Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY"

Transkript

1 Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel , fax , http : // CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY ISO 9001 Ing. Milan Fink - Ing. Eduard Obst - Ing. Ladislav Øezníèek listopad 005

2 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, jako projekt v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Realizace projektu byla podpořena příspěvkem Královéhradeckého kraje.

3 Několik slov úvodem Lidé si celá staletí vzájemně dodávají své výrobky a služby. Hlavními měřítky pro porovnání těchto dodávek je množství, kvalita a cena. V dobách bídy a válečných utrpení požadavek na kvalitu ustupoval, ale v klidných časech byl tlak na kvalitu jednoznačný. Konkurence výrobců a dodavatelů stoupala a kvalita byla spolu s cenou rozhodujícím faktorem odběratele pro nákup určitého zboží. Pokud výrobce nebo dodavatel dosáhl jednorázově určité kvality, musel tuto úroveň minimálně po určitou dobu udržet, ale ve většině případů ji dále zvyšovat. Na podporu zvýšení kvality se v naší řeči objevují přísloví typu dvakrát měř a jednou řež nebo důvěřuj, ale prověřuj. Ve vztahu k odběrateli se často říká náš zákazník náš pán. Pokud je v dnešní době výrobce nebo dodavatel nucen spolupracovat s jinými partnery, kooperovat s dalšími výrobci a dodávat své produkty na náročné trhy, musí přijmout pravidla dodržování norem ISO. Tyto jej přivedou k nutnosti zavést ve své společnosti takovou organizaci a strukturu činností, které směřují ke zvyšování kvality odhalováním svých vlastních chyb sebepoznáním ( vnitřními audity ) a pečlivým nasloucháním odběratelům. Aby dodavatel takto nabytou kvalitu organizace své činnosti deklaroval navenek, musí podstoupit audit externí od k tomu určené organizace. Ta nesmlouvavým způsobem prověří certifikovanou společnost a na základě svého poznání ji udělí nebo neudělí certifikát jakosti. Toto hodnocení musí být periodicky obnovováno. V době, kdy používání výpočetní techniky nečiní problémy malým dětem a zároveň tato technika je schopná zpracovávat, evidovat, třídit a shromažďovat stále větší a větší objem dat, je samozřejmé, že proniká i do procesu řízení kvality. Pro toto použití se vžila zkratka CAQ Computer Aided Quality. Střední technické školy seznamují s oborem kontroly a měření. Žáci měří rozměry strojních součástí, elektrické veličiny a poznávají měřidla a práce s nimi.. Získané veličiny mohou ale poskytnout další základ pro zvýšení jejich kompetencí. Výpočetní technika je může systematicky ukládat a vyhodnocovat. Při pořizování dat lze využít měřidla s digitálními výstupy a změřené hodnoty přímo odesílat ke zpracování do počítače. Práce se soubory dat vyžadují od žáků nabytí nových dovedností a také údajů typu: kdo měřil, kdy měřil, čím měřil, jakou hodnotu změřil atd. Jestliže proběhne kontrola více součástí několika měřiteli, je navozeno simulované prostředí výrobních podniků. Spolu s měřením a zpracováním dat může žák získat rovněž praktické poznatky z oblasti statistiky. Předkládaná skripta obsahují tematicky 4 části, z nichž každá se snaží názorným způsobem vysvětlit základní pojmy a postupy. 1. část skript popisuje normy kvality a vysvětluje komplexnost pojetí CAQ ve výrobní společnosti. část skript popisuje software SPC Q-TREE, který umožňuje zadávání vstupních veličin pro následný sběr dat a jejich zpracování 3. část skript popisuje metody měření různých geometrických veličin strojních součástí 4. část skript výkresová dokumentace je ukázkou strojních součástí pro použití různých měřidel a způsobů dílenských měření Kolektiv autorů děkuje všem uživatelům za tvůrčí náměty a podnětné připomínky, které by vedly k doplnění a obohacení předloženého studijního materiálu.

