Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací"

Transkript

1 Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací - mezitímní účetní závěrky společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. k Datum vydání:

2 Tel: Fax: BDO CB s. r. o. Ot. Ostrčila 18 České Budějovice Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací určená představenstvu Teplárny České Budějovice, a. s. Úvod Provedli jsme prověrku přiložené mezitímní účetní závěrky společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. k 30. červu Statutární orgán odpovídá za přípravu a pravdivé zobrazení těchto mezitímních účetních informací v souladu s českými účetními předpisy. Naší povinností je vyjádřit na základě naší prověrky závěr o těchto mezitímních účetních informacích. Rozsah prověrky Svou prověrku jsme uskutečnili v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky. Prověrka mezitímních účetních informací se skládá z dotazování, zejména osob odpovědných za finanční a účetní záležitosti a provádění analytických a ostatních prověrkových postupů. Rozsah prověrky je podstatně užší než rozsah auditu prováděného v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a prověrka nám tudíž neumožňuje získat jistotu, že bychom si povšimli všech významných skutečností, které by mohly být odhaleny během auditu. V případě prověrky proto nevyjadřujeme výrok auditora. Závěr Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že připojené mezitímní účetní informace neposkytují věrný a pravdivý obraz finanční situace společnosti k 30. červnu 2014 a jejích výsledků hospodaření za období šesti měsíců končící k uvedenému datu v souladu s českými účetními předpisy. V Českých Budějovicích dne BDO CB s. r. o., auditorské oprávnění č. 094 zastoupená partnerem: Ing. Vladimír Ambrož auditorské oprávnění č BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ , registrována u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 3151, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

3 Teplárna České Budějovice, a. s. IČ: Novohradská 32 České Budějovice ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (v celých tisících Kč) označ. AKTIVA Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období

4 Teplárna České Budějovice, a. s., IČ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K označ. PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Ážio Ostatní kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky

5

6

7 PŘÍLOHA MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K Název společnosti: Teplárna České Budějovice, a. s. Sídlo společnosti: Novohradská 32, České Budějovice IČ Mezitímní účetní závěrka byla připravena na základě žádosti minoritního akcionáře, doručené , o svolání valné hromady ke schválení výplaty zálohy na výplatu podílu na zisku. 1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A JEJÍ HLAVNÍ ČINNOST 1.1 Založení a charakteristika společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. (dále jen společnost ) byla založena Fondem národního majetku České republiky dnem a byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích dne v oddílu B vložka 637. Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích, kde je i oblast její působnosti. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a rozvod tepla; výroba elektřiny. 1.2 Hlavní akcionáři společnosti Z celkového zapsaného základního kapitálu tis. Kč vlastnili akcie k ve jmenovité hodnotě: Statutární město České Budějovice tis. Kč tj. 80,00 % Forum Energy s. r. o tis. Kč tj. 15,97 % NUBONERI BUSINESS s. r. o tis. Kč tj. 3,03 % 1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku V obchodním rejstříku nebyly od zaznamenány žádné změny. 1.4 Organizační struktura společnosti k Vnitřní organizace společnosti je určena organizačním řádem, který dle stanov společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady schválilo představenstvo: Představenstvo Oddělení a pracoviště přímo podřízená představenstvu: o Pracoviště Asistentka představenstva o Pracoviště Asistentka výroby o Pracoviště BOZP a PO o Pracoviště Ekologie o Oddělení Investice o Oddělení MTZ a vnitřní služby o Oddělení Personalistika a mzdy o Pracoviště Podnikový právník a interní audit o Pracoviště Vnitřní a vnější komunikace, marketing - 1 -

