Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko"

Transkript

1 Agentura ochrany pírody a krajiny R Správa Chránné krajinné oblasti Tebosko Valy 121, Tebo Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko na období

2 2

3 Obsah strana 1. Úvod Základní údaje Strategie ochrany pírody a krajiny v CHKO 5 2. Cíle ochrany pírody Ochrana pírody CHKO Návrhy na úpravu hranic a na zmnu bližších ochranných podmínek Návrhy na zmnu zonace CHKO Vybraná zvlášt chránná území Návrhy vyhlášení nových zvlášt chránných území Pehlášení i úpravy stávajících zvlášt chránných území Poteba zajištní vybraných zvlášt chránných území Lokality soustavy Natura Památné stromy Návrh vyhlášení nových památných strom Opatení k ochran památných a významných strom Druhy rostlin a živoich významné pro OPK Záchrana genofondu chránných nebo významných druh Rostlinná spoleenstva Rostliny Živoichové Invazní a geograficky nepvodní druhy Neživá píroda Územní systémy ekologické stability (ÚSES) Cíle OPK v ochran krajinného rázu Monitoring, výzkum Cíle OPK v oblasti terénní služby Lidské innosti ovlivující stav pírody a krajiny Lesní hospodáství Cílový stav lesa (dlouhodobý cíl) Stedndobé cíle a zpsoby pée o lesy Podporované aktivity lesního hospodáství Limity pro lesní hospodáství Ponechávání ástí lesa samovolnému vývoji Lesní hospodáství ve vztahu k pedmtným druhm PO Tebosko Hospodaení na zemdlské pd šetrné k životnímu prostedí ový stav na ZPF Cíle na významných nelesních biotopech Další obecná doporuení k aktivitám na zemdlské pd Myslivost a rybáství Cíle OPK v péi o zv Cíle OPK v péi o rybáské revíry Cíle OPK v hospodaení na rybnících Cíle OPK ve vodním hospodáství Pée o vodní plochy a toky Požadavky OPK na regulaci vodárenského využívání povrchových a podzemních vod 33 3

4 Hospodáské aktivity a rozvojové zámry Rozvojové aktivity sluitelné s posláním CHKO Cíle OPK v oblasti výstavby Cíle OPK v oblasti dopravy Prmysl, drobná výroba, obchod, sklady, zacházení s odpady Zásady umísování technické infrastruktury a inženýrských sítí Cíle OPK v oblasti tžby nerostných surovin a rašeliny Rekreace, sport, turistika innosti v konfliktu s OPK Trvale udržitelné využívání oblasti s ohledem na turistiku, rekreaci a sport Stedndobé a krátkodobé cíle OPK Cíle OPK v oblasti práce s veejností Závrený pehled prioritních úkol za celou CHKO Literatura Seznam použitých zkratek Pílohy. 1 Požadavky ptaích druh a lokality se specifickým managementem v ptaí oblasti. 2 Opatení na ochranu druh pták a vymezení lokalit se zvýšenou ochranou na území ptaí oblasti Tebosko mimo hranice CHKO Tebosko. 3 Rámcové smrnice pée o les. 4 Rybníky ve II. zón CHKO Tebosko vyžadující zvýšenou pozornost z dvodu ochrany pírody. 5 Zásady sanace a rekultivace tžeben štrkopísku z hlediska ochrany pírody na území CHKO Tebosko 4

5 1. Úvod 1.1. Základní údaje Plán pée CHKO je odborný a koncepní dokument ochrany pírody, který na základ údaj o dosavadním vývoji a souasném stavu zvlášt chránného území navrhuje opatení na zachování nebo zlepšení stavu pedmtu ochrany ve zvlášt chránném území ( 38, odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní). Zpracování plán pée o CHKO zajišuje Ministerstvo životního prostedí eské republiky (dále MŽP) prostednictvím Agentury ochrany pírody a krajiny R (dále AOPK), zejména píslušné správy CHKO. Podrobnosti ke zpsobu zpracování a obsahu plán pée jsou stanoveny provádcím pedpisem a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu MŽP, zveejnném ve Vstníku MŽP. 6/2004. Plán pée slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokument a pro rozhodování orgán ochrany pírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Plán pée neobsahuje opatení, která jsou povinností správy CHKO vyplývající pímo ze zákona o ochran pírody a krajiny. Plán pée o CHKO Tebosko je zpracován na období let 2008 až 2017 a navazuje na pedchozí plán pée schválený MŽP na období 1996 až 2005 (. j. OOP/3988/96 ze dne a OOP/7111/98 ze dne ) s platností následn prodlouženou do roku 2010 (. j. 620/6022/04 ze dne ). Termín jeho zpracování vychází z celostátního harmonogramu aktualizace plán pée CHKO. Plán pée byl zpracován kolektivem autor složeným z pracovník sekce ochrany pírody a krajiny editelství AOPK R a Správy CHKO Tebosko Strategie ochrany pírody a krajiny v CHKO CHKO Tebosko je rznorodou harmonicky utváenou krajinou s charakteristickým reliéfem. Typický charakter krajiny vytváí složitý systém pírodních i umlých vodních tok a ploch, jehož páteí je eka Lužnice, rozsáhlé plochy les a mozaika zemdlsky obhospodaovaných pozemk a drobných sídel s charakteristickými stavbami lidové architektury. Pirozeným centrem oblasti je lázeské msto Tebo s adou historických památek. Pírodní podmínky i dlouhodobá kultivace krajiny umožnily vznik a zachování široké škály rostlinných i živoišných spoleenstev s adou chránných druh. Poslání oblasti se odvíjí od defininích znak CHKO uvedených v 25 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny a od poslání a bližších podmínek uvedených ve stávajícím zizovacím výnosu CHKO, píp. v jeho aktualizované podob. V nm je poslání v 2 definováno takto: Posláním Chránné krajinné oblasti Tebosko je uchování a obnova jejího pírodního prostedí, zejména ekosystém a pírodních stanoviš s výskytem voln žijících živoich a plan rostoucích rostlin, a zachování typického harmonického rázu krajiny za souasného rozvíjení ekologicky optimálního a trvale udržitelného systému využívání krajiny a jejích pírodních zdroj. V rámci poslání oblasti se rovnž realizují mezinárodní závazky eské republiky v ochran pírody, vyplývající zejména z Ramsarské úmluvy a z mezivládního programu lovk a biosféra UNESCO. 5

