Krajský úřad Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlínského kraje"

Transkript

1 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka Ing. Věra Bělíčková KUZL 43155/2012 KUSP 43155/2012 KŘ Zpráva č. 381/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov, IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnílo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Študlov 142, Horní Lideč Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra Bělíčková kontrolor: Ing. Svatava Čurdová Obec Študlov zastupovali: starosta: účetní: František Tvarůžek Jaroslava Molková Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 21. PO Box Zlín IČ: tel.: fax: e-rnail: posta0lkr-zlinsky.cz.w\\\\..kr-zlinsk).cz

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Bankovní výpis Evidence majetku Evidence pohledávek Evidence závazků Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě v období od do , příjmy v položkovém nebo i položkovém třídění ve výši tis. Kč, výdaje v i položkovém třídění ve výši tis. Kč, financování ve výši -62 tis. Kč. Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením 12. zasedání za dne Zjištění: - porušení 13 zákona Č. 250/2000 Sb., V průběhu roku bylo za schváleno rozpočtové opatření Č. 1 až 4. Obec má zpracovaný rozpočtový výhled do r Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen usnesením 13. zasedání za dne , příjmy i výdaje ve výši tis. Kč. Do schváleného rozpočtu byly zapracovány změny schválené při projednávání návrhu rozpočtu. Zjištění: - Obec dle smlouvy přijala k krátkodobý úvěr ve výši ,68 Kč (viz bod Smlouvy o úvěru). Do schváleného rozpočtu obce nebyla zapracována splátka tohoto úvěru. Splátka byla zapracována do upraveného rozpočtu rozpočtovou změnou Č. 3. Obec je zřizovatelem PO ZŠ Študlov. Závazný ukazatel rozpočtu na rok 2012 ve výši 430 tis. Kč byl PO sdělen písemně dopisem ze dne Na 13. zasedání za dne byl schválen HV PO ZŠ za rok 2012 ve výši ,79 Kč a jeho převod do RF. Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen usnesením 13. zasedání za bez výhrad. Návrh ZÚ byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě v období od do Stav finanční prostředků na BÚ k účet u KB Č.Ú CZK (účet ) ve výši ,60 Kč - ověřeno na el. výpis Č. 163 Stav finančního zůstatku dle bankovního výpisu odpovídá hodnotě SÚ 231 v rozvaze k témuž datu. Hmotný a nehmotný majetek je evidován s využitím IS KEO. Evidence pozemků je vedena samostatně s využitím EXCEL. Pozemky zatížené omezením vlastnického práva jsou vedeny samostatně na AÚ 031 X10. Obec eviduje krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě Kč, z toho: SÚ odběratelé - hodnota Kč SÚ poskytnuté zálohy Kč SÚ jiné pohledávky - hodnota Kč SÚ pohledávky za vy br. vi. inst. - hodnota Kč SÚ dohadné účty aktivní - hodnota Kč SÚ ostatní pohledávky - hodnota Kč Namátkově kontrolováno: SÚ neuhrazené vydané faktury, dokl.č. 1108, 1112, 12010, 12016,12018; SÚ dohadné účty aktivní - dotace MMR, dokl.č. 4172; Obec eviduje dlouhodobé závazky na SÚ 455 dlouhodobé přijaté zálohy - hodnota Kč a krátkodobé závazky v celkové hodnotě ,87 Kč, z toho: SÚ dodavatelé - hodnota ,87 Kč SÚ zaměstnanci - hodnota Kč SÚ zúčtování SP a ZP - hodnota Kč SÚ jiné přímé daně Kč 2

