ást III 1 - testové metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ást III 1 - testové metody"

Transkript

1 Psychodiagnostika d tí a dospívajících stru n ke zkou²ce ást III 1 - testové metody 1 Vývojové ²kály První ²kály (Gesell a Bühlerová-Hetzerová) byly výsledkem snahy o roz²í ení existujících metod p edev²ím testu Binet-Simonova sm rem dol, aº do kojeneckého v ku. D raz na v asné zachycení vývoj. poruch i smyslových a motorických defekt v tom uºite né i dostate n spolehlivé. U kojenc spolehliv zachycují st edn t ºké a t ºké opoºd ní mentální, motorické i vady smyslové, u batolat m í i leh í postiºení 2. Gesellovy vývojové ²kály nejznám j²í a u nás nejroz²í en j²í obecná vývojová metoda od 4 týdn do 36 m síc za hl. faktor raného vývoje povaºuje maturaci (X Ch. Bühlerová) popsal zákl. vývoj. principy od generalizované aktivity k specickým individuálním reakcím princip vývojového gradientu zákonitého sm ru vývoje (kefalokaudální, proximodistální a ulnoradiální) princip st ídavého proplétání antagonistických neuromotorických funkcí (zejm. st ídání p ehy exe a extenze v asném pohybovém vývoji) princip funk ní asymetrie princip individualizace a autoregulace Vypsáno z knihy Psychodiagnostika d tí a dospívajících (Svoboda, Krej í ová, Vágnerová. Portál 2001) 1 Zkou²ka by m la být jen z této ásti knihy... 2 Nadpr m. výkony naproti tomu asto jen odrazem individáln r zného tempa zrání. 1

2 sestavena podobn jako Binet (pro kaºdý vývoj. stupe je ur eno charakteristické chování stanovené na základ pozorování a lm ) 5 oblastí: 1. adaptivní chování (nej. koreluje s budoucím mentál. vývojem), 2. hrubá motorika, 3. jemná mot., 4. e, 5. soc. chování pojmy: bazální v k = úrove, na níº splnilo v²e; strop = úrove, nad kterou ºádný úkol nesplnilo celkový vývoj. kvocient: (celk. vývoj. v k : chronologický v k) x 100 screeningová forma: vývojový screening Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest 3 od 0 do 5;9 let stejn jako u Gesella se po et a druh úkol pro r zný v k r zní nevýhody: úkoly dosti sloºité a ne vºdy dostate n p esn popsané + v sou asnosti zna n nadce uje kály Bayleyové Bayley Scales of Infant Development (BSID) nejroz²í en j²í (celosv tov ); u nás je to jediná publikovaná metoda (a to pouze bez testového materiálu) od 1 m síce do 3;6 let (p v. byl rozsah men²í) 3 ásti: 1. mentální stupnice, 2. motorická stupnice, 3. záznam o chování dít te Porovnání Bayleyové a Gesella: BSID pouze mentál. a motor. ²kála Gesell diferencuje podrobn ji jednotlivé oblasti pro klin. uºití výhodou (pro ur ení zp sobu rehabilitace... ) výhodou BSID je, ºe souhrnné skóry jsou daleko jednozna n ji ur eny a velmi dob e diferencují poruchu od normy Mnichovská vývojová diagnostika nov j²í, podobná struktura a provedení jako Gesell; pro první 3 roky ºivota nevýhoda: normy pro 1. rok z výpov dí rodi (ne z pozorování d tí) X výhoda: v t²í kulturní blízkost s ƒr Grithové ²kála u nás se neuºívá 0 8 let asto citována, ale i kritizována 3 vývoj. psychologové tzv. víde ské ²koly 2

3 Denver Developmental Screening Test (jen na okraj... :) v zahrani í nejroz²í en j²í screening, zejm. pro nepsychology (léka e, soc. prac.... ); 0 6 let P edchozí ²kály jsou tzv. obecné vývojové metody; následující jsou speciáln zam ené metody... Testy kongnitivních schopností v útlém v ku Infant Psychological Development Scale (IPDS) nejroz²í en j²í ²kála piagetovského typu zaloºená na Piagetov teorii stádií senzomotorického vývoje Zkou²ky u ení sledují a hodnotí proces u ení u malých d tí prost ednictvím r zných smysl Zkou²ky zaloºené na modelu percep n -kognitivního zpracování vycházejí z toho, ºe n které poloºky z obecných vývojových test korelují s pozd j²ími inteligen ními testy výrazn ji neº jiné Novorozenecké ²kály Brazeltonova ²kála Brazelton Neinatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) nejznám j²í a nejroz²í en j²í do 30 dní v ku novorozenec jako sociální bytost narozdíl oproti vývojovým ²kálám hodnotí ne obvyklé, ale maximální výkony prokázala se ada výsledk ; hlavní vyuºití pro interak ní poradenství i k podpo e optimální interakce (zejm. prevence budoucí vztahové patologie u d tí n jak postiºených i zdravotn oslabených, nebo p i zvý²eném riziku budoucího zanedbávání nebo týrání v rodin ) Grahamové test Graham-Rosenblith Behavior test fro Neonates prognostická hodnota se pln neprokázala narozdíl od NBAS bere malý ohled na stav bd losti dít te v dob vy²et ení Metoda A. Kornerové Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant (NAPI) zachycuje neurobehaviorální zralost nedono²eného dít te 3

