MOŽNOSTI UŽITÍ METODY EFT U STUDENTŮ VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI UŽITÍ METODY EFT U STUDENTŮ VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ"

Transkript

1 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra psychologie a patopsychologie Jana Maťovčíková MOŽNOSTI UŽITÍ METODY EFT U STUDENTŮ VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. OLOMOUC 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou na téma Možnosti užití metody EFT u studentů ve zkouškovém období, vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne podpis

3 Tímto děkuji panu Doc. PhDr. Josefu Konečnému, CSc., za ochotu vést mou bakalářskou práci, a taktéž za cenné rady a připomínky, které mi v průběhu udílel.

4 Obsah ÚVOD ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE, EFT A JEJÍ VÝVOJ Energetická psychologie Metoda EFT Vývoj metody Emoční svobody FYZICKÝ A EMOČNÍ ASPEKT METODY EFT Vzájemné ovlivňování fyzických a emočních aspektů Meridiány Emoce Emoční inteligence Spojení Ducha s tělem Podvědomí METODIKA A PRAKTICKÉ UŽITÍ METODY EFT Metodika EFT Body poklepu Obličej Ruce Trup Afirmace PSYCHOLOGICKÝ ZVRAT A ENERGETICKÉ TOXINY Psychologický zvrat Naladění Energetické toxiny CÍLE VÝZKUMU Výzkumné otázky VÝZKUMNÝ VZOREK VÝZKUMNÁ METODA Dotazník Dotazník EFT PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ Je metoda využitelná pro snížení emočního vypětí u studentů ve zkouškovém období?... 35

5 8.2 Vedlo použití metody EFT k dosažení uspokojivých studijních výkonů? Ovlivnila prvotní důvěra v tuto metodu konečný výsledek? Je funkčnost metody ovlivněna národností studentů? PLACEBO EFEKT & ÚČINNÁ METODA Kvalitativní přístup Výsledky DISKUSE Interpretace výsledků výzkumného šetření Problematické atributy zkoumaného vzorku Problematické atributy použité metody ZÁVĚR Použitá literatura... 48

6 ÚVOD Hlavním tématem mojí bakalářské práce je výzkum zaměřený na metodu EFT (Metodu Emoční svobody), a její možnosti užití u studentů ve zkouškovém období, kde se zaměřuji na studenty vysokých škol z České republiky a Německa. Cílem této práce je pomocí dotazníků zjistit, zda se jedná o placebo efekt, nebo o vědecky ověřitelnou metodu. Teoretická část práce, ve které se zabývám energetickou psychologii, metodou EFT, jejím vznikem, vývojem, praktickým využitím a psychologickým zvratem, je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole popisuji vznik energetické psychologie, která se postupem času vyvinula z psychologie obecné, a obohacuje ji o spojení Duše a těla, ke kterému u ní dochází. Dále se již zabývám metodou EFT, která je hlavním předmětem mé bakalářské práce a tuto techniku z hlediska jejího vývoje blíže vysvětluji. V kapitole druhé poukazuji na vzájemné ovlivňování fyzických a emočních aspektů, kde je již dle názvu výstižně vysvětleno, a na základě vědeckého výzkumu i potvrzeno, samotné propojení zmíněných stránek. Třetí kapitola je věnována metodice a praktickému využití metody EFT, kde jsou postupně představeny jednotlivé body a příklady afirmací, které lze při práci s touto technikou využít. Poslední kapitola teoretické části nabízí jakoby pohled z druhé strany na tuto techniku a představuje pojem psychologický zvrat, který může u některých jedinců nepříznivě ovlivnit konečné působení metody. Následuje část praktická, výzkumná, která je jádrem a hlavním přínosem této práce, a dává odpovědi na mnou položené otázky, které jsou uvedeny v cílech výzkumu, a po jejichž vyhodnocení se nám dostane odpovědi, zda metoda přináší očekávané výsledky, kterými je nejen emocionální zklidnění dotazovaných jedinců, ale i zvýšení jejich výkonnosti v určitých oblastech. Jako výzkumný nástroj jsem zvolila dotazník, který jsem vytvořila pro lepší seznámení se s novým způsobem sebe - léčení, kterým lze dosáhnout odstranění emočních problémů a tlaků, jako jsou strach, fobie, deprese, agresivita a další. 5