3 Inventurní soupis majetku a závazků Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Odměňování členů zastu pitelstva Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) SÚ DPH Kč SÚ závazky k osobám mimo vl.inst. - hodnota Kč SÚ přijaté zálohy na transfery - hodnota Kč SÚ dohadné účty pasivní - hodnota Kč Namátkově kontrolováno: SÚ neuhrazené přijaté faktury, dokl.č. (dle KPF) 187, 189, 192, , neuhrazené povinné pojištění odpovědnosti organizace, dokl.č.6134; SÚ viz. SÚ 388 a přijatá záloha dotace na volby ÚZ 98193, částka Kč; SÚ částka Kč dohad DPPO za r. 2012, částka Kč - dohadné položky k nákladům na energie (výpočet hodnoty dle spotřeby r. 2011). Provedení inventarizace majetku a závazků k datu se řídilo plánem inventur na rok 2012, platným od do Proškolení členů inv. komise proběhlo dne (inv. zpráva). Inventura byla provedena ve dnech do Inventarizační zpráva byla sestavena dne Dle vyjádření inv. komise v inventarizační zprávě, nebyly inventarizací zjištěny žádné inventarizační nebo zúčtovatelné rozdíly. KDF je vedena ručně v Knize závazků; zápisy jsou řazeny chronologicky v číselné řadě, s uvedením čísla dokladu, data vystavení, splatnosti a úhrady, jména dodavatele, čísla dokladu dodavatele (VS), bank. spojení, charakteristikou služby, částky. V knize jsou evidovány fa KOF je vedena ručně v autorizované knize; zápisy jsou řazeny chronologicky v číselné řadě, s uvedením čísla dokladu, data vystavení, splatnosti a úhrady, jména odběratele, charakteristikou služby, částky. V roce 2012 byly evidovány fa Č Zastupitelstvo obce k tvořilo 6 členů, od členové. Na 1. zasedání ZO dne byly schváleny výše odměn neuvolněným členům ZO. Kontrolou výplatních lístků za období 6-12/2012 bylo zjištěno, že odměny vyplácené neuvolněným členům ZO jsou v souladu s usnesením za, odměna vyplácená uvolněnému starostovi obce je v souladu s nařízením vlády Č. 37/2003 Sb., v platném znění. Hlavní činnost: příjmové i výdajové pokladní doklady jsou číslovány chronologicky společnou číselnou řadou XXX. Za období leden - září 2012 byly vystaveny pokladní doklady Č , které jsou zúčtovány účetními doklady Č Hospodářská činnost: příjmové i výdajové pokladní doklady jsou číslovány chronologicky společnou číselnou řadou XXX. Byly kontrolovány pokladní doklady hlavní činnosti za září 2012 v číselné řadě Byly kontrolovány pokladní doklady hospodářské činnosti za září 2012 v číselné řadě Hlavní činnost: pokladní kniha je vedena v PC - tabulka EXCEL, měsíčně uzavírána, vytištěna a přiložena k pokladním dokladům. Účetní pokladní deník je zpracován v SW KEO, měsíčně přiložen k pokladním dokladům. Pokladní zůstatek k datu podle pokladní knihy činí Kč a souhlasí s účetním stavem SÚ podle hlavní knihy k témuž datu. Hospodářská činnost: je vedena v PC - tabulka EXCEL, měsíčně uzavírána. Účetní pokladní deník je zpracován v SW KEO, měsíčně přiložen k pokladním dokladům. Pokladní zůstatek k datu podle pokladní knihy činí Kč a souhlasí s účetním stavem SÚ podle hlavní knihy k témuž datu. K je stav pokladní hotovosti nulový. Pokladní deníky jsou opatřeny doložkou o provedené finanční kontrole uvedených finančních operací ve smyslu zákona č. 3

