ást III 1 - testové metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ást III 1 - testové metody"

Transkript

1 Psychodiagnostika d tí a dospívajících stru n ke zkou²ce ást III 1 - testové metody 1 Vývojové ²kály První ²kály (Gesell a Bühlerová-Hetzerová) byly výsledkem snahy o roz²í ení existujících metod p edev²ím testu Binet-Simonova sm rem dol, aº do kojeneckého v ku. D raz na v asné zachycení vývoj. poruch i smyslových a motorických defekt v tom uºite né i dostate n spolehlivé. U kojenc spolehliv zachycují st edn t ºké a t ºké opoºd ní mentální, motorické i vady smyslové, u batolat m í i leh í postiºení 2. Gesellovy vývojové ²kály nejznám j²í a u nás nejroz²í en j²í obecná vývojová metoda od 4 týdn do 36 m síc za hl. faktor raného vývoje povaºuje maturaci (X Ch. Bühlerová) popsal zákl. vývoj. principy od generalizované aktivity k specickým individuálním reakcím princip vývojového gradientu zákonitého sm ru vývoje (kefalokaudální, proximodistální a ulnoradiální) princip st ídavého proplétání antagonistických neuromotorických funkcí (zejm. st ídání p ehy exe a extenze v asném pohybovém vývoji) princip funk ní asymetrie princip individualizace a autoregulace Vypsáno z knihy Psychodiagnostika d tí a dospívajících (Svoboda, Krej í ová, Vágnerová. Portál 2001) 1 Zkou²ka by m la být jen z této ásti knihy... 2 Nadpr m. výkony naproti tomu asto jen odrazem individáln r zného tempa zrání. 1

2 sestavena podobn jako Binet (pro kaºdý vývoj. stupe je ur eno charakteristické chování stanovené na základ pozorování a lm ) 5 oblastí: 1. adaptivní chování (nej. koreluje s budoucím mentál. vývojem), 2. hrubá motorika, 3. jemná mot., 4. e, 5. soc. chování pojmy: bazální v k = úrove, na níº splnilo v²e; strop = úrove, nad kterou ºádný úkol nesplnilo celkový vývoj. kvocient: (celk. vývoj. v k : chronologický v k) x 100 screeningová forma: vývojový screening Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest 3 od 0 do 5;9 let stejn jako u Gesella se po et a druh úkol pro r zný v k r zní nevýhody: úkoly dosti sloºité a ne vºdy dostate n p esn popsané + v sou asnosti zna n nadce uje kály Bayleyové Bayley Scales of Infant Development (BSID) nejroz²í en j²í (celosv tov ); u nás je to jediná publikovaná metoda (a to pouze bez testového materiálu) od 1 m síce do 3;6 let (p v. byl rozsah men²í) 3 ásti: 1. mentální stupnice, 2. motorická stupnice, 3. záznam o chování dít te Porovnání Bayleyové a Gesella: BSID pouze mentál. a motor. ²kála Gesell diferencuje podrobn ji jednotlivé oblasti pro klin. uºití výhodou (pro ur ení zp sobu rehabilitace... ) výhodou BSID je, ºe souhrnné skóry jsou daleko jednozna n ji ur eny a velmi dob e diferencují poruchu od normy Mnichovská vývojová diagnostika nov j²í, podobná struktura a provedení jako Gesell; pro první 3 roky ºivota nevýhoda: normy pro 1. rok z výpov dí rodi (ne z pozorování d tí) X výhoda: v t²í kulturní blízkost s ƒr Grithové ²kála u nás se neuºívá 0 8 let asto citována, ale i kritizována 3 vývoj. psychologové tzv. víde ské ²koly 2

3 Denver Developmental Screening Test (jen na okraj... :) v zahrani í nejroz²í en j²í screening, zejm. pro nepsychology (léka e, soc. prac.... ); 0 6 let P edchozí ²kály jsou tzv. obecné vývojové metody; následující jsou speciáln zam ené metody... Testy kongnitivních schopností v útlém v ku Infant Psychological Development Scale (IPDS) nejroz²í en j²í ²kála piagetovského typu zaloºená na Piagetov teorii stádií senzomotorického vývoje Zkou²ky u ení sledují a hodnotí proces u ení u malých d tí prost ednictvím r zných smysl Zkou²ky zaloºené na modelu percep n -kognitivního zpracování vycházejí z toho, ºe n které poloºky z obecných vývojových test korelují s pozd j²ími inteligen ními testy výrazn ji neº jiné Novorozenecké ²kály Brazeltonova ²kála Brazelton Neinatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) nejznám j²í a nejroz²í en j²í do 30 dní v ku novorozenec jako sociální bytost narozdíl oproti vývojovým ²kálám hodnotí ne obvyklé, ale maximální výkony prokázala se ada výsledk ; hlavní vyuºití pro interak ní poradenství i k podpo e optimální interakce (zejm. prevence budoucí vztahové patologie u d tí n jak postiºených i zdravotn oslabených, nebo p i zvý²eném riziku budoucího zanedbávání nebo týrání v rodin ) Grahamové test Graham-Rosenblith Behavior test fro Neonates prognostická hodnota se pln neprokázala narozdíl od NBAS bere malý ohled na stav bd losti dít te v dob vy²et ení Metoda A. Kornerové Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant (NAPI) zachycuje neurobehaviorální zralost nedono²eného dít te 3

