ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Projekt Název projektu: Sledování produkční účinnosti technologicky upravených obilovin a obsahu tuku v těle tržního kapra (Cyprinus carpio L.) při polointenzivním chovu v rybniční akvakultuře. Uchazeč Hlavní řešitel Příjmení, jméno, tituly: Másílko Jan, Ing. Tel.: Studium v doktorském studijním programu zahájeno dne: Pracoviště/místo studia Fakulta (VŠ ústav): Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Katedra (ústav, pracoviště): Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Ústav akvakultury, Husova tř. 458/102, České Budějovice Školitel: doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Vedoucí projektu Příjmení, jméno, tituly: doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Tel.: Pracoviště Fakulta (VŠ ústav): Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Katedra (ústav, pracoviště): Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Ústav akvakultury, Husova tř. 458/102, České Budějovice Celkové náklady na řešení projektu Náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku: Další provozní náklady nebo výdaje: Doplňkové náklady nebo výdaje: Celkem Kč:

2 V... dne... Podpis uchazeče:...

3 Zdůvodnění návrhu projektu Stav řešení problematiky projektu: Kapr je v podmínkách na území ČR převáţně odchováván polointenzivním způsobem chovu. Hlavní charakteristikou tohoto systému je kombinace vyuţití přirozené potravní nabídky rybníka a úrovní přikrmování kapra vhodnými doplňkovými krmivy (Moore, 1985; Bauer & Schlott 2006). Jako hlavní doplňková krmiva jsou převáţně pouţívány obiloviny - triticale, pšenice, ţito, kukuřice a ječmen. Obilovina se kaprovi předkládá jako celé zrno bez ţádných technologických úprav. Obiloviny nelze povaţovat za nutričně plnohodnotnou potravu, protoţe obsahují nízké mnoţství proteinu, který je chudý na esenciální aminokyseliny lysin a methionin, bez nichţ nemůţe probíhat syntéza tělesných tkání. Proto je přírůstek u kapra limitován dostupností přirozené potravy (Przybyl & Mazurkiewicz 2004). Pro kapra představují obiloviny snadno dostupný a levný zdroj lehce stravitelné energie v podobě sacharidů, zejména škrobů. Velmi praktický i ekonomický přínos pro rybniční chov má fakt, ţe kapr díky vysoké aktivitě α-amyláz je schopen škrob poměrně dobře trávit (Steffens, 1996). Podle Al-Ogailyho et al. (1996) je stravitelnost škrobů ovlivněna nejenom zdrojem a povahou sacharidů, ale také jejich celkovou úrovní. Przybyl & Mazurkiewicz (2004) uvádí, ţe stravitelnost sacharidů v hrubém stavu je u kapra kolem 70 %. Pokud jsou sacharidy teplotně upraveny (praţení, vaření nebo expanze) - dosahuje jejich stravitelnost aţ 90 %. Tato vysoká stravitelnost dělá ze sacharidů základní zdroj energie v krmivech pro kapry a způsobuje tak účinnější vyuţití proteinu pro rybí přírůstky. Z nutričního hlediska se povaţuje přísun energie za primární faktor ovlivňující růst ryb (Reinitz et al., 1980). Mimo jiné je potrava hlavním faktorem ovlivňující sloţení tuku v rybím těle. Specifický enzymový systém s vyšší aktivitou amylázy a maltázy umoţňuje kaprům ukládat vyšší mnoţství sacharidů. Tato vyšší produkce sacharidů je právě ukládána v tuku (Yamamoto et al., 2003). Při nedostatku přirozené potravy zbůsobuje přikrmování kapra obilovinami jeho ztučnění. Oberle et al., (2005) se domnívá, ţe obsah tuku nad 10 % sniţuje kvalitu trţního kapra. Dále zjistil u trţních kaprů příkrmovaných tritikale obsah tuku ve filetu bez kůţe je 6,2 %. Ve srovnání s pšenicí se vyznačují kapři přikrmovaní kukuřicí podstatně vyšším obsahem tělního tuku a horšími senzorickými vlastnostmi masa (Oberle et al., 1997). Kvalita trţního kapra by měla odpovídat poţadavkům kladených na biopotraviny, zíkané v ekologicky nezávadném prostředí. Kvalita masa trţního kapra závisí především na vyváţeném poměru mezi přijatou potravou a doplňkovým krmivem. Detailní technologické úpravy zrna, včetně i enzymatických (šrotování, mačkání, extrudace, hygienizace, atd.), nám umoţní ověřit inovativní postupy v přikrmování kapra a jeho ekonomického zhodnocení. Jednotlivé technologické postupy zvyšují nutriční hodnotu a přijatelnost krmiv, coţ povede k velkým úsporám ( v řádu %) vzhledem k celkovému mnoţství předkládaných krmiv.

