Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s."

Transkript

1 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s. V Praze,

2 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ: Kontakt: Zpracovatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Úsek pro agenturní činnosti Kodaňská 10, Praha 10 IČ: Kontakt: Č.j.: 5708/CEN/06 Schválil: RNDr. Jan Prášek, ředitel úseku pro agenturní činnosti Kontrolovala: Ing. Ivana Špelinová Vypracovala: Bc. Jana Hlubučková Archivní výtisk č. 1 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 2006

3 Obsah 1. Předmět vyjádření Identifikační údaje provozovatele zařízení Popis zařízení a přímo spojených činností Stanovisko k žádosti Návrh závazných podmínek provozu podle 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti Podmínky při nakládání s odpady Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Opatření pro předcházení haváriím Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Ostatní podmínky Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT Porovnání podle referenčního dokumentu BREF Souhrnné porovnání s BAT Odůvodnění stanoviska k žádosti Seznam zkratek a legislativy... 21

4 1. Předmět vyjádření 1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení Název zařízení Provozovatel zařízení (adresa sídla) IČ Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Umístění zařízení 1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Farmu tvoří 4 objekty určené pro výkrm kuřecích brojlerů a odchov divokých kachen (březňaček) a 4 okolní rybníky slouží pro ustájení chovných kachen divokých (březňaček). Hala č. 1 a 2 jsou v 1 dvoulodním objektu, obě mají projektovanou kapacitu po ks kuřecích brojlerů. Hala č. 3 má projektovanou kapacitu kusů kuřecích brojlerů. Hal č. 4 má projektovanou kapacitu kusů kachňat. Celková projektovaná kapacita hal je kusů. Rybářství Třeboň a.s., Kachní farma Mokřiny, Chlum u Třeboně Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, Třeboň 6.6. a) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající kapacitu pro více než kusů drůbeže. Kraj Jihočeský, obec Chlum u Třeboně, k. ú. Lutová, LV 176. č.p. 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 165, 58/17, 62/3, 51/5, 63/1, 63/8, 63/10, 63/13, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 67/1, 67/2, 67/3. Viz. příloha č. IV.3 A žádosti. Technické a technologické jednotky mimo přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Náhradní zdroj el. energie budova dieselagregátu, opravárenská kovo dílna, elektrická rozvodna v budově jsou umístěny 2 kusy dieselagregátů DAT 200 o jednotlivém výkonu 160 kw a 2 ks topidla na zemní plyn MORA typ 734, výkon 4,6 kw. Zpráva o revizi elektrického zařízení (viz. příloha č. XII.4 žádosti o vydání IP). Shromažďovací místa nebezpečných odpadů ke shromažďování nebezpečných odpadů byl v roce 2005 z části využit sklad PHM jedná se o stavebně oddělenou část objektu skladu PHM, která je uzavíratelná kovovými vraty. Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v označených nádobách (viz. příloha č. IV. 2 žádosti o vydání IP). Administrativní budova budova tvoří administrativní, technické a hygienické zázemí pro zaměstnance. V budově jsou umístěny 2 ks topidla na zemní plyn MORA typ 734, výkon 4,6 kw. 3

5 Oplocení areálu KF Mokřiny celý areál kachní farmy Mokřiny je oplocen. Oplocení je provedeno železobetonovými sloupky. Výška pletiva 160 cm. Domovní žumpa jedná o tří komorovou žumpu o velikosti 3 x 6 metrů, pro jímání odpadních vod ze dvou bytovek, rybářské bašty, sociálního zařízení a administrativní budovy. Při dosažení pravidelně měřené hladiny je odpadní voda vyvezena na ČOV Chlum u Třeboně na základě dohody o čištění odpadních vod s obcí Chlum u Třeboně (viz příloha č. XVI.3 žádosti o vydání IP). Nadzemní akumulační jímka sedimentovaného kalu do akumulační jímky je svedena voda z teplé odchovny kachňat a oplachová voda z výkrmu kuřat (drůbeží kejda). Jímka byla odzkoušena na její nepropustnost přezkoušena odbornou firmou (viz příloha č. XII. 2 žádosti o vydání IP) a slouží k jímání na vodu po mytí z teplé odchovny kachňat a oplachovou vodu od výkrmu kuřat. Obsah jímky (drůbeží kejda) je následně vyvážen na polní hnojiště u rybníka Hospodář starý, kde je spolu s podestýlkou od kuřat a nakupovanou chlévskou mrvou používán na hnojení rybníků (viz příloha č. II. 4 žádosti o vydání IP). Sklad PHM jedná se o příruční sklad olejů a nafty. Množství oleje 20 litrů, nafta 200 litrů. Sklad PHM současně slouží jako shromaždiště nebezpečného odpadu. Velká vodárna povrchová voda z rybníka Trávičný malý je pozemním potrubím přiváděna k čerpadlům ve velké vodárně. Pak je bez úpravy samostatným potrubím rozváděna do hal k mytí nebo je vyčištěna a rozváděna samostatným potrubím k napájení drůbeže jako napájecí voda. Slouží k zásobování zařízení technologickou vodou nebo po úpravě a vyčištění k zásobování napájecí vodou. V budově je topidlo MORA 673 typ 12,5, o příkonu 13 kw. Malá vodárna s úpravnou vody voda se čerpá z podzemního vrtu, pokračuje na automatickou úpravnu vody. A pak je rozváděna na odběrná místa. Kvalita vody je pravidelně sledována (viz příloha č. XII. 3 žádosti o vydání IP). Vodovod voda se čerpá z podzemního vrtu a pokračuje na automatickou úpravnu vody. Pak je rozváděna na odběrná místa (viz příloha č.iii.2 žádosti o vydání IP). Kafilerní box kafilerní box se skládá ze dvou částí: zastřešený přístřešek s betonovou umyvatelnou podlahou a dále nevyužívaný původní kafilerní box. Kadávery jsou ukládány do uzavřených plechových popelnic. Odvoz je zajišťován oprávněnou firmou dle potřeby, v jarních měsících 2 x týdně, ostatní odvozy podle potřeby. Přístup ke kafilernímu boxu je z vnější i vnitřní strany oplocení. Sklad steliva jedná se o sklady slámy na 20 t, s izolovanou betonovou podlahou s možností větrání slámy. V průběhu měsíce srpna je do skladu steliv uložena sláma do příští sklizně obilí. Líheň kachňat líhnutí kachňat divokých (březňaček) se provádí v předlíhni a dolíhni; celkem líhnutí trvá cca 28 dnů. Líhnutí se provádí ve 4 předlíhních od firmy PETERSIME. Každá předlíheň má 8 vozíků a každý vozík má kapacitu ks vajec. Maximální kapacita 1 předlíhně je vajec, maximální jednorázová kapacita všech 4 předlíhní je ks vajec. Dolíheň 2 ks, 8 vozíků, 1 vozík cca 3000 ks vajec, tj.cca ks kachňat 1 dolíheň, dohromady ks kachňat. K temperování se používá teplovzdušný agregát STAR 100 s automatickým plynovým hořákem DZ 150, výkon 150 kw. Sklad původně jako sklad krmiv (obilovin), dnes sklad náhradních dílů, chemikálií a různého materiálu. Garáže betonové garáže panelového typu. V garážích je místo pro UNC čelní nakladač, Praga V3S, PEUGOT Boxer, Traktor Zetor, Malotraktor. V garážích jsou umístěny 3 ks topidel na zemní plyn MORA, typ 734, výkon 4,6 kw. 4

