Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s."

Transkript

1 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s. V Praze,

2 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ: Kontakt: Zpracovatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Úsek pro agenturní činnosti Kodaňská 10, Praha 10 IČ: Kontakt: Č.j.: 5708/CEN/06 Schválil: RNDr. Jan Prášek, ředitel úseku pro agenturní činnosti Kontrolovala: Ing. Ivana Špelinová Vypracovala: Bc. Jana Hlubučková Archivní výtisk č. 1 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 2006

3 Obsah 1. Předmět vyjádření Identifikační údaje provozovatele zařízení Popis zařízení a přímo spojených činností Stanovisko k žádosti Návrh závazných podmínek provozu podle 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti Podmínky při nakládání s odpady Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Opatření pro předcházení haváriím Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Ostatní podmínky Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT Porovnání podle referenčního dokumentu BREF Souhrnné porovnání s BAT Odůvodnění stanoviska k žádosti Seznam zkratek a legislativy... 21

4 1. Předmět vyjádření 1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení Název zařízení Provozovatel zařízení (adresa sídla) IČ Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Umístění zařízení 1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Farmu tvoří 4 objekty určené pro výkrm kuřecích brojlerů a odchov divokých kachen (březňaček) a 4 okolní rybníky slouží pro ustájení chovných kachen divokých (březňaček). Hala č. 1 a 2 jsou v 1 dvoulodním objektu, obě mají projektovanou kapacitu po ks kuřecích brojlerů. Hala č. 3 má projektovanou kapacitu kusů kuřecích brojlerů. Hal č. 4 má projektovanou kapacitu kusů kachňat. Celková projektovaná kapacita hal je kusů. Rybářství Třeboň a.s., Kachní farma Mokřiny, Chlum u Třeboně Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, Třeboň 6.6. a) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající kapacitu pro více než kusů drůbeže. Kraj Jihočeský, obec Chlum u Třeboně, k. ú. Lutová, LV 176. č.p. 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 165, 58/17, 62/3, 51/5, 63/1, 63/8, 63/10, 63/13, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 67/1, 67/2, 67/3. Viz. příloha č. IV.3 A žádosti. Technické a technologické jednotky mimo přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Náhradní zdroj el. energie budova dieselagregátu, opravárenská kovo dílna, elektrická rozvodna v budově jsou umístěny 2 kusy dieselagregátů DAT 200 o jednotlivém výkonu 160 kw a 2 ks topidla na zemní plyn MORA typ 734, výkon 4,6 kw. Zpráva o revizi elektrického zařízení (viz. příloha č. XII.4 žádosti o vydání IP). Shromažďovací místa nebezpečných odpadů ke shromažďování nebezpečných odpadů byl v roce 2005 z části využit sklad PHM jedná se o stavebně oddělenou část objektu skladu PHM, která je uzavíratelná kovovými vraty. Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v označených nádobách (viz. příloha č. IV. 2 žádosti o vydání IP). Administrativní budova budova tvoří administrativní, technické a hygienické zázemí pro zaměstnance. V budově jsou umístěny 2 ks topidla na zemní plyn MORA typ 734, výkon 4,6 kw. 3

