Masarykova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií VÁNOČNĺ KAPR POVĚDOMĺ O CHOVU diplomová práce Bc. Petra Mynářová vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák, PhD. Brno

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci zpracovala samostatně s použitím pramenů uvedených v seznamu literatury. V Kruplově dne

3 Poděkování Mé poděkování patří všem osloveným dotazovaným, kteří mi svým poskytnutím rozhovoru umožnili realizaci výzkumu. Dík patří Ing. Zbyňku Ulčákovi, PhD. za vedení mé práce a řadu podnětných připomínek. Děkuji rovněž své rodině, která mě trpělivě podporovala. 3

4 Anotace Rybářství a chov kaprů má u nás velmi silné kořeny. Oblíbeným symbolem Vánoc se stal již před více než dvěma sty lety právě kapr, který v českých domácnostech bývá tradičním štědrovečerním pokrmem. V první části práce jsem se zabývala nejen tradicí vánočního kapra, ale především jeho chovem a etickými aspekty s chovem ryb a s vánočním kaprem spojenými. Pro určení životní pohody ryb je zásadní předpoklad, že ryby jsou schopny vnímat bolest a utrpení. Studie, které byly doposud na toto téma uskutečněny, tento předpoklad potvrzují. Druhá část práce je založena na výzkumu mezi prodejci vánočního kapra a jejich zákazníky na Jindřichohradecku. Zkoumání jsem zaměřila na jejich povědomí o chovu vánočního kapra a na nazírání na etické aspekty spojené s vánočním kaprem. Z výsledků zjištění vyplynulo, že tradice vánočního kapra je u nás stále oblíbená, ale stále častěji se na štědrovečerním stole objevují jiné pokrmy než tradiční kapr. Ohledně chovu kaprů mají prodejci přehled, neboť se ve většině případů jedná zároveň o chovatele. Zákazníci mají také ve většině případů o chovu kaprů znalosti, především proto, že pocházejí z rybníkářského regionu. Na etické aspekty nahlížejí prodejci i zákazníci ve dvou rozdílných rovinách, kdy většina považuje ryby za živočichy bolest i utrpení vnímající. Klíčová slova: vánoční kapr, chov kapra, tradice, etika, welfare, bolest, stres, prodejce, zákazník Rozsah práce: slov 4

5 Annotation There are very strong roots in fishing and carp breeding in our country. A carp has been a favourite symbol of Christmas for more than two hundred years and has become a traditional Christmas Eve dish in the Czech households. In the first part I dealt not only with the traditional Christmas carp, but primarily with its breeding and the ethical aspects associated with the fish breeding and a Christmas carp. The essential assumption to determine the welfare of the fish is that they are able to perceive pain and suffering. Studies that have been conducted on this topic has confirmed it. The second part is based on a research among Christmas carp sellers and their customers in Jindřichův Hradec. I focused on the exploration of their awareness of the Christmas carp breeding and their viewing of the ethical aspects associated with the Christmas carp. The results of the findings have shown that the tradition of a Christmas carp is still popular in our country, however you can increasingly see different dishes on the Christmas Eve table than the traditional carp. Concerning the breeding of a carp the sellers have a good grasp of it because in most cases they are also the breeders. In most cases the customers also have a carp breeding knowledge, especially because they come from a fish farming region. The sellers and customers view the ethical aspects in two different levels in which most of them consider the fish to be an animal which feels pain and suffering. Keywords: Christmas carp, carp breeding, tradition, ethics, welfare, pain, stress, seller, customer 5

6 6

7 Stručná úvaha o zabíjení kaprů Miroslav Holub Vezme se palička a nůž a udeří se na pravé místo, aby se moc nemrskal, neboť mrskání přináší jen komplikace a snižuje výdělky. A přihlížeči již mhouří oči, již obdivují fortel, již sahají po šrajtofli. A papír je připraven k zabalení. A kouří se z komínů. A vánoce vykukují z oken, táhnou se při zemi a šplouchají v sudech. Takový je zákon radosti. Jen mne napadá, jestli kapr je to pravé zvíře. Neboť mnohem lepší zvíře by bylo ono, jež by vytaženo položeno přidrženo obrátilo modré oko na paličku, na nůž, na šrajtofli, na papír, na přihlížeče a na komíny a na vánoce, A ještě honem Něco řeklo. Například Toto jsou mé nejlepší dny; toto jsou mé zlaté dny. Nebo Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Nebo A přece se točí. Nebo alespoň Alelujá! 7

