Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva"

Transkript

1 Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání a chvění základové půdy, odolávat otřeům (od dopravy, zemětřeení) a dalším účinkům. Zděné kontrukce muí být jak po výšce tak i půdoryně upořádány tak, aby vykazovaly dotatečnou protorovou tuhot. U vícepodlažních obytných zděných budov je dodržování tohoto požadavku většinou amozřejmotí. V oučané době však při navrhování jedno a dvoupodlažních objektů bývá dotatečná protorová tuhot zděných noných kontrukcí čato opomíjena. Pevnoti zdiva lze plně využít jen u taveb, které jou řádně vyztuženy proti účinkům vodorovných il ztužujícími těnami. Jednotlivé těny, vytvářející dipozici objektu, muí být vzájemně pojeny (vázány potačí ponami a promaltováním tyčné páry). Tím vznikne protorově tuhá outava chopna přenášet účinky zatížení a zajištující tabilitu zdí proti vybočení, překlopení a pounutí. Neplněním těchto základních kontrukčních požadavků může docházet k poruchám, které jou pak mylně přikládány vlatnotem zdiva a zdicímu materiálu. Na tabilitu kontrukcí má nejzávažnější účinky: 1. tatické půobení tropů (tuhot - přejímání vodorovných účinků - příčné a podélné ztužení - dimenze zdiva) 2. přejímání vilých účinků (roznášení tlaku - vliv olabení zdiva tavebními otvory, drážkami okl - pevnot zdiva) 3. půobení jiných kontrukcí na zdivo (způob založení krov kotvení dalších kontrukcí) 4. přejímání vedlejších účinků (otřey nerovnoměrné edání tvarové a (objemové) rozměrové přetvoření) Podle polupůobení e těnami e rozdělují tropy na: a. tuhé: železobetonové monolitické (dekové), tropy HELUZ MI- AKO, tropy panelové e zálivkou b. netuhé: montované z ocelových nebo železobetonových noníků bez zálivky nebo bez tuhé deky, dřevěné vazníky c. jen e ztužujícími pozedními věnci: ádrokartonové podhledy na vlatní kontrukci, věnce pod pozednicemi Ztužující věnce Cihelné zdivo je po celou dobu životnoti tavby namáháno vedlejšími účinky nerovnoměrného edání základové půdy, rozdíly v zatížení zdiva, délkou objektu apod. Nepříznivé vlivy mohou způobit trhlinky v omítce, případně i větší trhliny ve zdech. Těmto poruchám e čelí ztužením zdí v úrovni tropů železobetonovými věnci, chopnými zachytit tahová napětí. Technické informace Funkce ztužujícího věnce je proto u zděných objektů těžko nahraditelná. Připívají významně k protorové tuhoti zděné kontrukce a v mnoha případech brání zvětšování šířky již vzniklých trhlin ve zdivu, které mohou vzniknout z různých důvodů (nerovnoměrné edání základů, objemové změny, vliv dopravy, mechanické vlivy, atd.). Provádějí e na noných těnách ve všech úrovních tropních kontrukcí buď v úrovni tropní kontrukce nebo pod ní (vilá vzdálenot věnců je doporučena max. 4,0 m), v případě velkých kontrukčních výšek např. u tělocvičen, nebo při zatížení zemním tlakem e navrhují i v mezipoloze. Aby ztužující věnce dobře plnily vou funkci, měly by probíhat ve všech noných těnách (obvodových i