Žádost o dotaci z OP Rybářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o dotaci z OP Rybářství"

Transkript

1 ... Strana 1 z 13 2.Datum z potvrzení o přijetí 3.Hodina z potvr. A1 Informace o žadateli a projektu 5.Prioritní osa: 3 8.Záměr: b 6.Opatření: 7.Název opatření: 3. Společné činnosti 9.Název záměru: podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství 10.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami): Výrobky ze strojně děleného rybího masa 1Pracoviště SZIF příslušné k administraci žádosti: RO České Budějovice Údaje o žadateli 12.* Právnická osoba / Fyzická osoba 13.* Plátce DPH / Neplátce DPH 14.* Veřejnoprávní subjekt: Ano Ne Právnická osoba: 15.Název: 16.Právní forma: FISH MARKET a. s. 121-Akciová společnost Fyzická osoba: 17.Titul před: 18.Jméno: 19.Příjmení: 20.Titul za: 2Rodné číslo: 22.Datum narození: / Právnická i fyzická osoba: 23.IČ: DIČ (je-li přiděleno): CZ Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu 25.Ulice: 26.Č.p.: 27.Č.o.: 28.PSČ: 29.Obec: Rybářská Třeboň 30.Část obce/městská část: 3NUTS 4 (okres): Jindřichův Hradec 32.Telefon: Fax: 34. Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO) 35.Ulice: 36.Č.p.: 37.Č.o.: 38.PSČ: 39.Obec: 40.Část obce/městská část: 4NUTS 4 (okres): Kontaktní adresa odpovědné osoby pro poskytování informací 42.Titul před: Ing. 43.Jméno: Tomáš 44.Příjmení: Severa 45.Titul za: 46.Telefon: 47.Mobilní telefon: Fax: 49. Bankovní spojení žadatele 50.Číslo účtu: Kód banky: Název banky: ČSOB a.s. 53.Název účtu: FISH MARKET a.s. 54.Měna: CZK EUR 55.V: Třeboni 56.Dne:

2 A1 Informace o žadateli a projektu Strana 2 z 13 Jméno: Rudolf Příjmení: Provázek Funkce osoby: předseda představenstva Podpis: Jméno: Magdalena Příjmení: Herdová Funkce osoby: člen představenstva Podpis: Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsaná pouze žadatelem osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu).

3 A2 Časový a finanční plán Strana 3 z 13 Časový harmonogram 3.Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Datum předložení Žádosti o platbu: Struktura financování projektu 6. Celkové výdaje projektu Kč 7. Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 6. - hodnota pole Kč 8. Celkové způsobilé výdaje projektu Kč 9. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - investiční 0 Kč 10. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - neinvestiční Kč 1 Procento dotace - investiční 0 % 12. Procento dotace - neinvestiční % 13. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - investiční = hodnota pole 9. x hodnota pole 1/100 0 Kč 14. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - neinvestiční = hodnota pole 10. x hodnota pole 12./ Kč 15. Výdaje pro spolufinancování (dotace) = hodnota pole hodnota pole Kč 16. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 7 5 % 17. Příspěvek společenství - EU (Kč) - investiční = hodnota pole 13. x hodnota pole 16. / Kč 18. Příspěvek společenství - EU (Kč) - neinvestiční = hodnota pole 14. x hodnota pole 16. / Kč 19. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole hodnota pole Kč 20. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 2 5 % 2 Příspěvek z národních zdrojů (Kč) - investiční = hodnota pole 13. x hodnota pole 20. / Kč 22. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) - neinvestiční = hodnota pole 14. x hodnota pole 20. / Kč 23. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 2 + hodnota pole Kč 24. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - investiční 0 Kč 25. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - neinvestiční Kč 26. Zisk vytvořený v průběhu realizace projektu (orientační údaj) 0 Kč 27. Dotace po odečtení zisku vytvořeného během projektu = hodnota pole hodnota pole Kč 28. Soukromé výdaje = hodnota pole 6. - hodnota pole Kč Projekt vyžaduje výběrové řízení? 29.* Ano Ne Vliv projektu na rovné příležitosti 30.* Cíleně zaměřen Pozitivní Neutrální Publicita 3 Viditelné umístění trvalé informační desky 32. Informační billboard 33. Informace o spolufinancování z EFF na všech dokumentech 34. Jiné zajištění publicity projektu

