Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva"

Transkript

1 Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání a chvění základové půdy, odolávat otřeům (od dopravy, zemětřeení) a dalším účinkům. Zděné kontrukce muí být jak po výšce tak i půdoryně upořádány tak, aby vykazovaly dotatečnou protorovou tuhot. U vícepodlažních obytných zděných budov je dodržování tohoto požadavku většinou amozřejmotí. V oučané době však při navrhování jedno a dvoupodlažních objektů bývá dotatečná protorová tuhot zděných noných kontrukcí čato opomíjena. Pevnoti zdiva lze plně využít jen u taveb, které jou řádně vyztuženy proti účinkům vodorovných il ztužujícími těnami. Jednotlivé těny, vytvářející dipozici objektu, muí být vzájemně pojeny (vázány potačí ponami a promaltováním tyčné páry). Tím vznikne protorově tuhá outava chopna přenášet účinky zatížení a zajištující tabilitu zdí proti vybočení, překlopení a pounutí. Neplněním těchto základních kontrukčních požadavků může docházet k poruchám, které jou pak mylně přikládány vlatnotem zdiva a zdicímu materiálu. Na tabilitu kontrukcí má nejzávažnější účinky: 1. tatické půobení tropů (tuhot - přejímání vodorovných účinků - příčné a podélné ztužení - dimenze zdiva) 2. přejímání vilých účinků (roznášení tlaku - vliv olabení zdiva tavebními otvory, drážkami okl - pevnot zdiva) 3. půobení jiných kontrukcí na zdivo (způob založení krov kotvení dalších kontrukcí) 4. přejímání vedlejších účinků (otřey nerovnoměrné edání tvarové a (objemové) rozměrové přetvoření) Podle polupůobení e těnami e rozdělují tropy na: a. tuhé: železobetonové monolitické (dekové), tropy HELUZ MI- AKO, tropy panelové e zálivkou b. netuhé: montované z ocelových nebo železobetonových noníků bez zálivky nebo bez tuhé deky, dřevěné vazníky c. jen e ztužujícími pozedními věnci: ádrokartonové podhledy na vlatní kontrukci, věnce pod pozednicemi Ztužující věnce Cihelné zdivo je po celou dobu životnoti tavby namáháno vedlejšími účinky nerovnoměrného edání základové půdy, rozdíly v zatížení zdiva, délkou objektu apod. Nepříznivé vlivy mohou způobit trhlinky v omítce, případně i větší trhliny ve zdech. Těmto poruchám e čelí ztužením zdí v úrovni tropů železobetonovými věnci, chopnými zachytit tahová napětí. Technické informace Funkce ztužujícího věnce je proto u zděných objektů těžko nahraditelná. Připívají významně k protorové tuhoti zděné kontrukce a v mnoha případech brání zvětšování šířky již vzniklých trhlin ve zdivu, které mohou vzniknout z různých důvodů (nerovnoměrné edání základů, objemové změny, vliv dopravy, mechanické vlivy, atd.). Provádějí e na noných těnách ve všech úrovních tropních kontrukcí buď v úrovni tropní kontrukce nebo pod ní (vilá vzdálenot věnců je doporučena max. 4,0 m), v případě velkých kontrukčních výšek např. u tělocvičen, nebo při zatížení zemním tlakem e navrhují i v mezipoloze. Aby ztužující věnce dobře plnily vou funkci, měly by probíhat ve všech noných těnách (obvodových i