Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. na obecním úřadě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě."

Transkript

1 Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni: Pechát V. z důvodu pracovních povinností Zapisovatelka: Raisová L. Hosté: Program 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení z minulé schůze 3) Rozpočtové opatření č. 6 4) Přijetí daru od občanů na sochu svatého Floriána 5) Přijetí dotace Nevřeň výstavba tůně 6) Přijetí dotace Obnova aleje Nevřeň 7) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dotace na zateplení OÚ) 8) Pronájem prostor v budově obecního úřadu 9) Závěrečný účet za Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova 10) Ostatní I. Zahájení provozu CCN II. Orientační značení v obci III. Informace o ukončených a probíhajících investičních akcích v obci 11) Diskuse 12) Závěr 1) Zahájení Jednání bylo zahájeno s malým zpožděním v hod. Starostka přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jako zapisovatelku jednání určila paní Lenku Raisovou. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a seznámila přítomné s programem jednání. Navrhla do programu doplnit bod č. 7 projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR na zateplení a výměnu oken v budově obecního úřadu a bod č. 8 Pronájem prostor v budově obecního úřadu a bod č. 9 Závěrečný účet za DSO - Svazek obcí Krašov. Program jednání byl takto jednomyslně přijat. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka paní Danu Hanzlíkovou a pana Vladislava Pittra. Návrh byl pěti hlasy přijat. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 1 (celkem 5)

2 Závěrem úvodní části starostka informovala přítomné, že zápis ze 45. zasedání zastupitelstva ověřily paní Jana Melicharová a paní Eva Kukeňová bez připomínek a je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce. 2) Kontrola usnesení z minulého jednání Přečetla starostka bez připomínek. 3) Rozpočtové opatření č. 6 Na základě kontroly čerpání rozpočtu bylo nutné navýšení výdajů z důvodu realizace zateplení budovy obecního úřadu a víceprací při výstavbě kanalizace a komunikace na Vrchy. Další navýšení je potřeba provést u položek 8113/ přijatý krátkodobý úvěr, který byl čerpán v rámci předfinancování stavby CCN a u položek 5141/2143 úrok z úvěru CCN a 5169/6115 z důvodu přijetí dotace na volby do zastupitelstev obcí. U s n e s e n í č. 1/14/JZ46 Rozpočtové opatření č. 6 v členění: Příjmy zvýšení ,- Kč, snížení 0,- Kč, celkem zvýšení ,- Kč. Výdaje zvýšení ,75 Kč, snížení ,- Kč, celkem ,75 Kč 4) Přijetí daru od občanů na sochu svatého Floriána Starostka informovala zastupitele o daru na pořízení sochy svatého Floriána pro novou hasičskou zbrojnici SDH Nevřeň. Zhotovitelem sochařského díla je akademický sochař Jaroslav Veselák ze Záluží a socha bude umístěna na fasádě objektu nově postavené hasičárny. Celková výše finančního daru je ,-Kč a podíleli se na ní občané a přátelé obce Nevřeň. U s n e s e n í č. 2/14/JZ46 Přijetí daru od občanů a přátel obce Nevřeň ve výši ,- Kč na pořízení sochy svatého Floriána pro novou hasičskou zbrojnici SDH Nevřeň. 5) Přijetí dotace Nevřeň výstavba tůně Starostka informovala zastupitele o tom, že dne bylo ze strany Státního fondu životního prostředí zaslán registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany SFŽP ČR na realizaci projektu Nevřeň výstavba tůně. Předmětem projektu je vybudování mělké zemní tůně. Bylo vypsáno výběrové řízení a zveřejněna výzva k podání nabídky na realizaci tohoto projektu Otevírání obálek s nabídkami proběhne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nevřeň. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodne o dodavateli starostka obce. Předpoklad ukončení projektu je k ) Přijetí dotace Obnova aleje Nevřeň Starostka informovala zastupitele o rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Obnova aleje Nevřeň v celkové výši ,-Kč. Předmětem projektu je obnova aleje v k.ú. Nevřeň. V rámci realizace bude provedeno odstranění dřevin a výsadba nových stromů v extravilánu obce Nevřeň. Bylo vypsáno výběrové řízení a výzva k podání nabídky na realizaci tohoto projektu. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v hodin U s n e s e n í č. 3/14/JZ46 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Přijetí dotace ze SFŽP ČR na akci Obnova aleje Nevřeň v celkové výši ,-Kč. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 2 (celkem 5)

