Žádost o dotaci z OP Rybářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o dotaci z OP Rybářství"

Transkript

1 ... Strana 1 z 13 2.Datum z potvrzení o přijetí 3.Hodina z potvr. A1 Informace o žadateli a projektu 5.Prioritní osa: 3 8.Záměr: b 6.Opatření: 7.Název opatření: 3. Společné činnosti 9.Název záměru: podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství 10.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami): Výrobky ze strojně děleného rybího masa 1Pracoviště SZIF příslušné k administraci žádosti: RO České Budějovice Údaje o žadateli 12.* Právnická osoba / Fyzická osoba 13.* Plátce DPH / Neplátce DPH 14.* Veřejnoprávní subjekt: Ano Ne Právnická osoba: 15.Název: 16.Právní forma: FISH MARKET a. s. 121-Akciová společnost Fyzická osoba: 17.Titul před: 18.Jméno: 19.Příjmení: 20.Titul za: 2Rodné číslo: 22.Datum narození: / Právnická i fyzická osoba: 23.IČ: DIČ (je-li přiděleno): CZ Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu 25.Ulice: 26.Č.p.: 27.Č.o.: 28.PSČ: 29.Obec: Rybářská Třeboň 30.Část obce/městská část: 3NUTS 4 (okres): Jindřichův Hradec 32.Telefon: Fax: 34. Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO) 35.Ulice: 36.Č.p.: 37.Č.o.: 38.PSČ: 39.Obec: 40.Část obce/městská část: 4NUTS 4 (okres): Kontaktní adresa odpovědné osoby pro poskytování informací 42.Titul před: Ing. 43.Jméno: Tomáš 44.Příjmení: Severa 45.Titul za: 46.Telefon: 47.Mobilní telefon: Fax: 49. Bankovní spojení žadatele 50.Číslo účtu: Kód banky: Název banky: ČSOB a.s. 53.Název účtu: FISH MARKET a.s. 54.Měna: CZK EUR 55.V: Třeboni 56.Dne:

2 A1 Informace o žadateli a projektu Strana 2 z 13 Jméno: Rudolf Příjmení: Provázek Funkce osoby: předseda představenstva Podpis: Jméno: Magdalena Příjmení: Herdová Funkce osoby: člen představenstva Podpis: Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsaná pouze žadatelem osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu).

3 A2 Časový a finanční plán Strana 3 z 13 Časový harmonogram 3.Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Datum předložení Žádosti o platbu: Struktura financování projektu 6. Celkové výdaje projektu Kč 7. Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 6. - hodnota pole Kč 8. Celkové způsobilé výdaje projektu Kč 9. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - investiční 0 Kč 10. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - neinvestiční Kč 1 Procento dotace - investiční 0 % 12. Procento dotace - neinvestiční % 13. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - investiční = hodnota pole 9. x hodnota pole 1/100 0 Kč 14. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - neinvestiční = hodnota pole 10. x hodnota pole 12./ Kč 15. Výdaje pro spolufinancování (dotace) = hodnota pole hodnota pole Kč 16. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 7 5 % 17. Příspěvek společenství - EU (Kč) - investiční = hodnota pole 13. x hodnota pole 16. / Kč 18. Příspěvek společenství - EU (Kč) - neinvestiční = hodnota pole 14. x hodnota pole 16. / Kč 19. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole hodnota pole Kč 20. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 2 5 % 2 Příspěvek z národních zdrojů (Kč) - investiční = hodnota pole 13. x hodnota pole 20. / Kč 22. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) - neinvestiční = hodnota pole 14. x hodnota pole 20. / Kč 23. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 2 + hodnota pole Kč 24. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - investiční 0 Kč 25. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - neinvestiční Kč 26. Zisk vytvořený v průběhu realizace projektu (orientační údaj) 0 Kč 27. Dotace po odečtení zisku vytvořeného během projektu = hodnota pole hodnota pole Kč 28. Soukromé výdaje = hodnota pole 6. - hodnota pole Kč Projekt vyžaduje výběrové řízení? 29.* Ano Ne Vliv projektu na rovné příležitosti 30.* Cíleně zaměřen Pozitivní Neutrální Publicita 3 Viditelné umístění trvalé informační desky 32. Informační billboard 33. Informace o spolufinancování z EFF na všech dokumentech 34. Jiné zajištění publicity projektu