vnitřních) tak, aby na ebe plynule (bez přerušení) navazovaly po celém obvodě objektu a tím zajitily tažení celého objektu. Přerušení věnce, např. vykonzolovanými panely či v mítě komínu bez dalších kontrukčních opatření, nebo nezakotvení věnce pod pozednicí do štítových těn, je nedůlednot, která e již na mnoha tavbách projevila vznikem trhlin. V případě tuhých tropů monolitických nebo typu HELUZ MIAKO je ztužující obvodový věnec čato oučátí monolitické deky. U tropů z panelů HELUZ může být ztužující věnec v úrovni panelů, pokud vyjde jeho šířka alepoň 150 mm (při vyčnívající výztuži z panelů pak je abolutní min. šířka věnce 100 mm e zataženou výztuží ze tyčných pár mezi panely). V případě betonových panelových tropů např. SPIROLL, pokud není navržen ztužující věnec pod úrovní tropu, e pak navrhuje zdivo vyrovnat betonovou mazaninou z betonu C16/20 v tl. cca 50 mm. Ztužující věnce pod úrovní tropní kontrukce (doporučená výška min. 150mm) e navrhují především tam, není možné je provét v úrovni tropu, nebo je jejich provedení pod úrovní tropní kontrukce výhodnější z hledika provádění (např. tropy dřevěné nebo ocelové). Norma ČSN EN (Navrhování zděných kontrukcí) požaduje, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální tahovou návrhovou ílu F a = 45 kn tím, že věnce ze železobetonu muí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alepoň 150 mm² - což předtavuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. U objektů navržených do oblatí malou a větší eimicitou pak o průřezové ploše alepoň 200 mm²- což předtavuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm po 200 až 400 mm v záviloti na průřezu věnce a jeho významu. Poznámka - podle již zrušené normy ČSN (Navrhování zděných kontrukcí) e vodorovná výztuž věnce ve měru délky (šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení F a =15 kn půobící na 1 m šířky (délky) budovy. Tahová návrhová íla ve věnci F ap e počte podle vztahu: F ap = A. f yd : A - je průřezová plocha betonářké výztuže f yd - je návrhová mez kluzu výztuže y pro ocel B500B = ( R ) f yd = 435 MPa y pro ocel B420B = ( V ) f yd = 348 MPa Ztužující věnce mohou být namáhány i jinými ilami např. ztužující věnec pod pozednicí může být namáhán vodorovnou ilou od krovu kolmou na věnec a pak je nutné věnec pooudit jako noník namáhaný ohybem, který je vyvolán jednotlivými vodorovnými ilami. Při tomto tatickém poouzení pro určení účinné výšky průřezu je rozhodující šířka věnce, délka noníku je pak vzdálenot zakotvení věnce do příčných těn. Dimenzování zdiva Pevnot zdiva je daná kombinací jeho základních prvků (cihel a malty). Na konečnou únonot těny však nemá vliv jen pevnot zdiva, ale také geometrie těny (hlavně výška, tloušťka), návrh detailů v hlavě (koruně) těny (uložení tropu) a v patě těny (okl, založení zdiva), ale také vlatní provedení zdiva tj. právná převazba (tou je zajištěno roznášení zatížení), vilé tyčné páry na raz (P+D) nebo promaltované atd / Strana 19