4 B1 Popis projektu - všeobecná strana Strana 4 z 13 Zdůvodnění projektu 3.Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami): V projektu bude řešena problematika využití výchozího produktu separátu - do výrobků uplatnitelných v tržní síti. 4.Uveďte podstatu problému včetně výchozího stavu (max znaků i s mezerami): Běžně je uváděno, že rybí maso je bohaté na vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) řady n-3 - jako eikosapentaenovou (EPA) a dokosahexaenovou (DHA) kyselinu. Údaje, které jsou k dispozici, svědčí pro to, že konzumace výrobků z ryb s vysokým množstvím těchto mastných kyselin má příznivý vliv na lidské zdraví. Prospěšný účinek byl zaznamenán zejména v prevenci kardiovaskulárních nemocí a jsou dokladovány i další kladné zdravotní dopady na vývoj nervového systému. Podstatou řešení projektu je hledat možnosti a způsoby dalšího zhodnocení rybí suroviny, včetně využití rybího separátu. To je netradiční kvalitní surovina připravená strojním dělením masa. V první fázi řešení, na které chceme navázat, byly zjištěny tzv. vstupní údaje, byl prozkoumán průběh mikrobiálních procesů v závislosti na teplotě prostředí, bylo provedeno hodnocení textury separátu a proběhlo senzorické hodnocení panelem zkušených hodnotitelů. Máme tedy popsán základní vstupní produkt po stránce texturních a senzorických vlastností a známe důležité mikrobiologické hodnoty v separátu. Byly tak získány základní údaje pro další krok. Tím je vývoj a příprava nových výrobků připravených na bázi strojně děleného masa. Výchozím stavem, od kterého můžeme dále postupovat je poznání a popis vlastností separátu. Proto v návazném období připravíme návrhy a vyzkoušíme různé formy zabudování separátu do výrobků, které se mohou vhodně uplatnit v tržní síti. Výstupem projektu bude návrh nových výrobků pro tržní síť. Předpokládáme, uplatnění najdou různé zchutňující látky, zeleninové ingredience a vyzkoušíme i uplatnění tekutého kouře pro přípravu nových výrobků. Zákazníkovi, konzumentu rybích produktů, chceme nabídnout širší sortiment výrobků. Hledáme možnosti dalšího efektivního využití sladkovodních ryb. Maso ryb pocházejících z hygienicky kontrolovaného chovu sladkovodních ryb je pro dietu bohatou na biologicky cenné látky žádoucí a velmi vhodné. Je proto důležité hledat všechny možné formy dalšího využití kvalitní suroviny. Z nutričního pohledu na rybí maso obecně platí, že střední hodnoty lipidů (triglyceridy + fosfolipidy) se pohybují mezi 4-10 g/100g, což odpovídá % celkové energetické hodnoty ryby. Nejproměnlivější část zásobního tuku představují triglyceridy, nejstabilnější zejména strukturní fosfolipidy. Složení lipidů u ryb se liší od lipidů savců. Hlavní rozdíl je v tom, že lipidy ryb obsahují až 40 % mastných kyselin s dlouhým řetězcem o 14 až 22 atomech uhlíku, které jsou vysoce nenasycené. Organismus, ať už lidský nebo jiný, potřebuje skupiny n-6 a n-3 mastných kyselin a záleží na jejich vzájemném poměru, který ovlivňuje projevy v organismu. Proto je nesmírně důležitý příjem n-3 i n-6 kyselin ve správném poměru, který by měl být cca 1 : 1 1 : 4 ve prospěch n-6 mastných kyselin. Skutečnost je však v současnosti taková, že tento poměr je v České republice v lidské výživě až 1 : 40 ve prospěch n-6 kyselin. Místo realizace projektu Č.ř. 8.Ulice: Rybářská 9.Č.p.: 10.Č.o.: 801 1PSČ: Obec: Jindřichův Hradec 13.Část obce/městská část: 14.NUTS 4 (okres): Jindřichův Hradec 15.NUTS 3 (kraj): Jihočeský kraj Zpracovatel projektu (uveďte pouze v případě, že zpracovatelem je jiný subjekt) 16.Titul před: 17.Jméno: 18.Příjmení: 19.Titul za: 20.Telefon: 2Mobilní telefon: 22.Fax: 23.

