Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem"

Transkript

1 Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring KB, a.s..

2 9,40 Zisk po zdanění dosáhl výše mil. Kč 10,8 Podíl na trhu dosáhl procent Úspora provozních nákladů činila tis. Kč 39 O naše klienty se stará zaměstnanců

3 OBSAH 2010 Profil společnosti 2x Vybrané ekonomické ukazatele 3x Úvodní slovo předsedy představenstva 4x Zpráva představenstva 5x Strategické cíle společnosti pro rok x Nejvýznamnější události roku x Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 8x Obchodní aktivity 8x Marketingové aktivity Produktová základna Informační technologie 8x 9x 9x Lidské zdroje 10x Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Vrcholové orgány 13x Organizační struktura společnosti Vlastnická struktura společnosti Čestné prohlášení Zpráva dozorčí rady Finanční část 17x 15x 16x 14x 15x 10x

4 Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny (dále FS) mateřské banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní údaje Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČ Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (dále FCI) od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR (dále AFS) od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v FCI poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Pro rok 2010 byly zvoleny následující strategické cíle: Plné využití synergických příležitostí v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale; Aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků; Podpora a financování exportních aktivit našich klientů; Důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí. Plnění nastavených cílů rozvoje společnosti v roce 2010 bylo stále ještě ovlivněno dopady finančně-ekonomické krize. Ačkoli v průběhu roku docházelo k významnému oživení průmyslové výroby a tím i k postupnému růstu obchodů, společnost se v první polovině roku potýkala s problematickou platební morálkou některých podnikatelských subjektů, následky zhoršené finanční situace některých klientů a konzervativním přístupem komerčních pojišťoven. Prakticky všechny pojišťovny nastavily nová kritéria pro posuzování rizik, a tím podstatně zúžily prostor pro nabídku bezregresního factoringu. Tyto skutečnosti měly za následek jistá omezení v nabídce produktů, společnost ukončila poskytování produktu financování závazků, omezila nabídku bezregresního tuzemského factoringu a stále ještě vyšší riziko plynoucí z nejisté finanční stability řady malých a středních podniků do jisté míry omezilo aktivizaci nabídky factoringu do segmentu malých a středních podniků. Oživení ekonomiky se projevilo v nárůstu factoringových obchodů až ve druhé polovině roku, k jeho významnému navýšení však dochází až v závěru roku. Toto navýšení plně nevyrovnalo propad obratu v první polovině roku ani významně nezměnilo celkové plnění plánu jak obratu, tak výnosů, nicméně vytvořilo základ pro růst factoringových obchodů v následujícím roce. 2

5 Vybrané ekonomické ukazatele jednotka rok 2010 rok 2009 rok 2008 Celková aktiva mil. Kč 5 464, , ,79 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 506, , ,69 Zisk/ztráta mil. Kč 6,30 25,32 60,06 Zisk po zdanění mil. Kč 9,40 28,28 51,87 Podíl na trhu % 10,8 12,8 12,9 Celkový obrat* mil. Kč , , ,95 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,21 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 1 762, , ,74 Výše opravných položek mil. Kč 176,67 136,35 89,22 Výnosy celkem** mil. Kč 232,56 324,20 498,87 Náklady celkem*** mil. Kč 226,26 298,88 438,81 Průměrný počet zaměstnanců Vybrané údaje o hospodaření Obrat společnosti* mil. Kč Meziroční pokles obratu 5,73 % Zisk společnosti (po zdanění) tis. Kč Meziroční pokles zisku 66,76 % Podíl na trhu 10,8 % Vysvětlivky: * Obratem se rozumí odkup krátkodobých pohledávek v nominální hodnotě, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb. ** Částka neobsahuje výnosy spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. *** Částka neobsahuje náklady spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. 3