4 2 Inteligen ní testy a soubory m ení inteligence moºné aº asi od 3 let, p itom její struktura stále odli²ná ocen ním není správnost, ale pochvala, proto asto perseverují na odpov di, která byla ocen na korelace IQ se ²kolním prosp chem nejsou p íli² vysoké Individuáln administrované inteligen ní soubory Stanford-Binetova zkou²ka (S-B test) 4 test primárn k zachycení d tí s mentální retardací inteligence jako v²eobecná mentální p izp - sobivost normy od 2 let do dosp losti, spolehlivý od 3 let Terman zavedl IQ jako pom r mentálního a chronolog. v ku; dnes uº se tohoto pom ru neuºívá, místo toho jsou p evodní tabulky s pr m rem 100 s SD=16 zaloºena na vývojovém principu uºívá v kové standardy výkon velmi spolehlivá a snadná na administraci, d ti zaujme, pat í k nejlep²ím prediktor m ²kol. úsp ²nosti, má ale i adu nevýhod, nap. nezískáme prol (moºná pouze kvalitat. analýza), dnes uº zcela neadekvátní normy,... IV. revize S-B testu (r. 1995) stejné rozp tí v ku, opu²t n je v²ak p vodní v kový princip (v kové ²kály) men²í po et r zných typ úkol v 15 subtestech výhodou moºnost hodnocení prolu stále je primární diag. d tí s mentál. ret. a její odli²ení od spec. por. u., dále identikace nadaných d tí zdá se, ºe zna n nadce uje kála McCarthyové McCarthy Scales of Children's Abilities pro 2,5 8 let info o ²irokém rozsahu schopností uº i p ed²kolák ; sou ástí orienta ní zk. laterality vhodný pro p ed²kol. a mlad²í ²kol. s leh ími specickými poruchami 18 subtest 4 p v. verze nesla název Binet-Simonov v test 4

5 Kaufman v ABC Kaufman Assessment Battery for Children pro 2,5 12,5 let komplexní intelig. test; d raz klade (spí²e neº na obsah) na proces, jakým je problém e²en bu lineárn (analyticky/sekven n ), nebo celostn (holisticky/simultánn ) 2 zákl. ásti: sekven ní (pom pro ísla, seznam slov... ) a simultánní (prostorové a obrázkové úkoly) kombinací n kterých subtest neverbální skóre vhodné pro d ti s poruchami e i a sluchu Wechslerovy zkou²ky inteligence inteligence jako sloºitá globální funkce z ady díl ích vzájemn nezávislých schopností, v. faktor mimointelektových IQ devia ní (pozice jedince v jeho v k. skup. - pr m. 100, SD=15): celkové, verbální a neverbální; analyzuje se prol subtest první byl Wechsler-Bellevue (1939) od 10 let do dosp losti WAIS (1955) pro dosp lé, WISC (1949) pro d ti, WPPSI (1966) pro p ed²kolní v k v sou asnosti u nás pro d ti PDW a WISC-III (nov j²í) a pro dosp lé WAIS-R a WAIS-III subtesty (r zní se): v domosti ústní otázky na b ºné znalosti; jde o míru informovanosti, schopnosti získávat informace a udrºet je v dlouhodobobé pam ti porozum ní ústní otázky vyºadující verbál. e²ení kaºdodenních problém pochopení soc. pojm a pravidel po ty aritmetické úkoly bez tuºky a papíru; numerický úsudek, koncentrace, pracovní pam podobnosti ústn dvojice slov najít a vysv tlit podobnosti; abstrakce a pruºnost, ve vy²²ím v ku ovliv. u ením stereotypy slovník denuje význam vyslovených slov; koreluje se subt. v domosti; obsahová úrove e i, jazyk. sch., informovanosti, dlouhodobé pam. a u ení; nejvíce koreluje s verb. IQ opakování ísel ústn p edkládané íselné ady opakuje v p v. po adí, pak pozpátku; koncentrace, krátkodobá mech. pam., sluch. percepce dopl ování obrázk obr. b ºných v cí a d j hledá chyb jící ást; konkrétní neverbál. úsudek, vizuál. pam, pozornost, vliv mají zku²enosti azení obrázk obrázky d j v p eházeném po adí se adit; neverb. sociální úsudek (závisí i na rodinném zázemí), extrémní obtíºe u autist kostky dvoubarev. kostky, p edloha, sestavuje obrazce; logické my²lení, analýza a syntéza konkrét. vizuál. podn t a prostor. p edstavivost, kvalita zrak. vnímání skládanky skládanky b ºných p edm t ; praktický úsudek, zrak. percepce, p edstavivost, manuální zru nost 5

