Masarykova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií VÁNOČNĺ KAPR POVĚDOMĺ O CHOVU diplomová práce Bc. Petra Mynářová vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák, PhD. Brno

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci zpracovala samostatně s použitím pramenů uvedených v seznamu literatury. V Kruplově dne

3 Poděkování Mé poděkování patří všem osloveným dotazovaným, kteří mi svým poskytnutím rozhovoru umožnili realizaci výzkumu. Dík patří Ing. Zbyňku Ulčákovi, PhD. za vedení mé práce a řadu podnětných připomínek. Děkuji rovněž své rodině, která mě trpělivě podporovala. 3

4 Anotace Rybářství a chov kaprů má u nás velmi silné kořeny. Oblíbeným symbolem Vánoc se stal již před více než dvěma sty lety právě kapr, který v českých domácnostech bývá tradičním štědrovečerním pokrmem. V první části práce jsem se zabývala nejen tradicí vánočního kapra, ale především jeho chovem a etickými aspekty s chovem ryb a s vánočním kaprem spojenými. Pro určení životní pohody ryb je zásadní předpoklad, že ryby jsou schopny vnímat bolest a utrpení. Studie, které byly doposud na toto téma uskutečněny, tento předpoklad potvrzují. Druhá část práce je založena na výzkumu mezi prodejci vánočního kapra a jejich zákazníky na Jindřichohradecku. Zkoumání jsem zaměřila na jejich povědomí o chovu vánočního kapra a na nazírání na etické aspekty spojené s vánočním kaprem. Z výsledků zjištění vyplynulo, že tradice vánočního kapra je u nás stále oblíbená, ale stále častěji se na štědrovečerním stole objevují jiné pokrmy než tradiční kapr. Ohledně chovu kaprů mají prodejci přehled, neboť se ve většině případů jedná zároveň o chovatele. Zákazníci mají také ve většině případů o chovu kaprů znalosti, především proto, že pocházejí z rybníkářského regionu. Na etické aspekty nahlížejí prodejci i zákazníci ve dvou rozdílných rovinách, kdy většina považuje ryby za živočichy bolest i utrpení vnímající. Klíčová slova: vánoční kapr, chov kapra, tradice, etika, welfare, bolest, stres, prodejce, zákazník Rozsah práce: slov 4

5 Annotation There are very strong roots in fishing and carp breeding in our country. A carp has been a favourite symbol of Christmas for more than two hundred years and has become a traditional Christmas Eve dish in the Czech households. In the first part I dealt not only with the traditional Christmas carp, but primarily with its breeding and the ethical aspects associated with the fish breeding and a Christmas carp. The essential assumption to determine the welfare of the fish is that they are able to perceive pain and suffering. Studies that have been conducted on this topic has confirmed it. The second part is based on a research among Christmas carp sellers and their customers in Jindřichův Hradec. I focused on the exploration of their awareness of the Christmas carp breeding and their viewing of the ethical aspects associated with the Christmas carp. The results of the findings have shown that the tradition of a Christmas carp is still popular in our country, however you can increasingly see different dishes on the Christmas Eve table than the traditional carp. Concerning the breeding of a carp the sellers have a good grasp of it because in most cases they are also the breeders. In most cases the customers also have a carp breeding knowledge, especially because they come from a fish farming region. The sellers and customers view the ethical aspects in two different levels in which most of them consider the fish to be an animal which feels pain and suffering. Keywords: Christmas carp, carp breeding, tradition, ethics, welfare, pain, stress, seller, customer 5

6 6

7 Stručná úvaha o zabíjení kaprů Miroslav Holub Vezme se palička a nůž a udeří se na pravé místo, aby se moc nemrskal, neboť mrskání přináší jen komplikace a snižuje výdělky. A přihlížeči již mhouří oči, již obdivují fortel, již sahají po šrajtofli. A papír je připraven k zabalení. A kouří se z komínů. A vánoce vykukují z oken, táhnou se při zemi a šplouchají v sudech. Takový je zákon radosti. Jen mne napadá, jestli kapr je to pravé zvíře. Neboť mnohem lepší zvíře by bylo ono, jež by vytaženo položeno přidrženo obrátilo modré oko na paličku, na nůž, na šrajtofli, na papír, na přihlížeče a na komíny a na vánoce, A ještě honem Něco řeklo. Například Toto jsou mé nejlepší dny; toto jsou mé zlaté dny. Nebo Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Nebo A přece se točí. Nebo alespoň Alelujá! 7

8 Obsah: Anotace...4 Annotation...5 Zadání práce...6 Obsah Úvod Teoretická část Vánoční kapr v souvislostech Kapr v českých zemích Symbol ryby a tradice vánočního kapra Chov kapra Rozmnožování Odchov plůdku Výlov Hmotnostní třídy kaprů Prodej ryb Prodej ryb na sádkách a na hrázi při výlovu rybníka Stánkový prodej Zacházení s rybami Voda Manipulace Přeprava Hustota obsádky Usmrcování ryb Etické aspekty spojené s chovem vánočního kapra Bolest Stres Welfare ryb Tradice