4 Obsah Řízení kvality a výpočetní technika 1. Normy jakosti 1. Profil některých společností, které se zabývají jakostí 3. Plánování jakosti 4 4. Přínosy ze zavedení normy ISO 9001 a počítačové podpory CAQ 4 5. Struktura počítačové podpory řízení jakosti CAQ 5 6. Informační systém monitorování kvality a SPC od firmy Q-TREE Číselníky Měřidla Plány Výroba Kontrola Statistika teoretická část Statistika praktická část 8 Řízení kvality a dílenská měření 1. Základní typy měřidel 1.1. Základní měrky Kalibry Posuvné měřítko Mikrometr Výškoměr Mikroskop 4. Měření délkových rozměrů.1. Posuvné měřítko 43.. Třmenový mikrometr Měření tloušťky stěn Měření šířky drážky Výškoměr Základní měrky Mikroskop Nepřímé metody měření délek Měření hloubky a vnitřních průměrů děr 3.1. Posuvné měřítko Mikrometrický hloubkoměr Třídotykový dutinový mikrometr Subito dutinové měřidlo s nástavcem Měření úhlů 4.1. Stojánkový úhloměr Sinusové pravítko Univerzální úhloměr 51

5 5. Porovnávací měření 5.1. Kalibry Závitové hřebínkové měrky Radiusové měrky Profilprojektor Kontrola tvaru součásti 6.1. Rovinnost Kruhovitost Válcovitost Kontrola tolerance polohy 7.1. Rovnoběžnost Kolmost Souosost válcových ploch Souosost dvou děr Tolerance tvaru a polohy 8.1. Kontrola házivosti Kontrola závitů 9.1. Drátková metoda Mikrometr s nástavci Měření ozubení 10.1.Měření tloušťky zubů Měření přes zuby Měření vzájemné polohy 11.1.Měření vzájemné polohy ploch Měření vzájemné polohy os děr Sběr dat z digitálních měřidel 64 Výkresová dokumentace Výkresy Q Q Výkresy QJ QJ Výkresy QP QP

6 1. Normy jakosti ISO ( Mezinárodní organizace pro normalizaci ) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů ( členů ISO ). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy ISO vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Z mezinárodních norem pak vychází normy evropské a z těchto normy národní. Ty jsou obvykle textově shodné nebo s drobnými úpravami. Tak se můžete setkat s označením ISO mezinárodní normou, EN ISO 9001 evropskou normou vycházející z ISO 9001, a potom s označením ČSN EN ISO českou národní normou vycházející z evropské normy. V konkrétním případě normy ISO 9001 jsou všechny verze textově shodné bez úprav. Mezinárodní normu ISO 9001 vypracovala technická komise ISO/TC Management jakosti a zabezpečení jakosti, subkomise SC Systémy jakosti. ISO 9001 nejzákladnější norma, která se zabývá požadavky na systém jakosti Používá se tehdy, jestliže dodavatel má zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky v průběhu návrhu, vývoje, výroby, instalace a servisu. Norma specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, kdy je třeba prokázat způsobilost dodavatele navrhnout a dodávat shodný výrobek. Požadavky normy směřují k dosahování uspokojení zákazníka prevencí vzniku neshody ve všech etapách od návrhu po servis. ISO 900 norma k zabezpečení jakosti při výrobě instalaci a servisu Používá se, když má dodavatel zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky v průběhu výroby, instalace a servisu. ISO 9003 norma k zabezpečení jakosti při výstupní kontrole a zkoušení Používá se, když má dodavatel zabezpečit shodu se specifikovanými požadavky pouze při výstupní kontrole. QS 9000 oborová norma automobilového průmyslu. Byla vypracovaná skupinou Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje jednak plné znění normy ISO 9001 plus další požadavky zejména z oblasti zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. Požadavkům této normy musí vyhovět v různém stupni každý dodavatel do automobilového průmyslu. VDA 6 - pojednává o prověřování systému managementu jakosti. Základem jsou normy ISO a další požadavky automobilového průmyslu. Nejdůležitější jsou VDA auditování systému jakosti, VDA auditování procesu a VDA auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků apod. ISO/TS oborová norma sjednocující stávající celosvětové požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické požadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA). 1

