kalendář akcí květen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí květen 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí květen Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr So Knihovna otevřená Knihovna Ne Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená) Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt PIETNÍ AKT na náměstí dělostř. pluk Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Pá STÁTNÍ SVÁTEK So PRODEJ PŘEBYTKŮ SAZENIC Z činnosti PIETNÍ AKT na hřbitově a na Klínku a Z činnosti Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna Út Mateřské centrum MC Jinečáček DEN MATEK Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St DĚTI HRAJÍ DĚTEM ZUŠ JJR Šachový kroužek Pionýra Pionýr PŘEDNÁŠKA o metodě EFT MC Jinečáček Český den proti rakovině - Ze života školy Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček DIAKONIE Z činnosti Pá Šachový oddíl Vyhodnocení výtvarné soutěže Knihovna

3 So ZÁJEZD zahrádkářů na Hobby do ČB 6.00 Z činnosti STAROČESKÉ MÁJE na Ohrazenici Zprávy z Ohraz Ne Uzávěrka Jineckého zpravodaje na červen Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St VYCHÁZKA MC bude upřes. MC Jinečáček Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček ZÁJEZD seniorů na Sychrov 7.00 Kult. středisko Pá Šachový oddíl So JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Ne JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Psohlavci 6 - Plešivec 9.30 Pionýr Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr KONCERT JINECKÉ POBOČKY ZUŠ a ZUŠ JJR Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá NOC KOSTELŮ Z činnosti So RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI Z činnosti DĚTSKÝ DEN na Ohrazenici - Zprávy z Ohraz Ne ČERVEN 2015 více v příštím čísle JZ Út Den otevřených dveří v kasárnách St Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Autogramiáda Ludmily Zenkové Knihovna Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko So 6. JINECKÉ SLAVNOSTI 3

4 přehled květen 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 6 Služby městyse Jince strana 22 Kulturní středisko strana 27 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 41 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 43 Pionýrská skupina Jince strana 55 Ze života školy strana 59 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 65 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 70 Policie informuje strana 71 Zprávy z Čenkova strana 73 Zprávy z Ohrazenice strana 78 Zprávy z Křešína strana 81 Kultura v Hořovicích strana 83 Kultura v Příbrami strana 84 Inzerce strana 85 4

5 společenská kronika květen 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Matoušková Anna 89 let Čejp Jiří 75 let Plecitý Miroslav 70 let V květnu slaví narozeniny naši členové pan Jiří Čejp a paní Šárka Nesvadbová. Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince oběma přeje hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů. za ČZS Iva Jelínková, předsedkyně Narození Růžičková Lucinka se narodila VZPOMÍNKA Že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání. Stále v srdci velká bolest a tiché vzpomínání Dne 10. dubna 2015 by naše maminka Miroslava Hartmanová oslavila 60. narozeniny. Věnujte jí prosím společně s námi tichou vzpomínku. Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami 5

6 Městys Jince květen 2015 Ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince od do V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva do uvedeného data zasedala rada celkem třikrát: 16. února, 2. a 16. března. Program rozvoje městyse, výstavba Rada pravidelně řeší záležitosti týkající se probíhajících akcí zařazených do programu rozvoje městyse. Na všech třech jednáních se zabývala dokončovanou akcí rekonstrukce a přístavba MŠ: Schválila uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne s Mgr. Helenou Kosovou, kterým se prodlužuje termín ukončení trvání smlouvy z do Vzala na vědomí informace k termínu kolaudace stavby, k zajištění slavnostního ukončení akce a k dofinancování akce (souhlasila se způsobem úhrady poslední faktury za stavební práce). Zabývala se přípravou nových akcí: Snížení energetické náročnosti ZŠ Jince akce rozdělena na dvě části (1. výměna OZE, 2. zateplení a výměna oken), na obě části samostatné nabídky. První část OZE schválila požádat SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPŽP akce č Základní škola Instalace OZE do , byla informována o průběhu výběrového řízení (dle hodnocení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek) a výsledek zadávacího řízení na tuto část akce schválila. Druhá část termín pro podávání nabídek prodloužen do (upřesnění zadávacích podmínek z podnětu uchazečů). Rada městyse Jince se seznámila s metodickým pokynem pro žadatele o účelovou dotaci ze Středočeských fondů z rozpočtu Středočeského kraje vyšší než 3 miliony Kč u akcí/projektů investičního charakteru z připravovaných akcí se týkalo výběrových řízení na akce Rekonstruujeme komunikace v Jincích, Kanalizace v ul. Pod Váhou a Sadová, Rekon- 6

