Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ Zřizovatel školy: Jihočeský kraj Ředitel školy: Mgr. Miroslav Hlava dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2 OBSAH Základní údaje o škole...2 Počet tříd podle jednotlivých studijních cyklů ve školním roce 2008/ Pravidelný rozvrh hodin byl následující:...3 Přehled počtu tříd a žáků...4 Přehled oborů vzdělávání...5 Učební plány...5 Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů, kroužky...6 Vzdělávací koncepce Gymnázia Strakonice je založena na:...7 Rozvíjení talentu a mimořádného nadání žáků...8 Činnost a kompetence výchovného poradce...9 Údaje o přijímacím řízení...11 Kritéria pro přijetí a přijímací testy...11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...12 Výsledky maturitních zkoušek...12 Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ...12 Účast žáků v předmětových soutěžích...13 Hlavní akce pěveckého sboru Gymnázia Strakonice v roce 2008/ Přehled pracovníků školy...23 Organizační schéma...24 Vzdělávání pedagogů...27 Vzdělávací akce ve školním roce 2008/ Studium v roce 2008/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...29 Vzdělávací projekty...29 Investiční projekty...29 Organizace školních a mimoškolních aktivit...30 Družební styky...30 Environmentální vzdělávání...31 Protidrogová prevence...32 Ročenka Gymnázia Strakonice...32 Sportovní kurzy...33 Kalendárium školního roku 2008/ Údaje o výsledcích inspekce ČŠI...39 Základní údaje o hospodaření školy...40 Závazné ukazatele...40 Předepsané odvody...40 Výnosy z prodeje a z pronájmu majetku zřizovatele...40 Hospodářský výsledek a jeho použití...40 Protokol

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Strakonice, Máchova 174 Tel.: , Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel: Jihočeský kraj příspěvková organizace s právní subjektivitou Mgr. Miroslav Hlava Strakonické gymnázium bylo založeno r Škola byla původně umístěna v prvním patře maltézského zámku, kde byly uvolněny dvě místnosti, z nichž jedna sloužila jako učebna a druhá jako ředitelna, sborovna a místnost pro sbírky. V roce 1921 došlo k adaptaci druhého patra městské radnice, a tím i k přesunutí školy do těchto prostor. Od školního roku 1927/1928 sloužila potřebám školy celá budova. K významné změně došlo 7. ledna 1957, kdy se gymnázium přestěhovalo do nové budovy v Dukelské ulici. Kapacita budovy v Dukelské ulici, která sloužila ZŠ i gymnáziu, na konci 70. let a zejména na začátku 80. let nestačila, a proto se gymnázium ve školním roce 1983/1984 přestěhovalo do nového areálu v Máchově ulici a zde sídlí doposud. Škola poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou; délka studia je 4 roky (pro žáky po absolvování 9. třídy ZŠ tři třídy v ročníku) a 8 let (pro žáky po absolvování 5. třídy ZŠ jedna třída v ročníku). 2

4 Počet tříd podle jednotlivých studijních cyklů ve školním roce 2008/2009 Třídy čtyřletého studijního cyklu K/401 Třídy osmiletého studijního cyklu K/801 (prima, sekunda 79-41K/81) Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII V tomto školním roce bylo na škole 20 tříd, z toho 12 tříd ve čtyřletém studijním cyklu a 8 tříd v osmiletém studijním cyklu. Z okresu Strakonice studovalo na gymnáziu 91,9 % žáků, z okresu Klatovy 4,2 % žáků, z okresu Prachatice 1,9 % žáků a 2,0 % připadalo na ostatní okresy. Vyučování začínalo v 7:50 hod. a většinou končilo mezi 13:15 a 15:45 hod. Nepovinné předměty byly vyučovány buď od 7:00 hod., nebo od 15:00 hod. Pravidelný rozvrh hodin byl následující: Hodina: Od do: Škola sdružuje 1. Gymnázium kapacita 640 žáků IZO Školní jídelna kapacita neudává se IZO Poslání školy Příprava žáků pro studium na vysokých či vyšších odborných školách. Počet učeben 31 (21 kmenových a 10 odborných) Počet zaměstnanců k Přepočtení pedagogičtí pracovníci: 41,571 Přepočtení nepedagogičtí pracovníci: 17,533 Celkem: 59,104 Počet studujících žáků 594 3

5 Přehled počtu tříd a žáků Třídy Počet žáků Z toho dívek chlapců prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva A B C A B C A B C A B C Celkem

6 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivní obory: K/401 Gymnázium všeobecné (čtyřleté studium) 12 tříd K/801 Gymnázium všeobecné (osmileté studium) 6 tříd K/81 Gymnázium (osmileté studium) 2 třídy (prima, sekunda) Učební plány Učební plán Gymnázia Strakonice pro nižší stupeň osmiletého studijního cyklu ve školním roce 2008/2009 Předmět prima sekunda tercie kvarta Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 (angličtina, němčina) Cizí jazyk 2 (němčina, angličtina) Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika v výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Celkem