7 Dochází k tomu na základě jemné stimulace meridiánů, kterou může provádět nejen odborně vzdělaná osoba, ale i laik. Výzkum je zaměřen na studenty vysokých škol v České a Německé republice. Sleduje, zda se dá za použití této metody sebe léčení dosáhnou emocionálního zklidnění a zvýšení výkonu ve zkouškovém období. V praktické části dále vyhodnocuji samotné výsledky použité techniky, kde následně porovnávám i prvotní přístup k této metodě, a také to, zda národnost studenta může ovlivnit jak přístup k technice, tak i výsledek samotný. Na závěr následuje interpretace výsledků a zhodnocení použité metody. 6

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 7

9 1 ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE, EFT A JEJÍ VÝVOJ V této kapitole pojednám o základech psychologie, přiblížím prvotní záznamy o energii a její zařazení do Tradiční čínské medicíny, kde našla do současné doby zatím největší a nejširší uplatnění. Následně se zmíním o jejich vzájemném propojení a nových možnostech, které z toho vyplývají. Další část kapitoly je věnována metodě EFT, která je hlavním předmětem mé práce. Vysvětlím její filozofii, a následně princip, na kterém funguje. Závěr kapitoly je věnován zakladateli této metody, a následně i jejímu samotnému vývoji. 1.1 Energetická psychologie Aniž bychom si to museli přímo uvědomovat, základy psychologie a energetické psychologie jsou hluboce zakořeněny v naší minulosti. I přesto, že si každá oblast našla jiný způsob svého vývoje a uplatnění, jsou obě nedílnou součástí našich životů a všichni je mohou využívat, ať už na laické, či profesionální úrovni. Často si jejich přítomnost ani neuvědomujeme. Je pro nás totiž samozřejmostí, že pomůžeme kamarádovi, který je v nouzi a poskytneme mu tak psychologickou pomoc, aniž bychom znali nějaké odborné termíny nebo nějak hlouběji zkoumali, co vlastně děláme a k čemu dochází. Stejně je to i s energií. Obraty typu nemám na to dost energie nebo pošlu ti energii, abys to zvládl/a, jsou známé asi každému. Všichni si tyto skutečnosti na určité úrovni uvědomujeme. Zda se budeme nějakou částí zabývat vědoměji, abychom se rozvíjeli, je jen na nás. Každý má v životě svou cestu, kterou se vydává. Nyní se dostáváme až do dob, kdy můžeme najít prvotní záznamy o psychologii a následně o energii. Pokud bych měla psychologii zařadit sama, dostala bych se k počátku života na Zemi, protože spolu s ním vznikl i tento vědní obor, a to i přesto, že žádné záznamy v té době nevznikly. Oficiálně doložené dokumenty můžeme najít ve 3. stoletím př. n. l., kdy Aristoteles sepsal své dílo O duši. (1) Ani tento významný spis 1 PETERKOVÁ, Michaela Ph.Dr. Kdy psychologie vznikla a co je její podstatou [online] [cit ]. Dostupné z: < 8

10 bohužel příliš neovlivnil její samostatný vývoj. A až do 19. století byla nedílnou součástí filozofie. (2) O přítomnosti energie (síly), nás utvrzují již prvotní primitivní národy, které vykonávaly různé ceremonie, vzývaly Duchy, vytvářely si amulety a vzájemně se uzdravovaly. (3) Číňané dokonce věděli, že existuje energie, která je nejen kolem nás, ale i v nás, naplňuje celé naše tělo a umožňuje nám pohyb. (4) A to již před 5000 lety. (5) Kvůli všudypřítomnosti a prostoupení do všeho, je tato přírodní síla označena jako životní energie, qi (čchi), dech nebo též prána. (6) (Někteří odpůrci tvrdí, že čchi není vědecký jev, ale jen filozofický pojem). (7) Díky ní jsme schopni rozpoznat naše emoce, pocity a z větší míry posoudit, jak se cítíme. (8) Vše se odvíjí od toho, zda je v harmonii nebo disharmonii, v druhém případě se na našem fyzickém těle začínají projevovat prvotní příznaky nemoci. (9) Na těchto poznatcích vznikla Tradiční čínská medicína (TČM), která je obsahově velmi rozsáhlá, a byla proto rozdělena do několika skupin. Většina z nich je založena na znalosti meridiánů, které budou zmíněny níže. Nejznámější je asi akupunktura (jehličková metoda) a reflexologie (reflexní body). Z dalších odvětví pak např. gemmoterapie (léčba pomocí extraktů z pupenů bylin) a fengšuej (energie v prostoru). (10) Všechny tyto části tvoří jedinečný celek TČM. V dřívější době disponovalo touto celistvou znalostí více lidí než dnes, ale ani tento úpadek nebrání tomu, aby se zmíněné metody dostávaly postupně do podvědomí společnosti a byly používány. (11) Spolu s vývojem, který je v dnešní pokrokové době nevyhnutelný, vznikl také nový pojem, a to energetická psychologie. Došlo v ní ke spojení nových poznatků o fungování mozku z oblasti psychologie, a starého učení Tradiční 2 CHERRY, Kendra. Education psychologie. The Origins of Psychology [online] [cit ]. Dostupné z: <http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/psychistory.htm>. 3 MURPHY, Josef, Dr. Moc podvědomí: Velká kniha vnitřního i vnějšího rozvoje. Knižní klub, s MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s SUI, CHoa Kok. Léčení pránou: Věda a umění pránického léčení. Pragma, s TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s ROMAN, Sanaya. Osobní síla skrze uvědomování. Šťastní lidé, s PREUß, Christel. Klopfakupressur: Mit EFT Energienblockaden lösen. Südwest, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V 21. STOLETÍ. Poznání, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf; WANG, Yingwu. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA v denním životě. Poznání, s

