Návrh na SMĚRNICI RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na SMĚRNICI RADY"

Transkript

1 Návrh na SMĚRNICI RADY Brusel COM(2000)382 final týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví, uzavřenou Asociací evropských aerolinií (AEA), Evropskou federací pracujících v dopravě (ETF), Evropskou asociací pracovníků cockpitů (pilotních kabin) (ECA), Evropskou asociací regionálních aerolinií (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA) (předloženo Komisí) Vysvětlující memorandum I. CÍL NÁVRHU 1. Účelem návrhu směrnice je zavést do života Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřenou 22. března 2000 mezi organizacemi, představujícími management a práci v sektoru civilního letectví. 2. Když byla odeslána Bílá kniha o sektorech a činnostech, vyjmutých ze směrnice o pracovní době, byli sociální partneři požádáni, aby ji pojímali jako první kolo formálních konzultací, pokud jde o pracovní dobu v příslušných sektorech a činnostech. 31. března 1998 zahájila Komise na základě reakcí na Bílou knihu druhou fázi konzultací k obsahu předpokládaného návrhu. 3. Na základě druhé etapy konzultací organizace, představující management a práci na evropské úrovni: AEA, (Association of European Airlines), ETF (European Transport Workers Federation), ECA (European Cockpit Association), ERA (European Regions Airline Association), a IACA (International Air Carrier Association) uzavřely Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví 22. března Předložily dohodu Komisi a požádaly ji o realizaci rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s článkem 139 (2) Smlouvy o ES. II. PŘEZKOUMÁNÍ DOHODY 4. Ve svém sdělení Přijetí a podpora sociálního dialogu na úrovni Společenství Komise zdůraznila, že před jakýmkoliv předložením legislativního návrhu Radě Komise provede vyhodnocení zahrnující úvahy o reprezentativním postavení smluvních stran, jejich mandátu a legalitě každé klauzule dohody ve vztahu k právu Společenství a ustanovením, týkajícím se malých a středně velkých podniků". Reprezentativnost smluvních stran a jejich příslušné mandáty 1

2 5. Organizace, které jsou signatáři dohody, jsou AEA, ETF, ECA, ERA a IACA. Těchto pět organizací se angažuje ve Společném výboru pro civilní letectví od jeho vzniku v roce Aktivity společného výboru vyústily v několik společných názorů, týkajících se problémů dopravy a sociální politiky. 6. Podle materiálu předloženého stranami - signatáři se názory vztahují k specifickému sektoru a jsou organizovány na evropské úrovni. Navíc sestávají z organizací, které jsou samy integrální a uznávanou částí struktur sociálních partnerů členských států a které mají kapacitu projednávat dohody a jsou představiteli všech členských států. Posléze mají vhodné struktury k zajištění jejich efektivního podílení se na realizaci sociálních ustanovení smlouvy. 7. Všechny signatářské organizace předávaly informace o svém reprezentativním postavení. Skutečnosti prokazují, že jsou v sektoru civilního letectví dostatečně reprezentativní pro mobilní personál. AEA představuje hlavně vlajkové dopravce států. Na jejich pobočky připadá celkem 75 % celkové zaměstnanosti v letectví. Zbytek pracujících je zaměstnán u charterových leteckých společností, organizovaných na evropské úrovni v IACA a Sdružení evropských regionálních aerolinií ERA. ERA reprezentuje evropské aerolinie, výrobce a letiště, poskytla však data jen za své letecké činnosti. Ze strany odborů byla dohoda podepsána ETF, která představuje kabinové posádky (cca 2/3 celkového počtu mobilních zaměstnanců) a ECA, která reprezentuje piloty a palubní inženýry. 8. Tabulka dále uvádí přehled zaměstnaných v civilním letectví, s odhadem dat o mobilním personálu. Lze odhadnout, že na základě existujících čísel dosahuje celkový počet mobilních pracovníků v civilním letectví přibližně osob. Na straně zaměstnavatelů členové tří signatářských stran zaměstnávají téměř 95% všeho mobilního personálu, z nichž členové AEA sami představují tři čtvrtiny zaměstnaných. ECA představuje více než 80% evropských pilotů a palubních inženýrů, zatím co ETF představuje cca 70 % kabinových posádek. zaměstnavatelé zaměstnáno celkem mobilní personál celkem % mobilního personálu AEA (1) (5) 73,05 % IACA (2) (5) 13,52 % ERA (2) (5) 7,58 % celkem signatáři ,15 % sektor celkem (3) (6) 100,00 % nesignatáři (4) (4) 5,85 % odbory mobilní personál představují % mobilního personálu ECA (7) (2) 80,00 % ETF (8) (2) 71,64 % celkem ,47 % 2