4 B1 Popis projektu - všeobecná strana Strana 4 z 13 Zdůvodnění projektu 3.Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami): V projektu bude řešena problematika využití výchozího produktu separátu - do výrobků uplatnitelných v tržní síti. 4.Uveďte podstatu problému včetně výchozího stavu (max znaků i s mezerami): Běžně je uváděno, že rybí maso je bohaté na vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) řady n-3 - jako eikosapentaenovou (EPA) a dokosahexaenovou (DHA) kyselinu. Údaje, které jsou k dispozici, svědčí pro to, že konzumace výrobků z ryb s vysokým množstvím těchto mastných kyselin má příznivý vliv na lidské zdraví. Prospěšný účinek byl zaznamenán zejména v prevenci kardiovaskulárních nemocí a jsou dokladovány i další kladné zdravotní dopady na vývoj nervového systému. Podstatou řešení projektu je hledat možnosti a způsoby dalšího zhodnocení rybí suroviny, včetně využití rybího separátu. To je netradiční kvalitní surovina připravená strojním dělením masa. V první fázi řešení, na které chceme navázat, byly zjištěny tzv. vstupní údaje, byl prozkoumán průběh mikrobiálních procesů v závislosti na teplotě prostředí, bylo provedeno hodnocení textury separátu a proběhlo senzorické hodnocení panelem zkušených hodnotitelů. Máme tedy popsán základní vstupní produkt po stránce texturních a senzorických vlastností a známe důležité mikrobiologické hodnoty v separátu. Byly tak získány základní údaje pro další krok. Tím je vývoj a příprava nových výrobků připravených na bázi strojně děleného masa. Výchozím stavem, od kterého můžeme dále postupovat je poznání a popis vlastností separátu. Proto v návazném období připravíme návrhy a vyzkoušíme různé formy zabudování separátu do výrobků, které se mohou vhodně uplatnit v tržní síti. Výstupem projektu bude návrh nových výrobků pro tržní síť. Předpokládáme, uplatnění najdou různé zchutňující látky, zeleninové ingredience a vyzkoušíme i uplatnění tekutého kouře pro přípravu nových výrobků. Zákazníkovi, konzumentu rybích produktů, chceme nabídnout širší sortiment výrobků. Hledáme možnosti dalšího efektivního využití sladkovodních ryb. Maso ryb pocházejících z hygienicky kontrolovaného chovu sladkovodních ryb je pro dietu bohatou na biologicky cenné látky žádoucí a velmi vhodné. Je proto důležité hledat všechny možné formy dalšího využití kvalitní suroviny. Z nutričního pohledu na rybí maso obecně platí, že střední hodnoty lipidů (triglyceridy + fosfolipidy) se pohybují mezi 4-10 g/100g, což odpovídá % celkové energetické hodnoty ryby. Nejproměnlivější část zásobního tuku představují triglyceridy, nejstabilnější zejména strukturní fosfolipidy. Složení lipidů u ryb se liší od lipidů savců. Hlavní rozdíl je v tom, že lipidy ryb obsahují až 40 % mastných kyselin s dlouhým řetězcem o 14 až 22 atomech uhlíku, které jsou vysoce nenasycené. Organismus, ať už lidský nebo jiný, potřebuje skupiny n-6 a n-3 mastných kyselin a záleží na jejich vzájemném poměru, který ovlivňuje projevy v organismu. Proto je nesmírně důležitý příjem n-3 i n-6 kyselin ve správném poměru, který by měl být cca 1 : 1 1 : 4 ve prospěch n-6 mastných kyselin. Skutečnost je však v současnosti taková, že tento poměr je v České republice v lidské výživě až 1 : 40 ve prospěch n-6 kyselin. Místo realizace projektu Č.ř. 8.Ulice: Rybářská 9.Č.p.: 10.Č.o.: 801 1PSČ: Obec: Jindřichův Hradec 13.Část obce/městská část: 14.NUTS 4 (okres): Jindřichův Hradec 15.NUTS 3 (kraj): Jihočeský kraj Zpracovatel projektu (uveďte pouze v případě, že zpracovatelem je jiný subjekt) 16.Titul před: 17.Jméno: 18.Příjmení: 19.Titul za: 20.Telefon: 2Mobilní telefon: 22.Fax: 23.