2 ČSN Navrhování zděných kontrukcí Od března 2010 byla čeká národní norma Navrhování zděných kontrukcí ČSN nahrazena normou evropkou ČSN EN Proto tatické údaje pro navrhování zděných kontrukcí v této Technické příručce jou údaje jen podle evropké normy. Pokud je zapotřebí vyhledat charakteritiky zdiva potřebné pro tatický výpočet podle již neplatné národní normy ČSN jou k dipozici tatické tabulky na internetových tránkách - Tab 3. - Ukázka tatické tabulky zdiva HELUZ STI 44 broušená P 8 kupina zdicích prvků 3 malta celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna charakteritická pevnot zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnot Rd (MPa) 1,9 1,4 1,0 oučinitel přetvárnoti α STI 44 P 8 kupina zdicích prvků 3 malta M5 LM5 TREND charakteritická pevnot zdiva fk (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnot Rd (MPa) 1,2 1,0 - oučinitel přetvárnoti α ČSN EN Navrhování zděných kontrukcí V čáti normy ČSN EN jou uvedeny záady pro navrhování zděných kontrukcí, v ČSN EN je potup, jak pooudit zděné kontrukce na účinky požáru a v normě ČSN EN jou pak uvedeny zjednodušené metody výpočtů pro tavby menšího rozahu (jednoduché objekty výškou do 12 m a rozpětím traktů do 7 m). Technické termíny a pojmy Zdicí prvky (cihly) Klaifikace zdicích prvků Pro potřeby navrhování zděných kontrukcí podle ČSN EN 1996 e zdicí prvky rozdělují do dvou kategorií a čtyř kupin. Kategorie Do kategorie I jou zařazeny všechny zdicí prvky vyráběné firmou HELUZ. Do této kategorie patří cihly, u nichž pravděpodobnot, že e nedoáhne deklarované pevnoti v tlaku, je menší než 5 %. Dále to jou takové zdicí prvky, kdy nemí průměrná pevnot v tlaku být menší než deklarovaná pevnot výrobcem a zároveň nemí být jednotlivé hodnoty pevnoti menší než 0,8náobek deklarované pevnoti (ve mylu ČSN EN 771-1). Do kategorie II e pak obecně zařazují zdicí prvky, u kterých e předpokládá, že neplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I. Skupiny Do kupin e zdicí prvky zařazují podle materiálu použitého k výrobě, podle způobu děrování a podle podílu děrování k celkové ploše zdicího prvku. Zdicí bloky HELUZ e zařazují do kupin 1, 2, 3 viz technické lity jednotlivých cihel. Průměrná pevnot v tlaku zdicích prvků f u Průměrná pevnot v tlaku je výchozí pevnotí v tlaku, určuje e pevnotními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN Uvádí e v MPa (= N/mm 2 ). Jde o deklarovanou pevnotní třídu cihel P8, P10, P15 apod. viz technické lity. Normalizovaná pevnot v tlaku zdicích prvků f b Pevnot v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnot ekvivalentního zdicího prvku šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném tavu vlhkoti. Uvádí e v MPa. Druhy malt Technické informace Návrhová malta pro zdění podle volby výrobce Malta, pro niž výrobce volí ložení a výrobní potup tak, aby byly zajištěny předepané vlatnoti - např. malta v pytlích či ilech (označována někdy též SMS uchá maltová mě). Předpiová malta pro zdění Malta, která je vyráběná přímo na tavbě ve tanoveném poměru ložek a jejíž vlatnoti e pouzují podle použitého poměru ložek - např. 1 : 1 : 5, což je poměr objemových dílů cementu, vápna a píku. Pevnot malty v tlaku f m Pevnot v tlaku malty pro zdění e tanoví podle ČSN EN Označení malt je např. M2,5; M5; M10, což je právě pevnot malty v tlaku v MPa. Označení LM5 je lehká malta min. pevnotí 5 MPa (objemová hmotnot zatvrdlé malty kg/m 3 ). Zdivo Charakteritická pevnot zdiva v tlaku f k Z hledika navrhování je nejdůležitější vlatnotí zdiva jeho pevnot v tlaku kolmo k ložným párám. Pevnot f k je tanovena podle výledků zkoušek výrobce nebo výpočtem dle přílušných utanovení normy ČSN EN a je uvedena v technických litech. Pro zdivo vyzděné na PU pěnu HELUZ není možné použít normový výpočet, hodnoty pevnotí zdiva v tlaku vychází pouze z provedených zkoušek. Z provedených pevnotních zkoušek pro zdivo HELUZ bylo při porovnávání výledků pevnoti zdiva ze zkoušek a normovým výpočetním potupem ověřeno, že pevnot zdiva v tlaku vyzděného na lepidlo SB (malta pro tenké páry min. pevnotí 10 MPa, která e nanáší pouze na plochu jednotlivých cihelných žebírek) cca vzájemně odpovídá. Lepidlo e nanáší válcem SB v tl. min. 1 mm nebo e do něj cihly namáčí. Při jiném způobu nanášení (např. malířký či jiný váleček) není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Na základě pevnotních zkoušek byl potvrzen nárůt pevnoti zdiva v tlaku o cca 30 % při vyzdění na celoplošné lepidlo SB C (celoplošná malta pro tenké páry min. pevnotí 10 MPa, která pokryje celou ložnou plochu - jak plochu žebírek, tak i dutiny mezi jednotlivými žebírky=voštinami). Lepidlo SB C e nanáší pouze válcem SB C v tl. cca 3 mm ( jedinou výjimkou - u cihel 2in1 je možné lepidlo nanášet také pomocí zubového hladítka). Při jiném způobu nanášení není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Naopak při vyzdění cihel na pěnu HELUZ (jednoložková polyuretanová pěna, která byla vyvinuta právě pro účely zdění) dochází k pokleu pevnotí, porovnáním e zdivem vyzděným na celoplošné lepidlo téměř o 50 %. Rovněž tak, při použití jiných PUR pěn, není možné deklarovat uvedené pevnoti zdiva. Hodnoty pevnoti zdiva f k jou uvedeny v technických litech. Návrhová pevnot zdiva v tlaku f d platí vztah f d = f k /γ M γ M - je dílčí oučinitel vlatnotí materiálů a pro zdicí prvky HELUZ, nabývá hodnot y γ M = 2,0 (vyzděno na návrhovou maltu) y γ M = 2,2 (vyzděno na předpiovou maltu) y γ M = 2,2 (při použití zjednodušených metod) / Strana 20