3 Zdroje: (1) Institute of Air Transport (ITA) 1997: Studie o sociálních efektech změn v sektoru civilního letectví, (2) Data poskytnutá organizacemi se vztahují k létům 1998 a 1999, (3) Viz ITA, s.141, (4) Čísla za nesignatářské organizace se vypočítaly jako rozdíl mezi odhadnutým celkovým počtem zaměstnaných a počty, udanými signatářskými stranami, (5) Viz ITA, s.4, (6) Odhaduje se, že mobilní personál dosahuje mezi a pracovníky, (7) Odhad na základě dat ECA, (8) Odhad na základě čísel ETF. 9. Organizace proto vyhovují kriteriím pro sociální partnery na evropské úrovni, jak je stanoveno ve sdělení Komise z roku 1993, a v důsledku toho byly zařazeny do seznamu organizací sociálních partnerů v příloze I ke sdělení Komise Úprava a podpora sociálního dialogu na úrovni Společenství : AEA, IACA a ERA jako organizace zaměstnavatelů v sektoru, ETF jak oborový evropský výbor s pobočkou ETUC. Ustanovení týkající se malých a středně velkých podniků 10. Článek 137(2) Smlouvy o ES stanoví, že legislativa k sociální politice by se měla vyhnout ukládání správních, finančních a právních překážek způsobem, který by zpožďoval vytváření a rozvoj malých a středně velkých podniků. 11. Dohoda nečiní rozdíl mezi pracujícími malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy a ostatními pracovníky. Avšak minimum norem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci by se nemělo vztahovat na velikost podniku. Nicméně ERA představuje 59 hlavně malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy, jejichž velikost se mění; spočívá na počtu zaměstnaných a podle nejnovější statistiky (leden 2000) mají od 28 do 2200 zaměstnanců. 12. Skutečnost, že je ERA stranou dohody, ukazuje, že zájmy malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy byly vzaty v úvahu. Navíc žádné z ustanovení dohody nelze posuzovat jako dotýkající se potenciálního vstupu na trh nových malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy. 13. Komise proto dochází k závěru, že je dohoda v souladu s ustanoveními, která se vztahují na ustanovení, vztahující se k malým a středně velkým podnikům. Legalita klauzulí dohody 14. Komise pečlivě posuzovala každou z klauzulí dohody a nenalezla jakékoliv ustanovení v rozporu s právy Společenství. Závazky uložené členským státům se přímo neodvozují z dohody mezi sociálními partnery, ale od systémů pro uplatnění dohody podle směrnice. Partneři zamýšlejí, že s ohledem na mobilní personál v sektoru civilního letectví ustanovení této směrnice a dohody v příloze nahrazují obecnější ustanovení, obsažená ve směrnici Rady 93/104/ES, jak byla novelizována Evropským parlamentem a Radou směrnicí 2000/xxx/ES. Následující část obsahuje hodnocení obsahu dohody Komisí. 3

