Návrh na SMĚRNICI RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na SMĚRNICI RADY"

Transkript

1 Návrh na SMĚRNICI RADY Brusel COM(2000)382 final týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví, uzavřenou Asociací evropských aerolinií (AEA), Evropskou federací pracujících v dopravě (ETF), Evropskou asociací pracovníků cockpitů (pilotních kabin) (ECA), Evropskou asociací regionálních aerolinií (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA) (předloženo Komisí) Vysvětlující memorandum I. CÍL NÁVRHU 1. Účelem návrhu směrnice je zavést do života Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřenou 22. března 2000 mezi organizacemi, představujícími management a práci v sektoru civilního letectví. 2. Když byla odeslána Bílá kniha o sektorech a činnostech, vyjmutých ze směrnice o pracovní době, byli sociální partneři požádáni, aby ji pojímali jako první kolo formálních konzultací, pokud jde o pracovní dobu v příslušných sektorech a činnostech. 31. března 1998 zahájila Komise na základě reakcí na Bílou knihu druhou fázi konzultací k obsahu předpokládaného návrhu. 3. Na základě druhé etapy konzultací organizace, představující management a práci na evropské úrovni: AEA, (Association of European Airlines), ETF (European Transport Workers Federation), ECA (European Cockpit Association), ERA (European Regions Airline Association), a IACA (International Air Carrier Association) uzavřely Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví 22. března Předložily dohodu Komisi a požádaly ji o realizaci rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s článkem 139 (2) Smlouvy o ES. II. PŘEZKOUMÁNÍ DOHODY 4. Ve svém sdělení Přijetí a podpora sociálního dialogu na úrovni Společenství Komise zdůraznila, že před jakýmkoliv předložením legislativního návrhu Radě Komise provede vyhodnocení zahrnující úvahy o reprezentativním postavení smluvních stran, jejich mandátu a legalitě každé klauzule dohody ve vztahu k právu Společenství a ustanovením, týkajícím se malých a středně velkých podniků". Reprezentativnost smluvních stran a jejich příslušné mandáty 1

2 5. Organizace, které jsou signatáři dohody, jsou AEA, ETF, ECA, ERA a IACA. Těchto pět organizací se angažuje ve Společném výboru pro civilní letectví od jeho vzniku v roce Aktivity společného výboru vyústily v několik společných názorů, týkajících se problémů dopravy a sociální politiky. 6. Podle materiálu předloženého stranami - signatáři se názory vztahují k specifickému sektoru a jsou organizovány na evropské úrovni. Navíc sestávají z organizací, které jsou samy integrální a uznávanou částí struktur sociálních partnerů členských států a které mají kapacitu projednávat dohody a jsou představiteli všech členských států. Posléze mají vhodné struktury k zajištění jejich efektivního podílení se na realizaci sociálních ustanovení smlouvy. 7. Všechny signatářské organizace předávaly informace o svém reprezentativním postavení. Skutečnosti prokazují, že jsou v sektoru civilního letectví dostatečně reprezentativní pro mobilní personál. AEA představuje hlavně vlajkové dopravce států. Na jejich pobočky připadá celkem 75 % celkové zaměstnanosti v letectví. Zbytek pracujících je zaměstnán u charterových leteckých společností, organizovaných na evropské úrovni v IACA a Sdružení evropských regionálních aerolinií ERA. ERA reprezentuje evropské aerolinie, výrobce a letiště, poskytla však data jen za své letecké činnosti. Ze strany odborů byla dohoda podepsána ETF, která představuje kabinové posádky (cca 2/3 celkového počtu mobilních zaměstnanců) a ECA, která reprezentuje piloty a palubní inženýry. 8. Tabulka dále uvádí přehled zaměstnaných v civilním letectví, s odhadem dat o mobilním personálu. Lze odhadnout, že na základě existujících čísel dosahuje celkový počet mobilních pracovníků v civilním letectví přibližně osob. Na straně zaměstnavatelů členové tří signatářských stran zaměstnávají téměř 95% všeho mobilního personálu, z nichž členové AEA sami představují tři čtvrtiny zaměstnaných. ECA představuje více než 80% evropských pilotů a palubních inženýrů, zatím co ETF představuje cca 70 % kabinových posádek. zaměstnavatelé zaměstnáno celkem mobilní personál celkem % mobilního personálu AEA (1) (5) 73,05 % IACA (2) (5) 13,52 % ERA (2) (5) 7,58 % celkem signatáři ,15 % sektor celkem (3) (6) 100,00 % nesignatáři (4) (4) 5,85 % odbory mobilní personál představují % mobilního personálu ECA (7) (2) 80,00 % ETF (8) (2) 71,64 % celkem ,47 % 2