7 ISO norma o enviromentálním managementu, tj. managementu týkajícího se životního prostředí. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost. ISO norma pro zavádění a certifikaci systémů řízení organizace (tj. kvalita, prostředí, informace). Předmětem certikace je zavedený a dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci. Prakticky to znamená, že pokrývá všechny aspekty získávání, zpracovávání a ukládání informací prostřednictvím (a nejenom) informačních systémů a technologií organizace.. Profil některých společností, které se zabývají jakostí Průkopníkem v označování kvality byla anglická společnost Loyd s. Roku 1689 proběhla tiskem zmínka o kavárně Edwarda Lloyda, kde se scházeli obchodníci a pojišťovací agenti a vyměňovali si informace o kvalitě jednotlivých lodí, tehdy dřevěných plachetnic, často ve velmi špatném technickém stavu. Posádky také nebyly vždy na úrovni, takže pojišťovací riziko bylo veliké. Roku 1760 vytvořili hosté kavárny Edwarda Lloyda seznam ( registr ) lodí, které se obchodníci najímali a pojišťovny pojišťovaly. Roku 1764 byl publikován první Lloydův registr lodí (Loyd s Register of Shipping ). Kniha obsahovala informace o lodích. První hodnocení kvality bylo jednoduché: dobré byly G ( good ), střední M ( middling) a špatné B ( bad ) V roce 1797 začala společnost hodnotit lodě i podle toho, kde byly vyrobeny. Roku 185 začala společnost působit i mimo Anglii. Historickým okamžikem bylo vyslání jednoho z inspektorů do kanadských doků provincie Ontario na řece Sv. Vavřinec. Tento inspektor jako první navrhl značkovat maltézským křížem ty lodě, které byly postaveny pod speciálním dohledem. Bylo to první hodnocení systému kvality výroby. CSQ-CERT je samostatný subjekt působící v rámci ČSJ. CSQ-CERT je akreditován národním akreditačním orgánem: Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k provádění certifikací společností dle norem systému jakosti Česká společnosti pro jakost - je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice. Vznikla na tehdejší dobu ojedinělá, silná a akceschopná organizace, která dokázala ihned převzít mezinárodní aktivity dosud řízené a zajišťované státem. ČSJ je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací. Český institut pro akreditaci, o.p.s. Akreditací se rozumí oficiální uznání ( reprezentované vydáním osvědčení o akreditaci ), že subjekt akreditace ( certifikační orgán, inspekční orgán, enviromentální ověřovatel nebo organizátor programů zkoušení způsobilosti ) je způsobilý provádět specifické činnosti - certifikační orgány provádějí certifikaci systémů jakosti.

8 Obecné informace o opětovné certifikaci recertifikaci společnosti CSQ - CERT - Doba platnosti certifikátu způsobilosti ČSJ je stanovena na 3 roky ( u vybraných certifikátů na 5 let nebo 7 let ). Před uplynutím této doby má držitel certifikátu právo požádat o prodloužení platnosti certifikátu ( opakovanou certifikaci recertifikaci ( na další 3leté, 5leté nebo 7leté období ) - Certifikační orgán CSQ CERT umožňuje recertifikaci ( opětnou certifikaci ) následujícími třemi způsoby: o Recertifikace bez opakování certifikační zkoušky o Certifikace formou tzv zkrácené certifikační zkoušky o Recertifikace opakováním certifikační zkoušky v plném rozsahu Certifikáty jakosti společností, které úzce spolupracují se SPŠ a SOU Trutnov Certifikáty jakosti 3

