Návrh na SMĚRNICI RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na SMĚRNICI RADY"

Transkript

1 Návrh na SMĚRNICI RADY Brusel COM(2000)382 final týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví, uzavřenou Asociací evropských aerolinií (AEA), Evropskou federací pracujících v dopravě (ETF), Evropskou asociací pracovníků cockpitů (pilotních kabin) (ECA), Evropskou asociací regionálních aerolinií (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA) (předloženo Komisí) Vysvětlující memorandum I. CÍL NÁVRHU 1. Účelem návrhu směrnice je zavést do života Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřenou 22. března 2000 mezi organizacemi, představujícími management a práci v sektoru civilního letectví. 2. Když byla odeslána Bílá kniha o sektorech a činnostech, vyjmutých ze směrnice o pracovní době, byli sociální partneři požádáni, aby ji pojímali jako první kolo formálních konzultací, pokud jde o pracovní dobu v příslušných sektorech a činnostech. 31. března 1998 zahájila Komise na základě reakcí na Bílou knihu druhou fázi konzultací k obsahu předpokládaného návrhu. 3. Na základě druhé etapy konzultací organizace, představující management a práci na evropské úrovni: AEA, (Association of European Airlines), ETF (European Transport Workers Federation), ECA (European Cockpit Association), ERA (European Regions Airline Association), a IACA (International Air Carrier Association) uzavřely Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví 22. března Předložily dohodu Komisi a požádaly ji o realizaci rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s článkem 139 (2) Smlouvy o ES. II. PŘEZKOUMÁNÍ DOHODY 4. Ve svém sdělení Přijetí a podpora sociálního dialogu na úrovni Společenství Komise zdůraznila, že před jakýmkoliv předložením legislativního návrhu Radě Komise provede vyhodnocení zahrnující úvahy o reprezentativním postavení smluvních stran, jejich mandátu a legalitě každé klauzule dohody ve vztahu k právu Společenství a ustanovením, týkajícím se malých a středně velkých podniků". Reprezentativnost smluvních stran a jejich příslušné mandáty 1

2 5. Organizace, které jsou signatáři dohody, jsou AEA, ETF, ECA, ERA a IACA. Těchto pět organizací se angažuje ve Společném výboru pro civilní letectví od jeho vzniku v roce Aktivity společného výboru vyústily v několik společných názorů, týkajících se problémů dopravy a sociální politiky. 6. Podle materiálu předloženého stranami - signatáři se názory vztahují k specifickému sektoru a jsou organizovány na evropské úrovni. Navíc sestávají z organizací, které jsou samy integrální a uznávanou částí struktur sociálních partnerů členských států a které mají kapacitu projednávat dohody a jsou představiteli všech členských států. Posléze mají vhodné struktury k zajištění jejich efektivního podílení se na realizaci sociálních ustanovení smlouvy. 7. Všechny signatářské organizace předávaly informace o svém reprezentativním postavení. Skutečnosti prokazují, že jsou v sektoru civilního letectví dostatečně reprezentativní pro mobilní personál. AEA představuje hlavně vlajkové dopravce států. Na jejich pobočky připadá celkem 75 % celkové zaměstnanosti v letectví. Zbytek pracujících je zaměstnán u charterových leteckých společností, organizovaných na evropské úrovni v IACA a Sdružení evropských regionálních aerolinií ERA. ERA reprezentuje evropské aerolinie, výrobce a letiště, poskytla však data jen za své letecké činnosti. Ze strany odborů byla dohoda podepsána ETF, která představuje kabinové posádky (cca 2/3 celkového počtu mobilních zaměstnanců) a ECA, která reprezentuje piloty a palubní inženýry. 8. Tabulka dále uvádí přehled zaměstnaných v civilním letectví, s odhadem dat o mobilním personálu. Lze odhadnout, že na základě existujících čísel dosahuje celkový počet mobilních pracovníků v civilním letectví přibližně osob. Na straně zaměstnavatelů členové tří signatářských stran zaměstnávají téměř 95% všeho mobilního personálu, z nichž členové AEA sami představují tři čtvrtiny zaměstnaných. ECA představuje více než 80% evropských pilotů a palubních inženýrů, zatím co ETF představuje cca 70 % kabinových posádek. zaměstnavatelé zaměstnáno celkem mobilní personál celkem % mobilního personálu AEA (1) (5) 73,05 % IACA (2) (5) 13,52 % ERA (2) (5) 7,58 % celkem signatáři ,15 % sektor celkem (3) (6) 100,00 % nesignatáři (4) (4) 5,85 % odbory mobilní personál představují % mobilního personálu ECA (7) (2) 80,00 % ETF (8) (2) 71,64 % celkem ,47 % 2

