Sborník Příroda na Třeboňsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník Příroda na Třeboňsku"

Transkript

1 Sborník Příroda na Třeboňsku Sborník je určen pro pedagogy a žáky gymnázia Praha 6, Arabská 14, jako doprovodný text týdenního přírodovědného kurzu v Třeboni Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti uživatel Gymnázium, Praha 6, Arabská

2

3 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Z historie Třeboně a třeboňského rybníkářství... 4 Historie rybníkářství na Třeboňsku (Miroslav Kalousek) Rybníkářství v čechách Východočeská rybničná pánev Rožmberkové Zlatá stoka Krčín, Rožmberk a Nová řeka Konec českého rybníkářství Rybníkářství dnes (Natálie Hrozinková) Hydrobiologie (Šimon Hrozinka) Tekoucí vody Stojaté vody Fungování vodních ekosystémů ve stojatých vodách Sluneční záření Teplota Koloběh kyslíku Ptáci na Třeboňsku (Šimon Hrozinka) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Hohol severní (Bucephala clangula) Polák chocholačka (Aythia fuligula) Husa velká (Anser anser) Volavka popelavá (Ardea cinnerea) Potápka roháč (Podiceps Cristatus) Lyska černá (Fulica atra) Čáp bílý (ciconia ciconia) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Kormorán velký (Placrocorax carbo) Ledňáček říční (Alcedo atthis) Rostliny na Třeboňsku (Natálie Hrozinková) Charakter Třeboňska Rostliny Třeboňska Rybník a jeho výtopa Tůně Lužnice

4 Stoky a kanály Rašeliniště Ochrana přírody Třeboňska (Jitka Ottová) Třeboňsko Ochrana krajiny na Třeboňsku Chráněná krajinná oblast Biosférická rezervace Ramsarská konvence NATURA IBA / ImportantBird Area/ - evropsky významné ptačí oblasti Územní systém ekologické stability ÚSES CITES- Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora Národní kulturní památka - Rožmberská rybniční soustava Další významné ochranné statuty se týkají dílčích území Třeboňska Použitá literatura Lázeňství (Jitka Ottová) Třeboň Lázeňské domy Bertiny lázně Lázně Aurora Wellness centrum Zlatá Hvězda Procedury Specializace třeboňských lázní Indikační zaměření Pivovarnictví (Ivana Loužecká) Historie Suroviny Postup vaření piva Pivovar Třeboň Itinerář přírodovědného kurzu Přírodou Třeboňska Kolektiv autorů:

5 ÚVOD Dostáváte do rukou sborník, v němž bychom vám chtěli přiblížit přírodu a historii Třeboňska a poskytnout inspiraci na podobný kurz, který již několik let v Třeboni provozujeme my. Ve sborníku nejprve naleznete kapitoly, jež se týkají historie. Rody střídající se na Třeboňsku vtiskly krajině její charakteristický ráz a vytvořily z bažin a mokřadů krajinu zadumanou, plnou rybníků rostlin a zvířat. Jinými slovy, neznáte-li historii, víte o Třeboňsku pouze polovinu. Další část sborníku je věnována přírodě a to především té části, se kterou naši studenti přijdou nejvíce do styku. Dotkneme se zde hydrobiologie, ornitologie a botaniky. Do této části také zapadá velmi důležitá kapitola věnovaná ochraně přírody. Následující část poskytuje informace o možných aktivitách v Třeboni a na několika stránkách je vysvětluje. Taká zde najdeme dodatkové kapitoly o činnostech provozovaných našimi studenty. Hodně hezkých chvil a spokojených studentů vám za kolektiv autorů přeje Šimon Hrozinka 3

6 Historie Z HISTORIE TŘEBONĚ A TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKÁŘSTVÍ Ve více jak osmisetleté historii města Třeboně představuje mezník letopočet V tomto roce zemřel Petr Vok z Rožmberka, poslední příslušník rodu, s jehož osudy jsou spjaty nejen dějiny, ale i současná podoba velké části jižních Čech. Zdejší krajina vyznačující se krásnou a podivuhodnou kombinací lesnatých pahorkatin, lučinatých rovin a mokřin se stala jedinečným základem pro ekonomické, politické i kulturní aktivity nejvýznamnějšího českého šlechtického rodu, jehož představitelé v pozdním středověku a raném novověku zaujímali v zemi druhé místo po králi. Třeboň vznikla jako osada a malý dvůr kolem poloviny 12. století a krátce nato ji získal buď Vítek z Prčice, přední dvořan krále Vladislava I., nebo až jeden z jeho tří stejnojmenných synů, zakladatel rodu pánů z Landštejna 1) Už v průběhu 13. století se Třeboň rozvíjela jako trhová osada, ve které se usazovali němečtí řemeslníci a obchodníci. 2) Městem se Třeboň stala roku 1341 díky panu Vilémovi z Landštejna. 3) V následující generaci Landštejnové roku 1366 město Třeboň i s panstvím prodali bratrům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka. 4) Rožmberkové spolu s pány z Landštejna patřili mezi potomky praotce Vítka z Prčice a podle erbovní pověsti o dělení růží získali do znaku červenou růži na stříbrném poli. 5) OBRÁZEK 1: DĚLENÍ RŮŽÍ OBRÁZEK 2: ERB ROŽMBERKŮ Zakladatelem rodu Rožmberků se stal Vítek mladší z Prčice, díky kterému se všichni Vítkovci zařadili mezi elitu české šlechty. 6) On i jeho potomci dokázali obratně využívat vnitřní i zahraničně politické situace českého státu posilovat, své mocenské pozici a přitom vytvářet rozsáhlé rodové dominium na jihu Čech, jehož součástí bylo od r také město a panství Třeboň. O tom, jaký význam Rožmberkové přičítali nově získanému majetku, svědčí skutečnost, že už r v Třeboni založili kanonii (nepřesně označovanou jako klášter) augustiniánů. Šlo o významnou církevní instituci, jejíž rožmberskou nadaci potvrdil pražský arcibiskup. 7) Tehdy byl na místě farního kostela pocházejícího z r nově vybudován kostel sv. Jiljí jako gotická dvoulodní stavba, na kterou navazuje objekt kanonie s křížovou chodbou. S tímto kostelem jsou spja- 1) Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze království českého, 3. sv., Praha 1932, str ) Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, str ) Sedláček, August, cit. dílo, str ) Sedláček, August, cit. dílo, str ) Pánek, Jaroslav, Poslední Rožmberkové, Praha 1989, str. 21 6) Pánek, Šimůnek, Vaníček, Páni z Rožmberka, Rožmberkové, Stručný průvodce výstavou, České Budějovice 2011, str. 27 7) Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, str

