MOŽNOSTI UŽITÍ METODY EFT U STUDENTŮ VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI UŽITÍ METODY EFT U STUDENTŮ VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ"

Transkript

1 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra psychologie a patopsychologie Jana Maťovčíková MOŽNOSTI UŽITÍ METODY EFT U STUDENTŮ VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. OLOMOUC 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou na téma Možnosti užití metody EFT u studentů ve zkouškovém období, vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne podpis

3 Tímto děkuji panu Doc. PhDr. Josefu Konečnému, CSc., za ochotu vést mou bakalářskou práci, a taktéž za cenné rady a připomínky, které mi v průběhu udílel.

4 Obsah ÚVOD ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE, EFT A JEJÍ VÝVOJ Energetická psychologie Metoda EFT Vývoj metody Emoční svobody FYZICKÝ A EMOČNÍ ASPEKT METODY EFT Vzájemné ovlivňování fyzických a emočních aspektů Meridiány Emoce Emoční inteligence Spojení Ducha s tělem Podvědomí METODIKA A PRAKTICKÉ UŽITÍ METODY EFT Metodika EFT Body poklepu Obličej Ruce Trup Afirmace PSYCHOLOGICKÝ ZVRAT A ENERGETICKÉ TOXINY Psychologický zvrat Naladění Energetické toxiny CÍLE VÝZKUMU Výzkumné otázky VÝZKUMNÝ VZOREK VÝZKUMNÁ METODA Dotazník Dotazník EFT PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ Je metoda využitelná pro snížení emočního vypětí u studentů ve zkouškovém období?... 35

5 8.2 Vedlo použití metody EFT k dosažení uspokojivých studijních výkonů? Ovlivnila prvotní důvěra v tuto metodu konečný výsledek? Je funkčnost metody ovlivněna národností studentů? PLACEBO EFEKT & ÚČINNÁ METODA Kvalitativní přístup Výsledky DISKUSE Interpretace výsledků výzkumného šetření Problematické atributy zkoumaného vzorku Problematické atributy použité metody ZÁVĚR Použitá literatura... 48

6 ÚVOD Hlavním tématem mojí bakalářské práce je výzkum zaměřený na metodu EFT (Metodu Emoční svobody), a její možnosti užití u studentů ve zkouškovém období, kde se zaměřuji na studenty vysokých škol z České republiky a Německa. Cílem této práce je pomocí dotazníků zjistit, zda se jedná o placebo efekt, nebo o vědecky ověřitelnou metodu. Teoretická část práce, ve které se zabývám energetickou psychologii, metodou EFT, jejím vznikem, vývojem, praktickým využitím a psychologickým zvratem, je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole popisuji vznik energetické psychologie, která se postupem času vyvinula z psychologie obecné, a obohacuje ji o spojení Duše a těla, ke kterému u ní dochází. Dále se již zabývám metodou EFT, která je hlavním předmětem mé bakalářské práce a tuto techniku z hlediska jejího vývoje blíže vysvětluji. V kapitole druhé poukazuji na vzájemné ovlivňování fyzických a emočních aspektů, kde je již dle názvu výstižně vysvětleno, a na základě vědeckého výzkumu i potvrzeno, samotné propojení zmíněných stránek. Třetí kapitola je věnována metodice a praktickému využití metody EFT, kde jsou postupně představeny jednotlivé body a příklady afirmací, které lze při práci s touto technikou využít. Poslední kapitola teoretické části nabízí jakoby pohled z druhé strany na tuto techniku a představuje pojem psychologický zvrat, který může u některých jedinců nepříznivě ovlivnit konečné působení metody. Následuje část praktická, výzkumná, která je jádrem a hlavním přínosem této práce, a dává odpovědi na mnou položené otázky, které jsou uvedeny v cílech výzkumu, a po jejichž vyhodnocení se nám dostane odpovědi, zda metoda přináší očekávané výsledky, kterými je nejen emocionální zklidnění dotazovaných jedinců, ale i zvýšení jejich výkonnosti v určitých oblastech. Jako výzkumný nástroj jsem zvolila dotazník, který jsem vytvořila pro lepší seznámení se s novým způsobem sebe - léčení, kterým lze dosáhnout odstranění emočních problémů a tlaků, jako jsou strach, fobie, deprese, agresivita a další. 5