8 Obsah: Anotace...4 Annotation...5 Zadání práce...6 Obsah Úvod Teoretická část Vánoční kapr v souvislostech Kapr v českých zemích Symbol ryby a tradice vánočního kapra Chov kapra Rozmnožování Odchov plůdku Výlov Hmotnostní třídy kaprů Prodej ryb Prodej ryb na sádkách a na hrázi při výlovu rybníka Stánkový prodej Zacházení s rybami Voda Manipulace Přeprava Hustota obsádky Usmrcování ryb Etické aspekty spojené s chovem vánočního kapra Bolest Stres Welfare ryb Tradice

9 Související studie Shrnutí Empirická část Téma výzkumu Kontext výzkumu Cíle výzkumu Strategie výzkumu Výzkumný vzorek Hlavní výzkumná otázka Dimenze výzkumné otázky Metoda sběru dat Dotazovaní Shrnutí rozhovorů Prodejci vánočních kaprů a jejich povědomí o chovu vánočních kaprů Prodejci vánočních kaprů a jejich názory na etické aspekty spojené s chovem vánočních kaprů Zákazníci a jejich povědomí o chovu vánočních kaprů Zákazníci a jejich názory na etické aspekty spojené s chovem vánočních kaprů Závěr Seznam použité literatury Jmenný rejstřík Přílohy

10 1. Úvod Rybářství je s naší zemí velmi silně spjato. I když nebylo jednoduché, než se čeští rybníkáři a rybáři vypracovali k chovu ryb tak, jak ho známe dnes. S českými rybníky a rybami je provázána téměř celá země, avšak nejvíce jsou s rybníky a chovem ryb spojovány jižní Čechy, především Třeboňská pánev. I tradice vánočního kapra je v naší kultuře velmi silně zakořeněna, zrodila se u nás již před více než dvěma sty lety. Z původního symbolu vánočního kapra se postupem času až do dnešní doby stal mimo jiné i významný zemědělský i obchodní prvek. A proč se právě kapr stal ze všech ryb rybou nejvíce oblíbenou? Chovu kapra se začala věnovat velká pozornost koncem 15. století především díky rodu Pernštejnů. Největší impulz chovu kapra dal Jana Dubravius, který ve svém stěžejním díle popsal přelomový třístupňový chov kapra. Kapr tehdy již byl vyvážen i mimo hranice naší země, ne jinak je tomu i dnes. V České republice je v posledních letech ročně vyprodukováno až tun ryb, z toho témě tun tvoří produkce kapra. Podzimní výlovy ryb jsou brzkým poslem blížících se Vánoc. Kapr již tou dobou prochází různými podmínkami od výlovu, přemístění do sádek, manipulaci a přepravu. V předvánoční době už je vánoční kapr připraven na prodejní stánky pro konzumaci zákazníků. I když je tradice vánočního kapra u nás stále velmi oblíbená, v posledních letech se můžeme setkávat s názory, které nejen v prodeji a zabíjení vánočního kapra vidí nemalé utrpení, a proto by měl prodej kaprů z ulic měst zmizet. Avšak tím by kapr jako symbol Vánoc zřejmě nadobro skončil, neboť si lze jen těžko představit, že by lidé kupovali kapra zmrazeného. A navíc, jak by mohlo být zaručeno, že kapr nebude mimo zraky zákazníků trpět? Procesy a podmínkami, kterými kapr během svého života prochází včetně etických aspektů, které jsou s chovem a prodejem kapra nerozlučně spjaty, se věnuji v teoretické části. Empirická část práce je založena na výzkumu povědomí o chovu a etických aspektech spojenými s vánočním kaprem. Průzkum byl uskutečněn mezi prodejci a jejich zákazníky na Jindřichohradecku. 10

