Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY"

Transkript

1 Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel , fax , http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY ISO 9001 Ing. Milan Fink - Ing. Eduard Obst - Ing. Ladislav Øezníèek listopad 005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje.

3 Několik slov úvodem Lidé si celá staletí vzájemně dodávají své výrobky a služby. Hlavními měřítky pro porovnání těchto dodávek je množství, kvalita a cena. V dobách bídy a válečných utrpení požadavek na kvalitu ustupoval, ale v klidných časech byl tlak na kvalitu jednoznačný. Konkurence výrobců a dodavatelů stoupala a kvalita byla spolu s cenou rozhodujícím faktorem odběratele pro nákup určitého zboží. Pokud výrobce nebo dodavatel dosáhl jednorázově určité kvality, musel tuto úroveň minimálně po určitou dobu udržet, ale ve většině případů ji dále zvyšovat. Na podporu zvýšení kvality se v naší řeči objevují přísloví typu dvakrát měř a jednou řež nebo důvěřuj, ale prověřuj. Ve vztahu k odběrateli se často říká náš zákazník náš pán. Pokud je v dnešní době výrobce nebo dodavatel nucen spolupracovat s jinými partnery, kooperovat s dalšími výrobci a dodávat své produkty na náročné trhy, musí přijmout pravidla dodržování norem ISO. Tyto jej přivedou k nutnosti zavést ve své společnosti takovou organizaci a strukturu činností, které směřují ke zvyšování kvality odhalováním svých vlastních chyb sebepoznáním ( vnitřními audity ) a pečlivým nasloucháním odběratelům. Aby dodavatel takto nabytou kvalitu organizace své činnosti deklaroval navenek, musí podstoupit audit externí od k tomu určené organizace. Ta nesmlouvavým způsobem prověří certifikovanou společnost a na základě svého poznání ji udělí nebo neudělí certifikát jakosti. Toto hodnocení musí být periodicky obnovováno. V době, kdy používání výpočetní techniky nečiní problémy malým dětem a zároveň tato technika je schopná zpracovávat, evidovat, třídit a shromažďovat stále větší a větší objem dat, je samozřejmé, že proniká i do procesu řízení kvality. Pro toto použití se vžila zkratka CAQ Computer Aided Quality. Střední technické školy seznamují s oborem kontroly a měření. Žáci měří rozměry strojních součástí, elektrické veličiny a poznávají měřidla a práce s nimi.. Získané veličiny mohou ale poskytnout další základ pro zvýšení jejich kompetencí. Výpočetní technika je může systematicky ukládat a vyhodnocovat. Při pořizování dat lze využít měřidla s digitálními výstupy a změřené hodnoty přímo odesílat ke zpracování do počítače. Práce se soubory dat vyžadují od žáků nabytí nových dovedností a také údajů typu: kdo měřil, kdy měřil, čím měřil, jakou hodnotu změřil atd. Jestliže proběhne kontrola více součástí několika měřiteli, je navozeno simulované prostředí výrobních podniků. Spolu s měřením a zpracováním dat může žák získat rovněž praktické poznatky z oblasti statistiky. Předkládaná skripta obsahují tematicky 4 části, z nichž každá se snaží názorným způsobem vysvětlit základní pojmy a postupy. 1. část skript popisuje normy kvality a vysvětluje komplexnost pojetí CAQ ve výrobní společnosti. část skript popisuje software SPC Q-TREE, který umožňuje zadávání vstupních veličin pro následný sběr dat a jejich zpracování 3. část skript popisuje metody měření různých geometrických veličin strojních součástí 4. část skript výkresová dokumentace je ukázkou strojních součástí pro použití různých měřidel a způsobů dílenských měření Kolektiv autorů děkuje všem uživatelům za tvůrčí náměty a podnětné připomínky, které by vedly k doplnění a obohacení předloženého studijního materiálu.

