ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S."

Transkript

1 F I N A N Č N Í Č Á S T

2 ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. Na základě provedeného auditu jsme dne 22. března 2002 vydali o nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Dále jsme na základě provedeného auditu dne 12. dubna 2002 vydali o konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci Za konsolidovanou účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v konsolidované účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru, konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. ZPRÁVA AUDITORA V Praze dne 30. května 2002 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Petr Škoda Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo

3 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v tisících Kč) k Aktiva A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B Stálá aktiva B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek B.IV Aktivní konsolidační rozdíl B.V Cenné papíry v ekvivalenci C Oběžná aktiva C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C.IV Finanční majetek D Ostatní aktiva přechodné účty aktiv Pasiva A Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy ze zisku A.IV Hospodářský výsledek minulých let A.V HV za účetní období bez menšinových podílů A.V.1 HV běžného účetního období (+/-) A.V.2 Podíl na HV v ekvivalenci (+/-) A.VI Pasivní konsolidační rozdíl A.VII Konsolidační rezervní fond B Cizí zdroje B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci C Ostatní pasiva přechodné účty pasiv D Menšinový vlastní kapitál D.I Menšinový základní kapitál D.II Menšinové kapitálové fondy D.III Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let D.IV Menšinový HV běžného účetního období

4 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč) k II Tržby za prodej zboží A Náklady vynal. na prodané zboží Obchodní marže II Výroba B Výrobní spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy N a HIM IV+V Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů G+H Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů III+VI-VII Další provozní výnosy D+F+I-J Další provozní náklady * Konsolidovaný provozní HV VIII až XIV-XV Finanční výnosy K+L+M+N+O+R.1-P Finanční náklady * Konsolidovaný HV z finančních operací R.2 Odložená daň z příjmů z běž. čin ** Konsolidovaný HV za běžnou činnost XVI Mimořádné výnosy S+T.1 Mimořádné náklady Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu T.2 Odložená daň z příjmů * Konsolidovaný mimořádný HV *** Konsolidovaný HV za účetní období bez podílu ekvivalence z toho: HV běžného účetního období bez menšinových podílů Menšinový HV běžného účetního období Podíl na HV v ekvivalenci **** Konsolidovaný HV za účetní období

5 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (KONSOLIDOVANÁ) Rok končící 31. prosincem 2001 (v tisících Kč) 1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI A SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU Vznik a charakteristika mateřské společnosti Pražská teplárenská a. s. ( společnost nebo PT ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyčleněním ze státního podniku České energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. květnu Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a elektřiny. Předmětem podnikání je dále především ověřování měřidel, měření emisí a imisí, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a udržovacích prací na nich, nakládání s odpady a další. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2001 jsou: Elektrárny Opatovice, a.s. 47,47 % Pražská teplárenská Holding a.s. 47,21 % Fond národního majetku České republiky 3,89 % Ostatní1,43 % V průběhu roku 2001 zvýšila společnost Pražská teplárenská Holding a. s. svůj podíl na kapitálu společnosti tím, že původní vlastníci Hlavní město Praha a GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG vložili akcie společnosti Pražská teplárenská a.s. do společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. Sídlo společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, Praha 7, Česká republika Složení konsolidačního celku Pražská teplárenská a.s. Následující tabulka uvádí dceřiné společnosti, které vstupují do konsolidačního celku Pražská teplárenská a.s., podíl mateřské společnosti na jejich vlastním kapitálu a použitou konsolidační metodu. Název a sídlo společnosti Podíl na vlastním kapitálu Metoda konsolidace MATEŘSKÁ SPOLEČNOST Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, Praha 7 plná DCEŘINÁ SPOLEČNOST Energotrans a.s., Partyzánská 7, Praha 7 70,64 % plná 2 V následujícím přehledu jsou uvedeny dceřiné společnosti a přidružené podniky, ve kterých mateřská společnost vlastní přímo více než 20 % podílu na jejich základním kapitálu. Tyto společnosti nevstupují do konsolidačního celku, protože jsou vzhledem k mateřské společnosti nevýznamné. Název a sídlo společnosti Podíl na vlastním kapitálu Účetní hodnota fin. majetku v tis. Kč (bez vlivu opravné položky) DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI TERMONTA PRAHA a. s., Partyzánská 7, Praha % Elektrárna Holešovice a.s., Partyzánská 7, Praha 7 65,99 % Holoubek spol. s r. o., Školní 162, Neratovice 100 % PŘIDRUŽENÝ PODNIK FinTherm Praha - KWH Pipe a.s., Za tratí 197, Praha 9 35,21 %