11 1. Teoretická část Chov kapra má v naší zemi hluboké kořeny sahající až do 10. století. Jeho obliba jako pokrmu narůstala. Od 19. století se kapr zabydlel právě na stolech vánočních, a od této doby je vnímán jako tradiční symbol Vánoc. Kapr je považován za kvalitní a chutnou rybu nejen u nás, ale i v jiných zemích. Rybářské sdružení České republiky přiděluje kaprům ochrannou značku Český kapr, která je zárukou dobré jakosti. Rybářské sdružení České republiky sdružuje členské subjekty ve většině případech v podobě velkých akciových společností nebo společností s ručením omezeným. Právě od těchto producentů pochází 85 % vyprodukovaného kapra, zbylá procenta jsou produkcí soukromých rybářů. Živý kapr je upřednostňován především díky stravovacím a tradičním zvykům konzumentů. Zbylá procenta vyprodukovaných ryb patří již zpracovaným rybám, poptávka po nich se však stále zvyšuje. V této části práce se budu nejprve věnovat chovu kapra z pohledu rybářů, tedy stručně tak, jak chov kapra probíhá než kapr dosáhne požadované tržní hmotnosti a dále prodejem kapra. Následně se pokusím rozebrat možné okolnosti, které jsou při chovu kapra nedílnou součástí a jak nepříznivé podmínky zmírnit či se jich úplně vyvarovat, aby měly pro životní pohodu kapra co nejmenší negativní dopady Vánoční kapr v souvislostech Kapr v českých zemích O počátcích zakládání rybníků v českých zemích není příliš známo a pokud se nějaká data dochovala, je třeba však na ně nahlížet ne příliš jistě. První záznam pochází z konce 10. století, avšak je velmi pravděpodobné, že rybníky se zakládaly už dříve. Kapr je nejen v naší kultuře důležitou rybou, neboť kapr byl první rybou, která u nás byla chována uměle. Drobné rybníky byly zakládány poblíž klášterů, jedním z důvodů byla zřejmě potřeba postního jídla v podobě ryby. Postupně se výstavba rybníků rozšiřovala stále větším tempem, české země vynikaly největším počtem rybníků a zároveň největší produkcí ryb. Kapr byl považován za rybu s nejkvalitnějším a nejchutnějším masem, proto byl jeho chov tolik 11

12 rozšířený a oblíbený. Rybníky byly budovány nejprve v údolích pahorkatin, později se rozšířily do nížinných oblastí, ve kterých jsou podmínky pro chov ryb vhodnější. Kapr byl v počátcích chován divokých způsobem, kdy se v jednom rybníce hromadily ryby různého druhu a věku. V 15. století se již uplatňovala tzv. třístupňová metoda 1 chovu kapra, díky níž byly budovány rybniční soustavy. Období zlatého věku rybníkářství začalo na konci středověku a vyvrcholilo na přelomu 15. a 16. století. Mnoho míst českých zemí se vyznačovalo významnými rybníkářskými rybníky. 2 Jako jedny z nejvýznačnějších rybníkářů lze považovat Štěpánka Netolického, Mikuláše Rutarda z Malešova a v neposlední řadě Jakuba Krčína z Jelčan. Na konci 15. století vznikala na třeboňském panství největší rybniční soustava. Jako jeden z nejvýznamnějších dobových textů o rybníkářství a chovu kaprů je považován spis Jana Dubravia O rybnících, pocházející z roku 1547, díky němuž máme podrobné zprávy o chovu kapra. Koncem 16. století výstavba rybníků skončila, avšak chov kaprů nadále prosperoval. Těžké časy nejen pro rybníkářství nastaly po třicetileté válce. Nový rozvoj rybníků začal v druhé polovině 17. století, avšak v průběhu 18. století byly z důvodu nárůstu obyvatel a tedy z důvodu větší produkce obilovin a dovozu mořských ryb rybníky bourány a přeměňovány na pole a louky. Rušení rybníků díky bouření se rybníkářů nemělo dlouhého trvání, přesto zmizela více než polovina původních rybníků. Rybniční plochy zůstaly především tam, kde byla půda zamokřená a méně úrodná. (Andreska, 1987: ) Nový rozvoj rybníků přišel v 2. polovině 19. století s Josefem Šustou, který byl nejen rybníkářem, ale také badatelem. Díky svému pozorování a pokusům přinesl do chovu kapra řadu nových poznatků. 3 Modernizace nastala i v době mezi 1. a 2. světovou válkou, dalšího nárůstu produkce ryb přišlo v období socialismu. Domestikovaný kapr je morfologicky odlišný od původního kapra divokého. Divoký říční kapr má tělo nízké, délka těla je oproti výšce těla delší asi 4,5 krát. Hlava přechází plynule ve hřbet a na celém těle má šupiny. Oproti němu domestikovaný rybniční kapr má menší hlavu, vyšší tělo, které je na délku těla dlouho až 3 krát. Výrazný je také přechod hlavy v klenutý hřbet. Díky domestikaci se šupiny na těle kapra zredukovaly a formy kapra se proměnily na šupinaté, hladké, lysé a řádkové. 1 Třístupňovým způsobem se v prvním rybníku ryby líhly, ve druhém vyrůstaly do velikosti násady, ve třetím rybníku se dorůstaly do velikosti ryby určené ke konzumaci. 2 Především jižní Čechy, střední Čechy, Morava, Polabí, Plzeňsko, Klatovsko a další. 3 Nejvíce zásadní byla metoda zrychleného chovu plůdku. 12

