Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko"

Transkript

1 Agentura ochrany pírody a krajiny R Správa Chránné krajinné oblasti Tebosko Valy 121, Tebo Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko na období

2 2

3 Obsah strana 1. Úvod Základní údaje Strategie ochrany pírody a krajiny v CHKO 5 2. Cíle ochrany pírody Ochrana pírody CHKO Návrhy na úpravu hranic a na zmnu bližších ochranných podmínek Návrhy na zmnu zonace CHKO Vybraná zvlášt chránná území Návrhy vyhlášení nových zvlášt chránných území Pehlášení i úpravy stávajících zvlášt chránných území Poteba zajištní vybraných zvlášt chránných území Lokality soustavy Natura Památné stromy Návrh vyhlášení nových památných strom Opatení k ochran památných a významných strom Druhy rostlin a živoich významné pro OPK Záchrana genofondu chránných nebo významných druh Rostlinná spoleenstva Rostliny Živoichové Invazní a geograficky nepvodní druhy Neživá píroda Územní systémy ekologické stability (ÚSES) Cíle OPK v ochran krajinného rázu Monitoring, výzkum Cíle OPK v oblasti terénní služby Lidské innosti ovlivující stav pírody a krajiny Lesní hospodáství Cílový stav lesa (dlouhodobý cíl) Stedndobé cíle a zpsoby pée o lesy Podporované aktivity lesního hospodáství Limity pro lesní hospodáství Ponechávání ástí lesa samovolnému vývoji Lesní hospodáství ve vztahu k pedmtným druhm PO Tebosko Hospodaení na zemdlské pd šetrné k životnímu prostedí ový stav na ZPF Cíle na významných nelesních biotopech Další obecná doporuení k aktivitám na zemdlské pd Myslivost a rybáství Cíle OPK v péi o zv Cíle OPK v péi o rybáské revíry Cíle OPK v hospodaení na rybnících Cíle OPK ve vodním hospodáství Pée o vodní plochy a toky Požadavky OPK na regulaci vodárenského využívání povrchových a podzemních vod 33 3

4 Hospodáské aktivity a rozvojové zámry Rozvojové aktivity sluitelné s posláním CHKO Cíle OPK v oblasti výstavby Cíle OPK v oblasti dopravy Prmysl, drobná výroba, obchod, sklady, zacházení s odpady Zásady umísování technické infrastruktury a inženýrských sítí Cíle OPK v oblasti tžby nerostných surovin a rašeliny Rekreace, sport, turistika innosti v konfliktu s OPK Trvale udržitelné využívání oblasti s ohledem na turistiku, rekreaci a sport Stedndobé a krátkodobé cíle OPK Cíle OPK v oblasti práce s veejností Závrený pehled prioritních úkol za celou CHKO Literatura Seznam použitých zkratek Pílohy. 1 Požadavky ptaích druh a lokality se specifickým managementem v ptaí oblasti. 2 Opatení na ochranu druh pták a vymezení lokalit se zvýšenou ochranou na území ptaí oblasti Tebosko mimo hranice CHKO Tebosko. 3 Rámcové smrnice pée o les. 4 Rybníky ve II. zón CHKO Tebosko vyžadující zvýšenou pozornost z dvodu ochrany pírody. 5 Zásady sanace a rekultivace tžeben štrkopísku z hlediska ochrany pírody na území CHKO Tebosko 4

5 1. Úvod 1.1. Základní údaje Plán pée CHKO je odborný a koncepní dokument ochrany pírody, který na základ údaj o dosavadním vývoji a souasném stavu zvlášt chránného území navrhuje opatení na zachování nebo zlepšení stavu pedmtu ochrany ve zvlášt chránném území ( 38, odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní). Zpracování plán pée o CHKO zajišuje Ministerstvo životního prostedí eské republiky (dále MŽP) prostednictvím Agentury ochrany pírody a krajiny R (dále AOPK), zejména píslušné správy CHKO. Podrobnosti ke zpsobu zpracování a obsahu plán pée jsou stanoveny provádcím pedpisem a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu MŽP, zveejnném ve Vstníku MŽP. 6/2004. Plán pée slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokument a pro rozhodování orgán ochrany pírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Plán pée neobsahuje opatení, která jsou povinností správy CHKO vyplývající pímo ze zákona o ochran pírody a krajiny. Plán pée o CHKO Tebosko je zpracován na období let 2008 až 2017 a navazuje na pedchozí plán pée schválený MŽP na období 1996 až 2005 (. j. OOP/3988/96 ze dne a OOP/7111/98 ze dne ) s platností následn prodlouženou do roku 2010 (. j. 620/6022/04 ze dne ). Termín jeho zpracování vychází z celostátního harmonogramu aktualizace plán pée CHKO. Plán pée byl zpracován kolektivem autor složeným z pracovník sekce ochrany pírody a krajiny editelství AOPK R a Správy CHKO Tebosko Strategie ochrany pírody a krajiny v CHKO CHKO Tebosko je rznorodou harmonicky utváenou krajinou s charakteristickým reliéfem. Typický charakter krajiny vytváí složitý systém pírodních i umlých vodních tok a ploch, jehož páteí je eka Lužnice, rozsáhlé plochy les a mozaika zemdlsky obhospodaovaných pozemk a drobných sídel s charakteristickými stavbami lidové architektury. Pirozeným centrem oblasti je lázeské msto Tebo s adou historických památek. Pírodní podmínky i dlouhodobá kultivace krajiny umožnily vznik a zachování široké škály rostlinných i živoišných spoleenstev s adou chránných druh. Poslání oblasti se odvíjí od defininích znak CHKO uvedených v 25 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny a od poslání a bližších podmínek uvedených ve stávajícím zizovacím výnosu CHKO, píp. v jeho aktualizované podob. V nm je poslání v 2 definováno takto: Posláním Chránné krajinné oblasti Tebosko je uchování a obnova jejího pírodního prostedí, zejména ekosystém a pírodních stanoviš s výskytem voln žijících živoich a plan rostoucích rostlin, a zachování typického harmonického rázu krajiny za souasného rozvíjení ekologicky optimálního a trvale udržitelného systému využívání krajiny a jejích pírodních zdroj. V rámci poslání oblasti se rovnž realizují mezinárodní závazky eské republiky v ochran pírody, vyplývající zejména z Ramsarské úmluvy a z mezivládního programu lovk a biosféra UNESCO. 5