6 Účetní závěrky společností Pražská teplárenská a.s., Energotrans a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a Elektrárna Holešovice a.s. byly ověřovány společností KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. Účetní závěrka společnosti FinTherm Praha - KWH Pipe a. s. byla ověřována společností Deloitte & Touche spol. s r. o. a účetní závěrka společnosti Holoubek spol. s r. o. byla ověřována společností A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r. o. Jednotlivé účetní závěrky jsou k dispozici v sídle společnosti. Účetní období všech společností končí 31. prosincem ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 20 tis. Kč (resp. do 40 tis. Kč u společnosti Energotrans a.s.) a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč je v Pražské teplárenské a.s. považován za drobný dlouhodobý hmotný majetek s režimem odpisování 100 % v momentě zařazení do používání a je evidován v rozvaze. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou do doby jeho aktivace. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Budovy Lineární30 / 45 let Stroje a přístroje Lineární/Zrychlené 4 / 8 / 15 let Automobily Lineární4 / 8 let Software Lineární4 roky Ostatní nehmotná aktiva Lineární 5 let Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. (b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek v podnicích ve skupině je účtován v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty dlouhodobého finančního majetku oproti jeho účetní hodnotě je tato účetní hodnota snížena vytvořenou opravnou položkou. Ostatní dlouhodobé cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (c) (d) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v případě přechodného snížení hodnoty v ceně pořízení snížené o opravnou položku. Výnosy z tohoto finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku. Zásoby Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Materiál je oceňován metodou váženého průměru. Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. 33

7 (e) Stanovení opravných položek a rezerv Dlouhodobý majetek Opravná položka k dlouhodobému majetku je vytvářena na základě analýzy jeho využitelnosti. Zásoby Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob. Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. Rezervy Rezerva na opravy je vytvářena na generální opravy vybraných zařízení. Rezerva na náhrady škod způsobených exhalacemi je tvořena na základě individuálního posouzení nárokované náhrady způsobených škod. Rezerva na náklady z otevřených soudních sporů je tvořena na základě individuálního posouzení rizik hrozících z jednotlivých sporů. (f) Přepočty cizích měn (fa) Pražská teplárenská a.s. Společnost používá pro přepočet cizích měn pevný kurz, který stanovuje podle kurzu ČNB k prvnímu pracovnímu dni příslušného pololetí. V průběhu roku účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty vykazuje společnost v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty tvoří rezervu, pokud nejsou kurzová rizika kryta zajišťovacími instrumenty. (fb) Energotrans a.s. Společnost používá pro přepočet cizích měn kurz ČNB platný ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty vykazuje v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty tvoří rezervu, pokud nejsou kurzová rizika kryta zajišťovacími instrumenty. (g) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně. (h) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 4 Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce je účtováno pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