7 Historie ta vrcholná díla českého gotického malířství a sochařství. Kolem r vznikl vícedílný Třeboňský oltář, dnes umístěný v Národní galerii, jehož anonymního autora podle tohoto díla nazýváme Mistr Třeboňského oltáře. Na místě zůstala plastika Třeboňské madony z doby kolem r. 1400, která je výrazným projevem tzv. krásného slohu. 8) OBRÁZEK 3: MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA V osudech třeboňské augustiniánské kanonie se odrážejí stěžejní události českých dějin i rožmberského rodu od poloviny 14. do poloviny 15. století. V letech vlády Karla IV. se Rožmberkové podíleli na vytváření křehké rovnováhy mezi mocí panovníka a ambicemi panstva a zároveň se starali o svá panství. Jejich vztah ke králi se vyznačoval respektem a součinností. 9) Od Karla IV. získali výsadu, která jim zaručovala, že majetek zemřelého příslušníka rodu nepřipadne jako odúmrť panovníkovi, ale přejde na bratry a jejich potomky. Díky tomuto privilegiu se mohl roku 1389 stát jediným vlastníkem rodového dominia, a tedy pánem Třeboně Oldřich I. 10) Také jeho syn Jindřich III. byl jediným držitelem všech rodových panství a jako přední český velmož zastával úřad nejvyššího purkrabího a aktivně se účastnil odboje panstva proti králi Václavovi IV. 11) Jednou z nejvýraznějších osobností rožmberského rodu a zároveň i jednou z předních osobností českých dějin 15. století byl Oldřich II. z Rožmberka. Roky jeho aktivního života spadají do let husitské revoluce a následujícího bezvládí. Oldřichovi, který zůstal věrný katolické církvi, se cestou kompromisu a příměří podařilo uchránit svá panství před velkými válečnými škodami. Augustiniáni sice Třeboň opustili a odešli do bezpečí do ciziny, ale husitům se ani opakovanými útoky nepodařilo zdolat opevnění, které město získalo v r ) Nejvýrazněji se Oldřichovy schopnosti projevily v letech krátké vlády Zikmunda Lucemburského a Albrechta Habsburského a v následujícím bezvládí. Přestože byl katolík, nezdráhal se rodová panství rozšířit a zaokrouhlit konfiskovanými statky a zabezpečit jejich držení falzy. 13) V nábožensky a mocensky rozdělených Čechách byl Oldřich vůdčí osobností katolického tábora, který kontroloval jižní a západní Čechy. Také jeho syn Jan se dokázal zachovat pragmaticky a při volbě Jiřího z Poděbrad za krále svůj hlas vůdci nepřátelského tábora prodal. V situaci ozbrojené konfrontace 8) Umělecké památky Čech, 4. sv., Praha 1982, str ) Pánek, Šimůnek, Vaníček, cit. dílo, str ) Sedláček, August, cit. dílo, str ) Pánek, Šimůnek, Vaníček, cit. dílo, str ) Sedláček, August, cit. dílo, str ) Míka, Alois, Osud slavného domu, české Budějovice 1970, str

8 Historie mezi Jiříkem na jedné straně a odbojným panstvem, papežstvím a Matyášem Korvínem na straně druhé bylo ale Janovi lavírování mezi králem a jeho protivníky málo platné a rožmberská doména zažívala složité časy. 14) Další generaci Rožmberků se opět podařilo navázat dobrý vztah s králem, naplnit své mocenské ambice a v klidu se věnovat oddlužování rodové majetku a rozvoji hospodaření na svých statcích. 15) Pro Třeboň jako město a centrum panství nastala na přelomu 15. a 16. století příznivá léta. Roku 1482 byl vybudován na místě někdejší tvrze zámek 16) a ten se stal rezidencí Voka II. i oblíbeným místem pobytu jeho sestry Kateřiny a jejího manžela Petra ze Švamberka. Vokův zájem o Třeboň a přilehlé panství se projevil také v rozvoji městské ekonomiky a rybníkářství. Celkové uklidnění poměrů v Čechách na konci 15. století vedlo k ekonomickému oživení země, která dlouhá léta trpěla ozbrojenými konflikty. Na příkladu rožmberského dominia je možné doložit, že hlavní podíl na tehdejším rozvoji hospodářství měla poddanská města a šlechta. Třeboní procházela obchodní cesta z Dolních Rakous do Prahy, po které se dováželo drahé zboží z východu a nově v opačném směru proudilo obilí, různé živočišné produkty a také ryby. Dálkový obchod přinášel mnohostranný užitek nejen Třeboni, ale i Rožmberkům jako feudální vrchnosti. Většina rožmberských měst žila z dálkového obchodu nepřímo. Projíždějícím kupcům poskytovala nocleh a služby související s přepravou nákladu a nabízela i nezbytné spotřební zboží. Odbyt či zakázky tak měla různá potravinářská řemesla, bednáři, sedláři, kováři a další. Zároveň docházelo i k oživení směny mezi městy a jejich venkovským zázemím. Prosperita měst se stále ještě opírala o středověká privilegia vydávaná feudální vrchností nebo panovníkem. Politické poměry za vlády Vladislava Jagellonského Vokovi a jeho nástupci Petrovi umožnily, aby pro svá města včetně Třeboně získali řadu královských výsad. Jedno z nich Třeboni umožňovalo pořádat sedmidenní výroční trh. Rozvoji řemesel napomáhalo zakládání cechovních organizací. Mezi léty 1445 až 1519 byly v Třeboni ustaveny cechy řezníků, krejčích, ševců a tkalců. 17) S podporou Rožmberků byl ve městě také založen v roce 1505 pivovar. Později k měšťanskému ještě přibyl panský, který patřil k hospodářskému zázemí zámku. 18) S hospodářským rozmachem byla spojena i výstavba města v letech 1525 až 1527 byl vybudován pás dvojitého opevnění s vyšší vnitřní hradbou, která byla v polovině 16. století ozdobena sgrafity. Zároveň s hradbami byly vybudovány i brány - Svinenská a Novohradská. 19) Péče o poddanská města nebyla jedinou ekonomickou oblastí, v níž se na přelomu 15. a 16. století uplatnila aktivita Rožmberků. Vok a Petr IV. věnovali také pozornost rozvoji rybníkářství, které bylo už od 2. poloviny 14. století součástí hospodaření na rožmberských panstvích. Rožmberkové zejména na Třeboňsku dokázali využít přírodních podmínek a zakládáním rybníků reagovat na stoupající poptávku po rybách, především kaprech. Tehdy už existoval poměrně rozsáhlý rybník Dvořiště. 20) Předností rybníkářství byla rychlá návratnost investic i možnost ekonomicky zhodnotit půdu, která nebyla vhodná k zemědělskému využití, a přitom se obejít s malým počtem pracovních sil. Když v pohusitském období obchod s rybami opět začal vzkvétat, rybniční hospodaření vynášelo Rožmberkům více než jiné ekonomické aktivity. Kolem poloviny 15. století jsou na Třeboňsku doloženy rybníky: Dvořiště, Bošilecký, Branský, Cirkvičný, Lomnický, Vlkovický, Děkanec a Domanínský. Od poloviny 15. století se zde rozvíjel dvojstupňový odchov kaprů. V menších nádržích se odchovával kapří dorost a tříleté plody se přenášely do velkého rybníka Dvoříště, kde za tři roky dorostly v tučné kapry. Péčí pana Voka byly od přelo- 14) Pánek, Šimůnek, Vaníček, cit. dílo, str. 54 n. 15) Tamtéž, str. 68 n. 16) Umělecké památky Čech, 4. sv., Praha str ) Míka Alois, cit. dílo, str. 51 až ) Kavka, František, Zlatý věk růží, Praha 1993, str. 69, ) Umělecké památky, cit. dílo, str ) Míka, Alois, cit. dílo, str

