Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva"

Transkript

1 Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání a chvění základové půdy, odolávat otřeům (od dopravy, zemětřeení) a dalším účinkům. Zděné kontrukce muí být jak po výšce tak i půdoryně upořádány tak, aby vykazovaly dotatečnou protorovou tuhot. U vícepodlažních obytných zděných budov je dodržování tohoto požadavku většinou amozřejmotí. V oučané době však při navrhování jedno a dvoupodlažních objektů bývá dotatečná protorová tuhot zděných noných kontrukcí čato opomíjena. Pevnoti zdiva lze plně využít jen u taveb, které jou řádně vyztuženy proti účinkům vodorovných il ztužujícími těnami. Jednotlivé těny, vytvářející dipozici objektu, muí být vzájemně pojeny (vázány potačí ponami a promaltováním tyčné páry). Tím vznikne protorově tuhá outava chopna přenášet účinky zatížení a zajištující tabilitu zdí proti vybočení, překlopení a pounutí. Neplněním těchto základních kontrukčních požadavků může docházet k poruchám, které jou pak mylně přikládány vlatnotem zdiva a zdicímu materiálu. Na tabilitu kontrukcí má nejzávažnější účinky: 1. tatické půobení tropů (tuhot - přejímání vodorovných účinků - příčné a podélné ztužení - dimenze zdiva) 2. přejímání vilých účinků (roznášení tlaku - vliv olabení zdiva tavebními otvory, drážkami okl - pevnot zdiva) 3. půobení jiných kontrukcí na zdivo (způob založení krov kotvení dalších kontrukcí) 4. přejímání vedlejších účinků (otřey nerovnoměrné edání tvarové a (objemové) rozměrové přetvoření) Podle polupůobení e těnami e rozdělují tropy na: a. tuhé: železobetonové monolitické (dekové), tropy HELUZ MI- AKO, tropy panelové e zálivkou b. netuhé: montované z ocelových nebo železobetonových noníků bez zálivky nebo bez tuhé deky, dřevěné vazníky c. jen e ztužujícími pozedními věnci: ádrokartonové podhledy na vlatní kontrukci, věnce pod pozednicemi Ztužující věnce Cihelné zdivo je po celou dobu životnoti tavby namáháno vedlejšími účinky nerovnoměrného edání základové půdy, rozdíly v zatížení zdiva, délkou objektu apod. Nepříznivé vlivy mohou způobit trhlinky v omítce, případně i větší trhliny ve zdech. Těmto poruchám e čelí ztužením zdí v úrovni tropů železobetonovými věnci, chopnými zachytit tahová napětí. Technické informace Funkce ztužujícího věnce je proto u zděných objektů těžko nahraditelná. Připívají významně k protorové tuhoti zděné kontrukce a v mnoha případech brání zvětšování šířky již vzniklých trhlin ve zdivu, které mohou vzniknout z různých důvodů (nerovnoměrné edání základů, objemové změny, vliv dopravy, mechanické vlivy, atd.). Provádějí e na noných těnách ve všech úrovních tropních kontrukcí buď v úrovni tropní kontrukce nebo pod ní (vilá vzdálenot věnců je doporučena max. 4,0 m), v případě velkých kontrukčních výšek např. u tělocvičen, nebo při zatížení zemním tlakem e navrhují i v mezipoloze. Aby ztužující věnce dobře plnily vou funkci, měly by probíhat ve všech noných těnách (obvodových i vnitřních) tak, aby na ebe plynule (bez přerušení) navazovaly po celém obvodě objektu a tím zajitily tažení celého objektu. Přerušení věnce, např. vykonzolovanými panely či v mítě komínu bez dalších kontrukčních opatření, nebo nezakotvení věnce pod pozednicí do štítových těn, je nedůlednot, která e již na mnoha tavbách projevila vznikem trhlin. V případě tuhých tropů monolitických nebo typu HELUZ MIAKO je ztužující obvodový věnec čato oučátí monolitické deky. U tropů z panelů HELUZ může být ztužující věnec v úrovni panelů, pokud vyjde jeho šířka alepoň 150 mm (při vyčnívající výztuži z panelů pak je abolutní min. šířka věnce 100 mm e zataženou výztuží ze tyčných pár mezi panely). V případě betonových panelových tropů např. SPIROLL, pokud není navržen ztužující věnec pod úrovní tropu, e pak navrhuje zdivo vyrovnat betonovou mazaninou z betonu C16/20 v tl. cca 50 mm. Ztužující věnce pod úrovní tropní kontrukce (doporučená výška min. 150mm) e navrhují především tam, není možné je provét v úrovni tropu, nebo je jejich provedení pod úrovní tropní kontrukce výhodnější z hledika provádění (např. tropy dřevěné nebo ocelové). Norma ČSN EN (Navrhování zděných kontrukcí) požaduje, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální tahovou návrhovou ílu F a = 45 kn tím, že věnce ze železobetonu muí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alepoň 150 mm² - což předtavuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. U objektů navržených do oblatí malou a větší eimicitou pak o průřezové ploše alepoň 200 mm²- což předtavuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm po 200 až 400 mm v záviloti na průřezu věnce a jeho významu. Poznámka - podle již zrušené normy ČSN (Navrhování zděných kontrukcí) e vodorovná výztuž věnce ve měru délky (šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení F a =15 kn půobící na 1 m šířky (délky) budovy. Tahová návrhová íla ve věnci F ap e počte podle vztahu: F ap = A. f yd : A - je průřezová plocha betonářké výztuže f yd - je návrhová mez kluzu výztuže y pro ocel B500B = ( R ) f yd = 435 MPa y pro ocel B420B = ( V ) f yd = 348 MPa Ztužující věnce mohou být namáhány i jinými ilami např. ztužující věnec pod pozednicí může být namáhán vodorovnou ilou od krovu kolmou na věnec a pak je nutné věnec pooudit jako noník namáhaný ohybem, který je vyvolán jednotlivými vodorovnými ilami. Při tomto tatickém poouzení pro určení účinné výšky průřezu je rozhodující šířka věnce, délka noníku je pak vzdálenot zakotvení věnce do příčných těn. Dimenzování zdiva Pevnot zdiva je daná kombinací jeho základních prvků (cihel a malty). Na konečnou únonot těny však nemá vliv jen pevnot zdiva, ale také geometrie těny (hlavně výška, tloušťka), návrh detailů v hlavě (koruně) těny (uložení tropu) a v patě těny (okl, založení zdiva), ale také vlatní provedení zdiva tj. právná převazba (tou je zajištěno roznášení zatížení), vilé tyčné páry na raz (P+D) nebo promaltované atd / Strana 19

2 ČSN Navrhování zděných kontrukcí Od března 2010 byla čeká národní norma Navrhování zděných kontrukcí ČSN nahrazena normou evropkou ČSN EN Proto tatické údaje pro navrhování zděných kontrukcí v této Technické příručce jou údaje jen podle evropké normy. Pokud je zapotřebí vyhledat charakteritiky zdiva potřebné pro tatický výpočet podle již neplatné národní normy ČSN jou k dipozici tatické tabulky na internetových tránkách - Tab 3. - Ukázka tatické tabulky zdiva HELUZ STI 44 broušená P 8 kupina zdicích prvků 3 malta celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna charakteritická pevnot zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnot Rd (MPa) 1,9 1,4 1,0 oučinitel přetvárnoti α STI 44 P 8 kupina zdicích prvků 3 malta M5 LM5 TREND charakteritická pevnot zdiva fk (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnot Rd (MPa) 1,2 1,0 - oučinitel přetvárnoti α ČSN EN Navrhování zděných kontrukcí V čáti normy ČSN EN jou uvedeny záady pro