11 čínské medicíny. (12) Tato nová oblast psychologie způsobila vytvoření jakéhosi mostu mezi psychologií a západní medicínou na jedné straně, a východní medicínou spolu s holistickým přístupem k člověku na straně druhé. (13) Jde o vzájemné respektování se v tom duchu, že pokud východní medicína nedokáže pacientovi pomoct, přichází na řadu západní medicína, a naopak. (14) Jednou z metod, které na tomto základu vznikly, je i EFT, které je věnována další část mé práce Metoda EFT Emotional freedom techniques, neboli metoda Emoční svobody, jak je tento název volně přeložen do češtiny, je technika, která se zabývá dosažením svobody, což je i jejím cílem. (15) Jelikož je tento pojem díky mnoha rozličným chápáním velmi spekulativní, zaměřím se první na něj. Když vezmeme v úvahu například myšlenku Johna Locka, říká, že přirozenost, kterou je zde možná chápat i jako svobodu, brání člověku škodit. (16) Oproti tomu Erich Fromm ve svém díle Strach ze svobody pojednává o tom, že člověk, jako jedinec, je neschopný být svobodný, protože si vždy potřebuje najít nějakou autoritu. Dále pak chápe svobodu jako akt neposlušnosti, který vysvětluje na příkladu vyhnání Adama a Evy z Ráje. (17) Takových a podobných myšlenek bychom mohli najít hodně, jelikož každá společnost a každé období navrhuje a obhajuje své vlastní pojetí. Ve smyslu spojeném s EFT ji můžeme chápat jako emoční osvobození se na všech úrovních bytí, díky kterému se nám otevírá náš 12 GALLO, Fred. GesundheitsBausteine: Hypnose, Coaching, Mentaltraining. Energetische Psychologie (EP) Akutapping nach Fred Gallo [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.gesundheitsbausteine.de/energetische-therapie/>. 13 GALLO, Fred. GesundheitsBausteine: Hypnose, Coaching, Mentaltraining. Energetische Psychologie (EP) Akutapping nach Fred Gallo [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.gesundheitsbausteine.de/energetische-therapie/>. 14 TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s KATAYAMA, Zdena. EFT pro každého: jednoduchá, rychlá a účinná cesta k psychickému i fyzickému zdraví s SparkNotes Editors. SparkNote on John Locke ( ). SparkNotes LLC [cit ]. Dostupné z: <http://www.sparknotes.com/philosophy/johnlocke/>. 17 FROMM, Erich. Strach ze svobody. Naše vojsko, s

