Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem"

Transkript

1 Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring KB, a.s..

2 9,40 Zisk po zdanění dosáhl výše mil. Kč 10,8 Podíl na trhu dosáhl procent Úspora provozních nákladů činila tis. Kč 39 O naše klienty se stará zaměstnanců

3 OBSAH 2010 Profil společnosti 2x Vybrané ekonomické ukazatele 3x Úvodní slovo předsedy představenstva 4x Zpráva představenstva 5x Strategické cíle společnosti pro rok x Nejvýznamnější události roku x Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 8x Obchodní aktivity 8x Marketingové aktivity Produktová základna Informační technologie 8x 9x 9x Lidské zdroje 10x Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Vrcholové orgány 13x Organizační struktura společnosti Vlastnická struktura společnosti Čestné prohlášení Zpráva dozorčí rady Finanční část 17x 15x 16x 14x 15x 10x

4 Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny (dále FS) mateřské banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní údaje Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČ Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (dále FCI) od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR (dále AFS) od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v FCI poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Pro rok 2010 byly zvoleny následující strategické cíle: Plné využití synergických příležitostí v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale; Aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků; Podpora a financování exportních aktivit našich klientů; Důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí. Plnění nastavených cílů rozvoje společnosti v roce 2010 bylo stále ještě ovlivněno dopady finančně-ekonomické krize. Ačkoli v průběhu roku docházelo k významnému oživení průmyslové výroby a tím i k postupnému růstu obchodů, společnost se v první polovině roku potýkala s problematickou platební morálkou některých podnikatelských subjektů, následky zhoršené finanční situace některých klientů a konzervativním přístupem komerčních pojišťoven. Prakticky všechny pojišťovny nastavily nová kritéria pro posuzování rizik, a tím podstatně zúžily prostor pro nabídku bezregresního factoringu. Tyto skutečnosti měly za následek jistá omezení v nabídce produktů, společnost ukončila poskytování produktu financování závazků, omezila nabídku bezregresního tuzemského factoringu a stále ještě vyšší riziko plynoucí z nejisté finanční stability řady malých a středních podniků do jisté míry omezilo aktivizaci nabídky factoringu do segmentu malých a středních podniků. Oživení ekonomiky se projevilo v nárůstu factoringových obchodů až ve druhé polovině roku, k jeho významnému navýšení však dochází až v závěru roku. Toto navýšení plně nevyrovnalo propad obratu v první polovině roku ani významně nezměnilo celkové plnění plánu jak obratu, tak výnosů, nicméně vytvořilo základ pro růst factoringových obchodů v následujícím roce. 2

5 Vybrané ekonomické ukazatele jednotka rok 2010 rok 2009 rok 2008 Celková aktiva mil. Kč 5 464, , ,79 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 506, , ,69 Zisk/ztráta mil. Kč 6,30 25,32 60,06 Zisk po zdanění mil. Kč 9,40 28,28 51,87 Podíl na trhu % 10,8 12,8 12,9 Celkový obrat* mil. Kč , , ,95 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,21 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 1 762, , ,74 Výše opravných položek mil. Kč 176,67 136,35 89,22 Výnosy celkem** mil. Kč 232,56 324,20 498,87 Náklady celkem*** mil. Kč 226,26 298,88 438,81 Průměrný počet zaměstnanců Vybrané údaje o hospodaření Obrat společnosti* mil. Kč Meziroční pokles obratu 5,73 % Zisk společnosti (po zdanění) tis. Kč Meziroční pokles zisku 66,76 % Podíl na trhu 10,8 % Vysvětlivky: * Obratem se rozumí odkup krátkodobých pohledávek v nominální hodnotě, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb. ** Částka neobsahuje výnosy spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. *** Částka neobsahuje náklady spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. 3