4 2 Inteligen ní testy a soubory m ení inteligence moºné aº asi od 3 let, p itom její struktura stále odli²ná ocen ním není správnost, ale pochvala, proto asto perseverují na odpov di, která byla ocen na korelace IQ se ²kolním prosp chem nejsou p íli² vysoké Individuáln administrované inteligen ní soubory Stanford-Binetova zkou²ka (S-B test) 4 test primárn k zachycení d tí s mentální retardací inteligence jako v²eobecná mentální p izp - sobivost normy od 2 let do dosp losti, spolehlivý od 3 let Terman zavedl IQ jako pom r mentálního a chronolog. v ku; dnes uº se tohoto pom ru neuºívá, místo toho jsou p evodní tabulky s pr m rem 100 s SD=16 zaloºena na vývojovém principu uºívá v kové standardy výkon velmi spolehlivá a snadná na administraci, d ti zaujme, pat í k nejlep²ím prediktor m ²kol. úsp ²nosti, má ale i adu nevýhod, nap. nezískáme prol (moºná pouze kvalitat. analýza), dnes uº zcela neadekvátní normy,... IV. revize S-B testu (r. 1995) stejné rozp tí v ku, opu²t n je v²ak p vodní v kový princip (v kové ²kály) men²í po et r zných typ úkol v 15 subtestech výhodou moºnost hodnocení prolu stále je primární diag. d tí s mentál. ret. a její odli²ení od spec. por. u., dále identikace nadaných d tí zdá se, ºe zna n nadce uje kála McCarthyové McCarthy Scales of Children's Abilities pro 2,5 8 let info o ²irokém rozsahu schopností uº i p ed²kolák ; sou ástí orienta ní zk. laterality vhodný pro p ed²kol. a mlad²í ²kol. s leh ími specickými poruchami 18 subtest 4 p v. verze nesla název Binet-Simonov v test 4

5 Kaufman v ABC Kaufman Assessment Battery for Children pro 2,5 12,5 let komplexní intelig. test; d raz klade (spí²e neº na obsah) na proces, jakým je problém e²en bu lineárn (analyticky/sekven n ), nebo celostn (holisticky/simultánn ) 2 zákl. ásti: sekven ní (pom pro ísla, seznam slov... ) a simultánní (prostorové a obrázkové úkoly) kombinací n kterých subtest neverbální skóre vhodné pro d ti s poruchami e i a sluchu Wechslerovy zkou²ky inteligence inteligence jako sloºitá globální funkce z ady díl ích vzájemn nezávislých schopností, v. faktor mimointelektových IQ devia ní (pozice jedince v jeho v k. skup. - pr m. 100, SD=15): celkové, verbální a neverbální; analyzuje se prol subtest první byl Wechsler-Bellevue (1939) od 10 let do dosp losti WAIS (1955) pro dosp lé, WISC (1949) pro d ti, WPPSI (1966) pro p ed²kolní v k v sou asnosti u nás pro d ti PDW a WISC-III (nov j²í) a pro dosp lé WAIS-R a WAIS-III subtesty (r zní se): v domosti ústní otázky na b ºné znalosti; jde o míru informovanosti, schopnosti získávat informace a udrºet je v dlouhodobobé pam ti porozum ní ústní otázky vyºadující verbál. e²ení kaºdodenních problém pochopení soc. pojm a pravidel po ty aritmetické úkoly bez tuºky a papíru; numerický úsudek, koncentrace, pracovní pam podobnosti ústn dvojice slov najít a vysv tlit podobnosti; abstrakce a pruºnost, ve vy²²ím v ku ovliv. u ením stereotypy slovník denuje význam vyslovených slov; koreluje se subt. v domosti; obsahová úrove e i, jazyk. sch., informovanosti, dlouhodobé pam. a u ení; nejvíce koreluje s verb. IQ opakování ísel ústn p edkládané íselné ady opakuje v p v. po adí, pak pozpátku; koncentrace, krátkodobá mech. pam., sluch. percepce dopl ování obrázk obr. b ºných v cí a d j hledá chyb jící ást; konkrétní neverbál. úsudek, vizuál. pam, pozornost, vliv mají zku²enosti azení obrázk obrázky d j v p eházeném po adí se adit; neverb. sociální úsudek (závisí i na rodinném zázemí), extrémní obtíºe u autist kostky dvoubarev. kostky, p edloha, sestavuje obrazce; logické my²lení, analýza a syntéza konkrét. vizuál. podn t a prostor. p edstavivost, kvalita zrak. vnímání skládanky skládanky b ºných p edm t ; praktický úsudek, zrak. percepce, p edstavivost, manuální zru nost 5

