O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 7,8/2015 červenec, srpen V tomto čísle naleznete: * slovo starosty * výňatek zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Omice * hasičský sbor zve na místní soutěž mladých hasičů v požárním útoku * pozvánka na letní kino * volejbalový turnaj * podzimní semináře ve Střelicích * články pana Lon. jun. * společenská kronika

2 Vážení spoluobčané, léto je v plném proudu a po vlně veder konečně dorazil déšť a ochladilo se. Omičan se postaraly o dobrou náladu a omická chasa vše dokreslila ve slavnostních krojích tancem a zpěvem. Dobrá zpráva je, že i přes vlnu veder a sucha jsme nebyli nuceni přistoupit na omezení dodávky pitné vody. Napojení na vodovod v Popůvkách přineslo zlepšení nejen v kvalitě vody, ale i v jejím množství. V červenci proběhly v naší obci Mladé hody, spolupořadatelem byla obec. Hody se vydařily, počasí vyšlo na jedničku, účast na odpolední a večerní zábavě byla vysoká. Dechová hudba Střeličáci a cimbálová muzika Z dění v obci bych rád upozornil na probíhající rekonstrukci dvora mateřské školky, která by měla skončit v měsíci srpnu. Proběhla částečná oprava domu č. p. 18, kde byly ve dvoře provedeny omítky, byl vyztužen krov, který je ve velmi špatném stavu a část střechy z bobrovek byla nahrazena taškami. Zbývá opravit vrata a dokončit nátěry. Probíhá oprava chodníku okolo samoobsluhy, vymění se podloží pod dlaždicemi, vyrovnají se obrubníky a dlaždice se znovu položí. Do finále spěje rekonstrukce ČOV, v měsíci září by měl být spuštěn zkušební provoz. Prudké deště, které přišly po období veder, prověřily kanály v obci. Okolo samoobsluhy a u autobusové zastávky vznikla lokální povodeň. Kanály nestíhaly odvádět přitékající vodu. Ten samý problém je v ulici Studýnka, kde se na dvou místech při dešti hromadí voda. Tuto situaci budeme muset vyřešit co nejdříve. Byl navýšen počet kontejnerů na odpad a to konkrétně u malého hřiště, plus byly přidány 2 kontejnery na papír, jeden u sokolovny a druhý u samoobsluhy. Přeji všem občanům pohodové a slunečné dny. Petr Kadela, starosta obce

3 V ý ň a t e k z e Z Á P I S U o průběhu VI. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 29. července 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil VI. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo obce ) v 17:30 hod. a všechny přivítal. Bod č. 1 Technický bod Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno osm členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přítomni: Petr Kadela, Bc. Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Luboš Hájek, Radek Bukovský, Bc. Jitka Kutlvašrová Omluveni: Ing. Věra Novotná Nepřítomni: * Zapisovatelkou byla jmenována: paní Andrea Zahradníková * Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. * Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu VI. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Luboš Hájek a paní Bc. Jitka Kutlvašrová, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Pan Luboš Hájek Hlasování č. 1: pro 7; proti 0; zdržel se 1 Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 2: pro 7; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu VI. zasedání zastupitelstva obce Omice paní Bc. Jitku Kutlvašrovou a pana Luboše Hájka. Starosta přednesl návrh změny programu zasedání. Změna programu: Doplnění bodu: Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN /001 s E.ON Česká republika. Vyřazení bodu č. 7: Vyřazení budovy márnice z majetku obce. Starosta dává hlasovat o změně programu. Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č.2/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e změnu programu. Starosta přednesl návrh programu zasedání: Návrh programu: 1) Technické body 2) Schválení Smlouvy o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby Vodovod Omice, napojení na Popůvky

