Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města"

Transkript

1 Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová, DiS. Program jednání: 1. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu 2. Kontrola usnesení minulých jednání 3. Pronájmy obecních pozemků: a) Pronájem ppč. 1214/1 v k.ú. Horní Rokytnice b) Pronájem centrálních parkovišť v Horní Rokytnici c) Pronájem ppč. 2968/1 v k. ú. Dolní Rokytnice d) Ukončení nájemní smlouvy na ppč. 2078/5 v k. ú. DR ( paní Stoberová) e) Žádost o pronájem pozemku ppč. 2078/5 v k. ú. DR f) Ukončení nájemní smlouvy ze strany pana Koldovského na ppč a 1996/3 v k. ú. DR g) Žádost o pronájem pozemku ppč a 1996/3 v k. ú. DR 4. Záležitosti města: a) Schválení smlouvy na provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2008 b) Pečovatelské služby návrh na uzavření kapacity, financování do budoucna c) Schválení vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci radnice d) Vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Zdeňkem Jouklem e) Prodej vozidla Škoda Felicia SMJ f) Změna prodejní ceny magnetů Rokytnice g) Žádost pana Jaroslava Tučka o úhradu neinvestičních nákladů na žáka h) Protokol z provedené inspekce Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily i) Protokol z provedené inspekce Základní školy praktické a Základní školy speciální j) Schválení druhého kola výzvy: Sečení krajnic na území města Rokytnice nad Jizerou Průběh jednání: 1. Rada města schválila program jednání a zároveň ověřovatele zápisu pana Ing. Leoše Pavlatu. 2. Kontrola usnesení z minulých jednání: Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulých jednání a informoval radu města o odpovědi České spořitelny, a.s. na zaslaný návrh kupní smlouvy o převodu vlastnických práv ze strany Města, ohledně prodeje nebytové jednotky číslo 449/15 v čp. 449 v Horní Rokytnici za cenu stanovenou hodnotou celkového zaplaceného nájemného ze strany České spořitelny, a.s. Česká spořitelna, a.s. předložený návrh kupní smlouvy a kupní cenu neakceptovala, s tím, že ale s dalším nájemním vztahem souhlasí. Rada města celou záležitost prodiskutovala a pověřila starostu města dalším jednáním s Českou spořitelnou, a.s. Rada města bere na vědomí informaci o odpovědi České spořitelny, a.s. na zaslaný návrh kupní smlouvy ze strany města a pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci s Českou spořitelnou, a.s.. 3. Pronájem obecních pozemků: a) Místostarosta města informoval radu města o počtu nabídek, které byly v řádném termínu doručeny v rámci výběrového řízení na krátkodobý pronájem pozemku ppč. 1214/1 v k. ú. Horní Rokytnice (areál bývalé Betonárky) za účelem provozování hlídaného parkoviště pro osobní automobily. Jedná se o pronájem na období od do s povinností nájemce zajistit provoz parkoviště, odklízení sněhu a řízení dopravy obdobně jako tomu bylo v minulých letech. Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, pana Jaroslav Jón, Horní Rokytnice 308, Rokytnice nad Jizerou s nabídnutou cenou ,- Kč za celé nájemní období. Rada města schválila uzavřít nájemní

