kalendář akcí květen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí květen 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí květen Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr So Knihovna otevřená Knihovna Ne Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená) Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt PIETNÍ AKT na náměstí dělostř. pluk Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Pá STÁTNÍ SVÁTEK So PRODEJ PŘEBYTKŮ SAZENIC Z činnosti PIETNÍ AKT na hřbitově a na Klínku a Z činnosti Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna Út Mateřské centrum MC Jinečáček DEN MATEK Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St DĚTI HRAJÍ DĚTEM ZUŠ JJR Šachový kroužek Pionýra Pionýr PŘEDNÁŠKA o metodě EFT MC Jinečáček Český den proti rakovině - Ze života školy Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček DIAKONIE Z činnosti Pá Šachový oddíl Vyhodnocení výtvarné soutěže Knihovna

3 So ZÁJEZD zahrádkářů na Hobby do ČB 6.00 Z činnosti STAROČESKÉ MÁJE na Ohrazenici Zprávy z Ohraz Ne Uzávěrka Jineckého zpravodaje na červen Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St VYCHÁZKA MC bude upřes. MC Jinečáček Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček ZÁJEZD seniorů na Sychrov 7.00 Kult. středisko Pá Šachový oddíl So JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Ne JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Psohlavci 6 - Plešivec 9.30 Pionýr Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr KONCERT JINECKÉ POBOČKY ZUŠ a ZUŠ JJR Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá NOC KOSTELŮ Z činnosti So RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI Z činnosti DĚTSKÝ DEN na Ohrazenici - Zprávy z Ohraz Ne ČERVEN 2015 více v příštím čísle JZ Út Den otevřených dveří v kasárnách St Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Autogramiáda Ludmily Zenkové Knihovna Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko So 6. JINECKÉ SLAVNOSTI 3

4 přehled květen 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 6 Služby městyse Jince strana 22 Kulturní středisko strana 27 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 41 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 43 Pionýrská skupina Jince strana 55 Ze života školy strana 59 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 65 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 70 Policie informuje strana 71 Zprávy z Čenkova strana 73 Zprávy z Ohrazenice strana 78 Zprávy z Křešína strana 81 Kultura v Hořovicích strana 83 Kultura v Příbrami strana 84 Inzerce strana 85 4

5 společenská kronika květen 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Matoušková Anna 89 let Čejp Jiří 75 let Plecitý Miroslav 70 let V květnu slaví narozeniny naši členové pan Jiří Čejp a paní Šárka Nesvadbová. Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince oběma přeje hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů. za ČZS Iva Jelínková, předsedkyně Narození Růžičková Lucinka se narodila VZPOMÍNKA Že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání. Stále v srdci velká bolest a tiché vzpomínání Dne 10. dubna 2015 by naše maminka Miroslava Hartmanová oslavila 60. narozeniny. Věnujte jí prosím společně s námi tichou vzpomínku. Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami 5

6 Městys Jince květen 2015 Ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince od do V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva do uvedeného data zasedala rada celkem třikrát: 16. února, 2. a 16. března. Program rozvoje městyse, výstavba Rada pravidelně řeší záležitosti týkající se probíhajících akcí zařazených do programu rozvoje městyse. Na všech třech jednáních se zabývala dokončovanou akcí rekonstrukce a přístavba MŠ: Schválila uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne s Mgr. Helenou Kosovou, kterým se prodlužuje termín ukončení trvání smlouvy z do Vzala na vědomí informace k termínu kolaudace stavby, k zajištění slavnostního ukončení akce a k dofinancování akce (souhlasila se způsobem úhrady poslední faktury za stavební práce). Zabývala se přípravou nových akcí: Snížení energetické náročnosti ZŠ Jince akce rozdělena na dvě části (1. výměna OZE, 2. zateplení a výměna oken), na obě části samostatné nabídky. První část OZE schválila požádat SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPŽP akce č Základní škola Instalace OZE do , byla informována o průběhu výběrového řízení (dle hodnocení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek) a výsledek zadávacího řízení na tuto část akce schválila. Druhá část termín pro podávání nabídek prodloužen do (upřesnění zadávacích podmínek z podnětu uchazečů). Rada městyse Jince se seznámila s metodickým pokynem pro žadatele o účelovou dotaci ze Středočeských fondů z rozpočtu Středočeského kraje vyšší než 3 miliony Kč u akcí/projektů investičního charakteru z připravovaných akcí se týkalo výběrových řízení na akce Rekonstruujeme komunikace v Jincích, Kanalizace v ul. Pod Váhou a Sadová, Rekon- 6