6 Nevyužité sklady původně studená odchovna Mokřiny. Nyní se jedná o sklady různého materiálu, které se postupně vyklízí. Nadzemní jímky nevyužité jedná se o 2 ks nevyužitých dřevěných jímek. Původně sloužily jako zásobník kalů ze sedimentační nádrže. Shromažďovací místa ostatního odpadu ostatní odpad je tříděn a ukládán dle následujícího systému: papír sběrový, kartony, sklo, kov, plasty, komunální odpad. Ostatní odpady jsou shromažďovány odděleně dle katalogových čísel odpadu na určených místech v shromažďovacích prostředcích a nádobách (viz příloha č. IV. 2 žádosti o vydání IP Místa shromažďování odpadů kategorie N a O). Přímo spojené činnosti Technologie ustájení ustájení kuřecích brojlerů je na hluboké podestýlce (sláma). Podklad tvoří beton. Ustájení kachňat je na roštové podlaze. Pod rošty je umístěna záchytná vana na drůbeží kejdu. Kachňata mají k dispozici oplocené venkovní výběhy. Technologie skladování podestýlky pro skladování podestýlky, kterou tvoří sláma je provozován sklad s izolovanou betonovou podlahou a možností větrání. Technologie odklízení drůbeží podestýlky podestýlka se po vyskladnění drůbeže vyhrne před jednotlivé haly na zpevněné plochy, je skladována na polním hnojišti u rybníka a je použita k hnojení rybníka. Oplachové vody a exkrementy kachňat (drůbeží kejda) jsou ve směsi s podestýlkou rovněž využity k hnojení rybníka. Technologie krmení ze sil umístěných u hal je krmivo dopravováno spirálovými dopravníky do hal, do denních zásobníků, z nich řetězovými dopravníky do krmítek. Krmná linka pracuje automaticky, doplňuje krmivo dle nastavených parametrů. Technologie napájení v halách výkrmu brojlerů je instalován napájecí systém firmy BIG Dutchman, kapátkové napáječky s podšálky, včetně medikátor, soupravy s filtrem, regulátorem a vodoznakem. V hale odchovu kachňat je celkem 68 napájecích míst. Každá korýtková napáječka je cca 250 cm dlouhá. Technologie ventilace větrání v halách výkrmu brojlerů je řízené počítačem podle stáří a dále vnitřní a vnější teploty. Systém je podtlakový s bočními přisávacími klapkami a s odsáváním ve štítu hal. U brojlerů je dále v letních měsících možno použít ke chlazení mlžení. V hale odchovu kachňat je 12 bočních ventilátorů s rekuperátory. Na stropě 20 kusů ventilátorů. Technologie vytápění jsou instalovány přímotopné agregáty na zemní plyn: Hala č. 1 3 ks teplovzdušných hořáků JET MASTER GP 75 o jednotlivém výkonu 63 kw. Hala č. 2 4 ks teplovzdušných hořáků JET MASTER GP 45 o jednotlivém výkonu 36 kw. Hala č. 3 4 ks teplovzdušných hořáků JRT MASTER GP 45 o jednotlivém výkonu 36 kw. Palivem je zemní plyn od Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice. Na KF Mokřiny je regulační stanice. Pro vytápění jsou využívána plynová topidla MORA typ 734, o jednotlivém výkonu 4,6 kw. Celkem 7 ks (garáže 3 ks, budova dieselagregátu a dílna 2 ks, kancelář 2 ks). Pro vytápění velké vodárny se používá plynové topidlo MORA 673, typ 12,5, příkon je 13 kw. Teplovzdušný agregát STAR 100 Z s automatickým plynovým hořákem DZ 150, o jednotlivém výkonu 150 kw používá se k temperování líhně. 5