7 Učební plán Gymnázia Strakonice pro čtyřletý studijní cyklus a vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu ve školním roce 2008/2009 Předmět 1. ročník kvinta 2. ročník sexta 3. ročník septima 4. ročník oktáva Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie ,5 2,5 2,5 2 2 Biologie ,5 2,5 2,5 2 2 Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Ve všech třídách byla do učebního plánu zařazena problematika OCHČMS. Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů, kroužky Povinně volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář ze základů společenských věd Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář z informatiky a výp. techniky Psychologie Estetická výchova - výtvarná Nepovinné předměty: Základy administrativy Španělština Latina Sborový zpěv Kroužky Francouzský jazyk Fotografický Lehkoatletický Pěvecký sbor Mladí ochránci přírody Divadelní Deskriptivní geometrie 6

8 Vzdělávací koncepce Gymnázia Strakonice je založena na: vytváření takové atmosféry ve škole, která by umožňovala osobnostní a vzdělávací růst žáků prosazování takového stylu práce, který motivuje žáky k záměrnému učení přípravě žáků na takovou úroveň, která umožní pokračovat v dalším studiu, a to především na vysokých školách postupně budovaném pozitivním postoji k celoživotnímu vzdělávání dlouhodobém vytváření osobitého ducha školy Absolvent školy by měl po ukončení studia dokonale ovládat mateřský jazyk jako komunikační prostředek. Během všeobecného studia by měl nalézt alespoň jednu oblast, do které bude pronikat hlouběji a která zároveň může vést k jeho budoucí větší specializaci na vysoké škole. Nezbytností je i dokonalé ovládnutí minimálně jednoho, spíše však dvou cizích jazyků. Současná poptávka na trhu práce vyžaduje nejenom zvládnutí gymnaziálního učiva z matematiky a z informační a výpočetní techniky, ale i kritické myšlení a značnou kreativitu. Výsledkem studia by měl být i kladný postoj k dalšímu vzdělávání. Neoddělitelnou součástí je jak výchova k individuálnímu prosazení, tak výchova ke kooperaci v rámci skupiny. Očekávaný výstup absolventa gymnázia je následující komunikativnost, znalost alespoň dvou cizích jazyků, ovládání ICT, tvořivost, specializace, ochota dále se učit, časová flexibilita, práce pod tlakem, produktivní práce v týmu. Klíčové kompetence absolventa gymnázia Cílem výchovy a vzdělávání školy je, aby si žáci na základě vlastních studijních předpokladů vytvořili následující kompetence: kompetence k učení, tzn., že absolventi by měli být schopni se efektivně učit, dokázat vyhodnocovat své dosažené výsledky a pokrok kompetence k celoživotnímu vzdělávání se, tzn., že absolvent všeobecného gymnaziálního vzdělání musí cítit jednoznačnou potřebu dalšího vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání v neustále se měnícím světě kompetence k řešení problémů, tzn., uplatňovat při řešení problémů logickou úvahu, dokázat uplatňovat různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) komunikativní kompetence, tzn., absolvent by měl být schopen formulovat své myšlenky a postoje v písemné i ústní formě srozumitelně a souvisle, vystupovat se zásadami společenské etiky, projevu, chování sociální kompetence, tzn., schopnost absolventa přispívat k utváření mezilidských vztahů, umět se adaptovat na měnící se životní i pracovní podmínky občanské kompetence, tzn., absolvent musí pochopit hodnoty a postoje důležité pro život v demokratické společnosti, dodržovat hodnoty národní, evropské i světové kultury (dodržování a respektování právních norem a morálních principů společnosti) kompetence k využívání prostředků ICT, tzn., že absolvent by měl být schopen pracovat s PC a s jeho základním i nadstavbovým aplikačním programovým vybavením, efektivně pracovat s informacemi z různých zdrojů 7

9 Rozvíjení talentu a mimořádného nadání žáků Talentovaným a nadaným žákům byla věnována mimořádná pozornost učitelů příslušného předmětu, a to zejména mimo vyučování formou konzultací a odborného vedení při přípravě na soutěže, olympiády Nejúspěšnějšími studenty roku 2008/2009 byli vyhodnoceni: Jan Navara Hana Gabrielová Pavel Veselý Mezi talentované žáky patřili zejména: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Hana Gabrielová Jan Navara Zuzana Černá Tomáš Hluchý Hana Gabrielová Kateřina Žejdlová Hana Gabrielová František Chval Martin Kučera Hana Gabrielová Buhuslav Melichar Filip Vávra Jan Navara Jan Klíma Petr Kala Pavel Veselý Jan Veselý Petr Kadlec Jan Staněk Jan Veselý Petr Kala Michal Gabriel 8