12 nekonečný potenciál. (18) Tohoto stavu můžeme dosáhnout jedině bez přítomnosti strachu, který stojí za všemi negativními emocemi. (19) Jak jistě můžete předpokládat, tyto informace se snadno napíší, ale jejích uskutečnění je dlouhodobým procesem. Mohou nám k tomu pomoci různé cesty, terapeuti a terapie, či jiné možnosti, nebo můžeme vyzkoušet právě metodu Emoční svobody, která je jako jedna z mála, zda ne jediná, určena převážně pro sebe - léčení. (20) K tomu, abyste ji mohli vyzkoušet, nepotřebujete v běžných případech ani odborníka a ani žádné speciální a hluboké znalosti. Stačí pouze chtít a můžete se obohatit o další novou zkušenost. (21) 1.3 Vývoj metody Emoční svobody EFT je takovým benjamínkem mezi metodami zabývajícími se podobnou tématikou. Všechny mají dlouholetou tradici, a teď se mezi ně přímo vmezeřila taková pochybná metoda, což vzbudilo opravdu mnoho rozruchu a nedůvěry. Technika, která nepotřebuje mnoho terapeutů a nevyžaduje znalost meridiánových drah, které jsou jejím jedním pilířem, je značně alarmující. Americký psycholog dr. Roger J. Callahan přišel s touto metodou v osmdesátých letech 20. století. Pojmenoval ji Thought Field terapie (TFT), volně přeloženo jako Léčení myšlenkového pole a dal základ energetické psychologii, o které jsem pojednávala výše. (22; 23) Dalším pilířem této metody je poznatek, že příčina negativních emocí spočívá v poruše energetického systému našeho těla. (24) Pokračovatelem se stal inženýr Cary Craig, který přišel s myšlenkou toho, že když všechny negativní emoce stejně vnikají, musejí se dát i stejným způsobem 18 BAYS, Brandon. Svoboda: Osvoboďte svůj nekonečný potenciál. Eminent, s BAYS, Brandon. Cesta: Praktický průvodce k uzdravení vašeho života a osvobození sebe sama. Eminent, s WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s KATAYAMA, Zdena. Institut energetické psychologie, Z. Katayama: Efektivní řešení pro Vaše zdraví a úspěch. Terapie - Koučink - Akreditované vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.eft.cz/index.php/akce/tep>. 22 WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s. 24 WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, cit. str

13 odstranit. (25) Aby byl tento proces efektivní a účinný, rozhodl se pro zavedení poklepávání či ťukání na jednotlivá místa na těle. (26) V roce 2005 přivezla tuto metodu do České republiky Zdena Katayama, která s ní neustále seznamuje veřejnost pomocí seminářů, knih, rozhovorů apod. (27) Do sousedního Německa se tato metoda dostala o několik let dříve. Díky její využitelnosti a snadnému používání se dostala do většího povědomí části veřejnosti a mnoho dalších terapeutů s ní začalo pracovat. Nacházeli další možnosti jejího chápání a praktikování, a tak se v dnešní době může člověk setkat s názvy jako M. E. T. (Meridian Energie - Technik), volně přeloženo jako meridiánová technika, s ESM (Emocionales Selbstmanagement) s metodou MFT (Mentalfeldtherapie), a mnohými dalšími (BSFF, TAT, NAEM). (28) Ve skutečnosti je to ovšem jedna, a tatáž metoda, doplněná o nějaký prvek, nebo podávající rozdílný náhled na stejnou věc. Takže jak lze z výše uvedeného zjistit, i přes prvotní nedůvěru se tato technika rozšířila, někdy i trochu pozměnila, a vydobyla si své místo mezi světově známými a uznávanými metodami. 25 MARX, Susanne. Klopfakupressur kompakt: Die besten Techniken auf einen Blick. VAK. 2008, s BENESCH, Horst; BENESCH, Doris. Frei werden von Angst: Mit der EFT-Klopfakupressur zu neuer Lebensqualität. Kösel. 2011, s KATAYAMA, Zdena. Institut energetické psychologie, Z. Katayama: Efektivní řešení pro Vaše zdraví a úspěch. Terapie - Koučink - Akreditované vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: 28 KLEIN, Peter W. Übersicht ETT MFT TAT BSFF EFT: Energetische Psychologie. Entlastet-gelöst-befreit [online] [cit ]. Dostupné z: 12