7 Technologie osvitu jednotlivé haly jsou osvětleny žárovkami nebo úspornými zářivkami. Probíhá postupné vyměňování. Manipulace s drůbeží naskladnění: po zajištění vhodných mikroklimatických podmínek (33 o C a relativní vlhkosti vzduchu do 50 %) jsou jednodenní kuřata po zkontrolování zdravotního stavu volně vpuštěna do prostoru výkrmové haly. Vyskladnění: na konci každého výkrmového cyklu je zkontrolován zdravotní stav veterinárním lékařem. V souladu s welfare jsou kuřata ručně odchytávána proškolenými pracovníky a vkládána do přepravních klecí, potom jsou přepravními vozíky nebo transportéry odváženy na dopravní kamion odběratele. Kachňata jsou po vylíhnutí přemístěna do haly odchovu. Po ukončení odchovu předávány odběratelům. Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace k mytí hal se používá tlaková voda. Desinfekci (párami formaldehydu), dezinsekci a deratizaci hal, pracovních nástrojů, slámy a sil provádí pravidelně před každým novým naskladněním jednodenních kuřat odborná firma (viz. příloha č. XVI. 2 žádosti o vydání IP). Odkliz kadáverů uhynulá zvířata a vedlejší živočišné produkty jsou pravidelně denně (v ranních hodinách) ručně za dodržení základních hygienických předpisů odklizena co v nejkratší době do kafilerního boxu. Jsou podle potřeby předávány oprávněné firmě k odvozu. Monitoring vstupů a výstupů monitoring vstupů: je pravidelně vykazována spotřeba vstupních surovin (jednodenní kuřata, vejce, podestýlka, voda, krmiva, zemní plyn, elektrické energie, nafta, DDD přípravky, léčiva) dle dodacích listů, v případě vody stav k odečtu energií a vody. Monitoring výstupů: brojleři, odchovaná kachňata, drůbeží podestýlka a kejda drůbeže, odpady, odpadní voda, emise z chovu drůbeže, ze spalovacích zdrojů jsou stanovovány výpočtem. 2. Stanovisko k žádosti Na základě Vašeho požadavku, č.j. KUJCK 4534/2006 OZZL/2, ze dne , jsme posoudili žádost o vydání IP společnosti Rybářství Třeboň a.s., kachní farmu Mokřiny a doporučujeme vydat integrované povolení za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.. 6

8 3. Návrh závazných podmínek provozu podle 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb. 3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring Ovzduší Tabulka 1 Návrh emisních limitů Emisní zdroj Zařízení chovu prasat Znečišťující látka amoniak pachové látky Emisní limit v mg. m -3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g. h -1 nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg. m -3 v odpadním plynu. Bude postupováno v souladu s platnou legislativou v době měření Četnost měření * Po dobu plnění plánu správné zemědělské praxe nemusí být dodržování EL dokazováno podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. * * Zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší výkrm brojlerů a odchov kachňat kapacita ks Monitoring: Měření emisí amoniaku nebylo provedeno. Množství amoniaku bylo stanoveno výpočtem dle platných emisních faktorů. Provozovatel předkládá návrh plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (ZSZP) a návrh provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší. V případě schválení a dodržování plánu zavedení ZSZP neplatí povinnost dokazovat plnění emisních limitů pro amoniak a pachové látky 1 x ročně. Vzhledem k nestejným údajům o projektované kapacitě v různých částech žádosti požadujeme při ústním jednání předložit doklady o projektované kapacitě. Součástí žádosti o vydání IP byly tyto dokumenty: Návrh plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. (viz. příloha č. III.3 žádosti o vydání IP). Návrh provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší podle 11 zákona č. 86/2002 Sb. (viz. příloha č. III.1 žádosti o vydání IP). Střední zdroj znečišťování ovzduší doporučujeme při ústním jednání o žádosti vyjasnit, zda se v zařízení nachází čerpací stanice PHM ( viz. připomínka ČIŽP, kapitola 4). Malé zdroje znečišťování ovzduší náhradní zdroj elektrické energie, přímotopné agregáty na zemní plyn 7