6 Úvodní slovo předsedy představenstva Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok Na úvod bych rád konstatoval, že v roce 2010 začal mírný růst světové, a tedy i české ekonomiky po poklesu, který jsme zažili v roce Naše společnost svými výsledky kopírovala tento vývoj zejména české ekonomiky s mírným časovým zpožděním. V první polovině roku 2010 pokračoval vliv hospodářské krize a druhé pololetí roku 2010 již bylo ve znamení mírného ekonomického růstu naší společnosti. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši mil. Kč a zisk nám poklesl na 9 mil. Kč. Hlavními příčinami těchto čísel je doznívající propad ekonomiky, a tedy i menší výkonnost Factoringu KB v našem portfoliu, dále pak zhoršující se finanční situace některých firem, se kterými jsme spolupracovali, a náš konzervativnější přístup k tvorbě opravných položek. V neposlední řadě jsme se postupně vyrovnávali s ukončením spolupráce s dvěma pojišťovnami v roce 2009, což mělo za následek na jedné straně pokračující snahu o vyřešení stávajících kontraktů jednotlivých klientů, ať formou pokračujícího přepojištění u jiné pojišťovny, nebo přechodem na regresní formu factoringu, na straně druhé měl tento faktor i nadále negativní vliv na naše nové obchodní aktivity. V roce 2010 jsme pokračovali v rozšíření spolupráce se dvěma novými pojišťovnami, a zejména ve druhém pololetí jsme ve srovnání s předchozím obdobím pocítili pozitivní změny v jejich chování. Celkově došlo v tomto období k dalšímu snížení podílu bezregresní formy factoringu s pojištěním na celkovém realizovaném obratu naší společnosti. Velmi pozitivně hodnotím úsporu provozních nákladů. V tomto roce jsme uspořili tis. Kč provozních nákladů oproti našemu plánu na tento rok. Dokázali jsme tak reagovat na pokles našich výnosů úsporou nákladů. s ostatními společnostmi v rámci finanční skupiny Komerční banky i celé finanční skupiny Société Générale, zejména pak změny ve spolupráci se samotnou Komerční bankou a její distribuční sítí. Konkrétně mám na mysli přípravu a implementaci modelu Shadow Accounting, společné změny v oblasti řízení rizika a v neposlední řadě změny v oblasti IT. Model Shadow Accounting od roku 2011 zrovnoprávňuje plně factoringové produkty s provozním financováním na pohledávky poskytované klientům Komerční banky. Hlavním distribučním kanálem Factoringu KB bude i v následujících letech distribuční síť Komerční banky. Tento model je plně funkční a velmi výrazně přispívá k motivaci bankovních poradců a k prodeji factoringových produktů v Komerční bance. Tento model vede k maximální snaze uspokojovat skutečné potřeby konkrétního klienta v rámci celé finanční skupiny Komerční banky a vždy k nabídce správného produktu správnému klientovi. Rádi bychom se rovněž v roce 2011 zaměřili na segment klientů s obratem mil. Kč za rok, kde vidíme další obchodní potenciál pro naši společnost. Z interních činností pak předpokládám další vývoj našeho softwarového vybavení, zejména pak plné nasazení elektronického factoringu pro naše nejlepší klienty. Dále předpokládáme i změny softwaru, které nám umožní reagovat na zhoršující se finanční situaci klientů. Všechny tyto změny by měly vést k úsporám nákladů na straně našich klientů i naší společnosti. V neposlední řadě by tyto změny měly zajistit lepší využití našich informačních databází. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním, kolegům a zejména našim klientům za spolupráci v roce 2010 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. S úctou Předpokládám, že rok 2011 nebude výrazně jednodušším rokem z pohledu ekonomické situace, očekávám potvrzení našeho křehkého růstu, zejména ke konci roku 2010, a podstatně pozitivnější vývoj v oblasti nákladů na riziko. K tomuto vývoji v roce 2011 by měla v první řadě přispět nově nastavená pravidla ve spolupráci Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti 4