2 smlouvu s panem Jaroslavem Jónem a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Jónem, Horní 308, Rokytnice nad Jizerou, na krátkodobý pronájem pozemku ppč. 1214/1 v k. ú. Horní Rokytnice (areál bývalé Betonárky) za účelem provozování hlídaného parkoviště pro osobní automobily a to na období od do za cenu ,-Kč. Dále Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. b) Starosta města informoval radu města o počtu nabídek, které byly v řádném termínu doručeny v rámci výběrového řízení na pronájem centrálních parkovišť na pozemcích ppč. 838/2, 838/4, 838/5, 850/5, 850/4, 850/6, 850/1,850/3,3468 a stpč. 916/1 v Horní Rokytnici včetně obslužného WC za účelem zajištění bezplatného parkování pro návštěvníky lyžařského areálu Horní domky. Doba nájmu je navržena na dobu neurčitou s tím, že nájemce bude oprávněn využívat pronajaté pozemky k výše uvedenému účelu vždy v období od do 15.4., a v nájemní smlouvě bude sjednána výpovědní lhůta, která bude umožňovat městu vždy po skončení zimní sezony vypovědět tuto nájemní smlouvu. Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce a to společnost Spartak Rokytnice a.s., Horní 461, Rokytnice nad Jizerou s nabídnutou cenou ,-Kč za nájemní období 1 roku. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Spartak Rokytnice, a.s., Horní 461, Rokytnice nad Jizerou na pronájem centrálních parkovišť na pozemcích ppč. 838/2, 838/4, 838/5, 850/5, 850/4, 850/6, 850/1,850/3,3468 a stpč. 916/1 v Horní Rokytnici včetně obslužného WC za účelem zajištění bezplatného parkování pro návštěvníky lyžařského areálu Horní domky za cenu ,- Kč za nájemní období 1 roku. Dále rada města pověřuje starostu města podpisem této nájemní smlouvy. c) Místostarosta města informoval radu města o neuhrazeném nájemném od roku 2006 ze strany pana Zdeňka Linka, který má na základě nájemní smlouvy s Městem z roku 1996 pronajat pozemek 2968/1 v k. ú. Dolní Rokytnice. Radě města bylo navrhnuto vypovězení této nájemní smlouvy a to z důvodu narůstajícího dluhu ze strany pana Linka. Rada města schválila vypovězení nájemní smlouvy a pověřila starostu města informovat pana JUDr. Poláčka, aby vyvinul větší právní nátlak na pana Linka ohledně zaplacení dlužného nájemného. Rada města schvaluje vypovězení nájemní smlouvy z roku 1996 s panem Zdeňkem Linkem, Dolní Rokytnice, na pronájem pozemku ppč. 2968/1 v k. ú. Dolní Rokytnice. Dále rada města pověřuje starostu města zajistit prostřednictvím právního zástupce města JUDr. Poláčka, vymáhání dlužného nájemného z let 2006 až 2008 za nájem ppč. 2968/1 v k.ú. Dolní Rokytnice. d) Radě města byla předložena žádost paní Jany Stoberové, Horní 199, Rokytnice nad Jizerou o ukončení nájemní smlouvy ze dne na pozemkovou parcelu ppč. 2078/5 v k. ú. Dolní Rokytnice ke dni 30. června Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Janou Stoberovou, Horní 199, Rokytnice nad Jizerou, ze dne na pozemkovou parcelu ppč. 2078/5 v k. ú. Dolní Rokytnice ke 30. červnu e) Radě města byla předložena žádost paní Jany Mrštinové, a pana Stanislava Škody, Dolní Rokytnice čp. 203, Rokytnice nad Jizerou o pronájem části ppč. 2078/5 v k. ú. Dolní Rokytnice. Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku a pověřila starostu města vyvěšením záměru na úřední desku. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely ppč. 2078/5 v k. ú. Dolní Rokytnice.