6 Dlouhodobým cílem ochrany pírody a krajiny v CHKO je uchování typického rázu krajiny pi zachování pestré škály druhov bohatých pirozených a polopirozených spoleenstev se vzácnými druhy rostlin a živoich. V rámci plnní poslání CHKO dochází zárove k naplování tradiních funkcí biosférické rezervace podle klasické koncepce programu MAB UNESCO: Funkce konzervaní: Ochrana Teboska jako mezinárodn uznávaného píkladu harmonické krajiny, která vznikla v dlouhodobé interakci lovka a pírody a uchovala si svoji funknost i pírodní a kulturní hodnoty do souasnosti. Zajištní územní ochrany a vhodného managementu reprezentativních ástí pírody, ochrana biodiverzity oblasti se zvláštním drazem na mlké vody a mokady a na zvlášt chránné druhy v rzném stupni ohrožení, pro které má Tebosko mimoádný význam, se zvláštním drazem na druhy evropsky významné (nap. vodní ptáci, orel moský, vydra íní atd.). Ochrana krajinného rázu typického pro Tebosko ve volné krajin i v sídlech, regulace nové výstavby s ohledem na specifika krajinného rázu i tradiní formy místní architektury. Funkce logistická: Praktické naplování mezinárodních závazk a statutu Teboska Ptaí oblast Tebosko, evropsky významné lokality, mokady mezinárodního významu (Ramsar sites), biosférická rezervace MAB UNESCO, potenciáln plnní funkce ochranného pásma navržené památky Svtového ddictví UNESCO ( Teboské rybníkáské ddictví ) Pimené využívání pírody a krajiny a jejích složek pro ekologickou výchovu a osvtu a pro vdu a výzkum. Funkce rozvojová: Regulace hospodáských aktivit využívajících krajinu a místní pírodní zdroje (rybáství, lesnictví, zemdlství, tžba štrkopísk a rašeliny, turistika, rekreace, lázeství) s cílem zajistit jejich trvale udržitelné využívání. Podpora vhodných zpsob užívání krajiny a dalších opatení vedoucích k ekonomické prosperit a sociální stabilit oblasti pi souasném zachování jejích pírodních a kulturních hodnot. V ochran pírody bude pozornost zamena na následující okruhy: - zachování, ochrana a rozvoj všech vyskytujících se pirozených lesních spoleenstev - zvyšování ekologické stability lesních porost, podpora a prosazování pírod blízkého lesního hospodáství - udržování druhové pestrosti území péí o stávající cenná vodní, mokadní, rašelinná a písená stanovišt a vytváením podmínek pro obnovu nebo vznik nových stanoviš - udržování, píp. vytváení vhodných životních podmínek pro vzácné a chránné druhy rostlin a živoich a jejich spoleenstva - udržování, píp. vytváení vhodných podmínek pro rozvoj ptaích populací - prosazování a podpora šetrného, pírod blízkého rybníkáství zachovávajícího všechny mimoprodukní funkce rybník a podpora pírod blízké rekultivace pískoven V ochran krajiny bude pozornost soustedna na zachování a ochranu typického krajinného rázu, jeho pestrosti, vetn tradiních urbanistických forem sídel a architektury jednotlivých staveb, a na uchování volné krajiny jako specifické hodnoty. Obecn bude vnována pozornost plnní mezinárodních závazk realizovaných na území CHKO a dále ekologické výchov, osvt a vzdlávání obyvatel i návštvník CHKO. 6

7 2. Cíle ochrany pírody a krajiny 2.1. Ochrana pírody CHKO Návrhy na úpravu hranic a na zmnu bližších ochranných podmínek CHKO Tebosko byla vyhlášena v roce Hranice uvedená ve výnosu je v nkolika úsecích nesprávn nebo nedostaten pesn popsána. Navíc v prbhu let existence CHKO nkteré hranice uvedené ve výnosu v terénu zanikly. V roce 2005 byl pipraven návrh vládního naízení, který problémy ve vymezení CHKO odstrauje. Dochází v nm také ke sladní spolených úsek hranic CHKO a Ptaí oblasti Tebosko. Nové vedení hranic území CHKO nerozšiuje. Návrhy na zmny bližších ochranných podmínek jsou v souladu s aktuální legislativou a vychází z více než ptadvacetiletých zkušeností Správy CHKO Tebosko se spravováním oblasti. Zmny bližších ochranných podmínek jsou obsaženy v uvedeném návrhu naízení vlády. - zachování krajinných i pírodních hodnot území Navrhovaná opatení - podle pokyn a harmonogramu MŽP spolupracovat pi píprav koneného návrhu vládního naízení a pi jeho projednávání Návrhy na zmnu zonace CHKO Zonace CHKO Tebosko byla schválena MŽP R (. j. OOP/4976/95). Pro území CHKO, které je zárove biosférickou rezervací, byla zvolena tístupová zonace, ale dlouhodobé zkušenosti ukázaly na urité administrativní problémy spojené s ochranou území rozdleného jen do tí zón. V souladu s platným Metodickým pokynem MŽP k vymezení zón ochrany pírody v CHKO R z (viz Vstník MŽP, roník XVI, ástka 2 - únor 2006) se navrhuje zmna zonace CHKO Tebosko. Základními kriterii pro zonaci jsou pírodní hodnoty, krajinný ráz a další, zizovacím pedpisem specifikované hodnoty (nap. realizace mezinárodních závazk ochrany pírody na území CHKO, optimální a trvale udržitelné využívání pírodních ekosystém atd.). - zachování krajinných i pírodních hodnot území Navrhovaná opatení - pipravit návrh, podle pokyn a harmonogramu MŽP pedložit podklady pro zmnu zonace (vydání vyhlášky MŽP) a spolupracovat pi jejich projednávání - v návrhu zonace vycházet z tchto princip: 7