13 Symbol ryby a tradice vánočního kapra Jelikož se narození Ježíše Krista datuje k přelomu dvou věků, tedy konce věku Ryb a začátek věku Skopce, bývá proto Kristus vyobrazován jako ryba či jako beránek. (Šottnerová, 2004:12) V křesťanských církevních tradicích, v katolictví i pravoslaví, byla ryba přejeta jako postní jídlo. V křesťanství je ryba symbolem křtu a nesmrtelnosti. Křest je od poloviny 2. století zobrazován na nástěnných malbách a v katakombách jako rybolov. Z tohoto vyobrazení se časem vytvořil obraz Ježíše Krista v křestní vodě přítomného ryby (piscis) a odtud se křesťanům začalo říkat pisculi, neboli rybičky. (Heinz-Mohr, 1999:226) Ryba je taktéž dávným symbolem používaným pro plodnost. Šupinatá ryba a jikry značí bohatství, odtud pochází zvyk uschovávání si rybí šupiny například v peněžence. Rybí kosti se dříve dávaly do země k ovocným stromům pro jejich větší úrodnost. V rybím jídle o štědrovečerním stolování se dodnes promítá starobylý předpis adventního půstu, který má počátky již v raném evropském křesťanství. (Večerková, 2010:223) V době rozvoje rybníkářství v českých zemích se v století ryby dostaly i mezi chudé vrstvy obyvatel. Koncem 17. století s úpadkem rybníkářství si ryby mohly dovolit pouze bohaté rodiny. V 19. století se stále ještě ryby vyskytovaly převážně v rodinách měšťanů. (Večerková, 2010:227) Ryba také představuje symbol oběti a mučednictví, které je snášeno trpělivě a mlčenlivě. Tradice vánočního kapra se u nás rozšířila na počátku 19. století. Ryba byla u nás spíše vzácností a proto se jako pokrm vyskytovala pouze v rybníkářských oblastech a u majetnějších rodin. Předtím byla považována za postní jídlo. Kapra si dopřáli v klášterech, které měly v majetku rybník, rybu měl na stole mlynář s rodinou a pochopitelně také šlechta. Na vesnici si vypomohli náhradou z kynutého těsta upečenou v hliněné formě v podobě ryby, dokonce i se šupinami, ocasem a ploutvemi. (Skopová, 2004) Nejprve se kapr objevoval v rybníkářských oblastech a upravoval se na černo. Kapr tak, jak ho na štědrovečerním stole známe dnes, zavedla poprvé v roce 1924 M. D. Rettigová, od té doby se začal podávat smažený kapr s bramborovým salátem. Jak například Komárek 4 uvádí, kapr je určitou formou oběti. Ač si lidé mohou kapra koupit již zpracovaného v chlazené či mražené podobě v obchodě a poté si ho připravit 4 Moskytiéra Stanislava Komárka - Oběť kapra. In: Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 k jídlu tak, jak jsou zvyklí, velká většina lidí dává přednost nákupu kapra u prodejců na stánkách. Křesťanská tradice kapra považuje za určitou formu oběti, stejně jako například můžeme pozorovat v případě poražení mladého vánočního stromku. V případě kapra i mladého stromku je zapotřebí jejich podříznutí a tím i jejich obětování Chov kapra Rybniční plochy v České republice zabírají ha, z toho více než 80 % jejich plochy slouží právě pro chov kapra. Z celkového výlovu ryb je kapr zastoupen 85 až 90 %. Celý proces chovu kapra závisí na požadované hmotnosti ryby, což bývá většinou stáří 2 až 4 roky. Chov se rozlišuje podle kategorizace rybníků, podle toho rozlišujeme tři základní typy chovů - extenzivní chov, tedy chov bez hnojení a krmení, polointenzivní chov charakterizovaný částečnou optimalizací vodního prostředí a přikrmováním a chov průmyslový založený na pravidelném použití krmných směsí. (Pokorný, 2004:121) Způsob chovu kapra výrazně ovlivňuje kvalitu masa. Samotný chov kapra začíná výtěrem a končí jeho prodejem, kdy se kapr dostává až ke koncovému zákazníkovi. Domácí trh si nejvíce žádá živého kapra ve věku 2 4 let a o hmotnosti 2,5 3 kg. V roce 2010 dosáhla produkce ryb tun, z toho se kapra vyprodukovalo tun. 5 Například v roce 1950 u nás průměrně jeden obyvatel zkonzumoval 3,5 kg ryb sladkovodních i mořských, v roce ,3 kg, v roce ,8 kg, v roce ,9 kg a největší spotřeba ryb byla v roce 2009, kdy dosáhla 6,2 kg na obyvatele. V porovnání s ostatními druhy masa je konzumace rybího masa jedna z nejstabilnějších. 6 V roce 2010 se konzumace oproti předešlým rokům snížila o více než 10 %, přičemž dlouhodobý průměr spotřeby ryb je 5,4 kg ryb na osobu. 7 5 Statistická ročenka České republiky 2011: Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: let českého strávníka. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Největší dovoz představuje dovoz filé a jiného rybího masa čerstvého a chlazeného, v roce 2010 bylo dovezeno 28 tisíc tun, z toho 11 tisíc tun bylo dovezeno z Vietnamu. (Analýza spotřeby potravin v roce Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 Rozmnožování Pro zajištění dostatečného počtu potomstva se užívá z moderních technologiích především postup umělého výtěru. Umělý výtěr probíhá v řízeném prostředí na rybí líhni. Váčkový plůdek je poté vysazován do speciálních plůdkových rybníků a poté přeloven do rybníků násadových 8 a hlavních 9. Specificky je chován tzv. generační typ kapra a to odděleně od ostatních konzumních kaprů. K rozmnožování kapra se využívají generační 10 ryby podle určených kritérií 11. U generačních ryb je důležité zajistit nejvhodnější podmínky pro vývoj, důraz je kladen především na dostatečné množství přirozené potravy. Metoda umělého výtěru probíhá v řízeném prostředí na rybí líhni. Ryby určené k výtěru jsou přemístěny do manipulačních nádrží a následně do rybí líhně. Nejprve se uměle vytírají mlíčňáci a poté jikrnačky. Důležité je, aby se jikry a mlíčí nedostaly do styku s vodou. Po smíchání jiker, mlíčí a vody dochází k samotnému oplození. V tomto procesu by se mělo dbát na kvalitní prostředí a vodu. Ve speciálních zařízeních pak probíhá vývoj zárodku kapra v jikře, obvykle tento proces trvá 3 4 dny. Vzniklý váčkový plůdek kapra se pak nasazuje do speciálních plůdkových rybníků 12, které slouží právě k tomuto účelu. Další, avšak již méně užívanou metodou, je tzv. Dubraviova metoda. Jedná se o přirozený výtěr ryb v menších rybníčcích. Nejprve se odloví ryby generační a poté plůdek. Tato metoda se využívá již od 16. století. Tento způsob je velmi spolehlivý a výtěru lze použít vybrané jedince. Nejjednodušší metodou je staročeská metoda. Její velký zápor však spočívá ve velké nejistotě odhadnout množství přirozeného výtěru a plůdku, proto se tohoto způsobu výtěru využívá jen minimálně Odchov plůdku V období stáří plůdku 1 2 let je tento plůdek nasazován do sádkových a hlavních rybníků. V tomto prostředí kapr setrvává dokud nedosáhne požadované velikosti tržní ryby, 8 Násadový rybník neboli výtažník. Využívá se k chovu násad kapra a jiných ryb. Obsádku tvoří nejčastěji kapří plůdek, který bývá nasazován na 1 2 roky. 9 Hlavní rybník slouží k chovu tržních ryb, především kapra. Obsádka bývá často smíšená. 10 Generační ryby neboli ryby matečné. Jedná se o pohlavně dospělé ryby mladších ročníků, samice se nazývají jikernačky a samci mlíčňáci. Jejich výběr je závislý na chovatelských zásadách a metodických pokynech. 11 Požadovaný standard tělesných rozměrů, typy ošupení, zbarvení. 12 Plůdkový rybník musí být zajištěn proti dravým rybám, které by se do rybníku mohly dostat společně s přítokovou vodou. 15