vnitřních) tak, aby na ebe plynule (bez přerušení) navazovaly po celém obvodě objektu a tím zajitily tažení celého objektu. Přerušení věnce, např. vykonzolovanými panely či v mítě komínu bez dalších kontrukčních opatření, nebo nezakotvení věnce pod pozednicí do štítových těn, je nedůlednot, která e již na mnoha tavbách projevila vznikem trhlin. V případě tuhých tropů monolitických nebo typu HELUZ MIAKO je ztužující obvodový věnec čato oučátí monolitické deky. U tropů z panelů HELUZ může být ztužující věnec v úrovni panelů, pokud vyjde jeho šířka alepoň 150 mm (při vyčnívající výztuži z panelů pak je abolutní min. šířka věnce 100 mm e zataženou výztuží ze tyčných pár mezi panely). V případě betonových panelových tropů např. SPIROLL, pokud není navržen ztužující věnec pod úrovní tropu, e pak navrhuje zdivo vyrovnat betonovou mazaninou z betonu C16/20 v tl. cca 50 mm. Ztužující věnce pod úrovní tropní kontrukce (doporučená výška min. 150mm) e navrhují především tam, není možné je provét v úrovni tropu, nebo je jejich provedení pod úrovní tropní kontrukce výhodnější z hledika provádění (např. tropy dřevěné nebo ocelové). Norma ČSN EN (Navrhování zděných kontrukcí) požaduje, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální tahovou návrhovou ílu F a = 45 kn tím, že věnce ze železobetonu muí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alepoň 150 mm² - což předtavuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. U objektů navržených do oblatí malou a větší eimicitou pak o průřezové ploše alepoň 200 mm²- což předtavuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm po 200 až 400 mm v záviloti na průřezu věnce a jeho významu. Poznámka - podle již zrušené normy ČSN (Navrhování zděných kontrukcí) e vodorovná výztuž věnce ve měru délky (šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení F a =15 kn půobící na 1 m šířky (délky) budovy. Tahová návrhová íla ve věnci F ap e počte podle vztahu: F ap = A. f yd : A - je průřezová plocha betonářké výztuže f yd - je návrhová mez kluzu výztuže y pro ocel B500B = ( R ) f yd = 435 MPa y pro ocel B420B = ( V ) f yd = 348 MPa Ztužující věnce mohou být namáhány i jinými ilami např. ztužující věnec pod pozednicí může být namáhán vodorovnou ilou od krovu kolmou na věnec a pak je nutné věnec pooudit jako noník namáhaný ohybem, který je vyvolán jednotlivými vodorovnými ilami. Při tomto tatickém poouzení pro určení účinné výšky průřezu je rozhodující šířka věnce, délka noníku je pak vzdálenot zakotvení věnce do příčných těn. Dimenzování zdiva Pevnot zdiva je daná kombinací jeho základních prvků (cihel a malty). Na konečnou únonot těny však nemá vliv jen pevnot zdiva, ale také geometrie těny (hlavně výška, tloušťka), návrh detailů v hlavě (koruně) těny (uložení tropu) a v patě těny (okl, založení zdiva), ale také vlatní provedení zdiva tj. právná převazba (tou je zajištěno roznášení zatížení), vilé tyčné páry na raz (P+D) nebo promaltované atd / Strana 19