14 2 FYZICKÝ A EMOČNÍ ASPEKT METODY EFT Někdy si stačí přečíst větu, přísloví či nějaký text a v člověku to vzbudí nutnost zamyslet se nad tím, jak to bylo vlastně myšleno, nebo zda, a případně jak můžeme nově poznané zařadit do našeho života, a jak nám to může pomoct. Mnohdy nám stačí pouze myšlenka nebo otázka nějakého člověka a nastává stejný proces. Když si však přečtete knihu o EFT, troufám si tvrdit, že spíše budete přemýšlet nad tím, kdo něco takového mohl napsat a ještě tomu věřit. Ano, tato metoda působí opravdu rozporuplně. Když zjistíte, že technika je založena na poklepávání prsty na meridiány a nepotřebujete k tomu meridiány znát, a navíc tuto techniku můžete použít na téměř všechny neduhy, vypadá to spíše jako nějaká fantazijní scéna ze smyšleného filmu. Přesto se najde spousta jedinců, kteří tomu věří, vědomě, či podvědomě a metoda se šíří po celém světě se stále větší oblíbeností. Ve druhé kapitole Vás proto postupně seznámím s fyzickým aspektem metody, kterým jsou meridiány a posléze s emoční stránkou EFT, kterou tvoří emoce, emoční inteligence a podvědomí. 2.1 Vzájemné ovlivňování fyzických a emočních aspektů Dr. Callahan založil svou metodu na tom, že původcem nemocí a našich problémů není naše psychika, ale dochází k nim na základě toho, že do některých míst (bodů) na těle, se nedostává potřebné množství energie, a dochází tak k nerovnováze, která se projevuje fyzickou bolestí nebo psychickým problémem, kdy často dochází k obojímu. (29) Těmito místy jsou myšleny meridiány, které si člověk může představit jako tekoucí řeku, která je v našem těle. Místo vody v ní ovšem koluje energie. (30) Meridiány I když se tímto tématem nebudu zabývat podrobněji, protože je velmi rozsáhlé, přesto bych ráda zmínila několik všeobecných informací. 29 KATAYAMA, Zdena. EFT pro každého: jednoduchá, rychlá a účinná cesta k psychickému i fyzickému zdraví s MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s

15 Meridiány byly objeveny ruku v ruce s energií. Jak k tomu došlo, ovšem zůstává i v dnešní době utajeno. Vyskytla se tu ale teorie, že na to přišli lékaři, kteří ošetřovali pacienty zraněné z válek. Zjistili, že se ke každému zraněnému orgánu vždy připojilo nějaké místo na těle, jehož následnou stimulací dosáhli dřívějšího uzdravení, navíc i bez komplikací. (31) Energetických drah je v celém těle 26. (32) K přesnému určení a k jejich kompletní znalosti je potřeba dlouhodobého studia. Je zde však velmi důležitá hlavní znalost o meridiánech, a tedy propojenost Ducha s tělem. (33) Což znamená, že pocity, emoce mají vliv na fyzické tělo a ovlivňují jej. (34) Emoce Emoce jsou běžnou součástí našeho lidského života. Projevují se v podobě pocitů libosti nebo nelibosti, které vznikají při reakci na určitou situaci, a jsou doprovázeny zážitkem, který při nich vzniká. (35) V dnešní době je již vydáno mnoho knih, které se věnují tomu, jaké emoce působí na jaké části těla. Jako příklad za všechny zde uvedu rozdělení autorek Louise L. Hay a dr. Mona Lisa Schultz. Dle jejich názoru je tělo rozděleno do sedmi skupin orgánů, emočních center, které mají vztah k určitým emocím. 1) První emoční centrum: kosti, klouby, krev, imunitní systém a kůže. Tyto části těla významně ovlivňuje pocit bezpečí v našem životě. Můžeme jej chápat i jako pocit zařazenosti do skupiny. 2) Druhé emoční centrum: močový měchýř, pohlavní orgány, spodní část zad a kyčle, s nimiž je spojována otázka lásky a peněz. 3) Třetí emoční centrum: trávící systém, váha, nadledvinky, slinivka břišní a závislosti, které ovlivňuje to, jak pohlížíme sami na sebe. Jedná se o sebeúctu, sebe přijetí, apod. 4) Čtvrté emoční centrum: srdce, plíce a prsa. Vztahují se na rovnováhu a vyrovnanost, které se projevují ve všech složkách našeho života. 31 MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf; WANG, Yingwu. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA v denním životě. Poznání, s FRANKE, Rainer; FRANKE, Regine. 100 Situationen, in dennen Sie klopfen sollten: Die Stürme der Alltags meistern mit MET-Klopftherapie. Integral, s REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Akademie věd České republiky, s