4 Hodnocení dohody 15. Stanovením minimálních požadavků na pracovní dobu Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví zahrnuje body 7, 8 a 19 Charty základních sociálních práv Společenství nebo pracujících, zmíněných v článku 136 Smlouvy o ES. 16. Komise soudí, že přijatelnost, pružnost a organizace pracovní doby jsou klíčovými aspekty jak pokud jde o podmínky pracujících, tak pro dynamiku firem a hraje významnou úlohu při určování situace na trhu práce a vytváření zaměstnanosti. 17. V této souvislosti Komise plně schvaluje zaměření dohody o pracovní době, uzavřené mezi AEA, ETF, ECA, ERA a IACA a pokládá ji za důležitý krok ve třech aspektech. 18. Za prvé zavedení minimálních požadavků na pracovní dobu ve Společenství pro mobilní personál v civilním letectví představuje velký krok vpřed k vytvoření minimálního souboru základních práv pracujících. 19. Za druhé dohoda vytváří rovnováhu mezi potřebou zajistit přiměřenou ochranu zdraví a bezpečnosti při práci mobilního personálu v civilním letectví se zřetelem na pracovní dobu a bezpečnost mobilního personálu v civilním letectví a požadavky na umožnění přiměřené pružnosti provozu leteckých společností, pracujících v provozu komerčního letectví a zachování norem přiměřené bezpečnosti pro veřejnost. Z tohoto hlediska je dohoda v souladu se Sociálním akčním programem Společenství , Bílou knihou o sektorech a činnostech vyjmutých ze směrnice o pracovní době, Akčním programem Komise ke společné dopravní politice a sdělením Komise Modernizace organizace práce. 20. Za třetí dohoda vytváří pozoruhodný výdobytek pro sektorový sociální dialog na úrovni Společenství, potvrzuje klíčovou úlohu evropských sociálních partnerů při předkládaní, doplňování a úpravě norem států k pracovním podmínkám na úrovni Společenství, a ilustruje úlohu, jakou mohou hrát sociální partneři v evropské strategii zaměstnanosti, dohodnuté na mimořádném lucemburském summitu v roce 1997 a v následných rezolucích Rady, zejména rezoluci Rady k směrnicím (návodům) k zaměstnanosti na rok Komise věří, že se naplňují všechny podmínky pro předložení návrhu určeného k realizaci této dohody cestou rozhodnutí Rady. III. Návrh Komise 22. Ve svém sdělení ze 14. prosince 1993 Komise vyhlásila, že realizace dohody uzavřené na úrovni Společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady na návrh Komise na společné vyžádání sociálními partnery by nedalo Radě příležitost novelizovat dohodu. Z tohoto důvodu Komise pouze navrhne po posouzení dohody mezi sociálními partnery přijetí rozhodnutí o dohodě, jak byla uzavřena. V tomto případě je navrženým nástrojem směrnice. Proto obsahuje standardní klauzule, vztahující se k realizaci směrnice na úrovni státu. 23. Komise také dospěla k názoru, že rozhodnutí Rady musí být omezeno na vypracování závazných ustanovení o dohodě uzavřené mezi sociálními partnery, takže text dohody by nepředstavoval část rozhodnutí, ale byl by k němu přiložen. 24. Posléze Komise oznámila, že jestliže Rada rozhodne v souladu s postupem stanoveným v posledním pododstavci článku 139(2) nerealizovat dohodu, jak byla uzavřena sociálními 4