7 strukce splavu na Litavce - dle metodiky vyhlášení výběrových řízení na uvedené akce až po posouzení hospodárnosti výdajů Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem: Schválila text a vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Rekonstrukce jezu k. ú. Čenkov (po upřesnění zadávacích podmínek s ohledem na nezbytný rozsah rekonstrukce) a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s r. o. na výkon inženýrské činnosti zajištění podkladů k vydání stavebního povolení na tuto akci. Poškozený splav na Litavce Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová: schválila text a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová v celém rozsahu (do zadávacích podmínek zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace). Rekonstrukce místních komunikací v Jincích: Schválila připravit a podat žádost o dotaci ze Středočeského ROP na rekonstrukci ulic Zborovská, Pod Váhou, Ke Koupališti a místní komunikaci v prodloužení ul. Jana Žižky ke křižovatce u škváry a vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce místních komunikací v Jincích v celém rozsahu s tím, že do zadávacích podmínek bude 7

8 zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace. Následně schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku výběr dodavatele stavebních prací Oprava ulice Pod Váhou, Ke Koupališti a Slunečná. V této souvislosti rada schválila zadat zpracování projektu na rekonstrukci místní komunikace v okolí zdravotního střediska (ul. Slunečná) a aktualizaci projektů na další komunikace (Ke Koupališti, Zborovská, Pod Váhou) projekční kanceláři Ateliér LUCIDA s. r. o. K dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům zasahujícím do komunikace Ke Koupališti schválila vyžádat souhlas Stavebního úřadu Jince s dělením pozemků dle GP /2014; dále schválila vynětí pozemku č. parc. 1307/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 58 m 2 (dle GP /2014) z místní komunikace Ke Koupališti tento pozemek oddělený uvedeným GP z původního pozemku 1307/3 není součástí komunikace. Výstavba 2 x 8 b. j. rada byla informována o postupu pro přípravu dokumentace výběrového řízení. Nové akce s možností spolufinancování z dotačních programů: Rada byla informována o podání žádosti o dotaci z MMR na akci Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince a přípravě výběrového řízení na dodavatele; o přípravě a termínu podání žádostí o dotace ze SFŽP na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců; OZE MŠ - výměna zdroje vytápění - rada schválila objednat úpravu tepelného auditu MŠ u původního zpracovatele zohlednění nové přístavby MŠ; Zateplení zdravotního střediska rada schválila využít nabídky jednatele spol. Grant Elite s. r. o. Jiřího Šáchy na přípravu žádosti o dotaci na zateplení zdravotního střediska Rada souhlasila s podáním žádosti ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěta a poradenství na projekt Zelená školní učebna a s přípravou podkladů na venkovní učebnu u MŠ; s podáním žádosti o dotaci z programu Strany zelených na sestavu lezecké stěny (do prostoru u dětského hřiště pod mateřskou školou). Ostatní akce: Rada schválila náhradu zastaralého stávajícího vyrozumívacího zařízení pro hasiče Kanga plus za nové řešit současně se smlouvou na nákup a i servis vyrozumívacího zařízení; 8