navrhování zděných kontrukcí, v ČSN EN je potup, jak pooudit zděné kontrukce na účinky požáru a v normě ČSN EN jou pak uvedeny zjednodušené metody výpočtů pro tavby menšího rozahu (jednoduché objekty výškou do 12 m a rozpětím traktů do 7 m). Technické termíny a pojmy Zdicí prvky (cihly) Klaifikace zdicích prvků Pro potřeby navrhování zděných kontrukcí podle ČSN EN 1996 e zdicí prvky rozdělují do dvou kategorií a čtyř kupin. Kategorie Do kategorie I jou zařazeny všechny zdicí prvky vyráběné firmou HELUZ. Do této kategorie patří cihly, u nichž pravděpodobnot, že e nedoáhne deklarované pevnoti v tlaku, je menší než 5 %. Dále to jou takové zdicí prvky, kdy nemí průměrná pevnot v tlaku být menší než deklarovaná pevnot výrobcem a zároveň nemí být jednotlivé hodnoty pevnoti menší než 0,8náobek deklarované pevnoti (ve mylu ČSN EN 771-1). Do kategorie II e pak obecně zařazují zdicí prvky, u kterých e předpokládá, že neplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I. Skupiny Do kupin e zdicí prvky zařazují podle materiálu použitého k výrobě, podle způobu děrování a podle podílu děrování k celkové ploše zdicího prvku. Zdicí bloky HELUZ e zařazují do kupin 1, 2, 3 viz technické lity jednotlivých cihel. Průměrná pevnot v tlaku zdicích prvků f u Průměrná pevnot v tlaku je výchozí pevnotí v tlaku, určuje e pevnotními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN Uvádí e v MPa (= N/mm 2 ). Jde o deklarovanou pevnotní třídu cihel P8, P10, P15 apod. viz technické lity. Normalizovaná pevnot v tlaku zdicích prvků f b Pevnot v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnot ekvivalentního zdicího prvku šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném tavu vlhkoti. Uvádí e v MPa. Druhy malt Technické informace Návrhová malta pro zdění podle volby výrobce Malta, pro niž výrobce volí ložení a výrobní potup tak, aby byly zajištěny předepané vlatnoti - např. malta v pytlích či ilech (označována někdy též SMS uchá maltová mě). Předpiová malta pro zdění Malta, která je vyráběná přímo na tavbě ve tanoveném poměru ložek a jejíž vlatnoti e pouzují podle použitého poměru ložek - např. 1 : 1 : 5, což je poměr objemových dílů cementu, vápna a píku. Pevnot malty v tlaku f m Pevnot v tlaku malty pro zdění e tanoví podle ČSN EN Označení malt je např. M2,5; M5; M10, což je právě pevnot malty v tlaku v MPa. Označení LM5 je lehká malta min. pevnotí 5 MPa (objemová hmotnot zatvrdlé malty kg/m 3 ). Zdivo Charakteritická pevnot zdiva v tlaku f k Z hledika navrhování je nejdůležitější vlatnotí zdiva jeho pevnot v tlaku kolmo k ložným párám. Pevnot f k je tanovena podle výledků zkoušek výrobce nebo výpočtem dle přílušných utanovení normy ČSN EN a je uvedena v technických litech. Pro zdivo vyzděné na PU pěnu HELUZ není možné použít normový výpočet, hodnoty pevnotí zdiva v tlaku vychází pouze z provedených zkoušek. Z provedených pevnotních zkoušek pro zdivo HELUZ bylo při porovnávání výledků pevnoti zdiva ze zkoušek a normovým výpočetním potupem ověřeno, že pevnot zdiva v tlaku vyzděného na lepidlo SB (malta pro tenké páry min. pevnotí 10 MPa, která e nanáší pouze na plochu jednotlivých cihelných žebírek) cca vzájemně odpovídá. Lepidlo e nanáší válcem SB v tl. min. 1 mm nebo e do něj cihly namáčí. Při jiném způobu nanášení (např. malířký či jiný váleček) není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Na základě pevnotních zkoušek byl potvrzen nárůt pevnoti zdiva v tlaku o cca 30 % při vyzdění