5 partnery, Komise stáhne návrh rozhodnutí a posoudí ve světle provedené práce, zda by byl právní nástroj v posuzované oblasti přiměřený. 25. Na základě výše uvedeného tedy Komise nezahrnula text dohody do svého návrhu, ale uvedla jej jednoduše v příloze. Navíc znovu zdůrazňuje, že jestliže Rada novelizuje dohodu uzavřenou mezi sociálními partnery, stáhne svůj návrh. Právní základ 26. Článek 139(2) Smlouvy o ES stanoví, že dohody uzavřené na úrovni Společenství se provádějí buď v souladu se zvyklostmi vlastními sociálním partnerům a členským státům, nebo v oblastech, na které se vztahuje článek 137, na základě společné žádosti signatářů na návrh Komise. Dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví se vztahuje na zdraví a bezpečné prostředí pracujících, které spadá pod článek 137 (1) Smlouvy o Společenství. To je jedna z hlavních oblastí, kde může Komise jednat kvalifikovanou většinou. V důsledku toho je článek 139 (2) vhodným právním základem pro návrh Komise. 27. Tento článek neuplatňuje konzultace s Evropským parlamentem na vyžádání, adresované sociálními partnery Komisi. Nicméně v souladu s iniciativou ve svém sdělení Komise Evropský parlament informovala o různých etapách konzultací se sociálními partnery. Předkládá také svůj návrh parlamentu, aby tak mohl poskytnout svůj názor Komisi a Radě, pokud si to přeje. Totéž platí pro Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Forma, která se volí pro nástroj 28. Termín rozhodnutí v článku 139 (2) je míněn v obecném smyslu, aby se umožnila volba právního nástroje podle článku 249 Smlouvy o ES 1. Je na Komisi, aby navrhla Radě nejvhodnější ze tří závazných nástrojů podle citovaného článku (nařízení, směrnice nebo rozhodnutí). V tomto případě s ohledem na podstatu a obsah dokumentu sociálních partnerů je jasné, že dohoda je zamýšlena k nepřímému uplatnění prostřednictvím ustanovení, která se transponují do práva členských států a/nebo sociálních partnerů. Odtud v tomto případě je nejvhodnějším nástrojem pro jeho uplatnění směrnice Rady. Navíc v souladu s daným předsevzetím Komise soudí, že by text dohody neměl být částí směrnice, ale měl by být k ní přiložen. 29. Komentář Komise ke článkům v návrhu jsou uvedeny dále. Článek 1 1 Článek 249 Smlouvy o ES: Ke splnění svých úkolů a za podmínek, stanovených v této smlouvě, Evropský parlament společně s Radou, Rada a Komise vydávají nařízení, směrnice a rozhodnutí a podávají doporučení nebo zaujímají stanoviska. Nařízení má obecnou závaznost. Je závazné ve všech svých částech a je určeno k bezprostřednímu uplatnění v každém členském státě. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává orgánům státu. Rozhodnutí je závazné ve všech svých částech pro toho, komu je určeno. Doporučení a stanoviska nejsou závazná. 5

6 30. Tento článek se omezuje na uzavření závazné dohody mezi sociálními partnery, jejíž účel je podle Rozhodnutí Rady podle článku 139(2) Smlouvy o ES. Články 2 až Článek 2(1) říká, že ustanovení směrnice předepisuje jen minimum požadavků a tím poskytuje členským státům možnost volby přijmout v příslušné oblasti přísnější opatření. 32. Článek 2(2) je neregresní standardní klauzule, která se dotýká členských států, které mají v době přijetí směrnice vyšší úroveň ochrany, než jaká je zaručena dohodou. Tato klauzule znamená, že by nemělo docházet k snižování obecné úrovně ochrany pro pracovníky, když se přijímá směrnice. Nicméně nabízí členským státům možnost přijetí různých opatření předepsaných v dohodě. V každém případě je jasné, že prostor členských států pro manévrování se vztahuje jen na úroveň ochrany přesahující úroveň, jaká je garantovaná směrnicí. 33. Článek 3 zavazuje členské státy udělit sankce, které jsou efektivní, přiměřené narušení a představují dostatečné odstrašení. Při uplatňování práva Společenství je nezbytné, jako v každém právním systému, že jsou na jedné straně uložené závazky odvozené z tohoto zákona odrazující od narušování a na druhé straně, že ti, kdož nerespektují právo Společenství, jsou patřičně postihováni. 34. Články 4 až 6 obsahují obvyklá ustanovení ke transpozici do národního práva členských států. IV. Odůvodnění směrnice s ohledem na subsidiaritu 35. Návrh směrnice Rady týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřené AEA, ETF, ECA, ERA a IACA, je v souladu se zásadou subsidiarity, pokud jde o její dva prvky, nezbytnosti a úměrnosti, jak je stanoveno v článku 5 Smlouvy o ES. 36. Potřeba akce Společenství neplyne jen ze skutečnosti, že se sociální partneři na základě postupu stanoveného v článku 138 Smlouvy o ES shodli, že je nezbytné podniknout akci na úrovni Společenství, a požádaly o její realizaci dohodou na úrovni Společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady spočívající na návrhu Komise podle článku 139 (2) Smlouvy o ES, ale také ze skutečnosti, že je letecká doprava vysoce integrovaný sektor s velkou konkurencí. 37. Směrnice Rady odpovídá požadavku úměrnosti potud, že definuje jen hlavní cíle, kterých by se mělo dosáhnout. V. Závěr 38. Rada se žádá přijmout návrh na směrnici Rady, týkající se Evropské dohody o organizaci práce mobilního personálu v civilním letectví, uzavřenou s AEA, ETF, ECA, ERA a IACA. Návrh na 6