10 Informatika a výpočetní technika Programování Chemie Biologie Estetická výchova (hudební a výtvarná) Michal Gabriel Petr Kala Michal Panuška Pavel Veselý Jan Veselý Miroslav Hlava Michal Gabriel Pavel Veselý Drahomír Kolenčík Anna Burdová Hana Harantová Miroslav Homola Zuzana Míková Klára Podlahová Michaela Zábranská Nedílnou součástí rozvíjení nadání byla i řada aktivit organizovaných jinými školami (jako je např. ZUŠ výtvarné a hudební obory), tělovýchovnými oddíly (kopaná, hokej, basketbal, házená, vodní pólo, plavání, karate, lehká atletika ) a jinými kulturními a zájmovými organizacemi (Městský dům kultury Strakonice, Muzeum Středního Pootaví, Šmidingerova knihovna, Český svaz ochránců přírody, Český svaz bojovníků za svobodu, Okresní archiv ) Žáci s horším prospěchem mají možnost zlepšit své studijní výsledky formou individuálních konzultací v jednotlivých předmětech. Činnost a kompetence výchovného poradce I. Metodická a informační činnost: - spolupráce s vedením školy v oblasti výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů - spolupráce s TU v oblasti diagnostické činnosti u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů ( obsahová a metodická pomoc TU ) - vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují po dohodě s TU a vyučujícím - poskytování konzultací a odborných informací pedagogům, pracovníkům a rodičům - individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků ve spolupráci s TU a vyučujícím - sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství II. Práce s problémovými žáky: - spolupráce s TU : - při vyhledávání a sledování problémových žáků ( návrhy na další péče ) - při shromažďování podkladů pro psycholog. a speciální pedagogické vyšetření - při přestupu žáka do/z jiného typu škol, 9

11 - spolupráce s PPP: - návrhy na vyšetření v PPP - konzultace s dětským psychologem - spolupráce s rodiči: - jednání s rodiči z důvodů výchovy, výuky a dalších problémů týkajících se jejich dítěte - projednávání souhlasu k vyšetření dítěte v psychologické poradně - spolupráce s dětským lékařem, sociálním kurátorem, atd. - vlastní činnost: - zvýšená péče a pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním (individuální porady, vedení evidence) - spolupráce při zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky a pro žáky problémové - vedení databáze integrovaných žáků a kontrola následných vyšetření - soustřeďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči III. Specifické oblasti: - pomoc při řešení konfliktů a situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák) - sledování projevů zneužívání návykových látek a ostatních soc.patologických jevů (hráčství, šikana, vandalismus, kriminalita, ) - organizace řešení problémů týkající se patologických jevů. - návrhy nápravných opatření (spolupráce s vedením školy a s TU, s protidrogovým koordinátorem, dětským lékařem, sociálním kurátorem, orgány péče dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem) IV. Volba povolání: - prezentace školy Den otevřených dveří, Burza škol, média, Ročenka školy - poradenská činnost pro rodiče a žáky - zjišťování zájmu žáků o studium na VŠ a VOŠ (spolupráce s TU) - nabídka studia na vysokých školách a vyšších odborných školách (spolupráce se zástupci středních a vysokých škol, popř. úřadem práce) - přihlášky na VŠ a VOŠ: - poučení, vyplnění, spolupráce s TU - kontrola, doplnění, odeslání - zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ V. Plán práce: - činnost výchovného poradce na škole je celoroční průběžná - konzultační hodiny bez omezení 10

12 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Kód K/ K/81 Název Gymnázium čtyřleté studium Gymnázium osmileté studium Počet přihlášených 1. kolo 2. kolo 3. kolo Nastoupí Kritéria pro přijetí a přijímací testy Obor K/41 Gymnázium všeobecné (čtyřleté studium) Pořadí uchazečů bylo stanoveno na základě prospěchu za poslední tři klasifikační období na základní škole (byly sečteny známky z předmětů český jazyk, první cizí jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika a chemie a odečtena bonifikace za olympiády). Celkem byla vyhlášena tři kola přijímacího řízení. Obor K/81 Gymnázium všeobecné (osmileté studium) Všichni uchazeči vykonali přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládala z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO. Výsledné pořadí uchazečů bylo určeno na základě součtu bodů za základní školu (max. 15 bodů, min. 0 bodů; výpočet: 30 bodů mínus součet známek z českého jazyka, prvního cizího jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy za poslední tři klasifikační období na základní škole -1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ) a bodů za test OSP (max. 60 bodů). Celkem byla vyhlášena dvě kola přijímacího řízení. 11