4 3) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON - Kundrata 4) Schválení Smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. 5) Schválení zadání ÚP Omice 6) Schválení Rozpočtového opatření č. 6/2015 7) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 8) Různé 9) Diskuse 10) Závěr Hlasování č. 4 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Bod č. 2 Schválení Smlouvy o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby Vodovod Omice, napojení na Popůvky. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se zněním smlouvy a s okolnostmi financování stavby. Hlasování č. 5: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 4/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby Vodovod Omice, napojení na Popůvky. Kopie smlouvy je součástí zápisu. Bod č. 3 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON č /003 stavba p. Kundrata Starosta obce seznámil zastupitele se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a s celkovou situací týkající se přípojky NN pro dům Omice, p. Kundrata, na obecním pozemku 612/2, v k.ú. Omice. Hlasování č. 6: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, č /003, přípojka NN, novostavba Omice, se společnosti E.ON na parcele č. 612/2 v k.ú. Omice. Kopie smlouvy je součástí zápisu. Bod č. 4 Schválení Smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. Starosta obce seznámil zastupitele se zněním smlouvy a vybídl zastupitele k diskuzi na dané téma. Hlasování č. 7: pro: 0; proti 8; zdržel se 0 Usnesení č. 6/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice n e s c h v a l u j e Smlouvu o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. Starosta obce osloví dodavatele energií a projedná možnost výhodnějších podmínek.

5 Bod č. 5 Schválení zadání ÚP Omice Starosta obce seznámil zastupitele se zahájením projednávání zadání nového ÚP obce Omice. Zastupitelstvo obce Omice b e r e n a v ě d o m í, že bylo zahájeno projednávání zadání nového ÚP obce Omice. Bod č. 6 Schválení Rozpočtového opatření č. 6/2015 Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Rozpočtového opatření č 6/2015. Hlasování č.8 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 6/2015. Rozpočtové opatření je součástí zápisu. Bod č. 7 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN /001 Starosta obce seznámil zastupitele se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene a s geometrickým plánem stavby Pod Vinohrady 105: NN úpr. příp., na parc.č. 217/1 Hlasování č.9 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 8/2907/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN /001, přípojka NN, novostavba Omice, Pod Vinohrady 105, se společnosti E.ON na parcele č. 217/1 v k.ú. Omice. Kopie smlouvy je přílohou zápisu. Bod č. 8 Různé * Zastupitel Ing. Holešovský předložil nákres situace zamýšlených schodů na ulici Brněnská. * Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem jednání, které se týkalo nebezpečné zatáčky silnice 3. třídy směr Troubsko. * Starosta obce informoval zastupitele, že výstavba nové hřbitovní zdi se uskuteční v roce 2016, důvodem je nutnost zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí na stavebním úřadě ve Střelicích. * Starosta obce seznámil zastupitele se situací týkající se výměny kotlů v obecních bytovkách.

6 Hasičský sbor Omice Vás zve na místní soutěž mladých hasičů v požárním útoku DEN: 5. září 2015 MÍSTO: Omice, velké hřiště PRŮBĚH SOUTĚŽE: 13:30 13:50 Příjezd a prezentace 13:50 Porada vedoucích 14:00 Zahájení soutěže Občerstvení zajištěno Přijďte podpořit mladé hasiče. Pozvánka Hasičský sbor Omice ve spolupráci s obcí Omice si Vás dovoluje pozvat na letní kino, které se bude konat dne na velkém hřišti Zahájení promítání v 20:00 hod., občerstvení otevřeno od 19:30 hod. Promítat se bude česká komedie 10 pravidel jak sbalit holku. Vstupné dobrovolné Občerstvení zajištěno Srdečně zvou pořadatelé

7

8 CVIČENÍ - POWER YOGA ve Střelicích Kde: Střelice, tělocvična ZŠ, ul. Komenského 2/585 Kdy: každý čtvrtek od hodin po celý rok Cena: 50Kč Těší se na Vás Mirka

