Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY"

Transkript

1 Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel , fax , http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY ISO 9001 Ing. Milan Fink - Ing. Eduard Obst - Ing. Ladislav Øezníèek listopad 005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje.

3 Několik slov úvodem Lidé si celá staletí vzájemně dodávají své výrobky a služby. Hlavními měřítky pro porovnání těchto dodávek je množství, kvalita a cena. V dobách bídy a válečných utrpení požadavek na kvalitu ustupoval, ale v klidných časech byl tlak na kvalitu jednoznačný. Konkurence výrobců a dodavatelů stoupala a kvalita byla spolu s cenou rozhodujícím faktorem odběratele pro nákup určitého zboží. Pokud výrobce nebo dodavatel dosáhl jednorázově určité kvality, musel tuto úroveň minimálně po určitou dobu udržet, ale ve většině případů ji dále zvyšovat. Na podporu zvýšení kvality se v naší řeči objevují přísloví typu dvakrát měř a jednou řež nebo důvěřuj, ale prověřuj. Ve vztahu k odběrateli se často říká náš zákazník náš pán. Pokud je v dnešní době výrobce nebo dodavatel nucen spolupracovat s jinými partnery, kooperovat s dalšími výrobci a dodávat své produkty na náročné trhy, musí přijmout pravidla dodržování norem ISO. Tyto jej přivedou k nutnosti zavést ve své společnosti takovou organizaci a strukturu činností, které směřují ke zvyšování kvality odhalováním svých vlastních chyb sebepoznáním ( vnitřními audity ) a pečlivým nasloucháním odběratelům. Aby dodavatel takto nabytou kvalitu organizace své činnosti deklaroval navenek, musí podstoupit audit externí od k tomu určené organizace. Ta nesmlouvavým způsobem prověří certifikovanou společnost a na základě svého poznání ji udělí nebo neudělí certifikát jakosti. Toto hodnocení musí být periodicky obnovováno. V době, kdy používání výpočetní techniky nečiní problémy malým dětem a zároveň tato technika je schopná zpracovávat, evidovat, třídit a shromažďovat stále větší a větší objem dat, je samozřejmé, že proniká i do procesu řízení kvality. Pro toto použití se vžila zkratka CAQ Computer Aided Quality. Střední technické školy seznamují s oborem kontroly a měření. Žáci měří rozměry strojních součástí, elektrické veličiny a poznávají měřidla a práce s nimi.. Získané veličiny mohou ale poskytnout další základ pro zvýšení jejich kompetencí. Výpočetní technika je může systematicky ukládat a vyhodnocovat. Při pořizování dat lze využít měřidla s digitálními výstupy a změřené hodnoty přímo odesílat ke zpracování do počítače. Práce se soubory dat vyžadují od žáků nabytí nových dovedností a také údajů typu: kdo měřil, kdy měřil, čím měřil, jakou hodnotu změřil atd. Jestliže proběhne kontrola více součástí několika měřiteli, je navozeno simulované prostředí výrobních podniků. Spolu s měřením a zpracováním dat může žák získat rovněž praktické poznatky z oblasti statistiky. Předkládaná skripta obsahují tematicky 4 části, z nichž každá se snaží názorným způsobem vysvětlit základní pojmy a postupy. 1. část skript popisuje normy kvality a vysvětluje komplexnost pojetí CAQ ve výrobní společnosti. část skript popisuje software SPC Q-TREE, který umožňuje zadávání vstupních veličin pro následný sběr dat a jejich zpracování 3. část skript popisuje metody měření různých geometrických veličin strojních součástí 4. část skript výkresová dokumentace je ukázkou strojních součástí pro použití různých měřidel a způsobů dílenských měření Kolektiv autorů děkuje všem uživatelům za tvůrčí náměty a podnětné připomínky, které by vedly k doplnění a obohacení předloženého studijního materiálu.