9 Související studie Shrnutí Empirická část Téma výzkumu Kontext výzkumu Cíle výzkumu Strategie výzkumu Výzkumný vzorek Hlavní výzkumná otázka Dimenze výzkumné otázky Metoda sběru dat Dotazovaní Shrnutí rozhovorů Prodejci vánočních kaprů a jejich povědomí o chovu vánočních kaprů Prodejci vánočních kaprů a jejich názory na etické aspekty spojené s chovem vánočních kaprů Zákazníci a jejich povědomí o chovu vánočních kaprů Zákazníci a jejich názory na etické aspekty spojené s chovem vánočních kaprů Závěr Seznam použité literatury Jmenný rejstřík Přílohy

10 1. Úvod Rybářství je s naší zemí velmi silně spjato. I když nebylo jednoduché, než se čeští rybníkáři a rybáři vypracovali k chovu ryb tak, jak ho známe dnes. S českými rybníky a rybami je provázána téměř celá země, avšak nejvíce jsou s rybníky a chovem ryb spojovány jižní Čechy, především Třeboňská pánev. I tradice vánočního kapra je v naší kultuře velmi silně zakořeněna, zrodila se u nás již před více než dvěma sty lety. Z původního symbolu vánočního kapra se postupem času až do dnešní doby stal mimo jiné i významný zemědělský i obchodní prvek. A proč se právě kapr stal ze všech ryb rybou nejvíce oblíbenou? Chovu kapra se začala věnovat velká pozornost koncem 15. století především díky rodu Pernštejnů. Největší impulz chovu kapra dal Jana Dubravius, který ve svém stěžejním díle popsal přelomový třístupňový chov kapra. Kapr tehdy již byl vyvážen i mimo hranice naší země, ne jinak je tomu i dnes. V České republice je v posledních letech ročně vyprodukováno až tun ryb, z toho témě tun tvoří produkce kapra. Podzimní výlovy ryb jsou brzkým poslem blížících se Vánoc. Kapr již tou dobou prochází různými podmínkami od výlovu, přemístění do sádek, manipulaci a přepravu. V předvánoční době už je vánoční kapr připraven na prodejní stánky pro konzumaci zákazníků. I když je tradice vánočního kapra u nás stále velmi oblíbená, v posledních letech se můžeme setkávat s názory, které nejen v prodeji a zabíjení vánočního kapra vidí nemalé utrpení, a proto by měl prodej kaprů z ulic měst zmizet. Avšak tím by kapr jako symbol Vánoc zřejmě nadobro skončil, neboť si lze jen těžko představit, že by lidé kupovali kapra zmrazeného. A navíc, jak by mohlo být zaručeno, že kapr nebude mimo zraky zákazníků trpět? Procesy a podmínkami, kterými kapr během svého života prochází včetně etických aspektů, které jsou s chovem a prodejem kapra nerozlučně spjaty, se věnuji v teoretické části. Empirická část práce je založena na výzkumu povědomí o chovu a etických aspektech spojenými s vánočním kaprem. Průzkum byl uskutečněn mezi prodejci a jejich zákazníky na Jindřichohradecku. 10

11 1. Teoretická část Chov kapra má v naší zemi hluboké kořeny sahající až do 10. století. Jeho obliba jako pokrmu narůstala. Od 19. století se kapr zabydlel právě na stolech vánočních, a od této doby je vnímán jako tradiční symbol Vánoc. Kapr je považován za kvalitní a chutnou rybu nejen u nás, ale i v jiných zemích. Rybářské sdružení České republiky přiděluje kaprům ochrannou značku Český kapr, která je zárukou dobré jakosti. Rybářské sdružení České republiky sdružuje členské subjekty ve většině případech v podobě velkých akciových společností nebo společností s ručením omezeným. Právě od těchto producentů pochází 85 % vyprodukovaného kapra, zbylá procenta jsou produkcí soukromých rybářů. Živý kapr je upřednostňován především díky stravovacím a tradičním zvykům konzumentů. Zbylá procenta vyprodukovaných ryb patří již zpracovaným rybám, poptávka po nich se však stále zvyšuje. V této části práce se budu nejprve věnovat chovu kapra z pohledu rybářů, tedy stručně tak, jak chov kapra probíhá než kapr dosáhne požadované tržní hmotnosti a dále prodejem kapra. Následně se pokusím rozebrat možné okolnosti, které jsou při chovu kapra nedílnou součástí a jak nepříznivé podmínky zmírnit či se jich úplně vyvarovat, aby měly pro životní pohodu kapra co nejmenší negativní dopady Vánoční kapr v souvislostech Kapr v českých zemích O počátcích zakládání rybníků v českých zemích není příliš známo a pokud se nějaká data dochovala, je třeba však na ně nahlížet ne příliš jistě. První záznam pochází z konce 10. století, avšak je velmi pravděpodobné, že rybníky se zakládaly už dříve. Kapr je nejen v naší kultuře důležitou rybou, neboť kapr byl první rybou, která u nás byla chována uměle. Drobné rybníky byly zakládány poblíž klášterů, jedním z důvodů byla zřejmě potřeba postního jídla v podobě ryby. Postupně se výstavba rybníků rozšiřovala stále větším tempem, české země vynikaly největším počtem rybníků a zároveň největší produkcí ryb. Kapr byl považován za rybu s nejkvalitnějším a nejchutnějším masem, proto byl jeho chov tolik 11