9 Historie mu 15. a 16. století v ploché Třeboňské pánvi na zamokřené půdě zakládány další velké rybníky Kodišov, Ruda, Nový rybník a Opatovický rybník, který vznikl v těsné blízkosti města. Zároveň byla dvojstupňová metoda chovu nahrazována třístupňovou, při které se kapří plůdek ponechával v nádrži, kde se narodil a kde také docházelo k vytírání, pouze dva roky, pak se přenášel do větších nádrží a z nich po roce do velkých rybníků, ve kterých kapříci dorostli a dospěli v tučné kusy. 21) Na přelomu 15. a 16. století už v rožmberských službách na třeboňském panství působil Štěpánek Netolický. Nejprve byl myslivcem, ale záhy začal spolupracovat se zkušenými rybníkáři a rychle se od nich učil jejich řemeslu. Bystře rozpoznal přednosti i nedostatky třeboňské rybniční soustavy a pochopil, že další rozvoj zdejšího rybníkářství umožní jedině vybudování velké stoky, která jednotlivé nádrže propojí v ucelenou soustavu a bude ji napájet vodou z Lužnice. Při výstavbě tohoto kanálu Štěpánek využil existujícího dlouhého náhonu, který byl vybudován pro potřeby mlynářů už ve 14. století. Nové dílo projektoval jen za použití jednoduchých měřících pomůcek na základě detailní znalosti krajiny, jejíž vlastností dokázal geniálně využít. Vlastní stavba probíhala v letech 1508 až 1518 a završena byla úspěšným spojením stoky s Lužnicí. Přes všechny nástrahy terénu se Štěpánkovi podařilo svést vodu Lužnice křivolakou více než 45 km dlouhou stokou a zajistit jí potřebný spád. Jde o skvělé technické dílo, které dodnes slouží. Od počátku stoka přinášela rybníkářství na Třeboňsku mnohostranný prospěch a podle toho byla nazvána Zlatá stoka. 22) Zároveň Štěpánek připravoval i zakládání nových rybníků či rozšiřování existujících s ohledem na zavádění třístupňového chovu kaprů. V letech 1510 až 1520 byly vybudovány rybníky Jílovický a Jamský a u řady starších nádrží byly zvýšeny nebo zpevněny hráze. Některé Štěpánkovy plány ale realizovali až jeho nástupci. 23) Ke zvýšení produkce třeboňského rybníkářství v letech působení Štěpánka Netolického vedlo také hledání účinných způsobů zúrodňování rybníků. Od této doby je známé tzv. letnění, při kterém se rybník po podzimním výlovu nechá bez vody přes zimu i celou následující sezónu, aby divoké rostliny nebo vyseté obilniny zúrodnily jeho dno. 24) Roku 1551 se řízení rodových panství ujal Vilém, příslušník poslední generace Rožmberků. Navázal na dědictví předků a usiloval o rozmnožení a ekonomické zhodnocení rodového majetku. Záhy se mu podařilo zaokrouhlit třeboňské panství přikoupením několika vesnic a získat i další rybníky. 25) V popředí jeho zájmu stálo právě rybníkářství, a tak došlo na realizaci Štěpánkových projektů, podle kterých byly založeny velké rybníky Modříč, Vdovec a Kaňov. Na jejich výstavbě se podílel rybníkář Mikuláš Rutarda z Malešova, kterého záhy z rožmberských služeb vytlačil a jako regent nahradil Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, 26) s jehož jménem je spjata nová éra rozkvětu třeboňského rybníkářství. Krčínův zájem upoutalo nejprve údolí jihozápadně od Třeboně. Roku 1570 navrhl Vilémovi stavbu velikého rybníka přímo před branami města. Jeho návrh však vzbudil odpor i obavy odpor proti případnému bourání celého Svinenského předměstí a obavy z možného protržení hráze. Krčínovi se podařilo svůj návrh prosadit a roku 1571 už začala výstavba hráze na Spolském potoce. Při jejím budování Krčín uplatnil nové stavební prvky, jež podstatně zvýšily odolnost hráze. Výstavba rybníka, který dostal jméno Nevděk, byla dokončena r Jeho hráz odolala všem přívalům velkých vod, jak odvážný projektant předpokládal. Katastrofa, ke které došlo při vysoké vodě roku 1890, byla způsobena nedbalostí a nekázní. 27) Pro rozlehlost vodní hladiny, která dočasně splývala s plochou sousedního Opatovického rybníka, dostal Nevděk krátce po dokončení nové jméno Svět. Stavbou dvou velkých nádrží 21) Míka, Alois, cit. dílo. str ) Tamtéž, str ) Tamtéž, str ) Tamtéž, str ) Tamtéž, str ) Tamtéž, str ) Míka, Alois, cit. dílo, str

10 Historie Krčínovy plány na rozšíření třeboňské rybniční soustavy neskončily. Založil i řadu menších rybníků a zvětšil starý rybník Dvořiště. Reorganizoval také rozdělení rybníků v rámci třístupňové metody chovu kaprů, a tak zajistil dostatek násady. 28) Pod Krčínovým vedením dosáhlo třeboňské rybníkářství technické a technologické úrovně, kterou nebylo třeba po staletí měnit. Ve funkci regenta Krčín spravoval všechna rožmberská panství a podobně jako na Třeboňsku působil i jinde na jihu Čech. Především se proslavil stavbou největšího rybníka Rožmberk. Obrovská hospodářská síla podněcovala Viléma z Rožmberka k tomu, aby dosáhl odpovídající moci politické. Svědectvím o jeho politickém významu a věhlasu, který se rozšířil i do sousedních zemí, je fakt, že se v r stal jedním z kandidátů na polský královský trůn 29). Z příjmů ze svých panství financoval nejen své aktivity politické, ale také přestavbu rodových sídel. I když jeho rezidencí byl Krumlov, pozornost věnoval také třeboňskému zámku a v letech 1566 až 1575 jej nechal přestavět pod vedením italského stavitele Antonia Vlacha. 30) Ke konci Vilémova života se zde zdržovali proslulí alchymisté Edvard Kelley a John Dee. 31) Po smrti Viléma, který zůstal bezdětný, se dědicem rožmberského dominia stal jeho mladší bratr Petr Vok. Poslední Rožmberk po bratrovi zdědil nejen prosperující panství, ale také obrovské dluhy. Pro Třeboň ale právě léta jeho řízení rodového majetku byla významná. Zdejší zámek nechal v letech 1599 až 1602 znovu přestavět a přenesl sem svou rezidenci. 32) Tak se Třeboň v závěru rožmberské éry stala hlavním centrem rodové domény a jedním z nejvýznamnějších českých měst. I Petr Vok patřil mezi přední české šlechtice a svou náboženskou orientací a politickými aktivitami ovlivnil osudy města a panství Třeboně. Na rozdíl od svých předchůdců přestoupil k jednotě bratrské, ale přitom se stejně jako jiní Rožmberkové snažil hrát roli prostředníka mezi panovníkem a stavy a ve svém sídle na třeboňském zámku hostil řadu politicky významných osobností. 33) Jako bezdětný za své dědice určil pány ze Švamberka a svého synovce Jana Zrinského. Tomu po smrti Petra Voka roku 1611 připadlo panství třeboňské. Sám ale zemřel jen několik měsíců po strýci, a tak celý někdejší rožmberský majetek získali Švamberkové. Účast Petra ze Švamberka ve stavovském odboji vedla k tomu, že rožmberské dědictví podlehlo pobělohorským konfiskacím a dál měnilo majitele. 34) Třeboň se ale stala jednou z opor stavovského vojska a zdejší stavovská posádka se udržela až do roku Když bylo město dobyto císařským vojskem, tak jeho velitel Baltazar Marradas ze zámku odvezl cenné čalouny, koberce, nádobí i četné sochy a obrazy a město nechal vydrancovat svými vojáky. 35) Zpustošené město a vylidněné panství daroval císař Ferdinand II. svému stejnojmennému synovi. Budoucí Ferdinand III. město přijal na milost a pod podmínkou, že jeho obyvatelé přestoupí ke katolické církvi, obnovil jeho dřívější výsady. Z jeho podnětu byla obnovena augustiniánská kanonie, která byla už v r pro neshody s místními zrušena. Roku 1632 Ferdinand Třeboň postoupil svému švagrovi, polskému král Vladislavovi IV., ale roku 1645 po smrti sestry ji z jeho držení vyplatil a daroval svému bratrovi Leopoldu Vilémovi. Ten nechal z Třeboně na bezpečnější místo na Pražském hradě převézt bohatou rožmberskou knihovnu. Zatímco Třeboň už zůstala až do konce třicetileté války pohrom ušetřena, Pražský hrad v roce 1648 ovládli Švédové a zmocnili se i rožmberské knihovny. 36) 28) Tamtéž, str ) Pánek, Šimůnek, Vaníček, cit. dílo, str ) Umělecké památky, cit. dílo, str ) Sedláček, August, cit. dílo, str ) Umělecké památky, cit. dílo, str ) Pánek, Šimůnek, Vaníček, cit. dílo, str ) Pánek, Jaroslav, cit. dílo, str. 340 n. 35) Sedláček, August, cit. dílo, str ) Sedláček, August, cit. dílo, str