5 B2 Popis projektu - specifická strana 3.b) Strana 5 z 13 Žadatel 3.Uveďte základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele (dle OR, živnostenských listů, stanov společnosti, atd.) souvisejících s rybářstvím: Přehled činnosti dle OR: - Řeznictví a uzenářství - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdku, násadových a generačních ryb - sportovní rybolov v povolených rybářských revírech Přehled činnosti dle RES: : Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů : Sladkovodní akvakultura : Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků Přehled činnosti dle EZP: - Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu Realizace projektu 4.Uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému (max znaků i s mezerami): Výstupem projektu je vývoj nového výrobku, který přispěje k rozšíření sortimentu výrobků připravených z rybí suroviny. Sortiment výrobků ze sladkovodních ryb je v České republice stále málo rozvinutý. Tržní uplatnění nacházejí většinou pouze živé, nebo čerstvé a mražené ryby, částečně pak ryby uzené. Chybí nové typy výrobků, výrobky pro mikrovlnný ohřev a jiné pokročilejší formy, které jsou ve světě označovány jako value added products. To jsou výrobky s vyšším podílem zhodnocení, včetně širšího zapojení lidské práce do konečné formy produktu. Cílem projektu je přispět k vývoji nových zpracovatelských postupů a nových výrobků. Realizace projektu přispěje i k dokonalejšímu využívání kvalitní suroviny ve zpracovatelském rybářském podniku. 5.Uveďte druhy ryb/stádia ryb, které budou předmětem vývoje, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Projekt není zaměřen na tuto oblast. 6.Popište metody, kterými bude vývoj prováděn, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Vývoj bude zaměřen na zvládnutí technických záležitostí výrobku po stránce technických kvalit (profil textury), potravně bezpečnostních rizik, mikrobiologické parametry a na organoleptické posouzení přijatelnosti (sensorické hodnocení). K práci na vývoji výrobku bude použita surovina připravená během zpracování filetováním z kapra obecného. Tak, jako v předchozím projektu, budou pro její přípravu použity pokusné ryby, které budou zabity, odšupinovány, odříznuty ploutve a hlava a zpracovány na filety. Kosterní zbytky se zpracují tak, že se strojně oddělí svalovina a kosti. Dojde k desintegraci svalových vláken. V separátoru je svalovina tlakem běžícího pásu protlačena otvory ve válci (pás přiléhá zhruba k 25 % obvodu válce). Válec přitom rotuje o něco málo rychleji než pás. Otvory ve válci mají určitý průměr, pro zpracování sladkovodních ryb jsou vhodné otvory 4-5 mm. Čím menší jsou otvory, tím silnější je protlačovací intenzita. Tlak pásu na válec může být regulován v závislosti na typu a velikosti zpracovávané suroviny a průměru válce. Využití separátoru při zpracování např. okouna, cejna, plotice a dalších nekomerčních druhů ryb nabízí perspektivu přípravy nových výrobků, které odpovídají současným konzumentským požadavkům a existuje tedy předpoklad tržního úspěchu. Návazné návrhy a možnosti dalšího zpracování a posuzování výrobku připraveného na bázi strojně děleného masa bude probíhat na základě profilu textury (textura, šťavnatost, žvýkatelnost) a organoleptického (senzorického) hodnocení. Tato hodnocení budou doplněna