3 Zdroje: (1) Institute of Air Transport (ITA) 1997: Studie o sociálních efektech změn v sektoru civilního letectví, (2) Data poskytnutá organizacemi se vztahují k létům 1998 a 1999, (3) Viz ITA, s.141, (4) Čísla za nesignatářské organizace se vypočítaly jako rozdíl mezi odhadnutým celkovým počtem zaměstnaných a počty, udanými signatářskými stranami, (5) Viz ITA, s.4, (6) Odhaduje se, že mobilní personál dosahuje mezi a pracovníky, (7) Odhad na základě dat ECA, (8) Odhad na základě čísel ETF. 9. Organizace proto vyhovují kriteriím pro sociální partnery na evropské úrovni, jak je stanoveno ve sdělení Komise z roku 1993, a v důsledku toho byly zařazeny do seznamu organizací sociálních partnerů v příloze I ke sdělení Komise Úprava a podpora sociálního dialogu na úrovni Společenství : AEA, IACA a ERA jako organizace zaměstnavatelů v sektoru, ETF jak oborový evropský výbor s pobočkou ETUC. Ustanovení týkající se malých a středně velkých podniků 10. Článek 137(2) Smlouvy o ES stanoví, že legislativa k sociální politice by se měla vyhnout ukládání správních, finančních a právních překážek způsobem, který by zpožďoval vytváření a rozvoj malých a středně velkých podniků. 11. Dohoda nečiní rozdíl mezi pracujícími malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy a ostatními pracovníky. Avšak minimum norem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci by se nemělo vztahovat na velikost podniku. Nicméně ERA představuje 59 hlavně malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy, jejichž velikost se mění; spočívá na počtu zaměstnaných a podle nejnovější statistiky (leden 2000) mají od 28 do 2200 zaměstnanců. 12. Skutečnost, že je ERA stranou dohody, ukazuje, že zájmy malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy byly vzaty v úvahu. Navíc žádné z ustanovení dohody nelze posuzovat jako dotýkající se potenciálního vstupu na trh nových malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy. 13. Komise proto dochází k závěru, že je dohoda v souladu s ustanoveními, která se vztahují na ustanovení, vztahující se k malým a středně velkým podnikům. Legalita klauzulí dohody 14. Komise pečlivě posuzovala každou z klauzulí dohody a nenalezla jakékoliv ustanovení v rozporu s právy Společenství. Závazky uložené členským státům se přímo neodvozují z dohody mezi sociálními partnery, ale od systémů pro uplatnění dohody podle směrnice. Partneři zamýšlejí, že s ohledem na mobilní personál v sektoru civilního letectví ustanovení této směrnice a dohody v příloze nahrazují obecnější ustanovení, obsažená ve směrnici Rady 93/104/ES, jak byla novelizována Evropským parlamentem a Radou směrnicí 2000/xxx/ES. Následující část obsahuje hodnocení obsahu dohody Komisí. 3