3 7) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dotace na zateplení OÚ) Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt OU Nevřeň zlepšení tepelně technických vlastností objektu. U s n e s e n í č. 4/14/JZ46 Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí na projekt OU Nevřeň zlepšení tepelně technických vlastností objektu. 8) Pronájem prostor v budově obecního úřadu Usnesením č. 10/13/JZ31 ze dne došlo k úpravě cen pronájmu prostor v budově sídla obecního úřadu z toho důvodu, že se obec díky příjmům z těžby obecního dřeva stala plátcem DPH. Cena za pronájem byla snížena tak, aby celkové nájemné bylo stále za stejnou cenu, tj. 500,- Kč. V současnosti obec Nevřeň již není plátcem DPH, je proto nutné cenu za krátkodobý pronájem opět upravit. V souvislosti s tím byly zastupiteli projednány a schváleny ceny pronájmu výše uvedených prostor v rozdělení na komerční a nekomerční využití a dále v rozdělení na celodenní pronájem a pronájem za 1 h (např. tělocvična). Ceník je přílohou tohoto zápisu a bude k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce. U s n e s e n í č. 5/14/JZ46 Úpravu cen pronájmu prostor budovy sídla obecního úřadu poté, co obec přestala být plátcem DPH. Ceník je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva a je k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce. 9) Závěrečný účet za rok 2013 za DSO Svazek obcí Krašov Starostka seznámila zastupitele se závěrečným účtem za rok 2013 od DSO Svazku obcí Krašov. Stav majetku k je 5.390,- Kč, hospodářský výsledek za rok 2013 je ,04 Kč. Stav na bankovním účtu činí k ,15 Kč. U s n e s e n í č. 6/14/JZ46 Závěrečný účet za rok 2013 za DSO Svazek obcí Krašov. 10) Ostatní I. Zahájení provozu CCN Starostka oznámila zastupitelům, že dne se uskutečnilo slavnostní otevření Centra Caolinum Nevřeň. Jeho provoz bude zajišťovat manažerka Centra paní Soňa Holečková, která byla na tuto pozici vybrána na základě výběrového řízení. Starostka dále informovala zastupitele o potřebě pojištění budovy CCN. Cenovou kalkulaci na pojištění všech budov v majetku obce včetně budovy CCN, vodního hospodářství, pergoly a nově vzniklé čekárny na Nové Hospodě nabídla pojišťovací společnost Kooperativa, u které je obec Nevřeň již dlouholetým klientem. Celkové roční pojistné bylo vypočteno na ,- Kč a bylo zastupiteli jednomyslně schváleno. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 3 (celkem 5)

4 U s n e s e n í č. 7/14/JZ46 Novou pojistnou smlouvu o pojištění staveb v majetku obce u pojišťovny Kooperativa s úpravou pojistných částek včetně pojištění budovy CCN, vodního hospodářství, pergoly a nově vzniklé čekárny na Nové Hospodě. II. Orientační značení v obci Starostka navrhla zastupitelům sjednotit vzhled případně instalovaných orientačních značek v obci. Cílem je jednotný vzhled informačních tabulí vč. směrovek vedoucích k soukromým objektům. Zastupiteli byla navržena bílá podkladová barva značky a modré písmo odpovídající barvě loga obce. U s n e s e n í č. 8/14/JZ46 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Barevně sjednotit vzhled orientačního značení v obci. Na bílé podkladové barvě značky bude modré písmo odpovídající barvě loga obce. III. Informace o ukončených a probíhajících investičních akcích v obci Starostka seznámila zastupitele s ukončením stavební akce Odvodnění a výstavba místní komunikace Vrchy a akce Zlepšení tepelně technických vlastností OÚ Nevřeň 73. Obě stavby byly úspěšně dokončeny a předány. V současné době probíhá stavba pergoly, která je součástí Centra Caolinum Nevřeň. 10) Diskuse V průběhu krátké diskuse informovala starostka zastupitele o významném životním jubileu paní Marie Uhrové, která oslaví dne narozeniny, oslaví 65. narozeniny paní Jaroslava Bíbová a oslaví 60. narozeniny pan Vojtech Vaněk. Všem oslavencům bude předán zástupci obce dárkový balíček. 11) Závěr Jednání bylo ukončeno v hodin. Ing. Štěpánka Bejčková starostka Lenka Raisová zapisovatel IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 4 (celkem 5)

5 Vladislav Pittr ověřovatel zápisu Dana Hanzlíková ověřovatel zápisu IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 5 (celkem 5)

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Melicharová J., Pittr V., Pechát V. Hanzlíková D., Kukeňová

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 1 Zápis č. 8/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Petr Bolina, Soňa Černá, Petr Černý, Jan

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 8. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více