6 kódování (symboly) k tvar m nebo ísl m p ipisuje symboly podle klí e; rychlé asocia ní u ení, zralost zrak. vnímání a vizuomotor. koord., jemná motorika bludi²t tuºkou znázor uje správnou cestu; zrak. vnímání, post eh a neverb. úsudek hledání symbol v archu skupiny symbol, ur uje, zda se v daném ádku objevuje ur. symbol; psychomot. tempo, pozornost, vizuál. diferenciace diag. d tí se spec. por. u. ve WISC-III indexy: faktor I = Slovní porozum ní (subt. V domosti, Podobnosti, Slovník a Porozum ní) faktor II = Percep ní uspo ádání (subt. Dopl ování obrázk, azení obrázk, Kostky a Skládanky) faktor III = Koncentrovanost (subt. Po ty a Opakování ísel) faktor IV = Rychlost zpracování (subt. Kódování a Hledání symbol ) PDW Praºský d tský Wechsler 5 16 let (pro 5 6 let pouºitelnost omezena), standardizován na ƒr, dnes výrazn nadce uje 10 základních subtest náro ný a pro dít nep íli² zajímavý (poloºky p evzaty z dosp lého) WISC-III zavedeny indexové skóry (zaloºeny na faktor. analýzách moºnost komplexn j²í neuropsycholog. analýzy výsledk zejm. pro spec. por. u.) chybí eská standardizace (k r. 2001), není ani orienta ní ov ení u nás, z ejm podhodnocuje (oproti PDW rozdíl aº bod ) WPPSI-R (1989) Wechsler v inteligen ní test pro p ed²kolní d ti 3 7 let vysoké nároky na pozornost a motivaci, ne p íli² spolehlivé díl í výsledky (subtest ) WAIS-R (1981) 16 let aº vysoké stá í WAIS-III pouze zahrani ní normy (k r. 2001), minimální zku²enosti v ƒr Leiterova mezinárodní performa ní ²kála Leiter International Performance Scale 2 roky aº dosp lost velmi p esná a spolehlivá zkou²ka, vhodná zejm. pro d ti s pohyb. postiºením nebo por. e i a sluchu, resp. d ti kulturn znevýhodn né povaha úkol neverb. a nemotorická 6

7 m í hlavn uidní inteligenci u nás dosud nepublikován Grace Arthurové výkonový test star²í komplexní neverbální test zastaralé normy dnes se uºívají jen jeho subtesty (jednotliv ), ve své dob byl vhodný pro d ti s por. e i a sluchu, kult. znevýhodn né, dob e spolupracují i d ti autistické motivující a p itaºlivý 4,5 aº dosp lost 5 p v. samostatných test (popis viz kníºka): 1. Knoxovy kostky bezpros ední pam pro prostor. sekvence (dnes u neurobaterií) 2. Sequinova zasouva ka vizuální percepce a post eh, tempo, u ení, jemná motorika 3. Stencilovy ²ablony vizuální p edstavivost a exibilita my²lení, viz. pam., u ení 4. Porteusova bludi²t vizuální orientace, vizuomotorika (sou ást i Wechslera) 5. Healyho obrázkový dopl ovací test neverbální praktický a sociální úsudek Test diferenciace schopností Dierential Ability Scales (DAS) narizdíl od DAT (viz dále) individuáln administrovaný 2 roky aº dosp lost, uºíván v p ed²kol. v ku souhrnné, verb. a neverb. skóre a prol; ze subtest ; u nás nepublikován Jednodimenzionální individuální inteligen ní testy Jednodim. testy jsou orienta ní, resp. jsou ástmi testových baterií... Kohsovy kostky 5 let aº dosp lost (lépe aº od 6-7 let); je p itaºlivý a motivující, dnes z ejm nadhodnocuje inteligence jako schopnost analýzy, syntézy a mentálních kombinací (umoº uje p evod na IQ) m í zejm. kvalitu a rychlost vizuální/prostorové percepce a prostorové p edstavivosti a schopnost nacházet a uplat ovat pravidla, roli hraje i u ení u dosp lých jedna z nejspolehliv j²ích metod k zachycení organické deetriorace Columbijská ²kála mentální zralosti Columbia Mental Maturity Scale 3,5 10 let neverb., motoricky nenáro ný, nevyºaduje verb. reakci vybírá obrázek, který k ostatním nepat í 7

8 Peabody Picture Vocabulary test rychlá, pom rn spolehlivá, astá v AJ-zemích (tyto zkou²ky nep evoditelné do ƒj) 2 roky aº dosp lost ukazatel rozvoje e i, orienta n i verb. inteligence Skupinov pouºitelné inteligen ní testy Test struktury inteligence (TSI) R. Amthauer od 13 let 4 verbál., 2 názorové, 2 po etní a 1 pam. subtest; celkové IQ a ²kolní váºený skór (srovnání se skupinou osob stejného vzd lání); analýza prolu vhodný k m ení ²kolních p edpoklad ; u podpr m rných není moc spolehlivý zna n náro ný i na rychlost my²lení nevýhoda pro pomalej²í a pe livé lze usuzovat také na p evahu bu teoretického, nebo praktického nadání, nebo na míru exibility/rigidity my²lení vhodný pro posouzení vhodnosti typu S nebo V, volbu povolání a identikaci vysoce nadaných Stav lova orienta ní zkou²ka (p v. Bratislavský test) od 4. ro níku vý²e verbální, kulturn vázaný test; zastaralost norem; dob e predikuje bud. úsp ²nost ve ²kole Vá v inteligen ní test (VIT) od 11 do 15 let; 7 subtest (z nich prol) spolehlivý a validní, dobrý ukazatel krystalické inteligence, rychlosti my²lení; zastaralost norem dob e koreluje s úsp ²ností ve ²kole Orienta ní test rozumových schopností Vonkomer normy pro ºáky 8. t ídy Z, absolventy u ili² a S ; 15 subtest Diferencia ní testy schopností Dierential Aptitude Test (DAT) v USA k nejpouºívan j²ím pro profesní poradenství schopnosti poºadované v r zných oborech studia a zam stnání (v²eobecné schopnosti a technické schopnosti) 8