11 Historie Nová éra v dějinách Třeboně a třeboňského panství nastala roku 1660, kdy Leopold Vilém město i s panství daroval svému nejvyššímu hofmistrovi Janu Adolfovi ze Schwarzenberga. Jeho rod patřil k těm, které byly těsně spjaty s Habsburky a nově získávaly majetek v Čechách a pro které habsburská monarchie představovala politicky stabilní prostředí. Jan Adolf byl muž vzdělaný i pracovitý a svědomitě se staral o nově nabytý majetek. 37) Schwarzenbergové tak na Třeboňsku navázali na zavedené způsoby hospodaření šlechtického velkostatku a v rybníkářství i pivovarnictví a dalších odvětvích udržovali či rozvíjeli rožmberské tradice. Třeboň zůstala správním centrem panství a průběžně probíhaly přestavby zámku a k němu příslušejících hospodářských objektů. V letech 1699 až 1712 byla bývalá rožmberská zbrojnice přestavěna na pivovar a z bývalého objektu pivovaru bylo později zřízeno purkrabství. Tak postupně dostával celý areál zámku dnešní podobu. Měnilo se také město. Opakovaně byla kvůli požárům opravována a přestavována radnice. Svou současnou podobu získala v letech 1808 až Po velkém požáru v roce 1781 byla přestavěna také většina měšťanských domů a jejich současný vzhled pochází z přelomu 18. a 19. století. 38) V průběhu 19. století rozvoj města i jeho okolí ovlivnily nové podněty. Schwarzenbergové se dokázali přizpůsobit změněným poměrům a po zrušení poddanství v roce 1848 dál rozvíjeli hospodaření na svém třeboňském majetku. Velkou zásluhu na tom měl Josef Šusta jako ředitel zdejšího panství a průkopník moderního rybníkářství. 39) V druhé polovině 19. století se Třeboň stala také důležitým správním centrem sídlem okresního soudu a okresního hejtmanství. Umístěna zde byla také vojenská posádka. Příliv nových obyvatel vedl k rozvoji školství. Založeno bylo gymnázium a působila zde také pokračovací průmyslová škola. 40) Roku 1883 navíc začala historie třeboňských lázní. 41) Výše uvedené podněty utvářely dál charakter města i ve dvacátém století. Základem věhlasu města Třeboně a jeho okolí zůstávalo rybníkářství. V roce 1939 byla uznána obrazová známka s logem Kapr z Třeboně. 42) V roce 1945 bylo schwarzenberské panství spolu se zámkem zestátněno, ale tradice rybníkářství zůstala zachována a označení Třeboňský kapr dosáhlo roku 1967 mezinárodní uznání. 43) Dále se v Třeboni rozvíjelo také lázeňství. Zachován byl i třeboňský pivovar. Kontinuita ve všech oblastech stále trvá. O rozvoj rybníkářství pečuje Rybářství Třeboň, a. s., pivovar je součástí akciové společnosti Bohemia Regent a lázně se staly majetkem města. Třeboň a Třeboňsko jsou pro nás dokladem toho, že udržitelný rozvoj je možný, pokud respektujeme přírodu a dokážeme využít jejích zvláštností v určitém regionu a zároveň si vážíme dědictví a zkušeností předků. Lenka Dvořáková 37) Tamtéž, str ) Umělecké památky, cit. dílo, str. 96 n. 39) 40) Ottův slovník naučný, sv. XXIV, Praha 1908, str ) 42) 43) tamtéž. 9

12 Historie Seznam literatury: Ottův slovník naučný, sv. XXIV, Praha Lexikon historických měst Čech, Moravy a Slezska, Praha Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997 Umělecké památky Čech, 4. sv., Praha Rožmberkové, Stručný průvodce výstavou, České Budějovice Kavka, František, Zlatý věk růží, Praha Míka, Alois, Osud slavného domu, České Budějovice Pánek Jaroslav, Poslední Rožmberkové, Praha Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze království českého, Praha Použité webové stránky: 10