4 Obsah Řízení kvality a výpočetní technika 1. Normy jakosti 1. Profil některých společností, které se zabývají jakostí 3. Plánování jakosti 4 4. Přínosy ze zavedení normy ISO 9001 a počítačové podpory CAQ 4 5. Struktura počítačové podpory řízení jakosti CAQ 5 6. Informační systém monitorování kvality a SPC od firmy Q-TREE Číselníky Měřidla Plány Výroba Kontrola Statistika teoretická část Statistika praktická část 8 Řízení kvality a dílenská měření 1. Základní typy měřidel 1.1. Základní měrky Kalibry Posuvné měřítko Mikrometr Výškoměr Mikroskop 4. Měření délkových rozměrů.1. Posuvné měřítko 43.. Třmenový mikrometr Měření tloušťky stěn Měření šířky drážky Výškoměr Základní měrky Mikroskop Nepřímé metody měření délek Měření hloubky a vnitřních průměrů děr 3.1. Posuvné měřítko Mikrometrický hloubkoměr Třídotykový dutinový mikrometr Subito dutinové měřidlo s nástavcem Měření úhlů 4.1. Stojánkový úhloměr Sinusové pravítko Univerzální úhloměr 51

5 5. Porovnávací měření 5.1. Kalibry Závitové hřebínkové měrky Radiusové měrky Profilprojektor Kontrola tvaru součásti 6.1. Rovinnost Kruhovitost Válcovitost Kontrola tolerance polohy 7.1. Rovnoběžnost Kolmost Souosost válcových ploch Souosost dvou děr Tolerance tvaru a polohy 8.1. Kontrola házivosti Kontrola závitů 9.1. Drátková metoda Mikrometr s nástavci Měření ozubení 10.1.Měření tloušťky zubů Měření přes zuby Měření vzájemné polohy 11.1.Měření vzájemné polohy ploch Měření vzájemné polohy os děr Sběr dat z digitálních měřidel 64 Výkresová dokumentace Výkresy Q Q Výkresy QJ QJ Výkresy QP QP

6 1. Normy jakosti ISO ( Mezinárodní organizace pro normalizaci ) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů ( členů ISO ). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy ISO vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Z mezinárodních norem pak vychází normy evropské a z těchto normy národní. Ty jsou obvykle textově shodné nebo s drobnými úpravami. Tak se můžete setkat s označením ISO mezinárodní normou, EN ISO 9001 evropskou normou vycházející z ISO 9001, a potom s označením ČSN EN ISO českou národní normou vycházející z evropské normy. V konkrétním případě normy ISO 9001 jsou všechny verze textově shodné bez úprav. Mezinárodní normu ISO 9001 vypracovala technická komise ISO/TC Management jakosti a zabezpečení jakosti, subkomise SC Systémy jakosti. ISO 9001 nejzákladnější norma, která se zabývá požadavky na systém jakosti Používá se tehdy, jestliže dodavatel má zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky v průběhu návrhu, vývoje, výroby, instalace a servisu. Norma specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, kdy je třeba prokázat způsobilost dodavatele navrhnout a dodávat shodný výrobek. Požadavky normy směřují k dosahování uspokojení zákazníka prevencí vzniku neshody ve všech etapách od návrhu po servis. ISO 900 norma k zabezpečení jakosti při výrobě instalaci a servisu Používá se, když má dodavatel zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky v průběhu výroby, instalace a servisu. ISO 9003 norma k zabezpečení jakosti při výstupní kontrole a zkoušení Používá se, když má dodavatel zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky pouze při výstupní kontrole. QS 9000 oborová norma automobilového průmyslu. Byla vypracovaná skupinou Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje jednak plné znění normy ISO 9001 plus další požadavky zejména z oblasti zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. Požadavkům této normy musí vyhovět v různém stupni každý dodavatel do automobilového průmyslu. VDA 6 - pojednává o prověřování systému managementu jakosti. Základem jsou normy ISO a další požadavky automobilového průmyslu. Nejdůležitější jsou VDA auditování systému jakosti, VDA auditování procesu a VDA auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků apod. ISO/TS oborová norma sjednocující stávající celosvětové požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické požadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA). 1