na celoplošné lepidlo SB C (celoplošná malta pro tenké páry min. pevnotí 10 MPa, která pokryje celou ložnou plochu - jak plochu žebírek, tak i dutiny mezi jednotlivými žebírky=voštinami). Lepidlo SB C e nanáší pouze válcem SB C v tl. cca 3 mm ( jedinou výjimkou - u cihel 2in1 je možné lepidlo nanášet také pomocí zubového hladítka). Při jiném způobu nanášení není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Naopak při vyzdění cihel na pěnu HELUZ (jednoložková polyuretanová pěna, která byla vyvinuta právě pro účely zdění) dochází k pokleu pevnotí, porovnáním e zdivem vyzděným na celoplošné lepidlo téměř o 50 %. Rovněž tak, při použití jiných PUR pěn, není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Hodnoty pevnoti zdiva f k jou uvedeny v technických litech. Návrhová pevnot zdiva v tlaku f d platí vztah f d = f k /γ M γ M - je dílčí oučinitel vlatnotí materiálů a pro zdicí prvky HELUZ, nabývá hodnot y γ M = 2,0 (vyzděno na návrhovou maltu) y γ M = 2,2 (vyzděno na předpiovou maltu) y γ M = 2,2 (při použití zjednodušených metod) / Strana 20

3 Součinitel modulu pružnoti K E Slouží pro výpočet krátkodobého ečnového modulu pružnoti zdiva E, platí vztah E= K E. f k. Součinitel modulu pružnoti K E je uveden v technických litech. Pevnot zdiva ve myku f vk Pevnot zdiva ve myku je závilá hlavně na oudržnoti malty e zdicím prvkem (tzv. počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 ) a na velikoti tlakového napětí viz ČSN EN kapitola Pro zdivo e tyčnými párami maltou nevyplněnými - typu P+D (=pero a drážka) je třeba uvažovat vztah podle článku 4. Počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 Počáteční pevnot zdiva ve myku (MPa) odpovídá také termínu přídržnoti v rovině tyku cihly a malty ve mylu ČSN EN Hodnota počáteční pevnoti ve myku pro cihly cementovými pojivy je převzata z tabulky normy ČSN EN , hodnoty zdiva pojeného PU pěnou HELUZ jou uvedeny na základě zkoušek. Počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 je uvedena v technických litech. Pevnot zdiva v ohybu Rozlišuje e pevnot zdiva v ohybu f xk1 v rovině porušení rovnoběžné ložnými párami a pevnot zdiva v ohybu f xk2 v rovině porušení kolmé k ložným párám. Firma HELUZ nemá k dipozici vlatní pevnotní zkoušky, pro zdivo vyzděné na cementové pojivo lze přílušné hodnoty převzít z tabulky v kapitole normy ČSN EN Návrh a poouzení noných těn a pilířů Navrhování těn a pilířů převládajícím tlakovým zatížením Únonot zděné těny (pilíře) je přímo úměrná průřezové ploše pilíře a pevnoti zdiva a kleá e zvětšující e štíhlotí těny (pilíře) a výtřednotí tlakové (normálové) íly. Pooudí e, zda platí podmínka: N Rd N Ed N Rd - návrhová únonot (v hlavě, v patě a uprotřed těny) N Ed - je kutečné návrhové zatížení, které na pouzovanou těnu (pilíř) půobí Pro projektanty nabízíme pro navrhování a poouzení únonotí těn a pilířů program HELUZ těna_pilíř, který je volně ke tažení na Jde o ideální pomůcku při navrhování zdiva HELUZ podle zadané tloušťky a typu zdiva jou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteritiky zdiva. Do tohoto programu je třeba zadávat normálovou ílu a ohybový moment na základě tatického výpočtu (na velikot ohybového momentu má kromě excentricity normálové íly vliv i tuhot tyčníků upořádání těn a polupůobení tropní deky). Pokud není k dipozici tatický výpočet, doporučujeme použít při tatickém návrhu zvláště u jednopodlažních taveb nebo u poledních tropů v mítě tzv. atikového