9 Monitoring: Protokoly z autorizovaného měření malých zdrojů byly přiloženy k žádosti (viz. příloha č. 1 provozního řádu). Provádět měření množství vypouštěných látek a kontrolu účinnosti spalování u malých zdrojů znečišťování ovzduší 1 x za 2 roky a kontrolu stavu spalinových cest 1 x za 3 měsíce. Emisní limity se nestanovují. 1. Dodržovat emisní limit amoniaku 50 mg. m -3 (při hmotnostním toku větším než 500 g. h -1 ). Zajistit autorizované měření emisí amoniaku 1 x ročně u zařízení klasifikovaného jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, pokud není plněný schválený plán zavedení ZSZP. Podle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 14 vyhlášky č. 356/2002 Sb. 2. Zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek 1 x za 2 roky a kontrolu stavu spalinových cest u všech malých zdrojů nejméně 1 x za 3 měsíce podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 3. Používat a evidovat krmení s ověřeným biotechnologickým přípravkem, který snižuje emise amoniaku min. o 40 %. T: od data nabytí právní moci IP Voda A. Odpadní voda Odpadní vody splaškové vody jsou svedeny do 1 bezodtoké jímky, která je vyvážena na ČOV Chlum u Třeboně (viz. příloha č. XVI.3 žádosti o vydání IP). Odpadní vody, které vznikají provozem technologií jsou vsakovány do vyskladňované podestýlky, u kachňat se stávají součástí kejdy drůbeže.. Byl předložen zápis o vodotěsnosti jímky na odpadní splaškové vody (viz. příloha č. XII.1 žádosti o vydání IP). 1. Nejméně 1 x za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně 1 x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek, a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod (viz. 38 odst. 9 písm. c) zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách). T: od data nabytí právní moci IP B. Dešťová voda Doporučujeme při ústním jednání doplnit nakládání s dešťovými vodami, včetně možné kontaminace závadnými látkami. Údaje nebyly součástí žádosti o vydání IP. 8

10 C. Odběr podzemní a povrchové vody Provozovatel předložil v rámci žádosti tyto dokumenty: Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami (odběr), ze dne (viz. příloha č. III.5 žádosti o vydání IP). Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami (odběru, vzdouvání, popřípadě akumulaci a k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání), ze dne (viz. příloha č. III.4 žádosti o vydání IP). Vyjádření MěÚ Třeboň, OŽP, ke studni a odběru podzemní vody na Mokřinách, č.j. 22/2005 OŽP 198 Ma, ze dne Rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje, Odboru ŽPZL, o povolení výjimky pro použití závadných látek ke krmení ryb dle 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona pro rybníky Šatlavy a Starý Hospodář, č.j.: KUJCK 31997/2004 OZZL/Hav/R, ze dne Výjimka je povolena do Povolení MNV Třeboň k trvalému provozu vybudovaného vodovodu a úpravny vody pro kachní farmu Mokřiny, v k.ú. Lutová, č.j. 280 vod 403/2-73, ze dne Rozhodnutí MNV Třeboň o přípustnosti stavby vodovodu pro kachní farmu na k.ú. Lutová Stříbřec Mokřiny, č.j vod 403/2-70, ze dne Povolení ONV v Jindřichově Hradci k trvalému provozu přívodu vody a čerpací stanice pro kachní farmu a rybí líheň Mokřiny, č.j. 745 vod 403/2-75, ze dne Rozhodnutí vydaná podle 8 odst. 1, 16 odst. 1, 17 odst. 1, 36, 37, 39 odst. 2 písm. a) a vyjádření podle 18 odst. 1 budou nahrazena v řízení o vydání IP. 2. Odebírat podzemní vodu z vrtané studny p.č. 58/7: prům 0,2 l/s, max. 0,44 l/s, max m 3 /rok. 3. Odebírat povrchovou vodu z rybníka na k.ú. Žítek, parc. č. 773/1 v množství: max m 3 /měs. Nakládání a užití: vzdouvání: m 3, max. hladina 451,94 m. n. n. Bpv. a užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání. 4. Odběratel je povinen měřit množství a jakost odebrané vody podle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření a výsledky měření předkládat vždy k následujícího roku správci povodí. T: od data nabytí právní moci IP D. Ochranná pásma vodních zdrojů Stanoveno s odvoláním na projekt rozhodnutím MNV Třeboň o přípustnosti stavby vodovodu pro kachní farmu na k.ú. Lutová Stříbřec Mokřiny, č.j vod 403/2-70, ze dne Doporučujeme projednat na ústním jednání o žádosti. 9

11 E. Ochrana vod nabývá účinnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., která stanovuje náležitosti nakládání se závadnými látkami, náležitosti havarijního plánu a způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 5. Do 3 měsíců zpracovat pro Kachní farmu Mokřiny havarijní plán v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. 6. Dodržovat podmínky stanovené v KÚ Jihočeského kraje, Odboru ŽPZL, o povolení výjimky pro použití závadných látek ke krmení ryb dle 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona pro rybníky Šatlavy a Starý Hospodář, č.j.: KUJCK 31997/2004 OZZL/Hav/R, ze dne T: od data nabytí právní moci IP Hluk, vibrace a neionizující záření Hluk Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru je stanovena pro denní dobu na 50 db(a) a pro noční dobu na 40 db(a). Vibrace, neionizující záření nerelevantní. 3.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti V případě ukončení provozu zařízení je nutno odstranit stávající technologii pro krmení, napájení a ventilaci. Z hal odstranit zbytky exkrementů a celé objekty dezinfikovat. Odpady budou shromážděny a předány oprávněné osobě. Nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky budou řízeně spotřebovány nebo předány k využití, případně k odstranění. Stavba může dále sloužit k jiným účelům. 3.3 Podmínky při nakládání s odpady Bude nakládáno s těmito nebezpečnými odpady: Tabulka 2 Seznam nebezpečných odpadů Název Kat. č. Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Syntetické hydraulické oleje Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje Jiné hydraulické oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