8 dosavadní tístupová zonace bude nahrazena zonací tystupovou, nov tedy dojde k vymezení tvrté zóny, která by mohla zahrnovat souvisle zastavná území, vtší výrobní areály a pozemky v jejich blízkosti, jejichž pípadným zastavním nedojde k narušení krajinného rázu zonace bude koncipována tak, že tetí a tvrtá zóna CHKO budou dohromady tvoit pechodovou zónu (transitional area) biosférické rezervace Tebosko dosavadní pomrn rozsáhlá druhá zóna CHKO (pevážn tvoená lesem a soustavami rybník) bude zmenšena tak, že ást nejhodnotnjších lesních porost a dalších pírodních stanoviš vetn MZCHÚ bude zaazena do první zóny, a ást mén kvalitní pejde do zóny tetí v zonaci se výrazn promítne existence pomrn velkého potu MZCHÚ vyhlášených v období a existence 16 evropsky významných lokalit uvedených v národním seznamu významným kritériem pro zonaci bude kvalita krajinného rázu; zde se bude vycházet z existujících studií klasifikace krajinného rázu CHKO (VOREL a kol. 1996) a z jejich plánované aktualizace zonace CHKO Tebosko musí i do budoucna umožovat tradiní hospodáské využívání ásti pírodních a pírod blízkých ekosystém (lesy, louky, rybníky) a vhodné formy cestovního ruchu Vybraná zvlášt chránná území Území chránná v MZCHÚ podchycují nejvýznamnjší typy stanoviš a nejdležitjší lokality výskytu chránných rostlinných a živoišných druh a nkterá cenná území z hlediska geologie. V MZCHÚ mají nejvtší zastoupení lesní ekosystémy, zejména na rašeliništích, významný je i poet MZCHÚ chránících vodní a mokadní ekosystémy. Poet MZCHÚ je pomrn vysoký a jejich podíl na celkové ploše CHKO iní 5,75 %. Pomrn velký poet MZCHÚ byl vyhlášen Správou CHKO v letech Pesto zstávají cenná území, jejichž ochrana není zajištna zonací CHKO nebo vyhlášením MZCHÚ. Pro nkterá MZCHÚ rzných kategorií je vhodné zpracovat návrh pehlášení s úpravou hranic, zahrnující zmenšení o mén hodnotné ásti, rozšíení o dosud nezahrnuté hodnotné pírodní lokality a v nkolika pípadech sjednocení nkolika menších MZCHÚ navazujících na sebe. - zajištní ochrany cenných území doplnním sít MZCHÚ v CHKO o další území a zabezpeení odpovídající pée o n Návrhy vyhlášení nových zvlášt chránných území - zpracovat návrh a vyhlásit PP Branské doubí - návrh na ochranu lesního spoleenstva (smíšený porost s výskytem vtšího množství starých exemplá dubu letního) s výskytem zvlášt chránných druh živoich, zejména hmyzu - zpracovat návrh a vyhlásit PR V luhu - zachovalý zbytek lužního lesa u Frahelže s pevahou dubu letního - na základ aktuálních przkum a analýzy možného ohrožení lokalit zvážit možnost vyhlášení PR Opatovický rybník, PR Rašeliništ Vimperky, PR Rašeliništ Kramáka, PP Vstavaová louka u Pístiny 8

9 - provést botanický a zoologický (bezobratlí) przkum geologických lokalit (zejména skalní výchozy v oblasti Chlum u Tebon - Maršovina a v oblasti Jemina - Lannv kíž) a na jeho základ pípadn vybrat nkterou z lokalit k vyhlášení v kategorii PP - pipravit podklady pro pípadné vyhlášení PP v nkterých ástech EVL, jejichž základní ochranu není vzhledem k tvaru nebo velikosti lokality možné zajistit zonací CHKO (nap. hráze rybník v EVL Tebo, drobné rybníky s výskytem puchýky útlé) Pehlášení i úpravy stávajících zvlášt chránných území - pipravit odborné podklady pro vyhlášení NPR Stará a Nová eka; návrh spojí stávající NPR Stará eka, PR Novoecké moály a PR Meandry Lužnice, z území NPR budou vypuštna mén hodnotná území (zejména kulturní lesní porosty v NPR Stará eka) - pipravit odborné podklady pro pehlášení NPR Žofinka; návrh spojí stávající NPR Žofinka a PR Trpnouzské blato - po pedchozím pehlášení uvedených NPR zajistit zrušení PR Novoecké moály, PR Meandry Lužnice, PR Trpnouzské blato - pipravit odborné podklady pro pehlášení NPR ervené blato rozšíením na celé území EVL ervené blato Poteba zajištní vybraných zvlášt chránných území - provést zamení u MZCHÚ PR Draice, PP Hliní, PR Horní Lužnice, PP Kozí vršek, PR Krabonošská niva, PP Lhota u Dynína, PR Na Ivance, PR Olšina u Peseky, PR Rašeliništ Hovízna, PR Rašeliništ Pele, PR Rod, PR Ruda u Kojákovic, PP Slepií vršek, PP Soví les, NPP Vizír, PR Výtopa Rožmberka - zajistit u všech pístupných MZCHÚ návštvnickou infrastrukturu (viz kap ) Lokality soustavy Natura 2000 V souvislosti s pipojením eské republiky k Evropské unii a s implementací její legislativy, konkrétn smrnice. 79/409/EEC o ochran voln žijících pták a smrnice. 92/43/EEC o ochran pírodních stanoviš, voln žijících živoich a plan rostoucích rostlin, byla na Tebosku v roce 2004 vyhlášena Ptaí oblast Tebosko (naízení vlády. 680/2004 Sb.) a 16 (resp. po úprav 15) evropsky významných lokalit (EVL), zaazených do Národního seznamu v rámci území sít Natura 2000 (naízení vlády. 132/2005 Sb.). Ptaí oblast se nachází z velké ásti uvnit hranic CHKO (centrální a severní ást Teboska s malým rozšíením za hranice CHKO na východ území - oblast Homolky) a na severu (rybníky severn od Drahova), její ochrana a management jsou z velké ásti pokryty plány pée o CHKO a MZCHÚ. Vhodná opatení jsou i souástí rámcových smrnic pée o lesy. Vzhledem k plošnému výskytu naturových druh (nap. vydra íní, orel moský) i nkterých evropsky významných stanoviš (rašeliništ a rašelinné lesy), zahrnuje sí chránných území soustavy NATURA 2000 znanou ást území Teboska. Ochrana EVL se nedostává do konfliktu s dosavadní ochranou MZCHÚ. 9