7 Zpráva představenstva Rok 2010 byl ve srovnání s rokem předcházejícím již ve znamení hospodářského růstu, ačkoli na jeho začátku byla patrná doznívající ekonomická a finanční krize. Rok 2010 byl ve srovnání s rokem předcházejícím již ve znamení hospodářského růstu, ačkoli na jeho začátku byla patrná doznívající ekonomická a finanční krize, která probíhala ve druhé polovině roku 2008 a po celý rok Hospodářský růst a oživení trhu je pak více patrné především ve druhé polovině roku. V souvislosti s finanční a ekonomickou krizí, během které došlo k výraznému propadu průmyslové výroby, byl u většiny podnikatelských subjektů zaznamenán propad v objemu výroby a tržeb. Tento propad měl za následek snížení objemu dodávek zákazníkům a tím i objemu postoupených pohledávek. Řada podnikatelských subjektů nebyla schopna ustát vzniklou situaci, dostala se do platební neschopnosti, čímž nebyla schopna splatit své závazky a byla vyloučena z factoringové spolupráce. Komerční pojišťovny, které poskytovaly pojištění rizika nezaplacení pohledávek, byly stále ještě v první polovině roku konzervativní a obezřetné v udílení pojistných limitů. Výsledkem těchto procesů byla pro společnost jednak ztráta klientů, kteří sami mají finanční problémy, jednak ztráta těch, kteří dodávali finančně slabým společnostem, ale také nižší schopnost společnosti uspokojovat požadavky klientů především v oblasti pojištění. Teprve ve druhé polovině roku 2010 dochází k viditelnému oživení průmyslové výroby a k postupnému oživení obchodních aktivit, nicméně mnohé podniky se potýkaly s dopady ekonomické krize ještě ve druhé polovině roku. Určité oživení a růst objemu factoringových obchodů společnost zaznamenává až v posledním čtvrtletí roku Očekáváme, že rok 2011 již bude rokem hospodářského růstu a oživení trhu, kdy roste průmyslová výroba řady odvětví, dochází k oživení výměny zboží a služeb a tím i k dalšímu rozvoji exportních aktivit. Zároveň však lze očekávat, že některé podnikatelské subjekty se stále ještě budou potýkat s dopady ekonomické krize, jelikož jejich finančně-ekonomická podstata byla uplynulými dvěma roky výrazně oslabena. Naše obchodní aktivity se budou i nadále opírat o spolupráci s Komerční bankou, a.s., která bude výrazně ovlivněna realizací nových projektů spolupráce. Při aktuálním plném zapojení našich klientů do evropské výměny zboží a služeb očekáváme rozšíření spolupráce také s ostatními factoringovými společnostmi FS Société Générale a naši aktivní participaci v mezinárodním seskupení factoringových společností FCI. Všechny tyto aktivity nám zabezpečí postupný růst a udržení konkurenceschopnosti společnosti na tuzemském factoringovém trhu. Společnost byla nucena reagovat na změny, které byly způsobeny finanční a ekonomickou krizí. Zároveň bylo třeba zastavit propad a udělat maximum pro další růst společnosti. Byť na straně jedné došlo k určitému zpřísnění podmínek factoringové spolupráce s klienty, na straně druhé jsme vyvinuli nové produkty, a tak rozšířili nabídku služeb pro klienty Factoringu KB, a.s., stejně jako jsme vyvinuli a realizovali nové projekty v užší spolupráci s Komerční bankou, a.s., v obchodní oblasti. 5