5 B2 Popis projektu - specifická strana 3.b) Strana 5 z 13 Žadatel 3.Uveďte základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele (dle OR, živnostenských listů, stanov společnosti, atd.) souvisejících s rybářstvím: Přehled činnosti dle OR: - Řeznictví a uzenářství - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdku, násadových a generačních ryb - sportovní rybolov v povolených rybářských revírech Přehled činnosti dle RES: : Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů : Sladkovodní akvakultura : Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků Přehled činnosti dle EZP: - Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu Realizace projektu 4.Uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému (max znaků i s mezerami): Výstupem projektu je vývoj nového výrobku, který přispěje k rozšíření sortimentu výrobků připravených z rybí suroviny. Sortiment výrobků ze sladkovodních ryb je v České republice stále málo rozvinutý. Tržní uplatnění nacházejí většinou pouze živé, nebo čerstvé a mražené ryby, částečně pak ryby uzené. Chybí nové typy výrobků, výrobky pro mikrovlnný ohřev a jiné pokročilejší formy, které jsou ve světě označovány jako value added products. To jsou výrobky s vyšším podílem zhodnocení, včetně širšího zapojení lidské práce do konečné formy produktu. Cílem projektu je přispět k vývoji nových zpracovatelských postupů a nových výrobků. Realizace projektu přispěje i k dokonalejšímu využívání kvalitní suroviny ve zpracovatelském rybářském podniku. 5.Uveďte druhy ryb/stádia ryb, které budou předmětem vývoje, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Projekt není zaměřen na tuto oblast. 6.Popište metody, kterými bude vývoj prováděn, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Vývoj bude zaměřen na zvládnutí technických záležitostí výrobku po stránce technických kvalit (profil textury), potravně bezpečnostních rizik, mikrobiologické parametry a na organoleptické posouzení přijatelnosti (sensorické hodnocení). K práci na vývoji výrobku bude použita surovina připravená během zpracování filetováním z kapra obecného. Tak, jako v předchozím projektu, budou pro její přípravu použity pokusné ryby, které budou zabity, odšupinovány, odříznuty ploutve a hlava a zpracovány na filety. Kosterní zbytky se zpracují tak, že se strojně oddělí svalovina a kosti. Dojde k desintegraci svalových vláken. V separátoru je svalovina tlakem běžícího pásu protlačena otvory ve válci (pás přiléhá zhruba k 25 % obvodu válce). Válec přitom rotuje o něco málo rychleji než pás. Otvory ve válci mají určitý průměr, pro zpracování sladkovodních ryb jsou vhodné otvory 4-5 mm. Čím menší jsou otvory, tím silnější je protlačovací intenzita. Tlak pásu na válec může být regulován v závislosti na typu a velikosti zpracovávané suroviny a průměru válce. Využití separátoru při zpracování např. okouna, cejna, plotice a dalších nekomerčních druhů ryb nabízí perspektivu přípravy nových výrobků, které odpovídají současným konzumentským požadavkům a existuje tedy předpoklad tržního úspěchu. Návazné návrhy a možnosti dalšího zpracování a posuzování výrobku připraveného na bázi strojně děleného masa bude probíhat na základě profilu textury (textura, šťavnatost, žvýkatelnost) a organoleptického (senzorického) hodnocení. Tato hodnocení budou doplněna o průřezový test na výskyt biogenních aminů. Biogenní aminy, zejména putrescin (PUT), kadaverin (CAD) a histamin (HIS) jsou v bílkovinných potravinách široce rozšířeny a kvalita čerstvých potravin je s těmito aminy spojována. Aminy vznikají dekarboxylací aminokyselin jako výsledek metabolických procesů a mikroorganismů. Bude proveden i mikrobiologický rozborem na stanovení celkového počtu mikroorganismů, psychrofilních a psychrotrofních mikroorganismů a koagulázopozitivních stafylokoků. Pro nové výrobky přichází v úvahu použití zchutňujících látek, tekutého kouře a zeleninových ingrediencí. Z období řešení projektu bude zpracována obrazová dokumentace, která bude zachycovat důležité momenty průběhu projektu. 7.Popište metody, kterými budou vyhodnoceny výsledky (max znaků i s mezerami): 1) Hodnocení profilu textury výrobku: Pro technické měření parametrů textury a stanovení profilu textury bude používán speciální přístroj. Technika zahrnuje stlačování vzorku v několika (obvykle ve dvou) cyklech za přesně definovaných podmínek. Tento test stlačování napodobuje žvýkání potraviny a měří sílu vynaloženou na vzorek, obvykle se napodobují první dvě skousnutí při žvýkání potraviny. Při analýze profilu textury jsou vzorky stejných rozměrů stlačovány mezi deskami ve dvou cyklech. Pro měření textury je důležitá standardizace podmínek vlastního měření (rozměry vzorků, orientace svalových vláken, rychlost a směr působení síly na svalová vlákna. Mechanické vlastnosti jsou ty, které se vztahují k reakci potraviny na mechanické namáhání a dělí se do několika parametrů; uvádí je ČSN ISO (1997). Soudržnost a žvýkatelnost se mechanicky neměří přímo, a proto se dopočítávají. Profil textury se upřednostňuje proto, že poskytuje kompletní analýzu všech texturálních vlastností (Szczesniak, 1963; Civille et al., 1973). 2) Metoda organoleptického (senzorického) posuzování: Podstatou tohoto posuzování je rozbor kvality výrobku z pohledu spotřebitelské (konzumentské) hodnoty. Postup má řadu šířeji platných a doporučených kroků, které vycházejí z principů sensorické analýzy. Organoleptické hodnocení se bude provádět v panelu 10 osob v jednom opakování. Hodnotitelé výsledky zaznamenají do předem připraveného protokolu. Na protokolu budou sledovány čtyři jakostní znaky: vůně, chuť, pachuť, konzistence. Ke každému znaku je předtištěna deseticentimetrová úsečka. Na jednom konci úsečky jsou vždy použity parametry jakosti kladné, na opačném konci záporné. Hodnotitelé označí na úsečce místo, které podle jejich smyslů odpovídá vjemům daných vzorků. Při získání výsledků se vychází z toho, že vzdálenost od začátku (žádoucí, kladná vlastnost) k označenému místu změříme v mm a vyjádříme číselně. Čím bude tato vzdálenost větší, tím bude hodnocení horší. 3) Mikrobiologické hodnocení bude probíhat podle norem: ČSN ISO 17410, ČSN čl. 75, a ČSN EN ISO , -3. 4) Stanovení biogenních aminů bude probíhat v režimu micelární elektrokinetické kapilární chromatografie. Biogenní aminy budou po extrakci kyselinou chloristou derivatizovány benzochloridem. Příslušné N-benzamidy budou dále děleny v křemenné kapiláře o průměru 75 um a délce 43 cm v prostředí borátového tlumivého roztoku s laurylsíranem sodným. Mez stanovitelnosti dosahuje jednotek mg aminů na kilogram vzorku. R01001_31b Kolo příjmu: 14