10 - zachování a obnova ekosystém významných pro druhy pták, pro které je oblast vyhlášena, v jejich pirozeném areálu rozšíení a zajištní podmínek pro zachování populací tchto druh ve stavu píznivém z hlediska ochrany. - zachování stavu biotop a druh, které jsou pedmtem ochrany v EVL Navrhovaná opatení pro ptaí oblast - pi hospodaení v lesích využívat pírod blízké zpsoby hospodaení, podporovat pvodní druhy lesních devin, ponechávat v porostech výstavky a stromy trouchnivjící, odumelé a stromy doupné (viz kap ) - zachovat pirozený charakter beh vodních tok, zejména obnažených behových stn vhodných pro hnízdní ledáka íního - ízenou péí zvýšit a udržet kvalitu lokalit druh obývajících koviny a litorální porosty, podpoit lenitost krajiny výsadbou remízk a stromoadí - iniciovat snížení stav prasete divokého z dvodu snížení predace ptaích hnízd - provádt monitoring hnízd, hnízdních lokalit a stavu populací druh pták, uvedených v píloze I. smrnice 79/409/EHS, vyskytujících se v oblasti - omezit rušivou innost v okolí známých hnízd ápa erného, dravc a sov (uvedených v píloze I. smrnice 79/409/EHS) v dob hnízdní a vyvádní mláat - omezit rušivou innost na shromaždištích vodních pták - zvýšit informovanost veejnosti o ptaí oblasti a soustav Natura v návaznosti na poteby jednotlivých druh pták, pro které je ptaí oblast Tebosko zízena, byly vymezeny další specifické požadavky tchto druh a lokality se specifickým managementem (viz píloha. 1) - pro ást ptaí oblasti, která pesahuje hranice CHKO Tebosko, byly sestaveny požadavky a navrhovaná opatení na ochranu jednotlivých druh pták a vymezení lokalit se zvýšenou ochranou tchto druh (viz píloha. 2) pro Evropsky významné lokality - monitorovat spoleenstva obnažených den rybník (M2.1) s výskytem Coleanthus subtilis v EVL Malý Horusický ryb., Velký a Malý Tisý, Lomnický rybník a Štií rybník a monitoring rozšíit na další lokality druhu v rámci CHKO - udržovat vlhké louky s výskytem modráska bahenního v EVL Žofina Hu (zamezení odvodování luk a úpravy vodního režimu, pravidelné kosení - jednosené, mozaikovité, runí a ped obdobím letu modrásk) - v EVL ervené blato a Široké blato zabezpeit vhodný hydrologický režim lokalit a tím cílen pedcházet postupující genetické korozi populace blatkových bor (nap. hrazení melioraních píkop) - v EVL Tebo, Purkrabský ryb. a Toník, Nadjská soustava a Tebosko-sted ve zvýšené míe dbát na ochranu a obnovu hrázových porost starých dub, z dvodu ochrany páchníka hndého a tesaíka obrovského - pravideln odstraovat náletové deviny v EVL Ruda u Horusického rybníka a monitorovat zdejší populaci Liparis loeselii - v EVL Cepská pískovna a Hliní zamezit zarstání lokalit náletovými devinami a vhodným managementem odstraovat zazemující materiál - v EVL Lužnice-Nežárka monitorovat kvalitu vodního prostedí a pípadné zmny geomorfologie toku v souladu s aktuálními metodikami a monitorovacími 10

11 programy, v pípad zalesování nivy prosazovat výsadbu stanovištn pvodních devin - monitorovat populaci vydry íní Památné stromy Cílevdomá ochrana významných strom jejich vyhlašováním za památné je na území CHKO dlouhodob uplatována. Památných strom je vyhlášeno velké množství (celkem 227 ks), vtšina z nich je v nkolika památných alejích. Správa CHKO zajišuje pravidelné sledování zdravotního stavu památných strom a vhodné ošetování a údržbu, do které vkládá desítky tisíc K ron. V krajin je zachováno další velké množství významných strom. Krom strom již vyhlášených se na území CHKO vyskytuje ada jedinc nadstandardních dimenzí, jedinc zvláštních svým tvarem, vkem, estetickým psobením i jiným zpsobem zajímavých. Správa CHKO Tebosko má v evidenci údaje o cca 400 významných stromech. I když nkteré z nich svými parametry odpovídají památným stromm, není úelné všechny vyhlašovat, ale k vyhlášení vybrat jen nejohroženjší nebo nejmohutnjší i jinak významné. Zachování významných strom je možné dosáhnout dohodou s obcemi nebo vlastníky pozemk. - zachování významných strom v krajin Dílí cíle - uchování dobrého zdravotního stavu a estetické hodnoty památných strom - zajištní dobrého stavu ostatních významných strom Návrh vyhlášení nových památných strom - vyhlásit následující stromy a zajistit péi o n: duby a lípy v okolí Nežárky mezi Jeminou a Metelem (cca 5-10 ks), k. ú. Hatín a Stráž nad Nežárkou Krínv dub na Hrádek hrázi, k.ú. Tebo duby na hrázi Opatovického rybníka (cca 5 ks), k. ú. Domanín duby na hrázi rybníka Starý Kanclí (cca 3 ks), k. ú. Lutová duby u ervené bašty poblíž Novoecké hráze (cca 3 ks), k. ú. Holiky - zvážit možnost vyhlásit za památné nkteré ze strom neplatn vyhlášených bývalým ONV Tábor - zrušit ochranu strom padlých Opatení k ochran památných a významných strom - dokonit ošetení stávajících památných strom (cca 30-50) - stav památných strom prbžn monitorovat, v pípad poteby provést nutná opatení k jejich stabilizaci (zdravotní oez, ošetení dutin, vazby, odstranní výmladk apod.) - prbžn aktualizovat databázi významných strom a stromoadí a zajistit sledování jejich stavu 11

12 - u evidovaných významných strom v lese dohodnout jejich ponechání na dožití bez nutnosti vyhlašovat je za stromy památné a spolupracovat s vlastníky lesa pi pípadných návrzích vhodného zpsobu jejich ošetení - u evidovaných významných strom mimo les zpracovat návrh nutného ošetení a dohodnout jeho provedení vlastníkem nebo obcí nebo z píslušných dotaních titul Druhy rostlin a živoich významné pro OPK Záchrana genofondu chránných nebo významných druh Rostlinná spoleenstva CHKO Tebosko je typické zvýšeným výskytem mokadních a rašelinných biotop, vázaných na íní nivu ek Lužnice a Nežárky a na ložiska rašeliny, protínající CHKO od severu k jihu podél prastarého tektonického zlomu. Území má pomrn vysokou lesnatost, ale devinná skladba souasných lesních porost se výrazn liší od porost pvodních. Reliktní zbytky pirozených lesních spoleenstev se zachovaly jen na rašelinných pdách (rašelinné a blatkové bory), na písitých terasách (acidofilní bory, borové doubravy a kyselé doubravy) a v pozmnné form ásten i jako pozstatek tvrdého luhu v niv Lužnice. Velké nelesní enklávy jsou intenzivn obhospodaované a rozsáhlé luní porosty jsou vesms druhov velmi chudé, nekvtnaté a s úastí ruderálních druh. Bohat zastoupené hydrosérie litorálních porost nízkých a vysokých ostic a vlastního litorálu jsou na vtšin lokalit v pímém stetu s intenzivním rybniním hospodaením a zvýšeným eutrofním zatížením. - udržení a pípadné zlepšení stavu rašelinných spoleenstev blatkových a rašelinných bor - zachování travních porost pravidelnou seí i pastvou pi souasném vylouení dodatkového hnojení v souladu s evidencí v databázi LPIS - prosazení maximální míry zvyšování podílu pvodních, zejména listnatých devin pi obnov lesních porost a v íní niv - snížení tlaku intenzivního rybniního hospodáství na litorální porosty Dílí cíle - zabránit zhoršování stavu rašelinných a mokadních biotop v území - údržba luních a mokadních porost s významným výskytem druh erveného seznamu R - zachování nivních ekosystém seením navazujících luk a nahrazováním topolových výsadeb devinami tvrdého luhu Navrhovaná opatení - zachovat píznivý vodní režim blatkových rašeliniš (nap. hrazení melioraních píkop) - peovat o cenné luní porosty (pedevším sv. Molinion, Calthion), aby byla zachována plná diverzita jejich spoleenstev i druh (pravidelná se, 12