16 5) Páté emoční centrum: ústa, krk a štítná žláza. Důležitou otázkou zde je umění komunikace. Zda nám dělá, či nedělá problémy. 6) Šesté emoční centrum: mozek, uši, oči. Tyto části těla reagují na flexibilitu našeho myšlení, na vnímání a zařazování informací, které k nám přicházejí. 7) Sedmé emoční centrum: chronické a degenerativní poruchy a život ohrožující nemoci. Poslední část se značně liší od ostatních, neboť je koncipována jako extrémní vyvinutí některé z předchozích částí. (36) K řešení takových situací nejvíce přispívají prožitky pozitivních zážitků. Důležité je netrápit se nad tím, co přijde, ale přijímat to, a těšit se na jakoukoliv aktivitu. Nejdůležitějším prvkem je zde také podpora nejbližší rodiny a blízkých. (37) Emoční inteligence EQ, neboli emoční inteligence, je zde také velmi důležitým prvkem, neboť je to schopnost jedince emoce vyjádřit, vnímat, porozumět jim nebo s nimi nějakým způsobem pracovat, což znamená, že je jedinec schopný záměrně vybrané emoce vyvolat, nebo naopak redukovat a nahradit je pozitivními. Cílem emoční inteligence je růst jedince jak po stránce emocionální, tak i intelektuální. Z některých studií vyplývá, že vyšší emoční inteligence vede k častěji prožívaným pozitivním emocím, jelikož je jedinec schopen vidět mnoho situací jasněji a jednotlivé emoce rozlišovat. (38) Je také velmi zajímavým poznatkem, že EQ s hodnotou IQ (inteligenční kvocient) nesouvisí. Mnohdy dokonce osoby s nižší hodnotou IQ daleko častěji prožívají pozitivní emoce a jsou schopni si je uvědomovat ve větším rozsahu. (39) Velmi zajímavý pohled na celou tuto problematiku má Aristoteles ve svém díle Etika Nikomachova: Každý se může rozzlobit to je snadné. Avšak rozzlobit se 36 HAY, Louse L.; SCHULTZ, Mona Lisa, MUDr. Vše je tak, jak má být: Jak uzdravit svoje tělo pomocí medicíny afirmací a intuice. Pragma, s HAY, Louse L. Miluj svůj život. Pragma, s LANDA, Augusto, et al. EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN SPANISH UNDERGRADUATES. Social Behavior & Personality. 1998, s GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence: Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Metafora, s

17 na toho pravého člověka, s tou pravou mírou, v ten pravý čas, z toho pravého důvodu a tím pravým způsobem to už tak lehké není. (40) 2.2 Spojení Ducha s tělem Po spojení těchto základních znalostí a metody TFT přichází inženýr Cary Craig s poklepáváním na určité body. Čímž se snaží již vzniklou metodu zefektivnit a zjednodušit. Nyní se tedy metoda skládá ze dvou velmi důležitých částí. První je pozitivní myšlenka (afirmace) a druhou ťukání na určitá místa na těle. Touto propojeností dochází k navázání na stejnou myšlenku, jako je u meridiánů, a tedy spojení Ducha s tělem, neboli ovlivňování fyzického těla pocity. Téma propojenosti dalo prostor vědcům, aby jej mohli vyvrátit nebo potvrdit. K překvapení všech došlo k vědeckému prokázání funkčnosti, když americká vědkyně Candace B. Pert, zaznamenala neočekávané výsledky. Zjistila, že tělo a mysl na sebe vzájemně působí, což se projevuje i v krvi. Z tohoto důvodu vznikají i reakce jako jsou zčervenání, mravenčení v břiše, či nevolnost, kterými běžně reagujeme na určité situace. (41) Znamená to tedy, že emoce, pocity, jsou doprovázeny fyziologickými změnami, které se mohou projevovat svou individuální délkou či intenzitou. (42) Pert tedy došla k závěru, že emoce ovlivňují tělo jak zvenku, tak zevnitř, a proto bychom je měli více vnímat. Dle jejího výzkumu jsou všechny negativní pocity a silné emoce, které nejsou zpracovány, uloženy. Až po jejich nahromadění vyplynou v podobě nemoci na povrch. Zdraví fyzického těla má, dle Pert, co do činění s biochemickými látkami, které právě tyto pocity produkují, a vše je uloženo v podvědomí. (43) Podvědomí Jak již z názvu plyne, je to část vědomí, která je mu podřízená. V praxi to znamená, že všechny myšlenky a pocity, které zaznamenáme některým z našich 40 GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence: Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Metafora, s PERT, B. Candace: Moleküle der Gefühle- Körper, Geist und Emotionen. Rororo, s HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Portál, s PERT, B. Candace: Moleküle der Gefühle- Körper, Geist und Emotionen. Rororo, s