o průřezový test na výskyt biogenních aminů. Biogenní aminy, zejména putrescin (PUT), kadaverin (CAD) a histamin (HIS) jsou v bílkovinných potravinách široce rozšířeny a kvalita čerstvých potravin je s těmito aminy spojována. Aminy vznikají dekarboxylací aminokyselin jako výsledek metabolických procesů a mikroorganismů. Bude proveden i mikrobiologický rozborem na stanovení celkového počtu mikroorganismů, psychrofilních a psychrotrofních mikroorganismů a koagulázopozitivních stafylokoků. Pro nové výrobky přichází v úvahu použití zchutňujících látek, tekutého kouře a zeleninových ingrediencí. Z období řešení projektu bude zpracována obrazová dokumentace, která bude zachycovat důležité momenty průběhu projektu. 7.Popište metody, kterými budou vyhodnoceny výsledky (max znaků i s mezerami): 1) Hodnocení profilu textury výrobku: Pro technické měření parametrů textury a stanovení profilu textury bude používán speciální přístroj. Technika zahrnuje stlačování vzorku v několika (obvykle ve dvou) cyklech za přesně definovaných podmínek. Tento test stlačování napodobuje žvýkání potraviny a měří sílu vynaloženou na vzorek, obvykle se napodobují první dvě skousnutí při žvýkání potraviny. Při analýze profilu textury jsou vzorky stejných rozměrů stlačovány mezi deskami ve dvou cyklech. Pro měření textury je důležitá standardizace podmínek vlastního měření (rozměry vzorků, orientace svalových vláken, rychlost a směr působení síly na svalová vlákna. Mechanické vlastnosti jsou ty, které se vztahují k reakci potraviny na mechanické namáhání a dělí se do několika parametrů; uvádí je ČSN ISO (1997). Soudržnost a žvýkatelnost se mechanicky neměří přímo, a proto se dopočítávají. Profil textury se upřednostňuje proto, že poskytuje kompletní analýzu všech texturálních vlastností (Szczesniak, 1963; Civille et al., 1973). 2) Metoda organoleptického (senzorického) posuzování: Podstatou tohoto posuzování je rozbor kvality výrobku z pohledu spotřebitelské (konzumentské) hodnoty. Postup má řadu šířeji platných a doporučených kroků, které vycházejí z principů sensorické analýzy. Organoleptické hodnocení se bude provádět v panelu 10 osob v jednom opakování. Hodnotitelé výsledky zaznamenají do předem připraveného protokolu. Na protokolu budou sledovány čtyři jakostní znaky: vůně, chuť, pachuť, konzistence. Ke každému znaku je předtištěna deseticentimetrová úsečka. Na jednom konci úsečky jsou vždy použity parametry jakosti kladné, na opačném konci záporné. Hodnotitelé označí na úsečce místo, které podle jejich smyslů odpovídá vjemům daných vzorků. Při získání výsledků se vychází z toho, že vzdálenost od začátku (žádoucí, kladná vlastnost) k označenému místu změříme v mm a vyjádříme číselně. Čím bude tato vzdálenost větší, tím bude hodnocení horší. 3) Mikrobiologické hodnocení bude probíhat podle norem: ČSN ISO 17410, ČSN čl. 75, a ČSN EN ISO , -3. 4) Stanovení biogenních aminů bude probíhat v režimu micelární elektrokinetické kapilární chromatografie. Biogenní aminy budou po extrakci kyselinou chloristou derivatizovány benzochloridem. Příslušné N-benzamidy budou dále děleny v křemenné kapiláře o průměru 75 um a délce 43 cm v prostředí borátového tlumivého roztoku s laurylsíranem sodným. Mez stanovitelnosti dosahuje jednotek mg aminů na kilogram vzorku. R01001_31b Kolo příjmu: 14