13 naasovaná podle typu spoleenstva a období kvtu ohrožených druh), nutno zohlednit výskyt vzácných druh živoich (viz kap ) - aktivn vytváet v lesních pískovnách a na okraji velkých DP vhodné lokality pro rozvoj spoleenstev vlhkých písk - zasazovat se o ástené letnní v period 1-3 let rybník s výskytem ohrožených druh spoleenstev obnažených den, zejména letnných pldkových a výtažníkových rybník, s puchýkou útlou - zabránit poškozování cenných litorálních porost vyhrnováním rybník - pi obnov lesa v MZCHÚ nevysazovat žádné stanovištn nepvodní deviny a odstranit i jejich pípadné samovolné zmlazení (viz kap ) Rostliny Tebosko je floristicky relativn bohaté, aktuáln se zde vyskytuje 75 druh zvlášt chránných druh cévnatých rostlin, jak je uvádí 14 odst. 1 vyhlášky MŽP. 395/1992 Sb. a píloha. II této vyhlášky. Ve zvýšené míe jsou zastoupeny pedevším druhy mokadních a rašelinných biotop. Významné jsou populace zejména Liparis loeselii, Pulsatilla vernalis, Chimaphilla umbelata a Carex chordorrhiza. Praktická ochrana vtšiny druh spoívá v zachování jejich stanoviš a je uskuteována údržbou jejich biotop a bezprostedního okolí. - zachování diverzity rostlinných druh v životaschopných populacích Dílí cíle - podpora zvlášt chránných druh aktivním managementem na stanovištích - aktivní podpora kriticky ohrožených druh s omezeným výskytem vytvoením náhradních populací nebo záchrannou kultivací ve spolupráci s odbornými botanickými pracovišti Navrhovaná opatení - ve spolupráci s BÚ AVR v Teboni pokraovat v projektu záchranných kultivací a s následným vysazováním na vhodné lokality pro druhy: Centunculus minimus, Crassula aquatica, Cyperus flavescens, Illecebrum verticillatum, Juncus capitatus, Juncus tenageia, Lindernia procumbens, Littorella uniflora, Nuphar pumila, Pilularia globulifera, Pseudognaphalium luteo-album, Radiola linoides, Ranunculus lingua, Sparganium minimum - inventarizovat vlhké louky v CHKO a zajistit kosení lokalit s výskytem chránných druh (nap. Dactylorhiza majalis, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Orchis morio, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, P. sylvatica, Tephroseris crispa, Carex pulicaris) - sledovat lokality dalších chránných, vzácných a ohrožených druh s cílem zabránit jejich možné likvidaci (nap. zavážením, odvodnním nebo lesní tžbou) a nepipustit jejich omezování a poškozování - monitorovat a aktivn zvýhodovat na stanovišti populaci Chimaphilla umbelata - sbírat vyzrálá semena Pulsatilla vernalis z populace na Kozím vršku a rozpstované semenáe zptn vysazovat na historicky uvádné lokality 13

14 - v NPR Ruda likvidací náletových devin a travin podporovat populaci Carex chorrdorhiza a Liparis loeselii - pravideln monitorovat a kosit významnou lokalitu Dactylorhiza majalis u obce Pístina - sledovat a stanovištn zvýhodovat populaci Ajuga pyramidalis u PR Pele - peovat o lokality chránných druh hub údržbou jejich biotop (mokadní stanovišt viz kap ; na hrázích zachovat porosty dub) - o realizaci zásah na podporu chránných druh budou dotení vlastníci (píp. nájemci) informováni Živoichové CHKO Tebosko patí mezi faunisticky nejvýznamnjší území celé eské republiky. Vztaženo na pomrn malou plochu 700 km 2 se zde vyskytuje velké množství druh živoich v rámci celého státu. ada z nich zde má navíc své vbec nejbohatší populace v rámci celého areálu rozšíení. Toto bohatství je dáno pedevším obrovskou diverzitou biotop, od rzných typ mokad na jedné stran až k extrémn suchým a písitým lokalitám na stran druhé. ada cenných druh živoich je vázána na nejvýznamnjší fenomén oblasti - rybníky - a konen nkteré druhy se zde vyskytují i v závislosti na rozsáhlých, i když vtšinou kulturních, lesních komplexech. Tyto podmínky vytváejí základní pedpoklad pro dlouhodobé udržení druhové rozmanitosti, což platí jak pro bezobratlé živoichy, tak i pro obratlovce. Ochrana druh, v drtivé vtšin bezobratlých, ale z velké ásti i obratlovc, je dána pedevším ochranou biotop. Z toho vyplývá strategie ochrany druh v prostoru CHKO Tebosko. Vtšina níže uvedených plánovaných terénních zásah se tedy netýká pouze jednoho uritého druhu, ale vždy uritých spoleenstev. - zachování souasné rozmanitosti biotop jako základního pedpokladu druhové diverzity živoich - zachování a úprava pírodních pomr území CHKO s ohledem na výskyt významných a zvlášt chránných druh živoich a druh soustavy Natura 2000 Dílí cíle - i nadále zajišovat ochranu významných druh pták (jejich hnízd, hnízdních kolonií, shromaždiš apod.) - udržovat stávající a vytváet nová stanovišt pro obojživelníky - stabilizovat populaci piskoe pruhovaného na území CHKO - zachování a odpovídající ochrana mokadních biotop jako stanoviš mnoha druh živoich Navrhovaná opatení - pokraovat ve výstavb lagun a obnov zaniklých slepých ramen v inundaním území ek, které jsou stanovištm cenných spoleenstev a významných druh - nap. piskoe pruhovaného (Misgurnus fossilis) 14