4 Obsah Řízení kvality a výpočetní technika 1. Normy jakosti 1. Profil některých společností, které se zabývají jakostí 3. Plánování jakosti 4 4. Přínosy ze zavedení normy ISO 9001 a počítačové podpory CAQ 4 5. Struktura počítačové podpory řízení jakosti CAQ 5 6. Informační systém monitorování kvality a SPC od firmy Q-TREE Číselníky Měřidla Plány Výroba Kontrola Statistika teoretická část Statistika praktická část 8 Řízení kvality a dílenská měření 1. Základní typy měřidel 1.1. Základní měrky Kalibry Posuvné měřítko Mikrometr Výškoměr Mikroskop 4. Měření délkových rozměrů.1. Posuvné měřítko 43.. Třmenový mikrometr Měření tloušťky stěn Měření šířky drážky Výškoměr Základní měrky Mikroskop Nepřímé metody měření délek Měření hloubky a vnitřních průměrů děr 3.1. Posuvné měřítko Mikrometrický hloubkoměr Třídotykový dutinový mikrometr Subito dutinové měřidlo s nástavcem Měření úhlů 4.1. Stojánkový úhloměr Sinusové pravítko Univerzální úhloměr 51

5 5. Porovnávací měření 5.1. Kalibry Závitové hřebínkové měrky Radiusové měrky Profilprojektor Kontrola tvaru součásti 6.1. Rovinnost Kruhovitost Válcovitost Kontrola tolerance polohy 7.1. Rovnoběžnost Kolmost Souosost válcových ploch Souosost dvou děr Tolerance tvaru a polohy 8.1. Kontrola házivosti Kontrola závitů 9.1. Drátková metoda Mikrometr s nástavci Měření ozubení 10.1.Měření tloušťky zubů Měření přes zuby Měření vzájemné polohy 11.1.Měření vzájemné polohy ploch Měření vzájemné polohy os děr Sběr dat z digitálních měřidel 64 Výkresová dokumentace Výkresy Q Q Výkresy QJ QJ Výkresy QP QP

6 1. Normy jakosti ISO ( Mezinárodní organizace pro normalizaci ) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů ( členů ISO ). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy ISO vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Z mezinárodních norem pak vychází normy evropské a z těchto normy národní. Ty jsou obvykle textově shodné nebo s drobnými úpravami. Tak se můžete setkat s označením ISO mezinárodní normou, EN ISO 9001 evropskou normou vycházející z ISO 9001, a potom s označením ČSN EN ISO českou národní normou vycházející z evropské normy. V konkrétním případě normy ISO 9001 jsou všechny verze textově shodné bez úprav. Mezinárodní normu ISO 9001 vypracovala technická komise ISO/TC Management jakosti a zabezpečení jakosti, subkomise SC Systémy jakosti. ISO 9001 nejzákladnější norma, která se zabývá požadavky na systém jakosti Používá se tehdy, jestliže dodavatel má zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky v průběhu návrhu, vývoje, výroby, instalace a servisu. Norma specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, kdy je třeba prokázat způsobilost dodavatele navrhnout a dodávat shodný výrobek. Požadavky normy směřují k dosahování uspokojení zákazníka prevencí vzniku neshody ve všech etapách od návrhu po servis. ISO 900 norma k zabezpečení jakosti při výrobě instalaci a servisu Používá se, když má dodavatel zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky v průběhu výroby, instalace a servisu. ISO 9003 norma k zabezpečení jakosti při výstupní kontrole a zkoušení Používá se, když má dodavatel zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky pouze při výstupní kontrole. QS 9000 oborová norma automobilového průmyslu. Byla vypracovaná skupinou Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje jednak plné znění normy ISO 9001 plus další požadavky zejména z oblasti zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. Požadavkům této normy musí vyhovět v různém stupni každý dodavatel do automobilového průmyslu. VDA 6 - pojednává o prověřování systému managementu jakosti. Základem jsou normy ISO a další požadavky automobilového průmyslu. Nejdůležitější jsou VDA auditování systému jakosti, VDA auditování procesu a VDA auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků apod. ISO/TS oborová norma sjednocující stávající celosvětové požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické požadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA). 1