4 Příloha rozvahy Rozvaha Účetní doklad Účetnictví ostatní Účtový rozvrh Výkaz pro hodnocení rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Dohody o provedení plnění práce 320/2001 Sb. Příloha účetní závěrky byla sestavena k datu Zjištění: - Oddíl 0.6. a celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů - informace nejsou ve vzájemném souladu. Uvedená hodnota ocenění Kč neodpovídá (při ocenění 57 Kč/m 2 ) uvedené výměře 72,31 ha. (Ocenění odpovídá výměře 83,31 ha.) - Oddíl G - stavby: korekce brutto hodnoty není přiřazena k jednotlivým druhům staveb ale v celkové hodnotě pouze k druhu G.1. bytové domy a bytové jednotky. Rozvaha je sestavena k datu s hodnotou aktiv brutto ,69 Kč, korekce ,95 Kč, aktiv netto ,74 Kč. Hodnota pasiv se rovná hodnotě aktiv netto. Hodnota korekce je tvořena oprávkami k SÚ 021 v hodnotě ,09 Kč, k SÚ 022 v hodnotě Kč, k SÚ 028 v hodnotě ,86 Kč a opravnou položkou k SÚ 311 v hodnotě Kč a k SÚ 315 v hodnotě Kč. Výsledek hospodaření k datu je zachycen na SÚ 493, výsledek hospodaření za minulá období v hodnotě ,78 Kč je zachycen na SÚ 432. Obec je plátcem DPH. Byla provedena kontrola účetních dokl. k BÚ za červenec - září, č. dokl Při konečném přezkoumání dokl. k BÚ za prosinec, č. dokl Zjištění: - dokl. č sankce FÚ za neuhrazení daně ve výši 500 Kčchybně zatříděno na pol. 5191, správně pol Účetní závěrka k datu byla sestavená v souladu s ust. 18 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění. Obec používá v roce 2012 účtový rozvrh v souladu s ustanovením 14 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Výkaz Fin 2-12 M za období 9/2012 při dílčím přezkoumání a za 12/ viz příloha. Výkaz zisku a ztráty k datu uvádí pro hlavní činnost hodnotu nákladů celkem ,65 Kč, hodnotu výnosů celkem ,16 Kč, pro hospodářskou činnost hodnotu nákladů celkem ,86 Kč, hodnotu výnosů celkem ,43 Kč. Hodnota výsledku hospodaření po zdanění z hlavní činnosti je k datu sestavení výkazu ,51 Kč, z hospodářské činnosti ,57 Kč a je v součtu ,08 Kč rovna hodnotě uvedené v rozvaze na SÚ 493 k témuž datu. Rozsah hospodářské činnosti je definován Vnitroorganizační směrnicí k zajištění účetnictví účetní jednotky č. 2011/02, část 3: Provoz pohostinství KD, Provoz kuchyně KD, oslavy svatby. Obec nemá pro hospodářskou činnost zřízen samostatný bank. účet, má zřízenu samostatnou pokladnu. Hospodářská činnost obce je odděleně sledovaná na AÚ, ve výkaze zisku a ztráty jsou pro hospodářskou činnost zachyceny náklady na SÚ 501, 504, 511, 518, 521, 524, 538 a 591, výnosy na SÚ 601,602 a 604. Zjištění: - dokl. č. 312 byl proúčtován výdej za nákup fritézy, sklenic, ubrousků,.., výdej zatříděn na Dokl. č. 388 byl proúčtován výdej za servisní poplatek za satelitní televizi, výdej zatříděn na Náklady naúčtovány jako náklady hlavní činnosti. Svým charakterem se tyto výdaje jeví jako výdaje podnikatelské činnosti obce, které je nutno sledovat mimo rozpočtové příjmy a výdaje obce, jak ukládá 6 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb.. Dohoda o provedení práce uzavřená dne (Oč ) na práci: Distribuce volebních lístků (416x3,50 Kč), úklid a příprava volební místnosti. 4