6 Úvodní slovo předsedy představenstva Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok Na úvod bych rád konstatoval, že v roce 2010 začal mírný růst světové, a tedy i české ekonomiky po poklesu, který jsme zažili v roce Naše společnost svými výsledky kopírovala tento vývoj zejména české ekonomiky s mírným časovým zpožděním. V první polovině roku 2010 pokračoval vliv hospodářské krize a druhé pololetí roku 2010 již bylo ve znamení mírného ekonomického růstu naší společnosti. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši mil. Kč a zisk nám poklesl na 9 mil. Kč. Hlavními příčinami těchto čísel je doznívající propad ekonomiky, a tedy i menší výkonnost Factoringu KB v našem portfoliu, dále pak zhoršující se finanční situace některých firem, se kterými jsme spolupracovali, a náš konzervativnější přístup k tvorbě opravných položek. V neposlední řadě jsme se postupně vyrovnávali s ukončením spolupráce s dvěma pojišťovnami v roce 2009, což mělo za následek na jedné straně pokračující snahu o vyřešení stávajících kontraktů jednotlivých klientů, ať formou pokračujícího přepojištění u jiné pojišťovny, nebo přechodem na regresní formu factoringu, na straně druhé měl tento faktor i nadále negativní vliv na naše nové obchodní aktivity. V roce 2010 jsme pokračovali v rozšíření spolupráce se dvěma novými pojišťovnami, a zejména ve druhém pololetí jsme ve srovnání s předchozím obdobím pocítili pozitivní změny v jejich chování. Celkově došlo v tomto období k dalšímu snížení podílu bezregresní formy factoringu s pojištěním na celkovém realizovaném obratu naší společnosti. Velmi pozitivně hodnotím úsporu provozních nákladů. V tomto roce jsme uspořili tis. Kč provozních nákladů oproti našemu plánu na tento rok. Dokázali jsme tak reagovat na pokles našich výnosů úsporou nákladů. s ostatními společnostmi v rámci finanční skupiny Komerční banky i celé finanční skupiny Société Générale, zejména pak změny ve spolupráci se samotnou Komerční bankou a její distribuční sítí. Konkrétně mám na mysli přípravu a implementaci modelu Shadow Accounting, společné změny v oblasti řízení rizika a v neposlední řadě změny v oblasti IT. Model Shadow Accounting od roku 2011 zrovnoprávňuje plně factoringové produkty s provozním financováním na pohledávky poskytované klientům Komerční banky. Hlavním distribučním kanálem Factoringu KB bude i v následujících letech distribuční síť Komerční banky. Tento model je plně funkční a velmi výrazně přispívá k motivaci bankovních poradců a k prodeji factoringových produktů v Komerční bance. Tento model vede k maximální snaze uspokojovat skutečné potřeby konkrétního klienta v rámci celé finanční skupiny Komerční banky a vždy k nabídce správného produktu správnému klientovi. Rádi bychom se rovněž v roce 2011 zaměřili na segment klientů s obratem mil. Kč za rok, kde vidíme další obchodní potenciál pro naši společnost. Z interních činností pak předpokládám další vývoj našeho softwarového vybavení, zejména pak plné nasazení elektronického factoringu pro naše nejlepší klienty. Dále předpokládáme i změny softwaru, které nám umožní reagovat na zhoršující se finanční situaci klientů. Všechny tyto změny by měly vést k úsporám nákladů na straně našich klientů i naší společnosti. V neposlední řadě by tyto změny měly zajistit lepší využití našich informačních databází. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním, kolegům a zejména našim klientům za spolupráci v roce 2010 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. S úctou Předpokládám, že rok 2011 nebude výrazně jednodušším rokem z pohledu ekonomické situace, očekávám potvrzení našeho křehkého růstu, zejména ke konci roku 2010, a podstatně pozitivnější vývoj v oblasti nákladů na riziko. K tomuto vývoji v roce 2011 by měla v první řadě přispět nově nastavená pravidla ve spolupráci Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti 4