6 B2 Popis projektu - specifická strana 3.b) Strana 6 z 13 Pro hodnocení činností bude využíván slovní popis a číselná kvantifikace průběžných výsledků. 8.Popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu (max znaků i s mezerami): Způsobilými výdaji budou náklady na vstupní surovinu ryby. Následně pak na náklady na zpracování (zabití, vykrvení, odšupinování, odstranění vnitřností, půlení, filetování) a přípravu strojně děleného masa. Návazný podíl nákladů bude spojen s uchováním (chlazení, mrazení) a přepravou suroviny. Další náklady budou sloužit k pokrytí činností spojených s plánováním a koordinací projektu: (registrace, záznamy na elektronická media, dokumentace, prezentace postupu prací), návrh receptury vzorku, hodnocení vzorků (měření textury a stanovení senzorického profilu, zhotovení fotodokumentace, smluvní provedení mikrobiologických rozborů, zajištění rozborů na výskyt biogenních aminů) a sepsání závěrečné zprávy. 9.Uveďte, co bude předmětem smlouvy se spolupracujícím subjektem projektu (max znaků i s mezerami): Partner projektu dosud není vysoutěžen, soutěž proběhne v průběhu říjen - prosinec. Předmětem smlouvy bude: - metodické vedení během vývoje nového výrobku - odběry a analýzy vzorků - senzorické hodnocení výrobku - vyhodnocení textury s určením profilu textury - mikrobiologická vyšetření - stanovení biogenních aminů ve výrobku - vyhodnocení možnosti využití zchutňujících a doplňkových látek, tekutého kouře a zeleninových ingrediencí v nových výrobcích - sepsání zprávy o vývoji nového výrobku z rybí suroviny dle osnovy zakotvené v pravidlech OP Rybářství , 3. Společné činnosti, záměr b 10.Podrobně popište, v čem je výrobek nebo technologie nová, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (jaké výsledky by měla spolupráce se spolupracujícím subjektem projektu přinést, jaké problémy vyřešit), (max znaků i s mezerami): Projekt řeší návrh výrobku připraveného na bázi strojně děleného masa ryb, řeší jeho technické zabezpečení a zdravotně bezpečnostní parametry. Propracovává v ČR novou technologii strojního dělení masa ryb. Cílem je uvést nový produkt, který rozšíří sortiment výrobků připravených ze sladkovodních ryb. Je to postup, který zasahuje oblast zvýšení výtěžnosti při zpracování ryb a současně připravuje nový výrobek pro trh. Pomůže k obohacení trhu a nepřímo i k žádoucímu zvýšení spotřeby rybího masa. Novost projektu je v přípravě receptury produktu, který odpovídá moderním požadavkům na rozšíření tržního sortimentu výrobků připravených z rybí suroviny. Projekt je zaměřen na zvýšení výtěžnosti ryb a na vhodnou formu využití strojně děleného masa. Průměrná celosvětová spotřeba ryb (sladkovodních i mořských) je přibližně 16 kg/obyvatele/rok, v zemích Evropské unie je to 11 kg/obyvatele/rok. V České republice celková spotřeba ryb dlouhodobě stagnuje a pohybuje se mezi 5-6kg/obyvatele/rok. Spotřeba sladkovodních ryb je nízká, v současnosti nedosahuje ani 1 kg/obyvatele/rok. Důvodem menšího zájmu o sladkovodní rybu je také menší sortiment výrobků. Rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny a dalších látek vysoké biologické hodnoty a mělo by být naším zájmem, aby se stalo pravidelnou součástí jídelníčku. V české domácí kuchyni jsou ryby stále zastoupeny v menší míře bez ohledu na sociální skladbu obyvatelstva nebo cenovou úroveň. 1Podrobně popište, v čem spočívá energetická úspornost technologie, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Projekt není zaměřen na tuto oblast. 12.Podrobně popište, v čem spočívá omezení vlivu technologie na životní prostředí, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Při zpracování projektu nebudou použity technologie, které by negativně ovlivnily životní prostředí. Pozitivní vliv na životní prostředí lze spatřit ve větší výtěžnosti zpracování ryb a snížení objemu odpadu. Při použití technologie strojního dělení masa je zužitkováno i rybí maso (kvalitní svalovina na kosterních zbytcích), které by jinak nebylo možné potravinově využít. Na trh se tak dostane více potraviny, aniž by došlo k většímu vytěžování přírodních zdrojů. Projekt tak naplňuje cíle udržitelného rozvoje. 13.Podrobně popište, v čem spočívá ekonomická úspornost technologie, pokud je projekt zaměřen na tuto oblast (max znaků i s mezerami): Pozitivní ekonomický vliv se projeví: a) větší výtěžností zpracování ryb. Při použití technologie strojního dělení masa je zužitkováno i rybí maso (kvalitní svalovina na kosterních zbytcích), které by jinak nebylo možné potravinově využít b) možností vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Technologií strojního dělení masa je možné zpracovat i dosud netržní ryby (cejn, plotice). Při vývoji vhodného výrobku je možné i tyto ryby efektivně zpeněžit. Časový plán aktivit projektu Č.ř. 14.Lokalizace akce 15.Datum od 16.Datum do 17.Čas od 18.Čas do Sádecká 230, Třeboň Pracoviště vědeckého subjektu Úsilné 150, České Budějovice Spolupracující subjekt - (žadatel vyplní, který z níže uvedených subjektů na projektu spolupracuje) * Hospodářský subjekt Výzkumný subjekt Vzdělávací subjekt 19.Uveďte název, adresu, IČ (je-li přiděleno) a nejdůležitější přehled činností uvedeného spolupracujícího subjektu, které mají vztah k předmětu projektu: Partner projektu dosud nebyl vysoutěžen, bude vybrán ve výběrovém řízení realizovaném od října do prosince Předmětem smlouvy s partnerem budou činnosti uvedené v poli 9 na s. B2 Výsledky projektu 20.Stručně shrňte předpokládané výsledky projektu včetně jejich využití v budoucnosti (max znaků i s mezerami): Cílem projektu je vyvinout produkt připravený na bázi strojně děleného masa, který je uplatnitelný na trhu, zvýšit výtěžnost při zpracování ryb a R01001_31b Kolo příjmu: 14

