Masarykova univerzita v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií VÁNOČNĺ KAPR POVĚDOMĺ O CHOVU diplomová práce Bc. Petra Mynářová vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák, PhD. Brno

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci zpracovala samostatně s použitím pramenů uvedených v seznamu literatury. V Kruplově dne

3 Poděkování Mé poděkování patří všem osloveným dotazovaným, kteří mi svým poskytnutím rozhovoru umožnili realizaci výzkumu. Dík patří Ing. Zbyňku Ulčákovi, PhD. za vedení mé práce a řadu podnětných připomínek. Děkuji rovněž své rodině, která mě trpělivě podporovala. 3

4 Anotace Rybářství a chov kaprů má u nás velmi silné kořeny. Oblíbeným symbolem Vánoc se stal již před více než dvěma sty lety právě kapr, který v českých domácnostech bývá tradičním štědrovečerním pokrmem. V první části práce jsem se zabývala nejen tradicí vánočního kapra, ale především jeho chovem a etickými aspekty s chovem ryb a s vánočním kaprem spojenými. Pro určení životní pohody ryb je zásadní předpoklad, že ryby jsou schopny vnímat bolest a utrpení. Studie, které byly doposud na toto téma uskutečněny, tento předpoklad potvrzují. Druhá část práce je založena na výzkumu mezi prodejci vánočního kapra a jejich zákazníky na Jindřichohradecku. Zkoumání jsem zaměřila na jejich povědomí o chovu vánočního kapra a na nazírání na etické aspekty spojené s vánočním kaprem. Z výsledků zjištění vyplynulo, že tradice vánočního kapra je u nás stále oblíbená, ale stále častěji se na štědrovečerním stole objevují jiné pokrmy než tradiční kapr. Ohledně chovu kaprů mají prodejci přehled, neboť se ve většině případů jedná zároveň o chovatele. Zákazníci mají také ve většině případů o chovu kaprů znalosti, především proto, že pocházejí z rybníkářského regionu. Na etické aspekty nahlížejí prodejci i zákazníci ve dvou rozdílných rovinách, kdy většina považuje ryby za živočichy bolest i utrpení vnímající. Klíčová slova: vánoční kapr, chov kapra, tradice, etika, welfare, bolest, stres, prodejce, zákazník Rozsah práce: slov 4

5 Annotation There are very strong roots in fishing and carp breeding in our country. A carp has been a favourite symbol of Christmas for more than two hundred years and has become a traditional Christmas Eve dish in the Czech households. In the first part I dealt not only with the traditional Christmas carp, but primarily with its breeding and the ethical aspects associated with the fish breeding and a Christmas carp. The essential assumption to determine the welfare of the fish is that they are able to perceive pain and suffering. Studies that have been conducted on this topic has confirmed it. The second part is based on a research among Christmas carp sellers and their customers in Jindřichův Hradec. I focused on the exploration of their awareness of the Christmas carp breeding and their viewing of the ethical aspects associated with the Christmas carp. The results of the findings have shown that the tradition of a Christmas carp is still popular in our country, however you can increasingly see different dishes on the Christmas Eve table than the traditional carp. Concerning the breeding of a carp the sellers have a good grasp of it because in most cases they are also the breeders. In most cases the customers also have a carp breeding knowledge, especially because they come from a fish farming region. The sellers and customers view the ethical aspects in two different levels in which most of them consider the fish to be an animal which feels pain and suffering. Keywords: Christmas carp, carp breeding, tradition, ethics, welfare, pain, stress, seller, customer 5

6 6

7 Stručná úvaha o zabíjení kaprů Miroslav Holub Vezme se palička a nůž a udeří se na pravé místo, aby se moc nemrskal, neboť mrskání přináší jen komplikace a snižuje výdělky. A přihlížeči již mhouří oči, již obdivují fortel, již sahají po šrajtofli. A papír je připraven k zabalení. A kouří se z komínů. A vánoce vykukují z oken, táhnou se při zemi a šplouchají v sudech. Takový je zákon radosti. Jen mne napadá, jestli kapr je to pravé zvíře. Neboť mnohem lepší zvíře by bylo ono, jež by vytaženo položeno přidrženo obrátilo modré oko na paličku, na nůž, na šrajtofli, na papír, na přihlížeče a na komíny a na vánoce, A ještě honem Něco řeklo. Například Toto jsou mé nejlepší dny; toto jsou mé zlaté dny. Nebo Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Nebo A přece se točí. Nebo alespoň Alelujá! 7