7 ISO norma o enviromentálním managementu, tj. managementu týkajícího se životního prostředí. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost. ISO norma pro zavádění a certifikaci systémů řízení organizace (tj. kvalita, prostředí, informace). Předmětem certikace je zavedený a dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. Prakticky to znamená, že pokrývá všechny aspekty získávání, zpracovávání a ukládání informací prostřednictvím (a nejenom) informačních systémů a technologií organizace.. Profil některých společností, které se zabývají jakostí Průkopníkem v označování kvality byla anglická společnost Loyd s. Roku 1689 proběhla tiskem zmínka o kavárně Edwarda Lloyda, kde se scházeli obchodníci a pojišťovací agenti a vyměňovali si informace o kvalitě jednotlivých lodí, tehdy dřevěných plachetnic, často ve velmi špatném technickém stavu. Posádky také nebyly vždy na úrovni, takže pojišťovací riziko bylo veliké. Roku 1760 vytvořili hosté kavárny Edwarda Lloyda seznam ( registr ) lodí, které se obchodníci najímali a pojišťovny pojišťovaly. Roku 1764 byl publikován první Lloydův registr lodí (Loyd s Register of Shipping ). Kniha obsahovala informace o lodích. První hodnocení kvality bylo jednoduché: dobré byly G ( good ), střední M ( middling) a špatné B ( bad ) V roce 1797 začala společnost hodnotit lodě i podle toho, kde byly vyrobeny. Roku 185 začala společnost působit i mimo Anglii. Historickým okamžikem bylo vyslání jednoho z inspektorů do kanadských doků provincie Ontario na řece Sv. Vavřinec. Tento inspektor jako první navrhl značkovat maltézským křížem ty lodě, které byly postaveny pod speciálním dohledem. Bylo to první hodnocení systému kvality výroby. CSQ-CERT je samostatný subjekt působící v rámci ČSJ. CSQ-CERT je akreditován národním akreditačním orgánem: Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k provádění certifikací společností dle norem systému jakosti Česká společnosti pro jakost - je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice. Vznikla na tehdejší dobu ojedinělá, silná a akceschopná organizace, která dokázala ihned převzít mezinárodní aktivity dosud řízené a zajišťované státem. ČSJ je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Akreditací se rozumí oficiální uznání ( reprezentované vydáním osvědčení o akreditaci ), že subjekt akreditace ( certifikační orgán, inspekční orgán, enviromentální ověřovatel nebo organizátor programů zkoušení způsobilosti ) je způsobilý provádět specifické činnosti - certifikační orgány provádějí certifikaci systémů jakosti.

8 Obecné informace o opětovné certifikaci recertifikaci společnosti CSQ - CERT - Doba platnosti certifikátu způsobilosti ČSJ je stanovena na 3 roky ( u vybraných certifikátů na 5 let nebo 7 let ). Před uplynutím této doby má držitel certifikátu právo požádat o prodloužení platnosti certifikátu ( opakovanou certifikaci recertifikaci ( na další 3leté, 5leté nebo 7leté období ) - Certifikační orgán CSQ CERT umožňuje recertifikaci ( opětnou certifikaci ) následujícími třemi způsoby: o Recertifikace bez opakování certifikační zkoušky o Certifikace formou tzv zkrácené certifikační zkoušky o Recertifikace opakováním certifikační zkoušky v plném rozsahu Certifikáty jakosti společností, které úzce spolupracují se SPŠ a SOU Trutnov Certifikáty jakosti 3

9 3. Plánování jakosti Dodavatel musí definovat a dokumentovat, jak budou požadavky na jakost plněny. Plánování jakosti musí být ve shodě se všemi ostatními požadavky na systém jakosti dodavatele a musí být dokumentováno formou vhodnou pro metody práce dodavatele: Dodavatel musí: 1) vypracovat plán jakosti ) stanovení a získání všech nástrojů řízení, procesů, vybavení, přípravků, zdrojů a dovedností, jež mohou být potřebné k dosažení požadované jakosti 3) zajišťování slučitelnosti návrhu, výrobního procesu, instalace, servisu, kontrolních a zkušebních postupů a příslušné dokumentace 4) aktualizování metod řízení jakosti, kontroly a zkoušení, včetně vývoje nového vybavení 5) stanovení vhodného ověřování v příslušných etapách realizace výrobků 6) vyjasňování kritérií přijatelnosti pro všechny vlastnosti a požadavky včetně těch, jež obsahují nějaký subjektivní prvek 7) stanovení a vypracování záznamů o jakosti 4a. Přínosy ze zavedení normy ISO 9001: 1) Vyšší efektivita a ziskovost ) Výroba nebo poskytování služeb, které neustále vycházejí vstříc požadavkům zákazníka 3) Uspokojování potřeb zákazníka 4) Zvýšení podílu na trhu 5) Udržení podílu na trhu 6) Zlepšení organizace a morálky uvnitř společnosti 7) Snížení nákladů a závazků společnosti 8) Zvýšení spolehlivosti výrobního procesu 4b. Přínosy ze zavedení počítačová podpory jakosti CAQ: 1) Naplnění požadavků na řízení procesních postupů dle norem pro systém managementu jakosti, ekologie a bezpečnosti práce ) Vzájemné provázání a předávání informací při řízení všech procesních postupů 3) Možnost zpracování elektronických dokumentů jednotlivých procesních postupů a jejich distribuce 4) Zrychlení a zjednodušení činností při řízení a změně dokumentace 5) Snadné řízení a udržování externích dokumentů 6) Efektivní řízení a udržování záznamů o jakosti 7) Nástroje pro efektivní plánování procesů 8) Účinné řízení informací v oblasti plánování jakosti a ekologie a jejich snadná dostupnost 9) Snadné a efektivní vedení vnitřních prověrek auditů a řízení nápravných opatření 10) Sběr dat z měřidel s digitálním výstupem a jejich snadný a efektivní zpracování pomocí statistických metod 11) Evidence a řízení neshod, snadné provedení rozborů pomocí analýzy 1) Efektivní řízení nápravných a preventivních opatření 13) Elektronické řízení úkolů vyplývající z řízení neshod a nápravných opatření 14 Vedení síťového databázového prostředí snadné zálohování a jejich údržba 15) Možnost propojení s již existujícími výrobními nebo ekonomickými systémy 4