9 Meiliho Analytický test inteligence dnes odsunut do pozadí, d íve zejm. v profes. por. od 10 let Meiliho pojetí inteligence; obsahuje hodnocení tvo ivosti; kruhový diagram typy inteligence Heidelberský inteligen ní test (HIT) malý v k. rozsah (3. a 4. t ída n meckých Z ) ²kolní poradenství; obsaºen aspekt tvo ivosti Jednodimenzionální skupinov vyuºitelné inteligen ní testy Ravenovy testy siln syceny faktorem g závisí na vrozeném, jsou culture-fair primární vliv 3 proces : vnímání, pozornosti a my²lení krom níºe uvedených existuje i forma zasouvací pro 5 6 leté a mentáln postiºené obecná zásada: jako spolehlivý m ºe být p ijat dobrý výsledek, selhání v²ak m ºe mít adu, i mimointelektových, p í in mají hodnotu diferenciáln diag. (v kombinaci s jinými testy), samy v²ak nejsou spolehlivým prediktorem ²kolní úsp ²nosti ani úsp ²nosti v r zných typech povolání (na to lep²í obecné inteligen ní soubory... ); díky zam ení na pozornost mohou sv d it pro organické po²kození (pokud výrazn hor²í výsledky neº u verbál. test ) Standardní progresivní matice 8 let aº stá í (od 11 let nízký strop nediferencuje nadpr m r) 5 set po 12 poloºkách (zam ení na r zné procesy/schopnosti) Ravenovy progresivní matice pro pokro ilé obtíºn j²í verze Barevné progresivní matice pro d ti (5 11 let) a osoby vysokého v ku 3 sety po 12 poloºkách Test intelektového potenciálu (TIP) í an od 12 let snaha o m ení istého g, uidní inteligence neverbální vysuzování vztah. 29 obrázkových ad pochopí pravidlo a doplní adu 9

10 Domino od 14 let podobné zam ení jako TIP a prý je²t ist²í míra g neº Raven Obrázkový inteligen ní test 7 8,5 roku (tj. velmi úzké rozp tí!); neodstate né údaje o reliabilit a validit krátký neverbální test, 3 typy úkol : Eliminace (vylou ení obrázku, který k ostatním logicky nepat í), ady (logická následnost nebo princip st ídání), Obrázkové analogie Torraceho Test tvo ivého my²lení (resp. T. gurální test tvo. my².) jedna z mála metod divergentního my²lení; vychází z Guilfordovy koncepce tv r ího my²lení u nás normy pro t. Z staví na nap tí z neúplnosti hodnotí plynulost, exibilitu, originalitu a propracování 2 formy verbální a gurální u nás pouze gurální (fazolka, neúplné gury a opakované gury) Kreatos od let; test tvo ivosti, resp. projektivní diagnostika dospívajících dopl ování neur itých ar do smysluplné kresby (tvo ivost gurální) a poté ozna it kresby názvem (tvo ivost sémantická) 10

11 3 Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností Percep ní testy Testy zrakové percepce Reverzní test Modikovaný reverzní test pro p ed²kolní d ti Rekogni ní test reverzní tendence Test diskriminace tvar Vývojový test zrakového vnímání Testy sluchové pecepce Zkou²ka sluchové diferenciace (WM) Zkou²ka sluchové analýzy a syntézy Test sluchové analýzy pro p ed²kolní d ti Testy percep ní zát ºe Stroop v test percep ní zát ºe 3.2 Hodnocení motorických schopností a laterality kála Oseretzkého Orienta ní test dynamické praxe (OTDP) Test ohýbání drátu Zkou²ka laterality 3.3 Hodnocení pozornosti ƒíselný tverec ƒíselný obdélník Test koncentrace pozornosti Bourdon v test 5 zde uvádím pouze názvy test, jejich popis k dohledání v kníºce:) 11

12 Test cesty Trail Making Test (TMT) 3.4 Hodnocení pam ti Testy neverbální pam ti Rey-Osterriethova komplexní gura 6 Benton v test Testy verbální pam ti Pam ový test verbálního u ení Verbální pam ová zkou²ka pro d ti Komplexní pam ové testy Test zrakov -sluchového u ení Pam ový test LGT Hodnocení metapam ti kála aktuální pam ti ( AP) 3.5 Hodnocení e i a jazykových schopností Slovníkové zkou²ky Obrázkov -slovníková zkou²ka Heidelberský test e ového vývoje (HSET) 3.6 Diagnostika ²kolních schopností a dovedností Zkou²ka tení G-test porozum ní obsahu teného textu ƒtecí diskrimina ní test V-test, metoda verikace v t Zkou²ka mluvnických dovedností Didaktické testy 6 Reyova gura 12

13 Kalkulia - zkou²ka matematických schopností Kalkulia III Barevná kalkulie ƒíselný trojúhelník 3.7 Hodnocení sociálních dovedností Vinelandská ²kála sociální zralosti Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) 3.8 Testy znalostí a obecné informovanosti Test du²evního obzoru a informovanosti (DOI) Test v domostí p ed²kolních d tí 13

14 4 Neuropsychologické soubory a metody 7 Komplexní neuropsychologické baterie Halstead-Reitanova neuropsychologická baterie zástupce psychometrického (kvantitativního) p ístupu Luriovo neuropsychologické vy²et ení zástupce lurijovského (kvalitativního, klinického) p ístupu nejznám j²í modikací je Lurija-Nebrasca Neuropsychological Battery Jednodimenzionální zkou²ky uºívané v neuropsychologické diagnostice Zkou²ky pozornosti Zkou²ky exekutivních funkcí Jsou to nap íklad: Testy verbální plynulosti Winsconsinský test t íd ní karet Stroop v test TE-NA-ZO Test nacházení známých obrázk Londýnská v º Porteusova bludi²t Reyovy komplexní gury Trail-Making test forma B Pam ové zkou²ky Nap íklad: LGT-3 Reyova komplexní gura Reten ní test Benton v Pam ový test u ení 7 zde uvádím pouze názvy test, p íp. heslovitý popis, více info v kníºce:) 14

