Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování finanční dotace (dále jen dotace ) z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na účely vymezené tímto vnitřním předpisem. 2) Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3) Poskytování dotací je v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 4) Jedná se o účelové poskytnutí veřejných finančních prostředků, proto se na účastníky právních vztahů tím založených vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zejména 9 odst. 2, 11 odst. 3 a 4, 13 a 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění, zejména 13 a 14. 5) Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce (podnik) veřejnou podporu může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne , v částce L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů). Vše v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. 1

2 Článek 2 Příjemce dotace 1) Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost nebo službu, které jsou v zájmu města a občanů města, které působí zejména v oblasti: a) tělovýchovy a sportu, b) kultury, naplňování volného času občanů, c) služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictvím d) pro vlastníky nemovitých kulturních památek nebo nemovitostí, které se nachází na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem vč. částí městských hradeb, 2) Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení. 3) Dotace podle tohoto předpisu není určena příspěvkovým organizacím města. Článek 3 Účel poskytování dotace Dotace se poskytuje na projekt, činnost, akci či službu, které jsou v zájmu města Dvůr Králové nad Labem a občanů města v rámci jedné z následujících kategorií. a) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, a to zejména v oblastech: kultury, činnosti s mládeží, využití volného času vzdělávání a vědy. b) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, a to: sociální služby, integrace zdravotně postižených, protidrogové aktivity, prevence kriminality, podpory rodin, zdravotnictví. c) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu se poskytují: na činnost sportovních oddílů, na pořádání sportovních akcí. d) Na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: Článek 4 Možnosti využití dotace 2

3 a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný hmotný investiční majetek), b) služby (nájemné, poštovní služby a jiné ostatní služby), c) úhrada za OON (dohody, OSVČ) d) věcné ceny pro účastníky akcí, e) tisk propagačních materiálů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč), c) telekomunikační služby (telefony, internet), d) pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky akcí, e) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 2) Dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) provozní výdaje nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.), b) služby (nájemné, poštovní služby, supervize, jiné ostatní služby), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) pohoštění a dary, c) pokuty, sankce, d) splátky finančních závazků a leasingové splátky, e) odměny statutárních orgánů právnických osob, f) rekreační pobyty, g) mzdové náklady zdravotních pracovníků, h) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), i) telekomunikační služby. 3) Dotace na podporu tělovýchovy a sportu Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: činnost sportovních oddílů a) nájemné, provozování a údržba prostor nezbytných pro činnost daného sportu, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) propagace, výlep plakátů, d) startovné, registrační poplatky, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) 3

4 f) rozhodčí, školení trenérů g) pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy, na pořádání sportovních akcí a) nájemné, b) pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, c) startovné, d) rozhodčí, e) úhrada za OON (dohody, OSVČ) f) propagace, výlep plakátů, poštovní služby, kancelářské potřeby, g) věcné ceny pro účastníky soutěží. Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje: a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, b) telekomunikační služby (telefony, internet), c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění), d) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 4) Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje: a) částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků atd.), b) částečnou obnovu částí městských hradeb. Článek 5 Vyhlášení dotačního programu 1) Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále také jako RM ) rozhodne na základě schváleného rozpočtu města a na základě návrhu odboru ŠKS o vyhlášení dotačního programu. Pokud RM rozhodne o vyhlášení dotačního programu, tak musí být mezi vyhlášením dotačního programu a posledním možným dnem podání žádosti minimálně 30 dní. 2) O vyhlášení dotačního programu, termínech pro podání žádosti a ostatních náležitostech informuje odbor ŠKS na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a způsobem v místě obvyklém (internet, Noviny královédvorské radnice). 3) Vyhlášení dotačního programu bude obsahovat tyto náležitosti: a) číslo usnesení RM a datum jejího jednání, b) okruhy činností, na něž byl vyhlášen dotační program viz čl. 2, c) termín podání žádosti, d) místo a způsob podání žádosti, e) počet vyhotovení žádostí. Článek 6 Žádost o poskytnutí dotace 1) Dotace se poskytuje na základě podané písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ). 2) Součástí žádosti jsou i povinné přílohy, které jsou vypsány na formuláři žádosti pro vyhlášený dotační program. 4