7 strukce splavu na Litavce - dle metodiky vyhlášení výběrových řízení na uvedené akce až po posouzení hospodárnosti výdajů Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem: Schválila text a vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Rekonstrukce jezu k. ú. Čenkov (po upřesnění zadávacích podmínek s ohledem na nezbytný rozsah rekonstrukce) a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s r. o. na výkon inženýrské činnosti zajištění podkladů k vydání stavebního povolení na tuto akci. Poškozený splav na Litavce Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová: schválila text a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová v celém rozsahu (do zadávacích podmínek zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace). Rekonstrukce místních komunikací v Jincích: Schválila připravit a podat žádost o dotaci ze Středočeského ROP na rekonstrukci ulic Zborovská, Pod Váhou, Ke Koupališti a místní komunikaci v prodloužení ul. Jana Žižky ke křižovatce u škváry a vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce místních komunikací v Jincích v celém rozsahu s tím, že do zadávacích podmínek bude 7

8 zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace. Následně schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku výběr dodavatele stavebních prací Oprava ulice Pod Váhou, Ke Koupališti a Slunečná. V této souvislosti rada schválila zadat zpracování projektu na rekonstrukci místní komunikace v okolí zdravotního střediska (ul. Slunečná) a aktualizaci projektů na další komunikace (Ke Koupališti, Zborovská, Pod Váhou) projekční kanceláři Ateliér LUCIDA s. r. o. K dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům zasahujícím do komunikace Ke Koupališti schválila vyžádat souhlas Stavebního úřadu Jince s dělením pozemků dle GP /2014; dále schválila vynětí pozemku č. parc. 1307/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 58 m 2 (dle GP /2014) z místní komunikace Ke Koupališti tento pozemek oddělený uvedeným GP z původního pozemku 1307/3 není součástí komunikace. Výstavba 2 x 8 b. j. rada byla informována o postupu pro přípravu dokumentace výběrového řízení. Nové akce s možností spolufinancování z dotačních programů: Rada byla informována o podání žádosti o dotaci z MMR na akci Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince a přípravě výběrového řízení na dodavatele; o přípravě a termínu podání žádostí o dotace ze SFŽP na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců; OZE MŠ - výměna zdroje vytápění - rada schválila objednat úpravu tepelného auditu MŠ u původního zpracovatele zohlednění nové přístavby MŠ; Zateplení zdravotního střediska rada schválila využít nabídky jednatele spol. Grant Elite s. r. o. Jiřího Šáchy na přípravu žádosti o dotaci na zateplení zdravotního střediska Rada souhlasila s podáním žádosti ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěta a poradenství na projekt Zelená školní učebna a s přípravou podkladů na venkovní učebnu u MŠ; s podáním žádosti o dotaci z programu Strany zelených na sestavu lezecké stěny (do prostoru u dětského hřiště pod mateřskou školou). Ostatní akce: Rada schválila náhradu zastaralého stávajícího vyrozumívacího zařízení pro hasiče Kanga plus za nové řešit současně se smlouvou na nákup a i servis vyrozumívacího zařízení; 8

9 Staré sídliště Foto Miroslav Maršálek text a přípravu vyhlášení výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Nový chodník a parkoviště na sídlišti při ulici Čsl. dělostřelců 1. a 2. etapa. Vzala na vědomí informaci o přípravě na výměnu svítidel v ul. Brigádnická a Za Černým mostem a propojení dvou zhášecích bodů Pod Královkou práce dle návrhu na snížení nákladů na VO schváleného RM Příprava na možné rozšíření zástavby na zbývající část lokality A10: Rada schválila uložení kanalizační přípojky pro lokalitu navazující na stávající zástavbu v lokalitě A10 do uličky mezi pozemky parc. č. 1635/6 a 1635/7; vzala na vědomí zastavovací studii pozemků č. parc. 1632, 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající zástavbu v lokalitě A10 s tím, že bude pokračovat jednání s vlastníkem pozemků k záměru vytvořit nové pozemky na výstavbu rodinných domů. Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Rozpočtové záležitosti: Rada schválila rozpis rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1 převod mezi investičními a neinvestičními náklady v rámci 3113 v celkové částce Kč; 9