12 rozšířený a oblíbený. Rybníky byly budovány nejprve v údolích pahorkatin, později se rozšířily do nížinných oblastí, ve kterých jsou podmínky pro chov ryb vhodnější. Kapr byl v počátcích chován divokých způsobem, kdy se v jednom rybníce hromadily ryby různého druhu a věku. V 15. století se již uplatňovala tzv. třístupňová metoda 1 chovu kapra, díky níž byly budovány rybniční soustavy. Období zlatého věku rybníkářství začalo na konci středověku a vyvrcholilo na přelomu 15. a 16. století. Mnoho míst českých zemí se vyznačovalo významnými rybníkářskými rybníky. 2 Jako jedny z nejvýznačnějších rybníkářů lze považovat Štěpánka Netolického, Mikuláše Rutarda z Malešova a v neposlední řadě Jakuba Krčína z Jelčan. Na konci 15. století vznikala na třeboňském panství největší rybniční soustava. Jako jeden z nejvýznamnějších dobových textů o rybníkářství a chovu kaprů je považován spis Jana Dubravia O rybnících, pocházející z roku 1547, díky němuž máme podrobné zprávy o chovu kapra. Koncem 16. století výstavba rybníků skončila, avšak chov kaprů nadále prosperoval. Těžké časy nejen pro rybníkářství nastaly po třicetileté válce. Nový rozvoj rybníků začal v druhé polovině 17. století, avšak v průběhu 18. století byly z důvodu nárůstu obyvatel a tedy z důvodu větší produkce obilovin a dovozu mořských ryb rybníky bourány a přeměňovány na pole a louky. Rušení rybníků díky bouření se rybníkářů nemělo dlouhého trvání, přesto zmizela více než polovina původních rybníků. Rybniční plochy zůstaly především tam, kde byla půda zamokřená a méně úrodná. (Andreska, 1987: ) Nový rozvoj rybníků přišel v 2. polovině 19. století s Josefem Šustou, který byl nejen rybníkářem, ale také badatelem. Díky svému pozorování a pokusům přinesl do chovu kapra řadu nových poznatků. 3 Modernizace nastala i v době mezi 1. a 2. světovou válkou, dalšího nárůstu produkce ryb přišlo v období socialismu. Domestikovaný kapr je morfologicky odlišný od původního kapra divokého. Divoký říční kapr má tělo nízké, délka těla je oproti výšce těla delší asi 4,5 krát. Hlava přechází plynule ve hřbet a na celém těle má šupiny. Oproti němu domestikovaný rybniční kapr má menší hlavu, vyšší tělo, které je na délku těla dlouho až 3 krát. Výrazný je také přechod hlavy v klenutý hřbet. Díky domestikaci se šupiny na těle kapra zredukovaly a formy kapra se proměnily na šupinaté, hladké, lysé a řádkové. 1 Třístupňovým způsobem se v prvním rybníku ryby líhly, ve druhém vyrůstaly do velikosti násady, ve třetím rybníku se dorůstaly do velikosti ryby určené ke konzumaci. 2 Především jižní Čechy, střední Čechy, Morava, Polabí, Plzeňsko, Klatovsko a další. 3 Nejvíce zásadní byla metoda zrychleného chovu plůdku. 12