13 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky maturitních zkoušek třída celkem s vyznamenáním (z toho s prospěchem 1.00) prospěli neprospěli oktáva 28 7 (4) A 30 7 (2) B 31 7 (3) C (3) 18 0 Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy a VOŠ oktáva 4.A 4.B 4.C celkem Počet žáků Počet absolventů Přihlášeno na VŠ Přijato do prvého ročníku VŠ Úspěšnost přijetí na VŠ z přihlášených v % 92,9 96,7 96,8 96,4 95,7 Přijato na VOŠ, jazyk.školy, 0. roč. VŠ Nastoupí do zaměstnání, au pair Nastoupí do prvého ročníku VŠ oktáva 4.A 4.B 4.C celkem Pedagogické obory Ekonomie Technické obory Architektura, stavební fakulta Humanitní vědy Lékařství Veterinární medicína, zdravotně sociální fakulta Farmacie, chemie Přírodní vědy Práva Zemědělská fakulta Informatika Psychologie, sociální vědy Policejní Studium v zahraničí celkem 25 ** ) *) 111 *) Jeden žák student 4.C bude studovat dvě vysoké školy současně. ** ) Jeden student oktávy v době zpracování čekal na rozhodnutí o přijetí. 12

14 ÚČAST ŽÁKŮ V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2008/2009 Talent Jihočeského kraje roku 2008 Kategorie humanitní: 1. místo Hana Gabrielová, 3.C Kategorie technická: 2. místo Pavel Veselý, 4.B 3. místo Jan Veselý, 2.A Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2008 Hana Gabrielová, 3.C Středoškolská odborná činnost - obor historie Krajské kolo: 1. místo Hana Gabrielová, 3.C Celostátní kolo: 3. místo Hana Gabrielová, 3.C Práce: Historie vodního mlýna v Hoslovicích Literární soutěže Soutěž o cenu prof. Antonína Voráčka literární část 3. místo Kristina Pavlíková, septima Evropa ve škole literární část Regionální kolo: 2. místo Kristina Pavlíková, septima Národní kolo: 1. místo Kristina Pavlíková, septima Literární soutěž Daniel 1. místo Kristina Pavlíková, septima Literární soutěž Wintontrain 6. místo Kristina Pavlíková, septima. Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: 1. kategorie 1. místo Kateřina Žejdlová, tercie 2. místo Jitka Masopustová, kvarta 3. místo David Herzig, kvarta Jitka Masopustová, kvarta 2. kategorie 1. místo Jan Navara, 3.C 2. místo Hana Gabrielová, 3.C 3. místo Tomáš Křešnička, 3.B 4. místo Zuzana Černá, kvinta Okresní kolo: 1. kategorie 1. místo Jitka Masopustová, kvarta místo Kateřina Žejdlová, tercie 2. kategorie 1. místo Hana Gabrielová, 3.C 2. místo Jan Navara, 3.C místo Zuzana Černá, kvinta Krajské kolo: 1. kategorie místo Jitka Masopustová, kvarta 2. kategorie 1. místo Hana Gabrielová, 3.C Národní kolo: není kategorie 1. místo Hana Gabrielová, 3.C 13

15 Olympiáda v anglickém jazyce Školní kolo: Kategorie IB 1. místo Kateřina Malkusová, sekunda 2. místo Julie Zákostelecká, sekunda 3. místo Adam Jankovec, prima Kategorie 2B 1. místo Tom Jankovec, kvarta 2. místo Kateřina Žejdlová, tercie 3. místo Klára Chvostová, kvarta Kategorie 3B 1. místo Hana Gabrielová, 3.C 2. místo Tomáš Hluchý, 3.B 3. místo František Chval, 3.C Okresní kolo: Kategorie 1B 3. místo Kateřina Malkusová, sekunda místo Julie Zákostelecká, sekunda Kategorie 2B 1. místo Kateřina Žejdlová, tercie Kategorie 3B 1. místo Tomáš Hluchý, 3.B 2. místo Hana Gabrielová, 3.C 3. místo František Chval, 3.C Krajské kolo: Kategorie 2B 5. místo Kateřina Žejdlová, tercie Kategorie 3B 2. místo Tomáš Hluchý, 3.B Olympiáda v německém jazyce Školní kolo: Kategorie III A 1. místo František Chval, 3.C 2. místo Hana Gabrielová, 3.C 3. místo Jan Mareš, septima 4. místo Lenka Šenderová, 2.C Okresní kolo: Kategorie III A 1. místo Hana Gabrielová, 3.C 2. místo František Chval, 3.C 3. místo Jan Mareš, septima 5. místo Lenka Šenderová, 2.C Krajské kolo: Kategorie III A 2. místo Hana Gabrielová, 3.C Kategorie III B 4. místo Martin Kučera, 3.B Konverzační soutěž v anglickém jazyce Evropský parlament mládeže Regionální kolo: postup do národního kola družstvo: Kateřina Odvárková,3.A Nicole Kochová, 3.B Hana Gabrielová, 3.C Nikola Kozmová, 3.C Martina Nováková, 3.C Lenka Chalupská, 3.C Konverzační soutěž v ruském jazyce Okresní kolo: Kategorie B2 1. místo Vítek Špoula, prima 14