12 Kaly z odlučovačů oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiné emulze Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Brzdové kapaliny Olověné akumulátory Odpady obsahující ropné látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Odpady jinak blíže neurčené (kal z údržby vodních toků, vodních nádrží a z provozování rybníků) Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a * Upozorňujeme, že pro kat. č je nutné předložit souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů vznikajících při činnosti původce podle zákona č. 185/2001 Sb. Provozovatel předložil souhlas MěÚ Třeboň k nakládání s nebezpečnými odpady, č.j. ŽP/22388/03/ Hr, ze dne (viz. příloha č. II. 7 žádosti o vydání IP). Souhlas bude zrušen a nahrazen v řízení o vydání IP. S vyprodukovanou drůbeží podestýlkou a drůbeží kejdou je nakládáno podle 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona, ke krmení ryb v rybníku (viz. kapitola č ). Drůbeží podestýlka a drůbeží kejda je skladována na polním hnojišti u rybníka v areálu zařízení. Doporučujeme upřesnit v rámci jednání o žádosti umístění a také způsob zajištění proti nežádoucímu úniku do vod. 1. Při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění. 2. Na shromaždišti železného šrotu neshromažďovat kovové odpady (nebo obaly) obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné (např. ropné látky, zbytky barev). S takovými odpady (nebo obaly) nakládat jako s odpady nebezpečnými. 3. Statková hnojiva musí být na polním hnojišti skladována tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. T: od data nabytí právní moci IP 3.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Součástí žádosti o vydání IP bylo územní rozhodnutí MěÚ Třeboň o pásmu hygienické ochrany objektů výkrmu drůbeže, č.j. 2495/4418/97, ze dne (viz. příloha č. II.6 žádosti o vydání IP). Základem hranice pásma je kružnice o poloměru 333 m. V pásmu nesmí být prováděny žádné stavební, průzkumné, těžební a jim podobné činnosti. Pozemky lze zemědělsky využívat. 11

13 Krajská veterinární správa požaduje stanovit maximální kapacitu výkrmny kuřecích brojlerů a kachen s ohledem na vyskladňovací živou hmotu drůbeže v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, kde v příloze č. 4 je určujícím parametrem zatížení plochy při chovu maximální věková hranice nebo maximální dosažená živá hmotnost drůbeže. Hustota osazení se dále upřesňuje podle doporučení dodavatele zvířat. 1. Dodržovat podmínky v příloze 4 k vyhlášce č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. T: od data nabytí právní moci IP 3.5 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 1. Do postupně vyměnit žárovky za úsporné zářivky. T: od data nabytí právní moci IP 3.6 Opatření pro předcházení haváriím V žádosti je na str. 6 uvedeno, že součástí areálu farmy je nadzemní akumulační jímka sedimentovaného kalu, kam je svedena voda z teplé odchovny kachňat a oplachová voda od výkrmu kuřat (dále hnojůvka). Upozorňujeme, že hnojůvka je tekutina, která vytéká z hnoje. Jedná se o směs dešťové vody obohacenou o mikroorganismy z hnoje. Zde se o hnojůvku nejedná. Jedná se o kejdu drůbeže (částečně prokvašená směs pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat zředěná vodou). Byl předložen protokol o zkoušce vodotěsnosti výše uvedené akumulační jímky sedimentovaného kalu. V protokolu je uvedeno, že se jedná o jímku u ČOV kachní farmy Mokřiny. Požadujeme objasnit na ústním jednání o žádosti. 1. U jímek a nádrží na skladování kejdy se musí před uvedením do provozu a dále jedenkrát za 5 let u zemních jímek a jedenkrát za 10 let u nadzemních nádrží a věží provádět zkouška vodotěsnosti, podle 6 odst. c) vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 2. Jímky a nádrže pro skladování kejdy opatřit kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek podle 6 odst. d) vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. T: od data nabytí právní moci IP 3.7 Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Provozovatel nepředložil pohotovostní plán pro případ výskytu nákazy a havarijní plán pro případ výpadku energií a vody. K datu ústního jednání o žádosti požadujeme předložit havarijní plán pro případ výpadku energií a vody uvedený jako součást BAT havarijní plány v zásadách správné 12

14 zemědělské praxe podle referenčního dokumentu BREF Intenzívní chov drůbeže a prasat (červenec 2003). 3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Viz. kapitola vyjádření. 3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Zařízení není zdrojem dálkového přemísťování znečištění Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 1. Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu a předložit roční zprávu o plnění podmínek IP KÚ k běžného roku. 2. Plnit podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o IRZ a dodržovat vyhlášku č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do IRZ. 3. Ohlásit plánovanou změnu zařízení. T: od data nabytí právní moci IP 3.11 Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Nebyly stanoveny Ostatní podmínky V kapitole č žádosti o vydání IP je pouze stručný popis plánu odborného vzdělávání pracovníků zařízení. Součástí příloh plány nejsou. Doporučujeme k ústnímu jednání předložit program údržby, oprav, revizí v zařízení jako součást BAT přesné plánování činností v zásadách správné zemědělské praxe podle referenčního dokumentu BREF Intenzívní chov drůbeže a prasat (červenec 2003) 13