3 Zdroje: (1) Institute of Air Transport (ITA) 1997: Studie o sociálních efektech změn v sektoru civilního letectví, (2) Data poskytnutá organizacemi se vztahují k létům 1998 a 1999, (3) Viz ITA, s.141, (4) Čísla za nesignatářské organizace se vypočítaly jako rozdíl mezi odhadnutým celkovým počtem zaměstnaných a počty, udanými signatářskými stranami, (5) Viz ITA, s.4, (6) Odhaduje se, že mobilní personál dosahuje mezi a pracovníky, (7) Odhad na základě dat ECA, (8) Odhad na základě čísel ETF. 9. Organizace proto vyhovují kriteriím pro sociální partnery na evropské úrovni, jak je stanoveno ve sdělení Komise z roku 1993, a v důsledku toho byly zařazeny do seznamu organizací sociálních partnerů v příloze I ke sdělení Komise Úprava a podpora sociálního dialogu na úrovni Společenství : AEA, IACA a ERA jako organizace zaměstnavatelů v sektoru, ETF jak oborový evropský výbor s pobočkou ETUC. Ustanovení týkající se malých a středně velkých podniků 10. Článek 137(2) Smlouvy o ES stanoví, že legislativa k sociální politice by se měla vyhnout ukládání správních, finančních a právních překážek způsobem, který by zpožďoval vytváření a rozvoj malých a středně velkých podniků. 11. Dohoda nečiní rozdíl mezi pracujícími malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy a ostatními pracovníky. Avšak minimum norem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci by se nemělo vztahovat na velikost podniku. Nicméně ERA představuje 59 hlavně malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy, jejichž velikost se mění; spočívá na počtu zaměstnaných a podle nejnovější statistiky (leden 2000) mají od 28 do 2200 zaměstnanců. 12. Skutečnost, že je ERA stranou dohody, ukazuje, že zájmy malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy byly vzaty v úvahu. Navíc žádné z ustanovení dohody nelze posuzovat jako dotýkající se potenciálního vstupu na trh nových malých a středně velkých provozovatelů letecké dopravy. 13. Komise proto dochází k závěru, že je dohoda v souladu s ustanoveními, která se vztahují na ustanovení, vztahující se k malým a středně velkým podnikům. Legalita klauzulí dohody 14. Komise pečlivě posuzovala každou z klauzulí dohody a nenalezla jakékoliv ustanovení v rozporu s právy Společenství. Závazky uložené členským státům se přímo neodvozují z dohody mezi sociálními partnery, ale od systémů pro uplatnění dohody podle směrnice. Partneři zamýšlejí, že s ohledem na mobilní personál v sektoru civilního letectví ustanovení této směrnice a dohody v příloze nahrazují obecnější ustanovení, obsažená ve směrnici Rady 93/104/ES, jak byla novelizována Evropským parlamentem a Radou směrnicí 2000/xxx/ES. Následující část obsahuje hodnocení obsahu dohody Komisí. 3