5 Oplocení areálu KF Mokřiny celý areál kachní farmy Mokřiny je oplocen. Oplocení je provedeno železobetonovými sloupky. Výška pletiva 160 cm. Domovní žumpa jedná o tří komorovou žumpu o velikosti 3 x 6 metrů, pro jímání odpadních vod ze dvou bytovek, rybářské bašty, sociálního zařízení a administrativní budovy. Při dosažení pravidelně měřené hladiny je odpadní voda vyvezena na ČOV Chlum u Třeboně na základě dohody o čištění odpadních vod s obcí Chlum u Třeboně (viz příloha č. XVI.3 žádosti o vydání IP). Nadzemní akumulační jímka sedimentovaného kalu do akumulační jímky je svedena voda z teplé odchovny kachňat a oplachová voda z výkrmu kuřat (drůbeží kejda). Jímka byla odzkoušena na její nepropustnost přezkoušena odbornou firmou (viz příloha č. XII. 2 žádosti o vydání IP) a slouží k jímání na vodu po mytí z teplé odchovny kachňat a oplachovou vodu od výkrmu kuřat. Obsah jímky (drůbeží kejda) je následně vyvážen na polní hnojiště u rybníka Hospodář starý, kde je spolu s podestýlkou od kuřat a nakupovanou chlévskou mrvou používán na hnojení rybníků (viz příloha č. II. 4 žádosti o vydání IP). Sklad PHM jedná se o příruční sklad olejů a nafty. Množství oleje 20 litrů, nafta 200 litrů. Sklad PHM současně slouží jako shromaždiště nebezpečného odpadu. Velká vodárna povrchová voda z rybníka Trávičný malý je pozemním potrubím přiváděna k čerpadlům ve velké vodárně. Pak je bez úpravy samostatným potrubím rozváděna do hal k mytí nebo je vyčištěna a rozváděna samostatným potrubím k napájení drůbeže jako napájecí voda. Slouží k zásobování zařízení technologickou vodou nebo po úpravě a vyčištění k zásobování napájecí vodou. V budově je topidlo MORA 673 typ 12,5, o příkonu 13 kw. Malá vodárna s úpravnou vody voda se čerpá z podzemního vrtu, pokračuje na automatickou úpravnu vody. A pak je rozváděna na odběrná místa. Kvalita vody je pravidelně sledována (viz příloha č. XII. 3 žádosti o vydání IP). Vodovod voda se čerpá z podzemního vrtu a pokračuje na automatickou úpravnu vody. Pak je rozváděna na odběrná místa (viz příloha č.iii.2 žádosti o vydání IP). Kafilerní box kafilerní box se skládá ze dvou částí: zastřešený přístřešek s betonovou umyvatelnou podlahou a dále nevyužívaný původní kafilerní box. Kadávery jsou ukládány do uzavřených plechových popelnic. Odvoz je zajišťován oprávněnou firmou dle potřeby, v jarních měsících 2 x týdně, ostatní odvozy podle potřeby. Přístup ke kafilernímu boxu je z vnější i vnitřní strany oplocení. Sklad steliva jedná se o sklady slámy na 20 t, s izolovanou betonovou podlahou s možností větrání slámy. V průběhu měsíce srpna je do skladu steliv uložena sláma do příští sklizně obilí. Líheň kachňat líhnutí kachňat divokých (březňaček) se provádí v předlíhni a dolíhni; celkem líhnutí trvá cca 28 dnů. Líhnutí se provádí ve 4 předlíhních od firmy PETERSIME. Každá předlíheň má 8 vozíků a každý vozík má kapacitu ks vajec. Maximální kapacita 1 předlíhně je vajec, maximální jednorázová kapacita všech 4 předlíhní je ks vajec. Dolíheň 2 ks, 8 vozíků, 1 vozík cca 3000 ks vajec, tj.cca ks kachňat 1 dolíheň, dohromady ks kachňat. K temperování se používá teplovzdušný agregát STAR 100 s automatickým plynovým hořákem DZ 150, výkon 150 kw. Sklad původně jako sklad krmiv (obilovin), dnes sklad náhradních dílů, chemikálií a různého materiálu. Garáže betonové garáže panelového typu. V garážích je místo pro UNC čelní nakladač, Praga V3S, PEUGOT Boxer, Traktor Zetor, Malotraktor. V garážích jsou umístěny 3 ks topidel na zemní plyn MORA, typ 734, výkon 4,6 kw. 4

6 Nevyužité sklady původně studená odchovna Mokřiny. Nyní se jedná o sklady různého materiálu, které se postupně vyklízí. Nadzemní jímky nevyužité jedná se o 2 ks nevyužitých dřevěných jímek. Původně sloužily jako zásobník kalů ze sedimentační nádrže. Shromažďovací místa ostatního odpadu ostatní odpad je tříděn a ukládán dle následujícího systému: papír sběrový, kartony, sklo, kov, plasty, komunální odpad. Ostatní odpady jsou shromažďovány odděleně dle katalogových čísel odpadu na určených místech v shromažďovacích prostředcích a nádobách (viz příloha č. IV. 2 žádosti o vydání IP Místa shromažďování odpadů kategorie N a O). Přímo spojené činnosti Technologie ustájení ustájení kuřecích brojlerů je na hluboké podestýlce (sláma). Podklad tvoří beton. Ustájení kachňat je na roštové podlaze. Pod rošty je umístěna záchytná vana na drůbeží kejdu. Kachňata mají k dispozici oplocené venkovní výběhy. Technologie skladování podestýlky pro skladování podestýlky, kterou tvoří sláma je provozován sklad s izolovanou betonovou podlahou a možností větrání. Technologie odklízení drůbeží podestýlky podestýlka se po vyskladnění drůbeže vyhrne před jednotlivé haly na zpevněné plochy, je skladována na polním hnojišti u rybníka a je použita k hnojení rybníka. Oplachové vody a exkrementy kachňat (drůbeží kejda) jsou ve směsi s podestýlkou rovněž využity k hnojení rybníka. Technologie krmení ze sil umístěných u hal je krmivo dopravováno spirálovými dopravníky do hal, do denních zásobníků, z nich řetězovými dopravníky do krmítek. Krmná linka pracuje automaticky, doplňuje krmivo dle nastavených parametrů. Technologie napájení v halách výkrmu brojlerů je instalován napájecí systém firmy BIG Dutchman, kapátkové napáječky s podšálky, včetně medikátor, soupravy s filtrem, regulátorem a vodoznakem. V hale odchovu kachňat je celkem 68 napájecích míst. Každá korýtková napáječka je cca 250 cm dlouhá. Technologie ventilace větrání v halách výkrmu brojlerů je řízené počítačem podle stáří a dále vnitřní a vnější teploty. Systém je podtlakový s bočními přisávacími klapkami a s odsáváním ve štítu hal. U brojlerů je dále v letních měsících možno použít ke chlazení mlžení. V hale odchovu kachňat je 12 bočních ventilátorů s rekuperátory. Na stropě 20 kusů ventilátorů. Technologie vytápění jsou instalovány přímotopné agregáty na zemní plyn: Hala č. 1 3 ks teplovzdušných hořáků JET MASTER GP 75 o jednotlivém výkonu 63 kw. Hala č. 2 4 ks teplovzdušných hořáků JET MASTER GP 45 o jednotlivém výkonu 36 kw. Hala č. 3 4 ks teplovzdušných hořáků JRT MASTER GP 45 o jednotlivém výkonu 36 kw. Palivem je zemní plyn od Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice. Na KF Mokřiny je regulační stanice. Pro vytápění jsou využívána plynová topidla MORA typ 734, o jednotlivém výkonu 4,6 kw. Celkem 7 ks (garáže 3 ks, budova dieselagregátu a dílna 2 ks, kancelář 2 ks). Pro vytápění velké vodárny se používá plynové topidlo MORA 673, typ 12,5, příkon je 13 kw. Teplovzdušný agregát STAR 100 Z s automatickým plynovým hořákem DZ 150, o jednotlivém výkonu 150 kw používá se k temperování líhně. 5