13 Symbol ryby a tradice vánočního kapra Jelikož se narození Ježíše Krista datuje k přelomu dvou věků, tedy konce věku Ryb a začátek věku Skopce, bývá proto Kristus vyobrazován jako ryba či jako beránek. (Šottnerová, 2004:12) V křesťanských církevních tradicích, v katolictví i pravoslaví, byla ryba přejeta jako postní jídlo. V křesťanství je ryba symbolem křtu a nesmrtelnosti. Křest je od poloviny 2. století zobrazován na nástěnných malbách a v katakombách jako rybolov. Z tohoto vyobrazení se časem vytvořil obraz Ježíše Krista v křestní vodě přítomného ryby (piscis) a odtud se křesťanům začalo říkat pisculi, neboli rybičky. (Heinz-Mohr, 1999:226) Ryba je taktéž dávným symbolem používaným pro plodnost. Šupinatá ryba a jikry značí bohatství, odtud pochází zvyk uschovávání si rybí šupiny například v peněžence. Rybí kosti se dříve dávaly do země k ovocným stromům pro jejich větší úrodnost. V rybím jídle o štědrovečerním stolování se dodnes promítá starobylý předpis adventního půstu, který má počátky již v raném evropském křesťanství. (Večerková, 2010:223) V době rozvoje rybníkářství v českých zemích se v století ryby dostaly i mezi chudé vrstvy obyvatel. Koncem 17. století s úpadkem rybníkářství si ryby mohly dovolit pouze bohaté rodiny. V 19. století se stále ještě ryby vyskytovaly převážně v rodinách měšťanů. (Večerková, 2010:227) Ryba také představuje symbol oběti a mučednictví, které je snášeno trpělivě a mlčenlivě. Tradice vánočního kapra se u nás rozšířila na počátku 19. století. Ryba byla u nás spíše vzácností a proto se jako pokrm vyskytovala pouze v rybníkářských oblastech a u majetnějších rodin. Předtím byla považována za postní jídlo. Kapra si dopřáli v klášterech, které měly v majetku rybník, rybu měl na stole mlynář s rodinou a pochopitelně také šlechta. Na vesnici si vypomohli náhradou z kynutého těsta upečenou v hliněné formě v podobě ryby, dokonce i se šupinami, ocasem a ploutvemi. (Skopová, 2004) Nejprve se kapr objevoval v rybníkářských oblastech a upravoval se na černo. Kapr tak, jak ho na štědrovečerním stole známe dnes, zavedla poprvé v roce 1924 M. D. Rettigová, od té doby se začal podávat smažený kapr s bramborovým salátem. Jak například Komárek 4 uvádí, kapr je určitou formou oběti. Ač si lidé mohou kapra koupit již zpracovaného v chlazené či mražené podobě v obchodě a poté si ho připravit 4 Moskytiéra Stanislava Komárka - Oběť kapra. In: Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 k jídlu tak, jak jsou zvyklí, velká většina lidí dává přednost nákupu kapra u prodejců na stánkách. Křesťanská tradice kapra považuje za určitou formu oběti, stejně jako například můžeme pozorovat v případě poražení mladého vánočního stromku. V případě kapra i mladého stromku je zapotřebí jejich podříznutí a tím i jejich obětování Chov kapra Rybniční plochy v České republice zabírají ha, z toho více než 80 % jejich plochy slouží právě pro chov kapra. Z celkového výlovu ryb je kapr zastoupen 85 až 90 %. Celý proces chovu kapra závisí na požadované hmotnosti ryby, což bývá většinou stáří 2 až 4 roky. Chov se rozlišuje podle kategorizace rybníků, podle toho rozlišujeme tři základní typy chovů - extenzivní chov, tedy chov bez hnojení a krmení, polointenzivní chov charakterizovaný částečnou optimalizací vodního prostředí a přikrmováním a chov průmyslový založený na pravidelném použití krmných směsí. (Pokorný, 2004:121) Způsob chovu kapra výrazně ovlivňuje kvalitu masa. Samotný chov kapra začíná výtěrem a končí jeho prodejem, kdy se kapr dostává až ke koncovému zákazníkovi. Domácí trh si nejvíce žádá živého kapra ve věku 2 4 let a o hmotnosti 2,5 3 kg. V roce 2010 dosáhla produkce ryb tun, z toho se kapra vyprodukovalo tun. 5 Například v roce 1950 u nás průměrně jeden obyvatel zkonzumoval 3,5 kg ryb sladkovodních i mořských, v roce ,3 kg, v roce ,8 kg, v roce ,9 kg a největší spotřeba ryb byla v roce 2009, kdy dosáhla 6,2 kg na obyvatele. V porovnání s ostatními druhy masa je konzumace rybího masa jedna z nejstabilnějších. 6 V roce 2010 se konzumace oproti předešlým rokům snížila o více než 10 %, přičemž dlouhodobý průměr spotřeby ryb je 5,4 kg ryb na osobu. 7 5 Statistická ročenka České republiky 2011: Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: let českého strávníka. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Největší dovoz představuje dovoz filé a jiného rybího masa čerstvého a chlazeného, v roce 2010 bylo dovezeno 28 tisíc tun, z toho 11 tisíc tun bylo dovezeno z Vietnamu. (Analýza spotřeby potravin v roce Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 Rozmnožování Pro zajištění dostatečného počtu potomstva se užívá z moderních technologiích především postup umělého výtěru. Umělý výtěr probíhá v řízeném prostředí na rybí líhni. Váčkový plůdek je poté vysazován do speciálních plůdkových rybníků a poté přeloven do rybníků násadových 8 a hlavních 9. Specificky je chován tzv. generační typ kapra a to odděleně od ostatních konzumních kaprů. K rozmnožování kapra se využívají generační 10 ryby podle určených kritérií 11. U generačních ryb je důležité zajistit nejvhodnější podmínky pro vývoj, důraz je kladen především na dostatečné množství přirozené potravy. Metoda umělého výtěru probíhá v řízeném prostředí na rybí líhni. Ryby určené k výtěru jsou přemístěny do manipulačních nádrží a následně do rybí líhně. Nejprve se uměle vytírají mlíčňáci a poté jikrnačky. Důležité je, aby se jikry a mlíčí nedostaly do styku s vodou. Po smíchání jiker, mlíčí a vody dochází k samotnému oplození. V tomto procesu by se mělo dbát na kvalitní prostředí a vodu. Ve speciálních zařízeních pak probíhá vývoj zárodku kapra v jikře, obvykle tento proces trvá 3 4 dny. Vzniklý váčkový plůdek kapra se pak nasazuje do speciálních plůdkových rybníků 12, které slouží právě k tomuto účelu. Další, avšak již méně užívanou metodou, je tzv. Dubraviova metoda. Jedná se o přirozený výtěr ryb v menších rybníčcích. Nejprve se odloví ryby generační a poté plůdek. Tato metoda se využívá již od 16. století. Tento způsob je velmi spolehlivý a výtěru lze použít vybrané jedince. Nejjednodušší metodou je staročeská metoda. Její velký zápor však spočívá ve velké nejistotě odhadnout množství přirozeného výtěru a plůdku, proto se tohoto způsobu výtěru využívá jen minimálně Odchov plůdku V období stáří plůdku 1 2 let je tento plůdek nasazován do sádkových a hlavních rybníků. V tomto prostředí kapr setrvává dokud nedosáhne požadované velikosti tržní ryby, 8 Násadový rybník neboli výtažník. Využívá se k chovu násad kapra a jiných ryb. Obsádku tvoří nejčastěji kapří plůdek, který bývá nasazován na 1 2 roky. 9 Hlavní rybník slouží k chovu tržních ryb, především kapra. Obsádka bývá často smíšená. 10 Generační ryby neboli ryby matečné. Jedná se o pohlavně dospělé ryby mladších ročníků, samice se nazývají jikernačky a samci mlíčňáci. Jejich výběr je závislý na chovatelských zásadách a metodických pokynech. 11 Požadovaný standard tělesných rozměrů, typy ošupení, zbarvení. 12 Plůdkový rybník musí být zajištěn proti dravým rybám, které by se do rybníku mohly dostat společně s přítokovou vodou. 15

