Výroční zpráva LINEA NIVNICE, a.s. Telefon Fax U Dvora Nivnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 LINEA NIVNICE, a.s. Telefon Fax U Dvora Nivnice

2 Obsah Obsah Profil společnosti 1 Statutární orgány společnosti 2 Management společnosti 2 Zpráva představenstva za rok Zpráva dozorčí rady 4 Záměry Zpráva nezávislého auditora 6

3 Str. 01 Profil společnosti Profil společnosti LINEA NIVNICE, a.s. byla založena transformací státního podniku téhož jména. Patří mezi největší nápojářské firmy v ČR. Vyráběný sortiment se dělí na: ovocné šťávy, nektary a nápoje sirupy ovocné přesnídávky ovocná vína lihoviny LINEA NIVNICE, a.s. je největším zpracovatelem ovoce v ČR. Ovocné šťávy a koncentráty pak zpracovává výhradně na hotové produkty. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím obchodních týmů v ČR (79%), ve SR (15%), vývoz na ostatní trhy v Evropě a zámoří (6%). ING. GABRIEL SLANICAY PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

4 Str. 02 Statutární orgány společnosti Statutární orgány společnosti Představenstvo Předseda Místopředseda Člen Člen Ing. Gabriel Slanicay Ing. Stanislav Hanák Ing. Petr Malík Ludmila Hrašáková Dozorčí rada Předseda Člen Člen MVDr. Pavel Ambros Ing. Petr Ambros Jaroslav Hamada Management společnosti Generální ředitel Obchodní ředitel Ředitel zahraničního obchodu Ředitel marketingu Ekonomická ředitelka Výrobní ředitelka Technický ředitel Ing. Gabriel Slanicay Barunka Hrabánková Ing. Stanislav Hanák Ing. Petr Ambros Ing. Blanka Zdráhalová Ludmila Hrašáková Ing. Petr Malík

5 Str. 03 Zpráva představenstva za rok 2014 Zpráva představenstva za rok 2014 LINEA NIVNICE, a.s. navázala v roce 2014 na dobré výsledky roku Potvrdila tak překonání důsledků krize z let Pokračoval trend snižování vstupních cen surovin a polotovarů. Na rozdíl od předchozího období LINEA NIVNICE, a.s. masivně investovala na poli marketingu a posilování značky Hello a tím vytvořila dobré podmínky pro prodej v roce Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Hospodářský výsledek údaje v tis. Kč po zdanění

6 Str. 04 Zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada vyvíjela v průběhu roku svou činnost v souladu s čl.23 až 28 Stanov akciové společnosti LINEA NIVNICE. Dozorčí rada oznamuje, že přezkoumala roční účetní závěrku, seznámila se s auditorskou zprávou o provedení auditu účetní závěrky společnosti a návrhem na rozdělení zisku z výsledku hospodaření za rok Dozorčí rada doporučuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku a navrhované rozdělení zisku. V Nivnici dne 10.června 2015 MVDR. PAVEL AMBROS PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

7 Str. 05 Záměry 2015 Záměry 2015 Představenstvo předpokládá, že zmíněné převážně pozitivní faktory přetrvají v roce V souladu s tímto očekáváním stanovuje tyto základní cíle společnosti (údaje v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek před zdaněním ING. GABRIEL SLANICAY PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

8 Str. 06 Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora

9 Str. 07 Zpráva nezávislého auditora

10 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky LINEA NIVNICE, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště U Dvora Nivnice Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období AKTIVA CELKEM (ř ) = ř Netto 4 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

11 Označení a AKTIVA b Číslo řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období c Běžné účetní období 2. Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Netto 4

12 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

13 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámka: Akciová společnost výroba nealkoholických nápojů, lihovin, obchodní činnost

14 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky LINEA NIVNICE, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště U Dvora Nivnice Označení a TEXT b běžném 1 Skutečnost v účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál Číslo řádku c minulém 2 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)]

15 Označení a TEXT b běžném 1 Skutečnost v účetním období VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních VII jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření * [ř (+/- 41) (-46) - (-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S splatná S odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Číslo řádku c minulém 2 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámka: Akciová společnost výroba nealkoholických nápojů, lihovin, obchodní činnost