16 což bývá ve věku 3 4 let. V tomto stádiu se kapr živí převážně přirozenou stranou. Jelikož je kapr všežravec a nejčastěji se drží u dna, jeho potravu tak tvoří bentické 13 organizmy, plankton a části vodních rostlin. V chovných rybnících je kapr navíc přikrmován obilovinami. Způsob výživy ovlivňuje kvalitu masa kapra i jeho celkovou užitkovou hodnotu. Právě přirozený způsob potravy příznivě ovlivňuje jeho kvalitu. 14 Do tzv. plůdkových výtažníků 15 se nasazuje váčkový plůdek, odkud se poté jednoletý plůdek přelovuje. Jednoletá ryba se poté chová ve výtažnících určených k chovu násady kapra. Ta obvykle váží do 0,5 kg. Tržní ryby jsou chovány v hlavních rybnících a rozlišují se dva základní druhy tržních ryb podle toho, na jakou dobu jsou vysazovány. Tzv. jednohorkové ryby se chovají v tříletém cyklu a slouží k produkci lehčích tržních ryb, dvouhorkové ryby jsou těžší ryby nad 2 kg a chovají se 4 roky. Ryby narůstají díky přirozené potravě a přikrmováním obilovinami. Největší podíl, konkrétně dvě třetiny hmotnosti ryb na jejich přírůstku má strava přirozená, která rybám poskytuje plnohodnotnou potravu, přikrmováním ryby získávají více energie a rychleji tak nabývají na váze. V zimním období a při teplotě klesající pod 8 C kapr přestává přijímat potravu, jeho metabolismus se značně zpomalí a u dna přečkává stav zimního spánku Výlov Převážná většina násadových i hlavních rybníků bývá vylovována v průběhu podzimního období. Samotný průběh výlovu se ani po staletí příliš nezměnil. Nejprve je třeba zkontrolovat odpadní stoky, v případě jejich zanesení se stoky musí vyčistit. Aby mohlo dojít k vypuštění rybníka, musí se snížit či zastavit přítok vody do rybníka. Proto, aby se ryba do sloveniště dobře stáhla, je třeba, aby vypouštění vody bylo postupné. Těsně před výlovem rybník hlídá porybný, zároveň je třeba dbát na to, aby bylo ve vodě dostatečné množství kyslíku. U velkých rybníků se před začátkem výlovu, ale někdy i den předem koná tzv. sháňka, kdy ryba bývá v lovišti zaplocena 16. K výlovu mohou být použity i podložní sítě, které se den 13 Živočišné a rostlinné organizmy žijící u břehu a dna vod. 14 Biologie kapra obecného. Třeboňský kapr [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Jedná se o menší rybník sloužící k odchovu plůdku. 16 Pomocí přepínacích plotů, což jsou sítě opatřené žíněmi. 16