8 Předseda představenstva Úseky přímo podřízené předsedovi představenstva: o Úsek výroby tepla a elektřiny o Úsek vodního hospodářství o Úsek zauhlování Místopředseda představenstva Úseky přímo podřízené místopředsedovi představenstva: o Úsek IT a správy řídících systémů výroby o Úsek strojní údržby a rozvodů tepla o Úsek elektro údržby a MaR Člen představenstva Úseky přímo podřízené členovi představenstva: o Úsek účetnictví a financí o Úsek ekonomie výroby, plánování a kontrolingu o Úsek obchodní 1.5 Statutární a dozorčí orgány Představenstvo a. s. působilo k rozvahovému dni ve složení: Ing. Miroslav Houfek předseda představenstva Mgr. Martin Žahourek místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Panoch člen představenstva Dozorčí rada a. s. působila k rozvahovému dni ve složení: Ing. Ivo Moravec předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kořínek místopředseda dozorčí rady Peter Braný člen dozorčí rady (funkční období skončilo dne ) Miloš Roušal člen dozorčí rady JUDr. Ing. Tomáš Bouzek člen dozorčí rady Jiří Trachta člen dozorčí rady Mgr. Ivan Nadberežný člen dozorčí rady Pavel Šplíchal člen dozorčí rady Zuzana Bínová člen dozorčí rady Ing. Anna Dvořáková člen dozorčí rady Ing. Jiří Schacherl člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Mach člen dozorčí rady 1.6 Zaměstnanci a řídící pracovníci Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Řídící pracovníci - představenstvo 3 3 tis. Kč tis. Kč Osobní náklady celkem a) mzdové náklady z toho řídící pracovníci 0 0 b) odměny členům představenstva odměny členům dozorčí rady c) sociální náklady z toho příspěvky na penzijní a životní pojištění Tantiémy vyplacené ze zisku: představenstvo dozorčí rada

9 1.7 Ostatní plnění poskytnutá členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnost poskytla místopředsedovi a členovi představenstva osobní motorové vozidlo pro služební i soukromé účely v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 2. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 2.1 Základ účetnictví Účetnictví společnosti je vedeno a mezitímní účetní závěrka byla sestavena k podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. 2.2 Oceňování aktiv způsoby ocenění Nehmotný, hmotný a drobný dlouhodobý majetek DNM, DHM je oceňován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví pořizovací cenou. Majetek nabytý darováním, vkladem nebo nalezením je oceněn cenou reprodukční. DHM vlastní výroby je oceňován ve výši vlastních nákladů. DDHM jsou samostatné movité věci v pořizovací ceně vyšší než ,- Kč a nižší nebo rovné ,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Tento majetek se od odepisuje rovnoměrně 24 měsíců od uvedení do užívání. Ostatní drobný hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 1 000,- Kč a nižší nebo rovné ,- Kč se vede v operativní evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu. Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč se vede v operativní evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako poskytnutá služba. Do dlouhodobého nehmotného majetku jsou účtovány povolenky na emise skleníkových plynů. Pořizovací cena je stanovena podle aktuálního kurzu na burze ke dni připsání povolenek na účet společnosti Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Finanční majetek je oceňován pořizovací cenou a jeho úbytky jsou oceněny průměrem těchto cen. K datu účetní závěrky je krátkodobý finanční majetek k obchodování přeceněn na reálnou hodnotu. Společnost zhodnocuje v současné době volné finanční prostředky pouze termínovanými vklady Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje časově rozlišené splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je tento majetek zařazen do evidence majetku ve výši kupní ceny Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a průběžně se při každém příjmu cena za každý druh zásob přepočítá váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady v souladu s účetními postupy