9 3. Plánování jakosti Dodavatel musí definovat a dokumentovat, jak budou požadavky na jakost plněny. Plánování jakosti musí být ve shodě se všemi ostatními požadavky na systém jakosti dodavatele a musí být dokumentováno formou vhodnou pro metody práce dodavatele: Dodavatel musí: 1) vypracovat plán jakosti ) stanovení a získání všech nástrojů řízení, procesů, vybavení, přípravků, zdrojů a dovedností, jež mohou být potřebné k dosažení požadované jakosti 3) zajišťování slučitelnosti návrhu, výrobního procesu, instalace, servisu, kontrolních a zkušebních postupů a příslušné dokumentace 4) aktualizování metod řízení jakosti, kontroly a zkoušení, včetně vývoje nového vybavení 5) stanovení vhodného ověřování v příslušných etapách realizace výrobků 6) vyjasňování kritérií přijatelnosti pro všechny vlastnosti a požadavky včetně těch, jež obsahují nějaký subjektivní prvek 7) stanovení a vypracování záznamů o jakosti 4a. Přínosy ze zavedení normy ISO 9001: 1) Vyšší efektivita a ziskovost ) Výroba nebo poskytování služeb, které neustále vycházejí vstříc požadavkům zákazníka 3) Uspokojování potřeb zákazníka 4) Zvýšení podílu na trhu 5) Udržení podílu na trhu 6) Zlepšení organizace a morálky uvnitř společnosti 7) Snížení nákladů a závazků společnosti 8) Zvýšení spolehlivosti výrobního procesu 4b. Přínosy ze zavedení počítačová podpory jakosti CAQ: 1) Naplnění požadavků na řízení procesních postupů dle norem pro systém managementu jakosti, ekologie a bezpečnosti práce ) Vzájemné provázání a předávání informací při řízení všech procesních postupů 3) Možnost zpracování elektronických dokumentů jednotlivých procesních postupů a jejich distribuce 4) Zrychlení a zjednodušení činností při řízení a změně dokumentace 5) Snadné řízení a udržování externích dokumentů 6) Efektivní řízení a udržování záznamů o jakosti 7) Nástroje pro efektivní plánování procesů 8) Účinné řízení informací v oblasti plánování jakosti a ekologie a jejich snadná dostupnost 9) Snadné a efektivní vedení vnitřních prověrek auditů a řízení nápravných opatření 10) Sběr dat z měřidel s digitálním výstupem a jejich snadný a efektivní zpracování pomocí statistických metod 11) Evidence a řízení neshod, snadné provedení rozborů pomocí analýzy 1) Efektivní řízení nápravných a preventivních opatření 13) Elektronické řízení úkolů vyplývající z řízení neshod a nápravných opatření 14 Vedení síťového databázového prostředí snadné zálohování a jejich údržba 15) Možnost propojení s již existujícími výrobními nebo ekonomickými systémy 4

10 5. Struktura počítačové podpory řízení jakosti CAQ řízení kvality pomocí měření a výpočetní techniky Aplikací výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti se zabývá na našem trhu několik společností. V řadě případů to ale pouhým vytvořením počítačového programu nekončí a společnost nabízí rozsáhlou poradenskou činnost při zavádění norem ISO. Velmi zdatným partnerem je společnost PALSTAT s.r.o. se sídlem ve Vrchlabí a Její produkty využívají i takoví renomovaní zákazníci jako Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, TYCO Elektronics EC Trutnov s.r.o., Siemens VDO Automotive s.r.o. aj. Za velmi názorné poslouží ukázka celkové struktury systému řízení jakosti této společnosti. Počítačová podpora jakosti CAQ je navržena jako integrovaný informačně řídící systém pro podporu managementu jakosti. Systém je dělen na jednotlivé oblasti a moduly, které pokrývají celou oblast požadavků mezinárodních norem pro management jakosti. 5

11 Management výrobních prostředků Správa, evidence, preventivní opravy strojů a nástrojů Vstupní údaje: - název výrobního stroje, jeho evidenční číslo a umístění na výrobním středisku - údaje o datech kontrol strojů, prověřovaných parametrech strojů a výsledcích kontrol - údaje o opravách strojů a nákladech oprav - údaje o předpokládaných životnostech určitých důležitých agregátů součástí - název nástroje, jeho evidenční číslo a umístění ve výdejně nebo středisku - údaje o datech kontrol nástrojů, prověřovaných parametrech a výsledcích kontrol - údaje o opravách nástrojů a nákladech oprav - údaje o předpokládaných životnostech určitých částí nástroje do přeostření aj. Management vzdělávání Evidence a popis pracovních míst, analýza potřeb rozvoje pracovníků, plánování výcviku a evidenční listy pracovníků Vstupní údaje: - osobní údaje zaměstnanců vč. vzdělání, prodělaných školeních a prac. omezeních - údaje o periodických školeních a prohlídkách - seznam pracovních míst a funkcí v organizaci - údaje o typu a výsledku psychologického testu, kterému jsou pracovníci podrobeni - údaje o datu příštího testu Management dokumentace Tvorba, změnování, elektronické řízení, distribuce dokumentace a její archivace Vstupní údaje: - druh dokumentu, jeho označení, autor a datum - návaznost na určitou normu nebo nařízení např. nařízení vlády, norma VDA aj. - komu byl předán originál a komu kopie dokumentu a na jakém médiu papír aj. - historie pohybu dokumentu v organizaci - dokumentace manažera řízení jakosti - rozdělovník dokumentace, připomínky k dokumentaci a jejich evidence - druh dokumentu pro archiv s udáním autora, data zpracování a data možné skartace 6