18 smyslů, projdou naším vědomím a uloží se hlouběji, tedy do podvědomí. (44) Dle mého názoru to nejlépe vystihuje Dr. Joseph Murphy ve své knize: Každou myšlenku, kterou přijmeme, podvědomí přetvoří a promítne v našem životě, v podobě úspěchu, či zklamání. Podvědomí nerozlišuje dobré a špatné myšlenky, podvědomí přijímá a nechává růst všechna semínka, která na tuto půdu dopadnou. (45) 44 DETZLER, E. Robert: Cesta ke svobodě. ANAG s MURPHY, Josef, Dr. Moc podvědomí: Velká kniha vnitřního i vnějšího rozvoje. Knižní klub, s

19 3 METODIKA A PRAKTICKÉ UŽITÍ METODY EFT K tomu, aby si člověk mohl udělat na tuto metodu názor, je zapotřebí, aby si nejprve metodu vyzkoušel sám na sobě. Bez toho to nejde. Je to podobné, jako s řízením auta, každý se může naučit nebo si přečíst pravidla silničního provozu, naučit se všechny součástky automobilu, dokonce i s jejich funkcí, ale pokud do auta nesednete a nebudete řídit, nikdy nebudete schopni zhodnotit, jaké vlastně samotné řízení je. Tak, jako se lidé učili řídit, a pak až vznikaly různé příručky, poučky, knihy apod., vznikla i tato metoda. Hlavním cílem bylo, a je, osvobodit člověka od emočního vypětí, strachů, deprese a dalších běžných sužujících negativních emocí, nebo aspoň zmírnit jejich projevy a působení, pomocí poklepávání na energetické body a používání afirmací (pozitivních formulací). Teprve až po dlouhodobém praktickém využívání byly sepsány první knihy a publikace, které se následně začaly šířit do celého světa. Z tohoto důvodu se třetí kapitola zabývá metodikou metody EFT, energetickými body, které se stimulují, a pozitivními afirmacemi. Každý čtenář si po přečtení této práce může techniku na vlastní kůži vyzkoušet, udělat si na ni názor, obohatit se o novou zkušenost, nebo zmírnit projevy či příznaky nějaké negativní energie ukryté v těle. 3.1 Metodika EFT Na rozdíl od ostatních metod, zde dotyčná osoba nemusí dlouze vyprávět o tom, co bylo, či je příčinou jejích problémů nebo se vracet ke svému dětství a hledat, kdy ta která situace vznikla. Stačí se pouze naučit body na těle, jejichž stimulace vede ke zlepšení nebo úplnému vymizení negativní emoce. (46) Celkový počet bodů, které jsou s touto metodou spojovány, je 14. Nacházejí se na obličeji, rukou a trupu. (47) K tomu, abychom mohli s metodou efektivně pracovat, nemusíme používat všechny. Jako nejdůležitější jsou uvedeny body na obličeji, viz níže. Pokud se však rozhodneme s metodou pracovat, nebo budeme 46 TEMES, Roberta, PhD. Ťukáním ke zdraví a pohodě. Alternativa, s. 47 MARX, Susanne. Klopfen befreit: EFT klar und verständlich. VAK Verlags GmbH, s

20 cítit, že řešená situace má hlubší charakter, doporučuje se vyzkoušet všechny jednotlivé body a zjistit, které z nich sedí dotyčnému nejvíce. (48) Poklepává se dvěma prsty (ukazovákem a prostředníkem) 2x na každý bod. Energetická místa na obličeji mají své pořadí, aby celý proces byl plynulý a efektivní. Pořadí dalších bodů již tolik důležité není. Toto poklepávání by se mělo opakovat 7 9x za sebou, dle potřeby však můžete tento počet zvýšit nebo snížit. (49) Strana, na kterou poklepáváte, zde taky nehraje roli. Můžete využít jen jednu stranu obličeje, měnit je, nebo začít na pravé a skončit na levé části, či obráceně. (50) Spolu s poklepáváním na energetické body je důležité opakování si nějaké afirmace. Jejich struktura je popsána níže. 3.2 Body poklepu Energetických bodů, které se používají v této metodě, je celkem 14, jak jsem již zmiňovala v metodice. Samotní terapeuti nevědí, které z těchto bodů leží, či neleží na nějaké meridiánové dráze, ale jak sami popisují, ani to vědět nepotřebují. (51) Ve své práci uvádím všechny body, aby si každý mohl vybrat takové, jaké na něj budou nejvíce působit. Většinou vypadá následná práce tak, že základní body, které se nacházejí na obličeji, jsou doplněny o ty, které si vyberete. Pro větší přehlednost uvedu postupně energetická místa na obličeji, rukou a na trupu v následujících podkapitolách Obličej V obličejové části se nachází celkem 7 bodů. Při práci s jednou stranou obličeje jich použijete celkem pět. Přikládám zde obrázek s body poklepu, aby byla celá práce usnadněna doplněním o vizuální stránku. Zmíněná energetická centra dále blíže popisuji. 48 REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s PREUß, Christel. Klopfakupressur: Mit EFT Energienblockaden lösen. Südwest, s REILAND, Christian. EFT: Klopfakupressur für Körper, Geist und Seele. Goldmann, s WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s