10 5. Struktura počítačové podpory řízení jakosti CAQ řízení kvality pomocí měření a výpočetní techniky Aplikací výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti se zabývá na našem trhu několik společností. V řadě případů to ale pouhým vytvořením počítačového programu nekončí a společnost nabízí rozsáhlou poradenskou činnost při zavádění norem ISO. Velmi zdatným partnerem je společnost PALSTAT s.r.o. se sídlem ve Vrchlabí a Její produkty využívají i takoví renomovaní zákazníci jako Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, TYCO Elektronics EC Trutnov s.r.o., Siemens VDO Automotive s.r.o. aj. Za velmi názorné poslouží ukázka celkové struktury systému řízení jakosti této společnosti. Počítačová podpora jakosti CAQ je navržena jako integrovaný informačně řídící systém pro podporu managementu jakosti. Systém je dělen na jednotlivé oblasti a moduly, které pokrývají celou oblast požadavků mezinárodních norem pro management jakosti. 5

11 Management výrobních prostředků Správa, evidence, preventivní opravy strojů a nástrojů Vstupní údaje: - název výrobního stroje, jeho evidenční číslo a umístění na výrobním středisku - údaje o datech kontrol strojů, prověřovaných parametrech strojů a výsledcích kontrol - údaje o opravách strojů a nákladech oprav - údaje o předpokládaných životnostech určitých důležitých agregátů součástí - název nástroje, jeho evidenční číslo a umístění ve výdejně nebo středisku - údaje o datech kontrol nástrojů, prověřovaných parametrech a výsledcích kontrol - údaje o opravách nástrojů a nákladech oprav - údaje o předpokládaných životnostech určitých částí nástroje do přeostření aj. Management vzdělávání Evidence a popis pracovních míst, analýza potřeb rozvoje pracovníků, plánování výcviku a evidenční listy pracovníků Vstupní údaje: - osobní údaje zaměstnanců vč. vzdělání, prodělaných školeních a prac. omezeních - údaje o periodických školeních a prohlídkách - seznam pracovních míst a funkcí v organizaci - údaje o typu a výsledku psychologického testu, kterému jsou pracovníci podrobeni - údaje o datu příštího testu Management dokumentace Tvorba, změnování, elektronické řízení, distribuce dokumentace a její archivace Vstupní údaje: - druh dokumentu, jeho označení, autor a datum - návaznost na určitou normu nebo nařízení např. nařízení vlády, norma VDA aj. - komu byl předán originál a komu kopie dokumentu a na jakém médiu papír aj. - historie pohybu dokumentu v organizaci - dokumentace manažera řízení jakosti - rozdělovník dokumentace, připomínky k dokumentaci a jejich evidence - druh dokumentu pro archiv s udáním autora, data zpracování a data možné skartace 6