4 Stanovení badatelských cílů, metody a způsob řešení: Cíl projektu Hlavním cílem řešení projektu bude zjistit produkční účinnost a vhodnost detailních technologických úprav obilných krmiv pro chov trţního kapra s příznivým efektem na úsporu krmiv v poloprovozních podmínkách. Oblast výzkumu a druhy a stádia ryb, které budou předmětem zkoumání Pokusy budou probíhat na sádkách v Třeboni, které jsou napájeny z rybníka Svět (215 ha). Výhodou sádek je snadná manipulace s rybí obsádkou a lepší kontrola prostředí. Jednotlivé sádky budou napuštěny na stejný objem vody. Sádky budou nasazeny provozní linií třeboňského kapra šupinatého, (K 3, pouţívané označení TŠ) o počtu 363 ks.ha -1 o průměrné hmotnosti 1 kg ± 0,3 kg. Metody, kterými bude testování prováděno Přikrmování kaprů bude probíhat 3 dny v týdnu (pondělí, středa, pátek) v dávkách 2 % hmotnosti obsádky upravovaných podle výskytu velkých perlooček a podle aktuální hmotnosti kaprů. Dále bude snahou regulovat přikrmování obilovinami tak, aby byla co nejvíce jednotná úroveň stravitelné energie v obilovinách vzhledem k nasazené obsádce. Rybám budou předkládány obiloviny neupravené, mechanicky a tepelně upravené. Jedna sádka bude vybrána jako kontrola bez přikrmování, jenţ bude pouze na přirozené potravě. Dále budou sledovány následující fyzikálně-chemické parametry: 2x - 3x v týdnu v ranních hodinách ( h.) bude sledována teplota vody na hladině, koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnota ph oxymetrem MFD 79 INSA (INSA s.r.o. Praha). Rozbory vody (alkalita, CHSK, vodivost a chlorofyl) budou provedeny v laboratoři za pouţití standardních spektrometrických metod. Odběr vzorků zooplanktonu bude odebíran na přítoku do sádek Pro kvantitativní odběr vzorků bude pouţíván Schindlerův kvantitativní sběrač s objemem 10 litrů. Na přítoku do sádek budou provedeny 3 bodové odběry o celkovém objemu 30 l vody. Vzorky budou uchovány v 100 ml PE nádobkách a fixované 4% formaldehydem. Vyhodnocení vzorků bude vyhodnoceno v Sedwick-Rafterově komůrce. Metody, kterými budou vyhodnoceny měření a výsledky V 15 denních intervalech budou prováděny kontrolní odlovy u odchycených ryb budou sledovány tyto ukazatele: hmotnost v gramech (přírůstek), délka těla (mm), obvod těla před prvním hřbetním paprskem (mm). Stanovení obsahu tuku ve svalovině kaprů bude prováděno pomocí přístroje FM 692 Distell (Distel Company, Faldhouse, West Lothian, Scotland). Pro vyšší preciznost stanovení obsahu tuku bude kaţdý kus ryby změřen na osmi místech (Urbánek at al., 2010). Vyhodnocování produkčních ukazatelů Pro hodnocení kondice bude pouţit ukazatel Fultonův koeficient (FC), jenţ bude vypočítán podle Arlinghaus & Hallermann (2007). Specifická rychlost růstu (SGR) bude vypočítána podle Virk & Saxena (2003); El-Shafai et al., (2004). Dále bude spočítána konverze krmiva (FCR) a stravitelná energie (DE) podle Steffens (1989). Dále budou