7 Zpráva představenstva Rok 2010 byl ve srovnání s rokem předcházejícím již ve znamení hospodářského růstu, ačkoli na jeho začátku byla patrná doznívající ekonomická a finanční krize. Rok 2010 byl ve srovnání s rokem předcházejícím již ve znamení hospodářského růstu, ačkoli na jeho začátku byla patrná doznívající ekonomická a finanční krize, která probíhala ve druhé polovině roku 2008 a po celý rok Hospodářský růst a oživení trhu je pak více patrné především ve druhé polovině roku. V souvislosti s finanční a ekonomickou krizí, během které došlo k výraznému propadu průmyslové výroby, byl u většiny podnikatelských subjektů zaznamenán propad v objemu výroby a tržeb. Tento propad měl za následek snížení objemu dodávek zákazníkům a tím i objemu postoupených pohledávek. Řada podnikatelských subjektů nebyla schopna ustát vzniklou situaci, dostala se do platební neschopnosti, čímž nebyla schopna splatit své závazky a byla vyloučena z factoringové spolupráce. Komerční pojišťovny, které poskytovaly pojištění rizika nezaplacení pohledávek, byly stále ještě v první polovině roku konzervativní a obezřetné v udílení pojistných limitů. Výsledkem těchto procesů byla pro společnost jednak ztráta klientů, kteří sami mají finanční problémy, jednak ztráta těch, kteří dodávali finančně slabým společnostem, ale také nižší schopnost společnosti uspokojovat požadavky klientů především v oblasti pojištění. Teprve ve druhé polovině roku 2010 dochází k viditelnému oživení průmyslové výroby a k postupnému oživení obchodních aktivit, nicméně mnohé podniky se potýkaly s dopady ekonomické krize ještě ve druhé polovině roku. Určité oživení a růst objemu factoringových obchodů společnost zaznamenává až v posledním čtvrtletí roku Očekáváme, že rok 2011 již bude rokem hospodářského růstu a oživení trhu, kdy roste průmyslová výroba řady odvětví, dochází k oživení výměny zboží a služeb a tím i k dalšímu rozvoji exportních aktivit. Zároveň však lze očekávat, že některé podnikatelské subjekty se stále ještě budou potýkat s dopady ekonomické krize, jelikož jejich finančně-ekonomická podstata byla uplynulými dvěma roky výrazně oslabena. Naše obchodní aktivity se budou i nadále opírat o spolupráci s Komerční bankou, a.s., která bude výrazně ovlivněna realizací nových projektů spolupráce. Při aktuálním plném zapojení našich klientů do evropské výměny zboží a služeb očekáváme rozšíření spolupráce také s ostatními factoringovými společnostmi FS Société Générale a naši aktivní participaci v mezinárodním seskupení factoringových společností FCI. Všechny tyto aktivity nám zabezpečí postupný růst a udržení konkurenceschopnosti společnosti na tuzemském factoringovém trhu. Společnost byla nucena reagovat na změny, které byly způsobeny finanční a ekonomickou krizí. Zároveň bylo třeba zastavit propad a udělat maximum pro další růst společnosti. Byť na straně jedné došlo k určitému zpřísnění podmínek factoringové spolupráce s klienty, na straně druhé jsme vyvinuli nové produkty, a tak rozšířili nabídku služeb pro klienty Factoringu KB, a.s., stejně jako jsme vyvinuli a realizovali nové projekty v užší spolupráci s Komerční bankou, a.s., v obchodní oblasti. 5