2 ČSN Navrhování zděných kontrukcí Od března 2010 byla čeká národní norma Navrhování zděných kontrukcí ČSN nahrazena normou evropkou ČSN EN Proto tatické údaje pro navrhování zděných kontrukcí v této Technické příručce jou údaje jen podle evropké normy. Pokud je zapotřebí vyhledat charakteritiky zdiva potřebné pro tatický výpočet podle již neplatné národní normy ČSN jou k dipozici tatické tabulky na internetových tránkách - Tab 3. - Ukázka tatické tabulky zdiva HELUZ STI 44 broušená P 8 kupina zdicích prvků 3 malta celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna charakteritická pevnot zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnot Rd (MPa) 1,9 1,4 1,0 oučinitel přetvárnoti α STI 44 P 8 kupina zdicích prvků 3 malta M5 LM5 TREND charakteritická pevnot zdiva fk (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnot Rd (MPa) 1,2 1,0 - oučinitel přetvárnoti α ČSN EN Navrhování zděných kontrukcí V čáti normy ČSN EN jou uvedeny záady pro navrhování zděných kontrukcí, v ČSN EN je potup, jak pooudit zděné kontrukce na účinky požáru a v normě ČSN EN jou pak uvedeny zjednodušené metody výpočtů pro tavby menšího rozahu (jednoduché objekty výškou do 12 m a rozpětím traktů do 7 m). Technické termíny a pojmy Zdicí prvky (cihly) Klaifikace zdicích prvků Pro potřeby navrhování zděných kontrukcí podle ČSN EN 1996 e zdicí prvky rozdělují do dvou kategorií a čtyř kupin. Kategorie Do kategorie I jou zařazeny všechny zdicí prvky vyráběné firmou HELUZ. Do této kategorie patří cihly, u nichž pravděpodobnot, že e nedoáhne deklarované pevnoti v tlaku, je menší než 5 %. Dále to jou takové zdicí prvky, kdy nemí průměrná pevnot v tlaku být menší než deklarovaná pevnot výrobcem a zároveň nemí být jednotlivé hodnoty pevnoti menší než 0,8náobek deklarované pevnoti (ve mylu ČSN EN 771-1). Do kategorie II e pak obecně zařazují zdicí prvky, u kterých e předpokládá, že neplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I. Skupiny Do kupin e zdicí prvky zařazují podle materiálu použitého k výrobě, podle způobu děrování a podle podílu děrování k celkové ploše zdicího prvku. Zdicí bloky HELUZ e zařazují do kupin 1, 2, 3 viz technické lity jednotlivých cihel. Průměrná pevnot v tlaku zdicích prvků f u Průměrná pevnot v tlaku je výchozí pevnotí v tlaku, určuje e pevnotními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN Uvádí e v MPa (= N/mm 2 ). Jde o deklarovanou pevnotní třídu cihel P8, P10, P15 apod. viz technické lity. Normalizovaná pevnot v tlaku zdicích prvků f b Pevnot v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnot ekvivalentního zdicího prvku šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném tavu vlhkoti. Uvádí e v MPa. Druhy malt Technické informace Návrhová malta pro zdění podle volby výrobce Malta, pro niž výrobce volí ložení a výrobní potup tak, aby byly zajištěny předepané vlatnoti - např. malta v pytlích či ilech (označována někdy též SMS uchá maltová mě). Předpiová malta pro zdění Malta, která je vyráběná přímo na tavbě ve tanoveném poměru ložek a jejíž vlatnoti e pouzují podle použitého poměru ložek - např. 1 : 1 : 5, což je poměr objemových dílů cementu, vápna a píku. Pevnot malty v tlaku f m Pevnot v tlaku malty pro zdění e tanoví podle ČSN EN Označení malt je např. M2,5; M5; M10, což je právě pevnot malty v tlaku v MPa. Označení LM5 je lehká malta min. pevnotí 5 MPa (objemová hmotnot zatvrdlé malty kg/m 3 ). Zdivo Charakteritická pevnot zdiva v tlaku f k Z hledika navrhování je nejdůležitější vlatnotí zdiva jeho pevnot v tlaku kolmo k ložným párám. Pevnot f k je tanovena podle výledků zkoušek výrobce nebo výpočtem dle přílušných utanovení normy ČSN EN a je uvedena v technických litech. Pro zdivo vyzděné na PU pěnu HELUZ není možné použít normový výpočet, hodnoty pevnotí zdiva v tlaku vychází pouze z provedených zkoušek. Z provedených pevnotních zkoušek pro zdivo HELUZ bylo při porovnávání výledků pevnoti zdiva ze zkoušek a normovým výpočetním potupem ověřeno, že pevnot zdiva v tlaku vyzděného na lepidlo SB (malta pro tenké páry min. pevnotí 10 MPa, která e nanáší pouze na plochu jednotlivých cihelných žebírek) cca vzájemně odpovídá. Lepidlo e nanáší válcem SB v tl. min. 1 mm nebo e do něj cihly namáčí. Při jiném způobu nanášení (např. malířký či jiný váleček) není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Na základě pevnotních zkoušek byl potvrzen nárůt pevnoti zdiva v tlaku o cca 30 % při vyzdění na celoplošné lepidlo SB C (celoplošná malta pro tenké páry min. pevnotí 10 MPa, která pokryje celou ložnou plochu - jak plochu žebírek, tak i dutiny mezi jednotlivými žebírky=voštinami). Lepidlo SB C e nanáší pouze válcem SB C v tl. cca 3 mm ( jedinou výjimkou - u cihel 2in1 je možné lepidlo nanášet také pomocí zubového hladítka). Při jiném způobu nanášení není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Naopak při vyzdění cihel na pěnu HELUZ (jednoložková polyuretanová pěna, která byla vyvinuta právě pro účely zdění) dochází k pokleu pevnotí, porovnáním e zdivem vyzděným na celoplošné lepidlo téměř o 50 %. Rovněž tak, při použití jiných PUR pěn, není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Hodnoty pevnoti zdiva f k jou uvedeny v technických litech. Návrhová pevnot zdiva v tlaku f d platí vztah f d = f k /γ M γ M - je dílčí oučinitel vlatnotí materiálů a pro zdicí prvky HELUZ, nabývá hodnot y γ M = 2,0 (vyzděno na návrhovou maltu) y γ M = 2,2 (vyzděno na předpiovou maltu) y γ M = 2,2 (při použití zjednodušených metod) / Strana 20