3 Součinitel modulu pružnoti K E Slouží pro výpočet krátkodobého ečnového modulu pružnoti zdiva E, platí vztah E= K E. f k. Součinitel modulu pružnoti K E je uveden v technických litech. Pevnot zdiva ve myku f vk Pevnot zdiva ve myku je závilá hlavně na oudržnoti malty e zdicím prvkem (tzv. počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 ) a na velikoti tlakového napětí viz ČSN EN kapitola Pro zdivo e tyčnými párami maltou nevyplněnými - typu P+D (=pero a drážka) je třeba uvažovat vztah podle článku 4. Počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 Počáteční pevnot zdiva ve myku (MPa) odpovídá také termínu přídržnoti v rovině tyku cihly a malty ve mylu ČSN EN Hodnota počáteční pevnoti ve myku pro cihly cementovými pojivy je převzata z tabulky normy ČSN EN , hodnoty zdiva pojeného PU pěnou HELUZ jou uvedeny na základě zkoušek. Počáteční pevnot zdiva ve myku f vk0 je uvedena v technických litech. Pevnot zdiva v ohybu Rozlišuje e pevnot zdiva v ohybu f xk1 v rovině porušení rovnoběžné ložnými párami a pevnot zdiva v ohybu f xk2 v rovině porušení kolmé k ložným párám. Firma HELUZ nemá k dipozici vlatní pevnotní zkoušky, pro zdivo vyzděné na cementové pojivo lze přílušné hodnoty převzít z tabulky v kapitole normy ČSN EN Návrh a poouzení noných těn a pilířů Navrhování těn a pilířů převládajícím tlakovým zatížením Únonot zděné těny (pilíře) je přímo úměrná průřezové ploše pilíře a pevnoti zdiva a kleá e zvětšující e štíhlotí těny (pilíře) a výtřednotí tlakové (normálové) íly. Pooudí e, zda platí podmínka: N Rd N Ed N Rd - návrhová únonot (v hlavě, v patě a uprotřed těny) N Ed - je kutečné návrhové zatížení, které na pouzovanou těnu (pilíř) půobí Pro projektanty nabízíme pro navrhování a poouzení únonotí těn a pilířů program HELUZ těna_pilíř, který je volně ke tažení na Jde o ideální pomůcku při navrhování zdiva HELUZ podle zadané tloušťky a typu zdiva jou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteritiky zdiva. Do tohoto programu je třeba zadávat normálovou ílu a ohybový moment na základě tatického výpočtu (na velikot ohybového momentu má kromě excentricity normálové íly vliv i tuhot tyčníků upořádání těn a polupůobení tropní deky). Pokud není k dipozici tatický výpočet, doporučujeme použít při tatickém návrhu zvláště u jednopodlažních taveb nebo u poledních tropů v mítě tzv. atikového tyčníku, výpočet podle zjednodušených metod, podle normy ČSN EN Při plnění vtupních podmínek (geometrie objektu, počet podlaží, zatížení, ) lze jednoduchými vztahy počítat zmenšující oučinitel Φ, kterým e zavádí do výpočtu únonoti zdiva vliv výtřednoti od vilého i vodorovného zatížení, včetně vlivu imperfekcí a účinků dotvarování. Platí vztah, že návrhová únonoti těny N Rd e počte ze vztahu: N Rd = Φ. b. t. f d t - je tloušťka těny (m), která přenáší zatížení (např. v mítě uložení tropu je proto třeba odečít šířku tepelné izolace) b - je délka těny, pilíře (m) f d - je návrhová hodnota pevnoti zdiva v tlaku (MPa) y f d = f k /γ M = f k /2,2 Φ je zmenšující oučinitel, který e definuje vztahem y pro vnitřní těny h ef φ = 0,85 0,0011 tef y pro krajní podpory tropů lt, ef h ef φ = 1,3 φ = 0,85 0, tef y pro polední trop - vzorec φ = 0,4 2 V příloze A normy ČSN EN je uveden ještě jednodušší potup ověřování ztužení a tability u budov do 3 podlaží omezením štíhlotního poměru těn λ max. hodnotou 21. V tom případě návrhová únonoti těny N Rd je rovna: N Rd = c A. b. t. f d c A je zmenšující oučinitel, který závií na štíhlotním poměru λ y c A = 0,50 pro λ = h ef / t ef 18 y c A = 0,36 pro 18 < h ef / t ef 21 t ef - je účinná tloušťka těny h ef - je vzpěrná výška těny (pilíře), která e tanovuje přihlédnutím k poměrným tuhotem těny a tropu. h - je větlá výška těny (pilíře) y pokud je tropní kontrukce tuhá ve vé rovině, lze zjednodušeně uvažovat h ef = h y v případě netuhé tropní kontrukce u objektu několika trakty h ef = 1,25. h u objektu jedním traktem h ef = 1,5. h y není-li těna ve zhlaví (koruně) opřena h ef = 2,0. h Z hledika poouzení těn na mezní tav použitelnoti pak jako pomůcka pro ověření právného návrhu může být norma ČSN EN příloha F, která tanoví mezní hodnoty poměrů výšky ku tloušťce a délky ku tloušťce těn. Únonot zdiva v outředěném tlaku Na zděné těny mohou být také přímo uloženy tropní trámy nebo průvlaky. Je potřeba tedy ještě pooudit, zda je zdivo chopno přenét reakci od tohoto tropního trámu nebo průvlaku. Pooudí e, zda platí podmínka: N Rdc N Edc N Rdc - únonot zdiva v outředěném zatížení N Edc - je kutečné návrhové zatížení těny, které je rovno reakci tropního trámu a tak odpovídá poouvající íle V Ed. Zatížení těny tedy je rovno N Edc = V Ed / Strana 21