8 Zpráva představenstva Strategické cíle společnosti pro rok 2011 Naše aktivity v roce 2011 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: 1. V rámci projektu Ambition 2011 nabízet vysokou kvalitu služeb odpovídající mezinárodnímu standardu; 2. Plně využít synergické příležitosti v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale; 3. Zprovoznit projekt spolupráce s Komerční bankou, a.s., v oblasti financování podniků segmentu Small Business; 4. Podpořit a financovat exportní aktivity našich klientů a zvýšit nabídku importního factoringu. Společnost se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS Komerční banky a zároveň i FS Société Générale. Ve vztahu ke klientovi jsme tak schopni představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS Société Générale nám umožňuje rozšířit naši produktovou základnu. Silné zázemí v rámci FS Komerční banky zajišťuje synergie nejen v akviziční oblasti, ale též v dalších oblastech, jako jsou marketing, použití nejnovějších IT řešení apod. Program orientace na segment malých podniků jsme začali uplatňovat v uplynulých letech, nicméně implementace nového projektu vytvořeného ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., umožní plně využít potenciál tohoto segmentu. Společnost se dále zaměří na některé další produkty, jako jsou reverzní, rámcový či municipální factoring. V rámci široké nabídky produktů bude hlavním kritériem kvalita poskytovaných služeb, která by měla v nejvyšší možné míře odpovídat potřebám klienta. Podpora a financování exportních aktivit v našem portfoliu představuje v současné době ve struktuře našeho obratu pětinový podíl. Vzhledem k pozitivnímu vývoji v oblasti exportních aktivit naší země a našim možnostem spolupráce s komerčními pojišťovnami či spolupráce v rámci FCI spatřujeme při aktivní podpoře našich produktů v této oblasti příležitost pro růst. Nejvýznamnější události roku 2010 Vstup do roku 2010 byl ve svém počátku negativně ovlivněn dopadem plynoucím z ukončení spolupráce s hlavním partnerem, Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. (dále KÚPEG). Spolupráce s touto pojišťovnou byla pro společnost stěžejní, jelikož pojišťovala 35 % obratu společnosti. Ukončení spolupráce bylo následkem krizového období předchozích dvou let. Pro řadu klientů jsme dokázali zabezpečit alternativní řešení díky navázání spolupráce s dalšími partnery, jako jsou Atradius Credit Insurance a Coface Czech Credit Management Services, nicméně ani tak nebylo možno zamezit výraznému negativnímu dopadu do obratu jak konce roku 2009, tak především v roce Společnost v prvním čtvrtletí roku čelila i nadále negativním dopadům finanční krize, byť ekonomika země již zaznamenávala jistá zlepšení. V přístupu pojišťoven byla v prvním pololetí roku vysoce patrná jistá obezřetnost, a tím byla řada obchodů uzavírána především na regresní bázi. Druhé pololetí již bylo ve znamení postupného zlepšování celkové situace, došlo ke zlepšení v akviziční činnosti společnosti a tím k postupnému růstu nových obchodních příležitostí jako výsledku oživení ekonomiky státu a výměny zboží. Konec roku jen potvrdil celkové zlepšení ve vývoji obratu společnosti. Obchodní politika komerčních pojišťoven se zlepšila, byť jistá vyšší obezřetnost v udílení limitů přetrvávala. Ačkoli konec roku byl pro společnost ve znamení zásadního zlepšení, nebylo možné zamezit celkovému mírnému poklesu obratu společnosti oproti roku Tento propad ve srovnání s předchozím rokem byl minimální a ve své podstatě odpovídal objemu, který společnost ztratila kvůli ukončení prodeje a realizace produktu financování závazků. V průběhu roku byla implementována řada opatření a nových přístupů. Z hlediska zvýšené obezřetnosti došlo k takovým opatřením, která vedla ke zlepšení platební morálky některých dlužníků, nebo naopak k jejich vyřazení z factoringové spolupráce. Rok 2010 byl také rokem vývoje nebo modifikace některých factoringových produktů. Došlo k vývoji a implementaci rámcového 6

9 ik Irena Klimešová manažer Odboru obchodu a marketingu Do služeb Komerční banky vstoupila paní Klimešová přesně před dvěma desetiletími po absolutoriu na střední ekonomické škole. Na své profesní dráze prošla obchodními pozicemi v různých segmentech. Návrat z mateřské dovolené znamenal v roce 2004 přestup pod hlavičku dceřiné společnosti Factoring KB, a.s., kde odpovídá za obchodní výsledky regionu Jihozápadní Čechy. Je také zodpovědná za spolupráci s Komerční bankou, školí její obchodní poradce, vede společná akviziční jednání i následné servisní požadavky svých klientů. Irena dosahuje dlouhodobě výborných obchodních výsledků, v uplynulém roce překročila dvojnásobně svůj plán. Při komunikaci s klientem nemyslím na obchodní plán, ale na příjemné setkání, říká Irena Klimešová. Factoring má v dodavatelsko-odběratelských vztazích nespornou přidanou hodnotu, takže dobrá čísla z jednání za účasti především kolegů z KB tak nějak přirozeně vyjdou. 7