3 f) Radě města byla předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy ze strany pana Jaroslava Koldovského, Dolní Rokytnice 230, Rokytnice nad Jizerou, na pronájem pozemků ppč. 1944, a 1996/3 v k. ú. Dolní Rokytnice. Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k 30. červnu Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Koldovským, Dolní Rokytnice 230, Rokytnice nad Jizerou na pozemkové parcely ppč a 1996/3 v k. ú. Dolní Rokytnice a to k 30. červnu g) Radě města byla předložena žádost pana Miroslava Semeckého, Dolní Rokytnice 227, Rokytnice nad Jizerou o pronájem pozemkových parcel ppč a 1996/3 v k. ú. Dolní Rokytnice. Rada města schválila záměr pronájmu a pověřila starostu města vyvěšením tohoto záměru na úřední desce městského úřadu. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel ppč a 1996/3 v k. ú. Dolní Rokytnice. 4. Záležitosti města: a) Radě města byla předložena ke schválení nabídka auditorských služeb na provedení přezkoumání hospodaření Města Rokytnice nad Jizerou za rok 2008 v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, a to ze strany dosavadní auditorky Ing. Jany Uhlířové, spol. C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec. Cenová nabídka se oproti minulým rokům nemění a je ,- Kč bez DPH. Rada města schválila využití služeb Ing. Uhlířové i v následujícím roce a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření Města Rokytnice nad Jizerou za rok 2008 se společností C.P.A. Audit, spol. s.r.o., U Hájovny 1022, Liberec 1 za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyášem jejím podpisem. b) Členům rady města byl předložen na vědomí dokument ohledně zhodnocení stávajícího stavu a návrhů do budoucna na úseku poskytování sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou a v terénu, zpracovaný paní Janou Černou, která pro Město Rokytnice nad Jizerou zajišťuje pečovatelské služby na základě mandátní smlouvy. Podle zhodnocení ze strany paní Černé jí byla v tomto roce ze strany MPSV poskytnuta dotace pouze ve výši 47 % požadovaných financí, tudíž jí na pokrytí nákladů chybí cca 100 tis. Kč. Ihned o zjištění výše přidělené dotace požádala o Krajský úřad Libereckého kraje o doplňující dotaci chybějících prostředků, ale zatím není jisté, zda tuto dotaci dostane. Paní Černá členy RM zároveň informovala o svých návrzích ohledně možného řešení této situace a dále o problematice pořízení vozidla pro sociální služby. Rada města vzala poskytnuté informace na vědomí a pověřila starostu a místostarostu jednáním s paní Černou ohledně výhledu na rok RM bere na vědomí informace ohledně stávajícího stavu na úseku poskytování sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou a v terénu na území města ze strany paní Jany Černé a zároveň pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše a místostarostu Petra Kadavého jednáním s paní Janou Černou ohledně předložení výhledu na rok c) Radě města byl předložen ke schválení text výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č na zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce budovy radnice čp. 197 v Horní Rokytnici, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru. Rada města schválila předložený text výzvy a seznam obesílaných firem a hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína. Dále rada města pověřila pracovníky investičního oddělení vyvěšením textu výzvy na úřední desku Městského úřadu.