4 Hodnocení dohody 15. Stanovením minimálních požadavků na pracovní dobu Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví zahrnuje body 7, 8 a 19 Charty základních sociálních práv Společenství nebo pracujících, zmíněných v článku 136 Smlouvy o ES. 16. Komise soudí, že přijatelnost, pružnost a organizace pracovní doby jsou klíčovými aspekty jak pokud jde o podmínky pracujících, tak pro dynamiku firem a hraje významnou úlohu při určování situace na trhu práce a vytváření zaměstnanosti. 17. V této souvislosti Komise plně schvaluje zaměření dohody o pracovní době, uzavřené mezi AEA, ETF, ECA, ERA a IACA a pokládá ji za důležitý krok ve třech aspektech. 18. Za prvé zavedení minimálních požadavků na pracovní dobu ve Společenství pro mobilní personál v civilním letectví představuje velký krok vpřed k vytvoření minimálního souboru základních práv pracujících. 19. Za druhé dohoda vytváří rovnováhu mezi potřebou zajistit přiměřenou ochranu zdraví a bezpečnosti při práci mobilního personálu v civilním letectví se zřetelem na pracovní dobu a bezpečnost mobilního personálu v civilním letectví a požadavky na umožnění přiměřené pružnosti provozu leteckých společností, pracujících v provozu komerčního letectví a zachování norem přiměřené bezpečnosti pro veřejnost. Z tohoto hlediska je dohoda v souladu se Sociálním akčním programem Společenství , Bílou knihou o sektorech a činnostech vyjmutých ze směrnice o pracovní době, Akčním programem Komise ke společné dopravní politice a sdělením Komise Modernizace organizace práce. 20. Za třetí dohoda vytváří pozoruhodný výdobytek pro sektorový sociální dialog na úrovni Společenství, potvrzuje klíčovou úlohu evropských sociálních partnerů při předkládaní, doplňování a úpravě norem států k pracovním podmínkám na úrovni Společenství, a ilustruje úlohu, jakou mohou hrát sociální partneři v evropské strategii zaměstnanosti, dohodnuté na mimořádném lucemburském summitu v roce 1997 a v následných rezolucích Rady, zejména rezoluci Rady k směrnicím (návodům) k zaměstnanosti na rok Komise věří, že se naplňují všechny podmínky pro předložení návrhu určeného k realizaci této dohody cestou rozhodnutí Rady. III. Návrh Komise 22. Ve svém sdělení ze 14. prosince 1993 Komise vyhlásila, že realizace dohody uzavřené na úrovni Společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady na návrh Komise na společné vyžádání sociálními partnery by nedalo Radě příležitost novelizovat dohodu. Z tohoto důvodu Komise pouze navrhne po posouzení dohody mezi sociálními partnery přijetí rozhodnutí o dohodě, jak byla uzavřena. V tomto případě je navrženým nástrojem směrnice. Proto obsahuje standardní klauzule, vztahující se k realizaci směrnice na úrovni státu. 23. Komise také dospěla k názoru, že rozhodnutí Rady musí být omezeno na vypracování závazných ustanovení o dohodě uzavřené mezi sociálními partnery, takže text dohody by nepředstavoval část rozhodnutí, ale byl by k němu přiložen. 24. Posléze Komise oznámila, že jestliže Rada rozhodne v souladu s postupem stanoveným v posledním pododstavci článku 139(2) nerealizovat dohodu, jak byla uzavřena sociálními 4

5 partnery, Komise stáhne návrh rozhodnutí a posoudí ve světle provedené práce, zda by byl právní nástroj v posuzované oblasti přiměřený. 25. Na základě výše uvedeného tedy Komise nezahrnula text dohody do svého návrhu, ale uvedla jej jednoduše v příloze. Navíc znovu zdůrazňuje, že jestliže Rada novelizuje dohodu uzavřenou mezi sociálními partnery, stáhne svůj návrh. Právní základ 26. Článek 139(2) Smlouvy o ES stanoví, že dohody uzavřené na úrovni Společenství se provádějí buď v souladu se zvyklostmi vlastními sociálním partnerům a členským státům, nebo v oblastech, na které se vztahuje článek 137, na základě společné žádosti signatářů na návrh Komise. Dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví se vztahuje na zdraví a bezpečné prostředí pracujících, které spadá pod článek 137 (1) Smlouvy o Společenství. To je jedna z hlavních oblastí, kde může Komise jednat kvalifikovanou většinou. V důsledku toho je článek 139 (2) vhodným právním základem pro návrh Komise. 27. Tento článek neuplatňuje konzultace s Evropským parlamentem na vyžádání, adresované sociálními partnery Komisi. Nicméně v souladu s iniciativou ve svém sdělení Komise Evropský parlament informovala o různých etapách konzultací se sociálními partnery. Předkládá také svůj návrh parlamentu, aby tak mohl poskytnout svůj názor Komisi a Radě, pokud si to přeje. Totéž platí pro Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Forma, která se volí pro nástroj 28. Termín rozhodnutí v článku 139 (2) je míněn v obecném smyslu, aby se umožnila volba právního nástroje podle článku 249 Smlouvy o ES 1. Je na Komisi, aby navrhla Radě nejvhodnější ze tří závazných nástrojů podle citovaného článku (nařízení, směrnice nebo rozhodnutí). V tomto případě s ohledem na podstatu a obsah dokumentu sociálních partnerů je jasné, že dohoda je zamýšlena k nepřímému uplatnění prostřednictvím ustanovení, která se transponují do práva členských států a/nebo sociálních partnerů. Odtud v tomto případě je nejvhodnějším nástrojem pro jeho uplatnění směrnice Rady. Navíc v souladu s daným předsevzetím Komise soudí, že by text dohody neměl být částí směrnice, ale měl by být k ní přiložen. 29. Komentář Komise ke článkům v návrhu jsou uvedeny dále. Článek 1 1 Článek 249 Smlouvy o ES: Ke splnění svých úkolů a za podmínek, stanovených v této smlouvě, Evropský parlament společně s Radou, Rada a Komise vydávají nařízení, směrnice a rozhodnutí a podávají doporučení nebo zaujímají stanoviska. Nařízení má obecnou závaznost. Je závazné ve všech svých částech a je určeno k bezprostřednímu uplatnění v každém členském státě. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává orgánům státu. Rozhodnutí je závazné ve všech svých částech pro toho, komu je určeno. Doporučení a stanoviska nejsou závazná. 5