10 Zpráva představenstva Naše společnost dosáhla na trhu AFS podíl 10,8 %. factoringu, a to jak s pojištěním, tak na regresní bázi. Byly aktualizovány stávající všeobecné smluvní podmínky u všech factoringových smluv a byly zahájeny práce na dalších projektech ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. Významnou událostí roku byla bezesporu změna v osobě ředitele společnosti v polovině roku a odchod 1. náměstka v závěru roku 2010, čímž došlo k výrazné změně představenstva společnosti. Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu Factoringový trh v České republice je odrazem vývoje obratu factoringových společností členů AFS. Celkový obrat realizovaný těmito členy za rok 2010 vzrostl o 12 % oproti roku 2009, a byl tedy ve znamení oživení trhu. Na trhu posílily některé factoringové společnosti, zejména pak ty, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí. Tyto společnosti mají silnější pozici z pohledu přístupu k finančním zdrojům v systému refinancování a v některých případech také obratově participují na transformaci rizika z úvěrového financování do financování prostřednictvím factoringu. Jedna společnost ukončila své aktivní členství a dvěma včetně té naší se v průběhu roku nepodařilo plně se vyrovnat s následky krize. Naše společnost dosáhla na trhu AFS podíl 10,8 %. Obchodní aktivity V roce 2010 dosáhla společnost obratu ve výši mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 6 %. K oživení factoringových obchodů došlo až ve čtvrtém čtvrtletí roku, a nebylo tak možné vyrovnat ztrátu plynoucí především z ukončené spolupráce s pojišťovnou KÚPEG. Tato skutečnost je patrná z poklesu bezregresního factoringu, který klesl o 33 %, a z ukončení prodeje produktu financování závazků. Naproti tomu došlo k významnému růstu regresní formy factoringu o celkem 9 %. Společnost tak musela částečně ustoupit od své základní strategie realizace obchodních aktivit zejména v oblasti pojištěného factoringu. Z pohledu vývoje jednotlivých produktů factoringu lze konstatovat, že tuzemský factoring poklesl o 3,5 % a naproti tomu mezinárodní factoring stoupl o 10,5 %. Nejvyšší pokles byl způsoben ukončením produktu financování závazků, který pojišťovala KÚPEG, a který již nebylo možné dorovnat v rámci roku 2010 růstem jiného produktu. Pozitivní tendence jsme zaznamenali v oblasti mezinárodního factoringu. Celkový objem importního factoringu se zvýšil oproti roku 2009 téměř na dvojnásobek a objem exportního factoringu vzrostl o téměř 7 %. Nejvyšší růst pak byl zaznamenán v případě produktu factoringu v rámci FCI, kde došlo k významnému navýšení obchodů oproti roku 2009 či v oblasti regresního exportního factoringu. Mezinárodní factoring byl pro společnost jednou ze stěžejních oblastí a je naší prioritou i v letošním roce. V oblasti exportu očekáváme první pozitivní signály o růstu ekonomiky. Marketingové aktivity Marketingové aktivity společnosti jsou determinovány úzkou cílovou skupinou oslovovanou s nabídkou našich produktů. Jedná se výhradně o firemní klientelu v segmentu menších a středně velkých podniků a dále korporátních a top korporátních společností. Plošná inzerce je prováděna zcela výjimečně, neboť segment retailu je vyloučen. Významným zdrojem klientů je portfolio Komerční banky, a.s. V roce 2010 byl kladen důraz na proškolování bankovních poradců specialistů pro segment středních firem. Cílem bylo prohloubit jejich znalosti o factoringových produktech. Factoringové produkty byly také prezentovány na akcích pro klienty Komerční banky, a.s., zejména exportních konferencích a seminářích. Factoring KB, a.s., se stal partnerem dvou konferencí tématicky zaměřených na financování, řízení a správu pohledávek, kde také aktivně představil svoje produkty. Účast na výstavním stánku Komerční banky, a.s., v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byla doprovázena prezentací našich produktů v médiích zaměřených na naši cílovou skupinu. 8