9 Staré sídliště Foto Miroslav Maršálek text a přípravu vyhlášení výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Nový chodník a parkoviště na sídlišti při ulici Čsl. dělostřelců 1. a 2. etapa. Vzala na vědomí informaci o přípravě na výměnu svítidel v ul. Brigádnická a Za Černým mostem a propojení dvou zhášecích bodů Pod Královkou práce dle návrhu na snížení nákladů na VO schváleného RM Příprava na možné rozšíření zástavby na zbývající část lokality A10: Rada schválila uložení kanalizační přípojky pro lokalitu navazující na stávající zástavbu v lokalitě A10 do uličky mezi pozemky parc. č. 1635/6 a 1635/7; vzala na vědomí zastavovací studii pozemků č. parc. 1632, 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající zástavbu v lokalitě A10 s tím, že bude pokračovat jednání s vlastníkem pozemků k záměru vytvořit nové pozemky na výstavbu rodinných domů. Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Rozpočtové záležitosti: Rada schválila rozpis rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1 převod mezi investičními a neinvestičními náklady v rámci 3113 v celkové částce Kč; 9

10 vzala na vědomí žádost klubu stomiků o finanční dar vzhledem k již schválenému rozpočtu a přípravě nových zásad pro poskytování dotací z rozpočtu městyse dle novelizace z. č. 250/2000 Sb. nemůže v současné době rada žádosti vyhovět. Bytové záležitosti Rada schválila prodloužení nájemních smluv k bytům č.1/165, 6/32 a 3/171 do ; přidělení uvolněného bytu č. 6 v č. p. 98 a bytu č. 8 v č. p. 98 dle doporučení bytové komise - smlouvy o pronájmu na dobu určitou do Vzala na vědomí informace ředitelky SMJ k řešené problematice související s nájmem bytů (důvody k výpovědi z nájmu bytu, zajištění příjmu televizního signálu v č. p. 32 a č. p. 98, oprava výtahu v č. p. 98); přehled o dlužnících za pronájem bytů a způsobu řešení dluhů. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Rada se seznámila s poznatky a podněty z výročních schůzí místních organizací včelařů, zahrádkářů a rybářů. V této souvislosti souhlasila s provedením terénních úprav v areálu u domu chovatelů a následnou údržbu travnatých ploch bude zajištěno ve spolupráci se SMJ. Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ. Dům chovatelů v ul.křešínská 10

11 Organizační a majetkové záležitosti Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva a přípravou programu dalšího jednání zastupitelstva schválila termín jednání a návrh programu jednání. Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům: pozemky s vodohospodářským majetkem vzala na vědomí informaci o zpracovaném seznamu pozemků s vodohospodářským majetkem pro převod vlastnického práva z MO na městys souhlasným prohlášením a následně schválila předložit zastupitelstvu návrh na schválení převodu nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince (ve smyslu odst. 4 1 z. č. 15/2015 Sb., zákon o hranicích vojenských újezdů, v platném znění) pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR dle předložených seznamů. Záměr přechodu byl zveřejněn na úřední desce městyse. Francouzská cesta projednala podnět Lesů České republiky, s. p., na základě kterého rozhodla předložit zastupitelstvu návrh na schválení záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Pozemky u ČOV - pověřila ředitelku SMJ k jednání vlastníky pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 o možnosti úplatného převodu na městys v případě potvrzení zájmu vlastníků uvedených pozemků schválila předložit zastupitelstvu návrh na odkup těchto pozemků za cenu dle úředního odhadu. Jednání k možnému převodu sokolské zahrady na městys možnost využití dotačních titulů na rekonstrukci sportovního zázemí: schválila nechat zpracovat orientační posudek na technický stav budovy Sokolovny pro jednání s TJ Sokol Jince ohledně sportovního zázemí v obci; na základě výsledku tohoto jednání schválila oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince a Tělovýchovnou jednotu Jince dopisem s návrhem na odkup Sokolské zahrady a budovy sauny za cenu dle znaleckého posudku ZÚ-249/2014 Ing. Nohejla s tím, že v případě uzavření kupní smlouvy by splátky kupní ceny byly rozloženy na 4 roky ve čtvrtletních splátkách (k zaslání dopisu pověřuje starostu). Ke spolupráci na přípravě projektu na rekonstrukci Sokolské zahrady budou přizváni zástupci sportovních organizací v Jincích, sportovní komise rady městyse bude pověřena k zajištění koordinace přípravy návrhu projektu. 11