6 kódování (symboly) k tvar m nebo ísl m p ipisuje symboly podle klí e; rychlé asocia ní u ení, zralost zrak. vnímání a vizuomotor. koord., jemná motorika bludi²t tuºkou znázor uje správnou cestu; zrak. vnímání, post eh a neverb. úsudek hledání symbol v archu skupiny symbol, ur uje, zda se v daném ádku objevuje ur. symbol; psychomot. tempo, pozornost, vizuál. diferenciace diag. d tí se spec. por. u. ve WISC-III indexy: faktor I = Slovní porozum ní (subt. V domosti, Podobnosti, Slovník a Porozum ní) faktor II = Percep ní uspo ádání (subt. Dopl ování obrázk, azení obrázk, Kostky a Skládanky) faktor III = Koncentrovanost (subt. Po ty a Opakování ísel) faktor IV = Rychlost zpracování (subt. Kódování a Hledání symbol ) PDW Praºský d tský Wechsler 5 16 let (pro 5 6 let pouºitelnost omezena), standardizován na ƒr, dnes výrazn nadce uje 10 základních subtest náro ný a pro dít nep íli² zajímavý (poloºky p evzaty z dosp lého) WISC-III zavedeny indexové skóry (zaloºeny na faktor. analýzách moºnost komplexn j²í neuropsycholog. analýzy výsledk zejm. pro spec. por. u.) chybí eská standardizace (k r. 2001), není ani orienta ní ov ení u nás, z ejm podhodnocuje (oproti PDW rozdíl aº bod ) WPPSI-R (1989) Wechsler v inteligen ní test pro p ed²kolní d ti 3 7 let vysoké nároky na pozornost a motivaci, ne p íli² spolehlivé díl í výsledky (subtest ) WAIS-R (1981) 16 let aº vysoké stá í WAIS-III pouze zahrani ní normy (k r. 2001), minimální zku²enosti v ƒr Leiterova mezinárodní performa ní ²kála Leiter International Performance Scale 2 roky aº dosp lost velmi p esná a spolehlivá zkou²ka, vhodná zejm. pro d ti s pohyb. postiºením nebo por. e i a sluchu, resp. d ti kulturn znevýhodn né povaha úkol neverb. a nemotorická 6

7 m í hlavn uidní inteligenci u nás dosud nepublikován Grace Arthurové výkonový test star²í komplexní neverbální test zastaralé normy dnes se uºívají jen jeho subtesty (jednotliv ), ve své dob byl vhodný pro d ti s por. e i a sluchu, kult. znevýhodn né, dob e spolupracují i d ti autistické motivující a p itaºlivý 4,5 aº dosp lost 5 p v. samostatných test (popis viz kníºka): 1. Knoxovy kostky bezpros ední pam pro prostor. sekvence (dnes u neurobaterií) 2. Sequinova zasouva ka vizuální percepce a post eh, tempo, u ení, jemná motorika 3. Stencilovy ²ablony vizuální p edstavivost a exibilita my²lení, viz. pam., u ení 4. Porteusova bludi²t vizuální orientace, vizuomotorika (sou ást i Wechslera) 5. Healyho obrázkový dopl ovací test neverbální praktický a sociální úsudek Test diferenciace schopností Dierential Ability Scales (DAS) narizdíl od DAT (viz dále) individuáln administrovaný 2 roky aº dosp lost, uºíván v p ed²kol. v ku souhrnné, verb. a neverb. skóre a prol; ze subtest ; u nás nepublikován Jednodimenzionální individuální inteligen ní testy Jednodim. testy jsou orienta ní, resp. jsou ástmi testových baterií... Kohsovy kostky 5 let aº dosp lost (lépe aº od 6-7 let); je p itaºlivý a motivující, dnes z ejm nadhodnocuje inteligence jako schopnost analýzy, syntézy a mentálních kombinací (umoº uje p evod na IQ) m í zejm. kvalitu a rychlost vizuální/prostorové percepce a prostorové p edstavivosti a schopnost nacházet a uplat ovat pravidla, roli hraje i u ení u dosp lých jedna z nejspolehliv j²ích metod k zachycení organické deetriorace Columbijská ²kála mentální zralosti Columbia Mental Maturity Scale 3,5 10 let neverb., motoricky nenáro ný, nevyºaduje verb. reakci vybírá obrázek, který k ostatním nepat í 7