10 vzala na vědomí žádost klubu stomiků o finanční dar vzhledem k již schválenému rozpočtu a přípravě nových zásad pro poskytování dotací z rozpočtu městyse dle novelizace z. č. 250/2000 Sb. nemůže v současné době rada žádosti vyhovět. Bytové záležitosti Rada schválila prodloužení nájemních smluv k bytům č.1/165, 6/32 a 3/171 do ; přidělení uvolněného bytu č. 6 v č. p. 98 a bytu č. 8 v č. p. 98 dle doporučení bytové komise - smlouvy o pronájmu na dobu určitou do Vzala na vědomí informace ředitelky SMJ k řešené problematice související s nájmem bytů (důvody k výpovědi z nájmu bytu, zajištění příjmu televizního signálu v č. p. 32 a č. p. 98, oprava výtahu v č. p. 98); přehled o dlužnících za pronájem bytů a způsobu řešení dluhů. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Rada se seznámila s poznatky a podněty z výročních schůzí místních organizací včelařů, zahrádkářů a rybářů. V této souvislosti souhlasila s provedením terénních úprav v areálu u domu chovatelů a následnou údržbu travnatých ploch bude zajištěno ve spolupráci se SMJ. Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ. Dům chovatelů v ul.křešínská 10

11 Organizační a majetkové záležitosti Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva a přípravou programu dalšího jednání zastupitelstva schválila termín jednání a návrh programu jednání. Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům: pozemky s vodohospodářským majetkem vzala na vědomí informaci o zpracovaném seznamu pozemků s vodohospodářským majetkem pro převod vlastnického práva z MO na městys souhlasným prohlášením a následně schválila předložit zastupitelstvu návrh na schválení převodu nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince (ve smyslu odst. 4 1 z. č. 15/2015 Sb., zákon o hranicích vojenských újezdů, v platném znění) pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR dle předložených seznamů. Záměr přechodu byl zveřejněn na úřední desce městyse. Francouzská cesta projednala podnět Lesů České republiky, s. p., na základě kterého rozhodla předložit zastupitelstvu návrh na schválení záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Pozemky u ČOV - pověřila ředitelku SMJ k jednání vlastníky pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 o možnosti úplatného převodu na městys v případě potvrzení zájmu vlastníků uvedených pozemků schválila předložit zastupitelstvu návrh na odkup těchto pozemků za cenu dle úředního odhadu. Jednání k možnému převodu sokolské zahrady na městys možnost využití dotačních titulů na rekonstrukci sportovního zázemí: schválila nechat zpracovat orientační posudek na technický stav budovy Sokolovny pro jednání s TJ Sokol Jince ohledně sportovního zázemí v obci; na základě výsledku tohoto jednání schválila oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince a Tělovýchovnou jednotu Jince dopisem s návrhem na odkup Sokolské zahrady a budovy sauny za cenu dle znaleckého posudku ZÚ-249/2014 Ing. Nohejla s tím, že v případě uzavření kupní smlouvy by splátky kupní ceny byly rozloženy na 4 roky ve čtvrtletních splátkách (k zaslání dopisu pověřuje starostu). Ke spolupráci na přípravě projektu na rekonstrukci Sokolské zahrady budou přizváni zástupci sportovních organizací v Jincích, sportovní komise rady městyse bude pověřena k zajištění koordinace přípravy návrhu projektu. 11