12 Plánování jakosti specifikace produktů a jejich znaků jakosti Zpracování projektů návrhu nových produktů a procesů, analýza možných vad, tvorba a změnování kontrolních a technologických postupů, uvolňování do výroby, Vstupní údaje: - údaje o jednotlivých součástech z hlediska jejich výroby dělení na skupiny a podskupiny - technologický postup jako sled operací - údaje o autorovi postupu a změnách, které v postupu byly v čase provedeny - popis činnosti v jednotlivých operacích a čas na provedení operace - identifikace stroje k provedení určité operace - údaje o dodávaných součástech identifikace, dodavatel, nebezpečné látky v dodávce - údaje o materiálu dodávané součásti a třídění odpadu - údaje o přejímací kontrole jaké rozměry, jak a čím mají být měřeny - FMEA analýza vad a jejich následků popis různých možných vad ( nepozornost pracovníka, příliš dlouhá doba v peci aj. ) - údaje o četnosti jednotlivých vad s údaji o možných opravách - projekty nabídky jiným odběratelům kdo vyhotovil, kdy, na základě čeho ( poptávka, objednávka aj.) Metrologie Správa, evidence, kalibrace monitorovacích a měřicích zařízení, kontrolních prostředků a přípravků, zjišťování nejistot při kalibraci a analýza systému měření. Vstupní údaje: - údaje o měřidlech podle evidenčních čísel, umístění, typu, rozsahu a odečítání hodnot - údaje o přesnosti měřidla a způsobu kontroly jeho přesnosti přeměřením pomocí měřidla s přesností vyššího řádu kalibraci - údaje o datech kalibrací s uvedením osoby měrového střediska, která je prováděla - údaje o výsledcích kalibrací a době do příští kalibrace - MSA analýza systému řízení rozhodování o způsobu testování měřidel s ohledem na četnost měření a odchylky měření od rozměrů etalonu Management neshody Řízení vnitřních neshod a zákaznických reklamací, vad, příčin, nápravných a preventivních opatření Vstupní údaje: - identifikační údaje reklamací s uvedením osob k vyřízení reklamací, termínu atd. - popis předmětu reklamace ( nedodržen počet ks ) aj. - způsob sdělení reklamace dodavateli - údaje o nákladech potřebných k nápravě - údaje o odpovědnosti za škody, kvůli kterým reklamace vznikla 7

13 Management auditů Vnitřní audity systému / procesu dle norem ISO 9001, VDA, QS 9000 aj. Vstupní údaje: - identifikace dne a místa auditu, rozsahu provádění a zjištěných vad nebo vadných naměřených hodnot - rozbor výsledků a hodnocení auditu Monitorování jakosti Hodnocení účinnosti dodavatelů, sledování spokojenosti našich zákazníků, zajištění monitorování a měření výrobních procesů vstupní, výrobní, výstupní kontrola a statistická procesní regulace Vstupní údaje: - informace o součásti, jejím dodavateli a způsobu dopravy do podniku - odkaz na kontrolní plán součásti s uvedením způsobu přejímky a kontroly - při statistické přejímce - údaje o možné četnosti neshodných součástí ( dodaných zmetků z určitého počtu součástí v kontrolovaném vzorku dílů ) - rozhodnutí o kontrole a způsobu uvolnění dál do výroby ( vyhovuje s výhradami aj. ) - identifikace osob, měřidel a času, kdy bylo měřeno a rozhodnutí o dalším nakládání s dodávkou - ( dodávka nevyhovuje vrátit dodavateli aj.) - při hodnocení dodavatelů je vycházeno z údajů vstupních kontrol a každý dodavatel je na základě kvality svých dodávek hodnocen. Může vyhovovat jen pro dodávky některých dílů nebo není schopen kvalitu dodržet a takto ji i označen pro další spolupráci - při mezioperační kontrole jsou zaznamenávány průběžně další kontroly na vyráběných dílcích, na kterých je v technologickém postupu předepsána kontrola - odkaz na kontrolní plán součásti s uvedením způsobu měření a kontroly - informace o naměřených hodnotách a jejich umístění v tolerančním poli požadovaných hodnot - identifikace osob, měřidel a času, kdy bylo měřeno a rozhodnutí o dalším nakládání s dávkou - identifikace osob a času výstupní kontroly - při výstupní kontrole je vytvořen výstupní list s celkovým hodnocením dodávky a citací, zda splňuje podmínky jakosti - informace o stanovených naměřených a výsledných hodnotách a jejich umístění v tolerančním poli požadovaných hodnot - SPC statistická procesní regulace - pracuje se získanými daty z měření a pomocí matematických nástrojů je schopná vyhodnotit jak naše výroba odpovídá požadovaným tolerancím - data zadaná pomocí klávesnice nebo získaná přímo z měřidel 8