7 SMĚRNICI RADY týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví, uzavřenou s AEA, ETF, ECA, ERA a IACA (Text platí pro EHP) RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2), návrh Komise, názor Evropského parlamentu, názor Hospodářského a sociálního výboru, názor Výboru regionů, protože 1) management a sociální partneři mohou v souladu s článkem 139(2) Smlouvy o ES společně požádat, aby byly dohody na úrovni Společenství realizovány rozhodnutím Rady na návrh Komise, 2) Rada přijala směrnici 93/104/ES o určitých aspektech organizace pracovní doby, 3) civilní letectví bylo jedním ze sektorů a činností vyloučených z uplatnění této směrnice, 4) Komise v souladu s článkem 138(2) Smlouvy o ES konzultovala s managementem a sociálními partnery možný směr akcí vzhledem k sektorům a činnostem, vyloučeným ze směrnice 93/104/ES, 5) Komise, která dospěla po konzultaci k závěru, že akce Společenství by byla žádoucí, ještě jednou znovu konzultovala management a sociální partnery na úrovni Společenství k podstatě předpokládaného návrhu v souladu s článkem 138(3) Smlouvy o ES, 6) AEA, ETF, ECA, ERA a IACA informovaly Komisi o svém záměru zahájit jednání v souladu s článkem 138(4) Smlouvy o ES, 7) řečené organizace uzavřely 22. března 2000 Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, 8) tato dohoda obsahuje společný požadavek na Komisi realizovat dohodu rozhodnutím Rady na návrh Komise, v souladu s článkem 139(2) Smlouvy o ES, 9) Rada ve svém rozhodnutí z 13. března 2000 o návodech (směrnicích) pro zaměstnaneckou politiku členských států pro rok 2000 vyzvala sociální partnery na všech patřičných úrovních, aby projednali dohody k modernizaci organizace práce, včetně systémů pružné pracovní doby, s cílem učinit podniky produktivnější a konkurenceschopnější a k dosažení požadované rovnováhy mezi pružností a bezpečností, 7