5 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy o dílo Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Obec eviduje v příjmech tyto účelové prostředky: - ÚZ ve výši Kč a ÚZ ve výši Kčneinvest. dot z ÚP - ÚZ ve výši Kč - neinvest.dotace pro PO ZŠ - převedeno PO v plné výši - ÚZ ve výši Kč - neinvest. dotace na automat. knihovny, vykázáno čerpání v plné výši na 3314, pol a ÚZ ve výši Kč - invest. dotace na doplnění mantinelů, vykázáno čerpání na 3412, pol. 6121, fa Č ÚZ ve výši Kč - neinvest. dotace na volby, vykázáno čerpání ve výši Kč, obec vrátila nevyčerpané účelové prostředky ve výši Kč dne , VS ÚZ ve výši Kč a ÚZ ve výši Kč - neinvestiční dot. na nákup poradenských služeb v lesích, vykázáno čerpání na 1031, pol ÚZ ve výši Kč - neinvest. dotace na hospodaření v lesích, čerpáno v r ÚZ ve výši Kč - invest. dotace na nákup zásahového dopravního automobilu, vykázáno čerpání na 5512, pol v plné výši (dokl. Č. 349) Obec uzavřela dne Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu ZK číslo D/0431/2012/KH ve výši Kč. Smlouva byla schválena usnesením 14. zasedání ZO dne Dotace je účelově určena na nákup zásahového dopravního automobilu dle rozhodnutí ZZK Č. 0653/Z19/12 ze dne pro jednotku SDH obce Študlov. Finanční prostředky je možno použít do , vyúčtování dotace předloží obec nejpozději do Zálohová fa na zásahové vozidlo byla uhrazena dne ve výši Kč, faktura - daňový doklad Č za zásahové vozidlo byla vystavená na částku ,60 Kč, doplatek ve výši byl uhrazen dne Cena dle faktury odpovídá ceně nabídnuté ve výběrovém řízení. Zásahový automobil je v majetku obce evidován pod inv. Č Kontrole bylo podrobeno čerpání účelových prostředků na volby ÚZ Kontrolou dokladů zaúčtovaných pod ÚZ ( dokl. Č. 534, 20727, 20619, 20630, 464, 20636) nebylo zjištěno neoprávněné použití účelových prostředků. Smlouva o dílo Č. E 82/2012 uzavřená dne mezi Obcí Študlov a Správou a údržbou silnic Zlínska, s.r.o. Zlín na dílo: "Oprava místní komunikace u křížků a u RD", v rozsahu cenové nabídky č.j. ZL! 1116/2012/314 ze dne na cenu díla ,20 Kč. Dle cenové nabídky je cena rozdělena na Opravu MK u křížků za cenu ,80 Kč a Opravu MK u RD za cenu ,40 Kč. Na základě smlouvy byla vystavená fa Č na částku Kč (dle Zápisu o předání a převzetí prací jsou v ceně zohledněny vícepráce a méněpráce). Fa byla rozúčtována na investice ve výši Kč a opravy ve výši Kč, vše zatříděno na Obec na straně kupující: dne uzavřela obec Študlov kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 928/3 za dohodnutou kupní cenu Kč. Nákup schválilo ZO na svém 14. zasedání dne Smlouva je opatřena doložkou ve smyslu stanovení 41 zákona Č. 128/2000 Sb. Vklad práva byl zapsán do KN dne s právními účinky vkladu ke dni Úhrada kupní ceny byla provedena z pokladny obce dne , zúčtovaná pekl. dok!. Č , účetním zápisem MD321 /D Nabytí majetku bylo zúčtováno do účetní evidence obce dne , dok! Č. 6064, účetním zápisem MD 031/ Správní poplatek za vklad do KN v hodnotě Kč byl zúčtován dok!. č , účetním zápisem MD 538/ D , správně MD 042/