5 3) Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. 4) Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí být předložena v jednom vyhotovení (ve fyzické podobě) ve stanovených termínech. 5) Odbor ŠKS kontroluje správnost došlých žádostí a jejich příloh. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné náležitosti. 6) Odbor ŠKS připraví do 14 dnů od skončení přijímání žádostí podklady pro: a) kulturní komisi RM - dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit, b) sociální komisi RM dotace na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, c) sportovní komisi RM dotace na podporu tělovýchovy a sportu d) památkové komisi RM - dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a městských hradeb. 7) Při jednání jednotlivých komisí bude vždy účasten pracovník odboru ŠKS, v případě, že není člen, s funkcí poradní. 8) Odbor ŠKS předloží návrhy komisí na rozdělení dotací RM na její nejbližší schůzi, s návrhem smluv o poskytnutí dotace. 9) O poskytování dotace rozhoduje RM; v případě, že RM doporučí dotaci vyšší než Kč, rozhoduje o přidělení dotace Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (dále jen ZM ). V případě schvalování dotací na obnovu vnějšího pláště objektů, městských hradeb schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy vždy ZM. 10) Po schválení RM, případně ZM, je dotace poskytována na základě smlouvy o poskytnutí dotace. 11) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel není povinen zdůvodňovat svá rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace. 12) Smlouva musí obsahovat podmínky pro poskytnutí dotace, stanovené tímto vnitřním předpisem a zároveň v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. Smlouvu vypracuje odbor ŠKS v souladu se vzorem poskytnutým právním oddělením odboru kanceláře tajemníka úřadu a po projednání v příslušném orgánu města zajistí podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby a následně starostou města. 13) Odbor ŠKS předá odboru rozpočtu a financí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen RAF ) příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 5 pracovních dnů od podpisu starostou města. Výjimkou jsou dotace na obnovu vnějšího pláště objektů a na obnovu městských hradeb. Příkazce operace je vždy vedoucí odboru ŠKS. 14) Odbor RAF vyplácí dotace podle termínů uvedených ve smlouvách. Článek 7 Dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí. 1) Po ukončení prací na obnově vnějšího pláště nebo obnově hradeb podá vlastník objektu na odbor ŠKS oznámení o ukončení prací na této obnově objektu včetně kopií účetních dokladů týkajících se této předmětné obnovy objektu nebo hradeb. 2) Odbor ŠKS zhodnotí, zda byla obnova vnějšího pláště nebo hradeb provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Po kontrole všech náležitostí bude dotace vyplacena žadateli. 3) V případě, že nebude obnova fasád nebo hradeb, resp. jejich částí, provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče vydaném podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude žadatel o dotaci vyzván odborem ŠKS k nápravě. Dotace bude poskytnuta až 5

6 po opětovném zhodnocení orgánu státní památkové péče, všech odpovídajících prací na obnově fasády či části hradeb. 4) Odbor ŠKS předá odboru RAF Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem příkaz k proplacení dotace a kopii smlouvy nejdéle do 30 pracovních dnů od oznámení orgánu státní památkové péče, že obnova byla provedena v souladu se závazným stanoviskem. Článek 8 Stanovení výše dotací a poměr dotace k celkovým nákladům 1) Výše dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 2) Výše dotace na podporu sociálních služeb, služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví je pro jednotlivé dotace stanovena maximálně ve výši Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 3) Maximální výše dotace na podporu a rozvoj sportu: a) činnost sportovního oddílu je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města, b) pořádání jednorázových sportovních akcí je pro jednotlivé dotace stanovená maximálně ve výši Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových nákladech činí 75 %. 4) Maximální výše dotace města na obnovu vnějšího pláště objektů a hradeb je omezena pouze rámcem celkové výše rozpočtové položky v rozpočtu města. Výše dotace na obnovu vnějšího pláště objektu a obnovu městských hradeb se poskytují v minimální výši Kč. Výše dotace nesmí přesáhnout 75 % z celkových nákladů na obnovu. 5) Dotace se považuje za zálohovou, a to až do jejího konečného vyúčtování. Článek 9 Vyúčtování dotace 1) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na dotace na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem a na obnovu městských hradeb, resp. jejich částí) 2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní používání finančních prostředků v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vede o jejich použití řádnou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991/ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pak výdaje vede odděleně pomocí analytických účtů, středisek případně zakázek (akcí). Pokud není příjemce povinen vést daňovou evidenci nebo účetnictví, použití dotace doloží doklady o platbách v časové posloupnosti. 3) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace na předepsaném tiskopise, s přiložením všech požadovaných příloh v tištěné podobě prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to u jednotlivých akcí k datu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. 4) Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté městem ve lhůtě uvedené ve smlouvě. 5) V případě zjištění, že dotace nebyla použita na účel vymezený smlouvou nebo pokud projekt, popř. činnost, akce, služba, nebyly realizovány, je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci do 30 dnů od zjištění rozhodné skutečnosti. 6) Odbor ŠKS u předloženého vyúčtování provádí řídící následnou kontrolu (např. zda poskytnutá dotace je doložena doklady v plné výši, doložené doklady se týkají rozsahu účelu sjednaného ve smlouvě, čerpání dotace bylo ve sjednaném termínu), z které odpovědný pracovník pořídí zápis. 7) V případě odejmutí registrace poskytovatelům sociálních služeb je příjemce dotace povinen vrátit, bez předchozí výzvy, poměrnou část dotace za období od data odejmutí registrace do příslušného roku. 6