16 což bývá ve věku 3 4 let. V tomto stádiu se kapr živí převážně přirozenou stranou. Jelikož je kapr všežravec a nejčastěji se drží u dna, jeho potravu tak tvoří bentické 13 organizmy, plankton a části vodních rostlin. V chovných rybnících je kapr navíc přikrmován obilovinami. Způsob výživy ovlivňuje kvalitu masa kapra i jeho celkovou užitkovou hodnotu. Právě přirozený způsob potravy příznivě ovlivňuje jeho kvalitu. 14 Do tzv. plůdkových výtažníků 15 se nasazuje váčkový plůdek, odkud se poté jednoletý plůdek přelovuje. Jednoletá ryba se poté chová ve výtažnících určených k chovu násady kapra. Ta obvykle váží do 0,5 kg. Tržní ryby jsou chovány v hlavních rybnících a rozlišují se dva základní druhy tržních ryb podle toho, na jakou dobu jsou vysazovány. Tzv. jednohorkové ryby se chovají v tříletém cyklu a slouží k produkci lehčích tržních ryb, dvouhorkové ryby jsou těžší ryby nad 2 kg a chovají se 4 roky. Ryby narůstají díky přirozené potravě a přikrmováním obilovinami. Největší podíl, konkrétně dvě třetiny hmotnosti ryb na jejich přírůstku má strava přirozená, která rybám poskytuje plnohodnotnou potravu, přikrmováním ryby získávají více energie a rychleji tak nabývají na váze. V zimním období a při teplotě klesající pod 8 C kapr přestává přijímat potravu, jeho metabolismus se značně zpomalí a u dna přečkává stav zimního spánku Výlov Převážná většina násadových i hlavních rybníků bývá vylovována v průběhu podzimního období. Samotný průběh výlovu se ani po staletí příliš nezměnil. Nejprve je třeba zkontrolovat odpadní stoky, v případě jejich zanesení se stoky musí vyčistit. Aby mohlo dojít k vypuštění rybníka, musí se snížit či zastavit přítok vody do rybníka. Proto, aby se ryba do sloveniště dobře stáhla, je třeba, aby vypouštění vody bylo postupné. Těsně před výlovem rybník hlídá porybný, zároveň je třeba dbát na to, aby bylo ve vodě dostatečné množství kyslíku. U velkých rybníků se před začátkem výlovu, ale někdy i den předem koná tzv. sháňka, kdy ryba bývá v lovišti zaplocena 16. K výlovu mohou být použity i podložní sítě, které se den 13 Živočišné a rostlinné organizmy žijící u břehu a dna vod. 14 Biologie kapra obecného. Třeboňský kapr [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Jedná se o menší rybník sloužící k odchovu plůdku. 16 Pomocí přepínacích plotů, což jsou sítě opatřené žíněmi. 16