7 Dochází k tomu na základě jemné stimulace meridiánů, kterou může provádět nejen odborně vzdělaná osoba, ale i laik. Výzkum je zaměřen na studenty vysokých škol v České a Německé republice. Sleduje, zda se dá za použití této metody sebe léčení dosáhnou emocionálního zklidnění a zvýšení výkonu ve zkouškovém období. V praktické části dále vyhodnocuji samotné výsledky použité techniky, kde následně porovnávám i prvotní přístup k této metodě, a také to, zda národnost studenta může ovlivnit jak přístup k technice, tak i výsledek samotný. Na závěr následuje interpretace výsledků a zhodnocení použité metody. 6

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 7

9 1 ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE, EFT A JEJÍ VÝVOJ V této kapitole pojednám o základech psychologie, přiblížím prvotní záznamy o energii a její zařazení do Tradiční čínské medicíny, kde našla do současné doby zatím největší a nejširší uplatnění. Následně se zmíním o jejich vzájemném propojení a nových možnostech, které z toho vyplývají. Další část kapitoly je věnována metodě EFT, která je hlavním předmětem mé práce. Vysvětlím její filozofii, a následně princip, na kterém funguje. Závěr kapitoly je věnován zakladateli této metody, a následně i jejímu samotnému vývoji. 1.1 Energetická psychologie Aniž bychom si to museli přímo uvědomovat, základy psychologie a energetické psychologie jsou hluboce zakořeněny v naší minulosti. I přesto, že si každá oblast našla jiný způsob svého vývoje a uplatnění, jsou obě nedílnou součástí našich životů a všichni je mohou využívat, ať už na laické, či profesionální úrovni. Často si jejich přítomnost ani neuvědomujeme. Je pro nás totiž samozřejmostí, že pomůžeme kamarádovi, který je v nouzi a poskytneme mu tak psychologickou pomoc, aniž bychom znali nějaké odborné termíny nebo nějak hlouběji zkoumali, co vlastně děláme a k čemu dochází. Stejně je to i s energií. Obraty typu nemám na to dost energie nebo pošlu ti energii, abys to zvládl/a, jsou známé asi každému. Všichni si tyto skutečnosti na určité úrovni uvědomujeme. Zda se budeme nějakou částí zabývat vědoměji, abychom se rozvíjeli, je jen na nás. Každý má v životě svou cestu, kterou se vydává. Nyní se dostáváme až do dob, kdy můžeme najít prvotní záznamy o psychologii a následně o energii. Pokud bych měla psychologii zařadit sama, dostala bych se k počátku života na Zemi, protože spolu s ním vznikl i tento vědní obor, a to i přesto, že žádné záznamy v té době nevznikly. Oficiálně doložené dokumenty můžeme najít ve 3. stoletím př. n. l., kdy Aristoteles sepsal své dílo O duši. (1) Ani tento významný spis 1 PETERKOVÁ, Michaela Ph.Dr. Kdy psychologie vznikla a co je její podstatou [online] [cit ]. Dostupné z: < 8

10 bohužel příliš neovlivnil její samostatný vývoj. A až do 19. století byla nedílnou součástí filozofie. (2) O přítomnosti energie (síly), nás utvrzují již prvotní primitivní národy, které vykonávaly různé ceremonie, vzývaly Duchy, vytvářely si amulety a vzájemně se uzdravovaly. (3) Číňané dokonce věděli, že existuje energie, která je nejen kolem nás, ale i v nás, naplňuje celé naše tělo a umožňuje nám pohyb. (4) A to již před 5000 lety. (5) Kvůli všudypřítomnosti a prostoupení do všeho, je tato přírodní síla označena jako životní energie, qi (čchi), dech nebo též prána. (6) (Někteří odpůrci tvrdí, že čchi není vědecký jev, ale jen filozofický pojem). (7) Díky ní jsme schopni rozpoznat naše emoce, pocity a z větší míry posoudit, jak se cítíme. (8) Vše se odvíjí od toho, zda je v harmonii nebo disharmonii, v druhém případě se na našem fyzickém těle začínají projevovat prvotní příznaky nemoci. (9) Na těchto poznatcích vznikla Tradiční čínská medicína (TČM), která je obsahově velmi rozsáhlá, a byla proto rozdělena do několika skupin. Většina z nich je založena na znalosti meridiánů, které budou zmíněny níže. Nejznámější je asi akupunktura (jehličková metoda) a reflexologie (reflexní body). Z dalších odvětví pak např. gemmoterapie (léčba pomocí extraktů z pupenů bylin) a fengšuej (energie v prostoru). (10) Všechny tyto části tvoří jedinečný celek TČM. V dřívější době disponovalo touto celistvou znalostí více lidí než dnes, ale ani tento úpadek nebrání tomu, aby se zmíněné metody dostávaly postupně do podvědomí společnosti a byly používány. (11) Spolu s vývojem, který je v dnešní pokrokové době nevyhnutelný, vznikl také nový pojem, a to energetická psychologie. Došlo v ní ke spojení nových poznatků o fungování mozku z oblasti psychologie, a starého učení Tradiční 2 CHERRY, Kendra. Education psychologie. The Origins of Psychology [online] [cit ]. Dostupné z: <http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/psychistory.htm>. 3 MURPHY, Josef, Dr. Moc podvědomí: Velká kniha vnitřního i vnějšího rozvoje. Knižní klub, s MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s SUI, CHoa Kok. Léčení pránou: Věda a umění pránického léčení. Pragma, s TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s ROMAN, Sanaya. Osobní síla skrze uvědomování. Šťastní lidé, s PREUß, Christel. Klopfakupressur: Mit EFT Energienblockaden lösen. Südwest, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V 21. STOLETÍ. Poznání, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf; WANG, Yingwu. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA v denním životě. Poznání, s