7 Článek 10 Kontrola poskytnutých dotací 1) Řídící kontrola se řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb., a příslušným ustanovením pokynu starostky města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů města Dvůr Králové nad Labem v platném znění. 2) Následnou veřejnosprávní kontrolu na vybraném vzorku, dodržování podmínek poskytnutí dotace, čerpání a vyúčtování dotace provádí samostatné oddělení kontroly a interního auditu, přímo u příjemce dotace. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1) Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem města pod č. usnesení Z/508/ ZM ze dne a nabývá účinnosti dnem ) Schválením tohoto vnitřního předpisu se ruší: vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2011 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem. Mgr. Edita Vaňková, v.r. starostka města 7

8 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Název žadatele/ organizace: Sídlo žadatele/ organizace: U fyzické osoby adresa trvalého pobytu: IČ/datum narození: Statutární orgán: Jméno a příjmení zodpovědné osoby: Tel., Fax, E mail, Bankovní účet/kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržitého trvání spolku/organizace: Celkem evidovaných členů: Základní údaje o spolku/ organizaci: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na veřejně prospěšné aktivity Dotace přidělené od jiných subjektů v předchozím roce Název poskytovatele dotace Výše přidělené dotace Předpokládané příjmy Výše požadované dotace od Města Dvůr Králové nad Labem Vlastní příjmy (vstupné, členské příspěvky, apod.)...kč...kč Další organizace, kam bude žádost podána Předpokládaná výše dotace 8

9 Název projektu: Stručný popis projektu Místo realizace projektu: Termín zahájení a ukončení projektu: Popis projektu: Nákladová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Rozpočet projektu: Skutečné výdaje za Předpokládané předešlý rok výdaje na letošní rok Požadavek od města Slovní komentář Povinné přílohy žádosti: 1. výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (musí obsahovat IČ a přesný název), 2. stanovy organizace, 3. doklad o zřízení bankovního účtu. 4. doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněná (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.) 5. čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. 9

10 Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne... razítko a podpis žadatele Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám, přílohy z předchozích let jsou platné. razítko a podpis žadatele 10

11 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na veřejně prospěšné aktivity Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název projektu: Termín konání projektu: Místo konání projektu: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - jiné služby Celkové výdaje na realizaci projektu Vyúčtování projektu: Předpokládané Dotace od města skutečné výdaje Celkový počet účastníků: Slovní komentář Celkové příjmy na projekt: Zdroje financování projektu: Částka: Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka Obsah

12 Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: Kopie účetních dokladů Fotografie, kopie novinových článků, plakát atd. Závěrečná zpráva o realizaci projektu (s výjimkou dotací, které byly poskytnuty na činnost) Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.... podpis a razítko statutárního orgánu 12

13 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví Poskytovatelé sociálních služeb dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť. Název žadatele: Adresa: IČ/ datum narození: Statutární orgán/fyzická osoba: Tel., fax, Osoba zodpovědná za službu / kontakt Bankovní účet / kód banky: Název banky: Forma právní subjektivity: Doba nepřetržité činnosti organizace: Druh služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů / identifikátor Termín zahájení poskytování a ukončení služby: 1. Popis služby, na kterou je dotace požadována (základní činnosti, místo poskytování, cíl, apod.) : 2. Zdůvodnění potřebnosti poskytované služby s ohledem na místní potřeby: 3. Předpokládaný počet uživatelů služby: Území, v němž je služba poskytována: a) Dvůr Králové nad Labem b) obce ve správním obvodu (uveďte konkrétně):

14 5. Okruh osob, pro které je služba určena: Výše požadované dotace od města Dvůr Králové nad Labem:. Zdroje financování v předešlém roce Výše dotace Předpokládané zdroje financování v letošním roce Předpokládaná výše dotace 7. Rozpočet Nákladová položka 1. Provozní náklady celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní náklady - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové náklady na realizaci projektu Předpokládané skutečné náklady za předešlý rok Náklady na rok Požadavek od města Slovní komentář 14