15 4. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení Česká inspekce životního prostředí, OI Č. Budějovice, zn.: 42/OOH/ /06/CPV, ze dne Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, zn.: CZ 06-S , ze dne Městský úřad Třeboň, č.j.: ŽP 1703/2006-Voj, ze dne Vypořádání s připomínkami ČIŽP. Dne zjistila ČIŽP při kontrole výše uvedeného zdroje následující skutečnosti, na základě kterých má k žádosti tyto připomínky: 1. Projektovaná kapacita jednotlivých hal uváděná každoročně do SPE a uvedená do protokolu z kontroly je odlišná od údajů uvedených v žádosti. V žádosti jsou vždy uvedena rozmezí možného zaplnění jednotlivých hal. Údaje z SPE a protokolu z kontroly jsou následující: hala č ks drůbeže, hala č ks drůbeže, hala č ks. Projektovaná kapacita jednotlivých hal bude projednána na ústním jednání. Je pravda, že jsou v rámci žádosti a přílohy uváděny nestejné kapacity. Při ústním jednání je třeba předložit údaje o projektované kapacitě (viz. vyhláška č. 554/2002 Sb., přílohy k vyhlášce, bod.5.1.1). Nejsou-li k dispozici údaje o projektované kapacitě, nahradí se údajem vypočteným z prostoru ustájení s použitím měrného prostoru pro jedno zvíře stanoveného zvláštním právním předpisem. Opatření je součástí kapitoly č , poznámka a kapitola č. 3.4, poznámka. 2. V areálu se nachází příruční sklad oleje (20 l) a nafty (200 l). Podle NV č. 353/2002 Sb., přílohy č. 1, bodu 4.9. je čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu, středním zdrojem znečišťování ovzduší, pro který platí obecný limit pro těkavé organické látky (VOC). V žádosti není uveden monitoring tohoto zdroje znečišťování ovzduší. Podle vyhlášky č. 356/2002 Sb., má provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší, povinnost v souladu s 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb., provádět měření jednou za 5 let. V pochybnostech o způsobu zjišťování emisní znečišťujících látek, rozhodne v souladu s 9 zákona č. 86/2002 Sb., krajský úřad. Monitoring výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší bude projednán na ústním jednání. Provozovatel v žádosti neuvádí, zda je součástí zařízení čerpací stanice pohonných hmot. Pravděpodobně se jedná pouze o provozní množství. Doporučujeme projednat při ústním jednání o žádosti. V případě, že se jedná o čerpací stanici PHM, jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší, pro který platí obecný limit pro těkavé organické látky a pachové látky. Opatření je součástí kapitoly č , poznámka. 3. Na str. 19 žádosti, je uvedeno, že jsou do krmiv přidávány látky, snižující emise přibližně o 40%, výrobcem krmných směsí Zemědělské služby Dynín a.s. V SPE je uvedeno, že provozovatel zkrmuje přípravek Xtract, ověřený biotechnologický přípravek, snižující emise pachových látek a amoniaku o 42%. Při kontrole bylo provozovatelem sděleno, že se jedná o tentýž přípravek, který v době zpracování žádosti nebyl v seznamu ověřených biotechnologických přípravků. ČIŽP doporučuje, aby závazné podmínky provozu zařízení (ne jejich časové plnění), byly stanoveny s ohledem na ekonomickou situaci provozovatele. Údaje, jakými jsou například 14

16 dodavatelé krmných směsí, ověřený přípravek přidávaný do krmiva atd., se mohou v průběhu provozování změnit, a to právě závislosti na ekonomických podmínkách provozovatele. Opatření je součástí kapitoly č , podmínka č. 3. Je na provozovateli, zda bude chtít plán zavedení zásad správné zemědělské praxe aktualizovat a název prostředku neuvádět. 4. ČIŽP doporučuje, aby byl do závazných podmínek provozu zařízení a jejich časového plnění uveden monitoring malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, který musí být prováděn, v souladu s 12 odst. 1 písm. f) zákona o ovzduší. Provozovatel předložil protokoly z autorizovaného měření malých zdrojů. Opatření je součástí kapitoly č , podmínka č. 2. Další připomínky, doporučení a podněty: 1. Do závazných podmínek provozu zařízení doporučujeme formulovat podmínku, aby ve skladu, kde jsou shromažďovány oleje a pohonné hmoty byly umístěny sorpční prostředky pro případnou okamžitou likvidaci úkapů či havarijních situací. Bude projednáno při ústním jednání o žádosti. 2. Dále doporučujeme formulovat podmínku, aby na shromaždišti železného šrotu nebyly shromažďovány kovové odpady (nebo obaly) obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jsou těmto látkami znečištěné (např. ropné látky, zbytky barev). S takovými odpady (nebo obaly) musí být nakládáno jako s odpady nebezpečnými. Opatření je součástí kapitoly č. 3.3, podmínka č V kapitole 13 žádosti je navržen monitoring odpadní vody splaškové v rozsahu parametrů BSK 5 a NL. Není však stanovena četnost měření. Četnost měření doporučujeme stanovit s ohledem na množství produkované splaškové vody cca 1 2 x ročně. Odpadní vody splaškové jsou předávány na smluvní ČOV. Monitoring v rámci IP nebude stanoven. Vypořádání s připomínkami KVS. 1. Stanovit maximální kapacitu výkrmny kuřecích brojlerů a kachen s ohledem na vyskladňovací živou hmotu drůbeže v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, kde v příloze č. 4 je určujícím parametrem zatížení plochy při chovu maximální věková hranice nebo maximální dosažená živá hmotnost drůbeže. Hustota osazení se dále upřesňuje podle doporučení dodavatele zvířat. Opatření je součástí kapitoly č , poznámka a kapitola č. 3.4, poznámka. 15