8 Obsah: Anotace...4 Annotation...5 Zadání práce...6 Obsah Úvod Teoretická část Vánoční kapr v souvislostech Kapr v českých zemích Symbol ryby a tradice vánočního kapra Chov kapra Rozmnožování Odchov plůdku Výlov Hmotnostní třídy kaprů Prodej ryb Prodej ryb na sádkách a na hrázi při výlovu rybníka Stánkový prodej Zacházení s rybami Voda Manipulace Přeprava Hustota obsádky Usmrcování ryb Etické aspekty spojené s chovem vánočního kapra Bolest Stres Welfare ryb Tradice

9 Související studie Shrnutí Empirická část Téma výzkumu Kontext výzkumu Cíle výzkumu Strategie výzkumu Výzkumný vzorek Hlavní výzkumná otázka Dimenze výzkumné otázky Metoda sběru dat Dotazovaní Shrnutí rozhovorů Prodejci vánočních kaprů a jejich povědomí o chovu vánočních kaprů Prodejci vánočních kaprů a jejich názory na etické aspekty spojené s chovem vánočních kaprů Zákazníci a jejich povědomí o chovu vánočních kaprů Zákazníci a jejich názory na etické aspekty spojené s chovem vánočních kaprů Závěr Seznam použité literatury Jmenný rejstřík Přílohy

10 1. Úvod Rybářství je s naší zemí velmi silně spjato. I když nebylo jednoduché, než se čeští rybníkáři a rybáři vypracovali k chovu ryb tak, jak ho známe dnes. S českými rybníky a rybami je provázána téměř celá země, avšak nejvíce jsou s rybníky a chovem ryb spojovány jižní Čechy, především Třeboňská pánev. I tradice vánočního kapra je v naší kultuře velmi silně zakořeněna, zrodila se u nás již před více než dvěma sty lety. Z původního symbolu vánočního kapra se postupem času až do dnešní doby stal mimo jiné i významný zemědělský i obchodní prvek. A proč se právě kapr stal ze všech ryb rybou nejvíce oblíbenou? Chovu kapra se začala věnovat velká pozornost koncem 15. století především díky rodu Pernštejnů. Největší impulz chovu kapra dal Jana Dubravius, který ve svém stěžejním díle popsal přelomový třístupňový chov kapra. Kapr tehdy již byl vyvážen i mimo hranice naší země, ne jinak je tomu i dnes. V České republice je v posledních letech ročně vyprodukováno až tun ryb, z toho témě tun tvoří produkce kapra. Podzimní výlovy ryb jsou brzkým poslem blížících se Vánoc. Kapr již tou dobou prochází různými podmínkami od výlovu, přemístění do sádek, manipulaci a přepravu. V předvánoční době už je vánoční kapr připraven na prodejní stánky pro konzumaci zákazníků. I když je tradice vánočního kapra u nás stále velmi oblíbená, v posledních letech se můžeme setkávat s názory, které nejen v prodeji a zabíjení vánočního kapra vidí nemalé utrpení, a proto by měl prodej kaprů z ulic měst zmizet. Avšak tím by kapr jako symbol Vánoc zřejmě nadobro skončil, neboť si lze jen těžko představit, že by lidé kupovali kapra zmrazeného. A navíc, jak by mohlo být zaručeno, že kapr nebude mimo zraky zákazníků trpět? Procesy a podmínkami, kterými kapr během svého života prochází včetně etických aspektů, které jsou s chovem a prodejem kapra nerozlučně spjaty, se věnuji v teoretické části. Empirická část práce je založena na výzkumu povědomí o chovu a etických aspektech spojenými s vánočním kaprem. Průzkum byl uskutečněn mezi prodejci a jejich zákazníky na Jindřichohradecku. 10

11 1. Teoretická část Chov kapra má v naší zemi hluboké kořeny sahající až do 10. století. Jeho obliba jako pokrmu narůstala. Od 19. století se kapr zabydlel právě na stolech vánočních, a od této doby je vnímán jako tradiční symbol Vánoc. Kapr je považován za kvalitní a chutnou rybu nejen u nás, ale i v jiných zemích. Rybářské sdružení České republiky přiděluje kaprům ochrannou značku Český kapr, která je zárukou dobré jakosti. Rybářské sdružení České republiky sdružuje členské subjekty ve většině případech v podobě velkých akciových společností nebo společností s ručením omezeným. Právě od těchto producentů pochází 85 % vyprodukovaného kapra, zbylá procenta jsou produkcí soukromých rybářů. Živý kapr je upřednostňován především díky stravovacím a tradičním zvykům konzumentů. Zbylá procenta vyprodukovaných ryb patří již zpracovaným rybám, poptávka po nich se však stále zvyšuje. V této části práce se budu nejprve věnovat chovu kapra z pohledu rybářů, tedy stručně tak, jak chov kapra probíhá než kapr dosáhne požadované tržní hmotnosti a dále prodejem kapra. Následně se pokusím rozebrat možné okolnosti, které jsou při chovu kapra nedílnou součástí a jak nepříznivé podmínky zmírnit či se jich úplně vyvarovat, aby měly pro životní pohodu kapra co nejmenší negativní dopady Vánoční kapr v souvislostech Kapr v českých zemích O počátcích zakládání rybníků v českých zemích není příliš známo a pokud se nějaká data dochovala, je třeba však na ně nahlížet ne příliš jistě. První záznam pochází z konce 10. století, avšak je velmi pravděpodobné, že rybníky se zakládaly už dříve. Kapr je nejen v naší kultuře důležitou rybou, neboť kapr byl první rybou, která u nás byla chována uměle. Drobné rybníky byly zakládány poblíž klášterů, jedním z důvodů byla zřejmě potřeba postního jídla v podobě ryby. Postupně se výstavba rybníků rozšiřovala stále větším tempem, české země vynikaly největším počtem rybníků a zároveň největší produkcí ryb. Kapr byl považován za rybu s nejkvalitnějším a nejchutnějším masem, proto byl jeho chov tolik 11