11 Informační technologie Publikovali jsme ve vybraných tiskovinách a odborných periodikách, kde jsme nabídku naší společnosti prezentovali ve formě rozhovoru s jejím ředitelem a dále imageovým vizuálem Řízení letového provozu ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. Průběžně jsme porovnávali produktovou nabídku naší společnosti s naší konkurencí, a tak zajistili její konkurenceschopnost. Provedli jsme zásadní korekturu webových stránek, a zejména doladili soulad obou jazykových mutací. Pokračovali jsme v podpoře sportovních aktivit handicapovaného cyklisty. Produktová základna Nabídka produktů v roce 2010 korespondovala s požadavky trhu i nabídkou konkurenčních factoringových společností. Poptávka klientů byla v roce 2010 více orientována na skupinu produktů s pojištěním, kde jsme byli schopni vyhovět pouze v rámci nově nastavené politiky pojišťoven. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2010 zahrnovala následující produkty: Tuzemský regresní factoring Tuzemský factoring s pojištěním Exportní regresní factoring Exportní factoring s pojištěním Exportní factoring systémem dvou faktorů Importní factoring Reverzní factoring Naše produktová nabídka je postavena na standardních verzích jednotlivých factoringových produktů a je podpořena interaktivním elektronickým klientským nástrojem. V roce 2010 bylo realizováno rozšíření prvků ochrany perimetru sítě. Došlo k plnému hardwarovému oddělení kanálu pro klientský provoz a interní potřeby společnosti. Nově pořízená zařízení jsou zajištěna servisní smlouvou odpovídající standardům skupiny a jsou realizována v redundantní architektuře. Taktéž došlo k výměně centrálních multifunkčních zařízení za nové modely. V této věci bylo využito existující nadnárodní smlouvy mezi FS Société Générale a společností Konica-Minolta. Dále byla v rámci dlouhodobě plánovaného životního cyklu HW obměněna a migrována trojice podpůrných serverů. Také proběhla modernizace prostředků pro tvorbu primární vrstvy záloh. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Pokračovala realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Taktéž bylo reagováno na změny vzniklé plánovanou obměnou hardwarových prostředků. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl povýšen na verzi a byl doplněn o práci s údaji o insolvenčním řízení a zajištění práce s klienty v insolvenci. Do systému byly doplněny funkce pro blokování práce s fakturami klientů a odběratelů, u kterých se zvýšilo riziko platební neschopnosti. V roce 2010 byl současně připravován přechod na novou verzi uživatelského prostředí systému. 9

12 Zpráva představenstva Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi obsahující zejména úpravy pro zvýšení komfortu uživatelů při práci s internetovým systémem a pro zjednodušení administrace v rámci interní části aplikace. Systém Business Intelligence byl rozšířen o podporu práce s obraty, který umožňuje zjistit rozložení finančních toků v čase u jednotlivých klientů. V roce 2010 byla též rozšířena spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Na základě této spolupráce pokračovalo mapování a popis pracovních postupů jednotlivých factoringových produktů a úprava souvisejících interních předpisů. Lidské zdroje Výsledek finančního hospodaření společnosti byl poznamenán situací v obchodní oblasti a rizikovějším prostředím pro její podnikání. Nenaplnění plánu v obchodní oblasti se plně promítlo do nenaplnění výnosů společnosti z hlavní obchodní činnosti. Společnost se chovala vysoce obezřetně a vytvořila vyšší opravné položky, než stanovil plán pro rok Výrazná úspora v oblasti nákladů a agresivnější cenová politika společnosti spojená s vyšší mírou rizika u realizovaných transakcí pak již dominantní vlivy z oblasti výnosů a rizika jen korigovaly. Společnost realizovala celkové výnosy v objemu tis. Kč při nákladech na úrovni tis. Kč. Celkový zisk po zdanění činil tis. Kč a byl vytvořen zejména výnosem z dividend finančních investic společnosti. V roce 2010 vytvořila společnost adekvátní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a jejich rozvahová hodnota dosáhla k ultimu roku úrovně tis. Kč. Factoring i v roce 2010 opíral svoji činnost o stabilizovaný kolektiv 39 zaměstnanců. Dozorčí rada pracovala ve stejném složení jako v roce předchozím. Ve vedení společnosti došlo ke změně. V polovině roku posílil naši společnost manažer s bezprostřední zkušeností z prostředí Komerční banky, a.s., dále jsme přijali vedoucí odboru také z mateřské banky. Oba využívají své zkušenosti a kontakty pro nový rozvoj naší společnosti a hlubší spolupráci s Komerční bankou, a.s. Snažíme se vytvářet ideální pracovní podmínky pro činnost našich kolegyň a kolegů a poskytovat jim zajímavé zaměstnanecké výhody. Nové vedení společnosti i jednotlivé útvary lze považovat za stabilizující prvek Factoringu KB, a.s., a tak máme všechny předpoklady zvládnout další náročnou etapu, která je před námi. 10