9 Podzimní semináře ve Střelicích u Brna Měsíc říjen odstartuje několik seminářů na téma našeho zdraví, způsobu životního stylu a hlavně nás čekají semináře, kde se každý naučí pomáhat nejen sám sobě, ale i nejbližšímu okolí svým rodičům, svým dětem.. a porozumí, pochopí věci, které se nám dějí a přicházejí do cesty jako učební materiál. Lektorka a nám již známá paní Jaruška Vymětalová, která již několikrát vedla ve Střelicích semináře zahájí podzimní víkendová setkávání. Lektoři, termíny i témata se budou lišit, ale základem bude vždy naše zdraví a cesta za spokojeností. S každým lektorem jsem se osobně setkala a snažila se vybrat zajímavé téma. Teď už záleží na Vás, zda máte chuť se něco naučit, poznat, porozumět a přesvědčit se, že věci fungují zkrátka na sobě pracovat. Představím Vám první téma: Uvolnění podvědomých blokád UPB I navázání na metodu EFT EFT je zkratka z anglického Emotional Freedom Techniques, což se dá volně přeložit jako Energetická psychoterapie nebo také - Techniky emoční svobody. Historie vývoje metody EFT sahá až do starověké Číny, kde se v té době vyvinula akupunktura jako léčebná technika používající jehličky aplikované na místa energetických zakončení v těle tzv. meridiánů. EFT pracuje na stejném principu s tím rozdílem, že nepoužívá jehličky a stimuluje meridiány poklepem. Tato technika léčí tělo i duši, neboť zároveň kombinuje fyzický efekt s mentálním efektem (zaměření přímo na problém či bolest). Příčinou všech našich problémů je porucha v energetickém systému (převratný objev Dr. Callahana). A protože naše fyzické problémy, bolesti a nemoci zjevně souvisí s našimi emocemi, lze s jistotou říct, že naše nevyřešené negativní emoce zásadním způsobem přispívají k většině fyzických problémů, bolestí a nemocí. Odstraněním poruchy toku energie dochází k doplnění energie v meridiánu a k odstranění problémů. Proč EFT (EmotionalFreedomTechniques)? Protože EFT je univerzální a účinný nástroj, který se dá použít na cokoli od fyzických problémů a nemocí počínaje, po psychické problémy a často pomohla i tam, kde všechny ostatní metody selhali. EFT může rychle změnit váš svět, osvobodí vás od negativních emocí, dá vám svobodu, která umožní žít a pracovat na plnou kapacitu! EFT terapie může pomoci například s problémy jako: strachy a fobie stres, deprese, úzkost a panika traumata s PTSP (Posttraumatická stresová porucha) dětské problémy, alergie

10 fyzické bolesti neplodnost, nespavost závislosti dyslexie a hypertenze nízké sebevědomí, stud a vlna nadváha, poruchy příjmy potravy vázne nemocí Výhody EFT terapie: Obvykle rychlá Nebolestivá Nepoužívá žádné pomůcky ani léky Má dlouho trvající výsledky ve spojení s metodou Tajemství ( Seacret ) se stává velmi účinným koučinkem, pro nalezení svých schopností a jejich zesílení ve škole, sportu, práci která Vás baví a být úspěšní v čemkoli chcete Studie energetické psychologie EFT ukázaly až 90% úspěšnost této metody ve srovnání s ostatními metodami a technikami. Začněte konečně žít. Nechte odplout negativní emoce, poznejte sami sebe a nalezněte svou emoční svobodu. Prožívejte štěstí naplno, radujte se ze života. Nerozumí Vám manžel nebo si nerozumíte s dětmi? Pokaždé máte stejný problém s novým partnerem? Trápí vás problémy v práci? Nemůžete zhubnout? Něco není v pořádku se zdravím? Víte jak zvládat stres? Máte pocit, že něco není ve Vašem životě v pořádku a nevíte kde začít? Pak je metoda EFT určena právě Vám! Motto podzimních seminářů: Nejsme tu proto, aby nás cokoliv omezovalo, aby se nám nedařilo, abychom se trápili, a abychom využívali pouhý zlomek svých možností jen proto, že to tak dělají ostatní a považuje se to za normu...

11 Nenadálá návštěva Také se Vám někdy stalo, že přijela nenadálá návštěva? Co dělat? Nejhorší je, přijedou-li v neděli. Nachystaný máte oběd pouze pro dva. Ted nastává, ale správná myšlenka. Zajet k Crlíkům do Tetčic na oběd. Výběr z 20 jídel, obsluha vzorná, jídlo výtečné. Všichni byli spokojeni. Takže příště, až vás postihne to, co nás, máte návod na takovou nenadálou návštěvu. Lon.jun. Včely a včelaři Každý rok hodnotíme na stránkách našeho časopisu, jak dopadl včelařský rok. Nedopadli jsme nejhůře. Jsou vesnice bez včel. Varoáza a následné nemoci zdecimovali tisíce včelstev. V Omicích nebyly úbytky tak velké, ale včelstva byla na jaře slabá, takže první snůška z řepky skoro nic. Průměr na včelstvo slabý. Přesto nějaký med je částečně řepkový, ale zachránily nás lípy, které včely smíchaly s medovicí. Cena medu je mezi Kč a to jsou nejlacinější ceny v regionu. Náklady se za poslední rok zvedly v průměru o %. Nesmíme zoufat. Není všem dnům konec. Snad příští rok bude lepší. Sucho Lon.jun. Obrovské sucho postihlo Českou republiku. Kukuřice má metr na výšku. Píce pro dobytek, o tom si mohou zemědělci nechat jen zdát. Brambory jsou na Vysočině drobné, u nás ani nemluvě. Je zajímavé, že ve studních zatím voda je. Úbytek není velký. Přesto bychom měli šetřit s vodou. Napouštění bazénů a umývání aut, bychom měli omezit. Než bude zle. Na zahradě zalévat jenom ty nejnutnější rostliny. Obrovské vedra sužuji lidi i zvířata. Tolik mrtvé zvěře a ptáků nepamatuji. Potoky a tůně jsou beznadějně vyschlé. Sanitky často navštěvují Omice. To teplo je k nevydržení. Venku 37 C. V noci se nedá spát. V hodinách, kdy píšu tento článek, začíná hřmít okolo Omic. Snad to něco přinese. Loni jsme měli povodeň a kroupy. Co bude letos??? Lon.jun.