17 před výlovem do loviště ukládají. Příští den brzy ráno rybáři loví zvedáním podložní sítě či zátahem nevodem. Pomocí čerpadel nebo střiku je na ryby pouštěna voda. Nejprve bývají vylovovány choulostivé doplňkové ryby, jako jsou candáti, pstruzi, štiky, ryby býložravé a síhovité, které se dávají přímo do kádí proto, aby v lovišti nestrádaly nedostatkem kyslíku a nebyly vystaveny stresu při výlovu hlavní chovné ryby, tedy kapra. Kapr bývá loven velkým mechanickým keserem, který kapry a ostatní ryby dává na třídící stůl. Podle druhů a velikostí jsou ryby vytříděny do určitých kádí, zváženy a spočítány. Dále se kapr přepravuje nákladními auty vybavenými přepravními bednami se zajištěným rozvodem vzduchu či kyslíku. Tam, kde je to možné vzhledem ke zpevněným sjezdům, bývají ryby převáženy kamiony s kapacitou větší než 10 tun ryb. U velkých rybníků trvá výlov i několik dnů. Během výlovu se vyloví všechny ryby, které se dále třídí podle velikosti či druhu ryb. Po skončení výlovu se loviště dezinfikuje, či se rybník nechá nasuchu i několik týdnů. Během této doby dochází k odbahňování loviště či různým potřebným opravám. (Pokorný, 2004:477) V současné době je často využívanou technikou odlovu lov pomocí elektrického proudu, tedy elektrolov. Využívá se samostatný zdroj energie s příslušenstvím (např. akumulátor a elektrody). Ve vodním prostředí tak vzniká elektrické pole, kterým jsou v určité vzdálenosti od anody ryby přitahovány (galvanotaxe) a během několika vteřin omráčeny (galvanonorkóza). Touto technikou ryby mohou být loveny například tam, kde jsou nevhodné podmínky. Ovšem tato technika je nevýhodná v hloubkách větších než 1,5 m a při nízké či naopak velmi vysoké vodivosti vody, v takovýchto podmínkách je účinnost elektrolovu velmi malá. (Kubečka a Prchalová, 2006) Vylovené ryby jsou umístěny do manipulačních sádek, ze kterých je snadný přístup k výlovu uložených ryb. Tyto sádky slouží především k tzv. vylehčení ryb, odstranění bahnité příchuti masa díky plynulému proudění čisté vody Hmotnostní třídy kaprů U tržních kaprů jsou rozlišovány čtyři hmotnostní třídy kaprů. Výběrový kapr nad 2,5 kg, kapr I. třídy nad 1 kg, kapr II. třídy nad 0,7 kg a kapr III. třídy nad 0,5 kg. (Pokorný, 2001:152) 17

18 V dnešní době je na trhu mnoho konkurenčních vlivů včetně těžkého ekonomického prostředí. 17 Ročně se u nás v posledních letech vyprodukuje přes 24 tisíc tun tržních ryb. Z toho ročně více než 20 tisíci tunami je zastoupen kapr. Následují lososovité ryby (pstruh duhový, siven americký) o hmotnosti téměř 700 tun, ryby býložravé (amur bílý, tolstolobec pestrý a tolstolobik bílý) se zhruba 500 tunami, dále líni, síhové, dravé ryby (štika obecná, candát obecný, sumec velký, úhoř říční, okoun říční) a ostatní ryby Prodej ryb Produkcí ryb je uspokojen tuzemský i zahraniční trh, které jsou k sobě v posledních letech zhruba ve stejném poměru. V roce 2010 bylo pro domácí trh určeno 9,5 tisíc tun živých ryb (46,6 %), exportováno bylo 9,1 tisíc tun živých ryb (44,6 %), 1,8 tisíc tun živých ryb (8,8 %) bylo jinak zpracováno. 18 Například kapr pod značkou Třeboňský kapr je určen jak pro domácí trh, tak i pro zahraniční produkci. Rybářství Třeboň zhruba 75 % celkové produkce exportuje do různých evropských států, především do Německa, Slovenska, Rumunska, Francie, Itálie, Maďarska a Polska. Ostatní ryby, tedy asi jednu čtvrtinu produkce pak rybářství vyhradí pro český trh především v předvánoční době. Jak například rybářství Třeboň udává, během měsíce prosince si zákazníci od rybářství odkupují ryby pro vlastní vánoční prodej ve svých regionech. Zájem je nejvíce o kapra, ale i amura, candáta, štiku, tolstolobika a sumce. Krajská veterinární správa v rozsahu působnosti spravuje, zabezpečuje a zajišťuje kontrolu v péči o pohodu zvířat. V některých případech toto provádí přímo u chovatelů. Periodické roční komplexní kontroly ochrany zvířat jsou tak zajišťovány právě při sezónním prodeji živých ryb. 19 Inspektoři Krajské veterinární správy (veterinární lékaři na úseku veterinární hygieny) zajišťují odbornou dozorní činnost ohledně ochrany zvířat proti týrání 17 Produkční rybářství v České republice. Rybářské sdružení České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 18 Produkce a trh ryb v České republice. Rybářské sdružení České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Program ochrany zvířat - Situace v roce EAgri Ochrana zvířat [online]. Ministerstvo zemědělství ČR, 2012 [cit ]. Dostupné z: 18