15 Testy vizuální percepce Nap íklad: zkou²ky obkreslování geometrických tvar test Frostigové (Vývojový test zrakového vnímání viz vý²e) test Edfeldt v (Reverzní test viz vý²e) Testy sluchové percepce U nás dostupná p edev²ím zkou²ka Wepmanova (v Mat j kov úprav : Zkou²ka sluchové diferenciace viz vý²e). Testy taktilní percepce a propriocepce Sou ástí komplexních neuropsychologických baterií, v podob upravené pro b ºnou klinickou praxi v²ak v podstat chybí. Testy motoriky U nás Mík v Orienta ní test dynamické praxe (OTDP viz vý²e) je úpravou Lurijova souboru; dále ²kála Oseretzkého (viz vý²e); také nap. Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) má 2 ásti: výkonový test a dotazník pro rodi e Zkou²ky laterality Viz vý²e test Mat j k v a šlab v (orienta n i jedna ást McCarthyové). Testy znalostí a dovedností Hlavní je tení, psaní a po ítání. Nap. Mat j k v test tení... Zkou²ky v domostí Nap. DOI (viz vý²e). Neuropsychologické vy²et ení nejmen²ích d tí Nap. Early Neuropsychologic Optimality Rating Scales (ENORS). 15

16 5 Projektivní metody pojem projekce zavedl S. Freud jakoºto obranný mechanismus proti úzkosti 8 pojem projek ní techniky zavedl Frankl jakoºto metodu výzkumu osobnosti, kt. lov ka konfrontuje s ur. situací, v níº odpoví podle svého subjektivního významu, kterou jí p i ítá a co cítí jsou r zné typy projekce, nap. atributivní (p ipisování jiným vlastní motivy,... ), autistická (realita modikována v souladu s vlastními pot ebami), racionaliza ní (racionalizace uv domovaného chování), jiné projek ní techniky jsou charakteristické tím, ºe: materiál je málo organizovaný jsou nediferencované mají t snou vazbu na niterné charakteristiky osobnosti význam podn tu je neznámý jde p edev²ím o klinické nástroje a mnohdy odráºejí vliv psychoanalytických koncepcí pouºití u d tí má svá specika: d tské Já se vyvíjí osobnost je nestabilní, je obtíºné odli²it vývojové faktory od osobnostní dynamiky, nezralost od patologie jiný charakter hranice mezi v domím a nev domím v t²í citlivost odpov dí na prost edí, examinátora, únavu... jiné proºívání vnit ních konikt, asto o nich mluví p ímo, bez projekce Verbální projektivní metody Slovní asocia ní experiment pat í k nejstar²ím metodám (zavedl Galton 1879) pouºitelný od d tského v ku bez omezení metodiku propracoval Wundt, po átek praktického vyuºívání Jung (soubor 100 slov) pro výzkum i diagnostiku zachycuje charakteristické znaky e i: dynamiku a pohotovost odraz charakteristik my²lení: tempo, pregnantnost, hloubka my²lení, poruchy... pro diagnostiku zájm a postoj 8 uº²í def projekce: více nebo mén v domé modikování procesu vnímání ²ir²í def projekce: mechanismus vyskytující se v kaºdém lidském chování 16

17 Rorschach v test uve ejn n 1921 nejroz²í en j²í proj. met. p edpokládá úzký vztah mezi osobností a vizuální percepcí, vyvolává pareidolie, které osoba verbalizuje osobnost v celé ²í i; manifestují se zde strukturální zvlá²tnosti osobnosti, v etn strukturálních a f ních zm n p edpoklady examinátora: inteligence, nadání, znalosti (obecná psychologie, vývojová a d tská psychologie, psychopatologie, psychologie osobnosti, ROR), zku²enosti s ROR n kolik ²kol: Bohm (knihy Lehrbuch... a... Vademecum), Exner,... p v. eská výkladová koncepce (blízká Exnerovu pojetí) je v Úvodu do Rorschachovy metody (1981 í an, ebek, šenatý, Morávek) 10 tabulí s vícemén symetrickou skvrnou: nepestré (I, IV, V, VI, VII), pestré (II, III ervená a erná, VIII, IX, X více chromatických barev) skvrny mají svébytný vyzývací charakter základní Rorschachova formule: Co by to mohlo být? zapisujeme: polohu tabule, lokalizaci odpov di, doslovné zn ní odpov di, nonverb. projevy, latenci, celkový as vºdy následuje inquiry (up esn ní lokalizace, determinant a obsahu) uºití u d tí má své zvlá²tnosti: uºití ROR u d tí je obtíºn j²í, ale d t. v k skýtá i n které výhody od 3 4 let, instrukce: Budeme si s obrázky hrát. nelze inquiry, nelze se ptát na lokalizaci u d tí je moºno diagnostikovat: percep ní kognitivní úr. afektivní sloºky osob. (introverzi-extraverzi, impulzivitu, afektivitu, kontrolu emocí) zp sob p izp sobení a dynamiku osobnosti (obranné mechanismy, konikty, zvládání úzkosti, síla jáství) deviace ve vývoji a v osobnostním proºívání (retardace, maladjustace,... ) do 5 let je test ukazatelem vývojových proces probíhajících v percepci, asociativním my²lení, konceptualizaci, emotivit a je téº ukazatelem celkové schopnosti kooperace dít te s dosp lými; p esto je jiº v p ed²kolním v ku konstatovat p ítomnost úzkostí a strach dít te nutné znalosti vývojových období i v d tských protokolech lze vysledovat hrani ní rysy, p íznaky jednotlivých poruch, konikty ve vztahu k rodi m... objevuje se deprese, anxieta, deprivace atd. je t eba znát charakteristické rozdíly v odpov dích d tí a dosp lých 17