8 3. PRAVIDLA KONSOLIDACE Při konsolidaci byla použita obecně platná pravidla pro konsolidaci vyhlášená MF ČR ve znění Opatření MF ČR č. j. 281/73570/93, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky. Součástí konsolidovaného celku je pouze mateřská společnost Pražská teplárenská a.s. a dceřiná společnost Energotrans a.s. Kapitálové fondy společnosti Energotrans a.s. představují bezúplatně nabytý rozestavěný přivaděč tepla z Mělníka do Prahy po datu akvizice 70,64 % podílu ve společnosti Energotrans a.s. Při konsolidaci s těmito fondy bylo naloženo následovně: 1) 29,36 % kapitálových fondů bylo vyloučeno proti menšinovým podílům ve společnosti Energotrans a.s., 2) 70,64 % kapitálových fondů, které by běžným postupem byly porovnány s hodnotou dlouhodobého finančního majetku, vyloučeny nebyly a představují rozdíl, o který jsou kapitálové fondy v konsolidované bilanci vyšší oproti kapitálovým fondům v mateřské společnosti před konsolidací. Tento postup byl použit proto, že v okamžiku nabytí 70,64 % podílu cena dlouhodobého finančního majetku nezahrnovala kapitálové fondy dceřiné společnosti. 4. FINANČNÍ MAJETEK (a) Dlouhodobý (aa) Majetkové účasti Vlastnický Počet Nominální Hodnota podíl kusů hodnota podílu na Celkový Opravná Účetní Účetní 1 ks v Kč vlastním zisk (+) položka hodnota hodnota kapitálu ztráta (-) TERMONTA PRAHA a.s. 100 % Elektrárna Holešovice a.s. 65,99 % Holoubek spol. s r. o. 100 % FinTherm Praha - KWH Pipe a. s. 35,21 % Celkem V roce 2001 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých dividend. (ab) Jiný dlouhodobý finanční majetek (b) Typ investice Úroková sazba Počet kusů Nominální Výnos 2001 Účetní 2000 Účetní hodnota 1 kusu v roce 2001 hodnota hodnota Povodňové dluhopisy obligace pohyblivá dle MF ČR ZEZ Praha, a.s. půjčka 3M PRIBOR + 2 % Celkem Krátkodobý Společnost vlastní k 31. prosinci 2001 depozitní směnku v hodnotě tis. EUR, tj tis. Kč ( tis. Kč). 5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY (a) Z celkových krátkodobých pohledávek činí obchodní pohledávky tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti. Opravná položka na pochybné pohledávky k 31. prosinci 2001 činila tis. Kč ( tis. Kč).

9 (b) Z celkových krátkodobých závazků činí obchodní závazky tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky 180 dní po lhůtě splatnosti. Všechny tyto závazky vznikly z titulu pozastávky platby z důvodu nedodělků ze strany dodavatele. 6. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Ostatní Hosp. výsledek Hosp. výsledek Zákonný Fondy ze zisku Celkem kapitálové fondy běžného období minulých let rezervní fond Zůstatek k Příděly fondům Ostatní přírůstky Převod fondů Převod hospodářského výsledku Čerpání fondů Tantiémy členům orgánů Dividendy 110 Kč na akcii Zisk za rok Zůstatek k V roce 1996 došlo ke snížení hodnoty kapitálových fondů, které vyplývá ze změny postupů účtování dle opatření MF ČR č. j. 281/66 191/96, na základě které byl zrušen účet 415 Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí. Na základě této změny postupů účtování byl oceňovací rozdíl v rámci skupiny ve výši tis. Kč zahrnut do hospodářského výsledku minulých let. 7. REZERVY Rezerva na opravy Rezerva na škody Rezerva na náklady Rezerva Rezervy způsobené z otevřených na kurzové celkem exhalacemisoudních sporů ztráty Zůstatek k Tvorba Čerpání Zůstatek k BANKOVNÍ ÚVĚRY Dlouhodobé bankovní úvěry Úroky z úvěrů Pražské teplárenské a.s. mají pohyblivou úrokovou sazbu a jsou zajištěny úrokovým swapem, jehož jistina k 31. prosinci 2001 činila tis. Kč. Toto jištění končí v průběhu roku Reálná hodnota swapu v PT byla k 31. prosinci 2001 negativní ve výši tis. Kč. Na základě smlouvy uzavřené v roce 2000 byly ve společnosti Energotrans a.s. na počátku roku 2001 refinancovány všechny dlouhodobé úvěry. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitostem Elektrárny Mělník I a bianco směnkami avalovanými Pražskou teplárenskou a.s. Úroky z těchto úvěrů mají pohyblivou sazbu a jsou jištěny úrokovými swapy, jejichž jistina k 31. prosinci 2001 činila tis. Kč. Jištění končí v průběhu roku Reálná hodnota swapů ve společnosti Energotrans a.s. byla k 31. prosinci 2001 negativní ve výši tis. Kč.