4 Únonot zdiva v outředěném zatížení N Rdc e počte ze vztahu: N Rdc = β. A b. f d f d - je návrhová pevnot zdiva v tlaku A b - je zatížená plocha, tj. oučin šířky trámu b T a délky uložení trámu a T (obecně muí platit, že a T 0,5 t, aby bylo možno použít tuto metodu poouzení) β - je oučinitel pro outředěné zatížení tím, že pro zdicí prvky kupiny 2, 3 je β = 1,0. Pokud podmínka nevyhoví, je třeba přijmout opatření pro zvýšení únonoti zdiva těny. Např. navrhnout v mítě uložení tropního trámu nebo průvlaku podkladní blok z protého betonu, jehož vlivem e lokální zatížení roznee na větší plochu a zdivo pak na toto zatížení již vyhoví apod. U protého betonu e uvažuje roznášení zatížení pod úhlem 60. Podzemní (uterénní) zděné těny Podzemní těny jou namáhány bočním (lichoběžníkovým) zatížením od zeminy a proto je nevhodné je navrhovat ze zdiva vyzděného na pěnu HELUZ nebo na lepidlo SB a to z důvodů malé pevnoti zdiva v tahu za ohybu. Největší pevnoti v tahu za ohybu doahuje zdivo vyzděné na klaické maltové lože promaltovanými vilými párami. Pro těny zatížené zemním tlakem je nutný vždy tatický výpočet a to v několika fázích výtavby. Jak poouzení v průběhu provádění, tak po dokončení tavby. Pro výpočet lze použít zjednodušené metody podle normy ČSN EN Na internetových tránkách je umítěn odkaz na program pro poouzení uterénních zděných těn. Také by měl být předepán technologický potup, kolik nadzemních podlaží již muí být vybudováno, aby mohlo dojít k zaypání výkopu kolem uterénu, aniž by hrozilo porušení těny účinkem bočního zatížení. Pro bočně namáhanou těnu je totiž výhodné, pokud je vile přitížena, neboť e tím zmenšuje výledná excentricita zatížení. Někdy je výhodné navrhnout ztužující věnec umítěný cca ve podní 1/3 výšky těny, těny rozepřít do těn kolmých na těnu zatíženou zemním tlakem nebo těnu vyztužit případně pilíři. Sokl U obvodového zdiva e pro přerušení tepelného motu první řada cihel vyypává na tavbě polytyrénem (alt. cihly FAMILY 2in1), nebo lze zdivo předadit a oklovou čát zateplit viz obrázky na tr. 34 a 35. Pokud bude zdivo předazené o více než 1/7 šířky horní cihly, pak je nutné tatickým výpočtem ověřit, že únonot zdiva ve tyčné oklové páře bude dotatečná. Čím větší je předazení zdiva, tím dochází ke zvýšení mimotředného půobení vilého zatížení, které nižuje výlednou únonot v patě těny bližší informace viz Podle nejnovějších poznatků z praxe e dále ukazuje, že největší pravděpodobnotí, aniž by na tavbě docházelo k nějakým tatickým problémům, lze zdivo tl. 38 cm předadit o 8 cm, zdivo tl. 44 cm předadit o 10 cm a zdivo tl. 50 cm o 12 cm, pokud alepoň první dvě až tři řady cihel budou vyzděny na celoplošné lepidlo. Příčky Konkrétní návrh geometrie příčky, jejího způobu kotvení či případného vyztužení ouvií návrhem projektanta na základě norem a není to otázka technologického předpiu výrobce. Příčky ice nemají žádnou nonou funkci z hledika tatiky kontrukce budovy, ale muí plňovat požadavky ohledem na mezní tavy únonoti, tability a použitelnoti navržené příčky. A to jak od zatížení způobeného vlatní tíhou příčky, tak i od případných dalších možných zatížení např. od poliček, zavěšených kříněk, knižních regálů, zavěšených zařizovacích předmětů, tak i od zatížení způobeného např. nárazem, či bočním tlakem. Příčky muí toto zatížení přenét do navazujících tavebních kontrukcí a to vhodným způobem přikotvení. Při kotvení příček je nutné repektovat ještě další půobení příček v kontrukci a to jejich protihlukovou, tepelně-izolační a požární funkci. Při návrhu příček je třeba také zohlednit jejich interakci okolními tavebními kontrukcemi (např. průhyb tropní kontrukce). Jako určité vodítko pro navrhování nenoných vnitřních těn a příček, které nejou namáhány vilým zatížením a na které půobí omezené boční zatížení, může být norma ČSN EN příloha B. V úvodu této přílohy jou popány vtupní podmínky a při jejich dodržení lze použít nomogramy (pro tloušťky těn od 80 mm) podle způobu kotvení příček k navazujícím kontrukcím a podle štíhlotních poměrů příčky a to poměr h/t a L/t. t je tloušťka příčky h je výška příčky L je délka příčky Omezení rozměrů vnitnřích těn, které nejou namáhány vilým zatížením a půobí na ně omezené boční zatížení bližší informace viz. ČSN EN Příloha B h/t a) Navrhování zděných kontrukcí na účinky požáru podle ČSN EN Se zavedením evropkých norem by e každá noná kontrukce měla pooudit také na účinky požáru. Přený potup výpočtu tanoví norma ČSN EN Z tabulkových hodnot této normy nebo na základě výledků zkoušek z akreditované laboratoře PAV- ÚS jou uvedeny v technických litech požární odolnoti těn, ale i tropních kontrukcí a překladů. Ověření požární odolnoti podle čau: t fi,requ t fi,d b) d) Způob kotvení příčky podepřený okraj volný okraj a) typ příčky a) - příčka podepřená podél všech čtyřech okrajů L/t typ příčky b) - příčka podepřená podél tří okrajů volným vilým okrajem typ příčky c) - příčka podepřená podél tří okrajů volným horním okrajem typ příčky d) - příčka podepřená jen podél horního a dolního okraje t fi,requ je požadovaná hodnota normové požární odolnoti t fi,d je návrhová hodnota normové požární odolnoti Firma HELUZ nabízí projektantům zpracování Požárně bezpečnotního řešení tavby, z kterého vyplyne zatřídění objektu podle tupně protipožární bezpečnoti taveb a tím požadovaná nejnižší doba normové požární odolnoti tavebních kontrukcí v minutách podle klaifikace tavebních kontrukcí. c) / Strana 22