8 Zpráva představenstva Strategické cíle společnosti pro rok 2011 Naše aktivity v roce 2011 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: 1. V rámci projektu Ambition 2011 nabízet vysokou kvalitu služeb odpovídající mezinárodnímu standardu; 2. Plně využít synergické příležitosti v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale; 3. Zprovoznit projekt spolupráce s Komerční bankou, a.s., v oblasti financování podniků segmentu Small Business; 4. Podpořit a financovat exportní aktivity našich klientů a zvýšit nabídku importního factoringu. Společnost se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS Komerční banky a zároveň i FS Société Générale. Ve vztahu ke klientovi jsme tak schopni představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS Société Générale nám umožňuje rozšířit naši produktovou základnu. Silné zázemí v rámci FS Komerční banky zajišťuje synergie nejen v akviziční oblasti, ale též v dalších oblastech, jako jsou marketing, použití nejnovějších IT řešení apod. Program orientace na segment malých podniků jsme začali uplatňovat v uplynulých letech, nicméně implementace nového projektu vytvořeného ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., umožní plně využít potenciál tohoto segmentu. Společnost se dále zaměří na některé další produkty, jako jsou reverzní, rámcový či municipální factoring. V rámci široké nabídky produktů bude hlavním kritériem kvalita poskytovaných služeb, která by měla v nejvyšší možné míře odpovídat potřebám klienta. Podpora a financování exportních aktivit v našem portfoliu představuje v současné době ve struktuře našeho obratu pětinový podíl. Vzhledem k pozitivnímu vývoji v oblasti exportních aktivit naší země a našim možnostem spolupráce s komerčními pojišťovnami či spolupráce v rámci FCI spatřujeme při aktivní podpoře našich produktů v této oblasti příležitost pro růst. Nejvýznamnější události roku 2010 Vstup do roku 2010 byl ve svém počátku negativně ovlivněn dopadem plynoucím z ukončení spolupráce s hlavním partnerem, Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. (dále KÚPEG). Spolupráce s touto pojišťovnou byla pro společnost stěžejní, jelikož pojišťovala 35 % obratu společnosti. Ukončení spolupráce bylo následkem krizového období předchozích dvou let. Pro řadu klientů jsme dokázali zabezpečit alternativní řešení díky navázání spolupráce s dalšími partnery, jako jsou Atradius Credit Insurance a Coface Czech Credit Management Services, nicméně ani tak nebylo možno zamezit výraznému negativnímu dopadu do obratu jak konce roku 2009, tak především v roce Společnost v prvním čtvrtletí roku čelila i nadále negativním dopadům finanční krize, byť ekonomika země již zaznamenávala jistá zlepšení. V přístupu pojišťoven byla v prvním pololetí roku vysoce patrná jistá obezřetnost, a tím byla řada obchodů uzavírána především na regresní bázi. Druhé pololetí již bylo ve znamení postupného zlepšování celkové situace, došlo ke zlepšení v akviziční činnosti společnosti a tím k postupnému růstu nových obchodních příležitostí jako výsledku oživení ekonomiky státu a výměny zboží. Konec roku jen potvrdil celkové zlepšení ve vývoji obratu společnosti. Obchodní politika komerčních pojišťoven se zlepšila, byť jistá vyšší obezřetnost v udílení limitů přetrvávala. Ačkoli konec roku byl pro společnost ve znamení zásadního zlepšení, nebylo možné zamezit celkovému mírnému poklesu obratu společnosti oproti roku Tento propad ve srovnání s předchozím rokem byl minimální a ve své podstatě odpovídal objemu, který společnost ztratila kvůli ukončení prodeje a realizace produktu financování závazků. V průběhu roku byla implementována řada opatření a nových přístupů. Z hlediska zvýšené obezřetnosti došlo k takovým opatřením, která vedla ke zlepšení platební morálky některých dlužníků, nebo naopak k jejich vyřazení z factoringové spolupráce. Rok 2010 byl také rokem vývoje nebo modifikace některých factoringových produktů. Došlo k vývoji a implementaci rámcového 6

9 ik Irena Klimešová manažer Odboru obchodu a marketingu Do služeb Komerční banky vstoupila paní Klimešová přesně před dvěma desetiletími po absolutoriu na střední ekonomické škole. Na své profesní dráze prošla obchodními pozicemi v různých segmentech. Návrat z mateřské dovolené znamenal v roce 2004 přestup pod hlavičku dceřiné společnosti Factoring KB, a.s., kde odpovídá za obchodní výsledky regionu Jihozápadní Čechy. Je také zodpovědná za spolupráci s Komerční bankou, školí její obchodní poradce, vede společná akviziční jednání i následné servisní požadavky svých klientů. Irena dosahuje dlouhodobě výborných obchodních výsledků, v uplynulém roce překročila dvojnásobně svůj plán. Při komunikaci s klientem nemyslím na obchodní plán, ale na příjemné setkání, říká Irena Klimešová. Factoring má v dodavatelsko-odběratelských vztazích nespornou přidanou hodnotu, takže dobrá čísla z jednání za účasti především kolegů z KB tak nějak přirozeně vyjdou. 7