7 ISO norma o enviromentálním managementu, tj. managementu týkajícího se životního prostředí. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost. ISO norma pro zavádění a certifikaci systémů řízení organizace (tj. kvalita, prostředí, informace). Předmětem certikace je zavedený a dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. Prakticky to znamená, že pokrývá všechny aspekty získávání, zpracovávání a ukládání informací prostřednictvím (a nejenom) informačních systémů a technologií organizace.. Profil některých společností, které se zabývají jakostí Průkopníkem v označování kvality byla anglická společnost Loyd s. Roku 1689 proběhla tiskem zmínka o kavárně Edwarda Lloyda, kde se scházeli obchodníci a pojišťovací agenti a vyměňovali si informace o kvalitě jednotlivých lodí, tehdy dřevěných plachetnic, často ve velmi špatném technickém stavu. Posádky také nebyly vždy na úrovni, takže pojišťovací riziko bylo veliké. Roku 1760 vytvořili hosté kavárny Edwarda Lloyda seznam ( registr ) lodí, které se obchodníci najímali a pojišťovny pojišťovaly. Roku 1764 byl publikován první Lloydův registr lodí (Loyd s Register of Shipping ). Kniha obsahovala informace o lodích. První hodnocení kvality bylo jednoduché: dobré byly G ( good ), střední M ( middling) a špatné B ( bad ) V roce 1797 začala společnost hodnotit lodě i podle toho, kde byly vyrobeny. Roku 185 začala společnost působit i mimo Anglii. Historickým okamžikem bylo vyslání jednoho z inspektorů do kanadských doků provincie Ontario na řece Sv. Vavřinec. Tento inspektor jako první navrhl značkovat maltézským křížem ty lodě, které byly postaveny pod speciálním dohledem. Bylo to první hodnocení systému kvality výroby. CSQ-CERT je samostatný subjekt působící v rámci ČSJ. CSQ-CERT je akreditován národním akreditačním orgánem: Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k provádění certifikací společností dle norem systému jakosti Česká společnosti pro jakost - je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice. Vznikla na tehdejší dobu ojedinělá, silná a akceschopná organizace, která dokázala ihned převzít mezinárodní aktivity dosud řízené a zajišťované státem. ČSJ je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Akreditací se rozumí oficiální uznání ( reprezentované vydáním osvědčení o akreditaci ), že subjekt akreditace ( certifikační orgán, inspekční orgán, enviromentální ověřovatel nebo organizátor programů zkoušení způsobilosti ) je způsobilý provádět specifické činnosti - certifikační orgány provádějí certifikaci systémů jakosti.

8 Obecné informace o opětovné certifikaci recertifikaci společnosti CSQ - CERT - Doba platnosti certifikátu způsobilosti ČSJ je stanovena na 3 roky ( u vybraných certifikátů na 5 let nebo 7 let ). Před uplynutím této doby má držitel certifikátu právo požádat o prodloužení platnosti certifikátu ( opakovanou certifikaci recertifikaci ( na další 3leté, 5leté nebo 7leté období ) - Certifikační orgán CSQ CERT umožňuje recertifikaci ( opětnou certifikaci ) následujícími třemi způsoby: o Recertifikace bez opakování certifikační zkoušky o Certifikace formou tzv zkrácené certifikační zkoušky o Recertifikace opakováním certifikační zkoušky v plném rozsahu Certifikáty jakosti společností, které úzce spolupracují se SPŠ a SOU Trutnov Certifikáty jakosti 3