12 Uzavírání smluv: Schválila: uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytnutí součinnosti na prodej pozemků č. parc. 1635/42, 1635/43 a 1635/44 realitní kanceláři M+M reality holding bude za zprostředkování prodej uhrazena částka ve výši 3 % kupní ceny jednotlivých pozemků; k dořešení zajištění telefonních služeb na základě posouzení všech nabízených služeb uzavřít smlouvu na zajiš ování telekomunikačních služeb pro městys a městysem zřizované organizace se spol. Vodafone. Další organizační záležitosti: Schválila ke zpracování pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu zakoupení tabletu zapracování do GObec; umístění formálního sídla MO ČRS, IČO , na adresu Čsl. dělostřelců 172, Jince; zápisy v jinecké kronice za r a Uložila starostovi zajistit zpracování dopisu k uplatnění reklamace poškozené sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ zadat Mgr. Kainovi. Vzala na vědomí informaci o problematice nedořešeného financování semaforu u školy bude vyžádán právní názor, jak záležitost uzavřít. Další záležitosti Rada schválila zapůjčení stanů a hostinských setů na připravovaný koncert ; zapůjčení dvou restauračních stanů SOU Dubno na letošní mistrovství republiky středních škol v požárním sportu; zapůjčení párty stanu na oblastní výstavu psů v Hořovicích; převzetí záštity nad šachovým turnajem mládeže O Jineckého Pěšce 2015, který se uskuteční dne ; objednat sadbu letniček na základě nabídky spol. PETUNIA s. r. o.; pověřit komisi životního prostředí k prověření, jakým způsobem likvidují odpad vlastníci nemovitostí v Jincích, kteří nemají zaplacený svoz komunálního odpadu. Odolá letos květinová výzdoba vandalům? Foto M. Maršálek 12

13 Rada vzala na vědomí informaci o školení starostů ke krizovému řízení konanému dne , k účasti pověřen vedle starosty i Ing. Jandík; podnět starosty Příbrami pozvánku ke vstupu městyse Jince do nově vytvářeného svazku obcí pověřuje starostu městyse k seznámení se s podmínkami členství v tomto svazku; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK jednání k přípravě objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy SK pro období 2015/2016; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK k udělení licence PROBO BUS a. s. pro linku zvláštní linkové dopravy Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram, bez připomínek. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Jince lokalita A10 Na Vyhlídce. Foto Ung. Výpis z usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zuzana Belanská, p. František Gajanec. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Maršálka a Mgr. Gabrielu Sklenářovou. 13

14 Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o realizaci a zajištění akcí zahrnutých do programu rozvoje městyse (včetně přípravy na zateplení ZŠ). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 15 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Nový chodník a veřejné osvětlení v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 16 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Kanalizace ulic Pod Váhou a Sadová v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 17 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Jinecký jez pod Čenkovem z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 22 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Dovybavujeme 14

15 jinecké hasiče z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Rekonstrukce místních komunikací v Jincích a pověřuje radu městyse k upřesnění rozsahu realizace. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednání s p. Firýtem k možné zástavbě pozemků č. parc a 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající lokalitu A10 a schvaluje přípravu lokality A10/2 pro výstavbu rodinných domů. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje radu k zahájení přípravy výběrových řízení včetně projektové dokumentace k akcím Rekonstrukce místních komunikací v Jincích; Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích; Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo; 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska; Rozšíření dětského hřiště na koupališti; Zeleň v ul. Čsl. dělostřelců; Lokalita A10/2. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o činnosti jednotlivých komisí Rady městyse Jince a výborů Zastupitelstva městyse Jince. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 vše k. ú. Jince za cenu dle úředního odhadu. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje převod nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince - pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR následovně: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby AHNM Praha na městys Jince. 15

16 Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p., na městys Jince. Souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse ve smyslu odst. 4 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v 9 výše uvedeného zákona. Pověřuje starostu městyse k právním úkonům k získání předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva městyse - od bude výpočet odměn stanovených usnesením zastupitelstva městyse č. 17 ze dne vycházet z nového platného znění nařízení vlády č. 37/2003 s úpravou dle nař. vl. č. 52/2015 Sb. (nová výše měsíčních odměn: člen rady Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč; člen výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 559 Kč). Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti v regionu Jinecka. Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednáních k realizaci projektu bytové výstavby na Zborovské. Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje jednat se Správou železniční dopravní cesty, s. o. o možnosti převodu objektu železniční zastávky na parc. č. st. 38 v k. ú. Rejkovice do majetku městyse Jince. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Zastávka v Rejkovicích v minulém století. Foto archiv KS 16