21 Obrázek s obličejovými body Zdroj: Autor (52) Bod č. 1 Jak můžete vidět, první bod je umístěn mezi vnitřními okraji obočí a kořenem nosu. Některé publikace ukazují místo jednoho bodu dva, kdy se každý z nich nachází blíže k jednomu z vnitřních okrajů obočí. (53) Tento bod patří do meridiánové dráhy močového měchýře. (54) Tvoří druhý bod z celkového počtu 67. Důležitou emocí, která se pojí s touto dráhou, je strach. (55) Bod č. 2 Energetické místo, které následuje, zůstává opět u obočí, ovšem přesouvá se na jeho druhou stranu. Tedy na místo, kterým bychom mohli rozšířit oko. Opět je tento bod v některých publikacích zaznačen výše, v některých níže. Umístěním na tomto obrázku odpovídá dráze žlučníku, kde tvoří první, ze 44 bodů celé meridiánové dráhy. Emoce, se kterou je spojována, je hněv. (56) 52 Přesné umístění bodů se v různých publikacích liší, jelikož nejsem schopna posoudit, které body nejvíce vyhovují, rozhodla jsem se použít u každého bodu jeho průměr. Díky poklepávání dvěma prsty je plocha, která je použita, ale stejně větší, než ta, co je zaznamenána na obrázku. Z tohoto důvodu jsou konečné odchylky minimální. 53 KATAYAMA, Zdena. EFT pro každého: jednoduchá, rychlá a účinná cesta k psychickému i fyzickému zdraví s WAGNER, B. Ramona. EFT- svoboda emocí: Jednoduchá metoda sebe- léčení. ANAG, s RŮŽIČKA, Radomír; SOSÍK, Rudolf; WANG, Yingwu. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA v denním životě. Poznání, s RŮŽIČKA, Radomír, MUDr., CSc. Akupunktura v teorii a praxi. POZNÁNÍ, s

Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní terapie Faster EFT. Bc. Radka Pastyříková

Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní terapie Faster EFT. Bc. Radka Pastyříková Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní terapie Faster EFT Bc. Radka Pastyříková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce poukazuje na problematiku lidských

Více

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Obor: MA - IV SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Šprtová Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Iveta

Více

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iva Horychová Vliv rodiny na trávení volného času dětí Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Diplomová práce Bc. Iveta Jakoubková Osobnost učitele Olomouc 2013 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Plevová, PhD.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol Bakalářská práce Barbora Janoušková Předškolní a mimoškolní

Více

Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu

Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Černý Michal Analýza vztahu studentů oboru Podnikové informační systémy ke studiu Bakalářská práce

Více

Sociální aspekty paliativní péče

Sociální aspekty paliativní péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty paliativní péče DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Mőhlpachr, Ph.D.

Více

KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII

KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII Vypracovala: Bc. Kristýna Káčerová Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň Bakalářská práce Václava Babková Učitelství praktického vyučování a odborného

Více

Školní klima jako součást analýzy podmínek školy. (ZŠ a MŠ Loděnice) Diplomová práce. Brno 2007. Vedoucí diplomové práce:

Školní klima jako součást analýzy podmínek školy. (ZŠ a MŠ Loděnice) Diplomová práce. Brno 2007. Vedoucí diplomové práce: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Školní klima jako součást analýzy podmínek školy (ZŠ a MŠ Loděnice) Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová Vypracovala:

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Styly učení a možnosti jejich rozvoje ve výuce jazyka anglického. Bronislava Hašpicová

Styly učení a možnosti jejich rozvoje ve výuce jazyka anglického. Bronislava Hašpicová Styly učení a možnosti jejich rozvoje ve výuce jazyka anglického Bronislava Hašpicová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Těžištěm této práce je akční výzkum ve výuce anglického jazyka žáků střední školy.

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Petra Zakrevská Bakalářská práce 200x ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá propojením andragogiky s ostatními vědami, zejména

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor

Více