13 ps Petr Slahučka referent Oddělení klientský servis tuzemsko Do společnosti přišel v roce 2000, tomu ovšem předcházela zajímavá kariéra. Před rokem 1989 byl aktivní ve vrcholovém sportu. Poté, co ukončil aktivní kariéru, se stal součástí podpůrného týmu Československé cyklistické reprezentace. Po rozpadu federace pracoval jako manažer soukromé zdravotnické kliniky. Novou pracovní příležitost podpořil dalším vzděláním vystudoval ekonomii. Po deseti letech práce na klinice se rozhodl změnit pracovní obor a vydal se zcela jiným směrem. Protože měl zkušenosti s řízením středních firem, využil nabídky a stal se součástí nového týmu ve Factoringu KB, a.s. Každý den se nyní stará o toky financí klientů spadajících do portfolia, které spravuje. Má práce vyžaduje zodpovědnost a soustředěnost, vysvětluje Petr Slahučka. Pracuji s financemi, takže musím být velmi pozorný, zároveň jsem v častém telefonickém kontaktu s klienty a řeším jejich požadavky. Chce to empatii a asertivitu, abych dokázal kompenzovat nervozitu svou i klientů. Je to pozice náročná na stres, a proto vyžaduje psychickou odolnost. 11

14 Ing. Miloslav Kukla Ing. Marcela Chalušová 12

15 Vrcholové orgány Představenstvo Dozorčí rada Ing. Milan Corjak ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl 1. náměstek ředitele společnosti Ing. Marcela Chalušová náměstkyně ředitele společnosti Změny ve složení představenstva: Ing. Václav Tomandl 1. náměstek ředitele společnosti do 30. listopadu 2010 Ing. Milan Corjak ředitel společnosti do 30. června 2010 Ing. Miloslav Kukla ředitel společnosti od 1. července 2010 Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady od 31. května 2005 Ing. Jan Pokorný člen dozorčí rady od 30. června 2009 Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady od 10. září

16 Organizační struktura společnosti 100 Ředitel společnosti 101 Sekretariát ředitele 103 Oddělení IT 102 Oddělení lidských zdrojů 106 Oddělení obchodních rizik 104 Odbor finanční 105 Odbor klientských rizik 201 Odbor obchodu a marketingu 300 Odbor klientský servis 302 Oddělení klientský servis mezinárodní 301 Oddělení klientský servis tuzemsko Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 14

17 Vlastnická struktura společnosti Valná hromada se konala v roce 2010 jednou, a to 20. dubna V průběhu valné hromady byla schválena Účetní závěrka za rok 2009 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byla vzata na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Jako nového auditora společnosti pro rok 2010 určila společnost Ernst & Young, s.r.o. Akcionář % podíl na základním kapitálu Komerční banka, a.s. 100 Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. V Praze dne 25. května 2011 Jménem představenstva podepsali: Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva 15

18 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 6. dubna 2011 Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2010 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady Dozorčí rada prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje jedinému akcionáři schválit návrh představenstva na jeho rozdělení takto: Výsledek hospodaření po zdanění Příděl rezervnímu fondu 5 % Příděl sociálnímu fondu 3,5 % (Přidělují se 3,5 % z objemu mzdových prostředků včetně odměn statutárnímu orgánu: = ) Nerozdělený zisk roku ,15 Kč ,66 Kč ,08 Kč ,41 Kč 16

19 Finanční část Zpráva nezávislého auditora 18x Rozvaha v plném rozsahu k x Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích k Příloha účetní závěrky za rok x 24x 22x 23x Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku x 17

20 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu společnosti Factoring KB, a.s.: Ověřili jsme přiloženou účetní uzávěrku společnosti Factoring KB, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2010 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Factoring KB, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s.r.o. osvědčení č. 401 zastoupený Jan Fanta partner Michaela Kubýová auditor, osvědčení č března 2011 Praha, Česká republika 18

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více