12 rozšířený a oblíbený. Rybníky byly budovány nejprve v údolích pahorkatin, později se rozšířily do nížinných oblastí, ve kterých jsou podmínky pro chov ryb vhodnější. Kapr byl v počátcích chován divokých způsobem, kdy se v jednom rybníce hromadily ryby různého druhu a věku. V 15. století se již uplatňovala tzv. třístupňová metoda 1 chovu kapra, díky níž byly budovány rybniční soustavy. Období zlatého věku rybníkářství začalo na konci středověku a vyvrcholilo na přelomu 15. a 16. století. Mnoho míst českých zemí se vyznačovalo významnými rybníkářskými rybníky. 2 Jako jedny z nejvýznačnějších rybníkářů lze považovat Štěpánka Netolického, Mikuláše Rutarda z Malešova a v neposlední řadě Jakuba Krčína z Jelčan. Na konci 15. století vznikala na třeboňském panství největší rybniční soustava. Jako jeden z nejvýznamnějších dobových textů o rybníkářství a chovu kaprů je považován spis Jana Dubravia O rybnících, pocházející z roku 1547, díky němuž máme podrobné zprávy o chovu kapra. Koncem 16. století výstavba rybníků skončila, avšak chov kaprů nadále prosperoval. Těžké časy nejen pro rybníkářství nastaly po třicetileté válce. Nový rozvoj rybníků začal v druhé polovině 17. století, avšak v průběhu 18. století byly z důvodu nárůstu obyvatel a tedy z důvodu větší produkce obilovin a dovozu mořských ryb rybníky bourány a přeměňovány na pole a louky. Rušení rybníků díky bouření se rybníkářů nemělo dlouhého trvání, přesto zmizela více než polovina původních rybníků. Rybniční plochy zůstaly především tam, kde byla půda zamokřená a méně úrodná. (Andreska, 1987: ) Nový rozvoj rybníků přišel v 2. polovině 19. století s Josefem Šustou, který byl nejen rybníkářem, ale také badatelem. Díky svému pozorování a pokusům přinesl do chovu kapra řadu nových poznatků. 3 Modernizace nastala i v době mezi 1. a 2. světovou válkou, dalšího nárůstu produkce ryb přišlo v období socialismu. Domestikovaný kapr je morfologicky odlišný od původního kapra divokého. Divoký říční kapr má tělo nízké, délka těla je oproti výšce těla delší asi 4,5 krát. Hlava přechází plynule ve hřbet a na celém těle má šupiny. Oproti němu domestikovaný rybniční kapr má menší hlavu, vyšší tělo, které je na délku těla dlouho až 3 krát. Výrazný je také přechod hlavy v klenutý hřbet. Díky domestikaci se šupiny na těle kapra zredukovaly a formy kapra se proměnily na šupinaté, hladké, lysé a řádkové. 1 Třístupňovým způsobem se v prvním rybníku ryby líhly, ve druhém vyrůstaly do velikosti násady, ve třetím rybníku se dorůstaly do velikosti ryby určené ke konzumaci. 2 Především jižní Čechy, střední Čechy, Morava, Polabí, Plzeňsko, Klatovsko a další. 3 Nejvíce zásadní byla metoda zrychleného chovu plůdku. 12