16 Překladatelská soutěž Juvenes Translatores Účast: Jan Mareš, septima František Chval, 3.C Tomáš Křešnička, 3.B Celostátní dějepisná soutěž studentů gymnázií České republiky Téma: Doba husitská 2. místo družstvo: Hana Gabrielová, 3.C Bohuslav Melichar, 1. C Filip Vávra, 4. A Dějepisná olympiáda Okresní kolo: 12. místo Zuzana Míková, kvarta 14. místo Klára Chvostová, kvarta Zeměpisná olympiáda Školní kolo: Kategorie A 1. místo Kateřina Matoušková, prima 2. místo Jan Dubský, prima 3. místo Šárka Manová, prima Kategorie B 1. místo Jan Klíma, sekunda 2. místo Kateřina Malkusová, sekunda 3. místo Denisa Peterková, sekunda Kategorie C 1. místo Pavel Neumitka, tercie 2. místo Petra Smutná, kvarta 3. místo Petra Žejdlová, tercie Kategorie D 1. místo Jan Navara, 3.C 2. místo František Nesveda, sexta 3. místo Tereza Pavlíková, 2.C Okresní kolo: Kategorie A 6. místo Kateřina Matoušková, prima Kategorie B 1. místo Jan Klíma, sekunda Kategorie C 8. místo Pavel Neumitka, tercie Kategorie D 1. místo Jan Navara, 3.C 3. místo František Nesveda, sexta 4. místo Tereza Pavlíková, 2.C Krajské kolo: Kategorie B 6. místo Jan Klíma, sekunda Kategorie D 1. místo Jan Navara, 3.C Celostátní kolo: Kategorie D 2. místo Jan Navara, 3.C Mezinárodní kolo: Soutěž jednotlivců stříbrná medaile za 11. místo Jan Navara, 3.C Soutěž týmů 3. místo družstvo ČR člen Jan Navara, 3.C 15

17 Eurorébus Soutěž jednotlivců: Krajské kolo: Kategorie ZŠ 2 1. místo Michal Gabriel, kvarta Kategorie SŠ 4. místo Jan Navara, 3.C Celostátní kolo: 2. místo Jan Navara, 3.C Doprovodná soutěž jednotlivci: Krajské kolo: místo Petr Kala, 1.A místo Jan Navara, 3.C Celostátní kolo: 4. místo Jan Navara, 3.C Soutěž družstev: Krajské kolo: Kategorie ZŠ 2 5. místo družstvo: Michal Gabriel, kvarta David Mašata, kvarta Jan Staněk, kvarta Kategorie SŠ 1. místo družstvo: František Chval, 3.C Jan Navara, 3.C Jan Polánka, 3.C Doprovodná soutěž - družstva Krajské kolo: 2. místo družstvo: František Chval, 3.C Zdeněk Junek, 3.C Jan Navara, 3.C Matematická olympiáda Školní kolo: Kategorie A 1. místo Ladislava Frčková, 4.C místo Barbora Malkusová, oktáva místo Pavel Veselý, 4.B Okresní kolo: Kategorie Z místo Jan Dubský, prima 14. místo Vojtěch Kursch, prima Kategorie Z místo Magdalena Piherová, sekunda Kategorie Z8 4. místo Pavel Neumitka, tercie Kategorie Z místo Klára Chvostová, kvarta místo Jan Staněk, kvarta Krajské kolo: Kategorie A 2. místo Pavel Veselý, 4.B místo Ladislava Frčková, 4.C místo Pavel Buchtele, septima Kategorie B místo Jan Veselý, 2.A místo František Nesveda, sexta Kategorie C místo Petr Kala, 1.A Kategorie P 1. místo Pavel Veselý, 4.B Ústřední kolo: Kategorie P místo Pavel Veselý, 4.B 16