13 Historie HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ NA TŘEBOŇSKU (MIR OSL AV KAL OUSE K) RYBNÍKÁŘSTVÍ V ČECHÁCH První pokusy o stavbu rybníků v historii střední Evropy se udály zřejmě někdy okolo roku 900 na zboží klášterů ve Slezsku, Sasku, Flandrech a v Čechách. Ukázalo se totiž, že kapr, původně ryba tekoucích vod, kde se zdržoval při březích a mělčinách, je ideální rybou pro rybniční hospodářství. Navíc se jednalo o rybu, z pohledu věřících ideální postní jídlo. Kolonizační osídlování krajiny ze strany benediktinů, cisterciáků, premonstrátů přinášelo zahraniční vlivy a s nimi zřejmě i rybní hospodaření. Cechy rybníkářů, rybářů a mlynářů se proto brzy objevují u nově zakládaných klášterů. V Břevnově už v roce 993, v Kladrubech roku Chov ryb byl ještě velice primitivní. Ale podnikatelům oné doby, šlechtě, se vyplácel. Ve 14. století se náklady na vysazení rybníka pohybovaly mezi 100 až 150 kopami grošů. Přesto se rychle vrátily. Cena středně velikého rybníka se pohybovala okolo 600 grošů, což byla cena dvou až tří vesnic. Bylo by správné napsat, že rybník měl zhruba cenu jedné vesnice? Možná. Proto se podnikateli v rybníkářství stávali nejen šlechtici, ale také zemané, města, dokonce řemeslnické cechy. V době panování Karla IV., v roce 1366, vznikl u Doks Velký rybník, dodnes největší plocha severočeské rybniční soustavy. Měl rozlohu 350 ha a dochoval se nám dodnes, byť ve zmenšené podobě (278 ha) a pod jiným názvem Máchovo jezero. Hráz rybníka je pískovcová s nepropustným čedičovým jádrem, kvůli kterému museli stavebníci výpust z rybníka vylámat. U ní vyrostla obec Staré Splavy. Avšak letopočet 1222 vytesaný do stěny výpusti dává možnost se domnívat, že Máchovo jezero je stavbou ještě starší. Vytváření velkých pozemkových celků v době pohusitské vytvořilo podmínky pro budování rozsáhlých rybničních soustav, obdivovaných jak v zemích Koruny, tak v tehdejší Evropě. VÝCHODOČESKÁ RYBNIČNÁ PÁNEV Je typickou absurditou dějin, že největší a nejznámější bývá zapomenuto a v povědomí zůstává jen aktuální, všem na očích stojící a dochované. Tak je to i s největší rybniční soustavou v českých zemích, která vznikla na Poděbradsku a Pardubicku. Motorem rybníkářského podnikání se stal Vilém z Pernštejna, jeden z nejproslulejších renesančních šlechticů doby. Jeho majetek třikrát převyšoval majetek jihočeských Rožmberků, proto se není čemu divit. Vilém se stal dokonce v roce 1490 zemským znalcem opravným pánem k vyšetření škod, byl-li některý rybník založen k nepohodlí sousedů. Mezi lety 1491 a 1521 bylo na pardubickém, novobydžovském a kunětickohorském vybudováno na 400 vodních děl. Z toho bylo 265 rybníků, napájených sítí náhonů a spojených kanálem dlouhým přes 30 kilometrů, tzv. Opatovickým kanálem. Zmizela tak každoroční jarní pohroma záplav, které okrádaly Polabí o nejcennější ornou půdu, a získala se síla pro pohon mlýnů, pil, papíren, hamrů a lecjakých provozů vázaných na vodní energii. Opatovický náhon, nazvaný podle jezu u Opatovic nad Labem, kde začíná, je 32 kilometrů dlouhou vodní stavbou, širokou 5 až 8 metrů. Napájí rybníky, zavodňuje písčiny mezi Opatovi- 11

14 Historie cemi a Semínem, poháněl dva mlýny, napájel rybí sádky, pilu, otáčel kolem vodárny. Dokonce jednu chvíli vedl dřevěným korytem. V pozdější době vznikly ještě další tři náhony: Dvakačovický náhon z roku 1565m zvaný také Zmínka, je 5,5 kilometru dlouhý 2-4 metru široký a dodnes se dá na jeho pozůstatcích spatřit technická památka v naší zemi ojedinělá mosty, které umožňuje křižování dvou vodních toků. A ještě ke všemu jsou dva! Výškový rozdíl hladin prvního je 230 cm, druhého asi 120 cm. Kanál Halda, také Počápelský náhon, byl postaven souběžně s Labem, ve výšce až 8 metrů nad hladinou řeky. Občas jde dokonce strouhou přímo nad korytem Labe. Původně měl téměř 19 kilometrů dlouhý kanál dopravovat pitnou vodu do Pardubic. Sánský kanál je připomínkou rybníkářství na Poděbradsku. Nechal jej postavit Hynek z Minsterbergu, syn Jiřího z Poděbrad k napájení místní, tzv. Blatské pánve. V roce 1445 vybudovaný a 14 km dlouhý kanál napájel mimo jiné i rybník Blato o rozloze 900 ha. (O 139 let dříve postavený než Rožmberk s rozlohou 1060 ha!) ROŽMBERKOVÉ Je nabíledni, že ohromné úspěchy východočeského rybníkářství nemohly nepovzbudit jihočeské magnáty pány z Růže. Když královský fišmistr Kunát Dobřenský stavěl u Třeboně rybník Tisý, Vok z Rožmberka svěřil dozor nad stavbou svým Fišmistrům Slepičkovi a Sádkovi, kterým pomáhal i myslivec Josef Štěpánek Netolický. Kunát spolupracoval se Štěpánkem do té míry, že po jeho odchodu Rožmberkové získali na 33 let (až do roku 1538), genia, který nejen z větší části postavil, ale téměř zcela vytyčil jihočeskou rybniční pánev. Dodnes zachovanou a tak skvěle položenou v krajině, že stále bezezbytku splňuje potřeby rybníkářství třetího tisíciletí. Štěpánkovy rybníky spojuje společný a významný znak jsou mělké a široce rozložené v krajině. Byl to právě Štěpánek, který se rozhodl nenapájet rybníky přímo z Lužnice. Obával se velkých jarních přívalů. Vybudoval proto osu své rybniční pánve, své největší dílo. Zlatou stoku. ZLATÁ STOKA Název získala pro bohatství, které přinesla kraji. Nad Třeboní odbočila z Lužnice, aby se do ní vrátila po 45,5 km u Veselí nad Lužnicí. Stavba začala v roce 1506, skončila r. 1520, tok má po celou délku spád 48 metrů na kilometr. Dokonalé dílo stavěné s velice legračními měřidly a pomůckami. Není čas smeknout? A to jsme se zatím nezmínili i o dalších funcích kanálu. Odvodnění starých močálů a bažin v povodí Lužnice, zachycení jarních a podzimních přívalů vod, doprava stavebního materiálu pro výstavbu Třeboně a městských hradeb, plavení dřeva, pohon mlýnů a pil. KRČÍN, ROŽMBERK A NOVÁ ŘEKA Rozmach rožmberského podnikání a jeho úspěchy nesli s rostoucí nevolí blízcí příbuzní páni z Hradce. A možná tato řevnivost vedla oba rody k budování čím dál impozantnějších staveb. 12