13 Symbol ryby a tradice vánočního kapra Jelikož se narození Ježíše Krista datuje k přelomu dvou věků, tedy konce věku Ryb a začátek věku Skopce, bývá proto Kristus vyobrazován jako ryba či jako beránek. (Šottnerová, 2004:12) V křesťanských církevních tradicích, v katolictví i pravoslaví, byla ryba přejeta jako postní jídlo. V křesťanství je ryba symbolem křtu a nesmrtelnosti. Křest je od poloviny 2. století zobrazován na nástěnných malbách a v katakombách jako rybolov. Z tohoto vyobrazení se časem vytvořil obraz Ježíše Krista v křestní vodě přítomného ryby (piscis) a odtud se křesťanům začalo říkat pisculi, neboli rybičky. (Heinz-Mohr, 1999:226) Ryba je taktéž dávným symbolem používaným pro plodnost. Šupinatá ryba a jikry značí bohatství, odtud pochází zvyk uschovávání si rybí šupiny například v peněžence. Rybí kosti se dříve dávaly do země k ovocným stromům pro jejich větší úrodnost. V rybím jídle o štědrovečerním stolování se dodnes promítá starobylý předpis adventního půstu, který má počátky již v raném evropském křesťanství. (Večerková, 2010:223) V době rozvoje rybníkářství v českých zemích se v století ryby dostaly i mezi chudé vrstvy obyvatel. Koncem 17. století s úpadkem rybníkářství si ryby mohly dovolit pouze bohaté rodiny. V 19. století se stále ještě ryby vyskytovaly převážně v rodinách měšťanů. (Večerková, 2010:227) Ryba také představuje symbol oběti a mučednictví, které je snášeno trpělivě a mlčenlivě. Tradice vánočního kapra se u nás rozšířila na počátku 19. století. Ryba byla u nás spíše vzácností a proto se jako pokrm vyskytovala pouze v rybníkářských oblastech a u majetnějších rodin. Předtím byla považována za postní jídlo. Kapra si dopřáli v klášterech, které měly v majetku rybník, rybu měl na stole mlynář s rodinou a pochopitelně také šlechta. Na vesnici si vypomohli náhradou z kynutého těsta upečenou v hliněné formě v podobě ryby, dokonce i se šupinami, ocasem a ploutvemi. (Skopová, 2004) Nejprve se kapr objevoval v rybníkářských oblastech a upravoval se na černo. Kapr tak, jak ho na štědrovečerním stole známe dnes, zavedla poprvé v roce 1924 M. D. Rettigová, od té doby se začal podávat smažený kapr s bramborovým salátem. Jak například Komárek 4 uvádí, kapr je určitou formou oběti. Ač si lidé mohou kapra koupit již zpracovaného v chlazené či mražené podobě v obchodě a poté si ho připravit 4 Moskytiéra Stanislava Komárka - Oběť kapra. In: Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 k jídlu tak, jak jsou zvyklí, velká většina lidí dává přednost nákupu kapra u prodejců na stánkách. Křesťanská tradice kapra považuje za určitou formu oběti, stejně jako například můžeme pozorovat v případě poražení mladého vánočního stromku. V případě kapra i mladého stromku je zapotřebí jejich podříznutí a tím i jejich obětování Chov kapra Rybniční plochy v České republice zabírají ha, z toho více než 80 % jejich plochy slouží právě pro chov kapra. Z celkového výlovu ryb je kapr zastoupen 85 až 90 %. Celý proces chovu kapra závisí na požadované hmotnosti ryby, což bývá většinou stáří 2 až 4 roky. Chov se rozlišuje podle kategorizace rybníků, podle toho rozlišujeme tři základní typy chovů - extenzivní chov, tedy chov bez hnojení a krmení, polointenzivní chov charakterizovaný částečnou optimalizací vodního prostředí a přikrmováním a chov průmyslový založený na pravidelném použití krmných směsí. (Pokorný, 2004:121) Způsob chovu kapra výrazně ovlivňuje kvalitu masa. Samotný chov kapra začíná výtěrem a končí jeho prodejem, kdy se kapr dostává až ke koncovému zákazníkovi. Domácí trh si nejvíce žádá živého kapra ve věku 2 4 let a o hmotnosti 2,5 3 kg. V roce 2010 dosáhla produkce ryb tun, z toho se kapra vyprodukovalo tun. 5 Například v roce 1950 u nás průměrně jeden obyvatel zkonzumoval 3,5 kg ryb sladkovodních i mořských, v roce ,3 kg, v roce ,8 kg, v roce ,9 kg a největší spotřeba ryb byla v roce 2009, kdy dosáhla 6,2 kg na obyvatele. V porovnání s ostatními druhy masa je konzumace rybího masa jedna z nejstabilnějších. 6 V roce 2010 se konzumace oproti předešlým rokům snížila o více než 10 %, přičemž dlouhodobý průměr spotřeby ryb je 5,4 kg ryb na osobu. 7 5 Statistická ročenka České republiky 2011: Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: let českého strávníka. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Největší dovoz představuje dovoz filé a jiného rybího masa čerstvého a chlazeného, v roce 2010 bylo dovezeno 28 tisíc tun, z toho 11 tisíc tun bylo dovezeno z Vietnamu. (Analýza spotřeby potravin v roce Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 Rozmnožování Pro zajištění dostatečného počtu potomstva se užívá z moderních technologiích především postup umělého výtěru. Umělý výtěr probíhá v řízeném prostředí na rybí líhni. Váčkový plůdek je poté vysazován do speciálních plůdkových rybníků a poté přeloven do rybníků násadových 8 a hlavních 9. Specificky je chován tzv. generační typ kapra a to odděleně od ostatních konzumních kaprů. K rozmnožování kapra se využívají generační 10 ryby podle určených kritérií 11. U generačních ryb je důležité zajistit nejvhodnější podmínky pro vývoj, důraz je kladen především na dostatečné množství přirozené potravy. Metoda umělého výtěru probíhá v řízeném prostředí na rybí líhni. Ryby určené k výtěru jsou přemístěny do manipulačních nádrží a následně do rybí líhně. Nejprve se uměle vytírají mlíčňáci a poté jikrnačky. Důležité je, aby se jikry a mlíčí nedostaly do styku s vodou. Po smíchání jiker, mlíčí a vody dochází k samotnému oplození. V tomto procesu by se mělo dbát na kvalitní prostředí a vodu. Ve speciálních zařízeních pak probíhá vývoj zárodku kapra v jikře, obvykle tento proces trvá 3 4 dny. Vzniklý váčkový plůdek kapra se pak nasazuje do speciálních plůdkových rybníků 12, které slouží právě k tomuto účelu. Další, avšak již méně užívanou metodou, je tzv. Dubraviova metoda. Jedná se o přirozený výtěr ryb v menších rybníčcích. Nejprve se odloví ryby generační a poté plůdek. Tato metoda se využívá již od 16. století. Tento způsob je velmi spolehlivý a výtěru lze použít vybrané jedince. Nejjednodušší metodou je staročeská metoda. Její velký zápor však spočívá ve velké nejistotě odhadnout množství přirozeného výtěru a plůdku, proto se tohoto způsobu výtěru využívá jen minimálně Odchov plůdku V období stáří plůdku 1 2 let je tento plůdek nasazován do sádkových a hlavních rybníků. V tomto prostředí kapr setrvává dokud nedosáhne požadované velikosti tržní ryby, 8 Násadový rybník neboli výtažník. Využívá se k chovu násad kapra a jiných ryb. Obsádku tvoří nejčastěji kapří plůdek, který bývá nasazován na 1 2 roky. 9 Hlavní rybník slouží k chovu tržních ryb, především kapra. Obsádka bývá často smíšená. 10 Generační ryby neboli ryby matečné. Jedná se o pohlavně dospělé ryby mladších ročníků, samice se nazývají jikernačky a samci mlíčňáci. Jejich výběr je závislý na chovatelských zásadách a metodických pokynech. 11 Požadovaný standard tělesných rozměrů, typy ošupení, zbarvení. 12 Plůdkový rybník musí být zajištěn proti dravým rybám, které by se do rybníku mohly dostat společně s přítokovou vodou. 15