12 Plánování jakosti specifikace produktů a jejich znaků jakosti Zpracování projektů návrhu nových produktů a procesů, analýza možných vad, tvorba a změnování kontrolních a technologických postupů, uvolňování do výroby, Vstupní údaje: - údaje o jednotlivých součástech z hlediska jejich výroby dělení na skupiny a podskupiny - technologický postup jako sled operací - údaje o autorovi postupu a změnách, které v postupu byly v čase provedeny - popis činnosti v jednotlivých operacích a čas na provedení operace - identifikace stroje k provedení určité operace - údaje o dodávaných součástech identifikace, dodavatel, nebezpečné látky v dodávce - údaje o materiálu dodávané součásti a třídění odpadu - údaje o přejímací kontrole jaké rozměry, jak a čím mají být měřeny - FMEA analýza vad a jejich následků popis různých možných vad ( nepozornost pracovníka, příliš dlouhá doba v peci aj. ) - údaje o četnosti jednotlivých vad s údaji o možných opravách - projekty nabídky jiným odběratelům kdo vyhotovil, kdy, na základě čeho ( poptávka, objednávka aj.) Metrologie Správa, evidence, kalibrace monitorovacích a měřicích zařízení, kontrolních prostředků a přípravků, zjišťování nejistot při kalibraci a analýza systému měření. Vstupní údaje: - údaje o měřidlech podle evidenčních čísel, umístění, typu, rozsahu a odečítání hodnot - údaje o přesnosti měřidla a způsobu kontroly jeho přesnosti přeměřením pomocí měřidla s přesností vyššího řádu kalibraci - údaje o datech kalibrací s uvedením osoby měrového střediska, která je prováděla - údaje o výsledcích kalibrací a době do příští kalibrace - MSA analýza systému řízení rozhodování o způsobu testování měřidel s ohledem na četnost měření a odchylky měření od rozměrů etalonu Management neshody Řízení vnitřních neshod a zákaznických reklamací, vad, příčin, nápravných a preventivních opatření Vstupní údaje: - identifikační údaje reklamací s uvedením osob k vyřízení reklamací, termínu atd. - popis předmětu reklamace ( nedodržen počet ks ) aj. - způsob sdělení reklamace dodavateli - údaje o nákladech potřebných k nápravě - údaje o odpovědnosti za škody, kvůli kterým reklamace vznikla 7