7 B2 Popis projektu - specifická strana 3.b) Strana 7 z 13 rozvinout novou technologii strojního dělení masa. Dojde k rozšíření sortimentu výrobků z ryb a podpoře konzumace sladkovodních ryb v ČR. 2Uveďte dosažení specifického cíle/cílů dle popisu opatření (max znaků i s mezerami): Projekt umožňuje propojení rybářského výzkumu a provozních hospodářských subjektů k řešení aktuálního stavu ve zpracování sladkovodních ryb. Vedle toho umožňuje rychlé předávání vědeckých poznatků do praxe. Chceme dospět k výrobkům uplatnitelným v tržní síti. Rozpočet projektu Výdaje na straně žadatele (podrobně definujte způsobilé výdaje ve členění) 22.Osobní náklady na pracovníky, podílející se na výzkumu (max znaků i s mezerami): Osobní náklady na zaměstnance (mzda), kteří se budou podílet na realizaci projektu. Při vývoji nových výrobků bude nutná účast zaměstnanců zpracovny z provozního úseku a z úseku managementu, jejichž zapojení umožní realizaci projektu v plném rozsahu. 23.Provozní náklady (max znaků i s mezerami): Náklady na pořízení drobného majetku, materiálu a služeb pro účely projektu, zejména náklady spojené s nákupem ryb a dalších surovin potřebných pro vývoj nových výrobků a pořízení drobného materiálu (např. obalový materiál pro transport, uchování a manipulaci se surovinou, váhy, teploměry, přídatné látky, drobné přístrojové vybavení apod.) a služeb potřebných k VaV (např. veterinární a laboratorní služby služby, rozbory). 24.Případné další výdaje dle specifičnosti tohoto opatření (max znaků i s mezerami): Osobní náklady na manažera projektu. Činnosti projektového manažera: - odpovědnost za realizaci projektu, koordinace, plánování a kontrola klíčových aktivit projektu, koordinace činnosti týmu na straně žadatele s týmem partnera, archivace dokumentů souvisejících s projektem, zajištění financování projektu, komunikace případných změn projektu vůči SZIFu, příprava Žádosti o proplacení. Výdaje na straně spolupracujících subjektů (podrobně definujte způsobilé předpokládané výdaje na spolupráci se spolupracujícím subjektem ve členění): 25.Celkové výdaje v Kč 26.Osobní náklady na pracovníky, podílející se na výzkumu (max znaků i s mezerami): Předpokládáme účast cca 3 vědeckých pracovníků a cca 3 techniků s jejich účastí při plánování, vývoji nových výrobků, analýzách a rozborech. Dále počítáme s pracemi při návazných doprovodných akcích a s pracemi při vyhodnocování a sepisování technické zprávy. Do administrativy budou zapojeni částečnými úvazky 2 pracovníci. Za řešení projektu budou vyplaceny odměny. 27.Provozní náklady (max znaků i s mezerami): Provozní náklady budou tvořeny náklady na pokusný materiál, záznamy na elektronická media, fotodokumentaci, projekční prezentaci postupu prací, hodnocení vzorků a drobným materiálem (laboratorní materiál, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby atd.). Do provozních nákladů budou zahrnuty náklady na služby (analýzy surovin a výrobků, rozbor a hodnocení vzorků, mikrobiologické rozbory a stanovení biogenních aminů). Režijní náklady jsou stanoveny do výše 20% celkových přímých nákladů projektu spojených s provozem služebních vozidel, kancelářskými potřebami. 28.Případné další výdaje dle specifičnosti tohoto opatření (max znaků i s mezerami): Nezpůsobilé výdaje projektu 30.Podrobně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč (max znaků i s mezerami): DPH 29.Celkové výdaje v Kč Nezpůsobilé výdaje (Kč) R01001_31b Kolo příjmu: 14