4 Hodnocení dohody 15. Stanovením minimálních požadavků na pracovní dobu Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví zahrnuje body 7, 8 a 19 Charty základních sociálních práv Společenství nebo pracujících, zmíněných v článku 136 Smlouvy o ES. 16. Komise soudí, že přijatelnost, pružnost a organizace pracovní doby jsou klíčovými aspekty jak pokud jde o podmínky pracujících, tak pro dynamiku firem a hraje významnou úlohu při určování situace na trhu práce a vytváření zaměstnanosti. 17. V této souvislosti Komise plně schvaluje zaměření dohody o pracovní době, uzavřené mezi AEA, ETF, ECA, ERA a IACA a pokládá ji za důležitý krok ve třech aspektech. 18. Za prvé zavedení minimálních požadavků na pracovní dobu ve Společenství pro mobilní personál v civilním letectví představuje velký krok vpřed k vytvoření minimálního souboru základních práv pracujících. 19. Za druhé dohoda vytváří rovnováhu mezi potřebou zajistit přiměřenou ochranu zdraví a bezpečnosti při práci mobilního personálu v civilním letectví se zřetelem na pracovní dobu a bezpečnost mobilního personálu v civilním letectví a požadavky na umožnění přiměřené pružnosti provozu leteckých společností, pracujících v provozu komerčního letectví a zachování norem přiměřené bezpečnosti pro veřejnost. Z tohoto hlediska je dohoda v souladu se Sociálním akčním programem Společenství , Bílou knihou o sektorech a činnostech vyjmutých ze směrnice o pracovní době, Akčním programem Komise ke společné dopravní politice a sdělením Komise Modernizace organizace práce. 20. Za třetí dohoda vytváří pozoruhodný výdobytek pro sektorový sociální dialog na úrovni Společenství, potvrzuje klíčovou úlohu evropských sociálních partnerů při předkládaní, doplňování a úpravě norem států k pracovním podmínkám na úrovni Společenství, a ilustruje úlohu, jakou mohou hrát sociální partneři v evropské strategii zaměstnanosti, dohodnuté na mimořádném lucemburském summitu v roce 1997 a v následných rezolucích Rady, zejména rezoluci Rady k směrnicím (návodům) k zaměstnanosti na rok Komise věří, že se naplňují všechny podmínky pro předložení návrhu určeného k realizaci této dohody cestou rozhodnutí Rady. III. Návrh Komise 22. Ve svém sdělení ze 14. prosince 1993 Komise vyhlásila, že realizace dohody uzavřené na úrovni Společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady na návrh Komise na společné vyžádání sociálními partnery by nedalo Radě příležitost novelizovat dohodu. Z tohoto důvodu Komise pouze navrhne po posouzení dohody mezi sociálními partnery přijetí rozhodnutí o dohodě, jak byla uzavřena. V tomto případě je navrženým nástrojem směrnice. Proto obsahuje standardní klauzule, vztahující se k realizaci směrnice na úrovni státu. 23. Komise také dospěla k názoru, že rozhodnutí Rady musí být omezeno na vypracování závazných ustanovení o dohodě uzavřené mezi sociálními partnery, takže text dohody by nepředstavoval část rozhodnutí, ale byl by k němu přiložen. 24. Posléze Komise oznámila, že jestliže Rada rozhodne v souladu s postupem stanoveným v posledním pododstavci článku 139(2) nerealizovat dohodu, jak byla uzavřena sociálními 4

5 partnery, Komise stáhne návrh rozhodnutí a posoudí ve světle provedené práce, zda by byl právní nástroj v posuzované oblasti přiměřený. 25. Na základě výše uvedeného tedy Komise nezahrnula text dohody do svého návrhu, ale uvedla jej jednoduše v příloze. Navíc znovu zdůrazňuje, že jestliže Rada novelizuje dohodu uzavřenou mezi sociálními partnery, stáhne svůj návrh. Právní základ 26. Článek 139(2) Smlouvy o ES stanoví, že dohody uzavřené na úrovni Společenství se provádějí buď v souladu se zvyklostmi vlastními sociálním partnerům a členským státům, nebo v oblastech, na které se vztahuje článek 137, na základě společné žádosti signatářů na návrh Komise. Dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví se vztahuje na zdraví a bezpečné prostředí pracujících, které spadá pod článek 137 (1) Smlouvy o Společenství. To je jedna z hlavních oblastí, kde může Komise jednat kvalifikovanou většinou. V důsledku toho je článek 139 (2) vhodným právním základem pro návrh Komise. 27. Tento článek neuplatňuje konzultace s Evropským parlamentem na vyžádání, adresované sociálními partnery Komisi. Nicméně v souladu s iniciativou ve svém sdělení Komise Evropský parlament informovala o různých etapách konzultací se sociálními partnery. Předkládá také svůj návrh parlamentu, aby tak mohl poskytnout svůj názor Komisi a Radě, pokud si to přeje. Totéž platí pro Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Forma, která se volí pro nástroj 28. Termín rozhodnutí v článku 139 (2) je míněn v obecném smyslu, aby se umožnila volba právního nástroje podle článku 249 Smlouvy o ES 1. Je na Komisi, aby navrhla Radě nejvhodnější ze tří závazných nástrojů podle citovaného článku (nařízení, směrnice nebo rozhodnutí). V tomto případě s ohledem na podstatu a obsah dokumentu sociálních partnerů je jasné, že dohoda je zamýšlena k nepřímému uplatnění prostřednictvím ustanovení, která se transponují do práva členských států a/nebo sociálních partnerů. Odtud v tomto případě je nejvhodnějším nástrojem pro jeho uplatnění směrnice Rady. Navíc v souladu s daným předsevzetím Komise soudí, že by text dohody neměl být částí směrnice, ale měl by být k ní přiložen. 29. Komentář Komise ke článkům v návrhu jsou uvedeny dále. Článek 1 1 Článek 249 Smlouvy o ES: Ke splnění svých úkolů a za podmínek, stanovených v této smlouvě, Evropský parlament společně s Radou, Rada a Komise vydávají nařízení, směrnice a rozhodnutí a podávají doporučení nebo zaujímají stanoviska. Nařízení má obecnou závaznost. Je závazné ve všech svých částech a je určeno k bezprostřednímu uplatnění v každém členském státě. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává orgánům státu. Rozhodnutí je závazné ve všech svých částech pro toho, komu je určeno. Doporučení a stanoviska nejsou závazná. 5