18 Zulliger v test pouze 3 tabule dv formy: Diapositiv-Z-Test (skupinov ) a Tafeln-Z-Test (individuáln ) oba shodné skvrny vyhodnocení analogické s ROR u tab. I by se m l objevit celek, u II jsou barvy a III nabízí moºnost pohybových interpretací u d tí více doporu ován neº ROR neunavuje, produktivita je vy²²í, jde o zábavnou vloºku v interview Holzman Inkblot Technique (HIT) 45 tabulí, 1. zácvi ná; u kaºdé jen jedinou interpretaci tím se ztrácí d leºité informace skvrny asymetrické pracné vyhodnocení, srovnávání s normaliza ními tabulkami s osmi kategoriemi proband u nás není roz²í en Hand Test potenciál být multidimenzionálním osobnostním testem, dnes ale hlavn jako metoda k diag. a predikci agresivního chování deset karet s obrázky gest rukou (10. je prázdná) Co asi m ºe d lat tato ruka? skóre tendence k agresivnímu chování v adolescenci výrazn stoupá krátký, ale pom rn strukturovaný; citlivý na aktuální stav; spí²e potvrzovací neº heuristický Tematický apercep ní test (TAT) (Children's Apperception test CAT/CAT-H/CAT-S) Morganová a Murray vychází z Murrayovy teorie osobnosti personologie (hl. pot eby) p edpoklad 2 zákl. tendencí: 1. l. je náchylný interpretovat s vlastními zku²enostmi a pot ebami a 2. (nap. v lit.) zku²enosti a pot eby hrdiny jsou zku². a pot ebami autora velmi významný test (srovnatelný s ROR) ROR spí²e na formální kritéria (a poruchy my²lení), TAT spí²e na obsah výpov dí (a sociální p izp sobení), ale také osobnosti v celé ²í i; oproti ROR se jednotlivé interpret. systémy zna n li²í 31 obr. (obr. 16 jen bílý) s nejednozna nými situacemi 4 série pro muºe, ºeny, chlapce, dívky individuáln admin., standardn ve 2 sezeních po 10 obrázcích, po 50 minutách; nakonec inquiry ke kaºdému obr. l. vypráví p íb h, co moºná nejdramati t j²í, popí²e, co si kdo myslí a cítí, záv r prezentujeme jako test obrazotvornosti, resp zkou²ku spo ívající ve vypráv ní p íb h (pro d ti... ) relevantní aº asi od 8 let, od let moºno s obrázky pro dosp lé (M, F místo B a G) 18

19 p v. hodnocení: analýza obsahu p íb h zvlá²tnosti u d tí: CATO dít vypráví povídku, pak se doptáme, co bylo p edtím a co potom, eho se hrdina bojí, jaká je jeho matka, otec, co si p eje... test ve svých d tských úpravách vhodný pro pochopení osobnostní struktury dít te nejznám. d t. verzí je CAT (Children's Apperception t.) 3-10 let, antropo. zví ata pro star²í CAT-H lidské gury, situace: vztahy, orál. aktivity, udrºoání istoty... CAT-S (Supplement) speciální d t. problémy Bo², Strnadová, eská verze CAT pro d ti 6 12 let s IQ v pásmu ²ir²í normy lidské postavy; informace o mezilid. vztazích v rodin i mimo ni; lze zkoumat jen díl í vztahy 14 obrázk, první je inicia ní (silueta dít te jako identika ní postava ta i v ostatních obr.) vhodný pro rodinnou diagnostiku a psychoterapii Rosenzweig v obrázkový frustra ní test zam ený na odhalování vzorc chování na b ºnou zát º, latent. agresivních tendencí projikovaných do verbalizace, diagnostikuje vlastnosti projevující se zejm. v sociálním kontaktu, neurotické tendence a psychopatickou reaktabilitu d tská forma: 24 schematických obrázk, obsahujících d tské frustrace; pro 4 13 let vyhodnocení podobn jako u dosp. forma pro dospívající Testy dopl ování v t poprvé pouºil Ebbinghaus p i zkoumání inteligence (sch. kombinace a integrace) doplnit nekompl. v tu první my²lenkou, která mne napadne mnoho variant, n které plnící i psychometrická kritéria (Rotter v test,... ) Szondiho test Experimentální diagnostika pud fotky psychiatrických pacient ozna it 2 nejsympat. a 2 nejmén sympat. 19