tyčníku, výpočet podle zjednodušených metod, podle normy ČSN EN Při plnění vtupních podmínek (geometrie objektu, počet podlaží, zatížení, ) lze jednoduchými vztahy počítat zmenšující oučinitel Φ, kterým e zavádí do výpočtu únonoti zdiva vliv výtřednoti od vilého i vodorovného zatížení, včetně vlivu imperfekcí a účinků dotvarování. Platí vztah, že návrhová únonoti těny N Rd e počte ze vztahu: N Rd = Φ. b. t. f d t - je tloušťka těny (m), která přenáší zatížení (např. v mítě uložení tropu je proto třeba odečít šířku tepelné izolace) b - je délka těny, pilíře (m) f d - je návrhová hodnota pevnoti zdiva v tlaku (MPa) y f d = f k /γ M = f k /2,2 Φ je zmenšující oučinitel, který e definuje vztahem y pro vnitřní těny h ef φ = 0,85 0,0011 tef y pro krajní podpory tropů lt, ef h ef φ = 1,3 φ = 0,85 0, tef y pro polední trop - vzorec φ = 0,4 2 V příloze A normy ČSN EN je uveden ještě jednodušší potup ověřování ztužení a tability u budov do 3 podlaží omezením štíhlotního poměru těn λ max. hodnotou 21. V tom případě návrhová únonoti těny N Rd je rovna: N Rd = c A. b. t. f d c A je zmenšující oučinitel, který závií na štíhlotním poměru λ y c A = 0,50 pro λ = h ef / t ef 18 y c A = 0,36 pro 18 < h ef / t ef 21 t ef - je účinná tloušťka těny h ef - je vzpěrná výška těny (pilíře), která e tanovuje přihlédnutím k poměrným tuhotem těny a tropu. h - je větlá výška těny (pilíře) y pokud je tropní kontrukce tuhá ve vé rovině, lze zjednodušeně uvažovat h ef = h y v případě netuhé tropní kontrukce u objektu několika trakty h ef = 1,25. h u objektu jedním traktem h ef = 1,5. h y není-li těna ve zhlaví (koruně) opřena h ef = 2,0. h Z hledika poouzení těn na mezní tav použitelnoti pak jako pomůcka pro ověření právného návrhu může být norma ČSN EN příloha F, která tanoví mezní hodnoty poměrů výšky ku tloušťce a délky ku tloušťce těn. Únonot zdiva v outředěném tlaku Na zděné těny mohou být také přímo uloženy tropní trámy nebo průvlaky. Je potřeba tedy ještě pooudit, zda je zdivo chopno přenét reakci od tohoto tropního trámu nebo průvlaku. Pooudí e, zda platí podmínka: N Rdc N Edc N Rdc - únonot zdiva v outředěném zatížení N Edc - je kutečné návrhové zatížení těny, které je rovno reakci tropního trámu a tak odpovídá poouvající íle V Ed. Zatížení těny tedy je rovno N Edc = V Ed / Strana 21

4 Únonot zdiva v outředěném zatížení N Rdc e počte ze vztahu: N Rdc = β. A b. f d f d - je návrhová pevnot zdiva v tlaku A b - je zatížená plocha, tj. oučin šířky trámu b T a délky uložení trámu a T (obecně muí platit, že a T 0,5 t, aby bylo možno použít tuto metodu poouzení) β - je oučinitel pro outředěné zatížení tím, že pro zdicí prvky kupiny 2, 3 je β = 1,0. Pokud podmínka nevyhoví, je třeba přijmout opatření pro zvýšení únonoti zdiva těny. Např. navrhnout v mítě uložení tropního trámu nebo průvlaku podkladní blok z protého betonu, jehož vlivem e lokální zatížení roznee na větší plochu a zdivo pak na toto zatížení již vyhoví apod. U protého betonu e uvažuje roznášení zatížení pod úhlem 60. Podzemní (uterénní) zděné těny Podzemní těny jou namáhány bočním (lichoběžníkovým) zatížením od zeminy a proto je nevhodné je navrhovat ze zdiva vyzděného na pěnu HELUZ nebo na lepidlo SB a to z důvodů malé pevnoti zdiva v tahu za ohybu. Největší pevnoti v tahu za ohybu doahuje zdivo vyzděné na klaické maltové lože promaltovanými vilými párami. Pro těny zatížené zemním tlakem je nutný vždy tatický výpočet a to v několika fázích výtavby. Jak