4 Rada města schvaluje text výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č na zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce budovy radnice čp. 197 v Horní Rokytnici, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru pověřuje Ing. Tomislava Procházku vyvěšením textu výzvy na úřední desku Městského úřadu jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína. d) Radě města byla předložena žádost pana Milana Fojta ohledně pronájmu současného objektu sběrny papíru v Horní Rokytnici, který má v pronájmu pan Zdeněk Joukl, Desná II. Rada města byla informována, že nájemné z těchto prostor je velmi nízké a nájemce dosud nebyl ochoten provádět údržbu objektu na své náklady. Samotná služba sběrny papíru v této provozovně není pro Město významná, tříděný papír lze kdykoliv zdarma odevzdat ve sběrném dvoře, dále do kontejnerů na papír či třídit do modrých pytlů přímo v domácnosti. Pan Fojt nabízí kromě odpovídajícího nájemného i údržbu a opravu objektu na svůj náklad. Rada města schválila vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Zdeňkem Jouklem a pověřila úsek rozvoje města a investic prověřením technického stavu objektu. RM schvaluje vypovězení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s firmou Zdeněk Joukl EKOL, IČ: , Desná II. čp. 621 a zároveň pověřuje úsek rozvoje města a investic prověřením technického stavu objektu sběrny papíru. e) Tajemnice úřadu informovala členy rady města, že při technické kontrole vozidla Škoda Felicia SMJ bylo zjištěno, že v evidenci vozidel na Městském úřadě v Jilemnici, odboru dopravy, není zapsán alternativní pohon na propan butan. Zápis těchto změn u vozidel přitom mají být nahlášeny do 5ti dnů od realizace. Vzhledem k tomu, že došlo k tomuto opomenutí, nelze již tento pohon zapsat a tím pádem nelze provést technickou kontrolu. Neboť je toto vozidlo určeno k prodeji, je navrženo, aby byl pohon na propan-butan odinstalován a vozidlo prodáno za nižší hodnotu než dle znaleckého posudku, tj. nižší než ,- Kč. RM schválila prodej vozidla za minimální cenu ,- Kč. RM schvaluje záměr prodeje vozidla Škoda Felicia SMJ za minimální cenu ,- Kč s tím, že z vozidla bude odmontováno zařízení na alternativní pohon propan-butan. f) Rada města na svém jednání dne schválila prodejní cenu magnetů s tématikou Města Rokytnice nad Jizerou v rámci programu Magnetománie Cena byla stanovena ve výši 30,- Kč /ks při odběru minimálně 50 ks a pro jednotlivý prodej byla cena stanovena ve výši 40,- Kč/ ks včetně DPH. Bohužel, zájem o tyto magnety je velmi nízký a minimální počet odebraných magnetů 50 ks pro nižší cenu je pro místní prodejce nevýhodný. Radě města je proto navrženo schválit novou prodejní cenu těchto magnetů. Rada města schvaluje následující prodejní cenu magnetů v rámci programu Magnetománie 2008: alespoň 10 odebraných kusů 26,- Kč 1 ks 30,- Kč. g) Radě města byla předložena žádost pana Jaroslava Tučka, Dolní Rokytnice 154, nyní Praha 5, ohledně schválení souhlasu Města s úhradou neinvestičních nákladů škole, kde jeho syn Marek Jan bude plnit školní docházku. Dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, je uloženo obci, ve které má dítě trvalý pobyt, uhradit obci, která je zřizovatelem školy, do které dítě dojíždí, neinvestiční náklady školy, kterou dítě navštěvuje. Podle tohoto zákona ovšem obec tyto výdaje hradit nemusí, jestliže

5 zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky. V tomto případě je Rokytnice nad Jizerou zřizovatelem základní školy a je věcí rodičů, jestli se rozhodli dlouhodobě žít v jiném místě, než v místě evidovaného trvalého pobytu, bez změny tohoto pobytu. Rada města rozhodla s touto žádostí nesouhlasit, neboť Město je plně schopno povinnou školní docházku ve svém městě zajistit. RM neschvaluje žádost pana Jaroslav Tučka, DR 154, ohledně úhrady neinvestičních nákladů škole, kde jeho syn bude plnit povinnou školní docházku, neboť Město Rokytnice nad Jizerou je zřizovatelem základní školy, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění této povinné školní docházky. RM pověřuje finanční úsek zpracováním finanční návrhu na úhradu neinvestičních nákladů na žáky dojíždějících ze sousedních obcí, pro Základní školu Rokytnice nad Jizerou, a pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Rokytnice nad Jizerou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon. h) Rada města byla seznámena s výsledkem inspekce České školní inspekce Liberec, která proběhla ve dnech v Základní škole v Rokytnici nad Jizerou. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné významné nedostatky nebo neodstranitelná rizika. RM bere na vědomí výsledek inspekce Základní školy Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, ze strany České školní inspekce Liberec ve dnech i) Rada města byla seznámena s výsledkem inspekce České školní inspekce Liberec, která proběhla ve dnech v Základní škole praktické a Základní škole speciální, Rokytnice nad Jizerou. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Inspektorátem byla navíc oceněna práce ředitelky prezentace žáků na veřejnosti, vytváření motivačního prostředí, empatie k handicapovaným žákům, snaha o rozšíření působnosti školy chráněné dílny). RM bere na vědomí výsledek inspekce Základní školy praktické a Základní školy speciální, Rokytnice nad Jizerou, ze strany České školní inspekce Liberec ve dnech j) Radě města byl předložen ke schválení text druhého kola výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č na provádění letní údržby krajnic místních komunikací sečením v katastru města Rokytnice nad Jizerou Rada města schválila text výzvy, seznam obesílaných firem a vyvěšením na úřední desce městského úřadu. Rada města schvaluje text II. kola výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č na provádění letní údržby krajnic místních komunikací sečením v katastru města Rokytnice nad Jizerou pověřuje Ing. Tomislava Procházku zajištěním vyvěšení výzvy na úřední desce městského úřadu jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Zdeněk Hák, náhradníci Petr Kadavý, Ing. Jana Sajdlová, Ing. Leoš Palata. Jednání rady města skončilo v hodin.