6 30. Tento článek se omezuje na uzavření závazné dohody mezi sociálními partnery, jejíž účel je podle Rozhodnutí Rady podle článku 139(2) Smlouvy o ES. Články 2 až Článek 2(1) říká, že ustanovení směrnice předepisuje jen minimum požadavků a tím poskytuje členským státům možnost volby přijmout v příslušné oblasti přísnější opatření. 32. Článek 2(2) je neregresní standardní klauzule, která se dotýká členských států, které mají v době přijetí směrnice vyšší úroveň ochrany, než jaká je zaručena dohodou. Tato klauzule znamená, že by nemělo docházet k snižování obecné úrovně ochrany pro pracovníky, když se přijímá směrnice. Nicméně nabízí členským státům možnost přijetí různých opatření předepsaných v dohodě. V každém případě je jasné, že prostor členských států pro manévrování se vztahuje jen na úroveň ochrany přesahující úroveň, jaká je garantovaná směrnicí. 33. Článek 3 zavazuje členské státy udělit sankce, které jsou efektivní, přiměřené narušení a představují dostatečné odstrašení. Při uplatňování práva Společenství je nezbytné, jako v každém právním systému, že jsou na jedné straně uložené závazky odvozené z tohoto zákona odrazující od narušování a na druhé straně, že ti, kdož nerespektují právo Společenství, jsou patřičně postihováni. 34. Články 4 až 6 obsahují obvyklá ustanovení ke transpozici do národního práva členských států. IV. Odůvodnění směrnice s ohledem na subsidiaritu 35. Návrh směrnice Rady týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřené AEA, ETF, ECA, ERA a IACA, je v souladu se zásadou subsidiarity, pokud jde o její dva prvky, nezbytnosti a úměrnosti, jak je stanoveno v článku 5 Smlouvy o ES. 36. Potřeba akce Společenství neplyne jen ze skutečnosti, že se sociální partneři na základě postupu stanoveného v článku 138 Smlouvy o ES shodli, že je nezbytné podniknout akci na úrovni Společenství, a požádaly o její realizaci dohodou na úrovni Společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady spočívající na návrhu Komise podle článku 139 (2) Smlouvy o ES, ale také ze skutečnosti, že je letecká doprava vysoce integrovaný sektor s velkou konkurencí. 37. Směrnice Rady odpovídá požadavku úměrnosti potud, že definuje jen hlavní cíle, kterých by se mělo dosáhnout. V. Závěr 38. Rada se žádá přijmout návrh na směrnici Rady, týkající se Evropské dohody o organizaci práce mobilního personálu v civilním letectví, uzavřenou s AEA, ETF, ECA, ERA a IACA. Návrh na 6