8 10) tato směrnice a připojená dohoda stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, pokud jde o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, 11) vhodným nástrojem pro realizaci dohody je směrnice ve smyslu 249 Smlouvy o ES, která zavazuje členské státy, pokud jde o výsledek, kterého se má dosáhnout, přičemž na nich ponechává volbu formy a metod, 12) s ohledem na vysoce integrovanou povahu sektoru letectví a podmínky konkurence, které v něm převažují, cíle této směrnice chránit zdraví a bezpečnost nemohou být dostatečně dosaženy členskými státy, a proto se požaduje akce Společenství. Tato směrnice nejde za to, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů, 13) s ohledem na podmínky používané v dohodě, které v ní nejsou specificky definovány, tato směrnice ponechává členským státům volnost definovat je v souladu s právem a praxí států, jak to platí pro ostatní směrnice k sociální politice, využívající obdobné podmínky, za předpokladu, že řečené definice jsou slučitelné s dohodou. 14) Komise zpracovala svůj návrh směrnice v souladu se svým sdělením z 20. května 1998 o přijetí a podpoře sociálního dialogu na úrovni Společenství s přihlédnutím k reprezentativnímu postavení stran - signatářů a legalitě každé klauzule dohody, 15) Komise zpracovala svůj návrh směrnice v souladu s článkem 137 (2) Smlouvy o ES, který stanoví, že směrnice v doméně sociální politiky by se měla vyhnout správním, finančním a právním překážkám způsobem, který by zdržel vytváření a rozvoj malých a středně velkých podniků. 16) směrnice a přiložená dohoda představují minimální normy; členské státy a/nebo sociální partneři mohou zachovat nebo zavést příznivější ustanovení, 17) realizace této směrnice nesmí sloužit k odůvodnění jakékoliv regrese ve vztahu k situaci, která již existuje v každém členském státě, 18) realizace dohody přispívá k dosažení cílů podle článku 136 Smlouvy o ES 2. PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Článek 1 2 Článek 136: Společenství a členské státy, respektujíce základní sociální práva, jak jsou stanovena v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu 18. října 1961, v Chartě základních sociálních práv pracujících ve Společenství z roku 1989, sledují následující cíle: podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich zlepšování, náležitou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj potenciálu pracovních sil s ohledem na trvale vysokou úroveň zaměstnanosti a boj proti vylučování z trhu práce. Za tím účelem Společenství a členské státy provádějí opatření, která berou v úvahu rozmanitou vnitrostátní praxi, zejména ve smluvních vztazích, jakož i nutnost udržet konkurenceschopnost hospodářství Společenství. Soudí, že takový rozvoj bude výsledkem jak fungování společného trhu, který napomůže sladění sociálních systémů, tak postupů stanovených touto smlouvou a sbližování zákonů a jiných předpisů. 8

9 Účelem této směrnice je dát právní průchod připojené Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřené 22. března 2000 mezi organizacemi, představujícími management a práci v civilním letectví Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) a International Air Carrier Association (IACA). Článek 2 1. Členské státy mohou zachovat nebo zavést mnohem příznivější ustanovení, než která jsou stanovena v této směrnici. 2. Realizace této směrnice nevytváří za žádných okolností dostatečné základy pro odůvodnění snížení obecné úrovně ochrany pracujících na poli, na které se vztahuje tato směrnice. Tím zůstávají nedotčena práva členského státu a/nebo managementu a sociálních partnerů stanovit ve světle měnících se okolností různé právní, regulační nebo kontraktační systémy ve vztahu k těm, které převažují v době přijetí této směrnice, pokud se vždy budou držet minimálních požadavků stanovených v této směrnici. Článek 3 Členské státy stanoví rozpětí sankcí, uplatňovaných při narušení ustanovení států, uplatněných při realizaci této směrnice a přijmou všechny nezbytné kroky k zajištění, že budou prosazeny. Sankce musejí být efektivní, úměrné narušení a musejí být dostatečně odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději k datu zmíněnému v článku 4 a oznámí včas všechny následné novelizace. Článek 4 Členské státy uvedou v platnost zákony, nařízení a správní ustanovení, nezbytná k uvedení do souladu s touto směrnicí do dvou let po jejím přijetí nebo zajistí, že nejpozději k tomuto datu přijmou management a sociální partneři nezbytná opatření podle dohody, požadující, aby členské státy přijaly jakákoliv nezbytná opatření, která by jim umožnila kdykoliv být v postavení zaručujícím výsledky stanovené touto směrnicí. Budou neprodleně informovat Komisi. Článek 5 Tato směrnice vstoupí v platnost dvacátý den po jejím zveřejnění v Official Journal of the European Communities. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 6 9