8 Peabody Picture Vocabulary test rychlá, pom rn spolehlivá, astá v AJ-zemích (tyto zkou²ky nep evoditelné do ƒj) 2 roky aº dosp lost ukazatel rozvoje e i, orienta n i verb. inteligence Skupinov pouºitelné inteligen ní testy Test struktury inteligence (TSI) R. Amthauer od 13 let 4 verbál., 2 názorové, 2 po etní a 1 pam. subtest; celkové IQ a ²kolní váºený skór (srovnání se skupinou osob stejného vzd lání); analýza prolu vhodný k m ení ²kolních p edpoklad ; u podpr m rných není moc spolehlivý zna n náro ný i na rychlost my²lení nevýhoda pro pomalej²í a pe livé lze usuzovat také na p evahu bu teoretického, nebo praktického nadání, nebo na míru exibility/rigidity my²lení vhodný pro posouzení vhodnosti typu S nebo V, volbu povolání a identikaci vysoce nadaných Stav lova orienta ní zkou²ka (p v. Bratislavský test) od 4. ro níku vý²e verbální, kulturn vázaný test; zastaralost norem; dob e predikuje bud. úsp ²nost ve ²kole Vá v inteligen ní test (VIT) od 11 do 15 let; 7 subtest (z nich prol) spolehlivý a validní, dobrý ukazatel krystalické inteligence, rychlosti my²lení; zastaralost norem dob e koreluje s úsp ²ností ve ²kole Orienta ní test rozumových schopností Vonkomer normy pro ºáky 8. t ídy Z, absolventy u ili² a S ; 15 subtest Diferencia ní testy schopností Dierential Aptitude Test (DAT) v USA k nejpouºívan j²ím pro profesní poradenství schopnosti poºadované v r zných oborech studia a zam stnání (v²eobecné schopnosti a technické schopnosti) 8

9 Meiliho Analytický test inteligence dnes odsunut do pozadí, d íve zejm. v profes. por. od 10 let Meiliho pojetí inteligence; obsahuje hodnocení tvo ivosti; kruhový diagram typy inteligence Heidelberský inteligen ní test (HIT) malý v k. rozsah (3. a 4. t ída n meckých Z ) ²kolní poradenství; obsaºen aspekt tvo ivosti Jednodimenzionální skupinov vyuºitelné inteligen ní testy Ravenovy testy siln syceny faktorem g závisí na vrozeném, jsou culture-fair primární vliv 3 proces : vnímání, pozornosti a my²lení krom níºe uvedených existuje i forma zasouvací pro 5 6 leté a mentáln postiºené obecná zásada: jako spolehlivý m ºe být p ijat dobrý výsledek, selhání v²ak m ºe mít adu, i mimointelektových, p í in mají hodnotu diferenciáln diag. (v kombinaci s jinými testy), samy v²ak nejsou spolehlivým prediktorem ²kolní úsp ²nosti ani úsp ²nosti v r zných typech povolání (na to lep²í obecné inteligen ní soubory... ); díky zam ení na pozornost mohou sv d it pro organické po²kození (pokud výrazn hor²í výsledky neº u verbál. test ) Standardní progresivní matice 8 let aº stá í (od 11 let nízký strop nediferencuje nadpr m r) 5 set po 12 poloºkách (zam ení na r zné procesy/schopnosti) Ravenovy progresivní matice pro pokro ilé obtíºn j²í verze Barevné progresivní matice pro d ti (5 11 let) a osoby vysokého v ku 3 sety po 12 poloºkách Test intelektového potenciálu (TIP) í an od 12 let snaha o m ení istého g, uidní inteligence neverbální vysuzování vztah. 29 obrázkových ad pochopí pravidlo a doplní adu 9

10 Domino od 14 let podobné zam ení jako TIP a prý je²t ist²í míra g neº Raven Obrázkový inteligen ní test 7 8,5 roku (tj. velmi úzké rozp tí!); neodstate né údaje o reliabilit a validit krátký neverbální test, 3 typy úkol : Eliminace (vylou ení obrázku, který k ostatním logicky nepat í), ady (logická následnost nebo princip st ídání), Obrázkové analogie Torraceho Test tvo ivého my²lení (resp. T. gurální test tvo. my².) jedna z mála metod divergentního my²lení; vychází z Guilfordovy koncepce tv r ího my²lení u nás normy pro t. Z staví na nap tí z neúplnosti hodnotí plynulost, exibilitu, originalitu a propracování 2 formy verbální a gurální u nás pouze gurální (fazolka, neúplné gury a opakované gury) Kreatos od let; test tvo ivosti, resp. projektivní diagnostika dospívajících dopl ování neur itých ar do smysluplné kresby (tvo ivost gurální) a poté ozna it kresby názvem (tvo ivost sémantická) 10