16 což bývá ve věku 3 4 let. V tomto stádiu se kapr živí převážně přirozenou stranou. Jelikož je kapr všežravec a nejčastěji se drží u dna, jeho potravu tak tvoří bentické 13 organizmy, plankton a části vodních rostlin. V chovných rybnících je kapr navíc přikrmován obilovinami. Způsob výživy ovlivňuje kvalitu masa kapra i jeho celkovou užitkovou hodnotu. Právě přirozený způsob potravy příznivě ovlivňuje jeho kvalitu. 14 Do tzv. plůdkových výtažníků 15 se nasazuje váčkový plůdek, odkud se poté jednoletý plůdek přelovuje. Jednoletá ryba se poté chová ve výtažnících určených k chovu násady kapra. Ta obvykle váží do 0,5 kg. Tržní ryby jsou chovány v hlavních rybnících a rozlišují se dva základní druhy tržních ryb podle toho, na jakou dobu jsou vysazovány. Tzv. jednohorkové ryby se chovají v tříletém cyklu a slouží k produkci lehčích tržních ryb, dvouhorkové ryby jsou těžší ryby nad 2 kg a chovají se 4 roky. Ryby narůstají díky přirozené potravě a přikrmováním obilovinami. Největší podíl, konkrétně dvě třetiny hmotnosti ryb na jejich přírůstku má strava přirozená, která rybám poskytuje plnohodnotnou potravu, přikrmováním ryby získávají více energie a rychleji tak nabývají na váze. V zimním období a při teplotě klesající pod 8 C kapr přestává přijímat potravu, jeho metabolismus se značně zpomalí a u dna přečkává stav zimního spánku Výlov Převážná většina násadových i hlavních rybníků bývá vylovována v průběhu podzimního období. Samotný průběh výlovu se ani po staletí příliš nezměnil. Nejprve je třeba zkontrolovat odpadní stoky, v případě jejich zanesení se stoky musí vyčistit. Aby mohlo dojít k vypuštění rybníka, musí se snížit či zastavit přítok vody do rybníka. Proto, aby se ryba do sloveniště dobře stáhla, je třeba, aby vypouštění vody bylo postupné. Těsně před výlovem rybník hlídá porybný, zároveň je třeba dbát na to, aby bylo ve vodě dostatečné množství kyslíku. U velkých rybníků se před začátkem výlovu, ale někdy i den předem koná tzv. sháňka, kdy ryba bývá v lovišti zaplocena 16. K výlovu mohou být použity i podložní sítě, které se den 13 Živočišné a rostlinné organizmy žijící u břehu a dna vod. 14 Biologie kapra obecného. Třeboňský kapr [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Jedná se o menší rybník sloužící k odchovu plůdku. 16 Pomocí přepínacích plotů, což jsou sítě opatřené žíněmi. 16