7 Technologie osvitu jednotlivé haly jsou osvětleny žárovkami nebo úspornými zářivkami. Probíhá postupné vyměňování. Manipulace s drůbeží naskladnění: po zajištění vhodných mikroklimatických podmínek (33 o C a relativní vlhkosti vzduchu do 50 %) jsou jednodenní kuřata po zkontrolování zdravotního stavu volně vpuštěna do prostoru výkrmové haly. Vyskladnění: na konci každého výkrmového cyklu je zkontrolován zdravotní stav veterinárním lékařem. V souladu s welfare jsou kuřata ručně odchytávána proškolenými pracovníky a vkládána do přepravních klecí, potom jsou přepravními vozíky nebo transportéry odváženy na dopravní kamion odběratele. Kachňata jsou po vylíhnutí přemístěna do haly odchovu. Po ukončení odchovu předávány odběratelům. Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace k mytí hal se používá tlaková voda. Desinfekci (párami formaldehydu), dezinsekci a deratizaci hal, pracovních nástrojů, slámy a sil provádí pravidelně před každým novým naskladněním jednodenních kuřat odborná firma (viz. příloha č. XVI. 2 žádosti o vydání IP). Odkliz kadáverů uhynulá zvířata a vedlejší živočišné produkty jsou pravidelně denně (v ranních hodinách) ručně za dodržení základních hygienických předpisů odklizena co v nejkratší době do kafilerního boxu. Jsou podle potřeby předávány oprávněné firmě k odvozu. Monitoring vstupů a výstupů monitoring vstupů: je pravidelně vykazována spotřeba vstupních surovin (jednodenní kuřata, vejce, podestýlka, voda, krmiva, zemní plyn, elektrické energie, nafta, DDD přípravky, léčiva) dle dodacích listů, v případě vody stav k odečtu energií a vody. Monitoring výstupů: brojleři, odchovaná kachňata, drůbeží podestýlka a kejda drůbeže, odpady, odpadní voda, emise z chovu drůbeže, ze spalovacích zdrojů jsou stanovovány výpočtem. 2. Stanovisko k žádosti Na základě Vašeho požadavku, č.j. KUJCK 4534/2006 OZZL/2, ze dne , jsme posoudili žádost o vydání IP společnosti Rybářství Třeboň a.s., kachní farmu Mokřiny a doporučujeme vydat integrované povolení za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.. 6

8 3. Návrh závazných podmínek provozu podle 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb. 3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring Ovzduší Tabulka 1 Návrh emisních limitů Emisní zdroj Zařízení chovu prasat Znečišťující látka amoniak pachové látky Emisní limit v mg. m -3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g. h -1 nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg. m -3 v odpadním plynu. Bude postupováno v souladu s platnou legislativou v době měření Četnost měření * Po dobu plnění plánu správné zemědělské praxe nemusí být dodržování EL dokazováno podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. * * Zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší výkrm brojlerů a odchov kachňat kapacita ks Monitoring: Měření emisí amoniaku nebylo provedeno. Množství amoniaku bylo stanoveno výpočtem dle platných emisních faktorů. Provozovatel předkládá návrh plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (ZSZP) a návrh provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší. V případě schválení a dodržování plánu zavedení ZSZP neplatí povinnost dokazovat plnění emisních limitů pro amoniak a pachové látky 1 x ročně. Vzhledem k nestejným údajům o projektované kapacitě v různých částech žádosti požadujeme při ústním jednání předložit doklady o projektované kapacitě. Součástí žádosti o vydání IP byly tyto dokumenty: Návrh plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. (viz. příloha č. III.3 žádosti o vydání IP). Návrh provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší podle 11 zákona č. 86/2002 Sb. (viz. příloha č. III.1 žádosti o vydání IP). Střední zdroj znečišťování ovzduší doporučujeme při ústním jednání o žádosti vyjasnit, zda se v zařízení nachází čerpací stanice PHM ( viz. připomínka ČIŽP, kapitola 4). Malé zdroje znečišťování ovzduší náhradní zdroj elektrické energie, přímotopné agregáty na zemní plyn 7