6 B2 Popis projektu - specifická strana 3.b) Strana 6 z 13 Pro hodnocení činností bude využíván slovní popis a číselná kvantifikace průběžných výsledků. 8.Popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu (max znaků i s mezerami): Způsobilými výdaji budou náklady na vstupní surovinu ryby. Následně pak na náklady na zpracování (zabití, vykrvení, odšupinování, odstranění vnitřností, půlení, filetování) a přípravu strojně děleného masa. Návazný podíl nákladů bude spojen s uchováním (chlazení, mrazení) a přepravou suroviny. Další náklady budou sloužit k pokrytí činností spojených s plánováním a koordinací projektu: (registrace, záznamy na elektronická media, dokumentace, prezentace postupu prací), návrh receptury vzorku, hodnocení vzorků (měření textury a stanovení senzorického profilu, zhotovení fotodokumentace, smluvní provedení mikrobiologických rozborů, zajištění rozborů na výskyt biogenních aminů) a sepsání závěrečné zprávy. 9.Uveďte, co bude předmětem smlouvy se spolupracujícím subjektem projektu (max znaků i s mezerami): Partner projektu dosud není vysoutěžen, soutěž proběhne v průběhu říjen - prosinec. Předmětem smlouvy bude: - metodické vedení během vývoje nového výrobku - odběry a analýzy vzorků - senzorické hodnocení výrobku - vyhodnocení textury s určením profilu textury - mikrobiologická vyšetření - stanovení biogenních aminů ve výrobku - vyhodnocení možnosti využití zchutňujících a doplňkových látek, tekutého kouře a zeleninových ingrediencí v nových výrobcích - sepsání zprávy o vývoji nového výrobku z rybí suroviny dle osnovy zakotvené v pravidlech OP Rybářství , 3. Společné činnosti, záměr b 10.Podrobně popište, v čem je výrobek nebo technologie nová, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (jaké výsledky by měla spolupráce se spolupracujícím subjektem projektu přinést, jaké problémy vyřešit), (max znaků i s mezerami): Projekt řeší návrh výrobku připraveného na bázi strojně děleného masa ryb, řeší jeho technické zabezpečení a zdravotně bezpečnostní parametry. Propracovává v ČR novou technologii strojního dělení masa ryb. Cílem je uvést nový produkt, který rozšíří sortiment výrobků připravených ze sladkovodních ryb. Je to postup, který zasahuje oblast zvýšení výtěžnosti při zpracování ryb a současně připravuje nový výrobek pro trh. Pomůže k obohacení trhu a nepřímo i k žádoucímu zvýšení spotřeby rybího masa. Novost projektu je v přípravě receptury produktu, který odpovídá moderním požadavkům na rozšíření tržního sortimentu výrobků připravených z rybí suroviny. Projekt je zaměřen na zvýšení výtěžnosti ryb a na vhodnou formu využití strojně děleného masa. Průměrná celosvětová spotřeba ryb (sladkovodních i mořských) je přibližně 16 kg/obyvatele/rok, v zemích Evropské unie je to 11 kg/obyvatele/rok. V České republice celková spotřeba ryb dlouhodobě stagnuje a pohybuje se mezi 5-6kg/obyvatele/rok. Spotřeba sladkovodních ryb je nízká, v současnosti nedosahuje ani 1 kg/obyvatele/rok. Důvodem menšího zájmu o sladkovodní rybu je také menší sortiment výrobků. Rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny a dalších látek vysoké biologické hodnoty a mělo by být naším zájmem, aby se stalo pravidelnou součástí jídelníčku. V české domácí kuchyni jsou ryby stále zastoupeny v menší míře bez ohledu na sociální skladbu obyvatelstva nebo cenovou úroveň. 1Podrobně popište, v čem spočívá energetická úspornost technologie, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Projekt není zaměřen na tuto oblast. 12.Podrobně popište, v čem spočívá omezení vlivu technologie na životní prostředí, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Při zpracování projektu nebudou použity technologie, které by negativně ovlivnily životní prostředí. Pozitivní vliv na životní prostředí lze spatřit ve větší výtěžnosti zpracování ryb a snížení objemu odpadu. Při použití technologie strojního dělení masa je zužitkováno i rybí maso (kvalitní svalovina na kosterních zbytcích), které by jinak nebylo možné potravinově využít. Na trh se tak dostane více potraviny, aniž by došlo k většímu vytěžování přírodních zdrojů. Projekt tak naplňuje cíle udržitelného rozvoje. 13.Podrobně popište, v čem spočívá ekonomická úspornost technologie, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Pozitivní ekonomický vliv se projeví: a) větší výtěžností zpracování ryb. Při použití technologie strojního dělení masa je zužitkováno i rybí maso (kvalitní svalovina na kosterních zbytcích), které by jinak nebylo možné potravinově využít b) možností vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Technologií strojního dělení masa je možné zpracovat i dosud netržní ryby (cejn, plotice). Při vývoji vhodného výrobku je možné i tyto ryby efektivně zpeněžit. Časový plán aktivit projektu Č.ř. 14.Lokalizace akce 15.Datum od 16.Datum do 17.Čas od 18.Čas do Sádecká 230, Třeboň Pracoviště vědeckého subjektu Úsilné 150, České Budějovice Spolupracující subjekt - (žadatel vyplní, který z níže uvedených subjektů na projektu spolupracuje) * Hospodářský subjekt Výzkumný subjekt Vzdělávací subjekt 19.Uveďte název, adresu, IČ (je-li přiděleno) a nejdůležitější přehled činností uvedeného spolupracujícího subjektu, které mají vztah k předmětu projektu: Partner projektu dosud nebyl vysoutěžen, bude vybrán ve výběrovém řízení realizovaném od října do prosince Předmětem smlouvy s partnerem budou činnosti uvedené v poli 9 na s. B2 Výsledky projektu 20.Stručně shrňte předpokládané výsledky projektu včetně jejich využití v budoucnosti (max znaků i s mezerami): Cílem projektu je vyvinout produkt připravený na bázi strojně děleného masa, který je uplatnitelný na trhu, zvýšit výtěžnost při zpracování ryb a R01001_31b Kolo příjmu: 14