13 Management auditů Vnitřní audity systému / procesu dle norem ISO 9001, VDA, QS 9000 aj. Vstupní údaje: - identifikace dne a místa auditu, rozsahu provádění a zjištěných vad nebo vadných naměřených hodnot - rozbor výsledků a hodnocení auditu Monitorování jakosti Hodnocení účinnosti dodavatelů, sledování spokojenosti našich zákazníků, zajištění monitorování a měření výrobních procesů vstupní, výrobní, výstupní kontrola a statistická procesní regulace Vstupní údaje: - informace o součásti, jejím dodavateli a způsobu dopravy do podniku - odkaz na kontrolní plán součásti s uvedením způsobu přejímky a kontroly - při statistické přejímce - údaje o možné četnosti neshodných součástí ( dodaných zmetků z určitého počtu součástí v kontrolovaném vzorku dílů ) - rozhodnutí o kontrole a způsobu uvolnění dál do výroby ( vyhovuje s výhradami aj. ) - identifikace osob, měřidel a času, kdy bylo měřeno a rozhodnutí o dalším nakládání s dodávkou - ( dodávka nevyhovuje vrátit dodavateli aj.) - při hodnocení dodavatelů je vycházeno z údajů vstupních kontrol a každý dodavatel je na základě kvality svých dodávek hodnocen. Může vyhovovat jen pro dodávky některých dílů nebo není schopen kvalitu dodržet a takto ji i označen pro další spolupráci - při mezioperační kontrole jsou zaznamenávány průběžně další kontroly na vyráběných dílcích, na kterých je v technologickém postupu předepsána kontrola - odkaz na kontrolní plán součásti s uvedením způsobu měření a kontroly - informace o naměřených hodnotách a jejich umístění v tolerančním poli požadovaných hodnot - identifikace osob, měřidel a času, kdy bylo měřeno a rozhodnutí o dalším nakládání s dávkou - identifikace osob a času výstupní kontroly - při výstupní kontrole je vytvořen výstupní list s celkovým hodnocením dodávky a citací, zda splňuje podmínky jakosti - informace o stanovených naměřených a výsledných hodnotách a jejich umístění v tolerančním poli požadovaných hodnot - SPC statistická procesní regulace - pracuje se získanými daty z měření a pomocí matematických nástrojů je schopná vyhodnotit jak naše výroba odpovídá požadovaným tolerancím - data zadaná pomocí klávesnice nebo získaná přímo z měřidel 8

14 SPC - je zkratka pro statistickou regulaci procesu. Využívá se regulačního ( Shewartova) diagramu. Nejprve se vybere důležitý (pro zákazníka) kontrolní rozměr výrobku, který se pravidelně měří a hodnoty se zanášejí do tabulky. Musí být také známy tolerance. K regulaci procesů se využívá způsobilost procesů (Cp, Cpk) a ostatní statistické ukazatele (průměr, medián, modus, rozptyl, směrodatná odchylka, rozpětí). Začleněné statistické regulace procesu SPC do struktury řízení jakosti v CAQ Management úkolů a událostí Databáze úkolů jednotlivých managementů Vstupní údaje: - z předchozích managementů a jejich problematiky vyplývala řada úkolů, které jsou centrálně evidovány - z hlediska řízení kvality by se ani na jeden nemělo zapomenout a proto je zařazen systém jejich sledování Z uvedených managementů je patrná komplikovanost celého systému a je zřejmé, že bez výpočetní techniky by tento systém snad ani nemohl pracovat. Popis jednotlivých manažerů nebyl samoúčelný, protože si pozorný čitatel mohl udělat představu o nesmírném množství údajů o výrobcích a jejich rozměrech, pracovnících, strojích, měřidlech, časových údajích, rozhodnutích aj., bez kterých systém nefunguje a které mu je nutné poskytnout. 9

15 6. Informační systém monitorování kvality a SPC od firmy Q-TREE Pro další výklad použití CAQ představíme Informační systém monitorování kvality a SPC - Q-TREE SPC C/S od firmy Ing. Josef Třeštík TREE, který je vhodný pro menší společnosti a pro případ výuky ve školství je jednodušší. Kontrolní pracoviště je vybaveno měřidly s digitálními výstupy nebo měřidly s přímým odečtem na stupnici. Měřidla nemusí být jen délková, ale mohou to být i váhy, přístroje na měření elektrických veličin aj. Údaje z přístrojů lze zadávat pomocí klávesnice počítače nebo pomocí digitálního výstupu měřidel, kdy stiskem tlačítka na měřidle je odeslán údaj v elektronické podobě do počítače. V případě Q-TREE SPC C/S je jako mezistupeň mezi měřidlem a počítačem použit převodník QTREE DUMXn. Jsou nabízena zařízení pro připojení jednoho měřidla až po 8 měřidel najednou. Ukázka použití: je dána součást, na které jsou pro přehlednost okótovány jen 3 rozměry. Všechny mají požadované výrobní tolerance. Pro nasycení systému řízení jakosti musíme zadat celou řadu údajů, které budou dostatečně definovat nejen různé naměřené hodnoty, ale také souvislosti s nimi spojené. 10