15 Historie Na Jindřichohradecku vzniklo do konce 16. století na 400 rybníků. A Rožmberkové získali protizbraň. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan vstoupil do služeb nejznámějšího jihočeského rodu v roce 1561 jako šestadvacetiletý. Mládí a drtivý nástup znamenal profesní konec pro mnohem zkušenějšího, avšak méně dravého Mikuláše Rutarda z Malešova. O osm let později se stal Krčín namísto Rutarda regentem všech rožmberských panství. Jeho snaha vyhledat nové příjmy podle hesla Starými příjmy nehýbej a nové hledej se stala přímo posedlostí. I za cenu vyčerpání poddaných takřka do mrtva. Z budování rybníků neznal vůbec nic. Měl však pozorovací talent a vrozené nadání pro správné řešení staveb. Štěpánkova generace zachovávala při budování hráze poměr 1:1 (pata hráze: výška hráze). Krčín si uvědomil, že při větších rozměrech hrází to přináší problémy se stabilitou způsobené průsakem vody. Proto nechal budovat větší hráze s mnohem větší šířkou. Dosáhl toho, že tzv. průsaková křivka, o které neměl ani páru, zůstala uvnitř hráze. Místo toho, aby mu voda prosakovala na druhé straně, odnášela materiál a narušovala stabilitu. S tím souvisela i Krčínova zásada, podle které, pokud docházelo při patě hráze k průsaku, byl přisypán nevysoký, ale široký podvoz, jakýsi schod, po celé délce vzdušní strany. Promáčení ustalo. Hráz byla stabilní. Už v přípravném období stavby dalších rybníků si Krčín umínil uskutečnit smělý plán Štěpánka Netolického. Vybudovat ohromný rybník přímo u Třeboně. Tak vzniklo dílo, které předčilo nejen rybníky českých zemí, ale také celé střední Evropy. Krčín věděl, že Lužnice, sbírající vodu z více jak 1.100km 2 povodí se rozlévá široko na třeboňské louky. Povodňové vlny mohly snadno poškodit hráz. Staří rybníkáři se proto rybníkům tzv. průtočným vyhýbaly. Rizika byla příliš velká. Voda navíc odplavovala lehké sedimenty, které jsou pro hnojení rybníků nejlepší. Jakub Krčín všechno tohle věděl. Rozhodl se proto pro jiné řešení. V údolí Lužnice vybuduje velký rybník. Lužnice musí jít jinudy! Tak vznikly vlastně plány na dvě monumentální stavby. Jeden na ohromný rybník, druhý pro novou řeku. Novou řeku, jak jí nazvali. V délce 15 kilometrů vedla řeku Lužnici do řeky Včelnice, dnes pojmenované Nežárka. Stavby vypukly současně roku Mistrovské vyměření Nové řeky znamenalo, že Krčín maximálně využil přírodních podmínek. Nové koryto bylo zapotřebí jen asi 2,5km v začátku. A to ještě v píscích. Potom vyústilo do rybníka Krásné Pole. Až k Nežárce je potom využit její levý přítok. Nová řeka proto neznamenala větší problém. Ale.. Situace se komplikovala na stavbě rybníka. Lužnice ještě protékala starým korytem, stovky stavebníků rýpaly z jejího dna bahno, které se tady po tisíce let ukládalo, a pokoušely se vytvořit rýhu pro stavbu nové hráze. V mělkých, na zrádný písek bohatých, podmínkách, vznikala základna pro hráz. Měla měřit 2430 metrů! Nikde se nemohla opřít o nic pevného. Snad jen na stranách údolí. Ani materiál nebyl pro stavbu ideální. Zase jen materiál s velkým obsahem písku. Dovážet materiál? Drahé. Nerentabilní. Nemožné! 13

16 Historie Jinak! Použili místní, tu strašlivě písčitou zeminu. Ale dali ji hodně. Jen pata hráze má šířku 51 metr, koruna až 13,5 metru. Na vzdušní straně tři stupně (podvozy) kvůli průsakové křivce. A tohle má udržet 50 milionů kubíků přívalové vody!?? 800 rybníkářů šest let tahalo na kolečkách a kárách těžkou, vodou nacucanou zeminu ze dna budoucích rybníka na hráz. Na některých místech ji ještě upěchovávali kůly. Zbytek uvozila kolečka, udusala kopyta tažného dobytka a jejich chodidla. Každý den 14 až 16 hodin denně, za 5 až 6 grošů mzdy, pivo, chléb, v neděli maso. Dalších 700 pomocných dělníků kácelo v lesích dřevo, co poddaní 19 vesnic sváželi na stavbu spolu s kamením, hlínou, chvojím. Z počátku 10 grošů za povoz, pak šest. Nakonec bezplatně. Podle vrchnosti si stavěli ochranu vsí před povodní. V roce 1590 byla hráz Rožmberka konečně dokončena. Dva splavy na bocích, zřejmě 16 výpustních trub. Kdyby se u devíti otevřely čepy a vypouštělo se 24 hodin, poklesla by hladina rybníka o.. o 2 centimetry! A teď? Co udělá hráz? Vydrží? Rybník byl úplně napuštěn a hráz se hnula. Naštěstí jen v jednom místě. Ale než mohla být hladina snížena, hráz praskla. Puklinou začala sáknout voda ve stále větší míře. Celému kraji hrozila katastrofa, všichni lidé běželi pomáhat. Dva týdny pracovalo na záchraně hráze 1600 lidí každý den. Podařilo se jim průlom zacelit. Hráz ještě zesílili a vysázeli 4 řady dubů, které měly svými kořeny hráz zpevnit. Od té doby hráz drží. A vydržela i povodně v roce 2002, kdy bylo potřeba jen v hrázi udělat nový přeliv. Zdá se to neuvěřitelné. Co na tom, že rybník nebyl dost dobře využitelný pro svůj hlavní úkol. Větší hloubka není pro chov ryb ideální. Rybníkáři proto přistoupili ke snížení hladiny. Písčité a močálovité dno nebylo vhodné pro plankton, kterým se ryby živí. Proto se obměnily plodiny pěstované okolo rybníka, aby přinesly výživu rybníku prostřednictvím dešťových splachů. A bonus navíc. Rožmberk je tak obrovský, že je na něm vidět zakřivení zeměkoule. Při pohledu přes rybník, což je vzdálenost přibližně 2,5 km, je to na svislici 37,6 cm. Takže pařezy, malé keře a ležící rekreanti zmizí. Tedy za obzor. KONEC ČESKÉHO RYBNÍKÁŘSTVÍ Běsnění třicet let trvajícího konfliktu, původně náboženského, na svém sklonku už jen politicko kořistnického, znamenalo začátek úpadku rybničního hospodářství. A zanedbávání přešlo v cílenou likvidaci. Není se však čemu divit. Rybníky se měnily v pole a louky, které měly zajišťovat větší výnos. Výsledky byly často málo přesvědčivé. Rybníky po sobě totiž zanechaly kyselou a rozmáčenou půdu, která se opět stávala mokřadem, bažinou. Takže se objevily i případy malárie. Podle odhadů bylo v Čechách 16. století asi rybníků. Je to nejmenší odhad. Někteří uvádějí násobky tohoto čísla. Zaplavená plocha činila asi ha, rybníky zadržovaly na 4,5 milionu kubíků vody. V 18. století přišly likvidační osvícenské reformy. Přeměněná půda se měla využít k pěstování jetele, chovu koní, ovcí. Jen ve východních Čechách zůstalo z 250 rybníků 69. Jen mezi lety bylo zrušeno v Čechách rybníků. V 19. století přišla další rána do vazu východočeské rybniční pánvi řepařství. Dokonalejší využití půdy znamenalo konec rybníkářství téměř ve 14