7 B2 Popis projektu - specifická strana 3.b) Strana 7 z 13 rozvinout novou technologii strojního dělení masa. Dojde k rozšíření sortimentu výrobků z ryb a podpoře konzumace sladkovodních ryb v ČR. 2Uveďte dosažení specifického cíle/cílů dle popisu opatření (max znaků i s mezerami): Projekt umožňuje propojení rybářského výzkumu a provozních hospodářských subjektů k řešení aktuálního stavu ve zpracování sladkovodních ryb. Vedle toho umožňuje rychlé předávání vědeckých poznatků do praxe. Chceme dospět k výrobkům uplatnitelným v tržní síti. Rozpočet projektu Výdaje na straně žadatele (podrobně definujte způsobilé výdaje ve členění) 22.Osobní náklady na pracovníky, podílející se na výzkumu (max znaků i s mezerami): Osobní náklady na zaměstnance (mzda), kteří se budou podílet na realizaci projektu. Při vývoji nových výrobků bude nutná účast zaměstnanců zpracovny z provozního úseku a z úseku managementu, jejichž zapojení umožní realizaci projektu v plném rozsahu. 23.Provozní náklady (max znaků i s mezerami): Náklady na pořízení drobného majetku, materiálu a služeb pro účely projektu, zejména náklady spojené s nákupem ryb a dalších surovin potřebných pro vývoj nových výrobků a pořízení drobného materiálu (např. obalový materiál pro transport, uchování a manipulaci se surovinou, váhy, teploměry, přídatné látky, drobné přístrojové vybavení apod.) a služeb potřebných k VaV (např. veterinární a laboratorní služby služby, rozbory). 24.Případné další výdaje dle specifičnosti tohoto opatření (max znaků i s mezerami): Osobní náklady na manažera projektu. Činnosti projektového manažera: - odpovědnost za realizaci projektu, koordinace, plánování a kontrola klíčových aktivit projektu, koordinace činnosti týmu na straně žadatele s týmem partnera, archivace dokumentů souvisejících s projektem, zajištění financování projektu, komunikace případných změn projektu vůči SZIFu, příprava Žádosti o proplacení. Výdaje na straně spolupracujících subjektů (podrobně definujte způsobilé předpokládané výdaje na spolupráci se spolupracujícím subjektem ve členění): 25.Celkové výdaje v Kč 26.Osobní náklady na pracovníky, podílející se na výzkumu (max znaků i s mezerami): Předpokládáme účast cca 3 vědeckých pracovníků a cca 3 techniků s jejich účastí při plánování, vývoji nových výrobků, analýzách a rozborech. Dále počítáme s pracemi při návazných doprovodných akcích a s pracemi při vyhodnocování a sepisování technické zprávy. Do administrativy budou zapojeni částečnými úvazky 2 pracovníci. Za řešení projektu budou vyplaceny odměny. 27.Provozní náklady (max znaků i s mezerami): Provozní náklady budou tvořeny náklady na pokusný materiál, záznamy na elektronická media, fotodokumentaci, projekční prezentaci postupu prací, hodnocení vzorků a drobným materiálem (laboratorní materiál, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby atd.). Do provozních nákladů budou zahrnuty náklady na služby (analýzy surovin a výrobků, rozbor a hodnocení vzorků, mikrobiologické rozbory a stanovení biogenních aminů). Režijní náklady jsou stanoveny do výše 20% celkových přímých nákladů projektu spojených s provozem služebních vozidel, kancelářskými potřebami. 28.Případné další výdaje dle specifičnosti tohoto opatření (max znaků i s mezerami): Nezpůsobilé výdaje projektu 30.Podrobně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč (max znaků i s mezerami): DPH 29.Celkové výdaje v Kč Nezpůsobilé výdaje (Kč) R01001_31b Kolo příjmu: 14