17 5. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 5.1 Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT Referenční dokument BAT Intenzívní chov drůbeže a prasat (červenec 2003). 5.2 Porovnání podle BREF Dodržování zásad správné zemědělské praxe Stanovení a zavádění vzdělávacích a školicích programů BAT splněn. Přesné plánování činností BAT splněn. Monitoring vstupů a výstupů BAT splněn. Zavedení programu údržby a oprav BAT splněn částečně. Opatření je součástí kapitoly Zpracování havarijních plánů BAT bude splněn. Havarijní vodohospodářský plán bude předložen. Dále bude předložen plán pro případ havárie energií a vody. Opatření je součástí kapitoly č E) poznámka a 3.7. Podklad: BREF kapitola 5.1 Krmné techniky Fázová výživa BAT splněn. Přídavky čtyř základních aminokyselin pro snížení obsahu bílkovin v exkrementech BAT splněn. Přídavky anorganického fosforu nebo fytázy BAT splněn. Podklad: BREF kapitola Emise z ustájení Systém chovu kuřecích brojlerů na hluboké podestýlce v nuceně ventilované hale s dobrou izolací, vybavené bezúnikovým napájecím systémem BAT splněn. Systém chovu kachňat na roštech, s možností venkovního výběhu, korýtkové napáječky jedná se o jeden z běžně používaných způsobů ustájení. Podrobné informace v dokumentu BREF nejsou k dispozici. BAT nehodnocen. Podklad: BREF kapitola Hospodaření s vodou Čištění stájí vysokotlakým zařízením BAT splněn. Přesné nastavení napájecího zařízení BAT splněn. Sledování spotřeby vody instalací vodoměrů a zařízení sledujících spotřebu vody BAT splněn. 16

18 Oddělené zachytávání dešťových vod a jejich využití k čištění stájí BAT nehodnocen. Nebyly předloženy potřebné informace pro zhodnocení. Opatření je součástí kapitoly č Podklad: BREF kapitola Hospodaření s energií Tepelná izolace objektů BAT splněn. Optimalizace ventilačního systému BAT splněn. Použití svítidel s nízkou spotřebou elektrické energie BAT bude splněn. Opatření je součástí kapitoly č. 3.5, podmínka č. 1. Podklad: BREF kapitola Skladování exkrementů Drůbeží podestýlka a kejda drůbeže je skladována v areálu zařízení na polním hnojišti u rybníka. Opatření je součástí kapitoly č. 3.3, podmínka č 3. Podklad: BREF kapitola Zpracování exkrementů BAT nesplněn. V zařízení se exkrementy nezpracovávají. Podklad: BREF kapitola Zapravení exkrementů BAT nehodnocen. Drůbeží podestýlka a kejda drůbeže se nezapravují do půdy. Používají se k hnojení rybníku. Podklad: BREF kapitola Souhrnné porovnání s BAT Následující hodnocení je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb Použití nízkoodpadové technologie. Hledisko je splněno. V zařízení je zavedena fázová výživa. Odpady se třídí a předávají k využití, případně odstranění Použití látek méně nebezpečných Hledisko je splněno částečně. Nafta na provoz náhradního zdroje elektrické energie a DDD prostředky v současné době nelze tyto látky z finančních a technických důvodů nahradit. Čistící 17

19 prostředky, které nejsou na bázi chlóru vykazují menší účinnost. Drůbeží kejda a podestýlka jsou používány k hnojení rybníka (krmeni ryb) na základě platné výjimky. Opatření je součástí kapitoly č Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu Hledisko je splněno. Odpady se třídí a mohou být následně využívány k zhodnocování a recyklaci. Tříděné odpady jsou předávány oprávněným osobám. Drůbeží podestýlka a drůbeží kejda je využívána jako hnojivo do rybníka (ke krmení ryb). Opatření jsou součástí kapitoly č Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku Technický pokrok je zohledněn především: automaticky řízená technologie krmení, automaticky ovládané větrání a vytápění ve stájích zavedení fázové výživy, používání tlakové vody, používání medikátor, větrání s rekuperací v hale odchovu kachňat Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace Z hlediska porovnání srovnatelných procesů je provoz firmy Rybářství Třeboň, a.s., kachní farma Mokřiny vybaven standardní technikou a technologií zařízení Charakter, účinky a množství příslušných emisí Emise do ovzduší Hledisko je splněno. Zdrojem emisí do ovzduší je výkrm brojlerů a odchov kachňat a dále pak emise ze spalování zemního plynu a nafty. Provozovatel zařízení předkládá ke schválení plán zavedení ZSZP a provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší. V případě schválení a následného plnění plánu zavedení ZSZP bude hledisko splněno a provozovateli odpadne povinnost měřit amoniak a pachové látky. V rámci plánu zavedení ZSZP bude u výkrmu brojlerů zkrmován ověřený biotechnologický přípravek. Řešení opatření jsou součástí kapitoly vyjádření Emise do vody Hledisko je splněno částečně. Odpadní voda ze sociálního zařízení je svedena do bezodtoké jímky na vyvážení na ČOV. Nebyly předloženy údaje o stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje. Řešení opatření je součástí kapitoly D), poznámka. 18