10 2.3 Odpisové metody Účetní odpisy Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle odpisového plánu, který je přílohou metodického pokynu D-006-ÚFaS Evidence majetku a kde jsou stanoveny lineární odpisy v závislosti na způsobu využití a skutečné době životnosti daného majetku. Kategorie majetku Účetní odpisy v letech Budovy a haly Ostatní stavební objekty Energetické hnací stroje a zařízení 8-25 Pracovní stroje a zařízení 4-12 Přístroje a zvláštní technická zařízení 4-17 Dopravní prostředky 6-25 Inventář 8-17 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 tis. Kč 2 Nehmotný majetek Daňové odpisy Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění. DHM pořízený do je odepisován lineárně. DNM a DHM pořízený po je odepisován degresivně. U majetku vloženého do společnosti statutárním městem České Budějovice v roce 1998 je pokračováno v odpisování započatém původním vlastníkem (lineární odpis). 2.4 Přepočty cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách během roku jsou oceňovány pevným kurzem, stanoveným dle směnných kurzů ČNB v den uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva evidovaná v zahraničních měnách přepočítána dle směnného kurzu ČNB. Kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově. 2.5 Stanovení opravných položek k majetku Opravné položky společnost tvoří na položky aktiv dle vnitropodnikové směrnice v případech, kdy ocenění v účetnictví je vyšší než jejich reálná hodnota Zásoby Opravné položky k zásobám jsou stanoveny na základě vyhodnocení nepotřebných a nepoužitelných zásob ve výši 100 % hodnoty těchto zásob. Na bezobrátkové zásoby je vytvořena opravná položka ve výši 30 % z celkové hodnoty těchto zásob Pohledávky Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, v platném znění, pro zjištění základu daně z příjmů. Ostatní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny v souladu s vnitropodnikovou směrnicí: prodlení: dnů do výše 30 % ze zůstatku prošlých pohledávek 2.6 Rezervy dnů do výše 50 % ze zůstatku prošlých pohledávek nad 360 dnů do výše 100 % ze zůstatku prošlých pohledávek Společnost vytváří rezervy na opravy hmotného majetku dle zákona č. 593/1992 Sb. a na rekultivaci skládky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Ostatní rezervy vytváří společnost dle zásady opatrnosti a věrného obrazu účetnictví

11 2.7 Změna účetních zásad a metod V účetním období nedošlo v účtování k žádným podstatným změnám, které by ovlivnily výši majetku, závazků a výsledku hospodaření. 2.8 Regulace spotřebitelských cen Cena tepelné energie je regulována jako věcně usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí ERÚ. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 3.1 Události po datu účetní závěrky Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. Valná hromada společnosti rozhodla dne o snížení základního kapitálu společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění koncentrace akcionářské struktury společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je úspora neefektivních nákladů společnosti spojených zejména s plněním povinností společnosti odpovídajících právům minoritních akcionářů a umožnění prodeje akcií minoritními akcionáři. Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu ,- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu ,- Kč až na částku ,- Kč. Rozsah snížení základního kapitálu tak bude činit nejvýše 20 %. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (ZOK). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka odpovídající celkové úplatě akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, bude vyplacena těmto akcionářům a sníží se o ni majetek společnosti. Rozdíl mezi celkovou úplatou akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy a odpovídající výší rozsahu snížení základního kapitálu, bude vypořádán s nerozděleným ziskem minulých let. Výše úplaty za jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč bude činit 2 873,- Kč (slovy: dva tisíce osm set sedmdesát tři korun českých). Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií bude činit dva měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti ve smyslu 535 odst. 1 ZOK podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, jakož i na zápis počtu akcií. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti rozhodnout o změně stanov postupem podle 432 odst. 2 ZOK v souladu s rozhodnutím této valné hromady v části týkající se základního kapitálu a počtu vydaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů společnosti a nebudou naplněny podmínky ust. 518 odst. 3 ZOK