3 Součinitel modulu pružnoti K E Slouží pro výpočet krátkodobého ečnového modulu pružnoti zdiva E, platí vztah E= K E. f k. Součinitel modulu pružnoti K E je uveden v technických litech. Pevnot zdiva ve myku f vk Pevnot zdiva ve myku je závilá hlavně na oudržnoti malty e zdicím prvkem (tzv. počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 ) a na velikoti tlakového napětí viz ČSN EN kapitola Pro zdivo e tyčnými párami maltou nevyplněnými - typu P+D (=pero a drážka) je třeba uvažovat vztah podle článku 4. Počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 Počáteční pevnot zdiva ve myku (MPa) odpovídá také termínu přídržnoti v rovině tyku cihly a malty ve mylu ČSN EN Hodnota počáteční pevnoti ve myku pro cihly cementovými pojivy je převzata z tabulky normy ČSN EN , hodnoty zdiva pojeného PU pěnou HELUZ jou uvedeny na základě zkoušek. Počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 je uvedena v technických litech. Pevnot zdiva v ohybu Rozlišuje e pevnot zdiva v ohybu f xk1 v rovině porušení rovnoběžné ložnými párami a pevnot zdiva v ohybu f xk2 v rovině porušení kolmé k ložným párám. Firma HELUZ nemá k dipozici vlatní pevnotní zkoušky, pro zdivo vyzděné na cementové pojivo lze přílušné hodnoty převzít z tabulky v kapitole normy ČSN EN Návrh a poouzení noných těn a pilířů Navrhování těn a pilířů převládajícím tlakovým zatížením Únonot zděné těny (pilíře) je přímo úměrná průřezové ploše pilíře a pevnoti zdiva a kleá e zvětšující e štíhlotí těny (pilíře) a výtřednotí tlakové (normálové) íly. Pooudí e, zda platí podmínka: N Rd N Ed N Rd - návrhová únonot (v hlavě, v patě a uprotřed těny) N Ed - je kutečné návrhové zatížení, které na pouzovanou těnu (pilíř) půobí Pro projektanty nabízíme pro navrhování a poouzení únonotí těn a pilířů program HELUZ těna_pilíř, který je volně ke tažení na Jde o ideální pomůcku při navrhování zdiva HELUZ podle zadané tloušťky a typu zdiva jou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteritiky zdiva. Do tohoto programu je třeba zadávat normálovou ílu a ohybový moment na základě tatického výpočtu (na velikot ohybového momentu má kromě excentricity normálové íly vliv i tuhot tyčníků upořádání těn a polupůobení tropní deky). Pokud není k dipozici tatický výpočet, doporučujeme použít při tatickém návrhu zvláště u jednopodlažních taveb nebo u poledních tropů v mítě tzv. atikového tyčníku, výpočet podle zjednodušených metod, podle normy ČSN EN Při plnění vtupních podmínek (geometrie objektu, počet podlaží, zatížení, ) lze jednoduchými vztahy počítat zmenšující oučinitel Φ, kterým e zavádí do výpočtu únonoti zdiva vliv výtřednoti od vilého i vodorovného zatížení, včetně vlivu imperfekcí a účinků dotvarování. Platí vztah, že návrhová únonoti těny N Rd e počte ze vztahu: N Rd = Φ. b. t. f d t - je tloušťka těny (m), která přenáší zatížení (např. v mítě uložení tropu je proto třeba odečít šířku tepelné izolace) b - je délka těny, pilíře (m) f d - je návrhová hodnota pevnoti zdiva v tlaku (MPa) y f d = f k /γ M = f k /2,2 Φ je zmenšující oučinitel, který e definuje vztahem y pro vnitřní těny h ef φ = 0,85 0,0011 tef y pro krajní podpory tropů lt, ef h ef φ = 1,3 φ = 0,85 0, tef y pro polední trop - vzorec φ = 0,4 2 V příloze A normy ČSN EN je uveden ještě jednodušší potup ověřování ztužení a tability u budov do 3 podlaží omezením štíhlotního poměru těn λ max. hodnotou 21. V tom případě návrhová únonoti těny N Rd je rovna: N Rd = c A. b. t. f d c A je zmenšující oučinitel, který závií na štíhlotním poměru λ y c A = 0,50 pro λ = h ef / t ef 18 y c A = 0,36 pro 18 < h ef / t ef 21 t ef - je účinná tloušťka těny h ef - je vzpěrná výška těny (pilíře), která e tanovuje přihlédnutím k poměrným tuhotem těny a tropu. h - je větlá výška těny (pilíře) y pokud je tropní kontrukce tuhá ve vé rovině, lze zjednodušeně uvažovat h ef = h y v případě netuhé tropní kontrukce u objektu několika trakty h ef = 1,25. h u objektu jedním traktem h ef = 1,5. h y není-li těna ve zhlaví (koruně) opřena h ef = 2,0. h Z hledika poouzení těn na mezní tav použitelnoti pak jako pomůcka pro ověření právného návrhu může být norma ČSN EN příloha F, která tanoví mezní hodnoty poměrů výšky ku tloušťce a délky ku tloušťce těn. Únonot zdiva v outředěném tlaku Na zděné těny mohou být také přímo uloženy tropní trámy nebo průvlaky. Je potřeba tedy ještě pooudit, zda je zdivo chopno přenét reakci od tohoto tropního trámu nebo průvlaku. Pooudí e, zda platí podmínka: N Rdc N Edc N Rdc - únonot zdiva v outředěném zatížení N Edc - je kutečné návrhové zatížení těny, které je rovno reakci tropního trámu a tak odpovídá poouvající íle V Ed. Zatížení těny tedy je rovno N Edc = V Ed / Strana 21