20 Emise hluku Hledisko je plněno. Zdrojem hluku je provoz ventilátorů, plnění zásobníků krmiva a související doprava. Řešení opatření je součástí kapitoly č vyjádření, poznámka Emise vibrací Nerelevantní Emise neionizujícího záření Nerelevantní Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu 1. etapa byla uvedena do trvalého užívání v 50.letech 20. století, 2. etapa v dubnu 1971, 3. etapa v květnu Doba potřebná k zavedení BAT Viz. podmínky v kapitole 3. vyjádření Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost Hledisko je splněno. V procesu čištění je používána tlaková voda., napájecí zařízení ve výkrmu brojlerů je bezúnikové. Haly jsou tepelně izolovány, ventilační systém je optimalizován. Jsou využívána částečně svítidla s nízkou spotřebou energie. V hale odchovu kachňat je používána rekuperace Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojenými na minimum Hledisko je plněno částečně. Opatření ke snížení dopadů emisí jsou součástí kapitoly 3.1.1, 3.1.2, 3.3 a Používat pro výkrm brojlerů ověřený biotechnologický přípravek do krmiva, který sníží emise amoniaku min. o 40 %. 2. Plnit plán zavedení ZSZP a provozní řád. 3. Měřit všechny malé spalovací zdroje včetně náhradního zdroje elektrické energie podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 4. Pravidelně měřit vodotěsnost jímek na odpadní vodu splaškovou. 5. Pravidelně měřit vodotěsnost jímky na kejdu drůbeže Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí. Hledisko splněno částečně. Opatření jsou součástí kapitoly č E), 3.6, 3.7, 3.12 vyjádření. 19

SCHROM FARMS spol. s r.o. Odchov masných slepic Melč Integrované povolení čj. MSK 88977/2007 ze dne 15.11.2007

SCHROM FARMS spol. s r.o. Odchov masných slepic Melč Integrované povolení čj. MSK 88977/2007 ze dne 15.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT Agro MONET, a.s.

Vyjádření. k aplikaci BAT Agro MONET, a.s. Vyjádření k aplikaci BAT Agro MONET, a.s. V Praze, 10.5.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70 88 83 37 Kontakt: posta@kr-jihomoravsky.cz,

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice ZP Město Albrechtice, středisko drůbeže Integrované povolení čj. MSK 125948/2006 ze dne 11.4.

Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice ZP Město Albrechtice, středisko drůbeže Integrované povolení čj. MSK 125948/2006 ze dne 11.4. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

změna č. č.j. ze dne nabytí právní moci 1. MSK 31256/2015 25.6.2015 2.7.2015

změna č. č.j. ze dne nabytí právní moci 1. MSK 31256/2015 25.6.2015 2.7.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT INTEGRA, a.s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. k aplikaci BAT INTEGRA, a.s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k aplikaci BAT INTEGRA, a.s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz IČ: 45249130

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Tomáš Kelnar, fyzická osoba

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Tomáš Kelnar, fyzická osoba Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení Tomáš Kelnar, fyzická osoba V Praze, 6.4.2007 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí 125,

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení SELMA, a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení SELMA, a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení SELMA, a.s. V Praze, 18. 4. 2007 Zadavatel: Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70 89 07 49 Kontakt:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 27. dubna 2011 Č. j.: KULK 30241/2011 Sp. zn.: OŽPZ 801/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti PROAGRO Nymburk a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti PROAGRO Nymburk a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti PROAGRO Nymburk a.s. V Praze, 6.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Tř. Tomáše Bati 21,

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Vyjádření k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. V Praze, 22.06.2006 Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o. V Praze, 9.11.2006 Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 38581/2006 Spis č.: KULK 10726/2005 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 9.6.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE V Praze, 3.1.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Více

Rozhodnutí. 7. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení

Rozhodnutí. 7. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 54/2014 Dob Rozhodnutí Krajský úřad Kraje

Více

Rozhodnutí. Drůbežárna Rakovník užitkový chov nosnic v klecích

Rozhodnutí. Drůbežárna Rakovník užitkový chov nosnic v klecích V Praze dne: 11.2.2015 Číslo jednací: 157285/2014/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_157285/2014/KUSK/15 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í autoremedura

R O Z H O D N U T Í autoremedura Liberec 2.května 2007 Č. j.: KULK/26517/2007 Sp.Zn.: KULK/10605/2005 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í autoremedura Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. SpZn Vyřizuje/linka Brno dne: JMK 96240/2015 S- JMK 40203/2015 OŽP/Sme Mgr. Smetana /2636 23.07.2015 R

Více

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 okres Olomouc Olomoucký kraj Česká republika NABÍDKA NA PRODEJ Hospodářství Velký Týnec, Bystřická č.p. 415, PSČ 783 72 Hospodářství je

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn Vyřizuje/linka V Brně JMK 75673/2010 S-JMK 75673/2010 OŽP/Zl Mgr. Zlevorová/2682

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Kodex ochrany životního prostředí pro partnery

Kodex ochrany životního prostředí pro partnery Kodex ochrany životního prostředí pro partnery 1 Kodex ochrany životního prostředí pro partnery Všeobecná ustanovení 1.1 Účel Vodafone Czech Republic a.s. vydává pro partnery společnosti, jejich zaměstnance

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP )

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1198/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí Vyjádení k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie IPPC IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a omezování znečištění je

Více

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Českých Budějovicích dne 24.2.2015 Č.j. 44/510/15 2002/ENV/15 Spisová značka: PŘ 1/2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 16. 9. 2009 Č.j.: 69513/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn Vyřizuje/linka V Brně JMK 110668/2013 S-JMK 110668/2013 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 06.11.2013

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více