6 USNESENÍ: 203. Rada města schválila program jednání a zároveň ověřovatele zápisu pana Ing. Leoše Pavlatu Rada města bere na vědomí informaci o odpovědi České spořitelny, a. s. na zaslaný návrh kupní smlouvy ze strany města a pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci s Českou spořitelnou, a. s Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Jónem, Horní 308, Rokytnice nad Jizerou, na krátkodobý pronájem pozemku ppč. 1214/1 v k. ú. Horní Rokytnice (areál bývalé Betonárky) za účelem provozování hlídaného parkoviště pro osobní automobily a to na období od do za cenu ,-Kč. Dále Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy 206. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Spartak Rokytnice, a.s., Horní 461, Rokytnice nad Jizerou na pronájem centrálních parkovišť na pozemcích ppč. 838/2, 838/4, 838/5, 850/5, 850/4, 850/6, 850/1,850/3,3468 a stpč. 916/1 v Horní Rokytnici včetně obslužného WC za účelem zajištění bezplatného parkování pro návštěvníky lyžařského areálu Horní domky za cenu ,- Kč za nájemní období 1 roku. Dále rada města pověřuje starostu města podpisem této nájemní smlouvy Rada města schvaluje vypovězení nájemní smlouvy z roku 1996 s panem Zdeňkem Linkem, Dolní Rokytnice, na pronájem pozemku ppč. 2968/1 v k. ú. Dolní Rokytnice Dále rada města pověřuje starostu města zajistit prostřednictvím právního zástupce města JUDr. Poláčka, vymáhání dlužného nájemného z let 2006 až 2008 za nájem ppč. 2968/1 v k.ú. Dolní Rokytnice Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Janou Stoberovou, Horní 199, Rokytnice nad Jizerou, ze dne na pozemkovou parcelu ppč. 2078/5 v k. ú. Dolní Rokytnice ke 30. červnu Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely ppč. 2078/5 v k. ú. Dolní Rokytnice Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Koldovským, Dolní Rokytnice 230, Rokytnice nad Jizerou na pozemkové parcely ppč a 1996/3 v k. ú. Dolní Rokytnice a to k 30. červnu Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel ppč a 1996/3 v k. ú. Dolní Rokytnice RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření Města Rokytnice nad Jizerou za rok 2008 se společností C.P.A. Audit, spol. s.r.o., U Hájovny 1022, Liberec 1 za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyášem jejím podpisem 214. RM bere na vědomí informace ohledně stávajícího stavu na úseku poskytování sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou a v terénu na území města ze strany paní Jany Černé a zároveň pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše a místostarostu Petra Kadavého jednáním s paní Janou Černou ohledně předložení výhledu na rok Rada města schvaluje text výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č na zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce budovy radnice čp. 197 v Horní Rokytnici, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru pověřuje Ing. Tomislava Procházku vyvěšením textu výzvy na úřední desku Městského úřadu jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína. Petr Kadavý Ing. Leoš Pavlata Ing. Petr Matyáš místostarosta ověřovatel zápisu starosta města