6 Dlouhodobým cílem ochrany pírody a krajiny v CHKO je uchování typického rázu krajiny pi zachování pestré škály druhov bohatých pirozených a polopirozených spoleenstev se vzácnými druhy rostlin a živoich. V rámci plnní poslání CHKO dochází zárove k naplování tradiních funkcí biosférické rezervace podle klasické koncepce programu MAB UNESCO: Funkce konzervaní: Ochrana Teboska jako mezinárodn uznávaného píkladu harmonické krajiny, která vznikla v dlouhodobé interakci lovka a pírody a uchovala si svoji funknost i pírodní a kulturní hodnoty do souasnosti. Zajištní územní ochrany a vhodného managementu reprezentativních ástí pírody, ochrana biodiverzity oblasti se zvláštním drazem na mlké vody a mokady a na zvlášt chránné druhy v rzném stupni ohrožení, pro které má Tebosko mimoádný význam, se zvláštním drazem na druhy evropsky významné (nap. vodní ptáci, orel moský, vydra íní atd.). Ochrana krajinného rázu typického pro Tebosko ve volné krajin i v sídlech, regulace nové výstavby s ohledem na specifika krajinného rázu i tradiní formy místní architektury. Funkce logistická: Praktické naplování mezinárodních závazk a statutu Teboska Ptaí oblast Tebosko, evropsky významné lokality, mokady mezinárodního významu (Ramsar sites), biosférická rezervace MAB UNESCO, potenciáln plnní funkce ochranného pásma navržené památky Svtového ddictví UNESCO ( Teboské rybníkáské ddictví ) Pimené využívání pírody a krajiny a jejích složek pro ekologickou výchovu a osvtu a pro vdu a výzkum. Funkce rozvojová: Regulace hospodáských aktivit využívajících krajinu a místní pírodní zdroje (rybáství, lesnictví, zemdlství, tžba štrkopísk a rašeliny, turistika, rekreace, lázeství) s cílem zajistit jejich trvale udržitelné využívání. Podpora vhodných zpsob užívání krajiny a dalších opatení vedoucích k ekonomické prosperit a sociální stabilit oblasti pi souasném zachování jejích pírodních a kulturních hodnot. V ochran pírody bude pozornost zamena na následující okruhy: - zachování, ochrana a rozvoj všech vyskytujících se pirozených lesních spoleenstev - zvyšování ekologické stability lesních porost, podpora a prosazování pírod blízkého lesního hospodáství - udržování druhové pestrosti území péí o stávající cenná vodní, mokadní, rašelinná a písená stanovišt a vytváením podmínek pro obnovu nebo vznik nových stanoviš - udržování, píp. vytváení vhodných životních podmínek pro vzácné a chránné druhy rostlin a živoich a jejich spoleenstva - udržování, píp. vytváení vhodných podmínek pro rozvoj ptaích populací - prosazování a podpora šetrného, pírod blízkého rybníkáství zachovávajícího všechny mimoprodukní funkce rybník a podpora pírod blízké rekultivace pískoven V ochran krajiny bude pozornost soustedna na zachování a ochranu typického krajinného rázu, jeho pestrosti, vetn tradiních urbanistických forem sídel a architektury jednotlivých staveb, a na uchování volné krajiny jako specifické hodnoty. Obecn bude vnována pozornost plnní mezinárodních závazk realizovaných na území CHKO a dále ekologické výchov, osvt a vzdlávání obyvatel i návštvník CHKO. 6

7 2. Cíle ochrany pírody a krajiny 2.1. Ochrana pírody CHKO Návrhy na úpravu hranic a na zmnu bližších ochranných podmínek CHKO Tebosko byla vyhlášena v roce Hranice uvedená ve výnosu je v nkolika úsecích nesprávn nebo nedostaten pesn popsána. Navíc v prbhu let existence CHKO nkteré hranice uvedené ve výnosu v terénu zanikly. V roce 2005 byl pipraven návrh vládního naízení, který problémy ve vymezení CHKO odstrauje. Dochází v nm také ke sladní spolených úsek hranic CHKO a Ptaí oblasti Tebosko. Nové vedení hranic území CHKO nerozšiuje. Návrhy na zmny bližších ochranných podmínek jsou v souladu s aktuální legislativou a vychází z více než ptadvacetiletých zkušeností Správy CHKO Tebosko se spravováním oblasti. Zmny bližších ochranných podmínek jsou obsaženy v uvedeném návrhu naízení vlády. - zachování krajinných i pírodních hodnot území Navrhovaná opatení - podle pokyn a harmonogramu MŽP spolupracovat pi píprav koneného návrhu vládního naízení a pi jeho projednávání Návrhy na zmnu zonace CHKO Zonace CHKO Tebosko byla schválena MŽP R (. j. OOP/4976/95). Pro území CHKO, které je zárove biosférickou rezervací, byla zvolena tístupová zonace, ale dlouhodobé zkušenosti ukázaly na urité administrativní problémy spojené s ochranou území rozdleného jen do tí zón. V souladu s platným Metodickým pokynem MŽP k vymezení zón ochrany pírody v CHKO R z (viz Vstník MŽP, roník XVI, ástka 2 - únor 2006) se navrhuje zmna zonace CHKO Tebosko. Základními kriterii pro zonaci jsou pírodní hodnoty, krajinný ráz a další, zizovacím pedpisem specifikované hodnoty (nap. realizace mezinárodních závazk ochrany pírody na území CHKO, optimální a trvale udržitelné využívání pírodních ekosystém atd.). - zachování krajinných i pírodních hodnot území Navrhovaná opatení - pipravit návrh, podle pokyn a harmonogramu MŽP pedložit podklady pro zmnu zonace (vydání vyhlášky MŽP) a spolupracovat pi jejich projednávání - v návrhu zonace vycházet z tchto princip: 7