7 SMĚRNICI RADY týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví, uzavřenou s AEA, ETF, ECA, ERA a IACA (Text platí pro EHP) RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2), návrh Komise, názor Evropského parlamentu, názor Hospodářského a sociálního výboru, názor Výboru regionů, protože 1) management a sociální partneři mohou v souladu s článkem 139(2) Smlouvy o ES společně požádat, aby byly dohody na úrovni Společenství realizovány rozhodnutím Rady na návrh Komise, 2) Rada přijala směrnici 93/104/ES o určitých aspektech organizace pracovní doby, 3) civilní letectví bylo jedním ze sektorů a činností vyloučených z uplatnění této směrnice, 4) Komise v souladu s článkem 138(2) Smlouvy o ES konzultovala s managementem a sociálními partnery možný směr akcí vzhledem k sektorům a činnostem, vyloučeným ze směrnice 93/104/ES, 5) Komise, která dospěla po konzultaci k závěru, že akce Společenství by byla žádoucí, ještě jednou znovu konzultovala management a sociální partnery na úrovni Společenství k podstatě předpokládaného návrhu v souladu s článkem 138(3) Smlouvy o ES, 6) AEA, ETF, ECA, ERA a IACA informovaly Komisi o svém záměru zahájit jednání v souladu s článkem 138(4) Smlouvy o ES, 7) řečené organizace uzavřely 22. března 2000 Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, 8) tato dohoda obsahuje společný požadavek na Komisi realizovat dohodu rozhodnutím Rady na návrh Komise, v souladu s článkem 139(2) Smlouvy o ES, 9) Rada ve svém rozhodnutí z 13. března 2000 o návodech (směrnicích) pro zaměstnaneckou politiku členských států pro rok 2000 vyzvala sociální partnery na všech patřičných úrovních, aby projednali dohody k modernizaci organizace práce, včetně systémů pružné pracovní doby, s cílem učinit podniky produktivnější a konkurenceschopnější a k dosažení požadované rovnováhy mezi pružností a bezpečností, 7

8 10) tato směrnice a připojená dohoda stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, pokud jde o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, 11) vhodným nástrojem pro realizaci dohody je směrnice ve smyslu 249 Smlouvy o ES, která zavazuje členské státy, pokud jde o výsledek, kterého se má dosáhnout, přičemž na nich ponechává volbu formy a metod, 12) s ohledem na vysoce integrovanou povahu sektoru letectví a podmínky konkurence, které v něm převažují, cíle této směrnice chránit zdraví a bezpečnost nemohou být dostatečně dosaženy členskými státy, a proto se požaduje akce Společenství. Tato směrnice nejde za to, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů, 13) s ohledem na podmínky používané v dohodě, které v ní nejsou specificky definovány, tato směrnice ponechává členským státům volnost definovat je v souladu s právem a praxí států, jak to platí pro ostatní směrnice k sociální politice, využívající obdobné podmínky, za předpokladu, že řečené definice jsou slučitelné s dohodou. 14) Komise zpracovala svůj návrh směrnice v souladu se svým sdělením z 20. května 1998 o přijetí a podpoře sociálního dialogu na úrovni Společenství s přihlédnutím k reprezentativnímu postavení stran - signatářů a legalitě každé klauzule dohody, 15) Komise zpracovala svůj návrh směrnice v souladu s článkem 137 (2) Smlouvy o ES, který stanoví, že směrnice v doméně sociální politiky by se měla vyhnout správním, finančním a právním překážkám způsobem, který by zdržel vytváření a rozvoj malých a středně velkých podniků. 16) směrnice a přiložená dohoda představují minimální normy; členské státy a/nebo sociální partneři mohou zachovat nebo zavést příznivější ustanovení, 17) realizace této směrnice nesmí sloužit k odůvodnění jakékoliv regrese ve vztahu k situaci, která již existuje v každém členském státě, 18) realizace dohody přispívá k dosažení cílů podle článku 136 Smlouvy o ES 2. PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Článek 1 2 Článek 136: Společenství a členské státy, respektujíce základní sociální práva, jak jsou stanovena v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu 18. října 1961, v Chartě základních sociálních práv pracujících ve Společenství z roku 1989, sledují následující cíle: podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich zlepšování, náležitou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj potenciálu pracovních sil s ohledem na trvale vysokou úroveň zaměstnanosti a boj proti vylučování z trhu práce. Za tím účelem Společenství a členské státy provádějí opatření, která berou v úvahu rozmanitou vnitrostátní praxi, zejména ve smluvních vztazích, jakož i nutnost udržet konkurenceschopnost hospodářství Společenství. Soudí, že takový rozvoj bude výsledkem jak fungování společného trhu, který napomůže sladění sociálních systémů, tak postupů stanovených touto smlouvou a sbližování zákonů a jiných předpisů. 8