5 spočteny a vyhodnoceny hodnoty - efektivnost vyuţití proteinu (PER) a retence tuku z přijatého krmiva [alr %]. Stanovení výtěžnosti Stanovování výtěţnosti se bude postupovat dle ČSN Sladkovodní trţní ryby. Po výlovu budou ryby převezeny na fakultní zpracovnu, kde bude ihned stanovena výtěţnost kaprů. Stanovení hmotnosti jednotlivých částí těla se provede ihned po jejich oddělení s přesností +/- 1g. Harmonogram prací: Květen/Červen počátek pokusů nasazení ryb Červen aţ září krmení ryb upravenými obilovinami, sledování kvality vody, dále sledování produkčních ukazatelů u ryb, sledování obsahu tuku v rybí svalovině, odběr vzorků zooplanktonu Září/Říjen ukončení pokusů a měření, stanovení výtěţnosti u pokusných ryb Říjen Prosinec vyhodnocení výsledků Předpokládaný typ vědeckých výsledků projektu Výslekdy budou publikovány ve stěţejních vědeckých rybářských časopisech. (Aquaculture Research, Aquaculture, IF 1 2). Seznam použité literatury: 1. Al-Ogaily S.M., Al-Asgah N.A. & Ali A Effect of different grain sources on growth performance and body composition of tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture Research 27, Arlinghaus, R. & Hallermann, J Effects of air exposure on mortality and growth of undersized pikeperch (Sander lucioperca) at low water temperatures with implication for catch and release. Fish. Manage. Ecol., 14, Bauer, C. & Schlott, K Reaction of common carp (Cyprinus carpio L.) to oxygen deficiency in winter as an example for the suitability of radio telemetry monitoring the reaction of fish to stress factors in pond aquaculture. Aquaculture Research, 37, El-Shafai, S.A., El-Gohary, F.A., Verreth, J.A., Schrama, J.W. & Gijzen, H.J., Apparent digestibility coefficient of duckweed (Lemna minor), fresh and dry for Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.). Aquacult. Res., 35, Moore, L.B The role of feeds and feeding in aquatic animals production. GeoJournal, 10, Oberle, M Einflus von Futterungsmasnahmen auf Fettgehalt und Fettsauremuster und deren Auswirkungen auf die Schlachtkorper und Fleischqualitat von Karpfen (Cyprinus carpio L.). Munchen, Oberle, M., Schwarz, F. J. & Kirchgessner, M. (1997). Growth and carcass quality of carp fed. Aquaculture. 1-4, pp

6 8. Oberle, M., Schwarz, F. J., Kirchgessner Wachstum und Schlatkorperqualitat von Karpfen (Cyprinus carpio L.) Bei verfutterung von verschiedenen getreideaten, Lupinen oder zooplankton. Arch. Anim. Nutr., 50, Przybył, A., Mazurkiewicz, J Nutritive value of cereals in feeds for common carp (Cyprinus carpio L.), Czech J. Anim. Sci., 49 (7), Reinitz, G., F. Hitzel, A., Orme, L.M Formulation of practical diets for rainbow trout based on desired performance and body composition. Aquaculture, 19, Steffens, W., Principles of Fish Nutrition. Halsted Press, New York. 12. Steffens, W., Protein sparing effect and nutritive significance of lipid supplementation in carp diets. Archives of Animal Nutrition, 49, Urbánek, M., Hartvich, P., Vácha, F., Rost, M., Investigation of fat content in market common carp (Cyprinus carpio) flesh during the growing season. Aquaculture Nutrition 16(5): Virk, P. & Saxena, P.K Potential of amaranthus seeds in supplementary feed and its impact on growth in some carps. Bioresour. Technol., 86, Yamamoto, T., Shima, T., Furuita, H. & Suzuki, N Effect of water temperature and short-term fasting on macronutrient self-selection by common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, 220, Hlavní řešitel: Másílko Jan, Ing. , tel.: stupeň a datum zahájení studia (student): DSP, od , 2. rok studia místo studia: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Ústav akvakultury, Husova tř. 458/102, České Budějovice odborná charakteristika, výběr z publikační a grantové činnosti: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor Rybářství, titul Ing. Účast na studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - v roce místo a v roce místo. Téma diplomové práce: Ekologie perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) a vyhodnocení její úmrtnosti na lokalitách v České republice. Současný výzkumný program: Produkční účinnost mechanicky upravených obilovin v chovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.). Publikační činnost: Másílko,J.,Urbánek,M.,Hartvich,P.,Hůda,J.: Efektivní přikrmování mechanicky upravenými obilovinami v chovu trţního kapra na Rybářství Třeboň Hld.a.s. Ověřená technologie FROV JU Čes. Budějovice (2009)- 11.s.