8 B3 Popis projektu - ukazatele 3.b) Strana 8 z 13 Ukazatele 3. Na projektu spolupracuje vždy hospodářský subjekt * Ano 4. Na projektu spolupracuje vždy výzkumný ústav nebo vzdělávací subjekt (případně vždy vědecký ústav i vzdělávací subjekt) * Ano 5. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu větší než 50%? * Ano Ne 6. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu v rozmezí 35% - 50%? * Ano Ne 7. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu v rozmezí 25% - 34,9%? * Ano Ne 8. Je žadatel chovatelem sladkovodních ryb? * Ano Ne Ukazatele dle přílohy III nařízení Komise (ES) č. 498/ Operace, která vede ke zdokonalení odborných dovedností * Ano Ne 10. Operace propagující partnerství mezi vědci a provozovateli v odvětví rybolovu * Ano Ne 1 Operace vedoucí k budování kontaktů a výměně zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi, které prosazují rovné příležitosti mezi muži a ženami a dalšími zúčastněnými subjekty * Ano Ne 12. Další operace * Ano Ne R01001_31b Kolo příjmu: 14

9 B4 Způsobilé výdaje projektu Strana 9 z 13 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů Č.ř. 3.Text způsobilého výdaje 4.Kód 5. Výdaje na vývoj nových výrobků z ryb (neinvestiční) Č.ř. 6.Obsah způsobilého výdaje - limit 7. 8.Jednotka 9.Počet jednotek Výdaje na vývoj nových výrobků z ryb (neinvestiční) Č.ř. 3.Text způsobilého výdaje 4.Kód Výdaje na koordinaci spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty Č.ř. 6.Obsah způsobilého výdaje - limit 7. 8.Jednotka 9.Počet jednotek Výdaje na koordinaci spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)

10 D1 Přílohy - čestné prohlášení Strana 10 z 13 Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby při podání žádosti o poskytnutí dotace z OP Rybářství Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé. Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů. Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má příjmy z Zpracování ryb, které dokládám příslušným účetním dokladem (netýká se vzdělávacích subjektů, školních podniků a výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství). Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu 86 odst. 3 a odst. 4, 9 odst. 7 a 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům státní správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných z fondů EU i vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku. Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava II. a IX. Zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah opatření/záměru. V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatření 3. Společné činnosti, záměr b) v rámci Operačního programu Rybářství stanovené Pravidly pro žadatele. Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba nemá k datu podání Žádosti o dotaci a nebude mít po celou dobu lhůty vázanosti na účel právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele a dále rovněž není a po celou lhůtu vázanosti na účel nebude jakkoliv spjata se subjekty, v jejichž struktuře je akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, a to i prostřednictvím více subjektů. Uveďte osoby jednající jménem této právnické osoby s uvedením funkce a zaškrtněte, zda osoba jedná jako jeho statutární orgán nebo jedná na základě udělené plné moci Č.ř. 3.Jméno 4.Příjmení 5.Funkce 6.Jedná jako Rudolf Provázek předseda představenstva Jedná jako statutární orgán 2. Magdalena Herdová člen představenstva Jedná jako statutární orgán 7.Uveďte osoby s podílem v této právnické osobě (max znaků i s mezerami): Rybářství Třeboň Hld. a.s. 8.Uveďte osoby, v nichž má tato právnická osoba podíl a výši tohoto podílu (max znaků i s mezerami): KOLTER, a.s., 49% 9.Uveďte osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek (max znaků i s mezerami): Rybářství Třeboň a.s. - produkční sesterská společnost, obchodní vztah probíhá za standardních tržních podmínek. Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