6 30. Tento článek se omezuje na uzavření závazné dohody mezi sociálními partnery, jejíž účel je podle Rozhodnutí Rady podle článku 139(2) Smlouvy o ES. Články 2 až Článek 2(1) říká, že ustanovení směrnice předepisuje jen minimum požadavků a tím poskytuje členským státům možnost volby přijmout v příslušné oblasti přísnější opatření. 32. Článek 2(2) je neregresní standardní klauzule, která se dotýká členských států, které mají v době přijetí směrnice vyšší úroveň ochrany, než jaká je zaručena dohodou. Tato klauzule znamená, že by nemělo docházet k snižování obecné úrovně ochrany pro pracovníky, když se přijímá směrnice. Nicméně nabízí členským státům možnost přijetí různých opatření předepsaných v dohodě. V každém případě je jasné, že prostor členských států pro manévrování se vztahuje jen na úroveň ochrany přesahující úroveň, jaká je garantovaná směrnicí. 33. Článek 3 zavazuje členské státy udělit sankce, které jsou efektivní, přiměřené narušení a představují dostatečné odstrašení. Při uplatňování práva Společenství je nezbytné, jako v každém právním systému, že jsou na jedné straně uložené závazky odvozené z tohoto zákona odrazující od narušování a na druhé straně, že ti, kdož nerespektují právo Společenství, jsou patřičně postihováni. 34. Články 4 až 6 obsahují obvyklá ustanovení ke transpozici do národního práva členských států. IV. Odůvodnění směrnice s ohledem na subsidiaritu 35. Návrh směrnice Rady týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřené AEA, ETF, ECA, ERA a IACA, je v souladu se zásadou subsidiarity, pokud jde o její dva prvky, nezbytnosti a úměrnosti, jak je stanoveno v článku 5 Smlouvy o ES. 36. Potřeba akce Společenství neplyne jen ze skutečnosti, že se sociální partneři na základě postupu stanoveného v článku 138 Smlouvy o ES shodli, že je nezbytné podniknout akci na úrovni Společenství, a požádaly o její realizaci dohodou na úrovni Společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady spočívající na návrhu Komise podle článku 139 (2) Smlouvy o ES, ale také ze skutečnosti, že je letecká doprava vysoce integrovaný sektor s velkou konkurencí. 37. Směrnice Rady odpovídá požadavku úměrnosti potud, že definuje jen hlavní cíle, kterých by se mělo dosáhnout. V. Závěr 38. Rada se žádá přijmout návrh na směrnici Rady, týkající se Evropské dohody o organizaci práce mobilního personálu v civilním letectví, uzavřenou s AEA, ETF, ECA, ERA a IACA. Návrh na 6