10 9. INFORMACE O VÝROBNÍM SORTIMENTU Společnosti skupiny vyrábějí jako hlavní produkty elektrickou energii a teplo. Ostatní tržby představují různé druhy služeb. Prodeje elektrické energie a tepla byly následující: Produkt rok Tržby v tuzemsku Elektrická energie Teplo Ostatní Celkem ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2001 a 2000: 2001 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdrav. Pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdrav. pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ V průběhu roku 2001 a 2000 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů ve společnostech konsolidačního celku následující půjčky a odměny: Představenstvo Dozorčí rada Počet členů Odměny Ostatní plnění

11 12. DAŇ Z PŘÍJMŮ (a) Splatná Splatná daň z příjmů za zdaňovací období roku 2001 je vykazována pouze v mateřské společnosti, činí tis. Kč ( tis. Kč) a obsahuje 142 tis. Kč ( tis. Kč) daně vztahující se k minulým obdobím. Společnost Energotrans a.s. vykázala v roce 2001 daňový základ ve výši tis. Kč (2000 daňová ztráta tis. Kč). Od tohoto základu daně byla odečtena část daňové ztráty z minulých let, daňová povinnost je proto nulová. (b) Odložená V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2 (h) byla vypočtena odložená daň vyplývající z dočasného rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Společnost vykazuje k 31. prosinci 2001 odložený daňový závazek v hodnotě tis. Kč ( tis. Kč). Odložená daňová pohledávka vyplývající z ostatních dočasných rozdílů a daňových ztrát z minulosti činí tis. Kč ( tis. Kč) nebyla zaúčtována. Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 31 %. 13. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE (a) Závazky z výstavby Závazky společnosti týkající se výdajů souvisejících s rozvojem a modernizací výrobního zařízení společnosti se pro rok 2002 předpokládají ve výši 971 mil. Kč. (b) Neukončené soudní spory Na společnost byly podány žaloby o náhradu škod způsobených exhalacemi v hodnotě tis. Kč. Na společnost byly podány žaloby z různých titulů (náhrada škod, reklamace odběru tepla) v celkové hodnotě tis. Kč. Rizika spojená s výše popsanými soudními spory jsou kryta rezervou ve výši tis. Kč. Na společnost byla dále podána žaloba o úhradu vícenákladů spojených s dodávkou prací v hodnotě tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o případný investiční výdaj, nebyla na toto riziko tvořena rezerva. (c) Poskytnuté záruky Popis záruky poskytnuté věřitelským bankám Hodnota v tis. Kč Avalované směnky Energotransu a.s Avalované směnky Energotransu a.s Záruka za úvěr Elektrárny Holešovice a.s VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST V lednu 2002 odkoupila Pražská teplárenská a.s. 29,36% podíl ČEZ, a. s., ve společnosti Energotrans a.s. za tis. Kč a stala se tak jejím jediným vlastníkem. Dne 29. ledna 2002 byla tato změna zaregistrována Střediskem cenných papírů.

12 ROZVAHA (v tisících Kč) k AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhod. vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstat. vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata BĚŽNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 39 C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení C.III.3. Sociální zabezpečení

13 C.III.4. Stát daňové pohledávky C.III.5. Odložená daňová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Příjmy příštích období D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní D.II. Dohadné účty aktivní PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku A.II.4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedělitelný fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodářský výsledek minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Hospodářský výsledek běžného úč. období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kurzové ztráty B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku

14 B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení B.III.3. Závazky k zaměstnancům B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.5. Stát daňové závazky a dotace B.III.6. Odložený daňový závazek B.III.7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Běžné bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období C.I.3. Kurzové rozdíly pasivní C.II. Dohadné účty pasivní

15 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč) 2 k I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Provozní hospodářský výsledek VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů L. Tvorba rezerv na finanční náklady XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady

16 XV. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Hospodářský výsledek z finančních operací R. Daň z příjmu za běžnou činnost R.1. splatná R.2. odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVI. Mimořádné výnosy S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmu z mimořád. činnosti T.1. splatná T.2. odložená * Mimořádný hospodářský výsledek U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+,-) *** Hospodářský výsledek za účetní období (+,-) Hospodářský výsledek před zdaněním (+,-)