14 SPC - je zkratka pro statistickou regulaci procesu. Využívá se regulačního ( Shewartova) diagramu. Nejprve se vybere důležitý (pro zákazníka) kontrolní rozměr výrobku, který se pravidelně měří a hodnoty se zanášejí do tabulky. Musí být také známy tolerance. K regulaci procesů se využívá způsobilost procesů (Cp, Cpk) a ostatní statistické ukazatele (průměr, medián, modus, rozptyl, směrodatná odchylka, rozpětí). Začleněné statistické regulace procesu SPC do struktury řízení jakosti v CAQ Management úkolů a událostí Databáze úkolů jednotlivých managementů Vstupní údaje: - z předchozích managementů a jejich problematiky vyplývala řada úkolů, které jsou centrálně evidovány - z hlediska řízení kvality by se ani na jeden nemělo zapomenout a proto je zařazen systém jejich sledování Z uvedených managementů je patrná komplikovanost celého systému a je zřejmé, že bez výpočetní techniky by tento systém snad ani nemohl pracovat. Popis jednotlivých manažerů nebyl samoúčelný, protože si pozorný čitatel mohl udělat představu o nesmírném množství údajů o výrobcích a jejich rozměrech, pracovnících, strojích, měřidlech, časových údajích, rozhodnutích aj., bez kterých systém nefunguje a které mu je nutné poskytnout. 9

15 6. Informační systém monitorování kvality a SPC od firmy Q-TREE Pro další výklad použití CAQ představíme Informační systém monitorování kvality a SPC - Q-TREE SPC C/S od firmy Ing. Josef Třeštík TREE, který je vhodný pro menší společnosti a pro případ výuky ve školství je jednodušší. Kontrolní pracoviště je vybaveno měřidly s digitálními výstupy nebo měřidly s přímým odečtem na stupnici. Měřidla nemusí být jen délková, ale mohou to být i váhy, přístroje na měření elektrických veličin aj. Údaje z přístrojů lze zadávat pomocí klávesnice počítače nebo pomocí digitálního výstupu měřidel, kdy stiskem tlačítka na měřidle je odeslán údaj v elektronické podobě do počítače. V případě Q-TREE SPC C/S je jako mezistupeň mezi měřidlem a počítačem použit převodník QTREE DUMXn. Jsou nabízena zařízení pro připojení jednoho měřidla až po 8 měřidel najednou. Ukázka použití: je dána součást, na které jsou pro přehlednost okótovány jen 3 rozměry. Všechny mají požadované výrobní tolerance. Pro nasycení systému řízení jakosti musíme zadat celou řadu údajů, které budou dostatečně definovat nejen různé naměřené hodnoty, ale také souvislosti s nimi spojené. 10

16 Pracovní plocha QTREE SPC C/S obsahuje základní moduly Číselníky, Měřidla, Výroba, Plány, Kontrola, Statistika a Protokoly (1). Tyto se dále člení na záložky Pracovníci, Charakteristiky aj. (). Přidání nového údaje provádíme stiskem tlačítka + (plus), odebrání tlačítkem ( mínus ) a úpravu v řádku pravým tlačítkem myši a vybráním nabídky Oprav položku (3). Po vyplnění stiskneme tlačítko OK (4) a zadaný údaj se objeví v prohlížeči (5) s indexem I ve sloupci Stav (6). K zapsání údajů do databáze je nutné stisknout tlačítko Provést (7). Index I v začátku řádku zmizí Číselníky a) Pracovníci slouží k definování osob, které provádí zadávání údajů. Jejich pravomoce lze z úrovně administrátora ( SYSDBA ) definovat (8) po označení příslušného řádku se jménem a stisku tlačítka Práva (9) b) Charakteristiky slouží k definování možných příčin zhoršené kvality výroby. Odpovědný pracovník musí stav posoudit a pokud identifikuje jinou příčinu, je na něm ji zanést do systému a přidělit ji identifikaci Id. (10)