17 před výlovem do loviště ukládají. Příští den brzy ráno rybáři loví zvedáním podložní sítě či zátahem nevodem. Pomocí čerpadel nebo střiku je na ryby pouštěna voda. Nejprve bývají vylovovány choulostivé doplňkové ryby, jako jsou candáti, pstruzi, štiky, ryby býložravé a síhovité, které se dávají přímo do kádí proto, aby v lovišti nestrádaly nedostatkem kyslíku a nebyly vystaveny stresu při výlovu hlavní chovné ryby, tedy kapra. Kapr bývá loven velkým mechanickým keserem, který kapry a ostatní ryby dává na třídící stůl. Podle druhů a velikostí jsou ryby vytříděny do určitých kádí, zváženy a spočítány. Dále se kapr přepravuje nákladními auty vybavenými přepravními bednami se zajištěným rozvodem vzduchu či kyslíku. Tam, kde je to možné vzhledem ke zpevněným sjezdům, bývají ryby převáženy kamiony s kapacitou větší než 10 tun ryb. U velkých rybníků trvá výlov i několik dnů. Během výlovu se vyloví všechny ryby, které se dále třídí podle velikosti či druhu ryb. Po skončení výlovu se loviště dezinfikuje, či se rybník nechá nasuchu i několik týdnů. Během této doby dochází k odbahňování loviště či různým potřebným opravám. (Pokorný, 2004:477) V současné době je často využívanou technikou odlovu lov pomocí elektrického proudu, tedy elektrolov. Využívá se samostatný zdroj energie s příslušenstvím (např. akumulátor a elektrody). Ve vodním prostředí tak vzniká elektrické pole, kterým jsou v určité vzdálenosti od anody ryby přitahovány (galvanotaxe) a během několika vteřin omráčeny (galvanonorkóza). Touto technikou ryby mohou být loveny například tam, kde jsou nevhodné podmínky. Ovšem tato technika je nevýhodná v hloubkách větších než 1,5 m a při nízké či naopak velmi vysoké vodivosti vody, v takovýchto podmínkách je účinnost elektrolovu velmi malá. (Kubečka a Prchalová, 2006) Vylovené ryby jsou umístěny do manipulačních sádek, ze kterých je snadný přístup k výlovu uložených ryb. Tyto sádky slouží především k tzv. vylehčení ryb, odstranění bahnité příchuti masa díky plynulému proudění čisté vody Hmotnostní třídy kaprů U tržních kaprů jsou rozlišovány čtyři hmotnostní třídy kaprů. Výběrový kapr nad 2,5 kg, kapr I. třídy nad 1 kg, kapr II. třídy nad 0,7 kg a kapr III. třídy nad 0,5 kg. (Pokorný, 2001:152) 17