9 Monitoring: Protokoly z autorizovaného měření malých zdrojů byly přiloženy k žádosti (viz. příloha č. 1 provozního řádu). Provádět měření množství vypouštěných látek a kontrolu účinnosti spalování u malých zdrojů znečišťování ovzduší 1 x za 2 roky a kontrolu stavu spalinových cest 1 x za 3 měsíce. Emisní limity se nestanovují. 1. Dodržovat emisní limit amoniaku 50 mg. m -3 (při hmotnostním toku větším než 500 g. h -1 ). Zajistit autorizované měření emisí amoniaku 1 x ročně u zařízení klasifikovaného jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, pokud není plněný schválený plán zavedení ZSZP. Podle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 14 vyhlášky č. 356/2002 Sb. 2. Zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek 1 x za 2 roky a kontrolu stavu spalinových cest u všech malých zdrojů nejméně 1 x za 3 měsíce podle 12 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 3. Používat a evidovat krmení s ověřeným biotechnologickým přípravkem, který snižuje emise amoniaku min. o 40 %. T: od data nabytí právní moci IP Voda A. Odpadní voda Odpadní vody splaškové vody jsou svedeny do 1 bezodtoké jímky, která je vyvážena na ČOV Chlum u Třeboně (viz. příloha č. XVI.3 žádosti o vydání IP). Odpadní vody, které vznikají provozem technologií jsou vsakovány do vyskladňované podestýlky, u kachňat se stávají součástí kejdy drůbeže.. Byl předložen zápis o vodotěsnosti jímky na odpadní splaškové vody (viz. příloha č. XII.1 žádosti o vydání IP). 1. Nejméně 1 x za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně 1 x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek, a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod (viz. 38 odst. 9 písm. c) zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách). T: od data nabytí právní moci IP B. Dešťová voda Doporučujeme při ústním jednání doplnit nakládání s dešťovými vodami, včetně možné kontaminace závadnými látkami. Údaje nebyly součástí žádosti o vydání IP. 8

10 C. Odběr podzemní a povrchové vody Provozovatel předložil v rámci žádosti tyto dokumenty: Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami (odběr), ze dne (viz. příloha č. III.5 žádosti o vydání IP). Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami (odběru, vzdouvání, popřípadě akumulaci a k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání), ze dne (viz. příloha č. III.4 žádosti o vydání IP). Vyjádření MěÚ Třeboň, OŽP, ke studni a odběru podzemní vody na Mokřinách, č.j. 22/2005 OŽP 198 Ma, ze dne Rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje, Odboru ŽPZL, o povolení výjimky pro použití závadných látek ke krmení ryb dle 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona pro rybníky Šatlavy a Starý Hospodář, č.j.: KUJCK 31997/2004 OZZL/Hav/R, ze dne Výjimka je povolena do Povolení MNV Třeboň k trvalému provozu vybudovaného vodovodu a úpravny vody pro kachní farmu Mokřiny, v k.ú. Lutová, č.j. 280 vod 403/2-73, ze dne Rozhodnutí MNV Třeboň o přípustnosti stavby vodovodu pro kachní farmu na k.ú. Lutová Stříbřec Mokřiny, č.j vod 403/2-70, ze dne Povolení ONV v Jindřichově Hradci k trvalému provozu přívodu vody a čerpací stanice pro kachní farmu a rybí líheň Mokřiny, č.j. 745 vod 403/2-75, ze dne Rozhodnutí vydaná podle 8 odst. 1, 16 odst. 1, 17 odst. 1, 36, 37, 39 odst. 2 písm. a) a vyjádření podle 18 odst. 1 budou nahrazena v řízení o vydání IP. 2. Odebírat podzemní vodu z vrtané studny p.č. 58/7: prům 0,2 l/s, max. 0,44 l/s, max m 3 /rok. 3. Odebírat povrchovou vodu z rybníka na k.ú. Žítek, parc. č. 773/1 v množství: max m 3 /měs. Nakládání a užití: vzdouvání: m 3, max. hladina 451,94 m. n. n. Bpv. a užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání. 4. Odběratel je povinen měřit množství a jakost odebrané vody podle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření a výsledky měření předkládat vždy k následujícího roku správci povodí. T: od data nabytí právní moci IP D. Ochranná pásma vodních zdrojů Stanoveno s odvoláním na projekt rozhodnutím MNV Třeboň o přípustnosti stavby vodovodu pro kachní farmu na k.ú. Lutová Stříbřec Mokřiny, č.j vod 403/2-70, ze dne Doporučujeme projednat na ústním jednání o žádosti. 9