12 3.2 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Významné přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v období : V únoru 2014 byly společnosti dle nařízení vlády č. 80/2008 Sb. připsány povolenky EUA na emise skleníkových plynů na rok 2013 ks v hodnotě tis. a na rok 2014 ks v hodnotě tis. Bylo provedeno dorovnání spotřeby povolenek na rok 2013 ks v hodnotě tis. Dále v souladu se zákonem byla provedena záměna povolenek CER za EUA. Teplárna České Budějovice, a.s. k vlastnila ks povolenek EUA v hodnotě tis Dlouhodobý hmotný majetek Významné přírůstky majetku v období byly: tis. Kč Stavby - Horkovod Pražské předměstí I Parovod DN 400/150 z CPS VS 136 Čéčova EG Významné zůstatky nedokončeného majetku v období byly: tis. Kč - Rekultivace odkaliště Hodějovice Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice, a.s Energoblok Vráto Pronajatý majetek Společnost pronajímala dle uzavřených smluv dlouhodobý hmotný majetek společnosti: Statutární město Č. Budějovice - vytápění plochy v pořizovací ceně majetku tis. Kč nájemné Majetek neuvedený v rozvaze Společnost eviduje v podrozvahové evidenci: a) drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč pořizovací cena b) drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč pořizovací cena Tento majetek je zaúčtován do nákladů při uvedení do používání. 3.3 Zásoby Zásoby materiálu z toho: palivo náhradní díly

13 Výši zásob na skladě ovlivňuje především zásoba pevného paliva pro teplárenskou výrobu. 3.4 Pohledávky Pohledávky po splatnosti do 90 dní dní nad 180 dní K je z částky tis. Kč po splatnosti nad 5 let 636 tis. Kč. Zákonné opravné položky k pohledávkám Ostatní opravné položky k pohledávkám Pohledávky ve výši tis. Kč jsou přihlášeny v konkurzním nebo insolvenčním řízení, ve výši 65 tis. Kč jsou soudně vymáhané. 3.5 Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti činí tis. Kč a je tvořen ks kmenových listinných akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč. Změny vlastního kapitálu: příděl do rezervního fondu příděl do sociálního fondu tantiémy dividendy nerozdělený zisk zisk k rozdělení Zisk ve výši tis. Kč vytvořený v období a jeho rozdělení bude předmětem jednání a schvalování valné hromady společnosti konané v roce Úvěry Dlouhodobé úvěry V prosinci 2013 byla uzavřena smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. ve výši 40,5 mil. Kč (úrok 1M PRIBOR+0,90 % p.a.) na stavbu Horkovod Pražské předměstí I. etapa ze schválené linky EIB s grantem 163 tis. EUR na podporu životního prostředí a snížení tepelných ztrát Krátkodobé úvěry Společnost v období neměla žádný krátkodobý úvěr. V rámci krátkodobých úvěrů jsou v rozvaze vykázány splátky dlouhodobého úvěru do 12 měsíců od data mezitímní účetní závěrky. 3.7 Závazky Krátkodobé závazky Závazky po splatnosti 0 60 měsíců 0 38 Dodavatelské faktury po lhůtě splatnosti v účetnictví k byly během července 2014 vyrovnány

14 3.7.2 Odložená daň Společnost evidovala závazek vyplývající z odložené daně, který je vypočten jako rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou evidovaného majetku a pohledávkou vyplývající z nedaňových opravných položek k zásobám a rezerv na odměny a prémie vč. budoucích odvodů sociálního a zdravotního pojištění Závazky neuvedené v účetnictví Společnost neměla ke konci období závazky neuvedené v účetnictví. 3.8 Rezervy a časové rozlišení Zákonné rezervy Rezerva na rekultivaci skládky Rezerva na opravy DHM Zákonné rezervy celkem Zákonná rezerva na rekultivaci skládky se vytváří dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., rezerva na opravy DHM dle zákona č. 593/1992 Sb Ostatní rezervy Společnost vytvořila rezervu na nevyčerpanou dovolenou, odměny a prémie vyplývající z uzavřených smluv za období ve výši tis. Kč vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění. 3.9 Náklady a výnosy z běžné činnosti Rozpis vybraných nákladů Spotřeba paliva Spotřeba vody z toho pro ohřev TV Náklady na opravy DHM Povinný audit účetní závěrky statutární auditoři Jiné ověřovací služby statutární auditoři 0 43 Jiné neauditorské služby statutární auditoři Rozpis tržeb za prodej a služby podle hlavních činností Tepelná energie, teplá voda Elektrická energie Ostatní Celkem Tržby jsou realizovány výhradně na území České republiky

15

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více