11 čínské medicíny. (12) Tato nová oblast psychologie způsobila vytvoření jakéhosi mostu mezi psychologií a západní medicínou na jedné straně, a východní medicínou spolu s holistickým přístupem k člověku na straně druhé. (13) Jde o vzájemné respektování se v tom duchu, že pokud východní medicína nedokáže pacientovi pomoct, přichází na řadu západní medicína, a naopak. (14) Jednou z metod, které na tomto základu vznikly, je i EFT, které je věnována další část mé práce Metoda EFT Emotional freedom techniques, neboli metoda Emoční svobody, jak je tento název volně přeložen do češtiny, je technika, která se zabývá dosažením svobody, což je i jejím cílem. (15) Jelikož je tento pojem díky mnoha rozličným chápáním velmi spekulativní, zaměřím se první na něj. Když vezmeme v úvahu například myšlenku Johna Locka, říká, že přirozenost, kterou je zde možná chápat i jako svobodu, brání člověku škodit. (16) Oproti tomu Erich Fromm ve svém díle Strach ze svobody pojednává o tom, že člověk, jako jedinec, je neschopný být svobodný, protože si vždy potřebuje najít nějakou autoritu. Dále pak chápe svobodu jako akt neposlušnosti, který vysvětluje na příkladu vyhnání Adama a Evy z Ráje. (17) Takových a podobných myšlenek bychom mohli najít hodně, jelikož každá společnost a každé období navrhuje a obhajuje své vlastní pojetí. Ve smyslu spojeném s EFT ji můžeme chápat jako emoční osvobození se na všech úrovních bytí, díky kterému se nám otevírá náš 12 GALLO, Fred. GesundheitsBausteine: Hypnose, Coaching, Mentaltraining. Energetische Psychologie (EP) Akutapping nach Fred Gallo [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.gesundheitsbausteine.de/energetische-therapie/>. 13 GALLO, Fred. GesundheitsBausteine: Hypnose, Coaching, Mentaltraining. Energetische Psychologie (EP) Akutapping nach Fred Gallo [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.gesundheitsbausteine.de/energetische-therapie/>. 14 TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s KATAYAMA, Zdena. EFT pro každého: jednoduchá, rychlá a účinná cesta k psychickému i fyzickému zdraví s SparkNotes Editors. SparkNote on John Locke ( ). SparkNotes LLC [cit ]. Dostupné z: <http://www.sparknotes.com/philosophy/johnlocke/>. 17 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Naše vojsko, s