9 3. Plánování jakosti Dodavatel musí definovat a dokumentovat, jak budou požadavky na jakost plněny. Plánování jakosti musí být ve shodě se všemi ostatními požadavky na systém jakosti dodavatele a musí být dokumentováno formou vhodnou pro metody práce dodavatele: Dodavatel musí: 1) vypracovat plán jakosti ) stanovení a získání všech nástrojů řízení, procesů, vybavení, přípravků, zdrojů a dovedností, jež mohou být potřebné k dosažení požadované jakosti 3) zajišťování slučitelnosti návrhu, výrobního procesu, instalace, servisu, kontrolních a zkušebních postupů a příslušné dokumentace 4) aktualizování metod řízení jakosti, kontroly a zkoušení, včetně vývoje nového vybavení 5) stanovení vhodného ověřování v příslušných etapách realizace výrobků 6) vyjasňování kritérií přijatelnosti pro všechny vlastnosti a požadavky včetně těch, jež obsahují nějaký subjektivní prvek 7) stanovení a vypracování záznamů o jakosti 4a. Přínosy ze zavedení normy ISO 9001: 1) Vyšší efektivita a ziskovost ) Výroba nebo poskytování služeb, které neustále vycházejí vstříc požadavkům zákazníka 3) Uspokojování potřeb zákazníka 4) Zvýšení podílu na trhu 5) Udržení podílu na trhu 6) Zlepšení organizace a morálky uvnitř společnosti 7) Snížení nákladů a závazků společnosti 8) Zvýšení spolehlivosti výrobního procesu 4b. Přínosy ze zavedení počítačová podpory jakosti CAQ: 1) Naplnění požadavků na řízení procesních postupů dle norem pro systém managementu jakosti, ekologie a bezpečnosti práce ) Vzájemné provázání a předávání informací při řízení všech procesních postupů 3) Možnost zpracování elektronických dokumentů jednotlivých procesních postupů a jejich distribuce 4) Zrychlení a zjednodušení činností při řízení a změně dokumentace 5) Snadné řízení a udržování externích dokumentů 6) Efektivní řízení a udržování záznamů o jakosti 7) Nástroje pro efektivní plánování procesů 8) Účinné řízení informací v oblasti plánování jakosti a ekologie a jejich snadná dostupnost 9) Snadné a efektivní vedení vnitřních prověrek auditů a řízení nápravných opatření 10) Sběr dat z měřidel s digitálním výstupem a jejich snadný a efektivní zpracování pomocí statistických metod 11) Evidence a řízení neshod, snadné provedení rozborů pomocí analýzy 1) Efektivní řízení nápravných a preventivních opatření 13) Elektronické řízení úkolů vyplývající z řízení neshod a nápravných opatření 14 Vedení síťového databázového prostředí snadné zálohování a jejich údržba 15) Možnost propojení s již existujícími výrobními nebo ekonomickými systémy 4

10 5. Struktura počítačové podpory řízení jakosti CAQ řízení kvality pomocí měření a výpočetní techniky Aplikací výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti se zabývá na našem trhu několik společností. V řadě případů to ale pouhým vytvořením počítačového programu nekončí a společnost nabízí rozsáhlou poradenskou činnost při zavádění norem ISO. Velmi zdatným partnerem je společnost PALSTAT s.r.o. se sídlem ve Vrchlabí a Její produkty využívají i takoví renomovaní zákazníci jako Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, TYCO Elektronics EC Trutnov s.r.o., Siemens VDO Automotive s.r.o. aj. Za velmi názorné poslouží ukázka celkové struktury systému řízení jakosti této společnosti. Počítačová podpora jakosti CAQ je navržena jako integrovaný informačně řídící systém pro podporu managementu jakosti. Systém je dělen na jednotlivé oblasti a moduly, které pokrývají celou oblast požadavků mezinárodních norem pro management jakosti. 5