12 Uzavírání smluv: Schválila: uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytnutí součinnosti na prodej pozemků č. parc. 1635/42, 1635/43 a 1635/44 realitní kanceláři M+M reality holding bude za zprostředkování prodej uhrazena částka ve výši 3 % kupní ceny jednotlivých pozemků; k dořešení zajištění telefonních služeb na základě posouzení všech nabízených služeb uzavřít smlouvu na zajiš ování telekomunikačních služeb pro městys a městysem zřizované organizace se spol. Vodafone. Další organizační záležitosti: Schválila ke zpracování pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu zakoupení tabletu zapracování do GObec; umístění formálního sídla MO ČRS, IČO , na adresu Čsl. dělostřelců 172, Jince; zápisy v jinecké kronice za r a Uložila starostovi zajistit zpracování dopisu k uplatnění reklamace poškozené sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ zadat Mgr. Kainovi. Vzala na vědomí informaci o problematice nedořešeného financování semaforu u školy bude vyžádán právní názor, jak záležitost uzavřít. Další záležitosti Rada schválila zapůjčení stanů a hostinských setů na připravovaný koncert ; zapůjčení dvou restauračních stanů SOU Dubno na letošní mistrovství republiky středních škol v požárním sportu; zapůjčení párty stanu na oblastní výstavu psů v Hořovicích; převzetí záštity nad šachovým turnajem mládeže O Jineckého Pěšce 2015, který se uskuteční dne ; objednat sadbu letniček na základě nabídky spol. PETUNIA s. r. o.; pověřit komisi životního prostředí k prověření, jakým způsobem likvidují odpad vlastníci nemovitostí v Jincích, kteří nemají zaplacený svoz komunálního odpadu. Odolá letos květinová výzdoba vandalům? Foto M. Maršálek 12

13 Rada vzala na vědomí informaci o školení starostů ke krizovému řízení konanému dne , k účasti pověřen vedle starosty i Ing. Jandík; podnět starosty Příbrami pozvánku ke vstupu městyse Jince do nově vytvářeného svazku obcí pověřuje starostu městyse k seznámení se s podmínkami členství v tomto svazku; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK jednání k přípravě objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy SK pro období 2015/2016; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK k udělení licence PROBO BUS a. s. pro linku zvláštní linkové dopravy Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram, bez připomínek. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Jince lokalita A10 Na Vyhlídce. Foto Ung. Výpis z usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zuzana Belanská, p. František Gajanec. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Maršálka a Mgr. Gabrielu Sklenářovou. 13

14 Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o realizaci a zajištění akcí zahrnutých do programu rozvoje městyse (včetně přípravy na zateplení ZŠ). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 15 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Nový chodník a veřejné osvětlení v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 16 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Kanalizace ulic Pod Váhou a Sadová v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 17 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Jinecký jez pod Čenkovem z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 22 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Dovybavujeme 14

15 jinecké hasiče z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Rekonstrukce místních komunikací v Jincích a pověřuje radu městyse k upřesnění rozsahu realizace. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednání s p. Firýtem k možné zástavbě pozemků č. parc a 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající lokalitu A10 a schvaluje přípravu lokality A10/2 pro výstavbu rodinných domů. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje radu k zahájení přípravy výběrových řízení včetně projektové dokumentace k akcím Rekonstrukce místních komunikací v Jincích; Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích; Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo; 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska; Rozšíření dětského hřiště na koupališti; Zeleň v ul. Čsl. dělostřelců; Lokalita A10/2. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o činnosti jednotlivých komisí Rady městyse Jince a výborů Zastupitelstva městyse Jince. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 vše k. ú. Jince za cenu dle úředního odhadu. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje převod nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince - pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR následovně: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby AHNM Praha na městys Jince. 15