16 Pracovní plocha QTREE SPC C/S obsahuje základní moduly Číselníky, Měřidla, Výroba, Plány, Kontrola, Statistika a Protokoly (1). Tyto se dále člení na záložky Pracovníci, Charakteristiky aj. (). Přidání nového údaje provádíme stiskem tlačítka + (plus), odebrání tlačítkem ( mínus ) a úpravu v řádku pravým tlačítkem myši a vybráním nabídky Oprav položku (3). Po vyplnění stiskneme tlačítko OK (4) a zadaný údaj se objeví v prohlížeči (5) s indexem I ve sloupci Stav (6). K zapsání údajů do databáze je nutné stisknout tlačítko Provést (7). Index I v začátku řádku zmizí Číselníky a) Pracovníci slouží k definování osob, které provádí zadávání údajů. Jejich pravomoce lze z úrovně administrátora ( SYSDBA ) definovat (8) po označení příslušného řádku se jménem a stisku tlačítka Práva (9) b) Charakteristiky slouží k definování možných příčin zhoršené kvality výroby. Odpovědný pracovník musí stav posoudit a pokud identifikuje jinou příčinu, je na něm ji zanést do systému a přidělit ji identifikaci Id. (10)

17 c) Zásahy slouží k definování opatření, které povedou k nápravě zhoršeného stavu výroby. Pracovník musí zachytit veškerá správná řešení situace a zaznamenat je (11). 11 d) Dodavatelé a odběratelé jsou uvedeny identifikační údaje firem a společností vč. telefonů, osob, poznámek aj. Pro zjednodušení je opět přidělena identifikace Id ( 1). 1 e) Kategorie vad - slouží k definování vad. Za nejzákladnější lze považovat dělení vad na způsobené dodavatelem ( následuje vrácení dodávky ) a rozdělení vad z hlediska opravitelnosti opravitelné a neopravitelné. Pracovník musí správně zhodnotit stav vady a zaznamenat do databáze. 1

18 6.. Měřidla a) Druhy měřidel slouží k evidenci měřidel. Celkově systém umožňuje tři úrovně členění. V našem případě použijeme nejdříve dělení podle konstrukce. b) Skupiny měřidel slouží k dalšímu odlišení měřidel a v našem případě použijeme na rozlišení způsob odečtu hodnot digitální ( odeslání hodnot do počítače ) a měřidlo s odečtem ze stupnice ( nutnost zadávat hodnoty na klávesnici počítače ). Dalším kritériem může být měřený rozsah ( Specifikace ). Před zadáním skupiny určitého měřidla je nutné stát na jeho řádku. c) Analýza systému měření slouží k zadání metody ( její popsání ), která byla použita k určitému měření. Tak jako do určitého místa může vést několik cest, tak k měření určitého rozměru mohu použít různá měřidla a různými způsoby. Pro konkrétní typ měřidla je provedeno vyhodnocení přesnosti měření a spolehlivosti v dosahování opakovaně správných hodnot. Tento údaj se může vázat ke konkrétnímu měřidlu (13)

19 Na ukázku poslouží modul z Palstat CAQ, kde na základě opakovaných měření řady kontrolních vzorků je provedeno vyhodnocení měřidla měřícího systému. QTREE SPC takový modul nemá, ale umožňuje testování MSA zadat Plány a) Výrobky slouží k identifikaci a evidenci výrobků ve dvou úrovních. V našem případě je dělení na konečné výrobky a součásti v nich. Brzda přední Šroubení b) Postupy slouží k identifikaci součásti, na kterou bude vytvářen technologický postup. 14

20 c) Operace v tomto dialogovém okně vytváříme k součástem sled operací ( výrobních úkonů), které jdou chronologicky po sobě. Musí ctít technologickou návaznost jednotlivých operací V našem případě je postup zjednodušený na obrábění soustružením, frézováním a vrtáním. Je požadován ještě název střediska. d) Kontrolní plány velmi důležité dialogové okno pro evidenci kontrolních plánů. Zjednodušeně platí, že kontrolní plán obsahuje údaje o rozměrech, způsobu měření, místě, počtu kontrolních vzorků aj. Je nutné stát na řádku operace a stisknout tlačítko K Plány. K dané operaci lze vytvořit i více kontrolních plánů stiskem tlačítka +. Identifikaci jednotlivých kontrolních plánů provádí systém sám a přiřazení č. plánu také. V našem případě jsme vytvořili pro každou operaci kontrolní plán (14). 14 e) M Parametry měřitelné parametry jsou vytvořeny jako předpis pro nutnost měření určitého rozměru na součásti. V našem případě se jedná měření po soustružení - průměr 19,5 mm (15) s požadovanými tolerancemi