6 6130, jedná se o náklad vstupující do pořizovací ceny nakupovaného majetku. Obec na straně prodávající: dne uzavřela obec Študlov kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 162/2 za dohodnutou kupní cenu Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od do Prodej schválilo ZO na svém 11. zasedání dne Smlouva je opatřena doložkou ve smyslu stanovení 41 zákona Č. 128/2000 Sb. Vklad práva byl zapsán do KN dne s právními účinky vkladu ke dni Úhrada kupní ceny byla provedena do pokladny obce dne , zúčtovaná pekl. dokl. Č , účetním zápisem MD / D 311. Úbytek majetku byl zúčtován do účetní evidence obce dne , dok!. Č. 6016, účetním zápisem MD 554/ Výnos z prodeje majetku byl zúčtován dne , dokl. č.6015, účetním zápisem MD 311/ D 647. Předpis závazku při koupi pozemku a předpis pohledávky při prodeji pozemku následoval až po jejich úhradě, v návaznosti na zápis vkladu práva do KN ne v návaznosti na uzavření kupní smlouvy. Smlouvy o přijetí úvěru Dodatkem ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu (smlouva z ) ze dne byl obci povolen debet na účtu do výše Kč. Čerpání prostředků z povoleného debetu je povoleno na dobu 180 kalendářních dní, po uplynutí této doby musí účet vykazovat nulový či kreditní zůstatek. Obec muže opětovně čerpat povolený debet, vždy na 180 dní. K činila výše úvěru ,68 Kč (SÚ 281). Dle elektronického výpisu Č. 3 ke dni zůstatek fin. prostředků na BÚ činil ,32 Kč, kontokorent byl uhrazen v plné výši. Smlouvy o věcných břemenech V roce 2012 obec neuzavřela smlouvu o věcném břemeni. Pozemky zatíženy věcnými břemeny z předchozích let jsou evidovány samostatně v AE x1 O. Smlouvy o vkladu majetku ZO schválilo usnesením 15. zasedání dne Smlouvu o vkladu při založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s., na základě které obec jako vkladatel upsala ks akcií této společnosti v nominální hodnotě 246 Kč/ks, tj. celkem Kč, a tento závazek uhradila nepeněžitým vkladem, kterým bylo ks akcií společnosti VaK Vsetín a.s., vedených v účetní evidenci obce v hodnotě Kč. Akcie Valašské vodohospodářské a.s. jsou předmětem inventarizace majetku k datu SÚ 069. Originál Smlouvy nebyl ke kontrole předložen. Smlouvy zástavní Obec neuzavřela v roce 2012 zástavní smlouvu. Nemovitý majetek v zástavě z předešlých let je veden ve stejné AE jako majetek zatížený věcným břemenem, doporučujeme rozlišit AE. Zastavený nemovitý majetek je v účetnictví obce v hodnotě 4.060,76 Kč. Dokumentace k veřejným Obec prováděla výběrové řízení na veřejnou zakázku malého zakázkám rozsahu do Kč "Dodávka zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH Študlov". Jediným kritériem pro vyhodnocení byla stanovena nejnižší cena. ZO schválilo na 15. zasedání dne dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky: Kněžek s.r.o. Palkovice, MADE IN RUSSIA s.r.o. Hradec Králové, Tomáš Švirák Lidečko. Výzva byla odeslána dne (podací lístky České pošty a.s.), Tomáš Švirák převzal výzvu osobně - podpisový záznam. Nabídku podali: Kněžek s.r.o. Palkovice a Tomáš Švirák. Ze Zprávy o posouzení a vyhodnocení nabídek vyplývá, že vítězem se stal Tomáš Švirák s nejnižší nabídkovou cenou Kč včetně DPH. Obec prováděla výběrové řízení na dodavatele akce: "Sportovně turistický areál Študlov, doplnění mantinelů". Na 15. zasedání ZO bylo dle návrhu zastupitelů schváleno obeslání 5-ti dodavatelů: PSK ASM s.r.o., Zlín, Ing. Josef Vráblík, Prlov, Ing. Stanislav Chovanec, 6