17 Zpráva o činnosti bytové komise Bytová komise se na první schůzce za účasti starosty seznámila s bytovou problematikou městyse, počtem bytových jednotek a s úkolem přípravy a zabezpečení sociálního bydlení. Hovořili jsme o jednotlivých projektech na přípravu výstavby bytů u zdravotního střediska a záměrem výstavby na Zborovské, plánovanou rekonstrukcí pečovatelského domu a s možnými dotačními programy. Rovněž jsme projednávali problematiku startovacích bytů pro mladé začínající rodiny, na kterou se velmi často zapomíná. Druhá schůze byla již plně pracovní, v domě č. p. 98 se uvolnily dva byty po paní Hlaváčkové a Hromířové, které odešly do pečovatelských domů. Provedli jsme šetření u paní Křížové (ubytovna 368) a u manželů Kabátových (v 1. poschodí na poště), kteří měli žádost a zájem o uvolněné byty. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a nutné každodenní zdravotní péči paní Křížové byt nevyhovoval. Manželé Kabátovi projevili zájem. Dalšími zájemci byli manželé Bílí z Běřína, pan Štorkán a pan Kovář. S tajemnicí paní Kadeřábkovou jsme prošli všechny doposud zaevidované žádosti o přidělení bytů. Na své třetí schůzce za účasti starosty jsme doporučili návrh radě městyse na přidělení bytů v domě č. p. 98 manželům Kabátovým a Bílým. Projednali jsme předložený přehled obecních bytů, jednotlivých nájemníků, druhy smluv a doby nájmu. Městys disponuje celkem s 35 byty, z toho je 18 smluv na dobu neurčitou, 2 smlouvy vázané na pracovní poměr (učitelské byty), 14 smluv do , 1 smlouva do Doby nájmu na dobu určitou se prodloužily tak, aby byly sjednoceny všechny k termínu Zabývali jsme se informacemi Ministerstva práce a sociálních věcí na schválení sociálního bydlení, které by mělo tvořit 5 % z celkového počtu bytů. Diskutovali jsme o výstavbě nových bytů pro mladé rodiny, s možností založení bytového družstva zastřešeného městysem s tím, že by jednotliví zájemci vložili počáteční vklad do družstva a zbylou část by pravidelně umořovali v měsíčních splátkách. V součastné době firmy byty nestaví a mladá generace nemá možnost vzhledem ke svým platům získat vysoké hypotéky, půjčky a další finanční produkty k zakoupení, či zahájení nové výstavby bydlení. Dalším bodem programu byla výše nájemného, která činí 25 Kč za m 2. Tato částka pokrývá pouze nezbytné provozní náklady, ale není již žádná rezerva na nutnou rekonstrukci jednotlivých bytů. Toto citlivé téma na zvýšení nájemného a další záležitosti týkající se pravidel přidělování bytů formu uzavíraní nájemních smluv a řešení neplatících nájemníků je další pracovní náplní komise ve spolupráci se Správou bytů Jince. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům bytové komise za velmi aktivní přístup. Vít Babík, předseda bytové komise Rady městyse Jince 17

18 Představujeme zastupitele Vážení čtenáři, od tohoto měsíce se vám postupně v každém čísle Jineckého zpravodaje představí členové Zastupitelstva městyse Jince pro volební období Všechny jsme požádali o odpově na devět stejných otázek. JOSEF HÁLA starosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: KSČM / KSČM Jste jineckým rodákem? Ne, narodil jsem se v Praze, maminka pochází z Bojova, okres Praha západ. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Od mládí jsem byl aktivní v mládežnickém hnutí, odborech. Pracoval jsem i na ONV v Příbrami, kde jsme na organizačním odboru měli obce v popisu práce. Myslím, že komunál je tak logickým vyústěním. V kterém roce jste kandidoval poprvé? Myslím, že poprvé to bylo v roce Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Chtěl bych dokončit to, co jsme za poslední dvě volební období nestihli. Napravit trochu privatizaci bytů výstavbou nových, podporou výstavby rodinných domů, ale i dále podporovat rozvoj školství, zlepšovat životní prostředí a podmínky pro život na Jinecku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? V Jincích je dost velká nezaměstnanost, za prací se musí dojíždět. Na druhou stranu lidem asi nejvíce vadí ti, kteří zneužívají současný sociální systém, v životě nepracovali, ačkoli mohou - a navíc tu ještě třeba žebrají, dělají nepořádek a obtěžují statní. Ale problémů, o kterých by se nechalo hovořit, je pochopitelně víc. 18