16 Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p., na městys Jince. Souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse ve smyslu odst. 4 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v 9 výše uvedeného zákona. Pověřuje starostu městyse k právním úkonům k získání předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva městyse - od bude výpočet odměn stanovených usnesením zastupitelstva městyse č. 17 ze dne vycházet z nového platného znění nařízení vlády č. 37/2003 s úpravou dle nař. vl. č. 52/2015 Sb. (nová výše měsíčních odměn: člen rady Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč; člen výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 559 Kč). Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti v regionu Jinecka. Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednáních k realizaci projektu bytové výstavby na Zborovské. Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje jednat se Správou železniční dopravní cesty, s. o. o možnosti převodu objektu železniční zastávky na parc. č. st. 38 v k. ú. Rejkovice do majetku městyse Jince. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Zastávka v Rejkovicích v minulém století. Foto archiv KS 16

17 Zpráva o činnosti bytové komise Bytová komise se na první schůzce za účasti starosty seznámila s bytovou problematikou městyse, počtem bytových jednotek a s úkolem přípravy a zabezpečení sociálního bydlení. Hovořili jsme o jednotlivých projektech na přípravu výstavby bytů u zdravotního střediska a záměrem výstavby na Zborovské, plánovanou rekonstrukcí pečovatelského domu a s možnými dotačními programy. Rovněž jsme projednávali problematiku startovacích bytů pro mladé začínající rodiny, na kterou se velmi často zapomíná. Druhá schůze byla již plně pracovní, v domě č. p. 98 se uvolnily dva byty po paní Hlaváčkové a Hromířové, které odešly do pečovatelských domů. Provedli jsme šetření u paní Křížové (ubytovna 368) a u manželů Kabátových (v 1. poschodí na poště), kteří měli žádost a zájem o uvolněné byty. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a nutné každodenní zdravotní péči paní Křížové byt nevyhovoval. Manželé Kabátovi projevili zájem. Dalšími zájemci byli manželé Bílí z Běřína, pan Štorkán a pan Kovář. S tajemnicí paní Kadeřábkovou jsme prošli všechny doposud zaevidované žádosti o přidělení bytů. Na své třetí schůzce za účasti starosty jsme doporučili návrh radě městyse na přidělení bytů v domě č. p. 98 manželům Kabátovým a Bílým. Projednali jsme předložený přehled obecních bytů, jednotlivých nájemníků, druhy smluv a doby nájmu. Městys disponuje celkem s 35 byty, z toho je 18 smluv na dobu neurčitou, 2 smlouvy vázané na pracovní poměr (učitelské byty), 14 smluv do , 1 smlouva do Doby nájmu na dobu určitou se prodloužily tak, aby byly sjednoceny všechny k termínu Zabývali jsme se informacemi Ministerstva práce a sociálních věcí na schválení sociálního bydlení, které by mělo tvořit 5 % z celkového počtu bytů. Diskutovali jsme o výstavbě nových bytů pro mladé rodiny, s možností založení bytového družstva zastřešeného městysem s tím, že by jednotliví zájemci vložili počáteční vklad do družstva a zbylou část by pravidelně umořovali v měsíčních splátkách. V součastné době firmy byty nestaví a mladá generace nemá možnost vzhledem ke svým platům získat vysoké hypotéky, půjčky a další finanční produkty k zakoupení, či zahájení nové výstavby bydlení. Dalším bodem programu byla výše nájemného, která činí 25 Kč za m 2. Tato částka pokrývá pouze nezbytné provozní náklady, ale není již žádná rezerva na nutnou rekonstrukci jednotlivých bytů. Toto citlivé téma na zvýšení nájemného a další záležitosti týkající se pravidel přidělování bytů formu uzavíraní nájemních smluv a řešení neplatících nájemníků je další pracovní náplní komise ve spolupráci se Správou bytů Jince. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům bytové komise za velmi aktivní přístup. Vít Babík, předseda bytové komise Rady městyse Jince 17