18 Pythagoriáda Okresní kolo: Kategorie 6. tříd místo Jan Dubský, prima místo Filip Hanzelín, prima místo Hana Klímová, prima Kategorie 7. tříd 2. místo Michala Brejchová, sekunda místo Jan Klíma, sekunda místo Kateřina Malkusová, sekunda místo Magdaléna Piherová, sekunda Matematický klokan Okresní kolo: Kategorie Benjamín 4. místo Magdaléna Piherová, sekunda 5. místo Lenka Remešová, sekunda 6. místo Jan Dubský, prima Kategorie Junior 1. místo Jan Veselý, 2.A 2. místo Václav Pelc, 2.A 4. místo Jiří Vojík, 1.B Kategorie Student 1. místo Pavel Veselý, 4.B 2. místo Zdeněk Junek, 3.C 3. místo Jan Navara, 3.C Krajské kolo: Kategorie Student 2. místo Pavel Veselý, 4.B Fyzikální olympiáda Okresní kolo: Archimediáda místo Julie Zákostelecká, sekunda Kategorie E 1. místo Michal Gabriel, kvarta 2. místo Jan Staněk, kvarta Kategorie F místo David Jirsa, tercie 11. místo Pavel Neumitka, tercie Krajské kolo: Kategorie B 7. místo Zdeněk Junek, 3.C 13. místo Jan Navara, 3.C Kategorie C 4. místo Petr Kadlec, sexta 5. místo Jan Veselý, 2.A 13. místo Jaromír Vaněček, 2.C Kategorie D 5. místo Petr Kala, 1.A 11. místo Drahomír Kolenčík, 1.C Kategorie E 4. místo Jan Staněk, kvarta 5. místo Michal Gabriel, kvarta Soutěž dětí a mládeže v programování Krajské kolo: Kategorie Mládež 2. místo Pavel Veselý, 4.B 3. místo Jan Veselý, 2.A Celostátní kolo: Kategorie Mládež 10. místo Pavel Veselý, 4.B 17

19 Mezinárodní tvůrčí programátorská soutěž Creative Baltic 2008 Kategorie C od 15 let 3. místo Jan Veselý, 2.A 4. místo Pavel Veselý, 4.B Soutěž Bobřík informatiky 2008 Kategorie Junior 1. místo Michal Gabriel, kvarta 5. místo Petr Kala, 1.A 5. místo Michal Panuška, kvinta 22. místo Jan Staněk, kvarta 22. místo Jaromír Vaněček, 2.C Kategorie Senior 11. místo Pavel Veselý, 4.B 16. místo Ladislava Frčková, 4.C Chemická olympiáda Školní kolo: Kategorie D 1. místo Michal Gabriel, kvarta Kategorie C 1. místo Drahomír Kolenčík, 1.C 2. místo Richard Pisinger, 1.A 3. místo Vojtěch Mareš, kvinta 4. místo František Nesveda,sexta Kategorie B 1. místo Hana Harantová, septima 2. místo Anna Burdová, septima Kategorie A 1. místo Pavel Veselý, 4.B Okresní kolo Kategorie D 1. místo Michal Gabriel, kvarta Krajské kolo Kategorie D 7. místo Michal Gabriel, kvarta Kategorie C 15. místo Drahomír Kolenčík, 1.C 23. místo František Nesveda, sexta Kategorie B 3. místo Anna Burdová, septima 5. místo Hana Harantová, septima Kategorie A 4. místo Pavel Veselý, 4.B Biologická olympiáda Školní kolo: Kategorie D 1. místo Jan Klíma, sekunda 2. místo Simona Vargová, prima 3. místo Marie Bačovčinová, prima Kategorie C 1. místo Zuzana Míková, kvarta 2. místo Silvie Kvěchová, tercie 3. místo Klára Chvostová, kvarta Kategorie B 1. místo Miroslav Homola, 2.C 2. místo Hana Kopáčová, 2.A 3. místo Drahomír Kolenčík, 1.C Kategorie A 1. místo Hana Harantová, septima 2. místo Jakub Kadlec, 3.B 3. místo Šimon Matějka, 3.B Okresní kolo: Kategorie D 3. místo Jan Klíma, sekunda 10. místo Simona Vargová, prima Kategorie C 2. místo Zuzana Míková, kvarta 15. místo Silvie Kvěchová, tercie 18

20 Krajské kolo: Kategorie C 13. místo Zuzana Míková, kvarta Kategorie B 4. místo Miroslav Homola, 2.C 19. místo Hana Kopáčová, 2.A Kategorie A 2. místo Hana Harantová, septima Celostátní kolo: 11. místo Hana Harantová, septima Přírodovědná soutěž Den Země Kategorie II. 6. místo Jiřina Kvasničková, sekunda Jan Klíma, sekunda Soutěž. o cenu prof. Antonína Voráčka výtvarná část 1. místo Michaela Zábranská, 3.C 3. místo Klára Podlahová, septima Evropa ve škole výtvarná část Regionální kolo: 3. kategorie 2. místo Klára Podlahová, septima 3. místo Petra Svačinová, 2.B Národní kolo: cena Klára Podlahová, septima Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice čestné uznání Kateřina Roblová, 2.C Výtvarná soutěž Teplárny Strakonice, a. s místo Tom Jankovec, kvarta Radim Kopáček, kvarta Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní Kategorie III. stříbrné pásmo pěvecký sbor Gymnázia Strakonice Sportovní soutěže Soutěž středních škol a SOU ve stolním tenisu Okresní kolo: 1. místo družstvo chlapců 1. místo družstvo dívek Krajské kolo: 1. místo družstvo chlapců 4. místo družstvo dívek Středoškolské hry ve volejbalu Okresní kolo: 1. místo družstvo dívek 4. místo družstvo chlapců Krajské kolo: 8. místo družstvo dívek Soutěž středních škol a SOU v lehké atletice Okresní kolo: 1. místo družstvo dívek 3. místo družstvo chlapců Krajské kolo: 3. místo družstvo dívek 19