15 - udržovat stávající a pokraovat v obnov drobných pískoven a zemník, které jsou mimo jiné stanovištm ady cenných druh obojživelník nap. ropucha krátkonohá (Bufo calamita) a olek velký (Triturus cristatus) - pípadnou tžbu v lesní pískovn u Cepu smovat tak, aby byly vytvoeny další tn s maximální diverzitou stanoviš - prbžn odstraovat nálet devin v PR Pískový Pesyp, PP Slepií vršek a PR Pískovna u Draice - monitorovat známá a vyhledávat nová hnízda orla moského (Haliaeetus albicilla), zajišovat jejich ochranu, provádt zimní pikrmování tohoto druhu (viz kap ) - monitorovat známá a vyhledávat nová hnízda dravc a zabezpeit jejich ochranu, a to pedevším luáka hndého (Milvus migrans), luáka erveného (Milvus milvus), velojeda lesního (Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), motáka lužního (Circus pygargus) a jestába lesního (Accipiter gentilis) - zajistit klid na letních a migraních shromaždištích vodních pták, pedevším husy velké (Anser anser) viz také kap zajistit ochranu v koloniích hnízdících druh pták, kvakoše noního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo) a volavky popelavé (Ardea cinerea) a dále kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) - zajistit ochranu kolonií behule íní (Riparia riparia) - zejména regulací tžby v bezprostední blízkosti hnízdích kolonií v dob hnízdní - pokraovat v instalaci nových a údržb stávajících budek pro vybrané druhy pták, pedevším hohola severního (Bucephala clangula) a sovu pálenou (Tyto alba) - ešit negativní vliv vysazovaných kachen divokých z farmových chov na rybniní ekosystémy viz kap v pípad nové výstavby a rekonstrukcí odstraovat migraní pekážky pro vydru íní vylepšováním parametr mostních objekt, propustk apod. - o realizaci zásah na podporu chránných druh budou dotení vlastníci (píp. nájemci) informováni Invazní a geograficky nepvodní druhy Invazní druhy pedstavují v dané oblasti geograficky nepvodní taxony, které se v území nekontrolovan šíí. Invazní druhy rostlin asto mají sklony vytváet celé porosty a negativn tak ovlivují pvodní vegetaci. Mezi problematické druhy, vysazované v minulosti jako souást hrázových porost rybník, patí na Tebosku dub ervený (Quercus rubra) a trnovník akát (Robinia pseudacacia) a kultivar topolu kanadského (Populus x canadensis), vysazovaný v minulém století jako zpevující devina behových porost eky Lužnice a Nežárky. Nivy ek elí po povodních v letech 2002 a 2006 intenzivní invazi netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera), v lesních porostech piléhajících k niv se masov šíí netýkavka malokvtá (Impatiens parviflora). Do volné krajiny se šíí kídlatky (Reynoutria japonica, R. sachalinesis) a v blízkosti sídelních útvar topinambur (Helianthus tuberosus), tapatka dípatá (Rudbeckia laciniata), a asto i celíky (Solidago canadensis, S. gigantea). 15

16 Nepíznivý vliv na cenná rostlinná spoleenstva mohou mít také expanzivn se šíící druhy, hlavn ttina kovištní (Calamagrostis epigejos). Z invazních druh živoich je nejvýznamnjší výskyt raka pruhovaného (Orconectes limosus), který vytlauje pvodního raka íního (navíc je odolný vi raímu moru a funguje jako jeho penaše), a dále výskyt norka amerického (Mustela vison), který má na nkterých rybnících zásadní negativní vliv na populace ady mokadních druh živoich, mimo jiné vodních pták. - zamezení výskytu a rozšiování invazních druh - pednostn na cenných lokalitách, vetn likvidace jejich ohnisek v okolí - zamezení výskytu expanzivních druh na lokalitách, kde dochází ke stetu s ochranou ohrožených druh a spoleenstev Dílí cíle - zabránní šíení invazních i expanzivních druh rostlin na ochranásky cenných plochách (lokality ohrožených druh a spoleenstev) - odstraování stávajících výskyt invazních i expanzivních druh rostlin na lokalitách vzácných a ohrožených spoleenstev a druh - likvidace ohnisek i všech výskyt v území u nejrychleji se šíících invazních druh rostlin Navrhovaná opatení - odstranit akáty a dub ervený z MZCHÚ a snižovat jejich zastoupení v I. a II. zón CHKO - omezit výskyt i šíení ttiny kovištní na cenných lokalitách psamofilní vegetace (vyhrabávání oddenk a se) - soustavn potlaovat výskyt bolševníku a kídlatek na všech lokalitách - možná je kombinace postiku herbicidem a kosení; bolševníku je teba zabránit v kvtu, u kídlatky je vhodný postup nejprve rostliny pokosením oslabit a po následném zmlazení aplikovat postik ke konci vegetaní sezóny - o realizaci zásah proti invazním druhm budou dotení vlastníci (píp. nájemci) informováni - monitorovat výskyt dalších invazních a expanzivních druh rostlin na celém území CHKO, pedevším na území MZCHÚ, I. zóny a lokalit chránných druh rostlin - sledovat výskyt raka pruhovaného - monitorovat výskyt norka amerického, pedevším v centrální ásti CHKO (NPR Stará eka, PR Novoecké moály, PR Meandry Lužnice) Neživá píroda V CHKO Tebosko jsou geologickým podkladem pedevším nezpevnné sedimenty, pouze ve východní ásti vystupují metamorfity a granitoidy moldanubika. Ve srovnání s jinými CHKO je Tebosko na jevy neživé pírody, zasluhující ochranu, pomrn chudé. Vtšina významných geologických lokalit (písené pesypy, rašeliništ, balvanitý tok Draice aj.) se nachází ve vyhlášených maloplošných zvlášt chránných územích. Dosud nechránny jsou jen dv lokality evidované eskou 16