12 nekonečný potenciál. (18) Tohoto stavu můžeme dosáhnout jedině bez přítomnosti strachu, který stojí za všemi negativními emocemi. (19) Jak jistě můžete předpokládat, tyto informace se snadno napíší, ale jejích uskutečnění je dlouhodobým procesem. Mohou nám k tomu pomoci různé cesty, terapeuti a terapie, či jiné možnosti, nebo můžeme vyzkoušet právě metodu Emoční svobody, která je jako jedna z mála, zda ne jediná, určena převážně pro sebe - léčení. (20) K tomu, abyste ji mohli vyzkoušet, nepotřebujete v běžných případech ani odborníka a ani žádné speciální a hluboké znalosti. Stačí pouze chtít a můžete se obohatit o další novou zkušenost. (21) 1.3 Vývoj metody Emoční svobody EFT je takovým benjamínkem mezi metodami zabývajícími se podobnou tématikou. Všechny mají dlouholetou tradici, a teď se mezi ně přímo vmezeřila taková pochybná metoda, což vzbudilo opravdu mnoho rozruchu a nedůvěry. Technika, která nepotřebuje mnoho terapeutů a nevyžaduje znalost meridiánových drah, které jsou jejím jedním pilířem, je značně alarmující. Americký psycholog dr. Roger J. Callahan přišel s touto metodou v osmdesátých letech 20. století. Pojmenoval ji Thought Field terapie (TFT), volně přeloženo jako Léčení myšlenkového pole a dal základ energetické psychologii, o které jsem pojednávala výše. (22; 23) Dalším pilířem této metody je poznatek, že příčina negativních emocí spočívá v poruše energetického systému našeho těla. (24) Pokračovatelem se stal inženýr Cary Craig, který přišel s myšlenkou toho, že když všechny negativní emoce stejně vnikají, musejí se dát i stejným způsobem 18 BAYS, Brandon. Svoboda: Osvoboďte svůj nekonečný potenciál. Eminent, s BAYS, Brandon. Cesta: Praktický průvodce k uzdravení vašeho života a osvobození sebe sama. Eminent, s WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s KATAYAMA, Zdena. Institut energetické psychologie, Z. Katayama: Efektivní řešení pro Vaše zdraví a úspěch. Terapie - Koučink - Akreditované vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.eft.cz/index.php/akce/tep>. 22 WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s. 24 WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, cit. str

13 odstranit. (25) Aby byl tento proces efektivní a účinný, rozhodl se pro zavedení poklepávání či ťukání na jednotlivá místa na těle. (26) V roce 2005 přivezla tuto metodu do České republiky Zdena Katayama, která s ní neustále seznamuje veřejnost pomocí seminářů, knih, rozhovorů apod. (27) Do sousedního Německa se tato metoda dostala o několik let dříve. Díky její využitelnosti a snadnému používání se dostala do většího povědomí části veřejnosti a mnoho dalších terapeutů s ní začalo pracovat. Nacházeli další možnosti jejího chápání a praktikování, a tak se v dnešní době může člověk setkat s názvy jako M. E. T. (Meridian Energie - Technik), volně přeloženo jako meridiánová technika, s ESM (Emocionales Selbstmanagement) s metodou MFT (Mentalfeldtherapie), a mnohými dalšími (BSFF, TAT, NAEM). (28) Ve skutečnosti je to ovšem jedna, a tatáž metoda, doplněná o nějaký prvek, nebo podávající rozdílný náhled na stejnou věc. Takže jak lze z výše uvedeného zjistit, i přes prvotní nedůvěru se tato technika rozšířila, někdy i trochu pozměnila, a vydobyla si své místo mezi světově známými a uznávanými metodami. 25 MARX, Susanne. Klopfakupressur kompakt: Die besten Techniken auf einen Blick. VAK. 2008, s BENESCH, Horst; BENESCH, Doris. Frei werden von Angst: Mit der EFT-Klopfakupressur zu neuer Lebensqualität. Kösel. 2011, s KATAYAMA, Zdena. Institut energetické psychologie, Z. Katayama: Efektivní řešení pro Vaše zdraví a úspěch. Terapie - Koučink - Akreditované vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: 28 KLEIN, Peter W. Übersicht ETT MFT TAT BSFF EFT: Energetische Psychologie. Entlastet-gelöst-befreit [online] [cit ]. Dostupné z: 12