7 SMĚRNICI RADY týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví, uzavřenou s AEA, ETF, ECA, ERA a IACA (Text platí pro EHP) RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2), návrh Komise, názor Evropského parlamentu, názor Hospodářského a sociálního výboru, názor Výboru regionů, protože 1) management a sociální partneři mohou v souladu s článkem 139(2) Smlouvy o ES společně požádat, aby byly dohody na úrovni Společenství realizovány rozhodnutím Rady na návrh Komise, 2) Rada přijala směrnici 93/104/ES o určitých aspektech organizace pracovní doby, 3) civilní letectví bylo jedním ze sektorů a činností vyloučených z uplatnění této směrnice, 4) Komise v souladu s článkem 138(2) Smlouvy o ES konzultovala s managementem a sociálními partnery možný směr akcí vzhledem k sektorům a činnostem, vyloučeným ze směrnice 93/104/ES, 5) Komise, která dospěla po konzultaci k závěru, že akce Společenství by byla žádoucí, ještě jednou znovu konzultovala management a sociální partnery na úrovni Společenství k podstatě předpokládaného návrhu v souladu s článkem 138(3) Smlouvy o ES, 6) AEA, ETF, ECA, ERA a IACA informovaly Komisi o svém záměru zahájit jednání v souladu s článkem 138(4) Smlouvy o ES, 7) řečené organizace uzavřely 22. března 2000 Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, 8) tato dohoda obsahuje společný požadavek na Komisi realizovat dohodu rozhodnutím Rady na návrh Komise, v souladu s článkem 139(2) Smlouvy o ES, 9) Rada ve svém rozhodnutí z 13. března 2000 o návodech (směrnicích) pro zaměstnaneckou politiku členských států pro rok 2000 vyzvala sociální partnery na všech patřičných úrovních, aby projednali dohody k modernizaci organizace práce, včetně systémů pružné pracovní doby, s cílem učinit podniky produktivnější a konkurenceschopnější a k dosažení požadované rovnováhy mezi pružností a bezpečností, 7

8 10) tato směrnice a připojená dohoda stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, pokud jde o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, 11) vhodným nástrojem pro realizaci dohody je směrnice ve smyslu 249 Smlouvy o ES, která zavazuje členské státy, pokud jde o výsledek, kterého se má dosáhnout, přičemž na nich ponechává volbu formy a metod, 12) s ohledem na vysoce integrovanou povahu sektoru letectví a podmínky konkurence, které v něm převažují, cíle této směrnice chránit zdraví a bezpečnost nemohou být dostatečně dosaženy členskými státy, a proto se požaduje akce Společenství. Tato směrnice nejde za to, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů, 13) s ohledem na podmínky používané v dohodě, které v ní nejsou specificky definovány, tato směrnice ponechává členským státům volnost definovat je v souladu s právem a praxí států, jak to platí pro ostatní směrnice k sociální politice, využívající obdobné podmínky, za předpokladu, že řečené definice jsou slučitelné s dohodou. 14) Komise zpracovala svůj návrh směrnice v souladu se svým sdělením z 20. května 1998 o přijetí a podpoře sociálního dialogu na úrovni Společenství s přihlédnutím k reprezentativnímu postavení stran - signatářů a legalitě každé klauzule dohody, 15) Komise zpracovala svůj návrh směrnice v souladu s článkem 137 (2) Smlouvy o ES, který stanoví, že směrnice v doméně sociální politiky by se měla vyhnout správním, finančním a právním překážkám způsobem, který by zdržel vytváření a rozvoj malých a středně velkých podniků. 16) směrnice a přiložená dohoda představují minimální normy; členské státy a/nebo sociální partneři mohou zachovat nebo zavést příznivější ustanovení, 17) realizace této směrnice nesmí sloužit k odůvodnění jakékoliv regrese ve vztahu k situaci, která již existuje v každém členském státě, 18) realizace dohody přispívá k dosažení cílů podle článku 136 Smlouvy o ES 2. PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Článek 1 2 Článek 136: Společenství a členské státy, respektujíce základní sociální práva, jak jsou stanovena v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu 18. října 1961, v Chartě základních sociálních práv pracujících ve Společenství z roku 1989, sledují následující cíle: podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich zlepšování, náležitou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj potenciálu pracovních sil s ohledem na trvale vysokou úroveň zaměstnanosti a boj proti vylučování z trhu práce. Za tím účelem Společenství a členské státy provádějí opatření, která berou v úvahu rozmanitou vnitrostátní praxi, zejména ve smluvních vztazích, jakož i nutnost udržet konkurenceschopnost hospodářství Společenství. Soudí, že takový rozvoj bude výsledkem jak fungování společného trhu, který napomůže sladění sociálních systémů, tak postupů stanovených touto smlouvou a sbližování zákonů a jiných předpisů. 8