8 dosavadní tístupová zonace bude nahrazena zonací tystupovou, nov tedy dojde k vymezení tvrté zóny, která by mohla zahrnovat souvisle zastavná území, vtší výrobní areály a pozemky v jejich blízkosti, jejichž pípadným zastavním nedojde k narušení krajinného rázu zonace bude koncipována tak, že tetí a tvrtá zóna CHKO budou dohromady tvoit pechodovou zónu (transitional area) biosférické rezervace Tebosko dosavadní pomrn rozsáhlá druhá zóna CHKO (pevážn tvoená lesem a soustavami rybník) bude zmenšena tak, že ást nejhodnotnjších lesních porost a dalších pírodních stanoviš vetn MZCHÚ bude zaazena do první zóny, a ást mén kvalitní pejde do zóny tetí v zonaci se výrazn promítne existence pomrn velkého potu MZCHÚ vyhlášených v období a existence 16 evropsky významných lokalit uvedených v národním seznamu významným kritériem pro zonaci bude kvalita krajinného rázu; zde se bude vycházet z existujících studií klasifikace krajinného rázu CHKO (VOREL a kol. 1996) a z jejich plánované aktualizace zonace CHKO Tebosko musí i do budoucna umožovat tradiní hospodáské využívání ásti pírodních a pírod blízkých ekosystém (lesy, louky, rybníky) a vhodné formy cestovního ruchu Vybraná zvlášt chránná území Území chránná v MZCHÚ podchycují nejvýznamnjší typy stanoviš a nejdležitjší lokality výskytu chránných rostlinných a živoišných druh a nkterá cenná území z hlediska geologie. V MZCHÚ mají nejvtší zastoupení lesní ekosystémy, zejména na rašeliništích, významný je i poet MZCHÚ chránících vodní a mokadní ekosystémy. Poet MZCHÚ je pomrn vysoký a jejich podíl na celkové ploše CHKO iní 5,75 %. Pomrn velký poet MZCHÚ byl vyhlášen Správou CHKO v letech Pesto zstávají cenná území, jejichž ochrana není zajištna zonací CHKO nebo vyhlášením MZCHÚ. Pro nkterá MZCHÚ rzných kategorií je vhodné zpracovat návrh pehlášení s úpravou hranic, zahrnující zmenšení o mén hodnotné ásti, rozšíení o dosud nezahrnuté hodnotné pírodní lokality a v nkolika pípadech sjednocení nkolika menších MZCHÚ navazujících na sebe. - zajištní ochrany cenných území doplnním sít MZCHÚ v CHKO o další území a zabezpeení odpovídající pée o n Návrhy vyhlášení nových zvlášt chránných území - zpracovat návrh a vyhlásit PP Branské doubí - návrh na ochranu lesního spoleenstva (smíšený porost s výskytem vtšího množství starých exemplá dubu letního) s výskytem zvlášt chránných druh živoich, zejména hmyzu - zpracovat návrh a vyhlásit PR V luhu - zachovalý zbytek lužního lesa u Frahelže s pevahou dubu letního - na základ aktuálních przkum a analýzy možného ohrožení lokalit zvážit možnost vyhlášení PR Opatovický rybník, PR Rašeliništ Vimperky, PR Rašeliništ Kramáka, PP Vstavaová louka u Pístiny 8

9 - provést botanický a zoologický (bezobratlí) przkum geologických lokalit (zejména skalní výchozy v oblasti Chlum u Tebon - Maršovina a v oblasti Jemina - Lannv kíž) a na jeho základ pípadn vybrat nkterou z lokalit k vyhlášení v kategorii PP - pipravit podklady pro pípadné vyhlášení PP v nkterých ástech EVL, jejichž základní ochranu není vzhledem k tvaru nebo velikosti lokality možné zajistit zonací CHKO (nap. hráze rybník v EVL Tebo, drobné rybníky s výskytem puchýky útlé) Pehlášení i úpravy stávajících zvlášt chránných území - pipravit odborné podklady pro vyhlášení NPR Stará a Nová eka; návrh spojí stávající NPR Stará eka, PR Novoecké moály a PR Meandry Lužnice, z území NPR budou vypuštna mén hodnotná území (zejména kulturní lesní porosty v NPR Stará eka) - pipravit odborné podklady pro pehlášení NPR Žofinka; návrh spojí stávající NPR Žofinka a PR Trpnouzské blato - po pedchozím pehlášení uvedených NPR zajistit zrušení PR Novoecké moály, PR Meandry Lužnice, PR Trpnouzské blato - pipravit odborné podklady pro pehlášení NPR ervené blato rozšíením na celé území EVL ervené blato Poteba zajištní vybraných zvlášt chránných území - provést zamení u MZCHÚ PR Draice, PP Hliní, PR Horní Lužnice, PP Kozí vršek, PR Krabonošská niva, PP Lhota u Dynína, PR Na Ivance, PR Olšina u Peseky, PR Rašeliništ Hovízna, PR Rašeliništ Pele, PR Rod, PR Ruda u Kojákovic, PP Slepií vršek, PP Soví les, NPP Vizír, PR Výtopa Rožmberka - zajistit u všech pístupných MZCHÚ návštvnickou infrastrukturu (viz kap ) Lokality soustavy Natura 2000 V souvislosti s pipojením eské republiky k Evropské unii a s implementací její legislativy, konkrétn smrnice. 79/409/EEC o ochran voln žijících pták a smrnice. 92/43/EEC o ochran pírodních stanoviš, voln žijících živoich a plan rostoucích rostlin, byla na Tebosku v roce 2004 vyhlášena Ptaí oblast Tebosko (naízení vlády. 680/2004 Sb.) a 16 (resp. po úprav 15) evropsky významných lokalit (EVL), zaazených do Národního seznamu v rámci území sít Natura 2000 (naízení vlády. 132/2005 Sb.). Ptaí oblast se nachází z velké ásti uvnit hranic CHKO (centrální a severní ást Teboska s malým rozšíením za hranice CHKO na východ území - oblast Homolky) a na severu (rybníky severn od Drahova), její ochrana a management jsou z velké ásti pokryty plány pée o CHKO a MZCHÚ. Vhodná opatení jsou i souástí rámcových smrnic pée o lesy. Vzhledem k plošnému výskytu naturových druh (nap. vydra íní, orel moský) i nkterých evropsky významných stanoviš (rašeliništ a rašelinné lesy), zahrnuje sí chránných území soustavy NATURA 2000 znanou ást území Teboska. Ochrana EVL se nedostává do konfliktu s dosavadní ochranou MZCHÚ. 9

10 - zachování a obnova ekosystém významných pro druhy pták, pro které je oblast vyhlášena, v jejich pirozeném areálu rozšíení a zajištní podmínek pro zachování populací tchto druh ve stavu píznivém z hlediska ochrany. - zachování stavu biotop a druh, které jsou pedmtem ochrany v EVL Navrhovaná opatení pro ptaí oblast - pi hospodaení v lesích využívat pírod blízké zpsoby hospodaení, podporovat pvodní druhy lesních devin, ponechávat v porostech výstavky a stromy trouchnivjící, odumelé a stromy doupné (viz kap ) - zachovat pirozený charakter beh vodních tok, zejména obnažených behových stn vhodných pro hnízdní ledáka íního - ízenou péí zvýšit a udržet kvalitu lokalit druh obývajících koviny a litorální porosty, podpoit lenitost krajiny výsadbou remízk a stromoadí - iniciovat snížení stav prasete divokého z dvodu snížení predace ptaích hnízd - provádt monitoring hnízd, hnízdních lokalit a stavu populací druh pták, uvedených v píloze I. smrnice 79/409/EHS, vyskytujících se v oblasti - omezit rušivou innost v okolí známých hnízd ápa erného, dravc a sov (uvedených v píloze I. smrnice 79/409/EHS) v dob hnízdní a vyvádní mláat - omezit rušivou innost na shromaždištích vodních pták - zvýšit informovanost veejnosti o ptaí oblasti a soustav Natura v návaznosti na poteby jednotlivých druh pták, pro které je ptaí oblast Tebosko zízena, byly vymezeny další specifické požadavky tchto druh a lokality se specifickým managementem (viz píloha. 1) - pro ást ptaí oblasti, která pesahuje hranice CHKO Tebosko, byly sestaveny požadavky a navrhovaná opatení na ochranu jednotlivých druh pták a vymezení lokalit se zvýšenou ochranou tchto druh (viz píloha. 2) pro Evropsky významné lokality - monitorovat spoleenstva obnažených den rybník (M2.1) s výskytem Coleanthus subtilis v EVL Malý Horusický ryb., Velký a Malý Tisý, Lomnický rybník a Štií rybník a monitoring rozšíit na další lokality druhu v rámci CHKO - udržovat vlhké louky s výskytem modráska bahenního v EVL Žofina Hu (zamezení odvodování luk a úpravy vodního režimu, pravidelné kosení - jednosené, mozaikovité, runí a ped obdobím letu modrásk) - v EVL ervené blato a Široké blato zabezpeit vhodný hydrologický režim lokalit a tím cílen pedcházet postupující genetické korozi populace blatkových bor (nap. hrazení melioraních píkop) - v EVL Tebo, Purkrabský ryb. a Toník, Nadjská soustava a Tebosko-sted ve zvýšené míe dbát na ochranu a obnovu hrázových porost starých dub, z dvodu ochrany páchníka hndého a tesaíka obrovského - pravideln odstraovat náletové deviny v EVL Ruda u Horusického rybníka a monitorovat zdejší populaci Liparis loeselii - v EVL Cepská pískovna a Hliní zamezit zarstání lokalit náletovými devinami a vhodným managementem odstraovat zazemující materiál - v EVL Lužnice-Nežárka monitorovat kvalitu vodního prostedí a pípadné zmny geomorfologie toku v souladu s aktuálními metodikami a monitorovacími 10