17 geologickou službou (Bor-Synochov, U Huberta) a lokalita Rybník Švarcenberk navržená z dvod archeologických a paleoekologických. Mnohé zajímavé lokality vznikají (a zanikají) v tžebnách písku. Zde bylo v minulosti vyhlášeno i MZCHÚ Pírodní památka Pískovna u Draice. Mezi jevy potenciáln navržené k ochran je nutno zaadit i skalní útvary a balvany v místech žulových výchoz ve východní ásti CHKO. - zachování všech významných geologických lokalit - aktivní pée o vybrané lokality Navrhovaná opatení - udržovat MZCHÚ s eolickými písky (ochrana ped zarstáním, udržování bezlesí a volných ploch istého písku) - podporovat rašelinotvorné procesy v MZCHÚ s rašeliništi (udržením, píp. úpravou vodního režimu) - zachovat pírodní procesy v poíních MZCHÚ (dynamika eky, geomorfologie íní nivy, profily behových nátrží apod.) - zabránit nevhodným rekultivacím i zavážení starých pískoven a lom - zvážit vyhlášení dalších MZCHÚ geologického charakteru (nap. skalní výchozy a solitérní balvany vetn skalních mís, skalní hib a viklan - oblast Jeminska /Lannv kíž/ nebo Chlumecka /Maršovina, Klikov Františkov/) a zajistit a vyhodnotit k tomu potebné terénní przkumy a jiné odborné podklady - zajistit základní evidenci nejvýznamnjších lokalit a jejich ochranu ped poškozováním (právní a ekonomické nástroje existující pro CHKO), pípadn je zpístupnit veejnosti (spolu s poskytnutím základních informací na vybraných místech) - ve spolupráci AOPK R a eské geologické služby vydat informaní materiál o geologii CHKO Tebosko (ediní ada skládaek Geologie NP a CHKO) - zajistit pomocí právních nástroj CHKO základní ochranu lokality bývalého jezera Švarcenberk u obce Pondrážka s cílem zamezit nežádoucím zmnám sediment píbežní zóny bývalého jezera (obsahujícím unikátní paleoekologický záznam historie krajiny a osídlení na Tebosku v posledních letech) Zóna 1 (píbežní zóna jezera se zachovalými sedimenty): Navrhuje se zachování stávajícího stavu, je teba zamezit pedevším terénním zmnám (bagrování píbežních partií vyjma již existujících deponií, stavba nových odvodovacích kanál, stavby všeho druhu). Rušivým elementem jsou existující deponie materiálu vyhrnutého z rybníka, jejich odstranní v budoucnu by bylo žádoucí. Vegetace by mla být udržována ve stávajícím stavu, pedevším v jižní partii je teba zabránit postupnému zarstání vrbami (které mimo jiné urychlují mineralizaci organického sedimentu). Zóna 2 (nejlépe dochovaný okrajový písený val jezera): Navrhuje se zachování stávajícího stavu, je teba zamezit všem terénním zmnám (bagrování a tžba písku, stavební aktivity). - v rámci povolovacích proces a regulace tžby nerostných surovin a rašeliny (souhlasy s vyhlášením nových dobývacích prostor, souhlasy se zizováním tžeben na nevýhradních ložiscích, schvalování plán pípravy, otvírky a dobývání, schvalování plán rekultivace) zajistit doasnou nebo trvalou ochranu zajímavých jev neživé pírody (viz Zásady pro pírod blízkou rekultivaci tžeben nerostných surovin a rašeliny v CHKO Tebosko v kap ) 17

18 Územní systém ekologické stability Stávající kostru ekologické stability krajiny v CHKO Tebosko je možno ve srovnání s jinými oblastmi eské republiky hodnotit celkov jako vyhovující. Na území CHKO jsou zastoupeny pevážn existující funkní nebo ásten funkní skladebné prvky ÚSES. Neexistujících skladebných prvk, navržených k založení, je vzhledem k celkovému potu prvk minimum (cca 20 biocenter a 30 biokoridor místní úrovn). Zejména se jedná o oblasti soustedné zemdlské výroby a potenciální biocentra navržená ve vytžených dobývacích prostorech s poínající pírodní sukcesí. Územní systém ekologické stability krajiny je na celém území CHKO Tebosko vymezen dostaten v podob jednoho spojitého generálního plánu, dílí plány ÚSES jsou prbžn aktualizovány a schvalovány jako souást územních plán obcí zpracovávaných na celé správní území obce. Nadregionální a regionální úrove ÚSES je zanesena v aktuální podob v konceptu územního plánu VÚC Jihoeského kraje. - zajištní funknosti ÚSES na celém území CHKO, budování dosud nefunkních prvk a posilování funknosti stávajících skladebných prvk ÚSES, definitivní zakotvení a schválení ÚSES ve všech územních plánech na území CHKO a jejich promítnutí do komplexních pozemkových úprav Navrhovaná opatení - chránit stávající prvky ÚSES a posilovat jejich funknost, zejména NRBC (Stará eka, ervené blato a Ruda-Horusický rybník) a NRBK (Lužnice v úseku státní hranice NRBC Stará eka) - iniciovat a podporovat budování nových skladebných prvk ÚSES - biocentra, biokoridory i interakní prvky (zejména v zemdlské krajin), využít stávajících i pipravovaných dotaních program MZe a MŽP podporovat rekultivaci tžených pískoven a rašeliniš pirozenou sukcesí jako cestu ke vzniku nov navržených skladebných prvk ÚSES - zlepšovat migraní propustnost krajiny zajištní funknosti regionálního biokoridoru Bukovského potoka (kížení s železniní tratí Veselí nad Lužnicí eské Budjovice a dálnicí D3) jako významné migraní trasy pro velké obratlovce Cíle OPK v ochran krajinného rázu Krajinným rázem se ve smyslu 12 zákona. 114/1992 Sb. míní zejména pírodní, kulturní a historická charakteristika uritého místa i oblasti. Krajinný ráz je tedy tvoen souborem pírodních i lovkem vytváených podmínek daného prostoru, které v komplexu tvoí obraz dané krajiny. Jeho ochrana se týká nejen pírody samotné, ale v souasné dob zejména charakteru využívání zemského povrchu lovkem. Území CHKO není terénn lenité, mnohé krajinné prostory jsou pohledov uzavené a jejich hranici vytváí okraj lesa. Území CHKO není od okolní krajiny morfologicky výraznji oddleno, pechody do jiných morfologických celk jsou 18