8 B3 Popis projektu - ukazatele 3.b) Strana 8 z 13 Ukazatele 3. Na projektu spolupracuje vždy hospodářský subjekt * Ano 4. Na projektu spolupracuje vždy výzkumný ústav nebo vzdělávací subjekt (případně vždy vědecký ústav i vzdělávací subjekt) * Ano 5. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu větší než 50%? * Ano Ne 6. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu v rozmezí 35% - 50%? * Ano Ne 7. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu v rozmezí 25% - 34,9%? * Ano Ne 8. Je žadatel chovatelem sladkovodních ryb? * Ano Ne Ukazatele dle přílohy III nařízení Komise (ES) č. 498/ Operace, která vede ke zdokonalení odborných dovedností * Ano Ne 10. Operace propagující partnerství mezi vědci a provozovateli v odvětví rybolovu * Ano Ne 1 Operace vedoucí k budování kontaktů a výměně zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi, které prosazují rovné příležitosti mezi muži a ženami a dalšími zúčastněnými subjekty * Ano Ne 12. Další operace * Ano Ne R01001_31b Kolo příjmu: 14

9 B4 Způsobilé výdaje projektu Strana 9 z 13 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů Č.ř. 3.Text způsobilého výdaje 4.Kód 5. Výdaje na vývoj nových výrobků z ryb (neinvestiční) Č.ř. 6.Obsah způsobilého výdaje - limit 7. 8.Jednotka 9.Počet jednotek Výdaje na vývoj nových výrobků z ryb (neinvestiční) Č.ř. 3.Text způsobilého výdaje 4.Kód Výdaje na koordinaci spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty Č.ř. 6.Obsah způsobilého výdaje - limit 7. 8.Jednotka 9.Počet jednotek Výdaje na koordinaci spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)

10 D1 Přílohy - čestné prohlášení Strana 10 z 13 Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby při podání žádosti o poskytnutí dotace z OP Rybářství Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé. Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů. Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má příjmy z Zpracování ryb, které dokládám příslušným účetním dokladem (netýká se vzdělávacích subjektů, školních podniků a výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství). Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu 86 odst. 3 a odst. 4, 9 odst. 7 a 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům státní správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných z fondů EU i vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku. Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava II. a IX. Zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah opatření/záměru. V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatření 3. Společné činnosti, záměr b) v rámci Operačního programu Rybářství stanovené Pravidly pro žadatele. Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba nemá k datu podání Žádosti o dotaci a nebude mít po celou dobu lhůty vázanosti na účel právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele a dále rovněž není a po celou lhůtu vázanosti na účel nebude jakkoliv spjata se subjekty, v jejichž struktuře je akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, a to i prostřednictvím více subjektů. Uveďte osoby jednající jménem této právnické osoby s uvedením funkce a zaškrtněte, zda osoba jedná jako jeho statutární orgán nebo jedná na základě udělené plné moci Č.ř. 3.Jméno 4.Příjmení 5.Funkce 6.Jedná jako Rudolf Provázek předseda představenstva Jedná jako statutární orgán 2. Magdalena Herdová člen představenstva Jedná jako statutární orgán 7.Uveďte osoby s podílem v této právnické osobě (max znaků i s mezerami): Rybářství Třeboň Hld. a.s. 8.Uveďte osoby, v nichž má tato právnická osoba podíl a výši tohoto podílu (max znaků i s mezerami): KOLTER, a.s., 49% 9.Uveďte osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek (max znaků i s mezerami): Rybářství Třeboň a.s. - produkční sesterská společnost, obchodní vztah probíhá za standardních tržních podmínek. Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: /2006-11000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 40495/2015-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským Podopatření I.1.3.1. Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Popis podopatření Dotace je zaměřena

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 20. kolo příjmu žádostí

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 20. kolo příjmu žádostí ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 20. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice IČO:26663503 METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Strategický

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci Programu podpory environmentálního

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměry b), c), d) 1. Popis opatření Opatření je zaměřeno

Více