10 PŘÍLOHA Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřená mezi Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) a International Air Carrier Association (IACA) S ohledem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství a zejména článků 138 a 139(2), protože článek 139 (2) Smlouvy o ES stanoví, že dohody uzavřené na Evropské úrovni mohou být realizovány na společnou žádost signatářských stran rozhodnutím Rady na návrh Komise; signatářské strany tímto takovou žádost podaly; signatářské strany soudí, že ustanovení této smlouvy jsou specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, vztahující se k organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví; signatářské strany dohodly následující: Klauzule 1 1. Dohoda se vztahuje na pracovní dobu mobilního personálu v civilním letectví. 2. Stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, vztahující se k organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví. Klauzule 2 1. Pracovní doba znamená jakékoliv období, v jehož průběhu pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a provádí své aktivity nebo úkoly (povinnosti) v souladu se zákony nebo praxí členského státu. 2. Mobilní personál v civilním letectví znamená členy posádky na palubě civilního letadla zaměstnané podnikem ustaveným v členském státě. 3. Bloková doba letu znamená dobu mezi prvním pohybem letadla z jeho parkovacího místa pro účely vzletu, dokud nepřijede k odstavení na určenou parkovací polohu a než jsou všechny motory zastaveny. Klauzule 3 1. Mobilní personál v civilním letectví má právo na roční dovolenou nejméně čtyři týdny v souladu s podmínkami pro oprávnění a nebo poskytnutí takové dovolené stanovené legislativou nebo praxí státu. 2. Minimální období placené dovolené nesmí být nahrazeno náhradou v hotovosti s výjimkou toho, když je zaměstnanecký poměr ukončen. 10

11 Klauzule 4 1. a) Mobilní personál v civilním letectví je oprávněn k bezplatné zdravotní prohlídce před jeho zařazením a následně v pravidelných intervalech; b) mobilní personál v civilním letectví trpící zdravotními problémy, uznanými jako následek práce v noci, bude přeřazen, kdykoliv je to možné, na denní práci s pohyblivou nebo nepohyblivou pracovní dobou, k níž je vhodný. 2. Bezplatná zdravotní prohlídka zmíněná v odstavci 1 a) musí být provedena v souladu s důvěrností lékařských skutečností. 3. Bezplatná zdravotní prohlídka zmíněná v odstavci a) může být provedena v rámci národního zdravotního systému. Klauzule 5 1. Mobilnímu personálu v civilním letectví bude poskytována ochrana zdraví a bezpečnost při práci přiměřená povaze jeho práce. 2. Přiměřené služby ochrany a prevence nebo zařízení s ohledem na bezpečnost a zdraví mobilního personálu v civilním letectví budou kdykoliv dostupné. Klauzule 6 Přijmou se potřebná opatření, aby se zajistilo, že zaměstnavatel, který zamýšlí organizovat práci podle určitého rozvrhu, vezme zřetel na obecné principy úpravy práce pro pracovníka. Klauzule 7 Informace týkající se specifických pracovních rozvrhů mobilního personálu v civilním letectví by se měly poskytnout kompetentním orgánům, pokud o to požádají. Klauzule 8 1. Pracovní doba by měla být posuzována bez ohledu na jakoukoliv budoucí legislativu Společenství k omezením doby letu a služby a požadavkům na odpočinek a ve spojení s národní legislativou k tomu přijatou; ta by se měla vzít v úvahu ve všech příslušných věcech. 2. Maximální roční pracovní doba, včetně zálohy (pohotovosti) pro přidělení služby, jak platí podle platných zákonů, bude 2000 hodin, v nichž bude blok letové doby omezen na 900 hodin. 3. Maximální roční pracovní doba bude rozložena v průběhu roku tak rovnoměrně, jak je to proveditelné. Klauzule 9 Nehledě na klauzuli 3, mobilní personál v civilním letectví bude mít dny volna bez jakýchkoliv povinností a záloh (pohotovostí), které se oznámí předem, takto: 11