5 V případě požárního zatížení je limitní štíhlot těn λ = h ef / t ef 40. Kritéria při normovém požárním namáhání R nonot Je chopnot prvku kontrukce odolávat po určitou dobu půobení požáru na jeden nebo více povrchů při pecifikovaném mechanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty kontrukční tability. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže funkce nonoti zůtane zachována po dobu požadované požární odolnoti. E celitvot Je chopnot prvku dělicí funkcí odolávat půobení požáru pouze z jedné trany, bez přenou požáru na neexponovanou tranu v důledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže průměrná teplota na traně odvrácené od požáru netoupne o více než 140 K a maximální nárůt teploty v žádném bodě tohoto povrchu nepřekročí 180 K. I izolace Je chopnot kontrukčního prvku odolávat půobení požáru pouze z jedné trany, bez přenou požáru v důledku významného přetupu tepla z exponované trany na neexponovanou tranu. Přetup má být omezen tak, aby e nevznítila ani neexponovaná trana, ani jakýkoliv materiál v její blízkoti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, chopnou chránit ooby v její blízkoti. Kritérium je považováno za plněné tehdy, jetliže je zabráněno průniku plamenů a horkých plynů tavební kontrukcí. Kritéria požární odolnoti e pro pouzovanou kontrukci obvykle uvádějí zkratkou např. REI 180. REI jou plněná kritéria, číelný údaj udává kolik minut pouzovaná kontrukce daná kritéria plňuje. Třídy požární odolnoti Klaifikační třídy e vyjadřují v minutách použitím z těchto hodnot: 15, 30, 45, 60,90, 120, 180, 240 nebo 360. Třídění kontrukčních čátí DP1, DP2 a DP3 DP1 tyto kontrukční čáti nezvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru za pecifických podmínek podle ČSN DP2 tyto kontrukční čáti nezvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru za pecifických podmínek podle ČSN , které jou odlišné od DP1. DP3 tyto kontrukční čáti zvyšují v požadované době požární odolnoti intenzitu požáru; zahrnují podtatné ložky kontrukcí, které neplňují požadavky na kontrukce druhu DP1 a DP2. Třída reakce na oheň Toto označení nahradilo dřívější pojem Stupeň hořlavoti, jde o odezvu výrobku za určených podmínek, přípěvkem vlatního rozkladu k rozvoji ohně, kterému je vytaven. Cihlářké a betonářké výrobky (cihelný třep, beton, ocel) jou zatříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé. Požární odolnot těn vyzděných na PU pěnu HELUZ Požární odolnot těn vyzděných na polyuretanovou pěnu HELUZ lze uvádět pouze na základě zkoušek. Společnot HELUZ vyzkoušela v akreditované laboratoři PAVÚS nonou těnu zhotovenou z broušených cihel HELUZ 24 a nenonou těnu z broušených cihel HELUZ 11,5. Na základě provedených zkoušek je požární odolnot oboutranně omítnutého zdiva: tloušťky 240 mm až 500 mm REI 120 DP1 pro nenoné těny tlouštěk 115 mm až 200 mm EI 60 DP1. Požární odolnot těn z cihelných