18 V dnešní době je na trhu mnoho konkurenčních vlivů včetně těžkého ekonomického prostředí. 17 Ročně se u nás v posledních letech vyprodukuje přes 24 tisíc tun tržních ryb. Z toho ročně více než 20 tisíci tunami je zastoupen kapr. Následují lososovité ryby (pstruh duhový, siven americký) o hmotnosti téměř 700 tun, ryby býložravé (amur bílý, tolstolobec pestrý a tolstolobik bílý) se zhruba 500 tunami, dále líni, síhové, dravé ryby (štika obecná, candát obecný, sumec velký, úhoř říční, okoun říční) a ostatní ryby Prodej ryb Produkcí ryb je uspokojen tuzemský i zahraniční trh, které jsou k sobě v posledních letech zhruba ve stejném poměru. V roce 2010 bylo pro domácí trh určeno 9,5 tisíc tun živých ryb (46,6 %), exportováno bylo 9,1 tisíc tun živých ryb (44,6 %), 1,8 tisíc tun živých ryb (8,8 %) bylo jinak zpracováno. 18 Například kapr pod značkou Třeboňský kapr je určen jak pro domácí trh, tak i pro zahraniční produkci. Rybářství Třeboň zhruba 75 % celkové produkce exportuje do různých evropských států, především do Německa, Slovenska, Rumunska, Francie, Itálie, Maďarska a Polska. Ostatní ryby, tedy asi jednu čtvrtinu produkce pak rybářství vyhradí pro český trh především v předvánoční době. Jak například rybářství Třeboň udává, během měsíce prosince si zákazníci od rybářství odkupují ryby pro vlastní vánoční prodej ve svých regionech. Zájem je nejvíce o kapra, ale i amura, candáta, štiku, tolstolobika a sumce. Krajská veterinární správa v rozsahu působnosti spravuje, zabezpečuje a zajišťuje kontrolu v péči o pohodu zvířat. V některých případech toto provádí přímo u chovatelů. Periodické roční komplexní kontroly ochrany zvířat jsou tak zajišťovány právě při sezónním prodeji živých ryb. 19 Inspektoři Krajské veterinární správy (veterinární lékaři na úseku veterinární hygieny) zajišťují odbornou dozorní činnost ohledně ochrany zvířat proti týrání 17 Produkční rybářství v České republice. Rybářské sdružení České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 18 Produkce a trh ryb v České republice. Rybářské sdružení České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Program ochrany zvířat - Situace v roce EAgri Ochrana zvířat [online]. Ministerstvo zemědělství ČR, 2012 [cit ]. Dostupné z: 18

19 a péče o pohodu zvířat kontrolou sezónního prodeje živých ryb namátkově minimálně v 5 % případů. 20 Při sezónním prodeji živých ryb se o kontrole sepisuje Protokol o kontrolním zjištění welfare. Data z tohoto protokolu se dle zásad uživatelského manuálu OIKT vykazuje do databáze modulu welfare IS SVS. 21 Kontrolována je především činnost se sladkovodními rybami určenými pro spotřebu. V roce 2010 bylo uskutečněno 371 kontrol u více než 7 milionů ryb. Prodeje a obchodu s tržními rybami se týkalo 162 kontrol. V 69 kontrolách týkajících se silniční přepravy byl zaznamenán přestupek pouze ve dvou z těchto kontrol. Důležité je však zjištění, že po instruktážích prodejců předvánočního stánkového prodeje ryb se v předchozích letech počet přestupků prodejců značně snížil, konkrétně na čtyři nedostatky. V předchozích letech však bylo inspektory na straně prodejců zjištěno vždy kolem jedné čtvrtiny prohřešků Prodej ryb na sádkách a na hrázi při výlovu rybníka Drobný prodej ryb je uskutečňován na sádkách rybářství či přímo na hrázi při výlovu rybníku. Prodej by měl být prováděn odborníky a vyškolenými pracovníky. Ryby určené k prodeji jsou uloženy na sádkách v koších neboli haltýřích, kádích nebo prodejních buňkách a vždy je zapotřebí do nich zajistit přítok vody. Musí být dodržen zákon na ochranu zvířat, obecně Obchodní zákoník a ČSN Sladkovodní tržní ryby. Běžně je možné, aby prodávající zákazníkovi rybu na požádání odborně usmrtil a zabalil. Prodejce by rovněž měl zákazníkovi poskytnout základní informace o anatomii ryby, úpravě ryby apod. Laminátová bedna s víkem zpravidla o objemu 450 l a hmotnosti 40 kg, která slouží na krátkodobé uskladnění až 250 kg ryb, může sloužit rovněž jako prodejní pult. (Pokorný, 2004:309) Sádkový prodej je nejčastěji uskutečňován v době výlovů a předvánočním období, některé sádky však mají prodej na sádkách i v celoročním provozu. Například Rybářství Třeboň provozuje několik sádek, z toho celoroční provoz je pouze u některých sádek. Ke skladování ryb z výlovů a k prodeji živých ryb před Vánoci zajišťují sádky Chlum u Třeboně, 20 Program ochrany zvířat - Situace v roce EAgri Ochrana zvířat [online]. Ministerstvo zemědělství ČR, 2012 [cit ]. Dostupné z: 21 Tamtéž. 22 ČOI se zaměřuje na prodejce kaprů. Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Milevsko, Mladá Vožice, Strkov v Plané nad Lužnicí a sádky Soběslav. Prodej ryb zde funguje od podzimních výlovů až do Vánoc a rovněž v době výlovů na jaře. Sádky v Lahovicích slouží především k distribuci třeboňského kapra a dalších druhů ryb určených pro prodej ryb v Praze v předvánoční době Stánkový prodej Kapr se na stánkách prodává především v období Vánoc a Velikonoc. Pro prodej kaprů platí novela veterinárního zákona č.48/2006 Sb. Prodejce nemusí mít ke svému provozu prodeje žádný zvláštní doklad, potřebuje však splnit několik zákonem stanovených podmínek potřebných pro stánkový prodej ryb. Na dodržování správného prodeje podle zákona dohlíží příslušná veterinární správa. Provozovatel stánkového prodeje musí krajské veterinární správě, případně Městské veterinární správě v Praze ohlásit místo a datum prodeje ryb. Všichni prodejci jsou registrováni ve speciálním seznamu Stánkový sezónní prodej ryb. Každé prodejní místo musí kontrolním orgánům zajistit veterinární podmínky pro sezónní prodej živých ryb vydané veterinární správou pro danou sezónu včetně příloh, povolení pro zábor místa a služeb s tím souvisejících od příslušného obvodního úřadu, doklady o původu ryb a místo posledního sádkování. 24 Stánkový prodej musí vyhovět požadavkům uvedených ve vyhlášce 375/2003 Sb. 25 Prodejce je povinen mít dodací list o dodávce zboží, či doklad o převzetí zboží včetně určení druhu a hmotnosti daných ryb. Kádě na ryby musí být dostatečně velké, nesmí být přeplněné ve shodě s podmínkami pro pohodu zvířat a opatřením před jejich týráním. 26 Voda v kádích by k rybám měla být v poměru 1,5 2 : 1. (Pokorný, 2004:309) V případě použití provzdušňovacího zařízení musí být voda v nádrži vyměněna minimálně jednou za den. V příručních nádobách a kádích musí být čistá voda o teplotě 10 C. Další povinností je obstarání co nejkratšího vypouštění vody do kanalizace, aby bylo zamezeno roztékání 23 Prodej ryb na sádkách. Rybářství Třeboň [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Veterinární podmínky sezónního prodeje ryb. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy [online]. [cit ]. Dostupné z: 25 Pravidla vánočního prodeje kaprů. Třeboňský kapr [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Tamtéž. 20