poouzení v průběhu provádění, tak po dokončení tavby. Pro výpočet lze použít zjednodušené metody podle normy ČSN EN Na internetových tránkách je umítěn odkaz na program pro poouzení uterénních zděných těn. Také by měl být předepán technologický potup, kolik nadzemních podlaží již muí být vybudováno, aby mohlo dojít k zaypání výkopu kolem uterénu, aniž by hrozilo porušení těny účinkem bočního zatížení. Pro bočně namáhanou těnu je totiž výhodné, pokud je vile přitížena, neboť e tím zmenšuje výledná excentricita zatížení. Někdy je výhodné navrhnout ztužující věnec umítěný cca ve podní 1/3 výšky těny, těny rozepřít do těn kolmých na těnu zatíženou zemním tlakem nebo těnu vyztužit případně pilíři. Sokl U obvodového zdiva e pro přerušení tepelného motu první řada cihel vyypává na tavbě polytyrénem (alt. cihly FAMILY 2in1), nebo lze zdivo předadit a oklovou čát zateplit viz obrázky na tr. 34 a 35. Pokud bude zdivo předazené o více než 1/7 šířky horní cihly, pak je nutné tatickým výpočtem ověřit, že únonot zdiva ve tyčné oklové páře bude dotatečná. Čím větší je předazení zdiva, tím dochází ke zvýšení mimotředného půobení vilého zatížení, které nižuje výlednou únonot v patě těny bližší informace viz Podle nejnovějších poznatků z praxe e dále ukazuje, že největší pravděpodobnotí, aniž by na tavbě docházelo k nějakým tatickým problémům, lze zdivo tl. 38 cm předadit o 8 cm, zdivo tl. 44 cm předadit o 10 cm a zdivo tl. 50 cm o 12 cm, pokud alepoň první dvě až tři řady cihel budou vyzděny na celoplošné lepidlo. Příčky Konkrétní návrh geometrie příčky, jejího způobu kotvení či případného vyztužení ouvií návrhem projektanta na základě norem a není to otázka technologického předpiu výrobce. Příčky ice nemají žádnou nonou funkci z hledika tatiky kontrukce budovy, ale muí plňovat požadavky ohledem na mezní tavy únonoti, tability a použitelnoti navržené příčky. A to jak od zatížení způobeného vlatní tíhou příčky, tak i od případných dalších možných zatížení např. od poliček, zavěšených kříněk, knižních regálů, zavěšených zařizovacích předmětů, tak i od zatížení způobeného např. nárazem, či bočním tlakem. Příčky muí toto zatížení přenét do navazujících tavebních kontrukcí a to vhodným způobem přikotvení. Při kotvení příček je nutné repektovat ještě další půobení příček v kontrukci a to jejich protihlukovou, tepelně-izolační a požární funkci. Při návrhu příček je třeba také zohlednit jejich interakci okolními tavebními kontrukcemi (např. průhyb tropní kontrukce). Jako určité vodítko pro navrhování nenoných vnitřních těn a příček, které nejou namáhány vilým zatížením a na které půobí omezené boční zatížení, může být norma ČSN EN příloha B. V úvodu této přílohy jou popány vtupní podmínky a při jejich dodržení lze použít nomogramy (pro tloušťky těn od 80 mm) podle způobu kotvení příček k navazujícím kontrukcím a podle štíhlotních poměrů příčky a to poměr h/t a L/t. t je tloušťka příčky h je výška příčky L je délka příčky Omezení rozměrů vnitnřích těn, které nejou namáhány vilým zatížením a půobí na ně omezené boční zatížení bližší informace viz. ČSN EN Příloha B h/t a) Navrhování zděných kontrukcí na účinky požáru podle ČSN EN Se zavedením evropkých norem by e každá noná kontrukce měla pooudit také na účinky požáru. Přený potup výpočtu tanoví norma ČSN EN Z tabulkových hodnot této normy nebo na základě výledků zkoušek z akreditované laboratoře PAV- ÚS jou uvedeny v technických litech požární odolnoti těn, ale