bloků HELUZ FAMILY 2in1 Cihly HELUZ FAMILY 2in1 jou cihly integrovaným amozhášivým expandovaným polytyrénem. Na základě zkoušek je u těchto cihel třída reakce na oheň B 1, d0. Z výledků zkoušek by e tyto cihly mohly zařadit do třídy A2, ale podle výkladu technických norem není v cihlách polytyrén rozptýlen rovnoměrně, tudíž jou tyto cihly zařazeny do třídy B. Provedené zkoušky prokázaly, že při reakci cihel HELUZ FAMILY 2in1 ohněm nedochází ke zvyšování rozvoje požáru, nadměrné produkci kouře a nedochází k odkapávání polytyrénu ani šíření plamene po povrchu. Požární odolnot oboutranně omítnuté těny z cihel HELUZ FAMILY 2in1 byla tanovena zkouškou pro tloušťku těny 380 mm, vyzděnou na celoplošnou tenkovrtvou maltu. Na základě výledků je požární odolnot oboutranně omítnutých těn z cihel HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380 mm až 500 mm REI 90, podle triktního výkladu norem doplněných o zatřídění kontrukčních čátí pak REI 30 DP1, REI 90 DP3. ČSN EN Navrhování kontrukcí odolných proti zemětřeení Ačkoliv v Čeké republice e do roku 2010 tavební kontrukce pouzovaly na vliv eimicity jen zřídka, podle evropkých norem by e každá kontrukce, tejně jako na účinky požáru měla navrhnout také na účinky zemětřeení. Pro účely poouzení v ČR většinou potačí zatřídění do eimických oblatí a podle toho dodržení určitých pravidel. V ČR e vykytují tři typy eimických oblatí (viz mapa v normě). V oblatech velmi malou eizmicitou (a g.s=a gr.γ I.S 0,05 g) odpovídá cca 60 % území Čeké republiky (pro většinu taveb cca oblati, špičkové zrychlení a gr 0,035 g). V případech oblatí velmi malou eimicitou nemuí být podle odtavce dodržována utanovení normy ČSN EN V oblatech malou eimicitou podle odtavce (a g.s=a gr.γ I.S 0,1 g) pak je třeba dodržet zjednodušené způoby eizmického návrhu např. dodržení zvláštních pravidel pro betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné tavby. Podle normy ČSN EN _ změna Z2 vydaná v červenci 2010 pak je předepána pro oblati velmi malou a malou eimicitou minimální pevnot zdicích prvků tanovených podle normy ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Čát 1: Stanovení pevnoti a tlaku (článek včetně národní přílohy NA. 2.42). Takže minimální pevnot zdicích prvků v tlaku je předepána f b,min =2,5 MPa, této podmínce vyhovují všechny cihly z výrobního ortimentu HELUZ. Pro oblati větší eimicitou podle téhož utanovení pak je předepána minimální pevnot: f b,min =5,0 MPa pevnot zdicích prvků v tlaku kolmo k ložné ploše f bh,min =1,0 MPa pevnot zdicích prvků v tlaku rovnoběžně ložnou plochou (v rovině těny) Všechny cihly z výrobního ortimentu HELUZ mají min. deklarovanou pevnot P8 (f b =8,0 MPa), pevnot zdicích prvků v tlaku rovnoběžně ložnou plochou (kolmo na pera) pak má u našich výrobků cca % pevnoti v tlaku kolmo na ložnou plochu, takže také tomuto kritériu vyhovují všechny cihly HELUZ / Strana 23