17 před výlovem do loviště ukládají. Příští den brzy ráno rybáři loví zvedáním podložní sítě či zátahem nevodem. Pomocí čerpadel nebo střiku je na ryby pouštěna voda. Nejprve bývají vylovovány choulostivé doplňkové ryby, jako jsou candáti, pstruzi, štiky, ryby býložravé a síhovité, které se dávají přímo do kádí proto, aby v lovišti nestrádaly nedostatkem kyslíku a nebyly vystaveny stresu při výlovu hlavní chovné ryby, tedy kapra. Kapr bývá loven velkým mechanickým keserem, který kapry a ostatní ryby dává na třídící stůl. Podle druhů a velikostí jsou ryby vytříděny do určitých kádí, zváženy a spočítány. Dále se kapr přepravuje nákladními auty vybavenými přepravními bednami se zajištěným rozvodem vzduchu či kyslíku. Tam, kde je to možné vzhledem ke zpevněným sjezdům, bývají ryby převáženy kamiony s kapacitou větší než 10 tun ryb. U velkých rybníků trvá výlov i několik dnů. Během výlovu se vyloví všechny ryby, které se dále třídí podle velikosti či druhu ryb. Po skončení výlovu se loviště dezinfikuje, či se rybník nechá nasuchu i několik týdnů. Během této doby dochází k odbahňování loviště či různým potřebným opravám. (Pokorný, 2004:477) V současné době je často využívanou technikou odlovu lov pomocí elektrického proudu, tedy elektrolov. Využívá se samostatný zdroj energie s příslušenstvím (např. akumulátor a elektrody). Ve vodním prostředí tak vzniká elektrické pole, kterým jsou v určité vzdálenosti od anody ryby přitahovány (galvanotaxe) a během několika vteřin omráčeny (galvanonorkóza). Touto technikou ryby mohou být loveny například tam, kde jsou nevhodné podmínky. Ovšem tato technika je nevýhodná v hloubkách větších než 1,5 m a při nízké či naopak velmi vysoké vodivosti vody, v takovýchto podmínkách je účinnost elektrolovu velmi malá. (Kubečka a Prchalová, 2006) Vylovené ryby jsou umístěny do manipulačních sádek, ze kterých je snadný přístup k výlovu uložených ryb. Tyto sádky slouží především k tzv. vylehčení ryb, odstranění bahnité příchuti masa díky plynulému proudění čisté vody Hmotnostní třídy kaprů U tržních kaprů jsou rozlišovány čtyři hmotnostní třídy kaprů. Výběrový kapr nad 2,5 kg, kapr I. třídy nad 1 kg, kapr II. třídy nad 0,7 kg a kapr III. třídy nad 0,5 kg. (Pokorný, 2001:152) 17