19 a péče o pohodu zvířat kontrolou sezónního prodeje živých ryb namátkově minimálně v 5 % případů. 20 Při sezónním prodeji živých ryb se o kontrole sepisuje Protokol o kontrolním zjištění welfare. Data z tohoto protokolu se dle zásad uživatelského manuálu OIKT vykazuje do databáze modulu welfare IS SVS. 21 Kontrolována je především činnost se sladkovodními rybami určenými pro spotřebu. V roce 2010 bylo uskutečněno 371 kontrol u více než 7 milionů ryb. Prodeje a obchodu s tržními rybami se týkalo 162 kontrol. V 69 kontrolách týkajících se silniční přepravy byl zaznamenán přestupek pouze ve dvou z těchto kontrol. Důležité je však zjištění, že po instruktážích prodejců předvánočního stánkového prodeje ryb se v předchozích letech počet přestupků prodejců značně snížil, konkrétně na čtyři nedostatky. V předchozích letech však bylo inspektory na straně prodejců zjištěno vždy kolem jedné čtvrtiny prohřešků Prodej ryb na sádkách a na hrázi při výlovu rybníka Drobný prodej ryb je uskutečňován na sádkách rybářství či přímo na hrázi při výlovu rybníku. Prodej by měl být prováděn odborníky a vyškolenými pracovníky. Ryby určené k prodeji jsou uloženy na sádkách v koších neboli haltýřích, kádích nebo prodejních buňkách a vždy je zapotřebí do nich zajistit přítok vody. Musí být dodržen zákon na ochranu zvířat, obecně Obchodní zákoník a ČSN Sladkovodní tržní ryby. Běžně je možné, aby prodávající zákazníkovi rybu na požádání odborně usmrtil a zabalil. Prodejce by rovněž měl zákazníkovi poskytnout základní informace o anatomii ryby, úpravě ryby apod. Laminátová bedna s víkem zpravidla o objemu 450 l a hmotnosti 40 kg, která slouží na krátkodobé uskladnění až 250 kg ryb, může sloužit rovněž jako prodejní pult. (Pokorný, 2004:309) Sádkový prodej je nejčastěji uskutečňován v době výlovů a předvánočním období, některé sádky však mají prodej na sádkách i v celoročním provozu. Například Rybářství Třeboň provozuje několik sádek, z toho celoroční provoz je pouze u některých sádek. Ke skladování ryb z výlovů a k prodeji živých ryb před Vánoci zajišťují sádky Chlum u Třeboně, 20 Program ochrany zvířat - Situace v roce EAgri Ochrana zvířat [online]. Ministerstvo zemědělství ČR, 2012 [cit ]. Dostupné z: 21 Tamtéž. 22 ČOI se zaměřuje na prodejce kaprů. Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Milevsko, Mladá Vožice, Strkov v Plané nad Lužnicí a sádky Soběslav. Prodej ryb zde funguje od podzimních výlovů až do Vánoc a rovněž v době výlovů na jaře. Sádky v Lahovicích slouží především k distribuci třeboňského kapra a dalších druhů ryb určených pro prodej ryb v Praze v předvánoční době Stánkový prodej Kapr se na stánkách prodává především v období Vánoc a Velikonoc. Pro prodej kaprů platí novela veterinárního zákona č.48/2006 Sb. Prodejce nemusí mít ke svému provozu prodeje žádný zvláštní doklad, potřebuje však splnit několik zákonem stanovených podmínek potřebných pro stánkový prodej ryb. Na dodržování správného prodeje podle zákona dohlíží příslušná veterinární správa. Provozovatel stánkového prodeje musí krajské veterinární správě, případně Městské veterinární správě v Praze ohlásit místo a datum prodeje ryb. Všichni prodejci jsou registrováni ve speciálním seznamu Stánkový sezónní prodej ryb. Každé prodejní místo musí kontrolním orgánům zajistit veterinární podmínky pro sezónní prodej živých ryb vydané veterinární správou pro danou sezónu včetně příloh, povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu, doklady o původu ryb a místo posledního sádkování. 24 Stánkový prodej musí vyhovět požadavkům uvedených ve vyhlášce 375/2003 Sb. 25 Prodejce je povinen mít dodací list o dodávce zboží, či doklad o převzetí zboží včetně určení druhu a hmotnosti daných ryb. Kádě na ryby musí být dostatečně velké, nesmí být přeplněné ve shodě s podmínkami pro pohodu zvířat a opatřením před jejich týráním. 26 Voda v kádích by k rybám měla být v poměru 1,5 2 : 1. (Pokorný, 2004:309) V případě použití provzdušňovacího zařízení musí být voda v nádrži vyměněna minimálně jednou za den. V příručních nádobách a kádích musí být čistá voda o teplotě 10 C. Další povinností je obstarání co nejkratšího vypouštění vody do kanalizace, aby bylo zamezeno roztékání 23 Prodej ryb na sádkách. Rybářství Třeboň [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Veterinární podmínky sezónního prodeje ryb. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy [online]. [cit ]. Dostupné z: 25 Pravidla vánočního prodeje kaprů. Třeboňský kapr [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Tamtéž. 20

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích a tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích a tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích a tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů V tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Citace: 16/2006 Sb. Částka: 8/2006 Sb. Na

Více

Význam raků v minulosti

Význam raků v minulosti Chov raků Význam raků v minulosti z historických záznamů je známo, že: -při svatbě Viléma z Rožumberka padlo za oběť 5200 kop raků (312 tisíc kusů) v 2. polovině 19. století - rozvoj dovozu raků do Francie

Více

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012 Rybářství cvičení 2012 Obsádka celkový počet nasazených hospodářských ryb Počet ks na jednotku plochy (ha), na jednotku objemu (m 3 ) Nutnost znalosti biologie daného druhu ryb MONOKULTURNÍ x POLYKULTURNÍ

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03 Ryby Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu o ochraně zvířat při usmrcování. Změna: 34/2013 Sb.