11 E. Ochrana vod nabývá účinnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., která stanovuje náležitosti nakládání se závadnými látkami, náležitosti havarijního plánu a způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 5. Do 3 měsíců zpracovat pro Kachní farmu Mokřiny havarijní plán v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. 6. Dodržovat podmínky stanovené v KÚ Jihočeského kraje, Odboru ŽPZL, o povolení výjimky pro použití závadných látek ke krmení ryb dle 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona pro rybníky Šatlavy a Starý Hospodář, č.j.: KUJCK 31997/2004 OZZL/Hav/R, ze dne T: od data nabytí právní moci IP Hluk, vibrace a neionizující záření Hluk Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru je stanovena pro denní dobu na 50 db(a) a pro noční dobu na 40 db(a). Vibrace, neionizující záření nerelevantní. 3.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti V případě ukončení provozu zařízení je nutno odstranit stávající technologii pro krmení, napájení a ventilaci. Z hal odstranit zbytky exkrementů a celé objekty dezinfikovat. Odpady budou shromážděny a předány oprávněné osobě. Nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky budou řízeně spotřebovány nebo předány k využití, případně k odstranění. Stavba může dále sloužit k jiným účelům. 3.3 Podmínky při nakládání s odpady Bude nakládáno s těmito nebezpečnými odpady: Tabulka 2 Seznam nebezpečných odpadů Název Kat. č. Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Syntetické hydraulické oleje Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje Jiné hydraulické oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

12 Kaly z odlučovačů oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiné emulze Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Brzdové kapaliny Olověné akumulátory Odpady obsahující ropné látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Odpady jinak blíže neurčené (kal z údržby vodních toků, vodních nádrží a z provozování rybníků) Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a * Upozorňujeme, že pro kat. č je nutné předložit souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů vznikajících při činnosti původce podle zákona č. 185/2001 Sb. Provozovatel předložil souhlas MěÚ Třeboň k nakládání s nebezpečnými odpady, č.j. ŽP/22388/03/ Hr, ze dne (viz. příloha č. II. 7 žádosti o vydání IP). Souhlas bude zrušen a nahrazen v řízení o vydání IP. S vyprodukovanou drůbeží podestýlkou a drůbeží kejdou je nakládáno podle 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona, ke krmení ryb v rybníku (viz. kapitola č ). Drůbeží podestýlka a drůbeží kejda je skladována na polním hnojišti u rybníka v areálu zařízení. Doporučujeme upřesnit v rámci jednání o žádosti umístění a také způsob zajištění proti nežádoucímu úniku do vod. 1. Při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění. 2. Na shromaždišti železného šrotu neshromažďovat kovové odpady (nebo obaly) obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné (např. ropné látky, zbytky barev). S takovými odpady (nebo obaly) nakládat jako s odpady nebezpečnými. 3. Statková hnojiva musí být na polním hnojišti skladována tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. T: od data nabytí právní moci IP 3.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Součástí žádosti o vydání IP bylo územní rozhodnutí MěÚ Třeboň o pásmu hygienické ochrany objektů výkrmu drůbeže, č.j. 2495/4418/97, ze dne (viz. příloha č. II.6 žádosti o vydání IP). Základem hranice pásma je kružnice o poloměru 333 m. V pásmu nesmí být prováděny žádné stavební, průzkumné, těžební a jim podobné činnosti. Pozemky lze zemědělsky využívat. 11

13 Krajská veterinární správa požaduje stanovit maximální kapacitu výkrmny kuřecích brojlerů a kachen s ohledem na vyskladňovací živou hmotu drůbeže v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, kde v příloze č. 4 je určujícím parametrem zatížení plochy při chovu maximální věková hranice nebo maximální dosažená živá hmotnost drůbeže. Hustota osazení se dále upřesňuje podle doporučení dodavatele zvířat. 1. Dodržovat podmínky v příloze 4 k vyhlášce č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. T: od data nabytí právní moci IP 3.5 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 1. Do postupně vyměnit žárovky za úsporné zářivky. T: od data nabytí právní moci IP 3.6 Opatření pro předcházení haváriím V žádosti je na str. 6 uvedeno, že součástí areálu farmy je nadzemní akumulační jímka sedimentovaného kalu, kam je svedena voda z teplé odchovny kachňat a oplachová voda od výkrmu kuřat (dále hnojůvka). Upozorňujeme, že hnojůvka je tekutina, která vytéká z hnoje. Jedná se o směs dešťové vody obohacenou o mikroorganismy z hnoje. Zde se o hnojůvku nejedná. Jedná se o kejdu drůbeže (částečně prokvašená směs pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat zředěná vodou). Byl předložen protokol o zkoušce vodotěsnosti výše uvedené akumulační jímky sedimentovaného kalu. V protokolu je uvedeno, že se jedná o jímku u ČOV kachní farmy Mokřiny. Požadujeme objasnit na ústním jednání o žádosti. 1. U jímek a nádrží na skladování kejdy se musí před uvedením do provozu a dále jedenkrát za 5 let u zemních jímek a jedenkrát za 10 let u nadzemních nádrží a věží provádět zkouška vodotěsnosti, podle 6 odst. c) vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 2. Jímky a nádrže pro skladování kejdy opatřit kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek podle 6 odst. d) vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. T: od data nabytí právní moci IP 3.7 Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Provozovatel nepředložil pohotovostní plán pro případ výskytu nákazy a havarijní plán pro případ výpadku energií a vody. K datu ústního jednání o žádosti požadujeme předložit havarijní plán pro případ výpadku energií a vody uvedený jako součást BAT havarijní plány v zásadách správné 12