9 Účelem této směrnice je dát právní průchod připojené Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřené 22. března 2000 mezi organizacemi, představujícími management a práci v civilním letectví Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) a International Air Carrier Association (IACA). Článek 2 1. Členské státy mohou zachovat nebo zavést mnohem příznivější ustanovení, než která jsou stanovena v této směrnici. 2. Realizace této směrnice nevytváří za žádných okolností dostatečné základy pro odůvodnění snížení obecné úrovně ochrany pracujících na poli, na které se vztahuje tato směrnice. Tím zůstávají nedotčena práva členského státu a/nebo managementu a sociálních partnerů stanovit ve světle měnících se okolností různé právní, regulační nebo kontraktační systémy ve vztahu k těm, které převažují v době přijetí této směrnice, pokud se vždy budou držet minimálních požadavků stanovených v této směrnici. Článek 3 Členské státy stanoví rozpětí sankcí, uplatňovaných při narušení ustanovení států, uplatněných při realizaci této směrnice a přijmou všechny nezbytné kroky k zajištění, že budou prosazeny. Sankce musejí být efektivní, úměrné narušení a musejí být dostatečně odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději k datu zmíněnému v článku 4 a oznámí včas všechny následné novelizace. Článek 4 Členské státy uvedou v platnost zákony, nařízení a správní ustanovení, nezbytná k uvedení do souladu s touto směrnicí do dvou let po jejím přijetí nebo zajistí, že nejpozději k tomuto datu přijmou management a sociální partneři nezbytná opatření podle dohody, požadující, aby členské státy přijaly jakákoliv nezbytná opatření, která by jim umožnila kdykoliv být v postavení zaručujícím výsledky stanovené touto směrnicí. Budou neprodleně informovat Komisi. Článek 5 Tato směrnice vstoupí v platnost dvacátý den po jejím zveřejnění v Official Journal of the European Communities. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 6 9

10 PŘÍLOHA Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví, uzavřená mezi Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) a International Air Carrier Association (IACA) S ohledem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství a zejména článků 138 a 139(2), protože článek 139 (2) Smlouvy o ES stanoví, že dohody uzavřené na Evropské úrovni mohou být realizovány na společnou žádost signatářských stran rozhodnutím Rady na návrh Komise; signatářské strany tímto takovou žádost podaly; signatářské strany soudí, že ustanovení této smlouvy jsou specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, vztahující se k organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví; signatářské strany dohodly následující: Klauzule 1 1. Dohoda se vztahuje na pracovní dobu mobilního personálu v civilním letectví. 2. Stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES, vztahující se k organizaci pracovní doby mobilního personálu v civilním letectví. Klauzule 2 1. Pracovní doba znamená jakékoliv období, v jehož průběhu pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a provádí své aktivity nebo úkoly (povinnosti) v souladu se zákony nebo praxí členského státu. 2. Mobilní personál v civilním letectví znamená členy posádky na palubě civilního letadla zaměstnané podnikem ustaveným v členském státě. 3. Bloková doba letu znamená dobu mezi prvním pohybem letadla z jeho parkovacího místa pro účely vzletu, dokud nepřijede k odstavení na určenou parkovací polohu a než jsou všechny motory zastaveny. Klauzule 3 1. Mobilní personál v civilním letectví má právo na roční dovolenou nejméně čtyři týdny v souladu s podmínkami pro oprávnění a nebo poskytnutí takové dovolené stanovené legislativou nebo praxí státu. 2. Minimální období placené dovolené nesmí být nahrazeno náhradou v hotovosti s výjimkou toho, když je zaměstnanecký poměr ukončen. 10