4 Únonot zdiva v outředěném zatížení N Rdc e počte ze vztahu: N Rdc = β. A b. f d f d - je návrhová pevnot zdiva v tlaku A b - je zatížená plocha, tj. oučin šířky trámu b T a délky uložení trámu a T (obecně muí platit, že a T 0,5 t, aby bylo možno použít tuto metodu poouzení) β - je oučinitel pro outředěné zatížení tím, že pro zdicí prvky kupiny 2, 3 je β = 1,0. Pokud podmínka nevyhoví, je třeba přijmout opatření pro zvýšení únonoti zdiva těny. Např. navrhnout v mítě uložení tropního trámu nebo průvlaku podkladní blok z protého betonu, jehož vlivem e lokální zatížení roznee na větší plochu a zdivo pak na toto zatížení již vyhoví apod. U protého betonu e uvažuje roznášení zatížení pod úhlem 60. Podzemní (uterénní) zděné těny Podzemní těny jou namáhány bočním (lichoběžníkovým) zatížením od zeminy a proto je nevhodné je navrhovat ze zdiva vyzděného na pěnu HELUZ nebo na lepidlo SB a to z důvodů malé pevnoti zdiva v tahu za ohybu. Největší pevnoti v tahu za ohybu doahuje zdivo vyzděné na klaické maltové lože promaltovanými vilými párami. Pro těny zatížené zemním tlakem je nutný vždy tatický výpočet a to v několika fázích výtavby. Jak poouzení v průběhu provádění, tak po dokončení tavby. Pro výpočet lze použít zjednodušené metody podle normy ČSN EN Na internetových tránkách je umítěn odkaz na program pro poouzení uterénních zděných těn. Také by měl být předepán technologický potup, kolik nadzemních podlaží již muí být vybudováno, aby mohlo dojít k zaypání výkopu kolem uterénu, aniž by hrozilo porušení těny účinkem bočního zatížení. Pro bočně namáhanou těnu je totiž výhodné, pokud je vile přitížena, neboť e tím zmenšuje výledná excentricita zatížení. Někdy je výhodné navrhnout ztužující věnec umítěný cca ve podní 1/3 výšky těny, těny rozepřít do těn kolmých na těnu zatíženou zemním tlakem nebo těnu vyztužit případně pilíři. Sokl U obvodového zdiva e pro přerušení tepelného motu první řada cihel vyypává na tavbě polytyrénem (alt. cihly FAMILY 2in1), nebo lze zdivo předadit a oklovou čát zateplit viz obrázky na tr. 34 a 35. Pokud bude zdivo předazené o více než 1/7 šířky horní cihly, pak je nutné tatickým výpočtem ověřit, že únonot zdiva ve tyčné oklové páře bude dotatečná. Čím větší je předazení zdiva, tím dochází ke zvýšení mimotředného půobení vilého zatížení, které nižuje výlednou únonot v patě těny bližší informace viz Podle nejnovějších poznatků z praxe e dále ukazuje, že největší pravděpodobnotí, aniž by na tavbě docházelo k nějakým tatickým problémům, lze zdivo tl. 38 cm předadit o 8 cm, zdivo tl. 44 cm předadit o 10 cm a zdivo tl. 50 cm o 12 cm, pokud alepoň první dvě až tři řady cihel budou vyzděny na celoplošné lepidlo. Příčky Konkrétní návrh geometrie příčky, jejího způobu kotvení či případného vyztužení ouvií návrhem projektanta na základě norem a není to otázka technologického předpiu výrobce. Příčky ice nemají žádnou nonou funkci z hledika tatiky kontrukce budovy, ale muí plňovat požadavky ohledem na mezní tavy únonoti, tability a použitelnoti navržené příčky. A to jak od zatížení způobeného vlatní tíhou příčky, tak i od případných dalších možných zatížení např. od poliček, zavěšených kříněk, knižních regálů, zavěšených zařizovacích předmětů, tak i od zatížení způobeného např. nárazem, či bočním tlakem. Příčky muí toto zatížení přenét do navazujících tavebních kontrukcí a to vhodným způobem přikotvení. Při kotvení příček je nutné repektovat ještě další půobení příček v kontrukci a to jejich protihlukovou, tepelně-izolační a požární funkci. Při návrhu příček je třeba také zohlednit jejich interakci okolními tavebními kontrukcemi (např. průhyb tropní kontrukce). Jako určité vodítko pro navrhování nenoných vnitřních těn a příček, které nejou namáhány vilým zatížením a na které půobí omezené boční zatížení, může být norma ČSN EN příloha B. V úvodu této přílohy jou popány vtupní podmínky a při jejich dodržení lze použít nomogramy (pro tloušťky těn od 80 mm) podle způobu kotvení příček k navazujícím kontrukcím a podle štíhlotních poměrů příčky a to poměr h/t a L/t. t je tloušťka příčky h je výška příčky L je délka příčky Omezení rozměrů vnitnřích těn, které nejou namáhány vilým zatížením a půobí na ně omezené boční zatížení bližší informace viz. ČSN EN Příloha B h/t a) Navrhování zděných kontrukcí na účinky požáru podle ČSN EN Se zavedením evropkých norem by e každá noná kontrukce měla pooudit také na účinky požáru. Přený potup výpočtu tanoví norma ČSN EN Z tabulkových hodnot této normy nebo na základě výledků zkoušek z akreditované laboratoře PAV- ÚS jou uvedeny v technických litech požární odolnoti těn, ale i tropních kontrukcí a překladů. Ověření požární odolnoti podle čau: t fi,requ t fi,d b) d) Způob kotvení příčky podepřený okraj volný okraj a) typ příčky a) - příčka podepřená podél všech čtyřech okrajů L/t typ příčky b) - příčka podepřená podél tří okrajů volným vilým okrajem typ příčky c) - příčka podepřená podél tří okrajů volným horním okrajem typ příčky d) - příčka podepřená jen podél horního a dolního okraje t fi,requ je požadovaná hodnota normové požární odolnoti t fi,d je návrhová hodnota normové požární odolnoti Firma HELUZ nabízí projektantům zpracování Požárně bezpečnotního řešení tavby, z kterého vyplyne zatřídění objektu podle tupně protipožární bezpečnoti taveb a tím požadovaná nejnižší doba normové požární odolnoti tavebních kontrukcí v minutách podle klaifikace tavebních kontrukcí. c) / Strana 22