9 Účelem této směrnice je dát právní průchod připojené Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřené 22. března 2000 mezi organizacemi, představujícími management a práci v civilním letectví Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) a International Air Carrier Association (IACA). Článek 2 1. Členské státy mohou zachovat nebo zavést mnohem příznivější ustanovení, než která jsou stanovena v této směrnici. 2. Realizace této směrnice nevytváří za žádných okolností dostatečné základy pro odůvodnění snížení obecné úrovně ochrany pracujících na poli, na které se vztahuje tato směrnice. Tím zůstávají nedotčena práva členského státu a/nebo managementu a sociálních partnerů stanovit ve světle měnících se okolností různé právní, regulační nebo kontraktační systémy ve vztahu k těm, které převažují v době přijetí této směrnice, pokud se vždy budou držet minimálních požadavků stanovených v této směrnici. Článek 3 Členské státy stanoví rozpětí sankcí, uplatňovaných při narušení ustanovení států, uplatněných při realizaci této směrnice a přijmou všechny nezbytné kroky k zajištění, že budou prosazeny. Sankce musejí být efektivní, úměrné narušení a musejí být dostatečně odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději k datu zmíněnému v článku 4 a oznámí včas všechny následné novelizace. Článek 4 Členské státy uvedou v platnost zákony, nařízení a správní ustanovení, nezbytná k uvedení do souladu s touto směrnicí do dvou let po jejím přijetí nebo zajistí, že nejpozději k tomuto datu přijmou management a sociální partneři nezbytná opatření podle dohody, požadující, aby členské státy přijaly jakákoliv nezbytná opatření, která by jim umožnila kdykoliv být v postavení zaručujícím výsledky stanovené touto směrnicí. Budou neprodleně informovat Komisi. Článek 5 Tato směrnice vstoupí v platnost dvacátý den po jejím zveřejnění v Official Journal of the European Communities. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 6 9

10 PŘÍLOHA Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřená mezi Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) a International Air Carrier Association (IACA) S ohledem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství a zejména článků 138 a 139(2), protože článek 139 (2) Smlouvy o ES stanoví, že dohody uzavřené na Evropské úrovni mohou být realizovány na společnou žádost signatářských stran rozhodnutím Rady na návrh Komise; signatářské strany tímto takovou žádost podaly; signatářské strany soudí, že ustanovení této smlouvy jsou specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, vztahující se k organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví; signatářské strany dohodly následující: Klauzule 1 1. Dohoda se vztahuje na pracovní dobu mobilního personálu v civilním letectví. 2. Stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, vztahující se k organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví. Klauzule 2 1. Pracovní doba znamená jakékoliv období, v jehož průběhu pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a provádí své aktivity nebo úkoly (povinnosti) v souladu se zákony nebo praxí členského státu. 2. Mobilní personál v civilním letectví znamená členy posádky na palubě civilního letadla zaměstnané podnikem ustaveným v členském státě. 3. Bloková doba letu znamená dobu mezi prvním pohybem letadla z jeho parkovacího místa pro účely vzletu, dokud nepřijede k odstavení na určenou parkovací polohu a než jsou všechny motory zastaveny. Klauzule 3 1. Mobilní personál v civilním letectví má právo na roční dovolenou nejméně čtyři týdny v souladu s podmínkami pro oprávnění a nebo poskytnutí takové dovolené stanovené legislativou nebo praxí státu. 2. Minimální období placené dovolené nesmí být nahrazeno náhradou v hotovosti s výjimkou toho, když je zaměstnanecký poměr ukončen. 10