10 Zpráva představenstva Naše společnost dosáhla na trhu AFS podíl 10,8 %. factoringu, a to jak s pojištěním, tak na regresní bázi. Byly aktualizovány stávající všeobecné smluvní podmínky u všech factoringových smluv a byly zahájeny práce na dalších projektech ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. Významnou událostí roku byla bezesporu změna v osobě ředitele společnosti v polovině roku a odchod 1. náměstka v závěru roku 2010, čímž došlo k výrazné změně představenstva společnosti. Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu Factoringový trh v České republice je odrazem vývoje obratu factoringových společností členů AFS. Celkový obrat realizovaný těmito členy za rok 2010 vzrostl o 12 % oproti roku 2009, a byl tedy ve znamení oživení trhu. Na trhu posílily některé factoringové společnosti, zejména pak ty, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí. Tyto společnosti mají silnější pozici z pohledu přístupu k finančním zdrojům v systému refinancování a v některých případech také obratově participují na transformaci rizika z úvěrového financování do financování prostřednictvím factoringu. Jedna společnost ukončila své aktivní členství a dvěma včetně té naší se v průběhu roku nepodařilo plně se vyrovnat s následky krize. Naše společnost dosáhla na trhu AFS podíl 10,8 %. Obchodní aktivity V roce 2010 dosáhla společnost obratu ve výši mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 6 %. K oživení factoringových obchodů došlo až ve čtvrtém čtvrtletí roku, a nebylo tak možné vyrovnat ztrátu plynoucí především z ukončené spolupráce s pojišťovnou KÚPEG. Tato skutečnost je patrná z poklesu bezregresního factoringu, který klesl o 33 %, a z ukončení prodeje produktu financování závazků. Naproti tomu došlo k významnému růstu regresní formy factoringu o celkem 9 %. Společnost tak musela částečně ustoupit od své základní strategie realizace obchodních aktivit zejména v oblasti pojištěného factoringu. Z pohledu vývoje jednotlivých produktů factoringu lze konstatovat, že tuzemský factoring poklesl o 3,5 % a naproti tomu mezinárodní factoring stoupl o 10,5 %. Nejvyšší pokles byl způsoben ukončením produktu financování závazků, který pojišťovala KÚPEG, a který již nebylo možné dorovnat v rámci roku 2010 růstem jiného produktu. Pozitivní tendence jsme zaznamenali v oblasti mezinárodního factoringu. Celkový objem importního factoringu se zvýšil oproti roku 2009 téměř na dvojnásobek a objem exportního factoringu vzrostl o téměř 7 %. Nejvyšší růst pak byl zaznamenán v případě produktu factoringu v rámci FCI, kde došlo k významnému navýšení obchodů oproti roku 2009 či v oblasti regresního exportního factoringu. Mezinárodní factoring byl pro společnost jednou ze stěžejních oblastí a je naší prioritou i v letošním roce. V oblasti exportu očekáváme první pozitivní signály o růstu ekonomiky. Marketingové aktivity Marketingové aktivity společnosti jsou determinovány úzkou cílovou skupinou oslovovanou s nabídkou našich produktů. Jedná se výhradně o firemní klientelu v segmentu menších a středně velkých podniků a dále korporátních a top korporátních společností. Plošná inzerce je prováděna zcela výjimečně, neboť segment retailu je vyloučen. Významným zdrojem klientů je portfolio Komerční banky, a.s. V roce 2010 byl kladen důraz na proškolování bankovních poradců specialistů pro segment středních firem. Cílem bylo prohloubit jejich znalosti o factoringových produktech. Factoringové produkty byly také prezentovány na akcích pro klienty Komerční banky, a.s., zejména exportních konferencích a seminářích. Factoring KB, a.s., se stal partnerem dvou konferencí tématicky zaměřených na financování, řízení a správu pohledávek, kde také aktivně představil svoje produkty. Účast na výstavním stánku Komerční banky, a.s., v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byla doprovázena prezentací našich produktů v médiích zaměřených na naši cílovou skupinu. 8