11 programy, v pípad zalesování nivy prosazovat výsadbu stanovištn pvodních devin - monitorovat populaci vydry íní Památné stromy Cílevdomá ochrana významných strom jejich vyhlašováním za památné je na území CHKO dlouhodob uplatována. Památných strom je vyhlášeno velké množství (celkem 227 ks), vtšina z nich je v nkolika památných alejích. Správa CHKO zajišuje pravidelné sledování zdravotního stavu památných strom a vhodné ošetování a údržbu, do které vkládá desítky tisíc K ron. V krajin je zachováno další velké množství významných strom. Krom strom již vyhlášených se na území CHKO vyskytuje ada jedinc nadstandardních dimenzí, jedinc zvláštních svým tvarem, vkem, estetickým psobením i jiným zpsobem zajímavých. Správa CHKO Tebosko má v evidenci údaje o cca 400 významných stromech. I když nkteré z nich svými parametry odpovídají památným stromm, není úelné všechny vyhlašovat, ale k vyhlášení vybrat jen nejohroženjší nebo nejmohutnjší i jinak významné. Zachování významných strom je možné dosáhnout dohodou s obcemi nebo vlastníky pozemk. - zachování významných strom v krajin Dílí cíle - uchování dobrého zdravotního stavu a estetické hodnoty památných strom - zajištní dobrého stavu ostatních významných strom Návrh vyhlášení nových památných strom - vyhlásit následující stromy a zajistit péi o n: duby a lípy v okolí Nežárky mezi Jeminou a Metelem (cca 5-10 ks), k. ú. Hatín a Stráž nad Nežárkou Krínv dub na Hrádek hrázi, k.ú. Tebo duby na hrázi Opatovického rybníka (cca 5 ks), k. ú. Domanín duby na hrázi rybníka Starý Kanclí (cca 3 ks), k. ú. Lutová duby u ervené bašty poblíž Novoecké hráze (cca 3 ks), k. ú. Holiky - zvážit možnost vyhlásit za památné nkteré ze strom neplatn vyhlášených bývalým ONV Tábor - zrušit ochranu strom padlých Opatení k ochran památných a významných strom - dokonit ošetení stávajících památných strom (cca 30-50) - stav památných strom prbžn monitorovat, v pípad poteby provést nutná opatení k jejich stabilizaci (zdravotní oez, ošetení dutin, vazby, odstranní výmladk apod.) - prbžn aktualizovat databázi významných strom a stromoadí a zajistit sledování jejich stavu 11

12 - u evidovaných významných strom v lese dohodnout jejich ponechání na dožití bez nutnosti vyhlašovat je za stromy památné a spolupracovat s vlastníky lesa pi pípadných návrzích vhodného zpsobu jejich ošetení - u evidovaných významných strom mimo les zpracovat návrh nutného ošetení a dohodnout jeho provedení vlastníkem nebo obcí nebo z píslušných dotaních titul Druhy rostlin a živoich významné pro OPK Záchrana genofondu chránných nebo významných druh Rostlinná spoleenstva CHKO Tebosko je typické zvýšeným výskytem mokadních a rašelinných biotop, vázaných na íní nivu ek Lužnice a Nežárky a na ložiska rašeliny, protínající CHKO od severu k jihu podél prastarého tektonického zlomu. Území má pomrn vysokou lesnatost, ale devinná skladba souasných lesních porost se výrazn liší od porost pvodních. Reliktní zbytky pirozených lesních spoleenstev se zachovaly jen na rašelinných pdách (rašelinné a blatkové bory), na písitých terasách (acidofilní bory, borové doubravy a kyselé doubravy) a v pozmnné form ásten i jako pozstatek tvrdého luhu v niv Lužnice. Velké nelesní enklávy jsou intenzivn obhospodaované a rozsáhlé luní porosty jsou vesms druhov velmi chudé, nekvtnaté a s úastí ruderálních druh. Bohat zastoupené hydrosérie litorálních porost nízkých a vysokých ostic a vlastního litorálu jsou na vtšin lokalit v pímém stetu s intenzivním rybniním hospodaením a zvýšeným eutrofním zatížením. - udržení a pípadné zlepšení stavu rašelinných spoleenstev blatkových a rašelinných bor - zachování travních porost pravidelnou seí i pastvou pi souasném vylouení dodatkového hnojení v souladu s evidencí v databázi LPIS - prosazení maximální míry zvyšování podílu pvodních, zejména listnatých devin pi obnov lesních porost a v íní niv - snížení tlaku intenzivního rybniního hospodáství na litorální porosty Dílí cíle - zabránit zhoršování stavu rašelinných a mokadních biotop v území - údržba luních a mokadních porost s významným výskytem druh erveného seznamu R - zachování nivních ekosystém seením navazujících luk a nahrazováním topolových výsadeb devinami tvrdého luhu Navrhovaná opatení - zachovat píznivý vodní režim blatkových rašeliniš (nap. hrazení melioraních píkop) - peovat o cenné luní porosty (pedevším sv. Molinion, Calthion), aby byla zachována plná diverzita jejich spoleenstev i druh (pravidelná se, 12