17 Historie všech oblastech. Kromě Jižních Čech. Nevhodnost zdejší půdy pro klasické zemědělství zachovala rybniční pánev pro současnost. Bylo by chybou však hovořit o rybnících jako o stavbách minulosti. Spousty jich přežilo, další se staví. S obrovským rozvojem průmyslu všeho druhu došlo v 19. století k budování nových nádrží. Nikoli pro chov ryb, ale pro pohon strojů. V té době převážně důlních. Do roku 1855 vzniklo v Čechách a na Slovensku 53 báňských rybníků s celkovým obsahem 18,3 milionu kubíků. Současně s nimi 247 sběrných struh a náhonů. A další průmyslové stavby se staví. I když dnes nazývané přehrady či nádrže. Jejich základním úkolem není chov ryb. Ale co není, může být. Kunát Dobřenský, Štěpánek Netolický, natož potom nelidský Jakub Krčín by dnes žasli. Na svých stavbách viděli spoustu lidí, ale nikdo z těch tisíců nepřistupoval k jejich stavbám s takovou rozkoší jako dnešní rekreanti. Každá doba si pro sebe najde to svoje. Literatura k tématu: Hák, Zdeněk, Technické zajímavosti našich vodních nádrží a říčních cest. Praha Hons, Josef, Když měřičkové, rybníkáři a trhani krajem táhli. Praha Hule, Miroslav, Rybníkářství na Třeboňsku. Třeboň Míka, Alois, Štochl, Sláva, Naše rybníky a přehradní jezera. Praha Miroslav Kalousek 15

18 Rybníkářství dnes RYBNÍKÁŘSTVÍ DNES (NATÁLIE HR OZINKOVÁ ) Moderní rybníkářství, které se provozuje na Třeboňsku i dnes, je vystavěno na základech, jež zformuloval Josef Šusta ( ) na přelomu 19. a 20. století. Šusta pojal rybníkářství z vědeckého hlediska a hledal takové způsoby zacházení s rybníkem a s rybami, aby kapři dosáhli v co nejkratším čase tržní váhy a tržní velikosti. Šustův největší přínos je zřejmě zjištění, čím se kapr ve skutečnosti živí. Šusta zjistil, že je to zooplankton a rybníky pak upravoval tak, aby se ve vodě zooplanktonu dobře dařilo a aby ho bylo co nejvíce. Přišel s hnojením a vápněním rybníků, popřípadě kosením rákosin. Jeho velký přínos je bezpochyby také úprava poměru jikrnaček a mlíčňáků u generačních ryb ve vytíracích rybnících. S jeho jménem je tedy spojeno hospodaření, které se na Třeboňsku v menších obměnách provozuje dodnes. Rybníky byly Šustou rozděleny do tří kategorií: vytírací rybník, plůdkový výtažník a rybník hlavní. Funkce vytíracího rybníku je jasná. Umístí se do něj dospělí kapři ve skvělé kondici a nechají se vytřít. Před Šustou byl poměr mlíčňáků a jikrnaček 1:2. Tento poměr nebyl plně vyhovující a Šustův výzkum ukázal, že nejvhodnější poměr pohlaví ryb ve vytíracích rybnících je 1:1. Vytírací rybníky jsou malé a musí se dávat pozor, aby se do nich nedostal nějaký predátor, či plevelná ryba. Proti rybám, jako je okoun, většinou stačilo hlídat přitékající vodu, aby v ní nebyla žádná ryba potenciálně nebezpečná. Také se v těchto rybnících musí dbát na zdraví rybí osádky. Potěr je k chorobám a parazitům vnímavější než dospělé ryby. Do plůdkového výtažníku se dávají kapři velcí cca 10 cm. Tyto rybníky jsou poměrně malé a mají jediný úkol. Zdvojnásobit velikost a hmotnost kaprů během jednoho roku. Znamená to, že kapři musí mít dostatek potravy. Na tomto místě je dobré připomenout, čím se kapři živí. Jedná se především o plankton, reprezentovaný hrotnatkami a buchankami. Kapři jsou schopni pozřít leccos, co se pohybuje ve vodě či po dně, nicméně plankton zůstává hlavní složkou potravy. S tím souvisí jeden z nejdůležitějších problémů rybníkářství. Udržet v rybníce velké množství planktonu i přes velkou rybí osádku. Tento problém se řeší přihnojováním rybníků, které vede k vysoké produkci řas, na nichž je zooplankton závislý. Dojde-li k tomu, že se rybník pročistí a je vidět až na dno, můžeme říci, že v něm brzy zkolabují potravní řetězce a ryby budou hladovět. K něčemu takovému ale v chovných rybnících nedojde. Po roce se plůdkový výtažník sloví a ryby se umístí do hlavního rybníku, kde jsou chovány dva roky. Za tu dobu dorostou do tržní velikosti přibližně 2,5 3kg. Toto je staletími prověřená velikost, při které je kapří maso nejchutnější. Větší ryby jsou již ztučněné a některým lidem páchne maso po bahnu. Do rybníků se také kromě kaprů umisťuje jisté procento ryb dravých, jako jsou štiky, candáti či sumci. V minulých desetiletích také probíhaly pokusy s asijskými amury a tolstolobiky a dodnes jsou u nás tyto ryby minoritně chovány. V současnosti se ryby nechávají uměle vytírat v rybích líhních. Kapři, jako hlavní ryba Třeboňska, se nechávají vytřít v květnu a na začátku června. Jedná se o výtěr umělý. Nejprve se vytírají mlíčňáci a teprve potom jikrnačky. Je důležité, aby pohlavní buňky nepřišly do styku s vodou. Do vody se vkládají teprve po vzájemném smísení. Oplodněním vzniká zárodek, kterému se říká váčkový plůdek. Tento vývoj trvá kolem čtyř dnů. Jedná se o ryby se žloutkovým váčkem, které ještě nezačaly přijímat potravu. Takovéto rybičky se rozváží do plůdkových výtažní- KAPR.CZ/FOTKY/LIHEN/ JELEC-JESEN-2.JPG 16