18 Představujeme zastupitele Vážení čtenáři, od tohoto měsíce se vám postupně v každém čísle Jineckého zpravodaje představí členové Zastupitelstva městyse Jince pro volební období Všechny jsme požádali o odpově na devět stejných otázek. JOSEF HÁLA starosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: KSČM / KSČM Jste jineckým rodákem? Ne, narodil jsem se v Praze, maminka pochází z Bojova, okres Praha západ. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Od mládí jsem byl aktivní v mládežnickém hnutí, odborech. Pracoval jsem i na ONV v Příbrami, kde jsme na organizačním odboru měli obce v popisu práce. Myslím, že komunál je tak logickým vyústěním. V kterém roce jste kandidoval poprvé? Myslím, že poprvé to bylo v roce Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Chtěl bych dokončit to, co jsme za poslední dvě volební období nestihli. Napravit trochu privatizaci bytů výstavbou nových, podporou výstavby rodinných domů, ale i dále podporovat rozvoj školství, zlepšovat životní prostředí a podmínky pro život na Jinecku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? V Jincích je dost velká nezaměstnanost, za prací se musí dojíždět. Na druhou stranu lidem asi nejvíce vadí ti, kteří zneužívají současný sociální systém, v životě nepracovali, ačkoli mohou - a navíc tu ještě třeba žebrají, dělají nepořádek a obtěžují statní. Ale problémů, o kterých by se nechalo hovořit, je pochopitelně víc. 18

19 S čím jste v Jincích spokojen? V poslední době si vážím toho, že se daří opět spojovat lidi podle zájmů, do sportovních organizací i spolků. A úplně největší radost mám z toho, že i jednotlivé spolky a organizace, nejen v samotných Jincích, si vzájemně pomáhají a spolupracují. Obdobně se nám daří spojovat i okolní obce, mj. například vytvořením Místní akční skupiny Brdy. Podobně si vážím spolupráce s armádou, vojenskými lesy i Lesy ČR, místními podnikateli. Myslím si, že to vše je výborný základ pro další rozvoj tohoto regionu. Nikdo tu za nás nic neudělá. Na co byste sem nalákal turisty? Máme naučnou stezku, přírodní koupaliště, překrásnou přírodu. Nyní bude nutné dobudovat infrastrukturu pro turistiku. Využít také toho, že tisíce kluků tu absolvovalo základní vojenskou službu a bylo tu na cvičení, proto se pokusit je nalákat zpět - zavzpomínat, projet se na kole To je ale výzva pro místní podnikatele, tomu může městys jen pomoci. Jak trávíte volný čas? Nejraději v Rejkovicích na zahradě, ale to už se mi dlouho nepovedlo. Podle toho to také u mě v poslední době vypadá. A jak jsem koukal do diáře, tak do prázdnin to lepší nebude. Vaše motto? Když jsem po vojně začínal pracovat na ONV v Příbrami, tak jeden šéf, který mě hodně naučil, měl heslo: Říkáš-li, že to nejde, říkáš tím, že to neumíš. Všechno jde, jen chtít se musí. Tím se snažím řídit a i tuto myšlenku předávat lidem kolem sebe. Ing. JÁN VAVREK místostarosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: bez PP / SNK Hasiči Jince Jste jineckým rodákem? Nejsem, pocházím z Oravy a do Jinec jsem se přistěhoval v roce 1980 s útvarem ze Staré Bole- 19