17 c) Zásahy slouží k definování opatření, které povedou k nápravě zhoršeného stavu výroby. Pracovník musí zachytit veškerá správná řešení situace a zaznamenat je (11). 11 d) Dodavatelé a odběratelé jsou uvedeny identifikační údaje firem a společností vč. telefonů, osob, poznámek aj. Pro zjednodušení je opět přidělena identifikace Id ( 1). 1 e) Kategorie vad - slouží k definování vad. Za nejzákladnější lze považovat dělení vad na způsobené dodavatelem ( následuje vrácení dodávky ) a rozdělení vad z hlediska opravitelnosti opravitelné a neopravitelné. Pracovník musí správně zhodnotit stav vady a zaznamenat do databáze. 1

18 6.. Měřidla a) Druhy měřidel slouží k evidenci měřidel. Celkově systém umožňuje tři úrovně členění. V našem případě použijeme nejdříve dělení podle konstrukce. b) Skupiny měřidel slouží k dalšímu odlišení měřidel a v našem případě použijeme na rozlišení způsob odečtu hodnot digitální ( odeslání hodnot do počítače ) a měřidlo s odečtem ze stupnice ( nutnost zadávat hodnoty na klávesnici počítače ). Dalším kritériem může být měřený rozsah ( Specifikace ). Před zadáním skupiny určitého měřidla je nutné stát na jeho řádku. c) Analýza systému měření slouží k zadání metody ( její popsání ), která byla použita k určitému měření. Tak jako do určitého místa může vést několik cest, tak k měření určitého rozměru mohu použít různá měřidla a různými způsoby. Pro konkrétní typ měřidla je provedeno vyhodnocení přesnosti měření a spolehlivosti v dosahování opakovaně správných hodnot. Tento údaj se může vázat ke konkrétnímu měřidlu (13)

19 Na ukázku poslouží modul z Palstat CAQ, kde na základě opakovaných měření řady kontrolních vzorků je provedeno vyhodnocení měřidla měřícího systému. QTREE SPC takový modul nemá, ale umožňuje testování MSA zadat Plány a) Výrobky slouží k identifikaci a evidenci výrobků ve dvou úrovních. V našem případě je dělení na konečné výrobky a součásti v nich. Brzda přední Šroubení b) Postupy slouží k identifikaci součásti, na kterou bude vytvářen technologický postup. 14

20 c) Operace v tomto dialogovém okně vytváříme k součástem sled operací ( výrobních úkonů), které jdou chronologicky po sobě. Musí ctít technologickou návaznost jednotlivých operací V našem případě je postup zjednodušený na obrábění soustružením, frézováním a vrtáním. Je požadován ještě název střediska. d) Kontrolní plány velmi důležité dialogové okno pro evidenci kontrolních plánů. Zjednodušeně platí, že kontrolní plán obsahuje údaje o rozměrech, způsobu měření, místě, počtu kontrolních vzorků aj. Je nutné stát na řádku operace a stisknout tlačítko K Plány. K dané operaci lze vytvořit i více kontrolních plánů stiskem tlačítka +. Identifikaci jednotlivých kontrolních plánů provádí systém sám a přiřazení č. plánu také. V našem případě jsme vytvořili pro každou operaci kontrolní plán (14). 14 e) M Parametry měřitelné parametry jsou vytvořeny jako předpis pro nutnost měření určitého rozměru na součásti. V našem případě se jedná měření po soustružení - průměr 19,5 mm (15) s požadovanými tolerancemi

21 Zadávání rozměrů a tolerancí se provádí v dialogovém okně M Parametry / Základní mezní hodnoty (16). Číslo parametru a jednotky zadavatel volí sám. Nejdůležitějšími parametry jsou tolerance rozměru Horní a Dolní mez.časové změny se zaznamenávají při stisku tlačítka Přidat (17) výběrem data z kalendáře Při pořizování dat z měřidla s digitálním výstupem je nutná konfigurace jeho připojení po stisku tlačítka Externí zařízení.(18) 17 Pro zabezpečení stejných podmínek získávání naměřených hodnot je potřebné přiřadit k našemu měření určité měřidlo po stisku tlačítka Měřidlo (19) 19 16

22 e) A Parametry ( atributivní ) - pro práci se statistikou nastavíme vlastnosti parametru po stisku tlačítka Statistické nástroje (0). V našem případě lze potvrdit předvyplněnou nabídku. 0 Jestliže na hlavní ploše stiskneme tlačítko pro zobrazení stromu ( Q-TREE ) (1), zobrazí se nám sled jednotlivých operací, kontrolních plánů a parametrů () 1 17