11 Management výrobních prostředků Správa, evidence, preventivní opravy strojů a nástrojů Vstupní údaje: - název výrobního stroje, jeho evidenční číslo a umístění na výrobním středisku - údaje o datech kontrol strojů, prověřovaných parametrech strojů a výsledcích kontrol - údaje o opravách strojů a nákladech oprav - údaje o předpokládaných životnostech určitých důležitých agregátů součástí - název nástroje, jeho evidenční číslo a umístění ve výdejně nebo středisku - údaje o datech kontrol nástrojů, prověřovaných parametrech a výsledcích kontrol - údaje o opravách nástrojů a nákladech oprav - údaje o předpokládaných životnostech určitých částí nástroje do přeostření aj. Management vzdělávání Evidence a popis pracovních míst, analýza potřeb rozvoje pracovníků, plánování výcviku a evidenční listy pracovníků Vstupní údaje: - osobní údaje zaměstnanců vč. vzdělání, prodělaných školeních a prac. omezeních - údaje o periodických školeních a prohlídkách - seznam pracovních míst a funkcí v organizaci - údaje o typu a výsledku psychologického testu, kterému jsou pracovníci podrobeni - údaje o datu příštího testu Management dokumentace Tvorba, změnování, elektronické řízení, distribuce dokumentace a její archivace Vstupní údaje: - druh dokumentu, jeho označení, autor a datum - návaznost na určitou normu nebo nařízení např. nařízení vlády, norma VDA aj. - komu byl předán originál a komu kopie dokumentu a na jakém médiu papír aj. - historie pohybu dokumentu v organizaci - dokumentace manažera řízení jakosti - rozdělovník dokumentace, připomínky k dokumentaci a jejich evidence - druh dokumentu pro archiv s udáním autora, data zpracování a data možné skartace 6

12 Plánování jakosti specifikace produktů a jejich znaků jakosti Zpracování projektů návrhu nových produktů a procesů, analýza možných vad, tvorba a změnování kontrolních a technologických postupů, uvolňování do výroby, Vstupní údaje: - údaje o jednotlivých součástech z hlediska jejich výroby dělení na skupiny a podskupiny - technologický postup jako sled operací - údaje o autorovi postupu a změnách, které v postupu byly v čase provedeny - popis činnosti v jednotlivých operacích a čas na provedení operace - identifikace stroje k provedení určité operace - údaje o dodávaných součástech identifikace, dodavatel, nebezpečné látky v dodávce - údaje o materiálu dodávané součásti a třídění odpadu - údaje o přejímací kontrole jaké rozměry, jak a čím mají být měřeny - FMEA analýza vad a jejich následků popis různých možných vad ( nepozornost pracovníka, příliš dlouhá doba v peci aj. ) - údaje o četnosti jednotlivých vad s údaji o možných opravách - projekty nabídky jiným odběratelům kdo vyhotovil, kdy, na základě čeho ( poptávka, objednávka aj.) Metrologie Správa, evidence, kalibrace monitorovacích a měřicích zařízení, kontrolních prostředků a přípravků, zjišťování nejistot při kalibraci a analýza systému měření. Vstupní údaje: - údaje o měřidlech podle evidenčních čísel, umístění, typu, rozsahu a odečítání hodnot - údaje o přesnosti měřidla a způsobu kontroly jeho přesnosti přeměřením pomocí měřidla s přesností vyššího řádu kalibraci - údaje o datech kalibrací s uvedením osoby měrového střediska, která je prováděla - údaje o výsledcích kalibrací a době do příští kalibrace - MSA analýza systému řízení rozhodování o způsobu testování měřidel s ohledem na četnost měření a odchylky měření od rozměrů etalonu Management neshody Řízení vnitřních neshod a zákaznických reklamací, vad, příčin, nápravných a preventivních opatření Vstupní údaje: - identifikační údaje reklamací s uvedením osob k vyřízení reklamací, termínu atd. - popis předmětu reklamace ( nedodržen počet ks ) aj. - způsob sdělení reklamace dodavateli - údaje o nákladech potřebných k nápravě - údaje o odpovědnosti za škody, kvůli kterým reklamace vznikla 7