11 3 Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností Percep ní testy Testy zrakové percepce Reverzní test Modikovaný reverzní test pro p ed²kolní d ti Rekogni ní test reverzní tendence Test diskriminace tvar Vývojový test zrakového vnímání Testy sluchové pecepce Zkou²ka sluchové diferenciace (WM) Zkou²ka sluchové analýzy a syntézy Test sluchové analýzy pro p ed²kolní d ti Testy percep ní zát ºe Stroop v test percep ní zát ºe 3.2 Hodnocení motorických schopností a laterality kála Oseretzkého Orienta ní test dynamické praxe (OTDP) Test ohýbání drátu Zkou²ka laterality 3.3 Hodnocení pozornosti ƒíselný tverec ƒíselný obdélník Test koncentrace pozornosti Bourdon v test 5 zde uvádím pouze názvy test, jejich popis k dohledání v kníºce:) 11

12 Test cesty Trail Making Test (TMT) 3.4 Hodnocení pam ti Testy neverbální pam ti Rey-Osterriethova komplexní gura 6 Benton v test Testy verbální pam ti Pam ový test verbálního u ení Verbální pam ová zkou²ka pro d ti Komplexní pam ové testy Test zrakov -sluchového u ení Pam ový test LGT Hodnocení metapam ti kála aktuální pam ti ( AP) 3.5 Hodnocení e i a jazykových schopností Slovníkové zkou²ky Obrázkov -slovníková zkou²ka Heidelberský test e ového vývoje (HSET) 3.6 Diagnostika ²kolních schopností a dovedností Zkou²ka tení G-test porozum ní obsahu teného textu ƒtecí diskrimina ní test V-test, metoda verikace v t Zkou²ka mluvnických dovedností Didaktické testy 6 Reyova gura 12

13 Kalkulia - zkou²ka matematických schopností Kalkulia III Barevná kalkulie ƒíselný trojúhelník 3.7 Hodnocení sociálních dovedností Vinelandská ²kála sociální zralosti Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) 3.8 Testy znalostí a obecné informovanosti Test du²evního obzoru a informovanosti (DOI) Test v domostí p ed²kolních d tí 13

14 4 Neuropsychologické soubory a metody 7 Komplexní neuropsychologické baterie Halstead-Reitanova neuropsychologická baterie zástupce psychometrického (kvantitativního) p ístupu Luriovo neuropsychologické vy²et ení zástupce lurijovského (kvalitativního, klinického) p ístupu nejznám j²í modikací je Lurija-Nebrasca Neuropsychological Battery Jednodimenzionální zkou²ky uºívané v neuropsychologické diagnostice Zkou²ky pozornosti Zkou²ky exekutivních funkcí Jsou to nap íklad: Testy verbální plynulosti Winsconsinský test t íd ní karet Stroop v test TE-NA-ZO Test nacházení známých obrázk Londýnská v º Porteusova bludi²t Reyovy komplexní gury Trail-Making test forma B Pam ové zkou²ky Nap íklad: LGT-3 Reyova komplexní gura Reten ní test Benton v Pam ový test u ení 7 zde uvádím pouze názvy test, p íp. heslovitý popis, více info v kníºce:) 14

15 Testy vizuální percepce Nap íklad: zkou²ky obkreslování geometrických tvar test Frostigové (Vývojový test zrakového vnímání viz vý²e) test Edfeldt v (Reverzní test viz vý²e) Testy sluchové percepce U nás dostupná p edev²ím zkou²ka Wepmanova (v Mat j kov úprav : Zkou²ka sluchové diferenciace viz vý²e). Testy taktilní percepce a propriocepce Sou ástí komplexních neuropsychologických baterií, v podob upravené pro b ºnou klinickou praxi v²ak v podstat chybí. Testy motoriky U nás Mík v Orienta ní test dynamické praxe (OTDP viz vý²e) je úpravou Lurijova souboru; dále ²kála Oseretzkého (viz vý²e); také nap. Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) má 2 ásti: výkonový test a dotazník pro rodi e Zkou²ky laterality Viz vý²e test Mat j k v a šlab v (orienta n i jedna ást McCarthyové). Testy znalostí a dovedností Hlavní je tení, psaní a po ítání. Nap. Mat j k v test tení... Zkou²ky v domostí Nap. DOI (viz vý²e). Neuropsychologické vy²et ení nejmen²ích d tí Nap. Early Neuropsychologic Optimality Rating Scales (ENORS). 15