12 a) nejméně 7 jednotlivých dnů v každém kalendářním měsíci, které zahrnou doby odpočinku požadované podle zákona, a b) nejméně 96 jednotlivých dní v každém kalendářním roce, které mohou zahrnout jakékoliv doby odpočinku požadované podle zákona. Klauzule 10 Strany přehodnotí výše uvedená ustanovení dva roky po skončení realizačního období, stanoveného v rozhodnutí Rady, jímž se tato dohoda uvádí do praxe. Brusel 22. března 2000 Následují podpisy 2 až 3 představitelů každé ze signatářských organizací. Zdroj: COM(2000)382 final, Brusel, Překlad: Antonín Peltrám 12

13 (dále je v originále uveden níže uvedený dodatek - uvádíme pouze výtah) DODATEK O HODNOCENÍ VLIVU NA MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ PODNIKY Opakují se některá zdůvodnění z memoranda, shrnuje se: cíl, na koho se vztahuje návrh, jak bude návrhem ovlivněno podnikání, jaké ekonomické efekty návrh předpokládá, zda návrh řeší specifika drobných a středně velkých podniků, s kým byl návrh prokonzultován. 13

(Text platí pro EHP) smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2) 1, návrh Komise,

(Text platí pro EHP) smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2) 1, návrh Komise, SMĚRNICE RADY 2000/79/ES týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené Asociací evropských aerolinií (AEA), Evropskou federací pracujících v dopravě

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

Viz podrobnější vysvětlení k článku 137 Smlouvy o ES za textem směrnice (str.8)

Viz podrobnější vysvětlení k článku 137 Smlouvy o ES za textem směrnice (str.8) Směrnice 2000/34/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. června 2000, novelizující směrnici Rady 93/104/ES, týkající se určitých aspektů organizace pracovní doby v sektorech a činnostech vyloučených z této

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Pracovní doba, BOZP. Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES přednáška č. 4

Pracovní doba, BOZP. Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES přednáška č. 4 Pracovní doba, BOZP Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES přednáška č. 4 Program přednášky 1. Pracovní doba 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 3. Zákaz dětské práce a ochrana mladých

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. K bezpečnější a více konkurenceschopné vysoce kvalitní silniční dopravě ve Společenství

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. K bezpečnější a více konkurenceschopné vysoce kvalitní silniční dopravě ve Společenství KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BRUSEL 1. 6. 2000 COM(2000) 364 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ K bezpečnější a více konkurenceschopné vysoce kvalitní silniční dopravě ve Společenství

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Změněný návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Změněný návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.5.2005 KOM(2005) 246 v konečném znění 2004/0209 (COD) Změněný návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

SMĚRNICE RADY 1999/70/ES. ze dne 28. června o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS

SMĚRNICE RADY 1999/70/ES. ze dne 28. června o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS SMĚRNICE RADY 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) L 283/36 Úřední věstník Evropské unie 28.10.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců vpřípadě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Zdanění leteckého paliva

Zdanění leteckého paliva KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 2.3.2000 COM(2000)110 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU PRO REGIONY Zdanění leteckého paliva Pozadí Struktura

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

Stanovisko Výboru regionů:

Stanovisko Výboru regionů: Stanovisko Výboru regionů: ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě posilování kvalitních služeb v přístavech Společenství: jeden z klíčů pro evropskou dopravu a Návrh na směrnici Evropského parlamentu

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I P7_TA(2011)0448 Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady

Více

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor)

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor) SMĚRNICE KOMISE 2000/73/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92/EHS o instalaci světelných zařízení a světelných signalizačních zařízení na dvoukolových

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne

Více

SMĚRNICE RADY 97/81/ES. ze dne 15. prosince o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS

SMĚRNICE RADY 97/81/ES. ze dne 15. prosince o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS SMĚRNICE RADY 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na dohodu o sociální politice připojenou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 12.11.2015 L 295/11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2014 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu

Více

Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost: JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 171 Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 2. 2010 2008/0193(COD) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 Návrh zprávy (PE430.593v01-00) Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11285/15 AVIATION 80 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D040413/02 Předmět: Generální

Více