13 naasovaná podle typu spoleenstva a období kvtu ohrožených druh), nutno zohlednit výskyt vzácných druh živoich (viz kap ) - aktivn vytváet v lesních pískovnách a na okraji velkých DP vhodné lokality pro rozvoj spoleenstev vlhkých písk - zasazovat se o ástené letnní v period 1-3 let rybník s výskytem ohrožených druh spoleenstev obnažených den, zejména letnných pldkových a výtažníkových rybník, s puchýkou útlou - zabránit poškozování cenných litorálních porost vyhrnováním rybník - pi obnov lesa v MZCHÚ nevysazovat žádné stanovištn nepvodní deviny a odstranit i jejich pípadné samovolné zmlazení (viz kap ) Rostliny Tebosko je floristicky relativn bohaté, aktuáln se zde vyskytuje 75 druh zvlášt chránných druh cévnatých rostlin, jak je uvádí 14 odst. 1 vyhlášky MŽP. 395/1992 Sb. a píloha. II této vyhlášky. Ve zvýšené míe jsou zastoupeny pedevším druhy mokadních a rašelinných biotop. Významné jsou populace zejména Liparis loeselii, Pulsatilla vernalis, Chimaphilla umbelata a Carex chordorrhiza. Praktická ochrana vtšiny druh spoívá v zachování jejich stanoviš a je uskuteována údržbou jejich biotop a bezprostedního okolí. - zachování diverzity rostlinných druh v životaschopných populacích Dílí cíle - podpora zvlášt chránných druh aktivním managementem na stanovištích - aktivní podpora kriticky ohrožených druh s omezeným výskytem vytvoením náhradních populací nebo záchrannou kultivací ve spolupráci s odbornými botanickými pracovišti Navrhovaná opatení - ve spolupráci s BÚ AVR v Teboni pokraovat v projektu záchranných kultivací a s následným vysazováním na vhodné lokality pro druhy: Centunculus minimus, Crassula aquatica, Cyperus flavescens, Illecebrum verticillatum, Juncus capitatus, Juncus tenageia, Lindernia procumbens, Littorella uniflora, Nuphar pumila, Pilularia globulifera, Pseudognaphalium luteo-album, Radiola linoides, Ranunculus lingua, Sparganium minimum - inventarizovat vlhké louky v CHKO a zajistit kosení lokalit s výskytem chránných druh (nap. Dactylorhiza majalis, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Orchis morio, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, P. sylvatica, Tephroseris crispa, Carex pulicaris) - sledovat lokality dalších chránných, vzácných a ohrožených druh s cílem zabránit jejich možné likvidaci (nap. zavážením, odvodnním nebo lesní tžbou) a nepipustit jejich omezování a poškozování - monitorovat a aktivn zvýhodovat na stanovišti populaci Chimaphilla umbelata - sbírat vyzrálá semena Pulsatilla vernalis z populace na Kozím vršku a rozpstované semenáe zptn vysazovat na historicky uvádné lokality 13

14 - v NPR Ruda likvidací náletových devin a travin podporovat populaci Carex chorrdorhiza a Liparis loeselii - pravideln monitorovat a kosit významnou lokalitu Dactylorhiza majalis u obce Pístina - sledovat a stanovištn zvýhodovat populaci Ajuga pyramidalis u PR Pele - peovat o lokality chránných druh hub údržbou jejich biotop (mokadní stanovišt viz kap ; na hrázích zachovat porosty dub) - o realizaci zásah na podporu chránných druh budou dotení vlastníci (píp. nájemci) informováni Živoichové CHKO Tebosko patí mezi faunisticky nejvýznamnjší území celé eské republiky. Vztaženo na pomrn malou plochu 700 km 2 se zde vyskytuje velké množství druh živoich v rámci celého státu. ada z nich zde má navíc své vbec nejbohatší populace v rámci celého areálu rozšíení. Toto bohatství je dáno pedevším obrovskou diverzitou biotop, od rzných typ mokad na jedné stran až k extrémn suchým a písitým lokalitám na stran druhé. ada cenných druh živoich je vázána na nejvýznamnjší fenomén oblasti - rybníky - a konen nkteré druhy se zde vyskytují i v závislosti na rozsáhlých, i když vtšinou kulturních, lesních komplexech. Tyto podmínky vytváejí základní pedpoklad pro dlouhodobé udržení druhové rozmanitosti, což platí jak pro bezobratlé živoichy, tak i pro obratlovce. Ochrana druh, v drtivé vtšin bezobratlých, ale z velké ásti i obratlovc, je dána pedevším ochranou biotop. Z toho vyplývá strategie ochrany druh v prostoru CHKO Tebosko. Vtšina níže uvedených plánovaných terénních zásah se tedy netýká pouze jednoho uritého druhu, ale vždy uritých spoleenstev. - zachování souasné rozmanitosti biotop jako základního pedpokladu druhové diverzity živoich - zachování a úprava pírodních pomr území CHKO s ohledem na výskyt významných a zvlášt chránných druh živoich a druh soustavy Natura 2000 Dílí cíle - i nadále zajišovat ochranu významných druh pták (jejich hnízd, hnízdních kolonií, shromaždiš apod.) - udržovat stávající a vytváet nová stanovišt pro obojživelníky - stabilizovat populaci piskoe pruhovaného na území CHKO - zachování a odpovídající ochrana mokadních biotop jako stanoviš mnoha druh živoich Navrhovaná opatení - pokraovat ve výstavb lagun a obnov zaniklých slepých ramen v inundaním území ek, které jsou stanovištm cenných spoleenstev a významných druh - nap. piskoe pruhovaného (Misgurnus fossilis) 14