12 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci červenci a srpnu oslavují svá životní jubilea. Paní Věra JANEČKOVÁ Pan Jaroslav KROUTIL Pan Václav DLOUHÝ Paní Marie PAVLIŠOVÁ Pan Jaroslav PROCHÁZKA Pan Jan KŘIVÁNEK Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. O Z N Á M E N Í od budeme otvírat zubní ordinaci ve zdravotním středisku ve Střelicích. Pro případné objednávky mohou občané volat na MDDr. Zdeňka Balíková Ilustrační foto: OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen V tomto čísle naleznete Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o dění v naší obci v měsíci květnu a i o tom, co nás čeká v měsíci červnu. Kolaudace

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 2/2014 únor V tomto čísle naleznete: * Slovo starostky * Výňatek ze zápisu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice * Výběr poplatků * Informace ke Smlouvám o nájmu hrobového

Více

Ročník XIX. 10/2013 říjen

Ročník XIX. 10/2013 říjen O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 10/2013 říjen V tomto čísle najdete: * Výtažek ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne 23.9.2013 * Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 3/2015 březen V tomto čísle naleznete: rozhovor pana starosty Petra Kadely s panem Oldřichem Londýnem jun. výňatek zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 12/2014 prosinec Omické děti, Omičtí Bardi a Cimbálová muzika Omičan, srdečně zvou na Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 21.12.2014, v kostele sv. Jakuba Většího

Více

Milí občané Omic, Omická chasa se s Vámi letos loučí a těší se za rok na shledanou. Marta Vašicová a Vojtěch Křivánek ml.

Milí občané Omic, Omická chasa se s Vámi letos loučí a těší se za rok na shledanou. Marta Vašicová a Vojtěch Křivánek ml. Omický zpravodaj R Rooččnnííkk X XV V.. 77,,88//22000099 pprráázzddnniinnoovvéé ččíísslloo Milí občané Omic, dovolte mi, abych jménem všech osmadvaceti stárků učinil definitivní tečku za letošními Mladými

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015 Z KANCELÁŘE STAROSTY Oprava komunikací Po vybudování kanalizace dojde k opravě komunikací v obci. Obec byla pro tento účel rozdělena na čtyři oblasti, v nichž se tato

Více

Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008. Vážení spoluobčané, 11 Doba prázdnin s sebou vždy přináší (bohužel) zvýšené projevy vandalismu, rušení nočního klidu atp. Některé věci můžeme tolerovat (všichni se chceme bavit), ale ničení autobusových zastávek, laviček,

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník IX. 9/2012 září V tomto čísle naleznete: slovo starostky, Volby do zastupitelstev krajů 2012, služby lékárny Troubsko, sběr papíru pro MŠ, velkoobjemové kontejnery v obci,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 22. prosince 2008

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 22. prosince 2008 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 34 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 22. prosince 2008 2 Z obsahu: Z redakční pošty 3 strana Zpráva o činnosti zastupitelstva 4. strana Starostovy starosti 8. strana

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. plné a k cí ČERVEN 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 3

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. plné a k cí ČERVEN 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 3 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 3 Jaro plné a k cí Dotace 8 Náves v D. Jirčanech 12 Sedm statečných 16 Kalendář akcí setříděno podle data konání akce 18. 7. a 22. 8.,

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více