16 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2014 Obecné údaje - firma LINEA NIVNICE, a. s. - sídlo U Dvora 190, Nivnice - IČO právní forma akciová společnost - den vzniku účetní jednotky základní kapitál Kč - vlastní kapitál - osoby, které se podílejí 20 a více procenty Ing. Gabriel Slanicay na základním jmění - rozhodující předmět činnosti výroba a úprava kvasného lihu, lihoviny a ostatních alkoholických nápojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava Činnost účetních poradců, vedení účetnictví - jméno a příjmení členů představenstva Ing. Gabriel Slanicay (předseda představenstva) k datu účetní závěrky Ing. Stanislav Hanák Ing. Petr Malík Ludmila Hrašáková - jméno a příjmení členů dozorčí rady MVDr. Pavel Ambros k datu účetní závěrky Jaroslav Hamada Ing. Petr Ambros 1

17 - organizační struktura společnosti a změny v účetním období Veškerá činnost společnosti je soustředěna ve výrobním areálu společnosti tj. v Nivnici, sídle společnosti. Od byl do vedení společnosti uveden Mgr. Kamil Hrašák ředitel zahraničního obchodu a u Ing. Stanislav Hanáka byla změněna funkce na obchodního ředitele pro Slovenskou republiku. Vedení společnosti v roce 2014: generální ředitel finanční ředitel technický ředitel výrobní ředitel obchodní ředitel pro Slovensko ředitel zahraničního obchodu obchodní ředitel ředitel marketingu Ing. Gabriel Slanicay Ing. Blanka Zdráhalová Ing. Petr Malík Ludmila Hrašáková Ing. Stanislav Hanák Mgr. Kamil Hrašák Barunka Hrabánková Ing. Petr Ambros Obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20%-ní podíl na jejich základním kapitálu Název a sídlo společnosti Základní kapitál Podíl na zákl. LINEA SLOVENSKO s.r.o. Dolný Šianec 1, Trenčín Slovenská republika H.E.L.L.O. d.o.o. Franje Beluloviča 1, Rijeca Chorvatsko kapitálu Hosp. výsledek za úč. období Vlastní kapitál k EUR 100 % EUR EUR HRK 80 % Smluvní dohody mezi akcionáři (společníky), které zakládají rozhodovací práva: Mezi akcionáři neexistují žádné smluvní dohody, které by zakládaly jiná rozhodovací práva, než jaká vyplývají z podílu na základním kapitálu. ZAMĚSTNANCI A JEJICH OSOBNÍ NÁKLADY (tis. Kč) průměrný Osobní náklady počet CELKEM Mzdové náklady Odměny členů orgánů Náklady na soc. zabezp. Sociální náklady spol. Zaměstnanci celkem z toho: řídící pracovníci 1) Ostatní členové statutárních a dozorčích orgánů ) Řídící pracovníci = ředitelé, management 2

18 Výše zápůjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů včetně jejich bývalých členů ( tis. Kč ) představenstvo půjčky úvěry poskytnuté záruky Ost. pln. pen. Penzijní připoj. ostatní plnění nepeněžní 48 Osobní automobil 48 Osobní automobil 12 Osobní automobil 2. dozorčí rada Osobní automobil 3. řídící pracovníci Osobní automobil 24 Osobní automobil 63 Řídícím pracovníkům (vrcholový management + členové statutárních orgánů) je poskytnuto k bezplatnému užívání osobní automobil i pro soukromé účely. V těchto případech se postupuje dle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. a pozdějších předpisů. Příspěvek na platby důchodového připojištění je poskytován všem zaměstnancům, řídícím pracovníkům je platba penzijního připojištění ve vyšší hodnotě. Řídícím pracovníkům je poskytnuta dovolená ve výši 6 týdnů, ostatním zaměstnancům činí výměra dovolené 4 týdny. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Způsob ocenění a) ZÁSOBY Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. 1. Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou. Do pořizovací ceny nakupovaných zásob se obvykle zahrnují tyto druhy vedlejších pořizovacích nákladů: dopravné, provize, clo a veškeré další náklady související s jejich pořízením, pokud jsou podle zákona o dani z příjmu výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Tato pořizovací cena je v analytické evidenci rozdělena na cenu pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob je úbytek oceňován způsobem FIFO. Vedlejší pořizovací náklady se při vyskladnění zásob rozpouštějí na vrub nákladů ve výši podílu vedlejších pořizovacích nákladů na ceně pořízení. Vratné obaly jsou oceněny pevnou cenou. 2. Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují přímými materiálovými náklady. 3. Grafické návrhy obalů jsou v průběhu účetního období účtovány na analytický účet a dle vnitropodnikové směrnice o časovém rozlišení je rozhodnuto na konci účetního období, zda tyto náklady budou časově rozlišeny, nebo zůstanou v nákladech společnosti za dané období. Ve vnitropodnikové směrnici je z důvodu opatrnosti měřítkem pro toto posouzení výše celkové částky za účetní období. V případě kdy dosahuje do 0,5% z celkového obratu společnosti je tato hodnota přímým nákladem. b) POHLEDÁVKY NABYTÉ POSTOUPENÍM jsou v účetnictví (rozvaze) oceněny pořizovací cenou a jejich nominální hodnota je evidována v podrozvahové evidenci. c) CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI se v účetnictví oceňují pořizovací cenou. Pro ocenění úbytku cenných papírů stejného druhu, stejného emitenta, stejné nominální hodnoty a stejné měny se používá cena zjištěná váženým aritmetickým průměrem. 3