15 - udržovat stávající a pokraovat v obnov drobných pískoven a zemník, které jsou mimo jiné stanovištm ady cenných druh obojživelník nap. ropucha krátkonohá (Bufo calamita) a olek velký (Triturus cristatus) - pípadnou tžbu v lesní pískovn u Cepu smovat tak, aby byly vytvoeny další tn s maximální diverzitou stanoviš - prbžn odstraovat nálet devin v PR Pískový Pesyp, PP Slepií vršek a PR Pískovna u Draice - monitorovat známá a vyhledávat nová hnízda orla moského (Haliaeetus albicilla), zajišovat jejich ochranu, provádt zimní pikrmování tohoto druhu (viz kap ) - monitorovat známá a vyhledávat nová hnízda dravc a zabezpeit jejich ochranu, a to pedevším luáka hndého (Milvus migrans), luáka erveného (Milvus milvus), velojeda lesního (Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), motáka lužního (Circus pygargus) a jestába lesního (Accipiter gentilis) - zajistit klid na letních a migraních shromaždištích vodních pták, pedevším husy velké (Anser anser) viz také kap zajistit ochranu v koloniích hnízdících druh pták, kvakoše noního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo) a volavky popelavé (Ardea cinerea) a dále kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) - zajistit ochranu kolonií behule íní (Riparia riparia) - zejména regulací tžby v bezprostední blízkosti hnízdích kolonií v dob hnízdní - pokraovat v instalaci nových a údržb stávajících budek pro vybrané druhy pták, pedevším hohola severního (Bucephala clangula) a sovu pálenou (Tyto alba) - ešit negativní vliv vysazovaných kachen divokých z farmových chov na rybniní ekosystémy viz kap v pípad nové výstavby a rekonstrukcí odstraovat migraní pekážky pro vydru íní vylepšováním parametr mostních objekt, propustk apod. - o realizaci zásah na podporu chránných druh budou dotení vlastníci (píp. nájemci) informováni Invazní a geograficky nepvodní druhy Invazní druhy pedstavují v dané oblasti geograficky nepvodní taxony, které se v území nekontrolovan šíí. Invazní druhy rostlin asto mají sklony vytváet celé porosty a negativn tak ovlivují pvodní vegetaci. Mezi problematické druhy, vysazované v minulosti jako souást hrázových porost rybník, patí na Tebosku dub ervený (Quercus rubra) a trnovník akát (Robinia pseudacacia) a kultivar topolu kanadského (Populus x canadensis), vysazovaný v minulém století jako zpevující devina behových porost eky Lužnice a Nežárky. Nivy ek elí po povodních v letech 2002 a 2006 intenzivní invazi netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera), v lesních porostech piléhajících k niv se masov šíí netýkavka malokvtá (Impatiens parviflora). Do volné krajiny se šíí kídlatky (Reynoutria japonica, R. sachalinesis) a v blízkosti sídelních útvar topinambur (Helianthus tuberosus), tapatka dípatá (Rudbeckia laciniata), a asto i celíky (Solidago canadensis, S. gigantea). 15

16 Nepíznivý vliv na cenná rostlinná spoleenstva mohou mít také expanzivn se šíící druhy, hlavn ttina kovištní (Calamagrostis epigejos). Z invazních druh živoich je nejvýznamnjší výskyt raka pruhovaného (Orconectes limosus), který vytlauje pvodního raka íního (navíc je odolný vi raímu moru a funguje jako jeho penaše), a dále výskyt norka amerického (Mustela vison), který má na nkterých rybnících zásadní negativní vliv na populace ady mokadních druh živoich, mimo jiné vodních pták. - zamezení výskytu a rozšiování invazních druh - pednostn na cenných lokalitách, vetn likvidace jejich ohnisek v okolí - zamezení výskytu expanzivních druh na lokalitách, kde dochází ke stetu s ochranou ohrožených druh a spoleenstev Dílí cíle - zabránní šíení invazních i expanzivních druh rostlin na ochranásky cenných plochách (lokality ohrožených druh a spoleenstev) - odstraování stávajících výskyt invazních i expanzivních druh rostlin na lokalitách vzácných a ohrožených spoleenstev a druh - likvidace ohnisek i všech výskyt v území u nejrychleji se šíících invazních druh rostlin Navrhovaná opatení - odstranit akáty a dub ervený z MZCHÚ a snižovat jejich zastoupení v I. a II. zón CHKO - omezit výskyt i šíení ttiny kovištní na cenných lokalitách psamofilní vegetace (vyhrabávání oddenk a se) - soustavn potlaovat výskyt bolševníku a kídlatek na všech lokalitách - možná je kombinace postiku herbicidem a kosení; bolševníku je teba zabránit v kvtu, u kídlatky je vhodný postup nejprve rostliny pokosením oslabit a po následném zmlazení aplikovat postik ke konci vegetaní sezóny - o realizaci zásah proti invazním druhm budou dotení vlastníci (píp. nájemci) informováni - monitorovat výskyt dalších invazních a expanzivních druh rostlin na celém území CHKO, pedevším na území MZCHÚ, I. zóny a lokalit chránných druh rostlin - sledovat výskyt raka pruhovaného - monitorovat výskyt norka amerického, pedevším v centrální ásti CHKO (NPR Stará eka, PR Novoecké moály, PR Meandry Lužnice) Neživá píroda V CHKO Tebosko jsou geologickým podkladem pedevším nezpevnné sedimenty, pouze ve východní ásti vystupují metamorfity a granitoidy moldanubika. Ve srovnání s jinými CHKO je Tebosko na jevy neživé pírody, zasluhující ochranu, pomrn chudé. Vtšina významných geologických lokalit (písené pesypy, rašeliništ, balvanitý tok Draice aj.) se nachází ve vyhlášených maloplošných zvlášt chránných územích. Dosud nechránny jsou jen dv lokality evidované eskou 16

17 geologickou službou (Bor-Synochov, U Huberta) a lokalita Rybník Švarcenberk navržená z dvod archeologických a paleoekologických. Mnohé zajímavé lokality vznikají (a zanikají) v tžebnách písku. Zde bylo v minulosti vyhlášeno i MZCHÚ Pírodní památka Pískovna u Draice. Mezi jevy potenciáln navržené k ochran je nutno zaadit i skalní útvary a balvany v místech žulových výchoz ve východní ásti CHKO. - zachování všech významných geologických lokalit - aktivní pée o vybrané lokality Navrhovaná opatení - udržovat MZCHÚ s eolickými písky (ochrana ped zarstáním, udržování bezlesí a volných ploch istého písku) - podporovat rašelinotvorné procesy v MZCHÚ s rašeliništi (udržením, píp. úpravou vodního režimu) - zachovat pírodní procesy v poíních MZCHÚ (dynamika eky, geomorfologie íní nivy, profily behových nátrží apod.) - zabránit nevhodným rekultivacím i zavážení starých pískoven a lom - zvážit vyhlášení dalších MZCHÚ geologického charakteru (nap. skalní výchozy a solitérní balvany vetn skalních mís, skalní hib a viklan - oblast Jeminska /Lannv kíž/ nebo Chlumecka /Maršovina, Klikov Františkov/) a zajistit a vyhodnotit k tomu potebné terénní przkumy a jiné odborné podklady - zajistit základní evidenci nejvýznamnjších lokalit a jejich ochranu ped poškozováním (právní a ekonomické nástroje existující pro CHKO), pípadn je zpístupnit veejnosti (spolu s poskytnutím základních informací na vybraných místech) - ve spolupráci AOPK R a eské geologické služby vydat informaní materiál o geologii CHKO Tebosko (ediní ada skládaek Geologie NP a CHKO) - zajistit pomocí právních nástroj CHKO základní ochranu lokality bývalého jezera Švarcenberk u obce Pondrážka s cílem zamezit nežádoucím zmnám sediment píbežní zóny bývalého jezera (obsahujícím unikátní paleoekologický záznam historie krajiny a osídlení na Tebosku v posledních letech) Zóna 1 (píbežní zóna jezera se zachovalými sedimenty): Navrhuje se zachování stávajícího stavu, je teba zamezit pedevším terénním zmnám (bagrování píbežních partií vyjma již existujících deponií, stavba nových odvodovacích kanál, stavby všeho druhu). Rušivým elementem jsou existující deponie materiálu vyhrnutého z rybníka, jejich odstranní v budoucnu by bylo žádoucí. Vegetace by mla být udržována ve stávajícím stavu, pedevším v jižní partii je teba zabránit postupnému zarstání vrbami (které mimo jiné urychlují mineralizaci organického sedimentu). Zóna 2 (nejlépe dochovaný okrajový písený val jezera): Navrhuje se zachování stávajícího stavu, je teba zamezit všem terénním zmnám (bagrování a tžba písku, stavební aktivity). - v rámci povolovacích proces a regulace tžby nerostných surovin a rašeliny (souhlasy s vyhlášením nových dobývacích prostor, souhlasy se zizováním tžeben na nevýhradních ložiscích, schvalování plán pípravy, otvírky a dobývání, schvalování plán rekultivace) zajistit doasnou nebo trvalou ochranu zajímavých jev neživé pírody (viz Zásady pro pírod blízkou rekultivaci tžeben nerostných surovin a rašeliny v CHKO Tebosko v kap ) 17