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část PNG 72 3535-1. čát POUŽITÍ Stropy ze tropních keramických panelů HELUZ jou vhodné pro použití v občankých, průmylových a zemědělkých tavbách. Panely jou vhodné pro uché nebo běžné protředí podle ČSN 73

Více

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu 7..0 přednáška TLAK - TAH Prvky namáhané kombinací normálové íly a ohybového momentu Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu tlak Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu Namáhání kombinací

Více

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0)

Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.0) Vyztužená těna na poajném tropu (v.0) Výpočetní pomůcka pro poouzení zěné, vyztužené těny na poajném tropu Smazat zaané honoty Nápověa - čti pře prvním použitím programu!!! O programu 0. Pomínka rešení:

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA TŘEDNÍ ŠKOLA TAVEBNÍ JIHLAVA ADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 05. VYZTUŽOVÁNÍ - LOUPY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: Š JIHLAVA ŠABLONY REGITRAČNÍ ČÍLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284 ŠABLONA:

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ČEZDitribuce, E.ON Ditribuce, E.ON CZ., ČEPS PREditribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Znění pro tik PNE 041 druhé

Více

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy

PŘÍKLAD 7: / m (včetně vlastní tíhy) a osamělým břemenem. = 146, 500kN uprostřed rozpětí. Průvlak je z betonu třídy C 30/37 vyztuženého ocelí třídy yoká škola báňká Tehniá univerzita Otrava Fakulta tavební Texty přenášek z přemětu Prvky betonovýh kontrukí navrhování pole Eurooe PŘÍKLAD 7: Navrhněte mykovou výztuž v krajníh čáteh průvlaku zatíženého

Více

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník

Základní vztahy aktualizace Ohybové momenty na nosníku [knm] 1/2 ql 2 q [kn/m] Konzola. q [kn/m] Prostě uložený nosník Ohybové momenty na noníku [knm] Konzola 1/2 ql 2 q [kn/m] l Protě uložený noník q [kn/m] Vetknutý noník 1/8 ql 2 1/12 ql 2 q [kn/m] 1/12 ql 2 1/24 ql 2 Základní vztahy aktualizace 2006 M R d = d 2 b cd

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska ŽB DESKA Dienzování na ohyb Potup při navrhování kontrukce (obecně): 1. zatížení, vnitřní íly (E). návrh kontrukce (např. deky) - R. poouzení (E R) 4. kontrukční záady 5. výkre výztuže Návrh deky - určíe:

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrký manuál č. 8 Aktualizace: 02/2016 Poouzení tability vahu Program: Soubor: Stabilita vahu Demo_manual_08.gt V tomto inženýrkém manuálu je popán výpočet tability vahu, nalezení kritické kruhové

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁRH SMYKOÉ ÝZTUŽE ŽB TRÁMU Navrhněte mykovou výztuž v poobě třmínků o ŽB noníku uveeného na obrázku. Kromě vlatní tíhy je noník zatížen boovou ilou o obvoového pláště otatním tálým rovnoměrným zatížením

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Planá u Mariánkých Lázní / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Planá u Mariánkých Lázní Nádražní ul. 348

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 8 přednáška Prvky betonových kontrukcí BL01 8 přednáška Schodiště chody vyložené chody oboutranně podporované chodnice podetová deka podetový noníky chody dekové Prvky chodiště chodišťový tupeň chodišťové rameno chodnice

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Příbram / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 068 315 Provoz Příbram Obchodník pro

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechnik a podzemního taviteltví Modelování v geotechnice Základní veličin, rovnice a vztah (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace tudijního

Více

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use FM 4880 for internal ue TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149:2006 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum použití zejména

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN 3. ČÁST CALCULATION OF THE CRACKS WIDTH 3 RD PART

VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN 3. ČÁST CALCULATION OF THE CRACKS WIDTH 3 RD PART VÝPOČT ŠÍŘKY TRHLIN. ČÁST CALCULATION OF TH CRACKS WIDTH RD PART Jiří Šmejkal, Jarolav Procházka V připravované změně národní přílohy k ČSN N 199-1-1 je navržena změna oučinitele vyjadřujícího vliv betonové

Více

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Milovice / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 596 485 E micharna.milovice@cmbeton.cz

Více

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Studénka / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 606 782 942 Provoz Studénka Oderká 838

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety - historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva -přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti -dílčí součinitele -obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v středu sloupu Cihly

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz 2015 CENÍK Tranportbetonu a značkových produktů Provoz Kladno www.tranportbeton.cz Základní informace Čekomoravký beton, a.. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 PROVOZ KLADNO Milady

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech) TRÁM. Návrh rozěrů a výztuže tráu B. Poouzení C. Kontrukční záady výkre výztuže... Trá zatěžovaí tavy Maxiální oenty: nad podporou: M Ed1-616 kn v poli: M Ed 471 kn Materiál zvolíe třídu etonu C 0/5 a

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj Zděné konstrukce -historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva - přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti - dílčí součinitele - obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Každá stavba musí být navržena a provedena tak, aby v případě požáru byla po určitou dobu zachována nosnost konstrukce, byl uvnitř stavby omezen vznik

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2010 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

BL06 Zděné konstrukce

BL06 Zděné konstrukce VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL06 Zděné konstrukce Sbírka příkladů STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S PREZENČNÍ FORMOU STUDIA OBSAH 1 Úvod... 2 2 Teorie... 3 2.1 Pevnost zdiva v ohybu...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků 3 Navrhování nevyztužených zděných prvků 3.1 Metodika navrhování podle mezních stavů metodou dílčích součinitelů Zásady navrhování podle mezních stavů Rozlišují se mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ

OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY TRIMOTERM PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum využití zejména pro vnější opláštění

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více