14 2 FYZICKÝ A EMOČNÍ ASPEKT METODY EFT Někdy si stačí přečíst větu, přísloví či nějaký text a v člověku to vzbudí nutnost zamyslet se nad tím, jak to bylo vlastně myšleno, nebo zda, a případně jak můžeme nově poznané zařadit do našeho života, a jak nám to může pomoct. Mnohdy nám stačí pouze myšlenka nebo otázka nějakého člověka a nastává stejný proces. Když si však přečtete knihu o EFT, troufám si tvrdit, že spíše budete přemýšlet nad tím, kdo něco takového mohl napsat a ještě tomu věřit. Ano, tato metoda působí opravdu rozporuplně. Když zjistíte, že technika je založena na poklepávání prsty na meridiány a nepotřebujete k tomu meridiány znát, a navíc tuto techniku můžete použít na téměř všechny neduhy, vypadá to spíše jako nějaká fantazijní scéna ze smyšleného filmu. Přesto se najde spousta jedinců, kteří tomu věří, vědomě, či podvědomě a metoda se šíří po celém světě se stále větší oblíbeností. Ve druhé kapitole Vás proto postupně seznámím s fyzickým aspektem metody, kterým jsou meridiány a posléze s emoční stránkou EFT, kterou tvoří emoce, emoční inteligence a podvědomí. 2.1 Vzájemné ovlivňování fyzických a emočních aspektů Dr. Callahan založil svou metodu na tom, že původcem nemocí a našich problémů není naše psychika, ale dochází k nim na základě toho, že do některých míst (bodů) na těle, se nedostává potřebné množství energie, a dochází tak k nerovnováze, která se projevuje fyzickou bolestí nebo psychickým problémem, kdy často dochází k obojímu. (29) Těmito místy jsou myšleny meridiány, které si člověk může představit jako tekoucí řeku, která je v našem těle. Místo vody v ní ovšem koluje energie. (30) Meridiány I když se tímto tématem nebudu zabývat podrobněji, protože je velmi rozsáhlé, přesto bych ráda zmínila několik všeobecných informací. 29 KATAYAMA, Zdena. EFT pro každého: jednoduchá, rychlá a účinná cesta k psychickému i fyzickému zdraví s MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s

15 Meridiány byly objeveny ruku v ruce s energií. Jak k tomu došlo, ovšem zůstává i v dnešní době utajeno. Vyskytla se tu ale teorie, že na to přišli lékaři, kteří ošetřovali pacienty zraněné z válek. Zjistili, že se ke každému zraněnému orgánu vždy připojilo nějaké místo na těle, jehož následnou stimulací dosáhli dřívějšího uzdravení, navíc i bez komplikací. (31) Energetických drah je v celém těle 26. (32) K přesnému určení a k jejich kompletní znalosti je potřeba dlouhodobého studia. Je zde však velmi důležitá hlavní znalost o meridiánech, a tedy propojenost Ducha s tělem. (33) Což znamená, že pocity, emoce mají vliv na fyzické tělo a ovlivňují jej. (34) Emoce Emoce jsou běžnou součástí našeho lidského života. Projevují se v podobě pocitů libosti nebo nelibosti, které vznikají při reakci na určitou situaci, a jsou doprovázeny zážitkem, který při nich vzniká. (35) V dnešní době je již vydáno mnoho knih, které se věnují tomu, jaké emoce působí na jaké části těla. Jako příklad za všechny zde uvedu rozdělení autorek Louise L. Hay a dr. Mona Lisa Schultz. Dle jejich názoru je tělo rozděleno do sedmi skupin orgánů, emočních center, které mají vztah k určitým emocím. 1) První emoční centrum: kosti, klouby, krev, imunitní systém a kůže. Tyto části těla významně ovlivňuje pocit bezpečí v našem životě. Můžeme jej chápat i jako pocit zařazenosti do skupiny. 2) Druhé emoční centrum: močový měchýř, pohlavní orgány, spodní část zad a kyčle, s nimiž je spojována otázka lásky a peněz. 3) Třetí emoční centrum: trávící systém, váha, nadledvinky, slinivka břišní a závislosti, které ovlivňuje to, jak pohlížíme sami na sebe. Jedná se o sebeúctu, sebe přijetí, apod. 4) Čtvrté emoční centrum: srdce, plíce a prsa. Vztahují se na rovnováhu a vyrovnanost, které se projevují ve všech složkách našeho života. 31 MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf; WANG, Yingwu. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA v denním životě. Poznání, s FRANKE, Rainer; FRANKE, Regine. 100 Situationen, in dennen Sie klopfen sollten: Die Stürme der Alltags meistern mit MET-Klopftherapie. Integral, s REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Akademie věd České republiky, s