20 Projektivní interview Michal (1974), vydala bratislavská psychodiagnostika postup (metoda explorace), pouºívající projektivní prvky v diagnostickém rozhovoru, atmosféra hry, dv ásti, pouºívané samostatn : 1. test pohádky identikace s kouzelníkem nebo vílou p etvá í sv j sv t, poté identikace se zví aty, nakonec postoj ke svému jménu 2. identikace dít te s postavou kosmonauta, kt. nav²tíví 3 planety (od nej. po nejhor²í), následuje test t í p ání a na záv r nedokon ené v ty Test rodinných vztah (Antony Bene) p echod mezi dotazníkem a proj. metodou, pro d ti hra papírové gurky na krabi kách a pan Nikdo hra na po²tu hází psaní ka mezi d t. psychology zna n oblíben a roz²í en Gracké projektivní metody Je o nich celá 6. ást Kresebné techniky z didaktických d vod shrnuty v²echny kresebné techniky, ty, co mapují mentální vývoj i ty, zachycující osobnostní strukturu. Z 6. ásti jsou typicky projektivní nap.: Test kresby lidské postavy (nap. DAP) Test hv zd a vln Test stromu Test t í strom D m-strom- lov k (House-Tree-Person, H-T-P) Kresba rodiny Kresba za arované rodiny Bloch v test MDZT Wartegg v kresebný test 20

21 Techniky volby (manipula ní) Test barevného diferenciálu (TBSD) jde o d tskou variantu CAE (Chromatického asocia ního experimentu) eského psyloga epichina 7 14 let; m í subjektivní význam slova tak, ºe k n mu p i l uje barvu (resp. 3 barvy), význam barev na základ jejich se azení na konci testu (od nejoblíben j²í po nejmén obl.) 12 pastelek, n kolik desítek slov (radost, hádka, matka,... ) nízké riziko v domého zkreslování potenciál stát se plnohodnoutnou sou ástí diagnostického instrumentária Lüscherova klinická diagnostika dle autora m í mimointelekt. aspekty dosp lých a dospívajících normy i pro d ti (asi od 6 let) nonverbální, zal. na preferenci a odmítnutí ur. barev Barevný pyramidový test p edpoklad vztahu osobnosti (zejm. afektivity) a individ. chování v i barvám p edloha pyramidy z 15 tvere k, které osoba vypl uje barevnými tvere ky sestaví 3 hezké a 3 o²klivé pyramidy diferencuje: extraverze-introverze, emoc. stabilita, autistické tendence oblíbená v n m. mluvících zemích, u nás není p íli² pouºívána Sceno-Test 9 von Staabsová 1951 ada ohebných gurek loutek; konstruuje scénku (+ nábytek,... ), nap. svou rodinu vychází z psychoanalytického základu, ale lze i mimo n j; o vztazích,... formální i obsahová analýza scének i verbál. komentá dít te neexistuje ºádná standard. vyhodnocovací technika silný diagnostický potenciál (i terapeutický) 9 tento a následující test pat í do skupiny tzv. konstruktivních metod (dle Pichota) 21

22 Test sv ta (Welt-Test) Lowenfeldová 1939, revidovala a standardizovala Bühlerová 1941 od 2 do 16 let, moºno i u dosp lých pro diag. osobnosti a neurotické symptomatolog. miniaturní hra ky úkolem cokoliv postavit hodnotí se formální i obsah. stránky, chování, verbalizace,... mnoho znak jako diagnostický nástroj (asi 150 gurek) i terapeuticky (300 element ) bu na speciální podloºce, nebo na písku; nejlépe fotograe na záv r zachycuje emo ní sv t d tí, p edstavivost, sociální vztahy, vývojové a jiné poruchy,... 22

23 6 Kresebné techniky kresba se vyvíjí asi do 11 let, u talentovaných se vyvíjí dál, u netalent. stagnuje, stává se schemati t j²í kolem 3. roku kresba lidské postavy nejd leºit j²í pro dít je obli ej, pak také kon etiny hlavonoºci; trup se objevuje aº se zku²eností a s rozvojem poznávacích proces koncem p ed²kol. v ku se obrázky podobají ímdálvíc skute nosti kreslí, co vidí na za. ²kol. docházky se kresba stává dvojdimenzionální (místo jednodimenzionálního znározn ní nap. rukou jako jediné áry za ne kreslit dv áry vedle sebe) do 10. nebo 11. let roste po et detail, teprve pak se objevují kresby prolové (ty jsou nejt º²í) od 11. let ubývá detail tím, jak se kresba odsouvá od centra pozornosti Kresba jako odhad celkové úrovn rozumových schopností Kresba lidské postavy vytvo ila 1926 Goodenoughová vycházela z vývojového hlediska d tská kresba se vyvíjí, p ibývá detail, p esnost, správnost,... roz²í ení: autor Harris 1963 zp esn ní testu, testu je rozsáhlej²í, hodnotí se ºenská a muºská postava + výpo et orienta ní IQ velmi cenná metoda eská verze: Kresba lidské postavy Vágnerové a turmy je zkrácená; má obsahový a formální skór nutné mít na pam ti, ºe ²patná kresba m ºe být kv li hyperkinetickému syndromu, apod. DAP Draw a Person nejnov j²í, anglický Test hv zd a vln (Der Sterbe-Wellen-Test).... sta í v d t, ºe vy²lo:) vychází z grafologie; hv zdy vyjád ení tvaru, vlny vyjád ení pohybu; t ºký, ale velice nosný test Kresba zhodnocující úrove senzomotorických dovedností Napodobování p edlohy, kterou má p ed sebou; mohou být mén úsp ²né d ti zanedbané. Test obkreslování Mat j ek p edloh s r zn sloºitými geom. p edlohami 23