19 Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroj informací pro jejich stanovení Opravná položka k majetkové účasti ve společnosti H.E.L.L.O. d.o.o.franje Beluloviča 1, Rijeca Chorvatsko byla vytvořena ve výši 100% její pořizovací ceny. U opravných položek k pohledávkám bylo postupováno dle zákona o rezervách. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou do 3000 Kč jsou považovány za zásoby a dále se nevedou ani v operativní evidenci. Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 3000 Kč a do Kč jsou považovány za zásoby a je o nich i účtováno při výdeji do používání jako o zásobách a vedou se v operativní evidenci. Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad Kč jsou považovány za hmotný dlouhodobý majetek. Tento majetek je po jeho vydání do užívání postupně odpisován metodou časového lineárního odpisu. Způsob použitý při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se v účetnictví používají běžné kurzy ČNB a přepočítací poměry denominací eura platné ke dni uskutečnění účetního případu. běžné Položky zahrnované do peněžních prostředků a ekvivalentů v cash-flow, resp. uplatňovaná zásada přijatá pro určování jejich obsahu Do peněžních prostředků a ekvivalentů v cash-flow se zahrnují: - peněžní prostředky, tj. peníze, ceniny, účty v bankách - ekvivalenty: - peněžní úložky u peněžních ústavů s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou - likvidní a obchodovatelné cenné papíry pořízené za účelem jejich prodeje Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování a účtování oproti předcházejícímu účetnímu období, jejich důvod a konkrétní dopad těchto změn na výši majetku, závazků a hosp. výsledku a) změny ve způsobu oceňování - žádné b) změny v postupu odepisování investičního majetku - žádné c) změny v postupech účtování - žádné Změny v metodě, konstrukci, v obsahové náplni peněžních prostředků a ekvivalentů a v obsahové náplni ostatních ukazatelů v přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období: a) změny v metodě - žádné b) změny v konstrukci - žádné c) změny v obsahové náplni peněžních prostředků a ekvivalentů - žádné d) změny v obsahové náplni ostatních ukazatelů cash-flow - žádné 4

20 ROZPIS NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (tis. Kč) CELKEM zřizova cí projekty licence software DDNM ostatní DNM výdaje pořizovací cena oprávky = zůstatková cena nedok. investice 0 CELKEM NDM přírustky + nákup vlastní činnosti + dary úbytky - odpisy - likvidace /oprava (PC) (PC) (ZC) - prodej (PC) (ZC) - dary (PC) (ZC) pořizovací cena oprávky = zůstatková cena nedok. investice CELKEM NDM (PC) = pořizovací cena, (ZC) = zůstatková cena Nehmotný majetek neuvedený v rozvaze: V roce 2014 nebyl pořízen drobný nehmotný majetek. Technické zhodnocení na nehmotném majetku nedosahující ceny Kč bylo celkem ve výši 7 tis. které bylo zaúčtováno do nákladů. 5

21 ROZPIS HMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU ( tis. Kč ) CELKEM Pozemky budovy a stavby samost. movité věci DDHM ostatní DHM pořizovací cena oprávky = zůstatková cena nedok.investice zálohy na HDM CELKEM HIM přírustky + nákup vlastní činnost + dary úbytky (ZC) pořizovací cena oprávky = zůstatková cena nedok. investice zálohy na HDM CELKEM HIM (PC) = pořizovací cena, (ZC) = zůstatková cena Hmotný majetek neuvedený v rozvaze Vedení společnosti LINEA NIVNICE a.s. rozhodlo, že od bude o drobném hmotném majetku při pořízení účtovat do nákladů společnosti a evidovat v operativní evidenci majetek v hodnotě od 3 tis. do hodnoty pro ocenění dlouhodobého hmotného investičního majetku, tj. nyní 40 tis. Pořizovací cena tohoto majetku za rok 2014 činila tis. Kč. 6