11 Klauzule 4 1. a) Mobilní personál v civilním letectví je oprávněn k bezplatné zdravotní prohlídce před jeho zařazením a následně v pravidelných intervalech; b) mobilní personál v civilním letectví trpící zdravotními problémy, uznanými jako následek práce v noci, bude přeřazen, kdykoliv je to možné, na denní práci s pohyblivou nebo nepohyblivou pracovní dobou, k níž je vhodný. 2. Bezplatná zdravotní prohlídka zmíněná v odstavci 1 a) musí být provedena v souladu s důvěrností lékařských skutečností. 3. Bezplatná zdravotní prohlídka zmíněná v odstavci a) může být provedena v rámci národního zdravotního systému. Klauzule 5 1. Mobilnímu personálu v civilním letectví bude poskytována ochrana zdraví a bezpečnost při práci přiměřená povaze jeho práce. 2. Přiměřené služby ochrany a prevence nebo zařízení s ohledem na bezpečnost a zdraví mobilního personálu v civilním letectví budou kdykoliv dostupné. Klauzule 6 Přijmou se potřebná opatření, aby se zajistilo, že zaměstnavatel, který zamýšlí organizovat práci podle určitého rozvrhu, vezme zřetel na obecné principy úpravy práce pro pracovníka. Klauzule 7 Informace týkající se specifických pracovních rozvrhů mobilního personálu v civilním letectví by se měly poskytnout kompetentním orgánům, pokud o to požádají. Klauzule 8 1. Pracovní doba by měla být posuzována bez ohledu na jakoukoliv budoucí legislativu Společenství k omezením doby letu a služby a požadavkům na odpočinek a ve spojení s národní legislativou k tomu přijatou; ta by se měla vzít v úvahu ve všech příslušných věcech. 2. Maximální roční pracovní doba, včetně zálohy (pohotovosti) pro přidělení služby, jak platí podle platných zákonů, bude 2000 hodin, v nichž bude blok letové doby omezen na 900 hodin. 3. Maximální roční pracovní doba bude rozložena v průběhu roku tak rovnoměrně, jak je to proveditelné. Klauzule 9 Nehledě na klauzuli 3, mobilní personál v civilním letectví bude mít dny volna bez jakýchkoliv povinností a záloh (pohotovostí), které se oznámí předem, takto: 11

12 a) nejméně 7 jednotlivých dnů v každém kalendářním měsíci, které zahrnou doby odpočinku požadované podle zákona, a b) nejméně 96 jednotlivých dní v každém kalendářním roce, které mohou zahrnout jakékoliv doby odpočinku požadované podle zákona. Klauzule 10 Strany přehodnotí výše uvedená ustanovení dva roky po skončení realizačního období, stanoveného v rozhodnutí Rady, jímž se tato dohoda uvádí do praxe. Brusel 22. března 2000 Následují podpisy 2 až 3 představitelů každé ze signatářských organizací. Zdroj: COM(2000)382 final, Brusel, Překlad: Antonín Peltrám 12

13 (dále je v originále uveden níže uvedený dodatek - uvádíme pouze výtah) DODATEK O HODNOCENÍ VLIVU NA MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ PODNIKY Opakují se některá zdůvodnění z memoranda, shrnuje se: cíl, na koho se vztahuje návrh, jak bude návrhem ovlivněno podnikání, jaké ekonomické efekty návrh předpokládá, zda návrh řeší specifika drobných a středně velkých podniků, s kým byl návrh prokonzultován. 13

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES. ze dne 4. listopadu 2003. o některých aspektech úpravy pracovní doby

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES. ze dne 4. listopadu 2003. o některých aspektech úpravy pracovní doby SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Článek 5 Obecné ustanovení

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Článek 5 Obecné ustanovení VYBRANÁ USTANOVENÍ Článek 5 Obecné ustanovení 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna hlediska týkající se práce. CELÝ PŘEDPIS 1989L0391 CS 11.12.2008

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM Rada EU se zřetelem na SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM - Smlouvu o ustavení ES, zejména čl. 75 1), - návrh Komise, - názor Hospodářského a sociálního

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2011 KOM(2011) 794 v konečném znění 2011/0374 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 27.5.2014 L 157/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců SMĚRNICE RADY 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 1999 Na přípravě vydání překladu směrnic Evropské unie, uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách, se podílela skupina odborníků ve složení: Ing. Josef

Více

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech III. Odměňování manažerů dílčí studie

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ... 2

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ... 2 SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ... 2 ČÁST PRVNÍ... 3 ZÁSADY... 3 ČÁST DRUHÁ... 6 OBČANSTVÍ UNIE... 6 ČÁST TŘETÍ... 7 POLITIKY SPOLEČENSTVÍ... 7 HLAVA

Více

Postupy pro implementaci

Postupy pro implementaci Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2009 2014 přijaté Výborem pro Finanční mechanismus EHP podle čl. 8 odst. 8 protokolu 38b Dohody o EHP dne 13.ledna

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2010R1031 CS 01.09.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více