18 V dnešní době je na trhu mnoho konkurenčních vlivů včetně těžkého ekonomického prostředí. 17 Ročně se u nás v posledních letech vyprodukuje přes 24 tisíc tun tržních ryb. Z toho ročně více než 20 tisíci tunami je zastoupen kapr. Následují lososovité ryby (pstruh duhový, siven americký) o hmotnosti téměř 700 tun, ryby býložravé (amur bílý, tolstolobec pestrý a tolstolobik bílý) se zhruba 500 tunami, dále líni, síhové, dravé ryby (štika obecná, candát obecný, sumec velký, úhoř říční, okoun říční) a ostatní ryby Prodej ryb Produkcí ryb je uspokojen tuzemský i zahraniční trh, které jsou k sobě v posledních letech zhruba ve stejném poměru. V roce 2010 bylo pro domácí trh určeno 9,5 tisíc tun živých ryb (46,6 %), exportováno bylo 9,1 tisíc tun živých ryb (44,6 %), 1,8 tisíc tun živých ryb (8,8 %) bylo jinak zpracováno. 18 Například kapr pod značkou Třeboňský kapr je určen jak pro domácí trh, tak i pro zahraniční produkci. Rybářství Třeboň zhruba 75 % celkové produkce exportuje do různých evropských států, především do Německa, Slovenska, Rumunska, Francie, Itálie, Maďarska a Polska. Ostatní ryby, tedy asi jednu čtvrtinu produkce pak rybářství vyhradí pro český trh především v předvánoční době. Jak například rybářství Třeboň udává, během měsíce prosince si zákazníci od rybářství odkupují ryby pro vlastní vánoční prodej ve svých regionech. Zájem je nejvíce o kapra, ale i amura, candáta, štiku, tolstolobika a sumce. Krajská veterinární správa v rozsahu působnosti spravuje, zabezpečuje a zajišťuje kontrolu v péči o pohodu zvířat. V některých případech toto provádí přímo u chovatelů. Periodické roční komplexní kontroly ochrany zvířat jsou tak zajišťovány právě při sezónním prodeji živých ryb. 19 Inspektoři Krajské veterinární správy (veterinární lékaři na úseku veterinární hygieny) zajišťují odbornou dozorní činnost ohledně ochrany zvířat proti týrání 17 Produkční rybářství v České republice. Rybářské sdružení České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 18 Produkce a trh ryb v České republice. Rybářské sdružení České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Program ochrany zvířat - Situace v roce EAgri Ochrana zvířat [online]. Ministerstvo zemědělství ČR, 2012 [cit ]. Dostupné z: 18