7 216. RM schvaluje vypovězení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s firmou Zdeněk Joukl EKOL, IČ: , Desná II. čp. 621 a zároveň pověřuje úsek rozvoje města a investic prověřením technického stavu objektu sběrny papíru RM schvaluje záměr prodeje vozidla Škoda Felicia SMJ za minimální cenu ,- Kč s tím, že z vozidla bude odmontováno zařízení na alternativní pohon propan-butan RM schvaluje následující prodejní cenu magnetů v rámci programu Magnetománie 2008: alespoň 10 odebraných kusů 26,- Kč 1 ks 30,- Kč RM neschvaluje žádost pana Jaroslav Tučka, DR 154, ohledně úhrady neinvestičních nákladů škole, kde jeho syn bude plnit povinnou školní docházku, neboť Město Rokytnice nad Jizerou je zřizovatelem základní školy, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění této povinné školní docházky RM pověřuje finanční úsek zpracováním finanční návrhu na úhradu neinvestičních nákladů na žáky dojíždějících ze sousedních obcí, pro Základní školu Rokytnice nad Jizerou, a pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Rokytnice nad Jizerou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon RM bere na vědomí výsledek inspekce Základní školy Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, ze strany České školní inspekce Liberec ve dnech RM bere na vědomí výsledek inspekce Základní školy praktické a Základní školy speciální, Rokytnice nad Jizerou, ze strany České školní inspekce Liberec ve dnech Rada města schvaluje text II. kola výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č na provádění letní údržby krajnic místních komunikací sečením v katastru města Rokytnice nad Jizerou pověřuje Ing. Tomislava Procházku zajištěním vyvěšení výzvy na úřední desce městského úřadu jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Zdeněk Hák, náhradníci Petr Kadavý, Ing. Jana Sajdlová, Ing. Leoš Palata. V Rokytnici nad Jizerou dne Petr Kadavý Ing. Leoš Pavlata Ing. Petr Matyáš místostarosta ověřovatel zápisu starosta města

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. května 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. května 2008 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. června 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. června 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. června 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice úřadu Bc.

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. května 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. května 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. května 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: omluveni: zapisovatelka: 3 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. října 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. října 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. října 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. října 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. října 2008 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. října 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů Rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. června 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. června 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. června 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. září 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. září 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. září 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. srpna 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. srpna 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. srpna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomní: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. listopadu 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. listopadu 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. listopadu 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. června 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. června 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. června 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. května 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. května 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. května 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice úřadu Bc.

Více

Zápis ze 13. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis ze 13. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města Zápis ze 13. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. června 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis ze 13. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. července 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 13. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. července 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 13. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. července 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. prosince 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. prosince 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. prosince 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. listopadu 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. listopadu 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. listopadu 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomní: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatel: 4 členové rady města + zástupce tajemnice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. března 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. března 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. března 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatel: 3 členové rady města + tajemnice MěÚ Bc.

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 25. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 25. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 25. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. listopadu od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. listopadu od hodin v kanceláři starosty Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. listopadu od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města + tajemnice

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 8.září 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluven Volejník Jindřich, Bureš Jan)

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města Ing. Jaroslav Bulušek Kateřina

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. února 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. února 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. února 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Mgr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. prosince 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. prosince 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. prosince 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomní: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatel: 4 členové rady města + zástupce tajemnice

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. listopadu 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. listopadu 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. listopadu 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M.

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 10.6. 2014 2014/RM/14/186 Právní stanovisko ve věci inventarizace v ZŠ JUDr. Alexandra Šoljaka vypracováním právního stanoviska k organizačnímu zajištění

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16)

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16) Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 1. 2017 (usnesení č. 1-16) USNESENÍ č. 1/01-17 R přidělit byt č. 15 o velikosti 2+1 v pátém podlaží domu čp. 640 v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 11. 03. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Zápis ze 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. září 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. září 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. září 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. září 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. září 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. září 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice Bc.

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 40987/2010 Č.j.: 42865/2010 USNESENÍ z 96. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.04.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 22. srpna 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr. Marek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. května 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. května 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. května 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014 Přítomni: Pavlíček Radomír, Synek Jaromír, Veselá Simona, Vacová Pavla, Motyčka Jan, Marková Ševčíková Kamila Nepřítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 4 členové rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. června 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. června 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. června 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + zástupce tajemnice Ing. Jaroslav

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 24. října 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 24. října 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 24. října 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomní: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více