19 plynulé. Na ráz krajiny má vliv i lesní a zemdlské hospodáství a tžba nerostných surovin, ale problémy ve vztahu ke krajinnému rázu mže psobit pedevším výstavba, zejména prmyslové objekty a rozšiování sídel. Znan mohou ovlivnit krajinný ráz výškové stavby, které se vzhledem k charakteru terénu (výškov málo lenitá pánev) uplatují i v širších vztazích a dálkových pohledech. Podle zákona ( 12) je na území CHKO k innostem, které by mohly snížit nebo zmnit estetickou nebo pírodní hodnotu krajinného rázu, nezbytný souhlas orgánu ochrany pírody. - uchování souasného stavu tam, kde se zachovaly pírodní prvky nebo kde je hospodáské využívání provádno zpsoby šetrnými k pírod, pi rozvoji sídel udržení jejich architektonicko - urbanistického charakteru Navrhovaná opatení - ovlivováním dokument územního rozvoje, zejména územních plán i jednotlivých stavebních projekt v rámci územního, stavebního a kolaudaního ízení chránit krajinný ráz Teboska ped nevhodnými zásahy, které by ho mohly trvale poškodit nebo nepijateln zmnit; úzce pitom spolupracovat s orgány územního plánování a stavebními úady - pi ochran krajinného rázu vycházet ze zpracovaných a periodicky aktualizovaných studií a z klasifikace hodnot krajinného rázu na území CHKO Tebosko (VOREL a kol. 1996) a ve složitjších pípadech z individuálních posudk nezávislých externích odborník; zásahy do krajinného rázu posuzovat s pihlédnutím na umístní stavby v píslušném pásmu ochrany krajinného rázu - mimoádnou pozornost vnovat ochran krajinného rázu a hledání ešení, která nesníží jeho pírodní a estetickou hodnotu, pi jednání o zámrech staveb výškového charakteru (nap. telekomunikaní vže, elektrické vedení vysokého a velmi vysokého naptí, výškové budovy, komíny, zásobní sila na rybnících, vodojemy, vtrné elektrárny), staveb s velkým záborem plochy (nap. mimoúrovová kížení silnic a železnic, fotovoltaické solární parky, skladové a nákupní haly) nebo s výrazným estetickým psobením - prosazovat umisování rozvodných energetických a telekomunikaních vedení v zastavných ástech obcích pod zem (v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb). - pi rekonstrukcích stávajících negativních krajinných dominant snižovat vhodnými opateními jejich úinek na krajinný ráz, pípadn dosáhnout jejich odstranní - stavby pro bydlení a rekreaci situovat pevážn do stávajících obcí v rámci jejich historického pdorysu a v tsné návaznosti na nj, s pednostním využitím proluk a území vhodných k pestavb ( brownfields opuštné prmyslové a zemdlské areály) - omezovat prnik nové zástavby do volné krajiny; zejména na území rozptýlené zástavby, v menších sídlech a na pechodu do volné krajiny udržet tradiní formy vesnické zástavby charakteristické pro Tebosko (parcelace, pdorysné, hmotové a výškové ešení objekt, použité materiály, barevnost, použití zelen). - místa zaniklých obcí (Nová Ves u Klikova, Kunšach), která jsou dnes již zcela zapojena do okolních pírodních ekosystém a jsou tvoena nezastavnými a nezastavitelnými pozemky, považovat nadále za volnou krajinu, v rámci projednávání ÚPD je chránit ped zastavním 19

20 - v rámci procesu EIA posuzovat vliv staveb na krajinný ráz na území CHKO Tebosko u staveb umístných uvnit CHKO; u staveb umístných mimo CHKO, které však jeho území mohou vizuáln ovlivovat (nap. telekomunikaní vže nebo vtrné elektrárny tsn za hranicí CHKO), spolupracovat v procesu EIA s doteným orgánem ochrany pírody Monitoring, výzkum V CHKO Tebosko byla až doposud nejvtší pozornost vnována monitoringu cévnatých rostlin a monitoringu rostlinných spoleenstev. Pedevším údaje o ohrožených a botanicky významných druzích je teba prbžn aktualizovat. V souasné dob se vybraná MZCHÚ doplují o recentní údaje výskytu a tyto se zapisují do databáze. Opomíjeny byly doposud bezcévné rostliny (houby, mechorosty a lišejníky). Zoologické przkumy se zamovaly na obratlovce, pedevším ptáky, z bezobratlých pak nejvíce na motýly a vážky a vybrané skupiny brouk. Staršího data jsou údaje o mkkýších. Z nkterých MZCHÚ dosud chybí jakékoliv zoologické údaje. Pro další zajištní následné pée o druhy, stanovišt i krajinu je nutné sledovat a vyhodnocovat provádné managementové zásahy, stejn jako vliv dalších initel na cílovou biotu (hospodaení, tlak zve, sukcese apod.). - získání uceleného pehledu znalostí o aktuálním stavu rostlinných a živoišných druh i jejich spoleenstev, o jejich vývoji a dlouhodobjších zmnách - definování významných ohrožujících faktor a stanovení vhodných managementových opatení pro jednotlivé druhy i celá spoleenstva (jako základní podklad pro praktickou ochranu pírody v území) Dílí cíle - komplexní inventarizace území pipravovaných k vyhlášení - zpracování inventarizaních przkum pro MZCHÚ a taxonomické skupiny, které nebyly dosavadními výzkumy pokryty nebo pro nž jsou údaje již zastaralé - monitoring výskytu ohrožených druh v CHKO - vyhodnocování vlivu managementových opatení na cílové druhy i spoleenstva - podrobný monitoring ohrožených populací vybraných chránných rostlinných druh (viz kap ) - monitoring vybraných invazních a geograficky nepvodních druh Navrhovaná opatení - komplexn zpracovat lokalitu navrhované PP Branské Doubí - dokonit rozpracované mykologické przkumy, pedevším v NPR Stará eka a PR Bukovské kopce, a dále zamit mykologický przkum na NPR ervené blato, NPR Žofinka a PR Široké blato - získat aktuální informace o mechorostech a lišejnících ve vtšin MCHÚ, zpoátku zejména na rašelinných a mokadních lokalitách 20

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství

Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství Pedpokládané dotované oblasti pro období 2007-2013 - Zemdlství a potravináství Na co lze žádat? Žadatel Výše dotace Pozn. Zemdlská prvovýroba rostlinná a živoišná Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drbeže

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

1. ODBORNÉ A VCNÉ ZDVODNNÍ CÍL A ZPSOB PÉE. 1.1. Pedmt ochrany

1. ODBORNÉ A VCNÉ ZDVODNNÍ CÍL A ZPSOB PÉE. 1.1. Pedmt ochrany P Í L O H Y Píloha 1 Souhrn doporuených opatení k zachování populací druh pták, které jsou pedmty ochrany Ptaí oblasti Labské pískovce, v píznivém stavu v dlouhodobém asovém horizontu Ptaí oblast (PO)

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více