11 Klauzule 4 1. a) Mobilní personál v civilním letectví je oprávněn k bezplatné zdravotní prohlídce před jeho zařazením a následně v pravidelných intervalech; b) mobilní personál v civilním letectví trpící zdravotními problémy, uznanými jako následek práce v noci, bude přeřazen, kdykoliv je to možné, na denní práci s pohyblivou nebo nepohyblivou pracovní dobou, k níž je vhodný. 2. Bezplatná zdravotní prohlídka zmíněná v odstavci 1 a) musí být provedena v souladu s důvěrností lékařských skutečností. 3. Bezplatná zdravotní prohlídka zmíněná v odstavci a) může být provedena v rámci národního zdravotního systému. Klauzule 5 1. Mobilnímu personálu v civilním letectví bude poskytována ochrana zdraví a bezpečnost při práci přiměřená povaze jeho práce. 2. Přiměřené služby ochrany a prevence nebo zařízení s ohledem na bezpečnost a zdraví mobilního personálu v civilním letectví budou kdykoliv dostupné. Klauzule 6 Přijmou se potřebná opatření, aby se zajistilo, že zaměstnavatel, který zamýšlí organizovat práci podle určitého rozvrhu, vezme zřetel na obecné principy úpravy práce pro pracovníka. Klauzule 7 Informace týkající se specifických pracovních rozvrhů mobilního personálu v civilním letectví by se měly poskytnout kompetentním orgánům, pokud o to požádají. Klauzule 8 1. Pracovní doba by měla být posuzována bez ohledu na jakoukoliv budoucí legislativu Společenství k omezením doby letu a služby a požadavkům na odpočinek a ve spojení s národní legislativou k tomu přijatou; ta by se měla vzít v úvahu ve všech příslušných věcech. 2. Maximální roční pracovní doba, včetně zálohy (pohotovosti) pro přidělení služby, jak platí podle platných zákonů, bude 2000 hodin, v nichž bude blok letové doby omezen na 900 hodin. 3. Maximální roční pracovní doba bude rozložena v průběhu roku tak rovnoměrně, jak je to proveditelné. Klauzule 9 Nehledě na klauzuli 3, mobilní personál v civilním letectví bude mít dny volna bez jakýchkoliv povinností a záloh (pohotovostí), které se oznámí předem, takto: 11

12 a) nejméně 7 jednotlivých dnů v každém kalendářním měsíci, které zahrnou doby odpočinku požadované podle zákona, a b) nejméně 96 jednotlivých dní v každém kalendářním roce, které mohou zahrnout jakékoliv doby odpočinku požadované podle zákona. Klauzule 10 Strany přehodnotí výše uvedená ustanovení dva roky po skončení realizačního období, stanoveného v rozhodnutí Rady, jímž se tato dohoda uvádí do praxe. Brusel 22. března 2000 Následují podpisy 2 až 3 představitelů každé ze signatářských organizací. Zdroj: COM(2000)382 final, Brusel, Překlad: Antonín Peltrám 12

13 (dále je v originále uveden níže uvedený dodatek - uvádíme pouze výtah) DODATEK O HODNOCENÍ VLIVU NA MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ PODNIKY Opakují se některá zdůvodnění z memoranda, shrnuje se: cíl, na koho se vztahuje návrh, jak bude návrhem ovlivněno podnikání, jaké ekonomické efekty návrh předpokládá, zda návrh řeší specifika drobných a středně velkých podniků, s kým byl návrh prokonzultován. 13

(Text platí pro EHP) smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2) 1, návrh Komise,

(Text platí pro EHP) smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 139(2) 1, návrh Komise, SMĚRNICE RADY 2000/79/ES týkající se Evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené Asociací evropských aerolinií (AEA), Evropskou federací pracujících v dopravě

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Zdanění leteckého paliva

Zdanění leteckého paliva KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 2.3.2000 COM(2000)110 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU PRO REGIONY Zdanění leteckého paliva Pozadí Struktura

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 )

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) (2001/C 213 E/21) (Text s významem pro EHP) KOM(2001)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost: JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 171 Úmluva týkající se noční práce 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 2. 2010 2008/0193(COD) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-14 Návrh zprávy (PE430.593v01-00) Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky

Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky Senát bere na vědomí stanovisko vlády k instrumentům Mezinárodní organizace práce, přijatým na 96. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2007 Předkládací

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ

SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ Rada ES - se zřetelem na: SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ - - Smlouvu o ustavení EHS, zejména čl. 75, - - návrh Komise; - - názor Evropského parlamentu; - -

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

SMĚRNICE RADY 93/104/ES. ze dne 23. listopadu 1993. o některých aspektech úpravy pracovní doby

SMĚRNICE RADY 93/104/ES. ze dne 23. listopadu 1993. o některých aspektech úpravy pracovní doby SMĚRNICE RADY 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

SMĚRNICE 2001/25/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 4. dubna 2001, o minimální úrovni výcviku námořníků

SMĚRNICE 2001/25/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 4. dubna 2001, o minimální úrovni výcviku námořníků SMĚRNICE 2001/25/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 4. dubna 2001, o minimální úrovni výcviku námořníků (Výtah) Zdůvodnění Hlavním důvodem pro vypracování této směrnice je skutečnost, že postupně docházelo

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 305/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/88/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více