5 V případě požárního zatížení je limitní štíhlot těn λ = h ef / t ef 40. Kritéria při normovém požárním namáhání R nonot Je chopnot prvku kontrukce odolávat po určitou dobu půobení požáru na jeden nebo více povrchů při pecifikovaném mechanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty kontrukční tability. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže funkce nonoti zůtane zachována po dobu požadované požární odolnoti. E celitvot Je chopnot prvku dělicí funkcí odolávat půobení požáru pouze z jedné trany, bez přenou požáru na neexponovanou tranu v důledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže průměrná teplota na traně odvrácené od požáru netoupne o více než 140 K a maximální nárůt teploty v žádném bodě tohoto povrchu nepřekročí 180 K. I izolace Je chopnot kontrukčního prvku odolávat půobení požáru pouze z jedné trany, bez přenou požáru v důledku významného přetupu tepla z exponované trany na neexponovanou tranu. Přetup má být omezen tak, aby e nevznítila ani neexponovaná trana, ani jakýkoliv materiál v její blízkoti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, chopnou chránit ooby v její blízkoti. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže je zabráněno průniku plamenů a horkých plynů tavební kontrukcí. Kritéria požární odolnoti e pro pouzovanou kontrukci obvykle uvádějí zkratkou např. REI 180. REI jou plněná kritéria, číelný údaj udává kolik minut pouzovaná kontrukce daná kritéria plňuje. Třídy požární odolnoti Klaifikační třídy e vyjadřují v minutách použitím z těchto hodnot: 15, 30, 45, 60,90, 120, 180, 240 nebo 360. Třídění kontrukčních čátí DP1, DP2 a DP3 DP1 tyto kontrukční čáti nezvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru za pecifických podmínek podle ČSN DP2 tyto kontrukční čáti nezvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru za pecifických podmínek podle ČSN , které jou odlišné od DP1. DP3 tyto kontrukční čáti zvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru; zahrnují podtatné ložky kontrukcí, které neplňují požadavky na kontrukce druhu DP1 a DP2. Třída reakce na oheň Toto označení nahradilo dřívější pojem Stupeň hořlavoti, jde o odezvu výrobku za určených podmínek, přípěvkem vlatního rozkladu k rozvoji ohně, kterému je vytaven. Cihlářké a betonářké výrobky (cihelný třep, beton, ocel) jou zatříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé. Požární odolnot těn vyzděných na PU pěnu HELUZ Požární odolnot těn vyzděných na polyuretanovou pěnu HELUZ lze uvádět pouze na základě zkoušek. Společnot HELUZ vyzkoušela v akreditované laboratoři PAVÚS nonou těnu zhotovenou z broušených cihel HELUZ 24 a nenonou těnu z broušených cihel HELUZ 11,5. Na základě provedených zkoušek je požární odolnot oboutranně omítnutého zdiva: tloušťky 240 mm až 500 mm REI 120 DP1 pro nenoné těny tlouštěk 115 mm až 200 mm EI 60 DP1. Požární odolnot těn z cihelných