18 Územní systém ekologické stability Stávající kostru ekologické stability krajiny v CHKO Tebosko je možno ve srovnání s jinými oblastmi eské republiky hodnotit celkov jako vyhovující. Na území CHKO jsou zastoupeny pevážn existující funkní nebo ásten funkní skladebné prvky ÚSES. Neexistujících skladebných prvk, navržených k založení, je vzhledem k celkovému potu prvk minimum (cca 20 biocenter a 30 biokoridor místní úrovn). Zejména se jedná o oblasti soustedné zemdlské výroby a potenciální biocentra navržená ve vytžených dobývacích prostorech s poínající pírodní sukcesí. Územní systém ekologické stability krajiny je na celém území CHKO Tebosko vymezen dostaten v podob jednoho spojitého generálního plánu, dílí plány ÚSES jsou prbžn aktualizovány a schvalovány jako souást územních plán obcí zpracovávaných na celé správní území obce. Nadregionální a regionální úrove ÚSES je zanesena v aktuální podob v konceptu územního plánu VÚC Jihoeského kraje. - zajištní funknosti ÚSES na celém území CHKO, budování dosud nefunkních prvk a posilování funknosti stávajících skladebných prvk ÚSES, definitivní zakotvení a schválení ÚSES ve všech územních plánech na území CHKO a jejich promítnutí do komplexních pozemkových úprav Navrhovaná opatení - chránit stávající prvky ÚSES a posilovat jejich funknost, zejména NRBC (Stará eka, ervené blato a Ruda-Horusický rybník) a NRBK (Lužnice v úseku státní hranice NRBC Stará eka) - iniciovat a podporovat budování nových skladebných prvk ÚSES - biocentra, biokoridory i interakní prvky (zejména v zemdlské krajin), využít stávajících i pipravovaných dotaních program MZe a MŽP podporovat rekultivaci tžených pískoven a rašeliniš pirozenou sukcesí jako cestu ke vzniku nov navržených skladebných prvk ÚSES - zlepšovat migraní propustnost krajiny zajištní funknosti regionálního biokoridoru Bukovského potoka (kížení s železniní tratí Veselí nad Lužnicí eské Budjovice a dálnicí D3) jako významné migraní trasy pro velké obratlovce Cíle OPK v ochran krajinného rázu Krajinným rázem se ve smyslu 12 zákona. 114/1992 Sb. míní zejména pírodní, kulturní a historická charakteristika uritého místa i oblasti. Krajinný ráz je tedy tvoen souborem pírodních i lovkem vytváených podmínek daného prostoru, které v komplexu tvoí obraz dané krajiny. Jeho ochrana se týká nejen pírody samotné, ale v souasné dob zejména charakteru využívání zemského povrchu lovkem. Území CHKO není terénn lenité, mnohé krajinné prostory jsou pohledov uzavené a jejich hranici vytváí okraj lesa. Území CHKO není od okolní krajiny morfologicky výraznji oddleno, pechody do jiných morfologických celk jsou 18

19 plynulé. Na ráz krajiny má vliv i lesní a zemdlské hospodáství a tžba nerostných surovin, ale problémy ve vztahu ke krajinnému rázu mže psobit pedevším výstavba, zejména prmyslové objekty a rozšiování sídel. Znan mohou ovlivnit krajinný ráz výškové stavby, které se vzhledem k charakteru terénu (výškov málo lenitá pánev) uplatují i v širších vztazích a dálkových pohledech. Podle zákona ( 12) je na území CHKO k innostem, které by mohly snížit nebo zmnit estetickou nebo pírodní hodnotu krajinného rázu, nezbytný souhlas orgánu ochrany pírody. - uchování souasného stavu tam, kde se zachovaly pírodní prvky nebo kde je hospodáské využívání provádno zpsoby šetrnými k pírod, pi rozvoji sídel udržení jejich architektonicko - urbanistického charakteru Navrhovaná opatení - ovlivováním dokument územního rozvoje, zejména územních plán i jednotlivých stavebních projekt v rámci územního, stavebního a kolaudaního ízení chránit krajinný ráz Teboska ped nevhodnými zásahy, které by ho mohly trvale poškodit nebo nepijateln zmnit; úzce pitom spolupracovat s orgány územního plánování a stavebními úady - pi ochran krajinného rázu vycházet ze zpracovaných a periodicky aktualizovaných studií a z klasifikace hodnot krajinného rázu na území CHKO Tebosko (VOREL a kol. 1996) a ve složitjších pípadech z individuálních posudk nezávislých externích odborník; zásahy do krajinného rázu posuzovat s pihlédnutím na umístní stavby v píslušném pásmu ochrany krajinného rázu - mimoádnou pozornost vnovat ochran krajinného rázu a hledání ešení, která nesníží jeho pírodní a estetickou hodnotu, pi jednání o zámrech staveb výškového charakteru (nap. telekomunikaní vže, elektrické vedení vysokého a velmi vysokého naptí, výškové budovy, komíny, zásobní sila na rybnících, vodojemy, vtrné elektrárny), staveb s velkým záborem plochy (nap. mimoúrovová kížení silnic a železnic, fotovoltaické solární parky, skladové a nákupní haly) nebo s výrazným estetickým psobením - prosazovat umisování rozvodných energetických a telekomunikaních vedení v zastavných ástech obcích pod zem (v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb). - pi rekonstrukcích stávajících negativních krajinných dominant snižovat vhodnými opateními jejich úinek na krajinný ráz, pípadn dosáhnout jejich odstranní - stavby pro bydlení a rekreaci situovat pevážn do stávajících obcí v rámci jejich historického pdorysu a v tsné návaznosti na nj, s pednostním využitím proluk a území vhodných k pestavb ( brownfields opuštné prmyslové a zemdlské areály) - omezovat prnik nové zástavby do volné krajiny; zejména na území rozptýlené zástavby, v menších sídlech a na pechodu do volné krajiny udržet tradiní formy vesnické zástavby charakteristické pro Tebosko (parcelace, pdorysné, hmotové a výškové ešení objekt, použité materiály, barevnost, použití zelen). - místa zaniklých obcí (Nová Ves u Klikova, Kunšach), která jsou dnes již zcela zapojena do okolních pírodních ekosystém a jsou tvoena nezastavnými a nezastavitelnými pozemky, považovat nadále za volnou krajinu, v rámci projednávání ÚPD je chránit ped zastavním 19