7 Vedoucí projektu: příjmení, jméno, tituly: doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. , tel.: pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a Ústav akvakultury, Husova tř. 458/102, České Budějovice odborná charakteristika, výběr z publikační a grantové činnosti: Publikační aktivita významných publikací v poseldních 3 letech: Urbánek M., Hartvich P., Vácha F.& Rost M. 2010: Investigation of fat content in market common carp (Cyprinus carpio) flesh during the growing season. Aquaculture Nutrition 16: (IF 2009 =1,482) Hartvich P.,Lusk S.,Rutkayová J.,2010: Threatened fishes of the world: Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758) (Cobitidae). Environ.Biol.Fish. 87:39 40 (IF 2009=1,155) Másílko, J., Urbánek, M., Hartvich, P., Hůda, J Efektivní přikrmování mechanicky upravenými obilovinami v chovu trţního kapra na Rybářství Třeboň Hld.a.s. Ověřená technologie, FROV JU, Čes. Budějovice, 11.s. Hartvich, P.,Urbánek, M.: Sniţování nákladů na přikrmování v chovu trţního kapra na Rybářství Třeboň,Hld.a.s. Ověřená technologie ZF JU Čes. Budějovice (2008), 21 pp. Vácha, F., Vejsada P., Hůda, J., Hartvich, P Influence cereals feeding on content and structure of fatty acids during long - lasting storage of common carp (Cyprinus carpio L.). Aquaculture International, 15, Projektová činnost (nad 500 tis.): GA AV ČR projekt IAA Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na zdraví říčních systémů v České Republice ( , spoluřešitel) MŢP ČR projekt Va V/620/9/03 Monitoring, ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlţů chráněných i EU v povodí Horní Luţnice, Blaníce vč. přípravy revitalizačních úprav" ( , řešitel).

8 Požadované finanční prostředky Výdaje a náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku (max Kč) Drobný hmotný a nehmotný majetek Kč Spotřební materiál 2 000Kč Náklady na publikace (max. 2000Kč) Požadované finanční prostředky celkem: Kč Slovní zdůvodnění a rozpis finančních prostředků Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek zahrnují nákup měřících přístrojů (váhy, teploměry, software k teploměrům, kvalitativní sběrač zooplanktonu) ochranných a laboratorních pomůcek v hodnotě Kč a ostatní, kdy celkové náklady na hmotný a nehmotný majetek a spotřební materál činí Kč. Dále náklady na publikace budou Kč. Celkové poţadované finance tedy budou Kč.

VÚRH V o d ň a n y. Evropský rybářský fond Investice do udržitelného rybolovu

VÚRH V o d ň a n y. Evropský rybářský fond Investice do udržitelného rybolovu FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V Č E S K Ý C H B U D Ě J O V I C Í C H Bulletin ročník volume VÚRH V o d ň a n y 46 2 2010 duben červen april june Tato publikace

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus carpio L.) after various oils adittion to the feeds production verification

The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus carpio L.) after various oils adittion to the feeds production verification DYNAMIKA ZMĚN SPEKTRA MASTNÝCH KYSELIN VE SVALOVINĚ KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO L.) PO APLIKACI PŘÍDAVKU RŮZNÝCH OLEJŮ DO KRMIVA - PROVOZNÍ OVĚŘENÍ The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov v RAS Registrační číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/11.00271

Více

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ichtyologická sekce České zoologické společnosti Pobočka VTS Agronomické fakulty MZLU v Brně 60 let výuky rybářské specializace

Více

14. Česká rybářská a ichtyologická konference

14. Česká rybářská a ichtyologická konference Fakulta rybářství Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice 14. Česká rybářská a ichtyologická konference Vodňany, 1. 3.10. 2014 Vodňany, 1. 3. 10. 2014 Fakulta rybářství Jihočeská

Více

Efektivní kalibrace techniky MIR-FT pro měření močoviny v mléčných laboratořích na bázi referenčních hodnot výkonnostních testů