16 5 Projektivní metody pojem projekce zavedl S. Freud jakoºto obranný mechanismus proti úzkosti 8 pojem projek ní techniky zavedl Frankl jakoºto metodu výzkumu osobnosti, kt. lov ka konfrontuje s ur. situací, v níº odpoví podle svého subjektivního významu, kterou jí p i ítá a co cítí jsou r zné typy projekce, nap. atributivní (p ipisování jiným vlastní motivy,... ), autistická (realita modikována v souladu s vlastními pot ebami), racionaliza ní (racionalizace uv domovaného chování), jiné projek ní techniky jsou charakteristické tím, ºe: materiál je málo organizovaný jsou nediferencované mají t snou vazbu na niterné charakteristiky osobnosti význam podn tu je neznámý jde p edev²ím o klinické nástroje a mnohdy odráºejí vliv psychoanalytických koncepcí pouºití u d tí má svá specika: d tské Já se vyvíjí osobnost je nestabilní, je obtíºné odli²it vývojové faktory od osobnostní dynamiky, nezralost od patologie jiný charakter hranice mezi v domím a nev domím v t²í citlivost odpov dí na prost edí, examinátora, únavu... jiné proºívání vnit ních konikt, asto o nich mluví p ímo, bez projekce Verbální projektivní metody Slovní asocia ní experiment pat í k nejstar²ím metodám (zavedl Galton 1879) pouºitelný od d tského v ku bez omezení metodiku propracoval Wundt, po átek praktického vyuºívání Jung (soubor 100 slov) pro výzkum i diagnostiku zachycuje charakteristické znaky e i: dynamiku a pohotovost odraz charakteristik my²lení: tempo, pregnantnost, hloubka my²lení, poruchy... pro diagnostiku zájm a postoj 8 uº²í def projekce: více nebo mén v domé modikování procesu vnímání ²ir²í def projekce: mechanismus vyskytující se v kaºdém lidském chování 16

17 Rorschach v test uve ejn n 1921 nejroz²í en j²í proj. met. p edpokládá úzký vztah mezi osobností a vizuální percepcí, vyvolává pareidolie, které osoba verbalizuje osobnost v celé ²í i; manifestují se zde strukturální zvlá²tnosti osobnosti, v etn strukturálních a f ních zm n p edpoklady examinátora: inteligence, nadání, znalosti (obecná psychologie, vývojová a d tská psychologie, psychopatologie, psychologie osobnosti, ROR), zku²enosti s ROR n kolik ²kol: Bohm (knihy Lehrbuch... a... Vademecum), Exner,... p v. eská výkladová koncepce (blízká Exnerovu pojetí) je v Úvodu do Rorschachovy metody (1981 í an, ebek, šenatý, Morávek) 10 tabulí s vícemén symetrickou skvrnou: nepestré (I, IV, V, VI, VII), pestré (II, III ervená a erná, VIII, IX, X více chromatických barev) skvrny mají svébytný vyzývací charakter základní Rorschachova formule: Co by to mohlo být? zapisujeme: polohu tabule, lokalizaci odpov di, doslovné zn ní odpov di, nonverb. projevy, latenci, celkový as vºdy následuje inquiry (up esn ní lokalizace, determinant a obsahu) uºití u d tí má své zvlá²tnosti: uºití ROR u d tí je obtíºn j²í, ale d t. v k skýtá i n které výhody od 3 4 let, instrukce: Budeme si s obrázky hrát. nelze inquiry, nelze se ptát na lokalizaci u d tí je moºno diagnostikovat: percep ní kognitivní úr. afektivní sloºky osob. (introverzi-extraverzi, impulzivitu, afektivitu, kontrolu emocí) zp sob p izp sobení a dynamiku osobnosti (obranné mechanismy, konikty, zvládání úzkosti, síla jáství) deviace ve vývoji a v osobnostním proºívání (retardace, maladjustace,... ) do 5 let je test ukazatelem vývojových proces probíhajících v percepci, asociativním my²lení, konceptualizaci, emotivit a je téº ukazatelem celkové schopnosti kooperace dít te s dosp lými; p esto je jiº v p ed²kolním v ku konstatovat p ítomnost úzkostí a strach dít te nutné znalosti vývojových období i v d tských protokolech lze vysledovat hrani ní rysy, p íznaky jednotlivých poruch, konikty ve vztahu k rodi m... objevuje se deprese, anxieta, deprivace atd. je t eba znát charakteristické rozdíly v odpov dích d tí a dosp lých 17

