OSTRO NA PODPORU SPORTONÍCH,

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 8 SMĚRNICE č. 10/2015 z rozpočtu města Moravský Beroun Datum Zpracovatel Miroslava Škařupová, vedoucí FIN 02.05.2015 Schvalovatel ZM usnesením č.

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2013 Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj Údaje o kulturní památce Název kulturní památky:

Více

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více