bloků HELUZ FAMILY 2in1 Cihly HELUZ FAMILY 2in1 jou cihly integrovaným amozhášivým expandovaným polytyrénem. Na základě zkoušek je u těchto cihel třída reakce na oheň B 1, d0. Z výledků zkoušek by e tyto cihly mohly zařadit do třídy A2, ale podle výkladu technických norem není v cihlách polytyrén rozptýlen rovnoměrně, tudíž jou tyto cihly zařazeny do třídy B. Provedené zkoušky prokázaly, že při reakci cihel HELUZ FAMILY 2in1 ohněm nedochází ke zvyšování rozvoje požáru, nadměrné produkci kouře a nedochází k odkapávání polytyrénu ani šíření plamene po povrchu. Požární odolnot oboutranně omítnuté těny z cihel HELUZ FAMILY 2in1 byla tanovena zkouškou pro tloušťku těny 380 mm, vyzděnou na celoplošnou tenkovrtvou maltu. Na základě výledků je požární odolnot oboutranně omítnutých těn z cihel HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380 mm až 500 mm REI 90, podle triktního výkladu norem doplněných o zatřídění kontrukčních čátí pak REI 30 DP1, REI 90 DP3. ČSN EN Navrhování kontrukcí odolných proti zemětřeení Ačkoliv v Čeké republice e do roku 2010 tavební kontrukce pouzovaly na vliv eimicity jen zřídka, podle evropkých norem by e každá kontrukce, tejně jako na účinky požáru měla navrhnout také na účinky zemětřeení. Pro účely poouzení v ČR většinou potačí zatřídění do eimických oblatí a podle toho dodržení určitých pravidel. V ČR e vykytují tři typy eimických oblatí (viz mapa v normě). V oblatech velmi malou eizmicitou (a g.s=a gr.γ I.S 0,05 g) odpovídá cca 60 % území Čeké republiky (pro většinu taveb cca oblati, špičkové zrychlení a gr 0,035 g). V případech oblatí velmi malou eimicitou nemuí být podle odtavce dodržována utanovení normy ČSN EN V oblatech malou eimicitou podle odtavce (a g.s=a gr.γ I.S 0,1 g) pak je třeba dodržet zjednodušené způoby eizmického návrhu např. dodržení zvláštních pravidel pro betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné tavby. Podle normy ČSN EN _ změna Z2 vydaná v červenci 2010 pak je předepána pro oblati velmi malou a malou eimicitou minimální pevnot zdicích prvků tanovených podle normy ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Čát 1: Stanovení pevnoti a tlaku (článek včetně národní přílohy NA. 2.42). Takže minimální pevnot zdicích prvků v tlaku je předepána f b,min =2,5 MPa, této podmínce vyhovují všechny cihly z výrobního ortimentu HELUZ. Pro oblati větší eimicitou podle téhož utanovení pak je předepána minimální pevnot: f b,min =5,0 MPa pevnot zdicích prvků v tlaku kolmo k ložné ploše f bh,min =1,0 MPa pevnot zdicích prvků v tlaku rovnoběžně ložnou plochou (v rovině těny) Všechny cihly z výrobního ortimentu HELUZ mají min. deklarovanou pevnot P8 (f b =8,0 MPa), pevnot zdicích prvků v tlaku rovnoběžně ložnou plochou (kolmo na pera) pak má u našich výrobků cca % pevnoti v tlaku kolmo na ložnou plochu, takže také tomuto kritériu vyhovují všechny cihly HELUZ / Strana 23