i tropních kontrukcí a překladů. Ověření požární odolnoti podle čau: t fi,requ t fi,d b) d) Způob kotvení příčky podepřený okraj volný okraj a) typ příčky a) - příčka podepřená podél všech čtyřech okrajů L/t typ příčky b) - příčka podepřená podél tří okrajů volným vilým okrajem typ příčky c) - příčka podepřená podél tří okrajů volným horním okrajem typ příčky d) - příčka podepřená jen podél horního a dolního okraje t fi,requ je požadovaná hodnota normové požární odolnoti t fi,d je návrhová hodnota normové požární odolnoti Firma HELUZ nabízí projektantům zpracování Požárně bezpečnotního řešení tavby, z kterého vyplyne zatřídění objektu podle tupně protipožární bezpečnoti taveb a tím požadovaná nejnižší doba normové požární odolnoti tavebních kontrukcí v minutách podle klaifikace tavebních kontrukcí. c) / Strana 22

5 V případě požárního zatížení je limitní štíhlot těn λ = h ef / t ef 40. Kritéria při normovém požárním namáhání R nonot Je chopnot prvku kontrukce odolávat po určitou dobu půobení požáru na jeden nebo více povrchů při pecifikovaném mechanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty kontrukční tability. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže funkce nonoti zůtane zachována po dobu požadované požární odolnoti. E celitvot Je chopnot prvku dělicí funkcí odolávat půobení požáru pouze z jedné trany, bez přenou požáru na neexponovanou tranu v důledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže průměrná teplota na traně odvrácené od požáru netoupne o více než 140 K a maximální nárůt teploty v žádném bodě tohoto povrchu nepřekročí 180 K. I izolace Je chopnot kontrukčního prvku odolávat půobení požáru pouze z jedné trany, bez přenou požáru v důledku významného přetupu tepla z exponované trany na neexponovanou tranu. Přetup má být omezen tak, aby e nevznítila ani neexponovaná trana, ani jakýkoliv materiál v její blízkoti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, chopnou chránit ooby v její blízkoti. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže je zabráněno průniku plamenů a horkých plynů tavební kontrukcí. Kritéria požární odolnoti e pro pouzovanou kontrukci obvykle uvádějí zkratkou např. REI 180. REI jou plněná kritéria, číelný údaj udává kolik minut pouzovaná kontrukce daná kritéria plňuje. Třídy požární odolnoti Klaifikační třídy e vyjadřují v minutách použitím z těchto hodnot: 15, 30, 45, 60,90, 120, 180, 240 nebo 360. Třídění kontrukčních čátí DP1, DP2 a DP3 DP1 tyto kontrukční čáti nezvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru za pecifických podmínek podle ČSN DP2 tyto kontrukční čáti nezvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru za pecifických podmínek podle ČSN , které jou odlišné od DP1. DP3 tyto kontrukční čáti zvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru; zahrnují podtatné ložky kontrukcí, které neplňují požadavky na kontrukce druhu DP1 a DP2. Třída reakce na oheň Toto označení nahradilo dřívější pojem Stupeň hořlavoti, jde o odezvu výrobku za určených podmínek, přípěvkem vlatního rozkladu k rozvoji ohně, kterému je vytaven. Cihlářké a betonářké výrobky (cihelný třep, beton, ocel) jou zatříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé. Požární odolnot těn vyzděných na PU pěnu HELUZ Požární odolnot těn vyzděných na polyuretanovou pěnu HELUZ lze uvádět pouze na základě zkoušek. Společnot HELUZ vyzkoušela v akreditované laboratoři PAVÚS nonou těnu zhotovenou z broušených