11 D2 Bodovací kritéria Strana 11 z 13 Požadované body za bodovací kritéria Č.ř. 3.Text 4.Odpověď 5.Body Bodování projektu výběrovou komisí (přenos počtu bodů) 2. Podíl výnosu (příjmu) z rybářství na čistém obratu subjektu za jedno ze tří posledních uzavřených účetních období podíl je < než 25% čistého obrat 0,00 3. Žadatel je chovatelem sladkovodních ryb ne 0,00 Celkem 0,00

12 D3 Seznam příloh Strana 12 z 13 Povinné přílohy Č.ř. 3.Název přílohy Doklad, ve kterém jsou uvedeny jmenovitě osoby zastupující žadatele v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování - dokládá pouze žadatel právní formy (dle ČSÚ) "Organizační jednotka sdružení, Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) a Zájmové sdružení" - prostá kopie; Prosté kopie účetních dokladů (faktura apod., splňující náležitosti účetního dokladu, definované v 11 Účetní doklady zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), ze kterého bude patrný příjem z akvakultury (prodeje ryb či rybích výrobků). Doklad musí být vystaven v posledním účetním období (skutečnost, zda se jedná o účetní období uzavřené či dosud neuzavřené, není podstatná). Doklad nesmí být vystaven v průběhu účetního období, do něhož spadá datum podání Žádosti o dotaci. Výjimku tvoří nově založené podniky, jejichž účty dosud nebyly schváleny. Tuto povinnou přílohu žadatel dokládá pouze v případě, že je z definice příjemce dotace fyzickou nebo právnickou osobou, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko; Doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace z Operačního programu Rybářství - prostá kopie; 4. Odpověď Ne Ano Č.ř. 5.Dokument Ano 6. MB** 7. Stran Nepovinné přílohy Č.ř. 8.Název přílohy Prostá kopie účetního dokladu - faktura apod., ze kterého je patrný příjem z akvakultury (viz Vysvětlivky k tabulce Bodovacích kritérií). Účetní doklad musí splňovat náležitosti účetního dokladu, definované v 11 Účetní doklady zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokládá se k bodovacímu kritériu č. 3. Pokud by žadatel k tomuto účelu dokládal stejné účetní doklady, které předkládá jako povinnou přílohu k Žádosti o dotaci, pak postačí tuto přílohu předložit k Žádosti o dotaci pouze 1x - prostá kopie; 9. Odpověď Ne Č.ř. 10.Dokument 1 MB** 12. Stran Další přílohy Č.ř. 13.Název přílohy Č.ř. 14.Dokument 15. MB** 16. Stran ** Maximální povolená velikost jednoho vloženého dokumentu je 10 MB a maximální povolená celková velikost všech vložených dokumentů ve formuláři je 25 MB.

13 D4 Příloha - Tabulka a metodika výpočtu výnosů (příjmů) z rybářství a jejich podílu na čistém obratu subjektu Strana 13 z 13 3.Žadatel vede Účetnictví Tabulka a metodika výpočtu výnosů z rybářství a jejich podílu na čistém obratu subjektu Pro žadatele, kteří vedou účetnictví (údaje v tis. Kč) Soupis výnosů za období Položka Legenda Vazba na doklad/položku Částka 1a tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní výroby do zboží 0 1b ostatní tržby za zboží 0 Mezisoučet č. 1 = řádek č. 1 Výkazu zisku a ztrát (1a + 1b) 0 1c tržby za prodej živých ryb vlastní výroby 0 1d tržby za prodej zpracovaných ryb 0 1e prodej povolenek k lovu na udici 0 1f ostatní tržby za vlastní výrobky a služby 0 Mezisoučet č. 2 = řádek č. 5 Výkazu zisku a ztrát (1c + 1d + 1e + 1f) 0 S N Součet veškerých tržeb, uvedených na ř. 1 a 5 Výkazu zisku a ztrát (mezisoučet č. 1 + mezisoučet č. 2) = součet ř. č Výkazu zisku a ztrát Zúčtované náhrady a/nebo dotace za mimoprodukční funkce rybníků: - za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými predátory (dle zákona č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů) - dotace za mimoprodukční funkce rybníků (dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů) R Výnosy z rybářství (1a +1c + 1d + 1e + N) 0 O Čistý obrat, použivaný pro účely OP Rybářství (= součet veškerých tržeb S + N) Podíl příjmu z rybářství na čistém obratu subjektu v % (výnosy z rybářství/čistý obrat) * 100 R/O * Při kontrole na místě (ověření uvedených dat z účetnictví): 1) Žadatel doloží údaje soupisem veškerých tržeb uvedených v řádku 1 a 5 Výkazu zisku a ztrát za zvolené účetní období dle jednotlivých skladových karet s celkovým součtem v členění: a) tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní výroby do zboží a vykázaných v ř. 1 Výkazu zisku a ztrát, b) ostatní tržby za zboží, c) tržby za prodej živých ryb vlastní výroby vykázaných v řádku 5 Výkazu zisku a ztrát, d) tržby za prodej zpracovaných ryb vykázaných v řádku 5 Výkazu zisku a ztrát, e) tržby za prodej povolenek k lovu na udici, f) ostatní tržby za vlastní výrobky a služby. Úplnost uvedených údajů doloží žadatel kopií Výkazu zisku a ztrát za zvolené účetní období. 2) Správnost částky, uvedené v tabulce jako zúčtovaná náhrada škod a/nebo dotace za mimoprodukční funkce rybníků doloží žadatel dokladem, který prokazuje přiznání dotace a/nebo náhrady žadateli a bankovním výpisem, z něhož je patrné, že byly žadateli poukázány finanční prostředky.