21 Zadávání rozměrů a tolerancí se provádí v dialogovém okně M Parametry / Základní mezní hodnoty (16). Číslo parametru a jednotky zadavatel volí sám. Nejdůležitějšími parametry jsou tolerance rozměru Horní a Dolní mez.časové změny se zaznamenávají při stisku tlačítka Přidat (17) výběrem data z kalendáře Při pořizování dat z měřidla s digitálním výstupem je nutná konfigurace jeho připojení po stisku tlačítka Externí zařízení.(18) 17 Pro zabezpečení stejných podmínek získávání naměřených hodnot je potřebné přiřadit k našemu měření určité měřidlo po stisku tlačítka Měřidlo (19) 19 16

22 e) A Parametry ( atributivní ) - pro práci se statistikou nastavíme vlastnosti parametru po stisku tlačítka Statistické nástroje (0). V našem případě lze potvrdit předvyplněnou nabídku. 0 Jestliže na hlavní ploše stiskneme tlačítko pro zobrazení stromu ( Q-TREE ) (1), zobrazí se nám sled jednotlivých operací, kontrolních plánů a parametrů () 1 17

23 6.4. Výroba a) Výrobní příkazy slouží k zadání výrobků do výroby Jestliže jsme vytvořili celou databázi osob, strojů, nástrojů, měřidel, výrobků, operací aj., můžeme zadávat výrobu součástí. K tomuto účelu je nutná identifikace výrobku, odběratele a množství. U výrobního příkazu se nevyhneme datu vystavení a datu expedice zákazníkovi. b) Stroje slouží k přiřazení určitého stroje k výrobnímu příkazu. Strojem může být soustruh, vrtačka, ruční pracoviště nebo číslicově řízené víceprofesní obráběcí centrum. c) Pozice strojů pokud to vyžaduje další přehlednost lze blíže specifikovat určitou pozici na stroji např. číslo přípravku, použití určitého vřetena aj. d) Nástroje slouží k identifikaci typu nástroje e) Pozice nástrojů slouží k identifikaci umístění nástroje např. poloha nástrojové hlavy 18

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Nestandardní regulační diagramy J.Křepela, J.Michálek REGULAČNÍ DIAGRAM PRO VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY xi V PODSKUPINĚ V praxi se někdy setkáváme s požadavkem

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ

Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

SW podpora při řešení projektů s aplikací statistických metod

SW podpora při řešení projektů s aplikací statistických metod SW podpora při řešení projektů s aplikací statistických metod Jan Král, Josef Křepela Úvod Uplatňování statistických metod vyžaduje počítačovou podporu. V současné době je rozšiřována řada vynikajících

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-20-ANALYZA ZPUSOBILOSTI PROCESU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-20-ANALYZA ZPUSOBILOSTI PROCESU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-20-ANALYZA ZPUSOBILOSTI PROCESU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnáváním Ing. Jan Král Úvodní teze Zásah do procesu se děje na základě měření.

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI Josef Křepela, Jiří Michálek OSSM při ČSJ Červen 009 Hodnocení způsobilosti atributivních znaků jakosti (počet neshodných jednotek) Nechť p je pravděpodobnost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 200 8 100 4 0,01 0,0005 0,70 0274 700 300 12 150 6 0,01 0,0005 1,00 0274 701 500 20 150 6 0,01 0,0005 1,24 0274 702 1000 40 250 0,01 0,0005 3,20 0274 704 1500 60 250 0,01

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP 1) NČLP verze 2.31.01 byl aktualizován a doplněn. Nové laboratorní položky mají klíče od 16506 do 16533. 2) Nové laboratorní položky - z

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření, reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/11.0054 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE březen 2009 strana 1/11 CÍL PRŮZKUMU: Cílem průzkumu bylo

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více