23 6.4. Výroba a) Výrobní příkazy slouží k zadání výrobků do výroby Jestliže jsme vytvořili celou databázi osob, strojů, nástrojů, měřidel, výrobků, operací aj., můžeme zadávat výrobu součástí. K tomuto účelu je nutná identifikace výrobku, odběratele a množství. U výrobního příkazu se nevyhneme datu vystavení a datu expedice zákazníkovi. b) Stroje slouží k přiřazení určitého stroje k výrobnímu příkazu. Strojem může být soustruh, vrtačka, ruční pracoviště nebo číslicově řízené víceprofesní obráběcí centrum. c) Pozice strojů pokud to vyžaduje další přehlednost lze blíže specifikovat určitou pozici na stroji např. číslo přípravku, použití určitého vřetena aj. d) Nástroje slouží k identifikaci typu nástroje e) Pozice nástrojů slouží k identifikaci umístění nástroje např. poloha nástrojové hlavy 18

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Základní měrky rovnoběžné jsou v principu základním etalonem požívaným pro

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistická regulace výrobního procesu (SPC) SPC = Statistical Process Control preventivní nástroj řízení jakosti, který na základě včasného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Soustružení TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA MEZNÍ MĚŘIDLA II. Obor: Ročník: Mechanik seřizovač III. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Nestandardní regulační diagramy J.Křepela, J.Michálek REGULAČNÍ DIAGRAM PRO VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY xi V PODSKUPINĚ V praxi se někdy setkáváme s požadavkem

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu.

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. Statistické řízení jakosti Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. SŘJ Statistická regulace výrobního procesu Statistická přejímka jakosti měřením srovnáváním měřením srovnáváním - X

Více

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá 5. Měřidla Měření délek Základní pravidla správného měření: - měřit musíme přesnějším měřidlem, než je požadovaná přesnost rozměru součásti, například při toleranci součásti 0,2 mm použijeme měřidlo s

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sedm základních nástrojů řízení kvality Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VY_52_INOVACE_J 05 07

VY_52_INOVACE_J 05 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem Nonius a hl. stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem Stupnice může být v provedení dle zákazníka jen

Více

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SVEDCENI O AK REDITACI

SVEDCENI O AK REDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.5 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

OVMT Měření vnějších rozměrů

OVMT Měření vnějších rozměrů Měření vnějších rozměrů Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Zásady správného měření 1. Pro

Více

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Kalibrace se provede porovnávací metodou pomocí kalibrovaného ocelového měřicího

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Plošné měření a orýsování - test

Plošné měření a orýsování - test 1. Ruční zpracování kovů se vyznačuje: A vysokou přesností a kvalitou opracovaných ploch C C vysokou pracností, zpravidla nižší přesností, je nahrazováno pokud možno strojním zpracováním B vysokou produktivitou,

Více

Přejímka jedním výběrem

Přejímka jedním výběrem Přejímka jedním výběrem Menu: QCExpert Přejímka Jedním výběrem Statistická přejímka jedním výběrem slouží k rozhodnutí, zda dané množství nějakých výrobků vyhovuje našim požadavkům na kvalitu, která je

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 1) Typy testů 2) Zkušební laboratoře 3) Dokumenty 4) Protokoly o školních měřeních 2/ N TYPY TESTŮ PROTOTYPOVÉ TESTY (TYPOVÁ ZKOUŠKA) KUSOVÉ

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč

František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč List 1 z 5 Pracoviště kalibrační laboratoře : 1., Antonína Dvořáka 719, objekt Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč Obor měřené : Délka 1 Koncové měrky (0,5 100) mm (125 1000) mm (0,26+2L) m (0,3+2,2L)

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání

Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání Přehled českých technických norem doplňujících normy mezinárodní a evropské Označení Třídicí znak Název Datum vydání ČSN 01 0115 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu ČSJ, OSSM Praha, 19. 4. 2012 Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz metoda Pavel Bach 2009 2 Příklad měření

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 12. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08+0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 Produkt je definován jako výsledek procesu (služba,software,hardware,zpracované materiály) Proces

Více

Regulační diagramy (RD)

Regulační diagramy (RD) Regulační diagramy (RD) Control Charts Patří k základním nástrojům vnitřní QC laboratoře či výrobního procesu (grafická pomůcka). Pomocí RD lze dlouhodobě sledovat stabilitu (chemického) měřícího systému.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_E.2.03 Integrovaná střední škola

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více