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu o ochraně zvířat při usmrcování. Změna: 34/2013 Sb. 418/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2012 o ochraně zvířat při usmrcování Změna: 34/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Veterinární zákon a domácí porážky

Veterinární zákon a domácí porážky Veterinární zákon a domácí porážky Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova Veterinární zákon v posledním

Více

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky Ryby sladkovodní Sladkovodní ryby žijí jak ve stojatých, tak i tekoucích vodách, které podle rychlosti proudu, teploty a obsahu kyslíku rozdělujeme do čtyř pásem, které jsou pojmenovány podle typického

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích I. Denní doba lovu Lov ryb je povolen od 1. dubna do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Doba lovu: duben a květen od 5.00 hodin do

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Rybářský technik pro intenzivní chov ryb (kód: M)

Rybářský technik pro intenzivní chov ryb (kód: M) Rybářský technik pro intenzivní chov ryb (kód: 41-119-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybářský technik Kvalifikační úroveň

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP)

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP) Chov kapra Biologie kapra jeho chov Biologie: původním domovem kapra je povodí Černého moře, Kaspického a Aralského jezera. Dostal se v období třetihor do povodí Dunaje a tedy i k nám. Jednalo se o tzv.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_04

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU PROTI TÝRÁNÍ A SE ZABEZPEČENÍM POHODY PRO DRŮBEŽ Předpisy představují ochranu zvířat při zacházení s nimi, zejména z hlediska jejich ošetřování, výživy, napájení, hygieny

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Ministr zemědělství schválil úpravu Pravidel pro žadatele

Ministr zemědělství schválil úpravu Pravidel pro žadatele V Praze dne 3. ledna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Ministr zemědělství schválil úpravu Pravidel pro žadatele Informujeme zájemce

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NOVÉ METODY V CHOVU RYB

NOVÉ METODY V CHOVU RYB NOVÉ METODY V CHOVU RYB doc. Dr. Ing. MAREŠ Jan, doc. Ing. KOPP Radovan Ph.D., Ing. BRABEC Tomáš Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybartsvi.eu Produkce světové akvakultury

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_13

Více

Hodnoticí standard Rybářský technik rybníkář (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Rybářský technik rybníkář (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Rybářský technik rybníkář (kód: 41-118-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybářský technik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Kulturní historie kapra v českých zemích Magisterská diplomová práce Gabriela Konečná Vedoucí práce: Ing. Zbyněk

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: 4. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka:

2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: 4. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka: 1. K čemu slouží žaberní aparát ryb: a) k okysličování krve b) k rozmělnění potravy c) k pohybu 2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: a) úhoř říční b) mník jednovousý c) vranka obecná

Více

Profil organizace 2016

Profil organizace 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Profil organizace 2016 Český rybářský svaz RYBÁŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pstruhař (kód: 41-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pstruhař (kód: 41-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_12

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Karas stříbřitý. (Carassius auratus) Libor Mikl, HYDR I.

Karas stříbřitý. (Carassius auratus) Libor Mikl, HYDR I. Karas stříbřitý (Carassius auratus) Libor Mikl, HYDR I. Řád: Máloostní Čeleď: Kaprovití Charakteristika potrava: všežravec délka života: 10 let pohlavní dospělost: 3. rok doba rozmnožování: květen-červenec

Více

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ing. Jan Másílko Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod 1. Úvod - kapr obecný (Cyprinus

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Chov ryb ve speciálních zařízeních. prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Chov ryb ve speciálních zařízeních. prof. Dr. Ing. Jan Mareš Chov ryb ve speciálních zařízeních prof. Dr. Ing. Jan Mareš V českých zemích jde zejména o chov lososovitých ryb, proto je často používán termín pstruhařství. V posledních desetiletích dochází k rozšíření

Více

Perspektivy českého produkčního. akvakultury

Perspektivy českého produkčního. akvakultury Perspektivy českého produkčního rybářství v podmínkách evropské akvakultury Pramen: FAO Světová produkce Evropská akvakultura k Po asijském regionu nejvýznamnější producent z akvakultury (přibližně 4 %

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

g) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením

g) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením Strana 100 Sbírka zákonů č. 22 / 2013 22 VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2013 o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu

Více

Produkce juvenilních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí kombinace chovu v rybnících a RAS

Produkce juvenilních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí kombinace chovu v rybnících a RAS Produkce juvenilních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí kombinace chovu v rybnících a RAS Tomáš Policar, Miroslav Blecha, Jiří Křišťan, Vlastimil Stejskal a Martin Bláha Candát obecný (Sander

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba Ryby Hřbetní ploutev Tuková ploutvička Vousky Prsní ploutev Břišní ploutev Řitní ploutev Ocasní ploutev vnější stavba Hlava První část hřbetní ploutve Druhá část hřbetní ploutve Skřele Postranní čára Trup

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc.

AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc. AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc. Datum: 2. 12. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY V rámci celosvětové kampaně Handle with Care za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA World Society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 Český rybářský svaz,z.s.,územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s 13 odst. 9 zákona

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 17.08.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 1 Zákon č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Hodnoticí standard. Rybníkář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Rybníkář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Rybníkář (kód: 41-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY I. OBECNÁ ČÁST Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008) Dosud

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne.. o ekologickém zemědělství

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne.. o ekologickém zemědělství Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne.. o ekologickém zemědělství Ministerstvo zemědělství stanoví podle 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm Kapr obecný velikost 30-70 cm Pstruh obecný velikost 40-100 cm Kapr se za potravou vydává po setmění a je všežravec. Pojídá měkkýše a rostlinnou potravu, kterou nabírá svými vychlípitelnými ústy z bahna

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více