11 Informační technologie Publikovali jsme ve vybraných tiskovinách a odborných periodikách, kde jsme nabídku naší společnosti prezentovali ve formě rozhovoru s jejím ředitelem a dále imageovým vizuálem Řízení letového provozu ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. Průběžně jsme porovnávali produktovou nabídku naší společnosti s naší konkurencí, a tak zajistili její konkurenceschopnost. Provedli jsme zásadní korekturu webových stránek, a zejména doladili soulad obou jazykových mutací. Pokračovali jsme v podpoře sportovních aktivit handicapovaného cyklisty. Produktová základna Nabídka produktů v roce 2010 korespondovala s požadavky trhu i nabídkou konkurenčních factoringových společností. Poptávka klientů byla v roce 2010 více orientována na skupinu produktů s pojištěním, kde jsme byli schopni vyhovět pouze v rámci nově nastavené politiky pojišťoven. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2010 zahrnovala následující produkty: Tuzemský regresní factoring Tuzemský factoring s pojištěním Exportní regresní factoring Exportní factoring s pojištěním Exportní factoring systémem dvou faktorů Importní factoring Reverzní factoring Naše produktová nabídka je postavena na standardních verzích jednotlivých factoringových produktů a je podpořena interaktivním elektronickým klientským nástrojem. V roce 2010 bylo realizováno rozšíření prvků ochrany perimetru sítě. Došlo k plnému hardwarovému oddělení kanálu pro klientský provoz a interní potřeby společnosti. Nově pořízená zařízení jsou zajištěna servisní smlouvou odpovídající standardům skupiny a jsou realizována v redundantní architektuře. Taktéž došlo k výměně centrálních multifunkčních zařízení za nové modely. V této věci bylo využito existující nadnárodní smlouvy mezi FS Société Générale a společností Konica-Minolta. Dále byla v rámci dlouhodobě plánovaného životního cyklu HW obměněna a migrována trojice podpůrných serverů. Také proběhla modernizace prostředků pro tvorbu primární vrstvy záloh. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Pokračovala realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Taktéž bylo reagováno na změny vzniklé plánovanou obměnou hardwarových prostředků. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl povýšen na verzi a byl doplněn o práci s údaji o insolvenčním řízení a zajištění práce s klienty v insolvenci. Do systému byly doplněny funkce pro blokování práce s fakturami klientů a odběratelů, u kterých se zvýšilo riziko platební neschopnosti. V roce 2010 byl současně připravován přechod na novou verzi uživatelského prostředí systému. 9

12 Zpráva představenstva Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi obsahující zejména úpravy pro zvýšení komfortu uživatelů při práci s internetovým systémem a pro zjednodušení administrace v rámci interní části aplikace. Systém Business Intelligence byl rozšířen o podporu práce s obraty, který umožňuje zjistit rozložení finančních toků v čase u jednotlivých klientů. V roce 2010 byla též rozšířena spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Na základě této spolupráce pokračovalo mapování a popis pracovních postupů jednotlivých factoringových produktů a úprava souvisejících interních předpisů. Lidské zdroje Výsledek finančního hospodaření společnosti byl poznamenán situací v obchodní oblasti a rizikovějším prostředím pro její podnikání. Nenaplnění plánu v obchodní oblasti se plně promítlo do nenaplnění výnosů společnosti z hlavní obchodní činnosti. Společnost se chovala vysoce obezřetně a vytvořila vyšší opravné položky, než stanovil plán pro rok Výrazná úspora v oblasti nákladů a agresivnější cenová politika společnosti spojená s vyšší mírou rizika u realizovaných transakcí pak již dominantní vlivy z oblasti výnosů a rizika jen korigovaly. Společnost realizovala celkové výnosy v objemu tis. Kč při nákladech na úrovni tis. Kč. Celkový zisk po zdanění činil tis. Kč a byl vytvořen zejména výnosem z dividend finančních investic společnosti. V roce 2010 vytvořila společnost adekvátní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a jejich rozvahová hodnota dosáhla k ultimu roku úrovně tis. Kč. Factoring i v roce 2010 opíral svoji činnost o stabilizovaný kolektiv 39 zaměstnanců. Dozorčí rada pracovala ve stejném složení jako v roce předchozím. Ve vedení společnosti došlo ke změně. V polovině roku posílil naši společnost manažer s bezprostřední zkušeností z prostředí Komerční banky, a.s., dále jsme přijali vedoucí odboru také z mateřské banky. Oba využívají své zkušenosti a kontakty pro nový rozvoj naší společnosti a hlubší spolupráci s Komerční bankou, a.s. Snažíme se vytvářet ideální pracovní podmínky pro činnost našich kolegyň a kolegů a poskytovat jim zajímavé zaměstnanecké výhody. Nové vedení společnosti i jednotlivé útvary lze považovat za stabilizující prvek Factoringu KB, a.s., a tak máme všechny předpoklady zvládnout další náročnou etapu, která je před námi. 10