Efektivní kalibrace techniky MIR-FT pro měření močoviny v mléčných laboratořích na bázi referenčních hodnot výkonnostních testů Práce vznikla za poskytnutí podpory na řešení koncepce rozvoje výzkumné organizace dle rozhodnutí MZe č. RO0311 a rozhodnutí MZe č. RO0511 ze dne 28.2.2011 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý

Více

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 ///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 Poznámka redakce: Za jazykovou a věcnou stránku referátů odpovídají jednotliví autoři. Editor provedl pouze

Více

Evideční číslo projektu - přidělí NAZV. Podací číslo projektu NEWFOOD

Evideční číslo projektu - přidělí NAZV. Podací číslo projektu NEWFOOD NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Programu Výzkum v agrárním komplexu, VAK s počátkem řešení projektů v roce 2011 poskytovatel - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Evideční číslo projektu - přidělí

Více

ROČENKA 2010 Annual Report 2010

ROČENKA 2010 Annual Report 2010 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. Food Research Institute Prague ROČENKA 2010 Annual Report 2010 Praha 2011 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011 OBSAH Úvod....................................................................

Více

Ochrana zdraví ryb 2015

Ochrana zdraví ryb 2015 Fakulta rybářství Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice Ochrana zdraví ryb 2015 Vodňany, 1. 3.10. 2014 Ochrana zdraví ryb 2015 Vodňany, 1. 2. 4. 2015 Vodňany, 1. 2. 4. 2015

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny Autor Ing. Václav Kudrna, CSc. Oponenti Doc. Ing. Jiří Motyčka,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

farma pro 320 ks v Dánsku, stáj pro 500ks ve Švédsku, Španělsku, Německu a v Itálii dokonce stáj na 1000 ks dojnic).

farma pro 320 ks v Dánsku, stáj pro 500ks ve Švédsku, Španělsku, Německu a v Itálii dokonce stáj na 1000 ks dojnic). Představení projektu Název projektu: Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk zvíře robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic První reálné pokusy úplné automatizace

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE

SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE (Vodňany 4. - 5. května 1994 ) Editoři: Jindřiška Mikešová Zdeněk Adámek Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany Česká republika Použité materiály

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE

THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE VLIV PŘÍDAVKU AMARANTU DO KS NA VYBRANÉ VLASTNOSTI KUŘECÍHO MASA Matoušová Z., Nedomová Š., Pisaříková

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 JIHOČ ESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 Zvýšení atraktivnosti studia nových studijních oborů na vybraných fakultách Jihočeské

Více

OBSAH ÚVOD 3 VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2012 5 VÝZKUM 2012 8 ODBORNÉ ČINNOSTI 20 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 24

OBSAH ÚVOD 3 VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2012 5 VÝZKUM 2012 8 ODBORNÉ ČINNOSTI 20 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 24 OBSAH ÚVOD 3 VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2012 5 VÝZKUM 2012 8 ODBORNÉ ČINNOSTI 20 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 24 SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE 26 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ STUDIA, HABILITACE

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs PŘÍLOHA I Operační program CS 5 cs A#. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 OBSAH 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 Str.

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997.. Annual Report 1997

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997.. Annual Report 1997 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997. Annual Report 1997 Praha 1998 copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, 1998 I. Úvod Výzkumný ústav potravinářský je svou činností orientován především

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH VÝROBKŮ Z RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH VÝROBKŮ Z RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH VÝROBKŮ Z RYB Název projektu: Vývoj nových rybích výrobků využívajících surovinu vznikající při zpracování sladkovodních ryb Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.1.00/11.00270

Více

Výroba bioplynu z čerstvé travní hmoty

Výroba bioplynu z čerstvé travní hmoty JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Výroba bioplynu z čerstvé travní hmoty BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Katedra: Katedra zemědělské dopravní a manipulační techniky Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012

Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012 Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012 Václav Dvoáek Ludmila Papoušková Jií Hermuth Ladislav Dotlail Oldich Famra Ilona

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA pro Akademii ved Ceské republiky Overil jsem soulad výrocní zprávy s úcetní záverkou, která je obsažena v této výrocní zpráve. Za správnost výrocní zprávy je zodpovedné vedení

Více