16 5) Páté emoční centrum: ústa, krk a štítná žláza. Důležitou otázkou zde je umění komunikace. Zda nám dělá, či nedělá problémy. 6) Šesté emoční centrum: mozek, uši, oči. Tyto části těla reagují na flexibilitu našeho myšlení, na vnímání a zařazování informací, které k nám přicházejí. 7) Sedmé emoční centrum: chronické a degenerativní poruchy a život ohrožující nemoci. Poslední část se značně liší od ostatních, neboť je koncipována jako extrémní vyvinutí některé z předchozích částí. (36) K řešení takových situací nejvíce přispívají prožitky pozitivních zážitků. Důležité je netrápit se nad tím, co přijde, ale přijímat to, a těšit se na jakoukoliv aktivitu. Nejdůležitějším prvkem je zde také podpora nejbližší rodiny a blízkých. (37) Emoční inteligence EQ, neboli emoční inteligence, je zde také velmi důležitým prvkem, neboť je to schopnost jedince emoce vyjádřit, vnímat, porozumět jim nebo s nimi nějakým způsobem pracovat, což znamená, že je jedinec schopný záměrně vybrané emoce vyvolat, nebo naopak redukovat a nahradit je pozitivními. Cílem emoční inteligence je růst jedince jak po stránce emocionální, tak i intelektuální. Z některých studií vyplývá, že vyšší emoční inteligence vede k častěji prožívaným pozitivním emocím, jelikož je jedinec schopen vidět mnoho situací jasněji a jednotlivé emoce rozlišovat. (38) Je také velmi zajímavým poznatkem, že EQ s hodnotou IQ (inteligenční kvocient) nesouvisí. Mnohdy dokonce osoby s nižší hodnotou IQ daleko častěji prožívají pozitivní emoce a jsou schopni si je uvědomovat ve větším rozsahu. (39) Velmi zajímavý pohled na celou tuto problematiku má Aristoteles ve svém díle Etika Nikomachova: Každý se může rozzlobit to je snadné. Avšak rozzlobit se 36 HAY, Louse L.; SCHULTZ, Mona Lisa, MUDr. Vše je tak, jak má být: Jak uzdravit svoje tělo pomocí medicíny afirmací a intuice. Pragma, s HAY, Louse L. Miluj svůj život. Pragma, s LANDA, Augusto, et al. EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN SPANISH UNDERGRADUATES. Social Behavior & Personality. 1998, s GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence: Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Metafora, s

17 na toho pravého člověka, s tou pravou mírou, v ten pravý čas, z toho pravého důvodu a tím pravým způsobem to už tak lehké není. (40) 2.2 Spojení Ducha s tělem Po spojení těchto základních znalostí a metody TFT přichází inženýr Cary Craig s poklepáváním na určité body. Čímž se snaží již vzniklou metodu zefektivnit a zjednodušit. Nyní se tedy metoda skládá ze dvou velmi důležitých částí. První je pozitivní myšlenka (afirmace) a druhou ťukání na určitá místa na těle. Touto propojeností dochází k navázání na stejnou myšlenku, jako je u meridiánů, a tedy spojení Ducha s tělem, neboli ovlivňování fyzického těla pocity. Téma propojenosti dalo prostor vědcům, aby jej mohli vyvrátit nebo potvrdit. K překvapení všech došlo k vědeckému prokázání funkčnosti, když americká vědkyně Candace B. Pert, zaznamenala neočekávané výsledky. Zjistila, že tělo a mysl na sebe vzájemně působí, což se projevuje i v krvi. Z tohoto důvodu vznikají i reakce jako jsou zčervenání, mravenčení v břiše, či nevolnost, kterými běžně reagujeme na určité situace. (41) Znamená to tedy, že emoce, pocity, jsou doprovázeny fyziologickými změnami, které se mohou projevovat svou individuální délkou či intenzitou. (42) Pert tedy došla k závěru, že emoce ovlivňují tělo jak zvenku, tak zevnitř, a proto bychom je měli více vnímat. Dle jejího výzkumu jsou všechny negativní pocity a silné emoce, které nejsou zpracovány, uloženy. Až po jejich nahromadění vyplynou v podobě nemoci na povrch. Zdraví fyzického těla má, dle Pert, co do činění s biochemickými látkami, které právě tyto pocity produkují, a vše je uloženo v podvědomí. (43) Podvědomí Jak již z názvu plyne, je to část vědomí, která je mu podřízená. V praxi to znamená, že všechny myšlenky a pocity, které zaznamenáme některým z našich 40 GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence: Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Metafora, s PERT, B. Candace: Moleküle der Gefühle- Körper, Geist und Emotionen. Rororo, s HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Portál, s PERT, B. Candace: Moleküle der Gefühle- Körper, Geist und Emotionen. Rororo, s