7 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Valašské Příkazy, Jaroslav Kubík, Valašské Klobouky, Tennis Zlín a.s. Zlín-Louky. Výzva byla odeslána dne (podací lístky České pošty a.s.),lng. Chovanec převzal výzvu osobně - podpisový záznam. Ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podepsané hodnotící komisí, vyplývá, že nabídku předložily dvě firmy, dle kritéria nejnižší nabídkové ceny byla vybrána firma Ing. Chovanec Stanislav, která nabídla cenu Kč včetně DPH. Úhrada byla provedena na zákl. fa Č na částku Kč. Zápisy z zasedání za, která se konala v období leden - prosinec Zastupitelstvo obce tvořilo 7 členů. Dne se vzdal mandátu jeden člen za. Všichni náhradníci rezignovali na funkce náhradníka - doloženo podpisy s datem Dne podali rezignaci na členství v za dva členové zastupitelstva obce, na obec doručeno dne Tímto dnem klesl počet členů za pod 5. Toto bylo písemně oznámeno KÚ ZK dopisem ze dne V obci proběhly v lednu 2013 nové volby. B. Zjištění z konečného přezkoumání B. I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - nevyskytuje se. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - nevyskytuje se. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - nevyskytuje se. Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - nevyskytuje se. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku B. II. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem 7

8 Právní předpis: Vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 45 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze - Oddíl 0.6. a celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů - informace nejsou ve vzájemném souladu. Uvedená hodnota ocenění Kč neodpovídá (při ocenění 57 Kč/m 2 ) uvedené výměře 72,31 ha. (Ocenění odpovídá výměře 83,31 ha.) - Oddíl G - stavby: korekce brutto hodnoty není přiřazena k jednotlivým druhům staveb ale v celkové hodnotě pouze k druhu G.1. bytové domy a bytové jednotky. c. Závěr c. I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření bvly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 55 Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku. Správní poplatek za vklad do KN v hodnotě Kč byl zúčtován dokl. č , účetním zápisem MO 538/ , správně MO 042/ , jedná se o náklad vstupující do pořizovací ceny nakupovaného majetku. NENAPRAVENO ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Předpis závazku při koupi pozemku a předpis pohledávky při prodeji pozemku následoval až po jejich úhradě, v návaznosti na zápis vkladu práva do KN, ne v návaznosti na uzavření kupní smlouvy - okamžik uskutečnění účetního případu. NENAPRAVENO byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 13 odst. 1 Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření neřídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet obce na rok 2012 nebyl schválen před Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena dne Na období od do nebyla pro hospodaření obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria NENAPRAVENO 6 odst. 1 Obsah rozpočtu byl v rozporu se zákonem. Obec dle smlouvy přijala k krátkodobý úvěr ve výši ,68 Kč (viz bod Smlouvy o úvěru). 00 schváleného rozpočtu obce nebyla zapracována splátka tohoto úvěru. NAPRAVENO 2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) [ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.]. Sb.] Byly zjíštěny chyby a nedostatky, spočívající v [ 10 odst. 3 písmo c) zákona č.420/2004 c4) porušení povinnosti C. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. 8

9 C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,20 % 5,72 % 0,01 % Študlov dne Ing. Věra Bělíčková kontrolor pověřený řízením přezkoumání /} /l... ~.~. podpis Ing. Svatava Čurdová kontrolor podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přezkoumání. výsledky konečného dílčího František Tvarůžek starosta obce Študlov prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). František Tvarůžek, starosta obce Študlov, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádalo předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu. Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne : /~/ll František Tvarůžek... starosta podpis * * T~'F#" $1' ~ 1 x obdrží: Obec Študlov lld'-'o 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní Příloha: 1 Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 9

10 Příloha č. 1-VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU - FIN 2-12 M za období 12/2012 ROZPOČET VÝSLEDEK PŘíJMY SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘíJMY CELKEM VÝDAJE Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNí O ROZPOČET VÝSLEDEK PŘíSPĚVKY PO SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku ZŠ neinvestiční příspěvek neinvestiční dotace

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Krajský úřad Zlín kého kraje

Krajský úřad Zlín kého kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednaci spisová značka 17.3.2011 Milada Vlčková KUZL

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0215/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více