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část PNG 72 3535-1. čát POUŽITÍ Stropy ze tropních keramických panelů HELUZ jou vhodné pro použití v občankých, průmylových a zemědělkých tavbách. Panely jou vhodné pro uché nebo běžné protředí podle ČSN 73

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ČEZDitribuce, E.ON Ditribuce, E.ON CZ., ČEPS PREditribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Znění pro tik PNE 041 druhé

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Planá u Mariánkých Lázní / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Planá u Mariánkých Lázní Nádražní ul. 348

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška Prvky betonových kontrukcí BL01 8 přednáška Schodiště chody vyložené chody oboutranně podporované chodnice podetová deka podetový noníky chody dekové Prvky chodiště chodišťový tupeň chodišťové rameno chodnice

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Příbram / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 068 315 Provoz Příbram Obchodník pro

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use FM 4880 for internal ue TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149:2006 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum použití zejména

Více

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Studénka / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 606 782 942 Provoz Studénka Oderká 838

Více

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Milovice / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 596 485 E micharna.milovice@cmbeton.cz

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz 2015 CENÍK Tranportbetonu a značkových produktů Provoz Kladno www.tranportbeton.cz Základní informace Čekomoravký beton, a.. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 PROVOZ KLADNO Milady

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část POUŽITÍ Stropy ze stropních keramických panelů HELUZ jsou vhodné pro použití v občanských, průmyslových a zemědělských stavbách. Panely jsou vhodné pro suché nebo běžné prostředí podle ČSN 73 1201, Změny

Více

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2010 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING DIPLOMA THESIS

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku Objednavatel: Sportovní zařízení Prachatice, přípěvková

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

konstrukce stropní panel HELUZ s VC omítkou 10 mm

konstrukce stropní panel HELUZ s VC omítkou 10 mm Keramické stropní panely HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ Použití Tepelné a akustické vlastnosti konstrukce celková tloušťka konstrukce tepelný odpor R informativní vážená vzduchová neprůzvučnost Rw

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

1) laboratorní hodnota zjištěná měřením 2) L n,w,eq

1) laboratorní hodnota zjištěná měřením 2) L n,w,eq Keramické stropní panely HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ Použití Tepelné a akustické vlastnosti konstrukce celková tloušťka konstrukce tepelný odpor R informativní vážená vzduchová neprůzvučnost Rw

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Katalog - betonových výrobků

Katalog - betonových výrobků Katalog - betonových výrobků 2012 Údaje v tomto katalogu odpovídají tavu našich znalotí a techniky k datu vydání a informují o produktech, lužbách a možnotech jejich použití. Technické změny vyhrazeny.

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov 2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov Příčné uspořádání nosných panelových stěn omezuje možnost volnějšího provozně dispozičního spojení sousedních travé, které

Více