18 smyslů, projdou naším vědomím a uloží se hlouběji, tedy do podvědomí. (44) Dle mého názoru to nejlépe vystihuje Dr. Joseph Murphy ve své knize: Každou myšlenku, kterou přijmeme, podvědomí přetvoří a promítne v našem životě, v podobě úspěchu, či zklamání. Podvědomí nerozlišuje dobré a špatné myšlenky, podvědomí přijímá a nechává růst všechna semínka, která na tuto půdu dopadnou. (45) 44 DETZLER, E. Robert: Cesta ke svobodě. ANAG s MURPHY, Josef, Dr. Moc podvědomí: Velká kniha vnitřního i vnějšího rozvoje. Knižní klub, s

19 3 METODIKA A PRAKTICKÉ UŽITÍ METODY EFT K tomu, aby si člověk mohl udělat na tuto metodu názor, je zapotřebí, aby si nejprve metodu vyzkoušel sám na sobě. Bez toho to nejde. Je to podobné, jako s řízením auta, každý se může naučit nebo si přečíst pravidla silničního provozu, naučit se všechny součástky automobilu, dokonce i s jejich funkcí, ale pokud do auta nesednete a nebudete řídit, nikdy nebudete schopni zhodnotit, jaké vlastně samotné řízení je. Tak, jako se lidé učili řídit, a pak až vznikaly různé příručky, poučky, knihy apod., vznikla i tato metoda. Hlavním cílem bylo, a je, osvobodit člověka od emočního vypětí, strachů, deprese a dalších běžných sužujících negativních emocí, nebo aspoň zmírnit jejich projevy a působení, pomocí poklepávání na energetické body a používání afirmací (pozitivních formulací). Teprve až po dlouhodobém praktickém využívání byly sepsány první knihy a publikace, které se následně začaly šířit do celého světa. Z tohoto důvodu se třetí kapitola zabývá metodikou metody EFT, energetickými body, které se stimulují, a pozitivními afirmacemi. Každý čtenář si po přečtení této práce může techniku na vlastní kůži vyzkoušet, udělat si na ni názor, obohatit se o novou zkušenost, nebo zmírnit projevy či příznaky nějaké negativní energie ukryté v těle. 3.1 Metodika EFT Na rozdíl od ostatních metod, zde dotyčná osoba nemusí dlouze vyprávět o tom, co bylo, či je příčinou jejích problémů nebo se vracet ke svému dětství a hledat, kdy ta která situace vznikla. Stačí se pouze naučit body na těle, jejichž stimulace vede ke zlepšení nebo úplnému vymizení negativní emoce. (46) Celkový počet bodů, které jsou s touto metodou spojovány, je 14. Nacházejí se na obličeji, rukou a trupu. (47) K tomu, abychom mohli s metodou efektivně pracovat, nemusíme používat všechny. Jako nejdůležitější jsou uvedeny body na obličeji, viz níže. Pokud se však rozhodneme s metodou pracovat, nebo budeme 46 TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s. 47 MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s

20 cítit, že řešená situace má hlubší charakter, doporučuje se vyzkoušet všechny jednotlivé body a zjistit, které z nich sedí dotyčnému nejvíce. (48) Poklepává se dvěma prsty (ukazovákem a prostředníkem) 2x na každý bod. Energetická místa na obličeji mají své pořadí, aby celý proces byl plynulý a efektivní. Pořadí dalších bodů již tolik důležité není. Toto poklepávání by se mělo opakovat 7 9x za sebou, dle potřeby však můžete tento počet zvýšit nebo snížit. (49) Strana, na kterou poklepáváte, zde taky nehraje roli. Můžete využít jen jednu stranu obličeje, měnit je, nebo začít na pravé a skončit na levé části, či obráceně. (50) Spolu s poklepáváním na energetické body je důležité opakování si nějaké afirmace. Jejich struktura je popsána níže. 3.2 Body poklepu Energetických bodů, které se používají v této metodě, je celkem 14, jak jsem již zmiňovala v metodice. Samotní terapeuti nevědí, které z těchto bodů leží, či neleží na nějaké meridiánové dráze, ale jak sami popisují, ani to vědět nepotřebují. (51) Ve své práci uvádím všechny body, aby si každý mohl vybrat takové, jaké na něj budou nejvíce působit. Většinou vypadá následná práce tak, že základní body, které se nacházejí na obličeji, jsou doplněny o ty, které si vyberete. Pro větší přehlednost uvedu postupně energetická místa na obličeji, rukou a na trupu v následujících podkapitolách Obličej V obličejové části se nachází celkem 7 bodů. Při práci s jednou stranou obličeje jich použijete celkem pět. Přikládám zde obrázek s body poklepu, aby byla celá práce usnadněna doplněním o vizuální stránku. Zmíněná energetická centra dále blíže popisuji. 48 REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s PREUß, Christel. Klopfakupressur: Mit EFT Energienblockaden lösen. Südwest, s REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s