PSYCHOLOGICKÉ TESTY zjiš ování a m ení duševních vlastností a stav rozpoznávání úrovn a kvality individuálních zvláštností zkoumané osoby

PSYCHOLOGICKÉ TESTY zjiš ování a m ení duševních vlastností a stav rozpoznávání úrovn a kvality individuálních zvláštností zkoumané osoby PSYCHOLOGICKÉ TESTY Psychologické testy jsou součástí psychodiagnostiky, tj aplikované psychologické disciplíny, jejímž úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně dalších charakteristik

Více

Psychodiagnostika dětí a dospělých

Psychodiagnostika dětí a dospělých Psychodiagnostika dětí a dospělých Okruhy 1-10 jsou z psychodiagnostiky dospělých, Okruhy 11-20 jsou z psychodiagnostiky dětí a dospívajících Platí od listopadu 2005 1. OBECNÉ OTÁZKY PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Strana 1 z 15 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování D910001041 Pokus Pokus 30;3 let Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno:

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

DIAGNOSTICKÉ DOMÉNY pro žáky s mentálním postižením

DIAGNOSTICKÉ DOMÉNY pro žáky s mentálním postižením DIAGNOSTICKÉ DOMÉNY pro žáky s mentálním postižením Autor: Milan Valenta a kolektiv Univerzita Palackého Katalog SPC pro MP Cíl: utvořit čtyřstupňovou diagnostickou klasifikaci, využitelnou i ve školství,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Ing. Jaroslav Broulík Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Základní údaje o projektu Prioritní osa 1 Počáteční

Více

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti (Om/Nom): OM Identifikační číslo případu Datum přijetí do péče: Datum zpracování: Příjmení, jméno: Místo narození:

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Zkušební okruhy: Psychologie - Bc. 1. Základy obecné psychologie - Předmět studia psychologie, psychika, vědomí, psychické procesy, psychické obsahy, psychické stavy - Základní

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zdraví a životní styl WHO program Zdraví 21 zdraví pro všechny do 21. století Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Determinanty zdraví

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Nadání a tvořivost. Klíčové teorie nadání, teorie tvořivosti

Nadání a tvořivost. Klíčové teorie nadání, teorie tvořivosti Nadání a tvořivost Klíčové teorie nadání, teorie tvořivosti Kreativita Definice, měření a aplikace kreativní metodologie Definice kreativity nový (origináln lní) ) a hodnotný (užite itečný) způsob myšlen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Obecná psychologie. Teorie motivace, exekutivní a volní procesy. Motivace. Teorie motivace: A) Teorie instinktů

Obecná psychologie. Teorie motivace, exekutivní a volní procesy. Motivace. Teorie motivace: A) Teorie instinktů Obecná psychologie Teorie motivace, exekutivní a volní procesy Přednáška 7 Motivace Pojem pochází z lat. movere (hýbat se) co hýbe chováním? Def.: příčina chování, zahajuje a zaměřuje chování k určitému

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 15 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků?

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků? Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Jak rozvíjet motoriku u předškoláků? Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog, psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Leadership JudgementIndicator -LJI (Test stylůvedení)

Leadership JudgementIndicator -LJI (Test stylůvedení) Leadership JudgementIndicator -LJI (Test stylůvedení) Hogrefe Testcentrum, Praha 2012 Autoři: M. Lock, R. Wheeler Autořičeskéverze:R. Bahbouh, V. Havlůj(ed.), M. Konečný, H. Peterková, E. Rozehnalová LJI

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Teorie a přístupy v SP 4 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 4 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 4 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Definujte sociobiologii Jaké jsou hlavní teze Darwinových teorií? Jak bylo Darwinových teorií zneužito? Kam posunul Dawkins

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Čekatelský kurz Řemřich

Čekatelský kurz Řemřich Čekatelský kurz Řemřich ročník 2012 Skripta předmětu Metodika Obsah: METODIKA... 2 PRVKY SKAUTSKÉ VÝCHOVNÉ METODY... 3 SKAUTSKÝ PROGRAM A JEHO DRAMATURGIE... 4 PLÁNOVÁNÍ... 5 DRUŽINA, DRUŽINOVÝ SYSTÉM,

Více

Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti

Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti K nejznámějším a nejužívanějším testům školní zralosti patří česká verze Kernova testu, vypracovaná Jiráskem, Orientační test školní zralosti.

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Šikana osob s poruchou autistického spektra Mgr. Alena Říhová

Šikana osob s poruchou autistického spektra Mgr. Alena Říhová Šikana osob s poruchou autistického spektra Mgr. Alena Říhová Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou šikany u osob s poruchou autistického spektra. Kromě obecných informací týkajících se pervazivní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková Poruchy osobnosti Autor: Veronika Škrabánková Jako poruchy osobnosti se označují trvalé povahové odchylky od normy v případě, že výrazně snižují kvalitu života dotyčného, jeho okolí, nebo jsou přítomny

Více

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky)

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) Úvod Tento Vnit ní klasifika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

7.kap. Prevence a řešení konfliktů s klienty

7.kap. Prevence a řešení konfliktů s klienty 4. část :Prevence a řešení konfliktů s kolegy a klienty 1 Obsah 4. části 6. kap. Konflikty uvnitř organizace A) Zdroje konfliktů mezi lidmi / mezi skupinami B) Typy konfliktů C) Asertivita D) Techniky

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více