19 a péče o pohodu zvířat kontrolou sezónního prodeje živých ryb namátkově minimálně v 5 % případů. 20 Při sezónním prodeji živých ryb se o kontrole sepisuje Protokol o kontrolním zjištění welfare. Data z tohoto protokolu se dle zásad uživatelského manuálu OIKT vykazuje do databáze modulu welfare IS SVS. 21 Kontrolována je především činnost se sladkovodními rybami určenými pro spotřebu. V roce 2010 bylo uskutečněno 371 kontrol u více než 7 milionů ryb. Prodeje a obchodu s tržními rybami se týkalo 162 kontrol. V 69 kontrolách týkajících se silniční přepravy byl zaznamenán přestupek pouze ve dvou z těchto kontrol. Důležité je však zjištění, že po instruktážích prodejců předvánočního stánkového prodeje ryb se v předchozích letech počet přestupků prodejců značně snížil, konkrétně na čtyři nedostatky. V předchozích letech však bylo inspektory na straně prodejců zjištěno vždy kolem jedné čtvrtiny prohřešků Prodej ryb na sádkách a na hrázi při výlovu rybníka Drobný prodej ryb je uskutečňován na sádkách rybářství či přímo na hrázi při výlovu rybníku. Prodej by měl být prováděn odborníky a vyškolenými pracovníky. Ryby určené k prodeji jsou uloženy na sádkách v koších neboli haltýřích, kádích nebo prodejních buňkách a vždy je zapotřebí do nich zajistit přítok vody. Musí být dodržen zákon na ochranu zvířat, obecně Obchodní zákoník a ČSN Sladkovodní tržní ryby. Běžně je možné, aby prodávající zákazníkovi rybu na požádání odborně usmrtil a zabalil. Prodejce by rovněž měl zákazníkovi poskytnout základní informace o anatomii ryby, úpravě ryby apod. Laminátová bedna s víkem zpravidla o objemu 450 l a hmotnosti 40 kg, která slouží na krátkodobé uskladnění až 250 kg ryb, může sloužit rovněž jako prodejní pult. (Pokorný, 2004:309) Sádkový prodej je nejčastěji uskutečňován v době výlovů a předvánočním období, některé sádky však mají prodej na sádkách i v celoročním provozu. Například Rybářství Třeboň provozuje několik sádek, z toho celoroční provoz je pouze u některých sádek. Ke skladování ryb z výlovů a k prodeji živých ryb před Vánoci zajišťují sádky Chlum u Třeboně, 20 Program ochrany zvířat - Situace v roce EAgri Ochrana zvířat [online]. Ministerstvo zemědělství ČR, 2012 [cit ]. Dostupné z: 21 Tamtéž. 22 ČOI se zaměřuje na prodejce kaprů. Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Milevsko, Mladá Vožice, Strkov v Plané nad Lužnicí a sádky Soběslav. Prodej ryb zde funguje od podzimních výlovů až do Vánoc a rovněž v době výlovů na jaře. Sádky v Lahovicích slouží především k distribuci třeboňského kapra a dalších druhů ryb určených pro prodej ryb v Praze v předvánoční době Stánkový prodej Kapr se na stánkách prodává především v období Vánoc a Velikonoc. Pro prodej kaprů platí novela veterinárního zákona č.48/2006 Sb. Prodejce nemusí mít ke svému provozu prodeje žádný zvláštní doklad, potřebuje však splnit několik zákonem stanovených podmínek potřebných pro stánkový prodej ryb. Na dodržování správného prodeje podle zákona dohlíží příslušná veterinární správa. Provozovatel stánkového prodeje musí krajské veterinární správě, případně Městské veterinární správě v Praze ohlásit místo a datum prodeje ryb. Všichni prodejci jsou registrováni ve speciálním seznamu Stánkový sezónní prodej ryb. Každé prodejní místo musí kontrolním orgánům zajistit veterinární podmínky pro sezónní prodej živých ryb vydané veterinární správou pro danou sezónu včetně příloh, povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu, doklady o původu ryb a místo posledního sádkování. 24 Stánkový prodej musí vyhovět požadavkům uvedených ve vyhlášce 375/2003 Sb. 25 Prodejce je povinen mít dodací list o dodávce zboží, či doklad o převzetí zboží včetně určení druhu a hmotnosti daných ryb. Kádě na ryby musí být dostatečně velké, nesmí být přeplněné ve shodě s podmínkami pro pohodu zvířat a opatřením před jejich týráním. 26 Voda v kádích by k rybám měla být v poměru 1,5 2 : 1. (Pokorný, 2004:309) V případě použití provzdušňovacího zařízení musí být voda v nádrži vyměněna minimálně jednou za den. V příručních nádobách a kádích musí být čistá voda o teplotě 10 C. Další povinností je obstarání co nejkratšího vypouštění vody do kanalizace, aby bylo zamezeno roztékání 23 Prodej ryb na sádkách. Rybářství Třeboň [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Veterinární podmínky sezónního prodeje ryb. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy [online]. [cit ]. Dostupné z: 25 Pravidla vánočního prodeje kaprů. Třeboňský kapr [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Tamtéž. 20

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FARMOVĚ CHOVANÝCH RYB

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FARMOVĚ CHOVANÝCH RYB STÁLÝ VÝBOR EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ ZVÍŘAT CHOVANÝCH PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY (T-AP) DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FARMOVĚ CHOVANÝCH RYB přijaté Stálým výborem 5. prosince 2005 (V souladu s článkem 9, odstavcem

Více

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Olga Súkeníková Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs PŘÍLOHA I Operační program CS 5 cs A#. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 OBSAH 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 Str.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku. Zpracoval: Štěpán Kulhánek

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku. Zpracoval: Štěpán Kulhánek ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku Zpracoval: Štěpán Kulhánek Plzeň, 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání Strana 6611 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č.

Více

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu PRAHA 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Chov zvířat v ekologickém zemědělství (Ekologická živočišná produkce) 1. Všeobecné zásady 2. Související předpisy 3. Plemena 4. Krmení zvířat 5. Chov Hospodářských zvířat 6. Zajištění vhodných životních

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny

Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství JE

Více

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Václav Dvořák

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Václav Dvořák Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Václav Dvořák Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ RYBAŘENÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Význam pastvy pro odchov hříbat

Význam pastvy pro odchov hříbat Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky Význam pastvy pro odchov hříbat Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Bakalářská práce Markéta Špačková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová

Dopady veganství na životní prostředí. Veronika Travencová Dopady veganství na životní prostředí Veronika Travencová Bakalářská práce 2015 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Bakalářská práce

Více