21 Obrázek s obličejovými body Zdroj: Autor (52) Bod č. 1 Jak můžete vidět, první bod je umístěn mezi vnitřními okraji obočí a kořenem nosu. Některé publikace ukazují místo jednoho bodu dva, kdy se každý z nich nachází blíže k jednomu z vnitřních okrajů obočí. (53) Tento bod patří do meridiánové dráhy močového měchýře. (54) Tvoří druhý bod z celkového počtu 67. Důležitou emocí, která se pojí s touto dráhou, je strach. (55) Bod č. 2 Energetické místo, které následuje, zůstává opět u obočí, ovšem přesouvá se na jeho druhou stranu. Tedy na místo, kterým bychom mohli rozšířit oko. Opět je tento bod v některých publikacích zaznačen výše, v některých níže. Umístěním na tomto obrázku odpovídá dráze žlučníku, kde tvoří první, ze 44 bodů celé meridiánové dráhy. Emoce, se kterou je spojována, je hněv. (56) 52 Přesné umístění bodů se v různých publikacích liší, jelikož nejsem schopna posoudit, které body nejvíce vyhovují, rozhodla jsem se použít u každého bodu jeho průměr. Díky poklepávání dvěma prsty je plocha, která je použita, ale stejně větší, než ta, co je zaznamenána na obrázku. Z tohoto důvodu jsou konečné odchylky minimální. 53 KATAYAMA, Zdena. EFT pro každého: jednoduchá, rychlá a účinná cesta k psychickému i fyzickému zdraví s WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf; WANG, Yingwu. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA v denním životě. Poznání, s RŮŽIČKA, Radomír, MUDr., CSc. Akupunktura v teorii a praxi. POZNÁNÍ, s

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

(bod Močový měchýř 2): Tento bod najdete na vnitřním koutku obočí hned vedle kořene nosu.

(bod Močový měchýř 2): Tento bod najdete na vnitřním koutku obočí hned vedle kořene nosu. Body meridiánů V následující části se naučíte znát body meridiánů, které budete při používání EFT potřebovat. Přitom není důležité, zda budete používat body na pravé či levé straně těla; dokonce můžete

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Energetická psychologie a terapie EFT

Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT je účinná a elegantní metoda celostního léčení psychických a fyzických problémů. Přináší trvalé a skutečné uzdravení i tam, kde

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX 1. krok identifikace důležitých oblastí života 2. krok ohodnocení oblastí života 3. krok přidělování bodů Prosím Vás

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_03_METODY_A_TECHNIKY_

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš OKRUH SLEZINY MUDr. Josef Jonáš 1 Z pohledu detoxikační medicíny je funkce sleziny, tak jak ji chápe moderní medicína, jen málo významná. 2 Například při výčtu základních orgánů pentagramu je nezbytnou

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

CZE. Výsledky používání

CZE. Výsledky používání CZE Výsledky používání Gel RENU 28 je šetrný, ale účinný přípravek, který pomáhá přirozeným způsobem zmírňovat projevy stárnutí, zklidňuje pokožku a zlepšuje její celkový stav. Není jen dalším z řady běžných

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

PRAKTICKÝ MANUÁL Lenka Štěpánková Certifikovaný terapeut praktik EFT & NLP www.aneltherapy-eft.cz

PRAKTICKÝ MANUÁL Lenka Štěpánková Certifikovaný terapeut praktik EFT & NLP www.aneltherapy-eft.cz PRAKTICKÝ MANUÁL Lenka Štěpánková Certifikovaný terapeut praktik EFT & NLP www.aneltherapy-eft.cz 2013 Lenka Štěpánková 1 Tento manuál byl vytvořen jako pomůcka k 1.výukovému videu. Není dovoleno tento

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více