14 zemědělské praxe podle referenčního dokumentu BREF Intenzívní chov drůbeže a prasat (červenec 2003). 3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Viz. kapitola vyjádření. 3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Zařízení není zdrojem dálkového přemísťování znečištění Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 1. Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu a předložit roční zprávu o plnění podmínek IP KÚ k běžného roku. 2. Plnit podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o IRZ a dodržovat vyhlášku č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do IRZ. 3. Ohlásit plánovanou změnu zařízení. T: od data nabytí právní moci IP 3.11 Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení EIA podmínky provozu Nebyly stanoveny Ostatní podmínky V kapitole č žádosti o vydání IP je pouze stručný popis plánu odborného vzdělávání pracovníků zařízení. Součástí příloh plány nejsou. Doporučujeme k ústnímu jednání předložit program údržby, oprav, revizí v zařízení jako součást BAT přesné plánování činností v zásadách správné zemědělské praxe podle referenčního dokumentu BREF Intenzívní chov drůbeže a prasat (červenec 2003) 13

15 4. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení Česká inspekce životního prostředí, OI Č. Budějovice, zn.: 42/OOH/ /06/CPV, ze dne Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, zn.: CZ 06-S , ze dne Městský úřad Třeboň, č.j.: ŽP 1703/2006-Voj, ze dne Vypořádání s připomínkami ČIŽP. Dne zjistila ČIŽP při kontrole výše uvedeného zdroje následující skutečnosti, na základě kterých má k žádosti tyto připomínky: 1. Projektovaná kapacita jednotlivých hal uváděná každoročně do SPE a uvedená do protokolu z kontroly je odlišná od údajů uvedených v žádosti. V žádosti jsou vždy uvedena rozmezí možného zaplnění jednotlivých hal. Údaje z SPE a protokolu z kontroly jsou následující: hala č ks drůbeže, hala č ks drůbeže, hala č ks. Projektovaná kapacita jednotlivých hal bude projednána na ústním jednání. Je pravda, že jsou v rámci žádosti a přílohy uváděny nestejné kapacity. Při ústním jednání je třeba předložit údaje o projektované kapacitě (viz. vyhláška č. 554/2002 Sb., přílohy k vyhlášce, bod.5.1.1). Nejsou-li k dispozici údaje o projektované kapacitě, nahradí se údajem vypočteným z prostoru ustájení s použitím měrného prostoru pro jedno zvíře stanoveného zvláštním právním předpisem. Opatření je součástí kapitoly č , poznámka a kapitola č. 3.4, poznámka. 2. V areálu se nachází příruční sklad oleje (20 l) a nafty (200 l). Podle NV č. 353/2002 Sb., přílohy č. 1, bodu 4.9. je čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu, středním zdrojem znečišťování ovzduší, pro který platí obecný limit pro těkavé organické látky (VOC). V žádosti není uveden monitoring tohoto zdroje znečišťování ovzduší. Podle vyhlášky č. 356/2002 Sb., má provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší, povinnost v souladu s 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb., provádět měření jednou za 5 let. V pochybnostech o způsobu zjišťování emisní znečišťujících látek, rozhodne v souladu s 9 zákona č. 86/2002 Sb., krajský úřad. Monitoring výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší bude projednán na ústním jednání. Provozovatel v žádosti neuvádí, zda je součástí zařízení čerpací stanice pohonných hmot. Pravděpodobně se jedná pouze o provozní množství. Doporučujeme projednat při ústním jednání o žádosti. V případě, že se jedná o čerpací stanici PHM, jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší, pro který platí obecný limit pro těkavé organické látky a pachové látky. Opatření je součástí kapitoly č , poznámka. 3. Na str. 19 žádosti, je uvedeno, že jsou do krmiv přidávány látky, snižující emise přibližně o 40%, výrobcem krmných směsí Zemědělské služby Dynín a.s. V SPE je uvedeno, že provozovatel zkrmuje přípravek Xtract, ověřený biotechnologický přípravek, snižující emise pachových látek a amoniaku o 42%. Při kontrole bylo provozovatelem sděleno, že se jedná o tentýž přípravek, který v době zpracování žádosti nebyl v seznamu ověřených biotechnologických přípravků. ČIŽP doporučuje, aby závazné podmínky provozu zařízení (ne jejich časové plnění), byly stanoveny s ohledem na ekonomickou situaci provozovatele. Údaje, jakými jsou například 14