21 Okresní atletická olympiáda 3. místo Veronika Bublíková, sekunda (150 m) 5. místo Daniel Pacák, tercie (60 m) 6. místo Daniel Pacák, tercie (150 m) 5. místo Jiří Hájek, tercie (dálka) 4. místo Lukáš Pomezný, tercie (1500 m) 2. místo Daniel Pacák, tercie (štafeta 4x 60m) Jiří Hájek, tercie Jakub Novák, kvarta Petr Mašek, kvarta Středoškolské hry v basketbalu Okresní kolo: 1. místo družstvo dívek 2. místo družstvo chlapců Krajské kolo: 1. místo družstvo dívek Kvalifikace na republikový přebor: 1. místo družstvo dívek Republikové finále 2. místo družstvo dívek Soutěž základních škol v halové kopané Okresní kolo: 10. místo družstvo chlapců Soutěž středních škol a SOU v kopané Okresní kolo: 2. místo družstvo chlapců Soutěž základních škol ve florbalu Okresní kolo: 8. místo družstvo chlapců Vánoční turnaj základních škol ve florbalu 4. místo družstvo chlapců Soutěž středních škol a SOU ve florbalu Okresní kolo: 1. místo družstvo chlapců 1. místo družstvo dívek Krajské kolo: 2. místo družstvo chlapců 6. místo družstvo dívek Lyžařská olympiáda Jihočeského kraje ve sjezdovém lyžování (Hochficht, Rakousko) 4. místo Zdeněk Junek, 3.C 17. místo Tomáš Zelenka, 4.A 34. místo Ondřej Kovalčík, 2.A Finále Jihočeského kraje AŠSK ČR a Přeboru ČOS ve snowboardingu Kategorie Mladší žákyně: 4. místo Magdaléna Piherová, sekunda Soutěž středních škol a SOU v plavání 2. místo družstvo chlapců Soutěž základních škol v házené Novinářský kalamář 4. místo družstvo chlapců 20

22 Sportovní utkání s partnerským gymnáziem v Nabburgu (SRN) kopaná, volejbal, košíková) 2. místo družstvo chlapců kopaná 1. místo družstvo dívek volejbal 1. místo družstvo chlapců - košíková Nejúspěšnější reprezentanti gymnázia Strakonice : - družstvo dívek, které obsadilo 2. místo v republikovém finále středních škol v košíkové Sestava basketbalistek: Kateřina Kramlová, 4.B Klára Linhartová, 3.C Pavla Brücklerová, 3.C Kateřina Náhunková, 3.B Pavla Křišťanová, 3.B Markéta Kopalová, 3.A Alice Křiváčková, 2.C Klára Ovsíková, 2.A Monika Kůsová, 2.A Kateřina Kuncipálová, 1.B Christiana Stögerová, 1.B Zdeňka Paroubková, 1.A V soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR obsadilo Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 v roce 2007 třetí místo mezi všemi středními školami Jihočeského kraje. 21

23 Hlavní akce pěveckého sboru Gymnázia Strakonice v roce 2008/ října 2.listopadu podzimní soustředění Střelské Hoštice 4. listopadu Benefiční koncert pro Speciální ZŠ, MěDK Strakonice 12. listopadu vystoupení na setkání gastroenterologů hrad Strakonice 28. listopadu vystoupení na Mikrobiologickém dni hotel Bavor, Strakonice 6. prosince Adventní zpívání Obřadní síň hradu v rámci adventních trhů, Strakonic 15. prosince Vánoční koncert pěveckých sborů MěDK Strakonice 17. prosince Vánoční koncert Praha, kostel sv. Martina ve zdi dubna soutěž Zahrada písní Praha (umístění v stříbrném pásmu) 21. dubna vystoupení na festivalu Studentes cantant v Třeboni 4. května Jarní rozezpívání MěDK Strakonice 5. května vystoupení v rámci pietního aktu na Dubovci Strakonice 7. května vystoupení v rámci slavnostního odhalení pomníku Zmizelým sousedům Strakonice 20. května vystoupení na setkání zdravotních sester Jihočeského kraje, MěDK Strakonice 18. června vystoupení v Domově seniorů v Lidické ulici 23. května vystoupení v Domově seniorů na Jezárkách 24. května Letně podvečerní koncert Kapitulní síň strakonického hradu 18. června Koncert pro seniory v Domově důchodců v Lidické ulici 23. června Koncert pro seniory v Domově důchodců Jezárka 24. června Letně podvečerní koncert v Kapitulní síni, host: sbor Canticorum, Plzeň Ve školním roce 2008/09 měl sbor 45 členů, v závěru roku ukončilo činnost osm maturantů. 22