20 slavi jako voják z povolání. Žiji zde větší část svého života, a tak se cítím být Jinečákem. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Byla to vlastně náhoda, na žádost Ing. Šorma od jineckých hasičů, jestli bych nemohl k nim na kandidátku. Nebylo to z důvodu potřeby vstupu do politiky, ani jsem od toho nic neočekával, byl jsem někde ke konci seznamu. V kterém roce jste kandidoval poprvé? V roce Byl jsem hodně překvapen, že jsem byl zvolen preferenčními hlasy, stejně jako v roce V prvním období jsem vykonával funkci předsedy finančního výboru a te jsem druhé období v pozici místostarosty. Je to náročné, odpovědné a zavazující zároveň. Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Vzhledem k tomu, že nejsem uvolněný zastupitel, je mojí snahou být co nejvíce nápomocen především panu starostovi, ale i zaměstnancům městyse při jejich práci. Počínaje přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva, přes přípravu podkladů pro dotační projekty, dotace, dary a smlouvy pro místní příspěvkové organizace i jednotlivce, otázky dopravní obslužnosti nebo přípravu a výběr dodavatelů energií, apod. Pochopitelně na jednání rady se snažím předávat postřehy své i občanů k dění v obci. Rád bych byl více nápomocen v práci hasičského spolku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? Mimo jiné se často zabýváme problematikou bydlení a zaměstnání. Bohužel již delší dobu se nám nedaří zajistit realizaci projektů k výstavbě bytů. Zatím jsou v městysi celkem omezené možnosti sehnat zaměstnání, což ještě zřejmě ztíží zrušení vojenského újezdu. Velice mě těší, že se slibně rozbíhá proces využívání sběrného dvora a kompostárny a ubylo nepořádku po okolí. Pořád jsou ještě rezervy - například v třídění odpadů, zejména v domácnostech. S čím jste v Jincích spokojen? V Jincích jsem spokojen s prací zastupitelů a zejména pana starosty Josefa Hály. Obdivuji ho za jeho neutuchající snahu řešit potřebné otázky městyse realizací projektů prostřednictvím různých fondů a dotací, protože z prostředků městyse by se tyto akce nejspíš vůbec nedaly realizovat. 20

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

kalendář akcí duben 2014

kalendář akcí duben 2014 kalendář akcí duben 2014 1. 4. Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) 8.30-11.30 h. Senior-klub (SCJS) 14.00 h. MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...) 13.00-16.00 h. 2. 4. St Schůzka klubu učitelů

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

kalendář akcí říjen 2014

kalendář akcí říjen 2014 kalendář akcí říjen 2014 1. 10. St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) 14.00 h. Výtvarná dílna v knihovně 15.00-16.45 h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) 16.00 h. 2. 10. Čt Mateřské centrum (více:

Více

kalendář akcí leden 2013

kalendář akcí leden 2013 kalendář akcí leden 2013 1. 1. Út Státní svátek / Nový rok 2. 1. St Novoroční miniturnaj v šachu (více: Pionýr) 16.00 h. 3. 1. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka kroužku mladých rybářů (SCJS)

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

kalendář akcí únor 2015

kalendář akcí únor 2015 kalendář akcí únor 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 2. Ne LEDOVÁ PRAHA - Pionýr 2. 2. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 2. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček Senior-klub 14.00 Kult.

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

kalendář akcí duben 2015

kalendář akcí duben 2015 kalendář akcí duben 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 4. St PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH 9.00-17.00 Knihovna Malování na chodníku 15.00-16.30 Knihovna Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 4. Čt PRODEJNÍ VÝSTAVA

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

kalendář akcí listopad 2013

kalendář akcí listopad 2013 kalendář akcí listopad 2013 1. 11. Pá Šachový oddíl (SCJS) 17.00 h. 2. 11. So HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...) 10.00 h. 3. 11. Ne Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova) 19.30 h. 4. 11.

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2010 1. 4. Čt Mateřské centrum od 10.00 hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) 15.30 hod. 2. 4. Pá 3. 4. So Knihovna Jince

Více

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 listopad 2011 1. 11. Út MC, Senior-klub od 14.00 hod. 2. 11. St Schůzka Klubu učitelů-důchodců (více: KS) 14.00 hod. 3. 11.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 ŘÍJEN 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Jan Kollár Blaze, kdo si jeden čistý, smělý účel místo mnohých představí, v němž by jako v centru měňaví pableskové všech dnů žití tleli:

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více