16 dodavatelé krmných směsí, ověřený přípravek přidávaný do krmiva atd., se mohou v průběhu provozování změnit, a to právě závislosti na ekonomických podmínkách provozovatele. Opatření je součástí kapitoly č , podmínka č. 3. Je na provozovateli, zda bude chtít plán zavedení zásad správné zemědělské praxe aktualizovat a název prostředku neuvádět. 4. ČIŽP doporučuje, aby byl do závazných podmínek provozu zařízení a jejich časového plnění uveden monitoring malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, který musí být prováděn, v souladu s 12 odst. 1 písm. f) zákona o ovzduší. Provozovatel předložil protokoly z autorizovaného měření malých zdrojů. Opatření je součástí kapitoly č , podmínka č. 2. Další připomínky, doporučení a podněty: 1. Do závazných podmínek provozu zařízení doporučujeme formulovat podmínku, aby ve skladu, kde jsou shromažďovány oleje a pohonné hmoty byly umístěny sorpční prostředky pro případnou okamžitou likvidaci úkapů či havarijních situací. Bude projednáno při ústním jednání o žádosti. 2. Dále doporučujeme formulovat podmínku, aby na shromaždišti železného šrotu nebyly shromažďovány kovové odpady (nebo obaly) obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jsou těmto látkami znečištěné (např. ropné látky, zbytky barev). S takovými odpady (nebo obaly) musí být nakládáno jako s odpady nebezpečnými. Opatření je součástí kapitoly č. 3.3, podmínka č V kapitole 13 žádosti je navržen monitoring odpadní vody splaškové v rozsahu parametrů BSK 5 a NL. Není však stanovena četnost měření. Četnost měření doporučujeme stanovit s ohledem na množství produkované splaškové vody cca 1 2 x ročně. Odpadní vody splaškové jsou předávány na smluvní ČOV. Monitoring v rámci IP nebude stanoven. Vypořádání s připomínkami KVS. 1. Stanovit maximální kapacitu výkrmny kuřecích brojlerů a kachen s ohledem na vyskladňovací živou hmotu drůbeže v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, kde v příloze č. 4 je určujícím parametrem zatížení plochy při chovu maximální věková hranice nebo maximální dosažená živá hmotnost drůbeže. Hustota osazení se dále upřesňuje podle doporučení dodavatele zvířat. Opatření je součástí kapitoly č , poznámka a kapitola č. 3.4, poznámka. 15

17 5. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 5.1 Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT Referenční dokument BAT Intenzívní chov drůbeže a prasat (červenec 2003). 5.2 Porovnání podle BREF Dodržování zásad správné zemědělské praxe Stanovení a zavádění vzdělávacích a školicích programů BAT splněn. Přesné plánování činností BAT splněn. Monitoring vstupů a výstupů BAT splněn. Zavedení programu údržby a oprav BAT splněn částečně. Opatření je součástí kapitoly Zpracování havarijních plánů BAT bude splněn. Havarijní vodohospodářský plán bude předložen. Dále bude předložen plán pro případ havárie energií a vody. Opatření je součástí kapitoly č E) poznámka a 3.7. Podklad: BREF kapitola 5.1 Krmné techniky Fázová výživa BAT splněn. Přídavky čtyř základních aminokyselin pro snížení obsahu bílkovin v exkrementech BAT splněn. Přídavky anorganického fosforu nebo fytázy BAT splněn. Podklad: BREF kapitola Emise z ustájení Systém chovu kuřecích brojlerů na hluboké podestýlce v nuceně ventilované hale s dobrou izolací, vybavené bezúnikovým napájecím systémem BAT splněn. Systém chovu kachňat na roštech, s možností venkovního výběhu, korýtkové napáječky jedná se o jeden z běžně používaných způsobů ustájení. Podrobné informace v dokumentu BREF nejsou k dispozici. BAT nehodnocen. Podklad: BREF kapitola Hospodaření s vodou Čištění stájí vysokotlakým zařízením BAT splněn. Přesné nastavení napájecího zařízení BAT splněn. Sledování spotřeby vody instalací vodoměrů a zařízení sledujících spotřebu vody BAT splněn. 16