13 Management auditů Vnitřní audity systému / procesu dle norem ISO 9001, VDA, QS 9000 aj. Vstupní údaje: - identifikace dne a místa auditu, rozsahu provádění a zjištěných vad nebo vadných naměřených hodnot - rozbor výsledků a hodnocení auditu Monitorování jakosti Hodnocení účinnosti dodavatelů, sledování spokojenosti našich zákazníků, zajištění monitorování a měření výrobních procesů vstupní, výrobní, výstupní kontrola a statistická procesní regulace Vstupní údaje: - informace o součásti, jejím dodavateli a způsobu dopravy do podniku - odkaz na kontrolní plán součásti s uvedením způsobu přejímky a kontroly - při statistické přejímce - údaje o možné četnosti neshodných součástí ( dodaných zmetků z určitého počtu součástí v kontrolovaném vzorku dílů ) - rozhodnutí o kontrole a způsobu uvolnění dál do výroby ( vyhovuje s výhradami aj. ) - identifikace osob, měřidel a času, kdy bylo měřeno a rozhodnutí o dalším nakládání s dodávkou - ( dodávka nevyhovuje vrátit dodavateli aj.) - při hodnocení dodavatelů je vycházeno z údajů vstupních kontrol a každý dodavatel je na základě kvality svých dodávek hodnocen. Může vyhovovat jen pro dodávky některých dílů nebo není schopen kvalitu dodržet a takto ji i označen pro další spolupráci - při mezioperační kontrole jsou zaznamenávány průběžně další kontroly na vyráběných dílcích, na kterých je v technologickém postupu předepsána kontrola - odkaz na kontrolní plán součásti s uvedením způsobu měření a kontroly - informace o naměřených hodnotách a jejich umístění v tolerančním poli požadovaných hodnot - identifikace osob, měřidel a času, kdy bylo měřeno a rozhodnutí o dalším nakládání s dávkou - identifikace osob a času výstupní kontroly - při výstupní kontrole je vytvořen výstupní list s celkovým hodnocením dodávky a citací, zda splňuje podmínky jakosti - informace o stanovených naměřených a výsledných hodnotách a jejich umístění v tolerančním poli požadovaných hodnot - SPC statistická procesní regulace - pracuje se získanými daty z měření a pomocí matematických nástrojů je schopná vyhodnotit jak naše výroba odpovídá požadovaným tolerancím - data zadaná pomocí klávesnice nebo získaná přímo z měřidel 8

14 SPC - je zkratka pro statistickou regulaci procesu. Využívá se regulačního ( Shewartova) diagramu. Nejprve se vybere důležitý (pro zákazníka) kontrolní rozměr výrobku, který se pravidelně měří a hodnoty se zanášejí do tabulky. Musí být také známy tolerance. K regulaci procesů se využívá způsobilost procesů (Cp, Cpk) a ostatní statistické ukazatele (průměr, medián, modus, rozptyl, směrodatná odchylka, rozpětí). Začleněné statistické regulace procesu SPC do struktury řízení jakosti v CAQ Management úkolů a událostí Databáze úkolů jednotlivých managementů Vstupní údaje: - z předchozích managementů a jejich problematiky vyplývala řada úkolů, které jsou centrálně evidovány - z hlediska řízení kvality by se ani na jeden nemělo zapomenout a proto je zařazen systém jejich sledování Z uvedených managementů je patrná komplikovanost celého systému a je zřejmé, že bez výpočetní techniky by tento systém snad ani nemohl pracovat. Popis jednotlivých manažerů nebyl samoúčelný, protože si pozorný čitatel mohl udělat představu o nesmírném množství údajů o výrobcích a jejich rozměrech, pracovnících, strojích, měřidlech, časových údajích, rozhodnutích aj., bez kterých systém nefunguje a které mu je nutné poskytnout. 9