19 S čím jste v Jincích spokojen? V poslední době si vážím toho, že se daří opět spojovat lidi podle zájmů, do sportovních organizací i spolků. A úplně největší radost mám z toho, že i jednotlivé spolky a organizace, nejen v samotných Jincích, si vzájemně pomáhají a spolupracují. Obdobně se nám daří spojovat i okolní obce, mj. například vytvořením Místní akční skupiny Brdy. Podobně si vážím spolupráce s armádou, vojenskými lesy i Lesy ČR, místními podnikateli. Myslím si, že to vše je výborný základ pro další rozvoj tohoto regionu. Nikdo tu za nás nic neudělá. Na co byste sem nalákal turisty? Máme naučnou stezku, přírodní koupaliště, překrásnou přírodu. Nyní bude nutné dobudovat infrastrukturu pro turistiku. Využít také toho, že tisíce kluků tu absolvovalo základní vojenskou službu a bylo tu na cvičení, proto se pokusit je nalákat zpět - zavzpomínat, projet se na kole To je ale výzva pro místní podnikatele, tomu může městys jen pomoci. Jak trávíte volný čas? Nejraději v Rejkovicích na zahradě, ale to už se mi dlouho nepovedlo. Podle toho to také u mě v poslední době vypadá. A jak jsem koukal do diáře, tak do prázdnin to lepší nebude. Vaše motto? Když jsem po vojně začínal pracovat na ONV v Příbrami, tak jeden šéf, který mě hodně naučil, měl heslo: Říkáš-li, že to nejde, říkáš tím, že to neumíš. Všechno jde, jen chtít se musí. Tím se snažím řídit a i tuto myšlenku předávat lidem kolem sebe. Ing. JÁN VAVREK místostarosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: bez PP / SNK Hasiči Jince Jste jineckým rodákem? Nejsem, pocházím z Oravy a do Jinec jsem se přistěhoval v roce 1980 s útvarem ze Staré Bole- 19

20 slavi jako voják z povolání. Žiji zde větší část svého života, a tak se cítím být Jinečákem. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Byla to vlastně náhoda, na žádost Ing. Šorma od jineckých hasičů, jestli bych nemohl k nim na kandidátku. Nebylo to z důvodu potřeby vstupu do politiky, ani jsem od toho nic neočekával, byl jsem někde ke konci seznamu. V kterém roce jste kandidoval poprvé? V roce Byl jsem hodně překvapen, že jsem byl zvolen preferenčními hlasy, stejně jako v roce V prvním období jsem vykonával funkci předsedy finančního výboru a te jsem druhé období v pozici místostarosty. Je to náročné, odpovědné a zavazující zároveň. Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Vzhledem k tomu, že nejsem uvolněný zastupitel, je mojí snahou být co nejvíce nápomocen především panu starostovi, ale i zaměstnancům městyse při jejich práci. Počínaje přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva, přes přípravu podkladů pro dotační projekty, dotace, dary a smlouvy pro místní příspěvkové organizace i jednotlivce, otázky dopravní obslužnosti nebo přípravu a výběr dodavatelů energií, apod. Pochopitelně na jednání rady se snažím předávat postřehy své i občanů k dění v obci. Rád bych byl více nápomocen v práci hasičského spolku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? Mimo jiné se často zabýváme problematikou bydlení a zaměstnání. Bohužel již delší dobu se nám nedaří zajistit realizaci projektů k výstavbě bytů. Zatím jsou v městysi celkem omezené možnosti sehnat zaměstnání, což ještě zřejmě ztíží zrušení vojenského újezdu. Velice mě těší, že se slibně rozbíhá proces využívání sběrného dvora a kompostárny a ubylo nepořádku po okolí. Pořád jsou ještě rezervy - například v třídění odpadů, zejména v domácnostech. S čím jste v Jincích spokojen? V Jincích jsem spokojen s prací zastupitelů a zejména pana starosty Josefa Hály. Obdivuji ho za jeho neutuchající snahu řešit potřebné otázky městyse realizací projektů prostřednictvím různých fondů a dotací, protože z prostředků městyse by se tyto akce nejspíš vůbec nedaly realizovat. 20

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 5. zasedání konaném dne 26. března 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01/ 2015 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 12.02.2015 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2)

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 41. zasedání konaného dne 27. 4. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více