22 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem Zástavní právo na níže uvedené nemovitosti je zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění závazků společnosti z titulu přijatých úvěrů na provozní prostředky. k.ú. Nivnice LV 2171 parcela 1966/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/1 889 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/3 161 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/5 407 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/6 126 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/7 425 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/ m 2 pozemek a stavba na pozemku m 2 pozemek a stavba na pozemku 1969/ m 2 ostatní plocha 1969/2 410 m 2 ostatní plocha 1969/3 253 m 2 ostatní plocha m 2 pozemek a stavba č. p / m 2 pozemek a stavba na pozemku 1971/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1971/3 937 m 2 pozemek 1972/1 460 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1972/2 31 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/7 268 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/8 16 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/9 88 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/7 548 m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1974/18 74 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1974/ m 2 zastavěná plocha 1975/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1975/2 788 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1975/3 824 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1975/6 40 m 2 pozemek 3034/6 33 m 2 ostatní plocha Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem podle obč. zák. na pohledávky do celkové výše CZK tis. včetně příslušenství ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni

23 Zástavní právno smluvní k zajištění pohledávek do výše ,-- Kč s příslušenstvím, které budou vznikat od do ve prostěch Raiffeisenbank, a.s. IČO k.ú. Nivnice LV 2171 parcela 1964/2 807 m 2 zahrada 1966/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/1 889 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/3 161 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/5 407 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/6 126 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/7 425 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1967/ m 2 pozemek a stavba na pozemku m 2 pozemek a stavba na pozemku 1969/ m 2 ostatní plocha 1969/2 410 m 2 ostatní plocha 1969/3 253 m 2 ostatní plocha m 2 pozemek a stavba č. p / m 2 pozemek a stavba na pozemku 1971/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1971/3 937 m 2 pozemek 1972/1 460 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1972/2 31 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/7 268 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/8 16 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/9 88 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1973/ m 2 orná půda 1973/ m 2 orná půda 1974/ m 2 trvalý travní porost 1974/ m 2 zastavěná plocha a nádvoří 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m2 trvalý travní porost 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/7 548 m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 ostatní plocha 1974/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1974/18 74 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1974/ m2 pozemek a stavba na pozemku 1974/ m 2 zastavěná plocha 1975/ m 2 pozemek a stavba na pozemku 1975/2 788 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1975/3 824 m 2 pozemek a stavba na pozemku 1975/6 40 m 2 pozemek 3034/6 33 m 2 ostatní plocha Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem podle obč. zák. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro společnost : 1. Jihomoravská plynárenská, a. s. Plynárenská 499/ Brno střed- Zábrdovice IČO

24 č. 1974/24 č. 1975/6 č 1971/3 Smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni RWE GasNet, s. r.o., Klišská 940/96 Klišé, Ústí nad Labem IČO Na parcelách č. 1974/1 č. 1974/4 č. 1974/5 č. 1974/6 č. 1974/8 č. 1974/22 č. 3034/6 Smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Obec NIVNICE Sídliště IČO Cyklostezka Nivnice Uherský Brod Na parcelách: č. 1969/1 Č. 1974/9 Č. 3034/6 Č. 1974/5 Č. 1974/4 č. 3034/6 Smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo nám Uherský Brod IČO parcela č. 1974/9 právo vstupu a vjezdu za účelem oprav, údržby a rekonstrukce stavby Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského náhonu Otevřený náhon Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni

25 Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním, než je oceněn v účetnictví Společnost za období roku 2014 nevykazuje majetek s výrazně vyšším tržním ocenění, než je oceněn v účetnictví. INFORMACE O FINANČNÍM PRONÁJMU ( tis. Kč ) nemovitosti výrobní stroje dopravní prostředky inventář CELKEM součet splátek nájemného za celou dobu pronájmu uhrazené splátky v roce BUDOUCÍ SPLÁTKY NAJEMNÉHO... Společnost LINEA NIVNICE, a. s. neměla ve sledovaném období uzavřené smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí majetku ( údaje jsou v cenách bez DPH ) druh Emitent podíl na ZJ počet nominál. cena finanční výnos v % CP hodnota pořízení obchodní společnost podíl na ZJ cena splacená část nesplacená finanční výnos v % pořízení část MAJETKOVÉ LINEA SLOVENSKO s.r.o % Trenčín / Slovensko % ÚČASTI H.E.L.L.O. d.o.o % Rijeca / Chorvatsko %

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více