15 6. Informační systém monitorování kvality a SPC od firmy Q-TREE Pro další výklad použití CAQ představíme Informační systém monitorování kvality a SPC - Q-TREE SPC C/S od firmy Ing. Josef Třeštík TREE, který je vhodný pro menší společnosti a pro případ výuky ve školství je jednodušší. Kontrolní pracoviště je vybaveno měřidly s digitálními výstupy nebo měřidly s přímým odečtem na stupnici. Měřidla nemusí být jen délková, ale mohou to být i váhy, přístroje na měření elektrických veličin aj. Údaje z přístrojů lze zadávat pomocí klávesnice počítače nebo pomocí digitálního výstupu měřidel, kdy stiskem tlačítka na měřidle je odeslán údaj v elektronické podobě do počítače. V případě Q-TREE SPC C/S je jako mezistupeň mezi měřidlem a počítačem použit převodník QTREE DUMXn. Jsou nabízena zařízení pro připojení jednoho měřidla až po 8 měřidel najednou. Ukázka použití: je dána součást, na které jsou pro přehlednost okótovány jen 3 rozměry. Všechny mají požadované výrobní tolerance. Pro nasycení systému řízení jakosti musíme zadat celou řadu údajů, které budou dostatečně definovat nejen různé naměřené hodnoty, ale také souvislosti s nimi spojené. 10

16 Pracovní plocha QTREE SPC C/S obsahuje základní moduly Číselníky, Měřidla, Výroba, Plány, Kontrola, Statistika a Protokoly (1). Tyto se dále člení na záložky Pracovníci, Charakteristiky aj. (). Přidání nového údaje provádíme stiskem tlačítka + (plus), odebrání tlačítkem ( mínus ) a úpravu v řádku pravým tlačítkem myši a vybráním nabídky Oprav položku (3). Po vyplnění stiskneme tlačítko OK (4) a zadaný údaj se objeví v prohlížeči (5) s indexem I ve sloupci Stav (6). K zapsání údajů do databáze je nutné stisknout tlačítko Provést (7). Index I v začátku řádku zmizí Číselníky a) Pracovníci slouží k definování osob, které provádí zadávání údajů. Jejich pravomoce lze z úrovně administrátora ( SYSDBA ) definovat (8) po označení příslušného řádku se jménem a stisku tlačítka Práva (9) b) Charakteristiky slouží k definování možných příčin zhoršené kvality výroby. Odpovědný pracovník musí stav posoudit a pokud identifikuje jinou příčinu, je na něm ji zanést do systému a přidělit ji identifikaci Id. (10)

17 c) Zásahy slouží k definování opatření, které povedou k nápravě zhoršeného stavu výroby. Pracovník musí zachytit veškerá správná řešení situace a zaznamenat je (11). 11 d) Dodavatelé a odběratelé jsou uvedeny identifikační údaje firem a společností vč. telefonů, osob, poznámek aj. Pro zjednodušení je opět přidělena identifikace Id ( 1). 1 e) Kategorie vad - slouží k definování vad. Za nejzákladnější lze považovat dělení vad na způsobené dodavatelem ( následuje vrácení dodávky ) a rozdělení vad z hlediska opravitelnosti opravitelné a neopravitelné. Pracovník musí správně zhodnotit stav vady a zaznamenat do databáze. 1

18 6.. Měřidla a) Druhy měřidel slouží k evidenci měřidel. Celkově systém umožňuje tři úrovně členění. V našem případě použijeme nejdříve dělení podle konstrukce. b) Skupiny měřidel slouží k dalšímu odlišení měřidel a v našem případě použijeme na rozlišení způsob odečtu hodnot digitální ( odeslání hodnot do počítače ) a měřidlo s odečtem ze stupnice ( nutnost zadávat hodnoty na klávesnici počítače ). Dalším kritériem může být měřený rozsah ( Specifikace ). Před zadáním skupiny určitého měřidla je nutné stát na jeho řádku. c) Analýza systému měření slouží k zadání metody ( její popsání ), která byla použita k určitému měření. Tak jako do určitého místa může vést několik cest, tak k měření určitého rozměru mohu použít různá měřidla a různými způsoby. Pro konkrétní typ měřidla je provedeno vyhodnocení přesnosti měření a spolehlivosti v dosahování opakovaně správných hodnot. Tento údaj se může vázat ke konkrétnímu měřidlu (13)