18 Zulliger v test pouze 3 tabule dv formy: Diapositiv-Z-Test (skupinov ) a Tafeln-Z-Test (individuáln ) oba shodné skvrny vyhodnocení analogické s ROR u tab. I by se m l objevit celek, u II jsou barvy a III nabízí moºnost pohybových interpretací u d tí více doporu ován neº ROR neunavuje, produktivita je vy²²í, jde o zábavnou vloºku v interview Holzman Inkblot Technique (HIT) 45 tabulí, 1. zácvi ná; u kaºdé jen jedinou interpretaci tím se ztrácí d leºité informace skvrny asymetrické pracné vyhodnocení, srovnávání s normaliza ními tabulkami s osmi kategoriemi proband u nás není roz²í en Hand Test potenciál být multidimenzionálním osobnostním testem, dnes ale hlavn jako metoda k diag. a predikci agresivního chování deset karet s obrázky gest rukou (10. je prázdná) Co asi m ºe d lat tato ruka? skóre tendence k agresivnímu chování v adolescenci výrazn stoupá krátký, ale pom rn strukturovaný; citlivý na aktuální stav; spí²e potvrzovací neº heuristický Tematický apercep ní test (TAT) (Children's Apperception test CAT/CAT-H/CAT-S) Morganová a Murray vychází z Murrayovy teorie osobnosti personologie (hl. pot eby) p edpoklad 2 zákl. tendencí: 1. l. je náchylný interpretovat s vlastními zku²enostmi a pot ebami a 2. (nap. v lit.) zku²enosti a pot eby hrdiny jsou zku². a pot ebami autora velmi významný test (srovnatelný s ROR) ROR spí²e na formální kritéria (a poruchy my²lení), TAT spí²e na obsah výpov dí (a sociální p izp sobení), ale také osobnosti v celé ²í i; oproti ROR se jednotlivé interpret. systémy zna n li²í 31 obr. (obr. 16 jen bílý) s nejednozna nými situacemi 4 série pro muºe, ºeny, chlapce, dívky individuáln admin., standardn ve 2 sezeních po 10 obrázcích, po 50 minutách; nakonec inquiry ke kaºdému obr. l. vypráví p íb h, co moºná nejdramati t j²í, popí²e, co si kdo myslí a cítí, záv r prezentujeme jako test obrazotvornosti, resp zkou²ku spo ívající ve vypráv ní p íb h (pro d ti... ) relevantní aº asi od 8 let, od let moºno s obrázky pro dosp lé (M, F místo B a G) 18

19 p v. hodnocení: analýza obsahu p íb h zvlá²tnosti u d tí: CATO dít vypráví povídku, pak se doptáme, co bylo p edtím a co potom, eho se hrdina bojí, jaká je jeho matka, otec, co si p eje... test ve svých d tských úpravách vhodný pro pochopení osobnostní struktury dít te nejznám. d t. verzí je CAT (Children's Apperception t.) 3-10 let, antropo. zví ata pro star²í CAT-H lidské gury, situace: vztahy, orál. aktivity, udrºoání istoty... CAT-S (Supplement) speciální d t. problémy Bo², Strnadová, eská verze CAT pro d ti 6 12 let s IQ v pásmu ²ir²í normy lidské postavy; informace o mezilid. vztazích v rodin i mimo ni; lze zkoumat jen díl í vztahy 14 obrázk, první je inicia ní (silueta dít te jako identika ní postava ta i v ostatních obr.) vhodný pro rodinnou diagnostiku a psychoterapii Rosenzweig v obrázkový frustra ní test zam ený na odhalování vzorc chování na b ºnou zát º, latent. agresivních tendencí projikovaných do verbalizace, diagnostikuje vlastnosti projevující se zejm. v sociálním kontaktu, neurotické tendence a psychopatickou reaktabilitu d tská forma: 24 schematických obrázk, obsahujících d tské frustrace; pro 4 13 let vyhodnocení podobn jako u dosp. forma pro dospívající Testy dopl ování v t poprvé pouºil Ebbinghaus p i zkoumání inteligence (sch. kombinace a integrace) doplnit nekompl. v tu první my²lenkou, která mne napadne mnoho variant, n které plnící i psychometrická kritéria (Rotter v test,... ) Szondiho test Experimentální diagnostika pud fotky psychiatrických pacient ozna it 2 nejsympat. a 2 nejmén sympat. 19

20 Projektivní interview Michal (1974), vydala bratislavská psychodiagnostika postup (metoda explorace), pouºívající projektivní prvky v diagnostickém rozhovoru, atmosféra hry, dv ásti, pouºívané samostatn : 1. test pohádky identikace s kouzelníkem nebo vílou p etvá í sv j sv t, poté identikace se zví aty, nakonec postoj ke svému jménu 2. identikace dít te s postavou kosmonauta, kt. nav²tíví 3 planety (od nej. po nejhor²í), následuje test t í p ání a na záv r nedokon ené v ty Test rodinných vztah (Antony Bene) p echod mezi dotazníkem a proj. metodou, pro d ti hra papírové gurky na krabi kách a pan Nikdo hra na po²tu hází psaní ka mezi d t. psychology zna n oblíben a roz²í en Gracké projektivní metody Je o nich celá 6. ást Kresebné techniky z didaktických d vod shrnuty v²echny kresebné techniky, ty, co mapují mentální vývoj i ty, zachycující osobnostní strukturu. Z 6. ásti jsou typicky projektivní nap.: Test kresby lidské postavy (nap. DAP) Test hv zd a vln Test stromu Test t í strom D m-strom- lov k (House-Tree-Person, H-T-P) Kresba rodiny Kresba za arované rodiny Bloch v test MDZT Wartegg v kresebný test 20