19 Rybníkářství dnes ků. V těchto malých rybnících jsou kapři chováni stejně jako za Šusty jeden rok, dorůstají velikosti cca g a na konci prvního roku se nazývají násada. V současnosti, stejně jako před sto lety musí rybáři dbát na to, aby se zamezilo průniku dravých ryb a ostatních predátorů do rybníka. Některé z ostatních ryb jsou na tření náročnější. Dobrým příkladem je candát. Tato dravá ryba si staví hnízdo, do kterého se vytírá. Hnízdo oba rodiče hlídají a v případě potřeby k němu přihánějí čerstvou vodu. Tento typ rodičovského chování se nedá na sádkách a v líhních obejít, takže se candáti rozmnožují více méně přirozeně i ve 21. století. Dravé ryby se přidávají v jistém procentu do hlavních rybníků. Jejich přítomnost zvyšuje kondici kaprů. Laicky řečeno, nemohou se jen tak poflakovat a musí se o sebe víc starat. Jinak by mohli přijít o život, popřípadě by mohlo dojít k jejich poranění. Násada v současnosti putuje do násadového rybníka, kde zůstává jeden až dva roky. Doba, po kterou jsou ryby v násadových rybnících, se řídí rozvržením lovu hlavních rybníků. Někdy dojde k tomu, že není žádný hlavní rybník k dispozici, a pak zůstávají ryby ještě jednu sezónu v násadových rybnících. Na konci tohoto období je rybí osádka slovena a nasazena do hlavních rybníků. V hlavním rybníce jsou kapři jeden až dva roky. Při podzimních hlavních výlovech, jsou tedy loveny ryby ve stáří přibližně tří až čtyř let. KAPR.CZ/FOTKY/VYLOVY /JAMSKY-TRIDENI.JPG V hlavních rybnících dochází, kromě hlavních výlovů, i k částečnému odlovování v průběhu sezóny. Děje se tak z toho důvodu, aby byl trh zásobován kontinuálně i mimo vánoční období. Tento odlov vzdáleně připomíná hlavní výlov s tím rozdílem, že se nezatahuje k hrázi při vypuštěném rybníku, ale na příhodném místě. Většinou v nějaké zátoce s patřičnou hloubkou Po výlovu rybníka putují ryby nejprve na sádky a odtud se rozvážejí do celého světa. Ryby se za svůj život mnohokrát stěhují a člověka napadá otázka, zda je to k dobru věci. Zda by nebylo lépe ryby v rybnících nechávat na pokoji po celé čtyři roky, vždyť by nakonec také museli vyrůst. Ostatně v přírodních jezerech to ryby jinak dělat nemohou. Tato cesta by byla z ekonomického hlediska neúnosná. Výtěžnost by byla v takových rybnících velmi nízká. Každá rybí generace za ideálních podmínek vyžaduje odlišné podmínky. Tyto podmínky se nejsnáze vytvoří ve specializovaných nádržích. Různé věkové kategorie si navzájem nepřekáží a navzájem si nekonkurují. Kapr je všežravá ryba s převahou živočišné složky. Pohybuje se u dna, odkud vybírá různé drobné organizmy. Jedná se především o měkkýše a larvy pakomárů. Kapr je schopný také filtrovat vodu. Jeho filtračním zařízením jsou žaberní tyčinky směřující do hltanu a ty mu umožní získat z vody drobné korýše jako perloočky a buchanky. Jako doplňkovou stravu dostávají kapři obilniny. Ty se rozváží po rybníce ve zvlášť upravených lodičkách, aby byla potrava rozmístěna v rybníce rovnoměrně. Nyní na třeboňských rybnících hospodaří Rybářství Třeboň a.s., což je největší podnik v Evropě specializovaný na chov sladkovodních ryb. K chovu využívá 488 rybníků (Rožmberkem a Horusickým počínaje a malými bezejmennými rybníky konče) o rozloze 8086 ha, dvě rybí líhně 17

20 Rybníkářství dnes (Mokřiny a Milevsko) a devět rybích sádek (Třeboň, Šaloun, Lahovice Praha, Rožmberk, Chlum u Třeboně, Milevsko, Mladá Vožice, Planá nad Lužnicí, Soběslav). V současné době jde velké množství ryb na export (75%), hlavně do Německa, Slovenska, Rumunska, Rakouska či Francie. Do zahraničí se dodávají především živé ryby. K tomuto účelu slouží deset speciálně upravených návěsů. Jsou to nádrže s vodou, která si musí udržet jistou teplotu a jistý obsah kyslíku. Při poklesu kyslíku či zvýšení teploty může dojít k uhynutí ryb. Český trh je velmi specifický s jediným obdobím odběru a to okolo vánoc. Mimo vánoční období je konzumace sladkovodních ryb u nás výjimečná, což je z ekonomického pohledu pro Rybářství Třeboň velmi nepříjemné. Třeboňský kapr je chráněné zeměpisné označení. Je to označení v rámci Evropské unie, které chrání názvy zemědělských a potravinářských výrobků. Toto označení vypovídá o kvalitě třeboňského kapra a nesmí ho použít nikdo jiný. Současné rybníkářství využívá staré rybníky zbudované Štěpánkem Netolickým, Jakubem Krčínem či Mikulášem Ruthardem a nové rybníky se již nestaví. Místa, kde by se dal postavit velký rybník, jsou již BARSTVI.CZ/IMAGES/4. GIF všechna obsazena. Také hospodaření na rybnících se moc neliší od hospodaření před několika stovkami let. Nářadí se je podobné a komplikovanější technika se používá spíše na sádkách. Rybníkářství je velmi specializovaný obor, který vyžaduje i patřičně orientované odborníky. Proto u nás vznikly střední rybářské školy. Jedna se nalézá v Třeboni a druhá ve Vodňanech. Dále se studenti mohou vzdělávat na Zemědělské univerzitě v Praze a zaměstnat se samozřejmě mohou v podniku Rybníkářství Třeboň a.s. Zdroje: Šusta J., Pět století rybničního hospodářství v Třeboni, Carpio, Natálie Hrozinková 18

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 07 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 11.10.2013 1 Sladkovodní ryby pásma, výživa Předmět: Ročník:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství Ing. JOSEF POKORNÝ, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství PRAHA 2009 OBSAH PŘEDMLUVA....................................... 9 1 ÚVODEM........................................... 10 1.1 Hydrosféra...........................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Od jezu Geesthacht až po Severní moře

Od jezu Geesthacht až po Severní moře Od jezu Geesthacht až po Severní moře Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Nord-Ostsee-Kanal Brunsbüttel Stör

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Význam raků v minulosti

Význam raků v minulosti Chov raků Význam raků v minulosti z historických záznamů je známo, že: -při svatbě Viléma z Rožumberka padlo za oběť 5200 kop raků (312 tisíc kusů) v 2. polovině 19. století - rozvoj dovozu raků do Francie

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Význam organismů pro člověka

Význam organismů pro člověka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Význam organismů pro člověka

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Historie Žehuňského rybníka

Historie Žehuňského rybníka Historie Žehuňského rybníka Vyslovíme-li jméno obce Žehuň, většinou se mnohému vybaví rozsáhlá vodní plocha rybníka. Připomeňme si proto stručně jeho historii. Když Jan a Bernard z Valdštejna přenechali

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

VODA. Voda na Zemi. Salinita vody CZ.1.07/2.2.00/28.0158. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP. Ekologie živočichů 1

VODA. Voda na Zemi. Salinita vody CZ.1.07/2.2.00/28.0158. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP. Ekologie živočichů 1 VODA EKO/EKŽO EKO/EKZSB Ivan H. Tuf Katedra ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci Modifikace profilu absolventa : rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů Voda na Zemi Oceány

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Podzemní vody miniprojekt

Podzemní vody miniprojekt Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 Vašimi průvodci budou: Katka Zímová (KBUK) hlavní organizátor Jakékoli dotazy a komplikace ohledně exkurze řešte zde: zimovak@fzp.czu.cz ; 605 505 529 Vraťka

Více

Losos obecný - Salmo salar

Losos obecný - Salmo salar Losos obecný - Salmo salar Losos obecný je jednou z nejzajímavějších ryb. Asi nejvíce fascinoval lidi tah losů z moře na vzdálená trdliště na horním toku řek a jejich sebezničující vůle překonat všechny

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Starověk 4000 let př.n.l. Sumerové ochranné hráze proti záplavám, odvodňovací a závlahové kanály. Egypťané závlahové systémy čerpání vody z Nilu

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více