20 - v rámci procesu EIA posuzovat vliv staveb na krajinný ráz na území CHKO Tebosko u staveb umístných uvnit CHKO; u staveb umístných mimo CHKO, které však jeho území mohou vizuáln ovlivovat (nap. telekomunikaní vže nebo vtrné elektrárny tsn za hranicí CHKO), spolupracovat v procesu EIA s doteným orgánem ochrany pírody Monitoring, výzkum V CHKO Tebosko byla až doposud nejvtší pozornost vnována monitoringu cévnatých rostlin a monitoringu rostlinných spoleenstev. Pedevším údaje o ohrožených a botanicky významných druzích je teba prbžn aktualizovat. V souasné dob se vybraná MZCHÚ doplují o recentní údaje výskytu a tyto se zapisují do databáze. Opomíjeny byly doposud bezcévné rostliny (houby, mechorosty a lišejníky). Zoologické przkumy se zamovaly na obratlovce, pedevším ptáky, z bezobratlých pak nejvíce na motýly a vážky a vybrané skupiny brouk. Staršího data jsou údaje o mkkýších. Z nkterých MZCHÚ dosud chybí jakékoliv zoologické údaje. Pro další zajištní následné pée o druhy, stanovišt i krajinu je nutné sledovat a vyhodnocovat provádné managementové zásahy, stejn jako vliv dalších initel na cílovou biotu (hospodaení, tlak zve, sukcese apod.). - získání uceleného pehledu znalostí o aktuálním stavu rostlinných a živoišných druh i jejich spoleenstev, o jejich vývoji a dlouhodobjších zmnách - definování významných ohrožujících faktor a stanovení vhodných managementových opatení pro jednotlivé druhy i celá spoleenstva (jako základní podklad pro praktickou ochranu pírody v území) Dílí cíle - komplexní inventarizace území pipravovaných k vyhlášení - zpracování inventarizaních przkum pro MZCHÚ a taxonomické skupiny, které nebyly dosavadními výzkumy pokryty nebo pro nž jsou údaje již zastaralé - monitoring výskytu ohrožených druh v CHKO - vyhodnocování vlivu managementových opatení na cílové druhy i spoleenstva - podrobný monitoring ohrožených populací vybraných chránných rostlinných druh (viz kap ) - monitoring vybraných invazních a geograficky nepvodních druh Navrhovaná opatení - komplexn zpracovat lokalitu navrhované PP Branské Doubí - dokonit rozpracované mykologické przkumy, pedevším v NPR Stará eka a PR Bukovské kopce, a dále zamit mykologický przkum na NPR ervené blato, NPR Žofinka a PR Široké blato - získat aktuální informace o mechorostech a lišejnících ve vtšin MCHÚ, zpoátku zejména na rašelinných a mokadních lokalitách 20

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský les

Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský les Agentura ochrany p írody a krajiny R Správa Chrán né krajinné oblasti eský les Nám stí republiky 110, 348 06 P imda Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský les na období 2007-2016 2 Obsah 1. Úvod...5

Více

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Labské pískovce na období 2011 2020

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Labské pískovce na období 2011 2020 Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa Chránné krajinné oblasti Labské pískovce Teplická 424/69, 405 02 Dín Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Labské pískovce na období 2011 2020 OBSAH

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu Zpracováváno jako standardní příloha všech plánů péče o CHKO dle metodických listů AOPK ČR Pro

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Projekt financovaný z programu OPŽP, prioritní oblast 6.2 Akceptaní íslo: 08014796 Závrená zpráva projektu Zpracoval: Mgr. Kateina Poledníková

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023 Plán pée o PP Lom u Kozolup na období 2009-2023 1. Základní identifikaní a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenní kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Lom u Kozolup Kategorie PP Evidenní kód 691 Kategorie

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ING. ARCH. JAN PSOTA, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. ARCH. JAN PSOTA, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. ARCH. JAN PSOTA, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 10116435 Ú Z E M N Í P L Á N SMRK PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VYDÁNÍ ZMNY.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

I. 1. Textová ást. Datum zpracování: 10 / 2015. Objednatel: Obec B íš any 508 01 Ho ice ur ený zastupitel: Jaroslav Dostál, starosta obce

I. 1. Textová ást. Datum zpracování: 10 / 2015. Objednatel: Obec B íš any 508 01 Ho ice ur ený zastupitel: Jaroslav Dostál, starosta obce ZÁZNAM O ÚINNOSTI Územního plánu Bíšany Vydalo: Zastupitelstvo obce Bíšany Datum nabytí úinnosti: Poizovatel: Mstský úad Hoice, stavební úad - oddlení územního plánování a regionálního rozvoje... Ing.

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Plán pée o PP Hvížalka. na období 2009-2023

Plán pée o PP Hvížalka. na období 2009-2023 Plán pée o PP Hvížalka na období 2009-2023 1. Základní identifikaní a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenní kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Hvížalka Kategorie PP Evidenní kód 1111 Kategorie IUCN

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Plán péče o CHKO Lužické hory

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Plán péče o CHKO Lužické hory Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Plán péče o CHKO Lužické hory na období 2015 2024 Obsah 1. Úvod... 2 2. Ochrana přírody... 3 2.1. Strategie ochrany přírody a krajiny v CHKO... 3 2.2.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

R O Z V O J V E S N I C E

R O Z V O J V E S N I C E P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A V E S N I C E R O Z V O J V E S N I C E Ludmila Kašparová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R 7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

KUNDRATICE Ú Z E M N Í P L Á N + OD VODN NÍ. - textová ást -

KUNDRATICE Ú Z E M N Í P L Á N + OD VODN NÍ. - textová ást - ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N KUNDRATICE + ODVODNNÍ - textová ást - Zpracovatelský kolektiv:

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 ING. MARTINA LUKEŠOVÁ, JSEM TU DOMA: CTÍM SLOVA ALBERTA EINSTEINA: NAŠÍM ÚKOLEM MUSÍ BÝT OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, ABY

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

SVATOSLAV Ú Z E M N Í P L Á N. návrh+od vodn ní. - textová ást -

SVATOSLAV Ú Z E M N Í P L Á N. návrh+od vodn ní. - textová ást - ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N SVATOSLAV návrh+odvodnní - textová ást - Zpracovatelský

Více