21 Techniky volby (manipula ní) Test barevného diferenciálu (TBSD) jde o d tskou variantu CAE (Chromatického asocia ního experimentu) eského psyloga epichina 7 14 let; m í subjektivní význam slova tak, ºe k n mu p i l uje barvu (resp. 3 barvy), význam barev na základ jejich se azení na konci testu (od nejoblíben j²í po nejmén obl.) 12 pastelek, n kolik desítek slov (radost, hádka, matka,... ) nízké riziko v domého zkreslování potenciál stát se plnohodnoutnou sou ástí diagnostického instrumentária Lüscherova klinická diagnostika dle autora m í mimointelekt. aspekty dosp lých a dospívajících normy i pro d ti (asi od 6 let) nonverbální, zal. na preferenci a odmítnutí ur. barev Barevný pyramidový test p edpoklad vztahu osobnosti (zejm. afektivity) a individ. chování v i barvám p edloha pyramidy z 15 tvere k, které osoba vypl uje barevnými tvere ky sestaví 3 hezké a 3 o²klivé pyramidy diferencuje: extraverze-introverze, emoc. stabilita, autistické tendence oblíbená v n m. mluvících zemích, u nás není p íli² pouºívána Sceno-Test 9 von Staabsová 1951 ada ohebných gurek loutek; konstruuje scénku (+ nábytek,... ), nap. svou rodinu vychází z psychoanalytického základu, ale lze i mimo n j; o vztazích,... formální i obsahová analýza scének i verbál. komentá dít te neexistuje ºádná standard. vyhodnocovací technika silný diagnostický potenciál (i terapeutický) 9 tento a následující test pat í do skupiny tzv. konstruktivních metod (dle Pichota) 21

22 Test sv ta (Welt-Test) Lowenfeldová 1939, revidovala a standardizovala Bühlerová 1941 od 2 do 16 let, moºno i u dosp lých pro diag. osobnosti a neurotické symptomatolog. miniaturní hra ky úkolem cokoliv postavit hodnotí se formální i obsah. stránky, chování, verbalizace,... mnoho znak jako diagnostický nástroj (asi 150 gurek) i terapeuticky (300 element ) bu na speciální podloºce, nebo na písku; nejlépe fotograe na záv r zachycuje emo ní sv t d tí, p edstavivost, sociální vztahy, vývojové a jiné poruchy,... 22

23 6 Kresebné techniky kresba se vyvíjí asi do 11 let, u talentovaných se vyvíjí dál, u netalent. stagnuje, stává se schemati t j²í kolem 3. roku kresba lidské postavy nejd leºit j²í pro dít je obli ej, pak také kon etiny hlavonoºci; trup se objevuje aº se zku²eností a s rozvojem poznávacích proces koncem p ed²kol. v ku se obrázky podobají ímdálvíc skute nosti kreslí, co vidí na za. ²kol. docházky se kresba stává dvojdimenzionální (místo jednodimenzionálního znározn ní nap. rukou jako jediné áry za ne kreslit dv áry vedle sebe) do 10. nebo 11. let roste po et detail, teprve pak se objevují kresby prolové (ty jsou nejt º²í) od 11. let ubývá detail tím, jak se kresba odsouvá od centra pozornosti Kresba jako odhad celkové úrovn rozumových schopností Kresba lidské postavy vytvo ila 1926 Goodenoughová vycházela z vývojového hlediska d tská kresba se vyvíjí, p ibývá detail, p esnost, správnost,... roz²í ení: autor Harris 1963 zp esn ní testu, testu je rozsáhlej²í, hodnotí se ºenská a muºská postava + výpo et orienta ní IQ velmi cenná metoda eská verze: Kresba lidské postavy Vágnerové a turmy je zkrácená; má obsahový a formální skór nutné mít na pam ti, ºe ²patná kresba m ºe být kv li hyperkinetickému syndromu, apod. DAP Draw a Person nejnov j²í, anglický Test hv zd a vln (Der Sterbe-Wellen-Test).... sta í v d t, ºe vy²lo:) vychází z grafologie; hv zdy vyjád ení tvaru, vlny vyjád ení pohybu; t ºký, ale velice nosný test Kresba zhodnocující úrove senzomotorických dovedností Napodobování p edlohy, kterou má p ed sebou; mohou být mén úsp ²né d ti zanedbané. Test obkreslování Mat j ek p edloh s r zn sloºitými geom. p edlohami 23

SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva

SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd Výzkumná zpráva Výsledky dotazníkového ²et ení sociálního klimatu pomocí online mapování vztah ve skupinách za vyuºití

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Klinická psychologie II. ást / semestr

Klinická psychologie II. ást / semestr Klinická psychologie II. ást / semestr z p edná²ek L. Va²iny 1. p edná²ka 1 Okruhy 1. psychologie v léka ství viz Klinická I. (adherence, koluze, reaktance, kompliance,... ), komunika ní pasti v medicín

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra eského jazyka a literatury LENKA VACKOVÁ III. ro ník - prezen ní studium Obor: eský jazyk a výchova ke zdraví se zam ením na vzd lávání Jazykové

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více