24 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Příjmení a jméno Vzdělání Aprobace 23 Počet let praxe Pracovní poměr vedení školy Hlava Miroslav PF Plzeň Z-Tv 19 neurčito Pavlíková Milena UK Praha M-F-IVT 21 neurčito pedagogičtí pracovníci Babková Petra PF ČB M-IVT 2 neurčito Čapková Helena PF ČB Rj-Vv 36 určito - D Frantová Marta MU Brno D-ZSV 16 neurčito Fringošová Vendula PF ČB M-Tv 5 neurčito Hlouchová Eva PF J.Hradec Nj-M 6 neurčito Holcová Alžběta PF ČB Čj-Ov-Aj 4 neurčito Hruška Miroslav PF ČB Čj-D 24 neurčito Chaloupková Marie UP Olomouc M-F 32 neurčito Chalupa Josef PF Plzeň IVT 32 neurčito Janda Milan UK Praha Tv-Ov 21 neurčito Jansová Markéta UK Praha Aj 4 neurčito Járová Ivana UK Praha Čj-Ov-ZSV 27 neurčito Johnová Andrea PF Plzeň Tv-Ov-ZSV 19 neurčito Jůzlová Zuzana UK Praha M-Dg 18 neurčito Klichová Alena PF ČB Rj-D-Šj 32 neurčito Kos František PF ČB Čj-Nj 28 neurčito Kovářová Veronika UK Praha Bi-Z 2 neurčito Krásová Eleonora FF Brno Čj-Nj-La 34 určito - D Krynický Martin UK Praha M-F 12 neurčito Křížová Dana VŠE Praha, PF ČB Nj-Ek 35 určito - D Křížová Zdeňka PF ČB Rj-D-Aj 25 neurčito Kubelková Lenka UK Praha Čj-Hv 20 neurčito Kůla Václav PF Liberec M-Aj 11 neurčito Leischnerová Libuše UK Praha Z-Bi 38 určito - D Lukačevičová Pavla PF ČB Čj-Vv 11 neurčito Miková Marcela UK Praha M-F 13 neurčito Míková Dagmar UK Praha M-Ch 24 neurčito Panušková Jitka PF Plzeň Čj-Vv-Aj 19 neurčito Plaček Martin PF ČB Bi-Tv 11 neurčito Polanková Eva PF ČB Bi-Ch 4 neurčito Rysová Květa UK Praha Čj-Nj 23 neurčito Samcová Věra PF Olomouc M-Z 35 určito - D Sankotová Miloslava UK Praha D-Fj 32 určito - D Sekyrka Pavel PF ČB Nj-ZSV 5 neurčito Slancová Jana UK Praha Nj 11 neurčito Slavíčková Milena PF ČB Čj-Aj 9 neurčito Šimková Milena UK Praha Čj-Nj 28 neurčito Švarcová Jiřina UK Praha Čj-Nj 33 neurčito Trávníčková Alena UK Praha Ch-Bi 26 neurčito

25 Vachlerová Eva UK Praha, PF ČB Čj-Nj-Aj 24 neurčito Vaněček Jindřich PF ČB M-F 19 neurčito Zahradníková Olga UK Praha Nj-Aj-Hj 34 určito - D Žíla Vojtěch UK Praha M-F 48 určito - D Ostatní pracovníci Zařazení Přibylová Libuše ÚSO ekonomka Zemenová Petra ÚSO personalistka Poustka Milan ÚSO správce budov Bečvářová Marie uklízečka Bedlivá Jana uklízečka Braťková Marie uklízečka Dohaničová Milena uklízečka Hrdličková Jaroslava uklízečka Kochtová Marie uklízečka Plojharová Růžena uklízečka Štindlová Marie uklízečka Štindl Zdeněk uklízeč Trojanová Věra uklízečka Vosková Věra uklízečka Matějková Dagmar ÚSO vedoucí ŠJ Bílková Zdeňka SOU kuchařka Bláhová Jana SOU kuchařka Dvořáková Květa SOU kuchařka Fialová Romana SOU kuchařka Kroupová Helena SOU kuchařka Marková Jana SOU kuchařka Pelikánová Jana SOU kuchařka Plevková Pavla SOU kuchařka Žílová Hana SOU kuchařka Přibylová Libuše ÚSO ekonomka Zemenová Petra ÚSO personalistka Poustka Milan ÚSO správce budov D důchodce Pedagogický sbor 24

26 Organizační schéma 25

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM STRAKONICE 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázium osmileté všeobecné Gymnázium čtyřleté všeobecné GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Školní vzdělávací program

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více