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP)

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP) Chov kapra Biologie kapra jeho chov Biologie: původním domovem kapra je povodí Černého moře, Kaspického a Aralského jezera. Dostal se v období třetihor do povodí Dunaje a tedy i k nám. Jednalo se o tzv.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FARMOVĚ CHOVANÝCH RYB

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FARMOVĚ CHOVANÝCH RYB STÁLÝ VÝBOR EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ ZVÍŘAT CHOVANÝCH PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY (T-AP) DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FARMOVĚ CHOVANÝCH RYB přijaté Stálým výborem 5. prosince 2005 (V souladu s článkem 9, odstavcem

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 27. 05.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Legislativní požadavky na technologii usmrcení živých ryb při průmyslovém zpracování

Legislativní požadavky na technologii usmrcení živých ryb při průmyslovém zpracování PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KAPRA Inovace K1 (usmrcení, výtěžnost, filetace) H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren

Více

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY V rámci celosvětové kampaně Handle with Care za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA World Society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ZÁKON č. 99/2004 Sb. ZÁKON č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákona č.

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

STRUNATCI ŽIVOČICHOVÉ SE STRUNOU HŘBETNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_262 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK:

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO SLANÝ Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 26.2.2014 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Smíme je na to použít?

Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Smíme je na to použít? Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar Obor: Technické lyceum Předmět: Biologie Školní rok: 2009/10 Třída: 1.L Jméno: Lukáš Linhart Datum: 12. 5. 2010 Referát na téma: Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Delfíni mohou

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Rybářství 1. část - rybářství obecné

Rybářství 1. část - rybářství obecné Rybářství 1. část - rybářství obecné Voda : - voda H 2 O sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku - skupenství kapalné, pevné (led), plynné (vodní pára) - vlastnosti vody : 1. fyzikální : teplota,

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t :

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS - 11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 2199/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

Manuál pro prodejce sezóna 2012

Manuál pro prodejce sezóna 2012 Manuál pro prodejce sezóna 2012 Pořadatel: Český um Artificium Bohemicum o.s. Skalka u Doks 51, 472 01 Doksy www.severoceskefarmarsketrhy.cz Úprava prodeje na FT Základní pravidla prodeje a účast na farmářských

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí Oddělení metodiky OP V Praze dne 19. července 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: Ing. Miroslav Gřunděl,

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více