17 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (NEKONSOLIDOVANÁ) Rok končící 31. prosincem 2001 (v tisících Kč) 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Vznik a charakteristika společnosti Pražská teplárenská a.s. ( společnost nebo PT ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyčleněním ze státního podniku České energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze ke dni 1. květnu Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a elektřiny. Předmětem podnikání je dále především ověřování měřidel, měření emisí a imisí, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a udržovacích prací na nich, nakládání s odpady a další. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2001 jsou: Elektrárny Opatovice, a.s. 47,47 % Pražská teplárenská Holding a.s. 47,21 % Fond národního majetku České republiky 3,89 % Ostatní1,43 % V průběhu roku 2001 zvýšila společnost Pražská teplárenská Holding a.s. svůj podíl na kapitálu společnosti tím, že původní vlastníci Hlavní město Praha a GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG vložili akcie společnosti Pražská teplárenská a.s. do společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. Sídlo společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, Praha 7, Česká republika Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2001 Členové představenstva Členové dozorčí rady Ing. Luboš Pavlas (předseda) Ing. Pavel Kos (předseda) Richard John Lappin Jan Vidím Ing. František Hejčl Ing. Ladislav Vinický Ing. Petr Švec Ing. Vladimír Dlouhý Dr. jur. Christof Regelmann Ing. Jiří Staněk 4 Organizační struktura Mgr. Jaroslava Hoťová Společnost je organizačně rozdělena na úseky generálního ředitele, obchodní, finanční a výrobní. 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 20 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč je považován za drobný hmotný dlouhodobý majetek a je evidován v rozvaze. Režim odpisování je 100 % v momentě zařazení do používání. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

18 V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Stavby Lineární30 / 45 let Stroje a přístroje Lineární / Zrychlené 4 / 8 / 15 let Automobily Lineární4 / 8 let Software Lineární4 roky Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. (b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek v podnicích ve skupině je účtován v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty dlouhodobého finančního majetku oproti jeho účetní hodnotě je tato účetní hodnota snížena vytvořenou opravnou položkou. Ostatní dlouhodobé cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (c) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v případě přechodného snížení hodnoty v ceně pořízení snížené o opravnou položku. Výnosy z tohoto finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku. (d) Zásoby Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do skladu. Materiál je oceňován metodou váženého průměru. (e) Stanovení opravných položek a rezerv Dlouhodobý majetek Opravná položka k dlouhodobému majetku je vytvářena na základě analýzy jeho využitelnosti. Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. Cenné papíry a ostatní finanční majetek Společnost tvoří opravnou položku k finančnímu majetku na základě vlastní analýzy rizik spojených s přechodným snížením hodnoty finančního majetku. Rezervy Rezerva na opravy je vytvářena na generální opravy vybraných zařízení. Rezerva na náhrady škod způsobených exhalacemi je tvořena na základě individuálního posouzení nárokované náhrady způsobených škod. Rezerva na náklady z otevřených soudních sporů je tvořena na základě individuálního posouzení rizik hrozících z jednotlivých sporů. (f) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn pevný kurz, který stanovuje na základě denního kurzu ČNB první pracovní den 45 kalendářního pololetí a používá pro účetní případy účtované v příslušném pololetí. V průběhu roku účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty vykazuje společnost v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty tvoří rezervu, pokud nejsou kurzová rizika kryta zajišťovacími instrumenty.

19 (g) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně. (h) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce je účtováno pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 3. DLOUHODOBÝ MAJETEK (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní dlouhodobý Nedokončený dlouhodobý Zálohy Celkem nehmotný majetek nehmotný majetek Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2001 patří finanční informační systém mysap com. 6

20 (b) Dlouhodobý hmotný majetek Budovy Stroje, Dopravní Inventář Drobný Pozemky Uměl. Nedok. Zálohy Celkem a stavby přístroje prostředky hmotný díla dlouh. a zařízení dlouhodobý hmotný majetek majetek Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůst. k Oprávky* Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn * V tabulce jsou uváděny oprávky a zůstatková cena bez vlivu opravné položky k dlouhodobému majetku, která byla vytvořena k budovám a činí tis. Kč ( tis. Kč). Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2001 patřila výstavba tepelných napáječů a související čerpací stanice v Praze 4 Krči. 4. DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2 (a) účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující: Zůstatek k Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek (software) Celkem

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více