19 Na ukázku poslouží modul z Palstat CAQ, kde na základě opakovaných měření řady kontrolních vzorků je provedeno vyhodnocení měřidla měřícího systému. QTREE SPC takový modul nemá, ale umožňuje testování MSA zadat Plány a) Výrobky slouží k identifikaci a evidenci výrobků ve dvou úrovních. V našem případě je dělení na konečné výrobky a součásti v nich. Brzda přední Šroubení b) Postupy slouží k identifikaci součásti, na kterou bude vytvářen technologický postup. 14

20 c) Operace v tomto dialogovém okně vytváříme k součástem sled operací ( výrobních úkonů), které jdou chronologicky po sobě. Musí ctít technologickou návaznost jednotlivých operací V našem případě je postup zjednodušený na obrábění soustružením, frézováním a vrtáním. Je požadován ještě název střediska. d) Kontrolní plány velmi důležité dialogové okno pro evidenci kontrolních plánů. Zjednodušeně platí, že kontrolní plán obsahuje údaje o rozměrech, způsobu měření, místě, počtu kontrolních vzorků aj. Je nutné stát na řádku operace a stisknout tlačítko K Plány. K dané operaci lze vytvořit i více kontrolních plánů stiskem tlačítka +. Identifikaci jednotlivých kontrolních plánů provádí systém sám a přiřazení č. plánu také. V našem případě jsme vytvořili pro každou operaci kontrolní plán (14). 14 e) M Parametry měřitelné parametry jsou vytvořeny jako předpis pro nutnost měření určitého rozměru na součásti. V našem případě se jedná měření po soustružení - průměr 19,5 mm (15) s požadovanými tolerancemi

21 Zadávání rozměrů a tolerancí se provádí v dialogovém okně M Parametry / Základní mezní hodnoty (16). Číslo parametru a jednotky zadavatel volí sám. Nejdůležitějšími parametry jsou tolerance rozměru Horní a Dolní mez.časové změny se zaznamenávají při stisku tlačítka Přidat (17) výběrem data z kalendáře Při pořizování dat z měřidla s digitálním výstupem je nutná konfigurace jeho připojení po stisku tlačítka Externí zařízení.(18) 17 Pro zabezpečení stejných podmínek získávání naměřených hodnot je potřebné přiřadit k našemu měření určité měřidlo po stisku tlačítka Měřidlo (19) 19 16

22 e) A Parametry ( atributivní ) - pro práci se statistikou nastavíme vlastnosti parametru po stisku tlačítka Statistické nástroje (0). V našem případě lze potvrdit předvyplněnou nabídku. 0 Jestliže na hlavní ploše stiskneme tlačítko pro zobrazení stromu ( Q-TREE ) (1), zobrazí se nám sled jednotlivých operací, kontrolních plánů a parametrů () 1 17

23 6.4. Výroba a) Výrobní příkazy slouží k zadání výrobků do výroby Jestliže jsme vytvořili celou databázi osob, strojů, nástrojů, měřidel, výrobků, operací aj., můžeme zadávat výrobu součástí. K tomuto účelu je nutná identifikace výrobku, odběratele a množství. U výrobního příkazu se nevyhneme datu vystavení a datu expedice zákazníkovi. b) Stroje slouží k přiřazení určitého stroje k výrobnímu příkazu. Strojem může být soustruh, vrtačka, ruční pracoviště nebo číslicově řízené víceprofesní obráběcí centrum. c) Pozice strojů pokud to vyžaduje další přehlednost lze blíže specifikovat určitou pozici na stroji např. číslo přípravku, použití určitého vřetena aj. d) Nástroje slouží k identifikaci typu nástroje e) Pozice nástrojů slouží k identifikaci umístění nástroje např. poloha nástrojové hlavy 18

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více