15 8. Průměrné měsíční výdaje na jednoho uživatele či lůžko V předchozím roce V roce Personální zajištění služby: Zařazení pracovníka Úvazek Žádost musí být podána na předepsaném formuláři v jednom fyzickém vyhotovení s povinnými přílohami: 1. kopie dokladu potvrzující vznik subjektu: občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací u MV ČR; církevní právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu; fyzické osoby doloží kopii živnostenského listu, koncese, rozhodnutí o registraci KÚ KHK k poskytování sociálních služeb či jiného oprávnění, 2. kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), 3. jedná-li se o poskytovatele sociálních služeb - kopii rozhodnutí o registraci KÚ KHK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 4. oprávnění statutárního orgánu jednat jménem společnosti, 5. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu, 6. účetní výkazy ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty za předchozí rok, pokud žadatel má za povinnost je zpracovávat. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo k žádným změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 15. podpis a razítko žadatele

16 Prohlašuji, že povinné přílohy dodané k žádosti o dotaci v dotačním programu vyhlášeném Městem Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce jsou beze změn. podpis a razítko žadatele Ve Dvoře Králové nad Labem dne... 16

17 Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Vyplní poskytovatel Číslo vyúčtování Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na sociální služby a služby související a na podporu zdravotnictví Základní údaje o žadateli Příjemce dotace: Adresa příjemce: Tel., Vyúčtování vypracoval/a: Tel., e - mail: Název služby: Termín provozování služby: Místo provozování služby: Výdajová položka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - propagace - poštovní služby - supervize - jiné služby 3. Osobní výdaje - hrubé mzdy - OON - pojistné ke mzdám - pojistné k DPČ - ostatní pojistné Celkové výdaje na realizaci projektu Předpokládané skutečné výdaje Celkový počet klientů: Vyúčtování dotace: Dotace od města Slovní komentář Celkové příjmy na službu: Zdroje financování služby: Částka: 17

18 Soupis účetních dokladů Poř.č. Druh dokladu Částka obsah Nevyčerpané finanční prostředky ve výši.kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou bankovního převodu na účet poskytovatele dne. Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. zhodnocení 2. Fotografie, plakáty, články z tisku o realizaci projektu, prezenční listiny, výroční zpráva, atd. Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba): Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve dne.. podpis a razítko 18

19 Název žadatele - organizace: Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu Oddíl: Adresa: Adresa trvalého bydliště (sídlo): IČ: Statutární orgán - zástupce: Zodpovědná osoba/ předseda oddílu Kontaktní údaje : Telefon : E mail: www stránky: Bankovní účet / kód banky: Forma právní subjektivity: Rok založení: Celkem evidovaných členů: Z toho počet členů mladších 18 let: Výše členských příspěvků: - dospělí: členové mladší 18 let: Další údaje o organizaci: 19

20 Finanční dotace na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem v předchozím roce Rok Výše dotace Způsob využití dotace Rozpočet: VÝDAJOVÁ POLOŽKA SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA PŘEDCHOZÍ ROK PŘEDPOKL. VÝDAJE NA ROK. POŽADAVEK OD MĚSTA Poznámka 1. Provozní výdaje celkem - kancelářské potřeby - pohonné hmoty - energie - ostatní materiál - věcné ceny 2. Služby celkem - nájemné - poštovní služby - propagace - - jiné 3. Další výdaje celkem - startovné, reg. poplatky - školení trenérů - jiné Celkové výdaje : Celkové příjmy za předchozí rok: - z toho příjmy z pronájmu: 20

21 - z toho členské příspěvky: Povinné přílohy žádosti: 1) výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci nebo jiný doklad o právní subjektivitě (obsahující IČO a přesný název), 2) stanovy organizace, 3) doklad o zřízení bankovního účtu, 4) doklad prokazující, že osoba, která jedná jménem organizace, je k tomuto úkonu oprávněna (jmenování ředitele organizace, předsedy registrační list, pověření člena výboru či místopředsedy, zplnomocnění k podepisování, atd.), 5) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis. Odbor ŠKS nebude brát zřetel na žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádosti, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy. V případě, že nedošlo ke změnám v povinných přílohách dodaných v předchozím roce, není nutno přílohy dodávat (viz. prohlášení níže). Je-li žadatelem fyzická osoba, souhlasí ve smyslu 5 odst.2) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v této žádosti, za účelem poskytnutí dotace. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a), že nepravdivé a nepřesné údaje jsou důvodem k neposkytnutí finanční podpory. Prohlašuji, že naše organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem ani příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Zároveň prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Ve Dvoře Králové nad Labem dne podpis předsedy oddílu razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby Prohlašuji, že od poslední žádosti o finanční dotaci nedošlo k žádným změnám a přílohy z minulého roku jsou platné razítko a podpis statutárního orgánu - fyzické osoby 21

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče:

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče: Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Pravidla ) Téma dotačního řízení: Podpora

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1726 ze dne 21.7.2015 k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016 Rada hlavního

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Úvodní ustanovení Hlavní město Praha (dále jen HMP

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více