13 ps Petr Slahučka referent Oddělení klientský servis tuzemsko Do společnosti přišel v roce 2000, tomu ovšem předcházela zajímavá kariéra. Před rokem 1989 byl aktivní ve vrcholovém sportu. Poté, co ukončil aktivní kariéru, se stal součástí podpůrného týmu Československé cyklistické reprezentace. Po rozpadu federace pracoval jako manažer soukromé zdravotnické kliniky. Novou pracovní příležitost podpořil dalším vzděláním vystudoval ekonomii. Po deseti letech práce na klinice se rozhodl změnit pracovní obor a vydal se zcela jiným směrem. Protože měl zkušenosti s řízením středních firem, využil nabídky a stal se součástí nového týmu ve Factoringu KB, a.s. Každý den se nyní stará o toky financí klientů spadajících do portfolia, které spravuje. Má práce vyžaduje zodpovědnost a soustředěnost, vysvětluje Petr Slahučka. Pracuji s financemi, takže musím být velmi pozorný, zároveň jsem v častém telefonickém kontaktu s klienty a řeším jejich požadavky. Chce to empatii a asertivitu, abych dokázal kompenzovat nervozitu svou i klientů. Je to pozice náročná na stres, a proto vyžaduje psychickou odolnost. 11

14 Ing. Miloslav Kukla Ing. Marcela Chalušová 12

15 Vrcholové orgány Představenstvo Dozorčí rada Ing. Milan Corjak ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl 1. náměstek ředitele společnosti Ing. Marcela Chalušová náměstkyně ředitele společnosti Změny ve složení představenstva: Ing. Václav Tomandl 1. náměstek ředitele společnosti do 30. listopadu 2010 Ing. Milan Corjak ředitel společnosti do 30. června 2010 Ing. Miloslav Kukla ředitel společnosti od 1. července 2010 Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady od 31. května 2005 Ing. Jan Pokorný člen dozorčí rady od 30. června 2009 Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady od 10. září

16 Organizační struktura společnosti 100 Ředitel společnosti 101 Sekretariát ředitele 103 Oddělení IT 102 Oddělení lidských zdrojů 106 Oddělení obchodních rizik 104 Odbor finanční 105 Odbor klientských rizik 201 Odbor obchodu a marketingu 300 Odbor klientský servis 302 Oddělení klientský servis mezinárodní 301 Oddělení klientský servis tuzemsko Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 14

17 Vlastnická struktura společnosti Valná hromada se konala v roce 2010 jednou, a to 20. dubna V průběhu valné hromady byla schválena Účetní závěrka za rok 2009 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byla vzata na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Jako nového auditora společnosti pro rok 2010 určila společnost Ernst & Young, s.r.o. Akcionář % podíl na základním kapitálu Komerční banka, a.s. 100 Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. V Praze dne 25. května 2011 Jménem představenstva podepsali: Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva 15

18 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 6. dubna 2011 Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2010 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady Dozorčí rada prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje jedinému akcionáři schválit návrh představenstva na jeho rozdělení takto: Výsledek hospodaření po zdanění Příděl rezervnímu fondu 5 % Příděl sociálnímu fondu 3,5 % (Přidělují se 3,5 % z objemu mzdových prostředků včetně odměn statutárnímu orgánu: = ) Nerozdělený zisk roku ,15 Kč ,66 Kč ,08 Kč ,41 Kč 16

19 Finanční část Zpráva nezávislého auditora 18x Rozvaha v plném rozsahu k x Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích k Příloha účetní závěrky za rok x 24x 22x 23x Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku x 17

20 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu společnosti Factoring KB, a.s.: Ověřili jsme přiloženou účetní uzávěrku společnosti Factoring KB, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2010 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Factoring KB, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s.r.o. osvědčení č. 401 zastoupený Jan Fanta partner Michaela Kubýová auditor, osvědčení č března 2011 Praha, Česká republika 18

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více