18 Oddělené zachytávání dešťových vod a jejich využití k čištění stájí BAT nehodnocen. Nebyly předloženy potřebné informace pro zhodnocení. Opatření je součástí kapitoly č Podklad: BREF kapitola Hospodaření s energií Tepelná izolace objektů BAT splněn. Optimalizace ventilačního systému BAT splněn. Použití svítidel s nízkou spotřebou elektrické energie BAT bude splněn. Opatření je součástí kapitoly č. 3.5, podmínka č. 1. Podklad: BREF kapitola Skladování exkrementů Drůbeží podestýlka a kejda drůbeže je skladována v areálu zařízení na polním hnojišti u rybníka. Opatření je součástí kapitoly č. 3.3, podmínka č 3. Podklad: BREF kapitola Zpracování exkrementů BAT nesplněn. V zařízení se exkrementy nezpracovávají. Podklad: BREF kapitola Zapravení exkrementů BAT nehodnocen. Drůbeží podestýlka a kejda drůbeže se nezapravují do půdy. Používají se k hnojení rybníku. Podklad: BREF kapitola Souhrnné porovnání s BAT Následující hodnocení je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb Použití nízkoodpadové technologie. Hledisko je splněno. V zařízení je zavedena fázová výživa. Odpady se třídí a předávají k využití, případně odstranění Použití látek méně nebezpečných Hledisko je splněno částečně. Nafta na provoz náhradního zdroje elektrické energie a DDD prostředky v současné době nelze tyto látky z finančních a technických důvodů nahradit. Čistící 17

19 prostředky, které nejsou na bázi chlóru vykazují menší účinnost. Drůbeží kejda a podestýlka jsou používány k hnojení rybníka (krmeni ryb) na základě platné výjimky. Opatření je součástí kapitoly č Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu Hledisko je splněno. Odpady se třídí a mohou být následně využívány k zhodnocování a recyklaci. Tříděné odpady jsou předávány oprávněným osobám. Drůbeží podestýlka a drůbeží kejda je využívána jako hnojivo do rybníka (ke krmení ryb). Opatření jsou součástí kapitoly č Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku Technický pokrok je zohledněn především: automaticky řízená technologie krmení, automaticky ovládané větrání a vytápění ve stájích zavedení fázové výživy, používání tlakové vody, používání medikátor, větrání s rekuperací v hale odchovu kachňat Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace Z hlediska porovnání srovnatelných procesů je provoz firmy Rybářství Třeboň, a.s., kachní farma Mokřiny vybaven standardní technikou a technologií zařízení Charakter, účinky a množství příslušných emisí Emise do ovzduší Hledisko je splněno. Zdrojem emisí do ovzduší je výkrm brojlerů a odchov kachňat a dále pak emise ze spalování zemního plynu a nafty. Provozovatel zařízení předkládá ke schválení plán zavedení ZSZP a provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší. V případě schválení a následného plnění plánu zavedení ZSZP bude hledisko splněno a provozovateli odpadne povinnost měřit amoniak a pachové látky. V rámci plánu zavedení ZSZP bude u výkrmu brojlerů zkrmován ověřený biotechnologický přípravek. Řešení opatření jsou součástí kapitoly vyjádření Emise do vody Hledisko je splněno částečně. Odpadní voda ze sociálního zařízení je svedena do bezodtoké jímky na vyvážení na ČOV. Nebyly předloženy údaje o stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje. Řešení opatření je součástí kapitoly D), poznámka. 18

20 Emise hluku Hledisko je plněno. Zdrojem hluku je provoz ventilátorů, plnění zásobníků krmiva a související doprava. Řešení opatření je součástí kapitoly č vyjádření, poznámka Emise vibrací Nerelevantní Emise neionizujícího záření Nerelevantní Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu 1. etapa byla uvedena do trvalého užívání v 50.letech 20. století, 2. etapa v dubnu 1971, 3. etapa v květnu Doba potřebná k zavedení BAT Viz. podmínky v kapitole 3. vyjádření Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost Hledisko je splněno. V procesu čištění je používána tlaková voda., napájecí zařízení ve výkrmu brojlerů je bezúnikové. Haly jsou tepelně izolovány, ventilační systém je optimalizován. Jsou využívána částečně svítidla s nízkou spotřebou energie. V hale odchovu kachňat je používána rekuperace Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojenými na minimum Hledisko je plněno částečně. Opatření ke snížení dopadů emisí jsou součástí kapitoly 3.1.1, 3.1.2, 3.3 a Používat pro výkrm brojlerů ověřený biotechnologický přípravek do krmiva, který sníží emise amoniaku min. o 40 %. 2. Plnit plán zavedení ZSZP a provozní řád. 3. Měřit všechny malé spalovací zdroje včetně náhradního zdroje elektrické energie podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 4. Pravidelně měřit vodotěsnost jímek na odpadní vodu splaškovou. 5. Pravidelně měřit vodotěsnost jímky na kejdu drůbeže Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí. Hledisko splněno částečně. Opatření jsou součástí kapitoly č E), 3.6, 3.7, 3.12 vyjádření. 19

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz DOKUMENTACE

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stavební úpravy

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více