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Opatření 2.1. Inovace Ing. Pavla Štěpánová

Opatření 2.1. Inovace Ing. Pavla Štěpánová Inovace Ing. Pavla Štěpánová Oddělení implementace Řídící orgán OP Rybářství Ministerstvo zemědělství Popis opatření: Opatření 2.1. Opatření 2.1. je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

OSNOVA PROJEKTU. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše

OSNOVA PROJEKTU. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše Příloha 2 OSNOVA PROJEKTU - Název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu Nákup vybavení ČRS 5. kolo - uveďte číselné označení a název opatření, příp. záměru, v rámci kterého projekt předkládáte

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Městská rada vyhlašuje výzvu 2005/1 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 4.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova .. 2.Datum přijetí žádosti Strana 1 z 9 A1 Informace o žadateli Razítko místa příjmu žádosti 5.Osa: 6.Sk.opatření: 7.Opatření: 8.Podopatření: 9.Název opatření resp. podopatření: III III.2. III.2.1. III.2.1.1.

Více

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015 Žádost o poskytnutí dotace tréninková výzva v rámci projektu Zálabí táhne za jeden provaz z Opatření III. 4. I. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Název projektu (stručný a výstižný) 2. Žadatel

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním Mgr. Jana Březinová

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním Mgr. Jana Březinová Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním Mgr. Jana Březinová Oddělení implementace Řídící orgán OP Rybářství Ministerstvo zemědělství Popis opatření: Opatření je zaměřeno na podporu investic

Více

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Registrační číslo Úřadu práce ČR: Překlenovací příspěvek Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů O překlenovací

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. ŽÁDOST O PODPORU v rámci tréninkové výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Číslo žádosti: Datum doručení:

Více

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014. Žádost o platbu

PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014. Žádost o platbu PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014 Žádost o platbu Identifikace projektu projektu (záměru): Registrační číslo projektu účastníka: Název projektu účastníka Verze podané ŽoPl: 6.1 TY/ZCI/001 CA 2011 2014/

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA REPREZENTACI MĚSTA NA AKCÍCH KREJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU V OBLASTI KULTURY

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 11 HLÁŠENÍ O POKROKU - VZOR Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Hlášení o pokroku 1. Údaje o projektu: Prioritní

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury Ing. Jiří Guschl

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury Ing. Jiří Guschl Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury Ing. Jiří Guschl Oddělení implementace Řídící orgán OP Rybářství Ministerstvo zemědělství Popis opatření: Opatření

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

r člen komise Ivana Adamová

r člen komise Ivana Adamová PROTOKOL O OTEVíRÁNí OBÁLEK S NABíDKAMI sepsaný v souladu s ustanovením 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), podaných v rámci zadávacího řízení na veřejnou

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Rtevropský -.." fond v ČR EVROPSKÁUNIE Zadávací dokumentace Název projektu: ROSTEX, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Registrační číslo projektu: CZ.l.04/1.1.04/39.00100 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura

Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura 1. Název projektu: Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura opatření III. 2.1.1. obnova a rozvoj vesnic (stručný a výstižný název) Název MAS: Království

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola Ing. Tomáš Kolář Žádost o proplacení výdajů projektu pouze 22. kolo Pravidla - Žádost o proplacení

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

1/7 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu

1/7 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL) strana A1 Informace o žadateli a projektu

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku Žádost číslo: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku I. ÚDAJE O ŽADATELI Název organizace/jméno žadatele: (Uveďte úplný název Vaší organizace nebo jméno) Sídlo organizace/

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více