cihel HELUZ 24 a nenonou těnu z broušených cihel HELUZ 11,5. Na základě provedených zkoušek je požární odolnot oboutranně omítnutého zdiva: tloušťky 240 mm až 500 mm REI 120 DP1 pro nenoné těny tlouštěk 115 mm až 200 mm EI 60 DP1. Požární odolnot těn z cihelných bloků HELUZ FAMILY 2in1 Cihly HELUZ FAMILY 2in1 jou cihly integrovaným amozhášivým expandovaným polytyrénem. Na základě zkoušek je u těchto cihel třída reakce na oheň B 1, d0. Z výledků zkoušek by e tyto cihly mohly zařadit do třídy A2, ale podle výkladu technických norem není v cihlách polytyrén rozptýlen rovnoměrně, tudíž jou tyto cihly zařazeny do třídy B. Provedené zkoušky prokázaly, že při reakci cihel HELUZ FAMILY 2in1 ohněm nedochází ke zvyšování rozvoje požáru, nadměrné produkci kouře a nedochází k odkapávání polytyrénu ani šíření plamene po povrchu. Požární odolnot oboutranně omítnuté těny z cihel HELUZ FAMILY 2in1 byla tanovena zkouškou pro tloušťku těny 380 mm, vyzděnou na celoplošnou tenkovrtvou maltu. Na základě výledků je požární odolnot oboutranně omítnutých těn z cihel HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380 mm až 500 mm REI 90, podle triktního výkladu norem doplněných o zatřídění kontrukčních čátí pak REI 30 DP1, REI 90 DP3. ČSN EN Navrhování kontrukcí odolných proti zemětřeení Ačkoliv v Čeké republice e do roku 2010 tavební kontrukce pouzovaly na vliv eimicity jen zřídka, podle evropkých norem by e každá kontrukce, tejně jako na účinky požáru měla navrhnout také na účinky zemětřeení. Pro účely poouzení v ČR většinou potačí zatřídění do eimických oblatí a podle toho dodržení určitých pravidel. V ČR e vykytují tři typy eimických oblatí (viz mapa v normě). V oblatech velmi malou eizmicitou (a g.s=a gr.γ I.S 0,05 g) odpovídá cca 60 % území Čeké republiky (pro většinu taveb cca oblati, špičkové zrychlení a gr 0,035 g). V případech oblatí velmi malou eimicitou nemuí být podle odtavce dodržována utanovení normy ČSN EN V oblatech malou eimicitou podle odtavce (a g.s=a gr.γ I.S 0,1 g) pak je třeba dodržet zjednodušené způoby eizmického návrhu např. dodržení zvláštních pravidel pro betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné tavby. Podle normy ČSN EN _ změna Z2 vydaná v červenci 2010 pak je předepána pro oblati velmi malou a malou eimicitou minimální pevnot zdicích prvků tanovených podle normy ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Čát 1: Stanovení pevnoti a tlaku (článek včetně národní přílohy NA. 2.42). Takže minimální pevnot zdicích prvků v tlaku je předepána f b,min =2,5 MPa, této podmínce vyhovují všechny cihly z výrobního ortimentu HELUZ. Pro oblati větší eimicitou podle téhož utanovení pak je předepána minimální pevnot: f b,min =5,0 MPa pevnot zdicích prvků v tlaku kolmo k ložné ploše f bh,min =1,0 MPa pevnot zdicích prvků v tlaku rovnoběžně ložnou plochou (v rovině těny) Všechny cihly z výrobního ortimentu HELUZ mají min. deklarovanou pevnot P8 (f b =8,0 MPa), pevnot zdicích prvků v tlaku rovnoběžně ložnou plochou (kolmo na pera) pak má u našich výrobků cca % pevnoti v tlaku kolmo na ložnou plochu, takže také tomuto kritériu vyhovují všechny cihly HELUZ / Strana 23

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING DIPLOMA THESIS

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku Objednavatel: Sportovní zařízení Prachatice, přípěvková

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů.

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více